ACNEGEN 10 MG 30 YUMUSAK JELATIN KAPSUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACNEGEN 10 MG 30 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACNEGEN 10 MG 30 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • izotretinoin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699821190100
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

ACNEGEN10mgyumuşakjelatinkapsül.

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:İzotretinoin.

Yardımcımaddeler:dl-alfa-tokoferilasetat,kısmihidrojenizesoyayağı,hidrojenizesoyayağı,

sarıbalmumu,rafinesoyayağı,jelatin,gliserol,kısmiolarakdehidratesıvısorbitol(anidrisorb),

titanyum dioksit (E-171),patent mavi V (E-131),ponceau kırmızı 4R(E-124)

BuKullanmaTalimatında:

1.ACNEGENnedirveneiçinkullanılır?

2.ACNEGEN'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ACNEGENnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ACNEGEN'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ACNEGENnedirveneiçinkullanılır?

ACNEGENetkinmaddeolarak,vitaminAileilişkiliveretinoidlerolarakisimlendirilen

bir grubadâhilolan izotretinoin içermektedir.

HerbirACNEGENambalajı,10'arkapsüllükblisterlerhalinde30adetyumuşakjelatin

kapsüliçermektedir.Kapsülleroval,eflatunrenklidir.

ACNEGEN, aknenin (sivilcenin) şiddetlitiplerinin [örneğin;yumrulu(nodüler),yuvarlak

(konglobat)akneveyakalıcıyaraizibırakmariskiolanakne]tedavisindekullanılır.

ACNEGEN'iakneniz,antibiyotikvecilttedavileridâhilaknekarşıtıtedavilerile

iyileşmediği takdirdekullanacaksınız.

ACNEGENtedavisidermatolog(ciltproblemlerinintedavisindeuzmanlaşmışhekim)

tarafından denetlenmelidir.

2.ACNEGEN'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATI’nıdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde bu ilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2

SoyaveyaACNEGEN'iniçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıalerjik(aşırı

duyarlı)iseniz.Builaç,izotretinoininyanısırasoyayağıdaiçermektedir.

Eğerhamileysenizveyahamileolduğunuzudüşünüyorsanız.

Eğeremziriyorsanız.

Eğerkaraciğerhastalığınızvarsa.

Eğerçokyüksekkanyağdeğerlerinizvarsa(örneğin;yüksekkolestrolveyatrigliseridler)

EğervücudunuzdaçokyüksekAvitaminideğerlerinizvarsa(Ahipervitaminozisi)

12yaşındanküçükçocuklardakullanmayınız.Sadeceergenlikdöneminegelmiş12yaşından

büyük çocuklardakullanmalısınız.

Eğertetrasiklinlerlebirliktetedavigörüyorsanız.

ACNEGEN'iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğerbunlardanherhangibirisizeuyuyorsa,ACNEGENkullanmadanöncedoktorunuza

danışınız.

Kadınhastalariçintavsiyeler:

ACNEGEN'indoğmamışbebeğinizezararvermesi(medikaldildeACNEGEN

teratojeniktir)olasıdır.Ayrıcadüşük riskini deartırmaktadır.

1.HAMİLEYKENACNEGENKULLANMAMALISINIZ.

2.EğeremziriyorsanızACNEGEN'ikullanmamalısınız.Builacınsütünüze

geçme olasılığı vardırvebebeğinizezarar verebilir.

3.Eğertedavisırasındahamilekalmaolasılığınızvarsailacıkullanmayınız.

Hamilekalmaolasılığıbulunankadın hastalara,kusurludoğum(doğmamışbebeğezararlı)

riskinden dolayı ACNEGEN çok sıkı kurallardâhilinde reçeteedilmektedir.Kurallar

aşağıdakigibidir:

1.ACNEGEN'isadece,antibiyotiklervecilttedavileridâhildiğeraknekarşıtı

tedavileriniyileştirmediğişiddetliaknenizvarsaalmalısınız.

