ABPAX 40 MG 28 ENTERIK

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ABPAX 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ABPAX 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lorazepam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697473040026
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-07-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

APBAX 40 mg Enterik Kaplı Tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Pantoprazol sodyum seskihidrat ……….………. 45,10 mg

(40 mg pantoprazole eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enterik kaplı tablet

Açık sarı-sarı renkli, renk farkı olmayan, oval şekilli, köşeleri düzgün tablet.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde:

Gastroözofageal reflü hastalığının tedavisinde endikedir.

Erişkinlerde:

Helicobacter

pylori

(H.

pylori)

ilişkili

duodenal

gastrik

ülserde

mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun antibiyotiklerle kombine olarak,

Peptik ülserde (duodenal ülser ve gastrik ülser),

Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlarda kullanılır.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde:

Gastroözofageal reflü hastalığında

Önerilen doz günde 1 adet APBAX 40 mg Enterik Kaplı Tablet’tir. Bazı durumlarda

doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet APBAX 40 mg Enterik Kaplı Tablet’tir). 4

haftalık

tedavi

sonunda

iyileşmeyen

hastalar

için

haftalık

ilave

tedavi

düşünülebilir.

Erişkinler:

Uygun iki antibiyotikle kombine olarak

H.pylori

eradikasyonunda

H. pylori

pozitif gastrik ve duodenal ülserli hastalarda, etkenin tamamen ortadan

kaldırılması için kombine tedavi uygulanmalıdır. Direnç ve uygun antibiyotiklerin

reçetelenmesi

için

varsa

ulusal

öneriler

gibi

resmi

yerel

rehberler

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

H.

pylori

eradikasyonu

için

direnç

durumuna

göre

aşağıdaki

kombinasyonlar önerilebilir:

a) Günde 2 defa 1 APBAX 40 mg Enterik Kaplı Tablet

+ Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin

+ Günde 2 defa 500 mg klaritromisin

b) Günde 2 defa 1 APBAX 40 mg Enterik Kaplı Tablet

+ Günde 2 defa 400-500 mg metronidazol (veya 500 mg tinidazol)

+ Günde 2 defa 250-500 mg klaritromisin

c) Günde 2 defa 1 APBAX 40 mg Enterik Kaplı Tablet

+ Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin

+ Günde 2 defa 500 mg metronidazol (veya 500 mg tinidazol)

H. pylori

eradikasyonu için kombinasyon tedavisinde ikinci APBAX 40 mg Enterik

Kaplı

Tablet

akşam

yemeğinden

saat

önce

alınmalıdır.

Kombinasyon

tedavisi

genellikle 7 gün uygulanır ve toplam 2 haftaya kadar 7 gün daha uzatılabilir. Ülser

tedavisi için pantoprazol tedavisine devam edilecekse duodenal ve gastrik ülser için doz

önerileri göz önüne alınmalıdır.

Kombine tedavinin gerekmediği durumlarda, örneğin hasta

H.pylori

negatif ise, aşağıda

belirtilen dozda APBAX 40 mg Enterik Kaplı Tablet monoterapisi uygulanır:

Gastrik ülser tedavisinde

Günde 1 tablet APBAX 40 mg Enterik Kaplı Tablet alınır. Bilhassa, diğer tedavilere

yanıt alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet APBAX

40 mg Enterik Kaplı Tablet). Gastrik ülser tedavisinde genellikle 4 haftalık bir süre

gereklidir. Eğer bu süre yeterli değilse, genellikle ilave bir 4 haftalık tedavi süresinde

iyileşme gözlenecektir.

Duodenal ülser tedavisinde

Günde 1 tablet APBAX 40 mg Enterik Kaplı Tablet alınır. Bilhassa, diğer tedavilere yanıt

alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2 adet APBAX 40

mg). Duodenal ülser tedavisinde genellikle 2 haftalık bir süre gereklidir. Eğer bu süre

yeterli değilse, vakaların tamamına yakınında ilave bir 2 haftalık tedavi süresinde

iyileşme gözlenecektir.

Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlarda

Zollinger Ellison Sendromu’nun uzun dönem tedavisine 80 mg’lık (2 adet APBAX 40

mg Enterik Kaplı Tablet) günlük doz ile başlanmalıdır. Bundan sonra doz, gastrik asit

sekresyonu ölçümleri esas alınarak gerektiği şekilde yükseltilebilir veya düşürülebilir.

Günlük doz 80 mg’ın üzerinde olduğunda, doz bölünerek günde 2 kez verilmelidir.

Pantoprazol dozunun geçici olarak 160 mg’ın üzerine çıkarılması mümkündür, ancak

yeterli asit kontrolü için gerekenden daha uzun süre uygulanmamalıdır.

Zollinger Ellison Sendromu’nda ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlarda tedavi

süresi sınırlandırılmamıştır ve klinik gereksinimlere göre ayarlanmalıdır.

Uygulama şekli:

Ağızdan kullanım için.

APBAX çiğnenmemeli veya kırılmamalı; yemekten bir saat önce su ile bütün olarak

yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

pantoprazolün

kombine

tedavisine

dair

etkililik

güvenlilik ile ilgili veri olmadığından, bu hastalarda

H.pylori

eradikasyonu için

APBAX ile kombine tedavi uygulanmamalıdır (Bkz. Bölüm 5.2).

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu (1 adet

pantoprazol 20 mg) aşılmamalıdır. Orta ve ağır derecede karaciğer yetmezliği olan

hastalarda pantoprazolün kombine tedavisine dair etkililik ve güvenlilik ile ilgili veri

olmadığından, bu hastalarda

H.pylori

eradikasyonu için APBAX ile kombine tedavi

uygulanmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

12 yaşın altındaki çocuklarda etkililik ve güvenliliğine ilişkin kısıtlı veri bulunması

nedeniyle, APBAX ’ın, bu yaş grubundaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

(Bkz. Bölüm 5.2).

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur (Bkz. Bölüm 5.2).

4.3.

Kontrendikasyonlar

APBAX, bileşimindeki etkin maddeye, dallanmış benzimidazollere veya Bölüm 6.1’de

listelenmiş olan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı bilinen

hastalarda kullanılmamalıdır.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda pantoprazol ile tedavi sırasında, özellikle de

uzun süreli kullanımda, karaciğer enzimleri düzenli olarak izlenmelidir. Karaciğer

enzimlerinin yükselmesi durumunda APBAX kullanımı kesilmelidir (Bkz. Bölüm 4.2).

Kombine tedavi:

Kombine tedavi sırasında ilgili ilaçların ürün bilgileri göz önüne alınmalıdır.

Gastrik malignite:

Pantoprazole semptomatik yanıt, gastrik malignite semptomlarını maskeleyebilir ve

tanıyı geciktirebilir. Herhangi bir alarm semptomunun varlığında (örn. beklenmeyen

kilo kaybı, tekrarlayan kusmalar, disfaji, hematemez, anemi veya melena) ve gastrik

ülser şüphesinde ya da varlığında, malignite olasılığı dışlanmalıdır.

Uygun tedaviye rağmen semptomlar hala devam ediyorsa ileri tetkikler yapılmalıdır.

HIV proteaz inhibitörleri ile birlikte kullanım:

Pantoprazolün, atazanavir gibi emilimi asidik intragastrik pH’ya bağımlı olan HIV

proteaz

inhibitörleri

eşzamanlı

uygulanması,

biyoyararlanımlarındaki

anlamlı

azalmadan ötürü önerilmez (Bkz. Bölüm 4.5).

B12 vitamini emilimi üzerindeki etki:

Zollinger-Ellison

sendromu

uzun

süreli

tedavi

gerektiren

diğer

patalojik

hipersekresyon durumlarında pantoprazol, tüm diğer asit bloke edici ilaçlar gibi,

hipoklorhidri veya aklorhidriye bağlı olarak B12 vitamini (siyanokobalamin) emilimini

azaltabilir. Bu durum, B12 vitamini vücut stokları azalmış veya emiliminin azalması

yönünde risk faktörleri olan uzun süreli tedavi gören hastalarda ya da ilgili klinik

semptomların gözlenmesi durumunda göz önünde bulundurulmalıdır.

