ACCUZIDE 20 MG/ 12.5 MG FILM TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ACCUZIDE 20 MG/ 12.5 MG FILM TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ACCUZIDE 20 MG/12.5 MG FILM TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • durum ve diüretikler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 108/57
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-09-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

ACCUZIDE ®

20mg/12.5 mg filmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:20mgkinaprileeşdeğerkinaprilhidroklorürve12.5mg

hidroklorotiyazid

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,magnezyumkarbonat,povidonK25,

krospovidon,magnezyumstearat,opadrypink OY-S-6937 ( Hipromeloz(E464),

hidroksipropilselüloz,titanyumdioksit(E171),kırmızıdemiroksit(E172ii),sarıdemiroksit

(E172iii), macrogol400), kandelilabalmumu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ACCUZIDEnedir veneiçinkullanılır?

2.ACCUZIDE’i kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ACCUZIDEnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ACCUZIDE’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ACCUZIDEnedir veneiçinkullanılır?

ACCUZIDEyüksekkanbasıncının tedavisiiçin kullanılır.

Herbirfilmtablet,20mgkinaprileeşdeğerkinaprilhidroklorürve12,5mg

hidroklorotiyazid içeren30 tabletlik blister ambalajlardakullanımasunulmuştur.

ACCUZIDE pembe,üçgen, bikonveks, bir tarafıçentiklifilm tablettir. İkieşitparçaya

bölünebilir niteliktedir.

Kinaprilanjiyotensindönüştürücüenzim(ADE)inhibitörleri;hidroklorotiyazidise

idrarsöktürücüolarakadlandırılanilaçgruplarınaaittir.Butürilaçlarkandamarlarını

genişleterekvevücudunuzdakifazlasuyunatılmasınısağlayarakdamarlardakibasıncı

azaltır.

ACCUZIDE,yüksektansiyontedavisindetekbiretkinmaddeiçerenilaçiletedavinin

yetersizolduğu durumlardakullanılır.

2.ACCUZIDE’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ACCUZIDE’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

2

Kinapril,hidroklorotiyazid(idrarsöktürücübirilaç),sülfonamidgrubuantibiyotiklere

(bakterilerekarşıbirilaç)veyaACCUZIDE’inbileşimindebulunanyardımcı

maddelerden herhangi birinekarşı alerjinizvarsa,

Hamileyseniz, hamile kalmayaçalışıyorsanızyadaemziriyorsanız,

Kalıtsal,nedenibilinmeyenyadaalerjisonucuyüz,dilveboğazdaşişmedurumunuz

varsa(anjiyoödem),

Böbrek hastalığınızvarsa,

Kalbinizdetıkanıklık varsa(ventrikülerakımındaobstrüksiyon),

Şekerhastalığıveyaböbrekfonksiyonubozukluğuolanlardakanbasıncıdüşürmek

için aliskiren içeren bir ilaçkullanıyorsanız.

ACCUZIDE’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Emziriyorsanız,

Hamile kalmapotansiyelinizvarsa,

Alerjiyadaastımınızvarsa,

Böbrek veyakaraciğerhastalığınızvarsa,

Diyabet (şeker)veyagut(damla) hastalığınızvarsa,

Kan diyalizmakinesi (yapayböbrek-hemodiyaliz) kullanıyorsanız,

Başka kan basıncı ilacıalıyorsanız,

İdraryapma problemiyaşıyorsanız,

Anaatardamarınızdadaralmavarsa(aort stenozu),

Başkailaçlarkullanıyorsanız,potasyumkatkılarıyadapotasyumiçerentuzyerine

geçen maddelerkullanıyorsanız,

Kanbasıncıvesıvıdengesinidüzenleyenbirsistemolanreninanjiyotensinsistemini

etkileyenbaşkabirilaçkullanıyorsanız(örn.aliskirengibidirektrenininhibitörleri,

olmesartangibianjiyotensinIIreseptörantagonistleri),

Bağdokusuhastalığınız (dermatomiyozit,sistemik lupuseritematozus,polyarteritisnodosa