2.Doktorunuzdoğumkusurlarınıaçıklamışolmalıdır:nedenhamile

kalmamanızgerektiğinivehamileliğiönlemekiçinneleryapmanız

gerektiğinianlamışolmalısınız.

3.Kontrasepsiyonu(doğumkontrolü)doktorunuzilekonuşmuşolmalısınız.

Doktorunuzsizegebeliğiönlemehakkındabilgiverecektir.Kendisisizi,

doğumkontrolühakkındatavsiyeverebilecekbirhekimeyönlendirebilir.

4.Kondomlarveyaspermisiddâhilgebeliğiönleyicibirveyaterciheniki

etkilidoğumkontrolyöntemini,ACNEGENtedavisinebaşlamadan1ay

önce,tedavisırasındavetedavibittiktensonraki1aysüresincekullanmanız

konusundahemfikirolmalısınız.Tedaviyebaşlamadanöncedoktorunuz,

sizden negatif olmasıgereken hamilelik testiniyaptırmanızı isteyecektir.

5.Adetgörmesenizveyacinselolarakaktifolmasanızbilekontrasepsiyon

uygulamalısınız(doktorunuzbunungerekliolmadığınakararvermediği

sürece).

6.Aylıkziyaretlerinvedoktorunuzcatavsiyeedilenilavehamileliktestlerinin

gerekliliğinikabuletmelisiniz.ACNEGEN'ikestikten5haftasonratest

yaptırmalısınız.Tedavisırasındavesonraki1ayboyuncahamile

kalmamalısınız.

7.Doktorunuzsizden,risklerhakkındabilgilendirildiğinizivegerekli

önlemlerikabulettiğiniziteyitedenbirformimzalamanızıisteyecektir.

ACNEGENkullanımısırasındaveyatedavikesildiktensonraki1ay

içerisindehamilekalırsanız,HEMENilacıalmayıdurdurunuzve

doktorunuzadanışınız. Kendisigerekli tavsiye içinsizi yönlendirecektir.

3

Doktorunuz,ACNEGENkullanıcılarıiçinhazırlanmış,hamilelikvehamilelikten

korunmaileilgilibilgileriçerenbiryazılıdokümanısizegöstermelidir.Eğerbu

materyaligörmediysenizdoktorunuzasorunuz.

Erkekhastalariçintavsiyeler:

ACNEGEN'inspermezararvermesibeklenmez.ACNEGENkullananerkekhastaların

semeninde,çokdüşükseviyelerdeizotretinoinbulunmaktadır,fakatbupartnerinizin

doğmamışbebeğinezararvermeyecekkadarçokazdır.İlacınızıbaşkasıile,özellikle

kadınlarla,paylaşmamanızgerektiğinihatırlamalısınız.

Tümhastalariçintavsiyeler:

1.Eğerdepresyon,intihardavranışıveyaruhhastalığıdâhilöncedenherhangibir

ruhsalhastalığınızolduysaveyabukoşullardanherhangibiriiçinilaçalıyorsanız

doktorunuzasöyleyiniz.

2.ACNEGEN,yaygınolarakkolestrolveyatrigliseridlergibikanyağlarınıartırır.

DoktorunuzACNEGENtedavisiöncesinde,sırasındavesonrasındabuseviyeleri

ölçecektir.Eğerhâlihazırdayüksekkanyağınız,diyabetiniz(yüksekkanşekeri),aşın

kilonuzvarsaveyaalkoliksenizdoktorunuzasöyleyiniz.Dahasıkkantestineihtiyaç

duyabilirsiniz.Eğerkanyağlarınızyüksekçıkarsa,doktorunuzilacınızındozunu

azaltabilirveyaACNEGEN'ikesebilir.

