ACNEDUR MERHEM, 20 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACNEDUR MERHEM, 20 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACNEDUR MERHEM, 20 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tetrasiklin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 217/4
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-10-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ACNEDUR Merhem

Haricenuygulanır.

Etkinmadde:100 gmerhem 3 gTetrasiklin hidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Beyazvazelin,ortazincirlitrigliserid,titanyum(IV)

oksit(E171),kahverengidemiroksit(E172),kırmızıdemiroksit(E172).

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmistir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza

bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozun

dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. ACNEDURnedirveneiçinkullanılır?

2. ACNEDUR’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ACNEDURnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ACNEDUR’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ACNEDURnedir veneiçinkullanılır?

ACNEDURderiüzerineuygulananantibiyotikler sınıfınaaittıbbibirüründür.

ACNEDUR,tetrasiklinhidroklorüradlıetkenmaddeiçermektedir.Bumadde

bakterileriöldürür.

Herkutudabiradet20g'lıkalüminyumtüplerdekullanımasunulmaktadır.

ACNEDUR,iltihaplı(yangılı)formlarıbaştaolmaküzere,yüzeyselaknetedavisindeve

lokalciltinfeksiyonlarındakullanılır.

2.ACNEDUR'ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ACNEDUR'uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer tetrasiklineveyailacınherhangibirbileşenineaşırı duyarlıysanız,

ACNEDUR'uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Tıbbitedavininyanındamevcutbilgileregöreaşağıdakiönlemlerindehasta

tarafındanalınmasıönerilir:

Tercihenalkaliiçermeyensabunlarlacildinaşırıolmayanbirşekildeancak

düzenliolaraktemizlenmesi,

Siyahnoktalarınçıkarılabilmesinevetemizlenmesinerağmeniltihaplı(yangılı),

irinliderikabarcığı(püstüllü)şeklindekiaknelerinyaradokusu(skar)oluşumuna

nedenolmamakiçinaçılmaması,

Yağbezlerinin(Sebaseglandların)yenidentıkanmasınanedenolmamakiçin

makyajyapılmaması vepudrakullanılmaması,

Uygulamasırasındagöz,buruniçi,ağızveyamukozmembranlarlatemasından

kaçınılması,

Özelliklehamileliktekullanımdurumunda,derideaçıkvederinyaravarsa

kullanımınahekimtarafındanözengösterilmesi gerekir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ACNEDUR'unyiyecekveiçecekile kullanılması

ACNEDURharicenciltyüzeyineuygulanır.Yemeklerleveiçeceklerlebirilgisi

bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veya eczacınızadanışınız.

BugünekadarACNEDURkullanımınailişkindoğumsaloluşumbozukluklarınaneden

olanetkenler(teratojeniketkiler)veyabelirtiyeaitbirbilgibulunmamasınarağmen

hamilelerdeyapılmışkontrollüçalışmasonuçlarıbulunmamaktadır.Bunedenlebütün

ilaçlarda olduğugibihamilelerdekullanılması önerilmemektedir.

Özellikle uygulananbölgedederibütünlüğübozulmamış olmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tetrasiklinhidroklorür'üninsansütüyleatılıpatılmadığıbilinmemektedir.

Tetrasiklinhidroklorür'ünsütileatılımıhayvanlarüzerindearaştırılmamıştır.

EmzirmenindurdurulupdurdurulmayacağınayadaACNEDURtedavisinindurdurulup

durdurulmayacağınailişkinkararverilirken,emzirmeninçocukaçısındanfaydasıve

ACNEDURtedavisininemzirenanneaçısındanfaydasıdikkatealınmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Bilinenbiretkisiyoktur.

ACNEDUR'uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ACNEDUR'uniçeriğindebulunanyardımcımaddelerhakkındaözelbirbilgi

bulunmamaktadır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BugünekadarharicenuygulananACNEDUR'undiğerilaçlarlabirgeçimsizliği

bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ACNEDURnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafındanbaşkaşekildeönerilmediiseetkilenmişderibölgesinegünde1-3

kezuygulanır.

Uygulamayoluvemetodu:

ACNEDUR’unuygulanacağıciltbölgesiılıksuvesabunileiyicetemizlendikten

sonrakurulanır.

ACNEDURetkilenmişderibölgesinetopikalolarakhafifçecildemasajyapılarak

yedirilir.Doğruuygulamaiçinküçükbirmiktarilaç,ciltüzerinderenkliyapısı

görülmeyecekşekildegenişbiralanauygulanmalıdır.İstenildiğitakdirdeuygulama

yapılanbölgegazlıbezilekapatılabilir.

Değişikyaşgrupları

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardakullanımı ileilgili özelbirbilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardakullanımıileilgiliözelbirbilgibulunmamaktadır.

Özel kullanımdurumları:

Özelkullanımdurumlarıhakkındaözelbirbilgibulunmamaktadır.

EğerACNEDUR'unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuzveya eczacınızile konuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaACNEDURkullandıysanız:

ACNEDUR’aaitbirdozaşımıbilgisiyoktur.

ACNEDUR'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

ACNEDUR'ukullanmayıunutursanız

ACNEDURdoktortarafındanuygulanmaktadır.Tedavinintekraredilmesi

gerekenzamanlardadoktorunuzabaşvurunuz.

Unutulandozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

ACNEDURiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Özelbiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ACNEDUR'uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Adversreaksiyonlarınsıklığıaşağıdakigibisıralanmıştır:

Çokyaygın:10hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1000hastanınbirindenaz,fakat10000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek:10000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerdenhareketlesıklıkderecesitahminedilemiyor.

Yaygınolmayanyanetkiler:

Ağrı

Cilttekızarıklıkveyaşişme

Seyrekyanetkiler:

Kaşıntı

Yanmahissi

Kuruma

Özelliklesaçköklerietrafındaolmaküzerederirengindeaçılma

BunlarACNEDUR'unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiile

karşılaşırsanızdoktorunuzveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ACNEDUR'unsaklanması

Çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraACNEDUR'ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ADEKAİlaç Sanayi veTicaret A.Ş.

NecipbeyCad.No: 88, 55020–SAMSUN

ÜretimYeri:

ADEKAİlaç Sanayi veTicaret A.Ş.

NecipbeyCad.No:88, 55020–SAMSUN

Bukullanmatalimatı././.tarihindeonaylanmıştır.