gibi) varsa,

Kanınızınbirmakineyardımıilekolesteroldenarındırılmasıişlemigörüyorsanızya

dagörecekseniz(LDLaferezi),

Duyarsızlaştırmatedavisigörüyorsanızyadagörecekseniz(örn.arısokması

alerjisinin etkilerinin azaltılması),

Alkolyadauyku hapı kullanıyorsanız,

Kalp hastalığınızvarsa,

ACCUZIDEilebirliktetümörhücrelerininbüyümevebölünmesiniönleyen;mTOR

inhibitörüolarakbilinenilaçlar(örn.temsirolimus)veyaşekerhastalığıtedavisinde

kullanılan,DPP-IV inhibitörüolarak bilinen ilaçlar(örn. vildagliptin)kullanıyorsanız,

İleriyaşta bir hastaysanız,

Düşük tansiyonunuzvarsa,

Nötropeni işaretiolan herhangi bir enfeksiyon belirtisi (örn. boğazağrısı, ateş)varsa,

Öksürüğünüzvarsa.

ACCUZIDE’inetkinmaddelerindenhidroklorotiyazid;geçicimiyopvegöziçibasıncının

artması(glokom)ilesonuçlanabilecekbirreaksiyonanedenolabilir.Görüşkeskinliğinizde

azalmaveyagözağrınızolursaderhal doktorunuzabildiriniz.

Eğersizecerrahive/veyaanesteziuygulamasıyapılmasıplanlanıyorsa,uygulamadanönce

ACCUZIDE kullandığınızı doktorunuzabildiriniz.

3

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ACCUZIDE’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

ACCUZIDE açyadatokalınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileysenizyadahamile kalmayaçalışıyorsanızACCUZIDEkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızACCUZIDEkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ACCUZIDE,özellikletedavinizinbaşlangıcındaaraçvemakinekullanmayeteneğinizi

olumsuzetkileyebilir.Sersemlikveyayorgunlukhissediyorsanızaraçvemakine

kullanmayınız, derhal doktorunuzadanışınız.

ACCUZIDE’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

ACCUZIDElaktozmonohidrat(birçeşitşeker)içerir.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

ACCUZIDEileetkileşimi olabilecek bazıilaçlar:

Kan basıncınıdüşüren başka ilaçlarveidrar söktürücü (diüretik)ilaçlar,

Tetrasiklin olarakadlandırılan enfeksiyon tedavisindekullanılan ilaçlar,

Potasyum destektedavisi(potasyum içeren tuzbileşenleri dahil),

Lityum (depresyon tedavisiiçinbir ilaç),

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar(nonsteroidalantiinflamatuvarilaçlar;örn.aspirin,

ibuprofen),

Kortizon içeren ilaçlar (hidrokortizon, deksametazonyadaprednizolon),

Düzensizkalpatışlarınıdüzenlemekiçinkullanılanilaç(prokainamid),kanser

tedasivisindekullanılanilaçlar(sitostatikilaçlar),bağışıklıksisteminibaskılayan

ilaçlar(Crohnhastalığı,romatoidartritgibiotoimmunhastalıklarıntedavisinde

kullanılan ilaçlar), kronikgut tedavisindekullanılan ilaç(allopurinol),

Sindirim güçlüğü vegöğüsteyanmahissine karşıkullanılan ilaçlar(antiasitler),

Sakinleştirici etkisi olan ilaçlar(alkollü içecekler veuyku haplarıdahil),

Şeker hastalığı tedavisindekullanılan ilaçlar,

Böbreküstü bozukluklarındakullanılan ilaçlar(tetrakosaktrin),

Kalpyetmezliği ve şok tedavisindekullanılan ilaçlar(sempatomimetikler),

Anestezikler,

Tümörhücrelerininbüyümevebölünmesiniönleyen;mTORinhibitörüolarakbilinen

ilaçlar(örn.temsirolimus)veyaşekerhastalığıtedavisindekullanılan,DPP-IV

inhibitörü olarak bilinen ilaçlar(örn. vildagliptin),

Kalp rahatsızlıklarının tedavisindekullanılanbazıilaçlar(dijitaller),

4

Safra asiditutucuilaçlar(kolestiramin veya kolestipol),

Kasgevşeticiler(kürarbenzeriilaçlar),

Yüksektansiyontedavisinde kullanılan ilaçlar(metildopa),

Psikiyatrikhastalıklardakullanılanilaçlar(imipramin),

Kanbasıncınıdüşürmekiçinkullanılanbirilaçolanaliskiren,şekerhastalığıveya

böbrek fonksiyonubozukluğu

olanlardaACCUZIDE ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ACCUZIDEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