3.ACNEGEN,karaciğerenzimdeğerleriniartırabilir.Doktorunuz,ACNEGEN

tedavisiöncesinde,sırasındavesonrasındabuseviyeleriölçmekamacıylakantestleri

yapacaktır.Eğeryüksekçıkarlarsa,doktorunuzilacınızındozunuazaltabilirveya

ACNEGEN'i kesebilir.

4.ACNEGEN,kanşekerideğerleriniartırabilir.Seyrekdurumlarda,hastalarşeker

hastasıolabilir.Özellikleeğerhâlihazırdadiyabetiniz,aşınkilonuzvarsaveya

alkolikseniz, doktorunuztedavinizsüresincekan şekeri değerlerinizi izleyecektir.

5.Cildinizkuruyabilir.Tedavisüresincecildinizinemlendirenmerhemveyakremve

dudakkremikullanmalısınız.Cildinizintahrişolmasınıengellemekiçin,pulpul

dökenveyaakneyiönleyenürünlerikullanmaktankaçınmalısınız.

6.Fazlagüneşışığınıengelleyinizvegüneşlambasıiçerikli(solaryum)cihazlar

kullanmayınız.Cildinizgüneşışığınakarşıdahadahassaslaşabilir.Güneşe

çıkmadanevvel,yüksekkorumafaktörlü(enaz15korumafaktörlü)birgüneşten

koruyucu kullanmalısınız.

7.Herhangibirkozmetikcilttedavisialmayınız.ACNEGEN,cildinizindirencini

azaltabilir.Tedavisırasındaveyatedavidensonraki6ayboyunca,herhangibirağda

(kıllarıngiderilmesi),dermabrazyon(cilttekilekeleriveyabenleriyoketmeişlemi)

veyalazertedavisi(tahrişinveyayaraiziningiderilmesi)yaptırmayınız.Buişlemler

yaraizine, cildintahriş olmasınaveyaseyrek olarakciltterenk değişikliklerine sebep

olabilir.

8.Yoğunegzersizivefizikselaktiviteyikesmelisiniz.ACNEGEN,kaslardave

eklemlerdeağrıyasebepolabilir,

9.ACNEGENkullanırkenAvitaminitakviyesialmayınız.Herikisinibirlikte

kullanmak,yan etkilerinriskiniartırabilir.

10.ACNEGENkullanırkenveyatedavisonrasındaki1aysüresincekanbağışında

bulunmayınız. Eğer hamile olan birine kanınızverilirse, bebek sakat doğabilir.

4

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ACNEGEN'inyiyecekveiçecekilekullanılması

ACNEGENkullanırkennormalolarakyiyecekveiçecekalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HAMİLEYKEN KULLANILMAMALIDIR.

ACNEGENkullanımısırasındaveyatedavikesildiktensonraki1ayiçerisindehamile

kalırsanız,HEMENilacıalmayıdurdurunuzvedoktorunuzadanışınız.Kendisi

gereklitavsiyeleriçinsiziyönlendirecektir.

Tedavinizsırasındahamile olduğunuzufarkederseniz hemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EMZİRİRKENACNEGENKULLANILMAMALIDIR.

Araçvemakinekullanımı

Tedavinizsüresincegeceleriiyigöremeyebilirsiniz.Buanidenolabilir.Seyrek

durumlarda,tedavininkesilmesiyleberaberbudurumdevametmektedir.Çokseyrek

olarak,bitkinlikvesersemlikbildirilmiştir.Eğerbunlarsizdemeydanagelirse,araçve

makinekullanmayınız.

ACNEGEN'iniçeriğindebulunanbazıyardımcı maddelerhakkındaönemlibilgiler

ACNEGENsoyayağıiçermektedir.Soyayağınaalerjinizvarsa,ACNEGEN

kullanmayınız.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüz

olduğu söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

ACNEGENkullanırken,Avitaminitakviyesiveyatetrasiklin(birantibiyotikçeşidi)

almayınızveyaakneiçinherhangibircilttedavisigörmeyiniz.Nemlendiricive

yumuşatıcılar(sukaybınıönleyenvecildeyumuşaklıkverenciltkremlerive

preparatlarını)kullanabilirsiniz.

Çocuklardaveergenlikçağındakilerdekullanımı

ACNEGEN’i12 yaşındanküçükçocuklardakullanmayınız.12yaşındanbüyükçocuklarda

ise, sadeceergenlik döneminegelmişolanlarındakullanmalısınız.

5

3.ACNEGENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

Normalbaşlangıçdozu,vücutağırlığı(kg)başınagünde0.5mg'dır(0.5mg/kg/gün).

Örneğin;eğer70kgağırlığındaysanız,tedaviyegünde35mg'lıkdozile

başlayacaksınız.

Kapsüllerigünde1veya2keretokkamınaalınız.

Birkaçhaftasonundadoktorunuzilacınızındozunuayarlayabilir.Builacanasıl

uyumsağladığınızabağlıdır.Çoğuhastaiçindoz,0.5ve1.0mg/kg/günarasında

olacaktır.

Tedavigenelolarak16ila24haftaarasındasürer.Çoğuhastaya1tedavidönemi

yeter.Akneniz,tedavidensonraki8haftayakadariyileşmegöstermeyedevam

edebilir. Bu süreiçerisindeyenibir tedaviyebaşlamayınız.

Bazıhastalartedavilerininilkhaftalarındaaknelerininkötüleştiğinifarkederler.Bu

durumtedavidevamettikçedüzelir.

Uygulamayoluvemetodu

Kapsüllerağızdan,tokkarnınaykenalınır.İçecekleveyayemeklebirliktebütünolarak

yutunuz.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım

ACNEGEN'i12yaşındanküçükçocuklardakullanmayınız.12yaşındanbüyük

çocuklarınsadeceergenlikdöneminegelmişolanlarındakullanmalısınız.Bugrup

içinözelbir dozayarlaması bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumlarıvedozayarlanması

Böbrekyetmezliği

Eğerşiddetliböbrekproblemlerinizvarsa,genelolarakdüşükdozla(günde10mg

gibi)tedaviyebaşlayacaksınızvebudozdahasonravücudunuzundayanabileceği

enyüksekdozaçıkarılacaktır.Eğervücudunuzönerilendozadayanamıyorsa,size

düşükdozreçeteedilebilir;buuzunsüretedaviedilmenizveaknenizinyeniden

oluşabileceği anlamınagelebilir.

Karaciğeryetmezliği

EğerkaraciğeryetmezliğivarsaACNEGENkullanılmamalıdır.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzACNEGENiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erken kesmeyinizçünküistenen sonucu alamazsınız.

EğerACNEGEN'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

6

KullanmanızgerekendendahafazlaACNEGENkullandıysanız

ACNEGEN'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

ACNEGENkullanmayıunutursanız

EğerACNEGENkullanmayıunutursanız,mümkünolanenkısasüredeunutulandozu

alınız.Ancak,birsonrakidozunuzayakınbirsüredebudurumufarkederseniz,unutulan

dozu atlayınızveöncekigibidevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdoz(herikidozubirbirineyakınzamanda)

almayınız.

ACNEGENile tedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ACNEGEN'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.Buyanetkilerinbazılarıciddiolabilirvehastaneyeyatırılmayakadar

gidebilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ACNEGEN'ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetli(anafilaktik)reaksiyonlar:boğazda,yüzde,dudaklardaveağızdaani

şişmeyleoluşannefesalıpvermeveyutkunmazorlukları.Ayrıcaellerin,

ayakların ve bileklerinaniden şişmesi.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

ACNEGEN'ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbımüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Görülen diğeryanetkiler:

Çokyaygınetkiler(Her10hastanınenaz1tanesini etkileyebilir)

Kan testlerindegörülen artmış karaciğer enzimleri

Cilttekuruluk,özellikledudaklardaveyüzde;ciltteiltihap,dudaklardaçatlakveiltihap,

döküntü,hafifkaşıntıvesoyulma.Tedavininbaşındanitibarennemlendiricikrem

kullanmalısınız.