ACCUZIDE’inbaşlangıçdozu10mg/6,25mg(yarımtablet)‘dır.Başlangıçdozunu

takiben,doktorunuzbu dozu20 mg/12,5 mg‘ayada20 mg/25 mg‘ayükseltebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

ACCUZIDE’iaçveyatok karnınaalabilirsiniz.

Tabletlerinizi hergünaynı saattealmayaçalışınız.

ACCUZIDE’iyeterlimiktardasuileyutunuz.Tabletleriçiğnemeyinizveya

ezmeyiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocukların ve 18yaşın altındaki ergenlerinACCUZIDEkullanması tavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

ACCUZIDEdozunudoktorunuzbelirleyecektir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

Böbrek/karaciğeryetmezliğinizvarsaACCUZIDE’ikullanıpkullanamayacağınıza,başlangıç

vedevam dozunadoktorunuzkarar vermelidir.

EğerACCUZIDE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaACCUZIDEkullandıysanız:

ACCUZIDE’denfazla kullanmak kendinizi kötühissettirebilir.

ACCUZIDE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ACCUZIDE’ikullanmayı unutursanız:

Bir dozunuzu almayı unuttursanız;bir sonraki dozu zamanı gelincealınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

ACCUZIDE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Doktorunuztedaviyi kesmenizi söylemedikçeACCUZIDE’ialmayı bırakmayınız.

5

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ACCUZIDE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildetanımlanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanınen azbirinde görülebilir.

Yaygın

:10 hastanınbirinden az, fakat100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birindenaz, fakat1000 hastanın birindenfazla görülebilir.

Seyrek :1.000hastanın birindenaz,fakat10000 hastanınbirinden fazlagörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketle tahmin edilemiyor.

AşağıdakilerdenbiriolursaACCUZIDE’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmagüçlüğünesebepolanyüz, dilveboğazdaşişme (anjiyoödem)gibibu ilaca

karşı ciddialerjik (anafilaktik) reaksiyon,

Kusmayasebep olan aşırı karın ağrısı (bağırsaklardaanjiyoödem),

Kalpkrizi(semptomlargöğüsağrısı,göğüstesıkışma,nefesdaralmasıveyanefes

almadazorlanmayı içerebilir), kalp atımının hızlanması,

Kollarda, bacaklardagüçsüzleşmeyadakonuşmagüçlüğü (felç belirtileri),

Kurdeşendahilşiddetlideridöküntüsü,şiddetlikaşıntı,kabarıklık,ciltteşişmeve

soyulma, mukozailtihabı (Stevens-JohnsonSendromu),

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

ACCUZIDE’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Ayaktaykenbayılmahissi.Butansiyonunuzunçokdüştüğüanlamınagelebilir.

ACCUZIDEilebirliktebaşkatansiyonilacı,alkolalıyorsanızyadasusuzkaldıysanız

veyadiyalizdeysenizbununolmaolasılığıartar.Bayılacakgibihissettiğinizde,bu

duygugeçenekadar uzanınız.

Özellikleböbrekyetmezliğinizveyadamarhastalığınızvarsa,şiddetliboğazağrısıya

daciddiağızyaraları,buyetersizbeyazkanhücrenizolduğuanlamınagelebilirve

enfeksiyonyadaateş riskiniarttırabilir.

Göğüsağrısı,göğüssıkışması,nefesdarlığıvenefesalıpverirkenıslıkçalargibises

çıkması, düzensizveyaçok güçlü kalp atışları (çarpıntı),

Hastalıkhissi ile gelen şiddetli karınvesırt ağrısı(pankreas iltihabı),

Cilttevegözlerdesararma(sarılık).