Cilt normale göredahakırmızı ve dahahassas olabilir, özellikleyüz.

Kolayçürüme, kanama veyapıhtılaşma-eğer pıhtılaşmahücreleri etkilenirse

Kansızlık-yorgunluk,sersemlik,solgun cilt-eğer kırmızıkanhücreleri etkilenirse

Beyazkanhücresayısındaazalma(nötropeni)sonucuenfeksiyonlarayatkınlıktaartış-eğer

beyazkanhücrelerietkilenirse

Gözde(konjonktivit)vegözkapağıbölgesindeiltihaplanma;gözlerdekurulukvetahriş

hissi.Uygungözdamlasıiçinhekiminizedanışınız.Eğergözlerinizkuruyorsavelens

kullanıyorsanız, lensyerinegözlük takmanızgerekebilir.

Sırt ağrısı;kas ağrısı;eklem ağrısı.

Kanyağları seviyelerindedeğişiklikler(HDLvetrigliseridlerdâhil)

7

Yaygınetkiler(Her10hastanınenfazla1tanesinietkileyebilir)

Baş ağrısı

Hafifburun kanamalarınasebep olan, burun içindekuruma vekabuklanma

Boğazdaveburundayaraveiltihap.

Kandayüksekkolesterolseviyeleri

İdrardaproteinveyakan

Seyreketkiler(Her1000 hastanın enfazla 1tanesinietkileyebilir)

Döküntüvekaşıntıgibialerjikreaksiyonlar.

Depresyonveilgilibozukluklar.Bununişaretleri;üzgünveboşifade,ruhdeğişiklikleri,

endişe(anksiyete),ağlamanöbetleri,hırçınlık,mutsuzluk,sosyalveyasporaktivitelere

olanhevesinkaybedilmesi,aşırıveyaçokazuyuma,kilodaveyaiştahtadeğişiklikler,

okulveyaişperformansındaazalmaveyakonsantrasyonsıkıntısınıiçerir.

Varolan depresyonun kötüleşmesi.

Sert veyasaldırgan olma.

Saçkaybı(kellik).Busadecegeçicibirsüreiçindir.Tedavisonlandırıldıktansonrasaçınız

eski halinedöner.

Çokseyreketkiler(Her10.000hastanın enfazla1 tanesinietkileyebilir)

Bazı hastalar, kendilerinezarar vermeveyahayatlarım sonlandırmadüşüncesi (intihar

düşünceleri)içerisindeolmuştur,hayatlarınısonlandırmaya(intiharteşebbüsü)

çalışmışlardırveyahayatlarınısonlandırmışlardır.Buhastalardepresyondaymışgibi

gözükmeyebilir.

Olağandışıdavranış.

Ruhsaldengebozukluğu:seslerduymaveyagerçektevarolmayanşeylerigörmegibi

gerçeklebağlantıkaybı.

Ciltteveyagözlerdesarılık veyorgun hissetme. Bunlarhepatitin işaretiolabilir.

İdraraçıkmadazorluk,şişmişvekabarıkgözkapaklan,aşırıderecedeyorgunhissetme.

Bunlarböbrekiltihabının işaretleri olabilir.

Midebulantısıvekusmailebirliktesüreklibaşağrısıvebulanıkgörmedâhilgörüş

bozuklukları.Bunlar,özellikleACNEGENtetrasiklinlerolarakadlandırılanantibiyotikler

ilebirlikte alındığında,selim intrakraniyal hipertansiyonunbelirtileri olabilir.

Şiddetlikas kasılması, halsizlik, sersemlik.

Kanlıveyakansızishal,dışkıdavedışkıbölgesindekanama,midebulantısıvekusmaile

birlikteşiddetlikarınağrısı.Bunlarmidedurumununciddiyetinigösterebilirvebazen

ACNEGENtedavisikesildiktensonradadevamedebilir.Buşikayetlerinizihemen

doktorunuzailetiniz. DoktorunuzgerekirseACNEGEN tedavinizi sonlandıracaktır.

Lenf bezleri şişebilir.Buciddibiryanetkidir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

İlk haftalardaaknekötüleşebilir ancak belirtilerzamanlaiyileşir.

Ciltteözellikleyüzdeiltihaplanma, şişme venormalegörekoyulaşma.

Aşırı terlemeveyakaşınma

Işığahassasiyetteartma

Tırnak kökündebakteriyel enfeksiyonlarvetırnakdeğişiklikleri

Şişme, akma, akıntı

Ameliyat sonrasıyaradakalınlaşma

Vücut kıllarındaartış

Geceleridahaazgörebilirsiniz; renkkörlüğü verenk görüşündekötüleşme.

8

Işığaolan hassasiyet artabilir; fazla parlakgüneş ışığındangözlerinizi korumakiçin

güneşgözlüğü takmaihtiyacı duyabilirsiniz.

Diğergörmeproblemleri,bulanıkgörme,çarpıkgörme,gözüzerindebulutluyüzey

(korneal bulanıklık, katarakt).

Boğazdakuruluk, ses kısıklığı.

Özellikleastımınızvarsaanidengöğsüngerilmesi,nefesin kesilmesi vehırıltı.

Duyma zorlukları.

Aşırısusama;sıksıkidraraçıkmagereksinimi;kantestlerikanşekerinizdeartışgösterir.

Bunların hepsi şeker hastalığının işaretiolabilir.

Romatizma;kemikbozuklukları(büyümedegecikme,aşınbüyümevekemik

yoğunluğundadeğişiklikler); büyüyen kemiklerin büyümesi durabilir.

Yumuşakdokulardakalsiyumbirikintisi,yaralıtendonlar,eğerhareketliegzersiz

yapıyorsanızkanınızdayüksekseviyelerdekas bozulmaürünleri.

Genel olarak iyi hissetmeme

Kandayüksekseviyelerdeürik asit

Bakteriyel enfeksiyonlar

Kan damarlarının iltihaplanması (bazen çürük vekırmızı lekelerile)

Bilinmiyor(Eldeki verileregörebu verilerinsıklığı bilinmemektedir)

Diş etikanaması veiltihabı

Yemek borusu iltihabı veülseri

Geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklıkoluşturan,aşırı

duyarlılık durumu (eritema multiforme)

Cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap(Stevens-

Johnson sendromu)

Derideiçi sıvı dolu kabarcıklarlaseyredenciddi bir hastalık(toksik epidermal nekroliz)

Bureaksiyonlarciddiolabilirvehastaneyeyatış,sakatlık,hayatıtehditediciolaylarveyaölümle

sonuçlanabilir.Doktorunuzşiddetliciltreaksiyonlarıbakımındansiziyakındantakipedecekve

gerekirseACNEGEN tedavinizi sonlandıracaktır.

Pazarlamasonrasıdeneyimde,özellikleyoğunfizikselaktvitegerçekleştirenhastalardahastaneye

yatışasebepolabilenvebazılarıölümlesonuçlananciddiiskeletkasıyıkımıraporedilmiştir.

KemikvekasproblemlerinizikötüleştirmemekiçinACNEGENkullanırkenyoğunfıziksel

aktiviteyi kesiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ACNEGEN'inSaklanması

ACNEGENiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'nin altındakiodasıcaklığında,ışıktanvenemdenkoruyarak saklayınız.

9

Artankapsüllerieczacınızateslimediniz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihindensonraACNEGEN'i kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:Bio-GenİlaçSanayi Tic. Ltd.Şti.

BosnaHersekCaddesi33/206510Emek/Ankara

Üretici:

G.A. Pharmaceuticals S.A.

46,Agissilaoust.P.O.Box17341Atina/Yunanistan