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Diğeryanetkiler:

Yaygın:

İshal, sindirimgüçlüğü,hafifmideağrısı,bulantı,kusma

Sersemlik, baş ağrısı,güçsüzlük,halsizlik,uyku haliveyauykusuzluk

6

Kas ağrısı, kasgüçsüzlüğü, sırt ağrısı

Eklemlerdeşişme veağrıyaneden olan kanınızdayüksekürik asitseviyeleri(gut)

Öksürük,bronş iltihabı(bronşit),yutak iltihabı (farenjit)

Burun veyaboğazenfeksiyonları, burun tıkanıklığı veyaburun akıntısı(rinit)

Kan damarlarınıngenişlemesi

Kan potasyum düzeyininnormalin üstüneyükselmesi(hiperkalemi)

Kalp krizi(miyokard infarktüsü)

Göğüsağrısı,yorgunluk

Yaygınolmayan:

Böbrekveidrarileilgiliproblemler,idraryoluenfeksiyonu,idrardaproteintespit

edilmesi

Kol vebacakta uyuşukluk vekarıncalanma,eklemlerdeağrı

Depresyon, sinirlilik,kafakarışıklığı

Kulaklardaçınlamaveyases

Gaz

Göztembelliği

Etrafınızdakilerin döndüğünü hissetme(baş dönmesi)

Bayılma, düşük kan basıncı

Ağızveboğazdakuruluk, tat duyusundabozukluk

Vücuttasu tutulması

Sinüslerdeiltihap(sinüzit), nefesalmadagüçlük(dispne)

Terlemedeartış, sıcaklıkhissi(ateş)

Saçdökülmesi, kaşıntı, deride ışığakarşı duyarlılık

Erkekcinsel organında sertleşmenin sağlanamaması

Viral enfeksiyon

Gizlişeker

Beynegidendamarlarıngeçicitıkanmasısonucuoluşangeridönüşümlübirtürfelç

(geçici iskemik atak)

Kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkangöğüsağrısı(anjina

pektoris)

Çarpıntı(palpitasyon)

Kalp atımının hızlanması(taşikardi)

Cinsel iktidarsızlık

Seyrek:

Dengeproblemleri

Nefes kesilmesinenedenolabilen akciğer iltihabı,öksürük vesıcaklıkartışı

Kabızlık

Dilde iltihap

Kan damarlarının iltihabı

Deri değişiklikleri, kas veeklem ağrıları, kan damarı iltihabı, sedef benzeridöküntü

Çok seyrek:

Sindirim sisteminde tıkanıklık (bağırsak)

Kusmayasebep olan aşırı karın ağrısı (intestinal anjiyoödem)

Bulanıkgörme

Kurdeşen

7

Bilinmiyor:

Deriderenk kaybı

Yaralanmaveyakolaykanamailesonuçlanabilenbeyazkan hücrelerindeazalmayada

pıhtılaşmayısağlayankanhücrelerindeazalma,kırmızıkanhücrelerimiktarınınaz

olması(kansızlık)

Beyindeki kan damarlarındakanama

Akciğerlerdehavayolu daralması (bronkospazm)

Karaciğeriltihabı (hepatit), sarılık

Alerjik reaksiyon

Kalp ritim bozukluğu (aritmi)

Otururyadayatarpozisyondan ayağakalkarkengörülen kan basıncı düşüklüğü

Pankreas iltihabı

Derirahatsızlıkları(epidermalnekroliz,eritemamultiforma,eksfoliyatifdermatit,

pemfigus, purpura,Stevens-Johnson sendromu)

İştahsızlık, aşırı susama,kusmaileseyreden böbrek iltihabı(interstisyel nefrit)

Test sonuçlarında değişiklikler

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi'ne(TÜFAM)bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5.ACCUZIDE’insaklanması

ACCUZIDE’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’ninaltındaki odasıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraACCUZIDE’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizACCUZIDE’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:PfizerİlaçlarıLtd. Şti.MuallimNaci Cad. No:55 34347 Ortaköy-İSTANBUL

Üretimyeri:Pfizer ManufacturingDeutschlandGmbH, Freiburg-Almanya

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.