Uzun süreli tedavi:

Özellikle 1 yıllık sürenin aşıldığı uzun süreli tedavilerde, hastalar düzenli olarak

gözlenmelidir.

Kemik kırığı:

Yayınlanmış çeşitli gözlemsel çalışmalar, proton pompası inhibitörü (PPİ) tedavisinin,

kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza bağlı kırık riskinde bir artışla ilişkili

olabileceğini düşündürmektedir.

Çoklu günlük dozlar ve uzun süreli PPİ tedavisi (bir yıl ya da daha fazla) şeklinde

tanımlanan yüksek doz alan ağırlıklı olarak yaşlı hastalarda veya bilinen diğer risk

faktörleri olan hastalarda kırık riski artmıştır. Hastalar, tedavi edildikleri durum için

uygun olan en düşük dozda ve en kısa süreli PPİ tedavisini almalıdırlar.

Gözlemsel

çalışmalar

PPİ’lerinin

toplam

kırık

riskini

%10-40

oranında

arttırabileceğini ortaya koymaktadır. Bu artışın bir kısmı diğer risk faktörleri ile ilgili

olabilir. Osteoporoz riski taşıyan hastalar mevcut tedavi kılavuzları doğrultusunda

tedavi olmalı ve yeterli miktarda D vitamini ve kalsiyum almalıdır.

Hipomagnezemi:

PPİ’lerle en az 3 ay süreyle tedavi edilen hastalarda ve çoğu olguda da bir yıl tedaviden

sonra nadiren semptomatik ve asemptomatik hipomagnezemi bildirilmiştir. Ciddi

advers olaylar tetani, deliryum, baş dönmesi, konvülziyon, ventriküler aritmiler ve

nöbetleri

içermektedir.

Çoğu

hastada

hipomagnezemi

tedavisi

magnezyum

replasmanını ve PPİ tedavisinin kesilmesini gerektirmektedir.

Uzun

süre

tedavi

alması

beklenen

PPİ’leri

digoksin

gibi

ilaçlar

hipomagnezemiye neden olabilecek ilaçlarla (örn. diüretikler) birlikte alan hastalar

için, sağlık mesleği mensupları PPİ tedavisine başlamadan önce ve daha sonra

periyodik olarak magnezyum düzeylerini takip edebilirler.

Nöroendokrin tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler:

Gastrik asit düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder olarak serum kromogranin

A (CgA) düzeyleri artmaktadır. Artmış CgA düzeyi nöroendokrin tümörler için yapılan

tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Uygulayıcılar CgA düzeylerini

değerlendirmeden önce geçici olarak PPİ tedavisine en az 5 gün ara vermeli ve eğer

başlangıçtaki CgA düzeyleri yüksek ise PPİ tedavisinin kesilmesinden 14 gün sonra testi

tekrar etmelidirler. Eğer seri testler yapılıyorsa (örn. monitorizasyon için), testler

arasındaki referans aralıkları değişebileceği için testler aynı laboratuarda yapılmalıdır.

Non-steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanım

Seçici olmayan NSAİİ’lerin indüklediği gastroduodenal ülserin önlenmesi amacıyla

APBAX

kullanımı,

sürekli

NSAİİ

tedavisine

ihtiyaç

duyan

gastrointestinal

komplikasyonlar geliştirme riski yüksek olan hastalarla sınırlandırılmalıdır. Yüksek

risk,

yaşlılık

yaşın

üzeri),

gastrik

veya

duodenal

ülser

hikayesi

veya

üst

gastrointestinal

kanama

hikayesi

gibi

bireysel

risk

faktörlerine

göre

değerlendirilmelidir.

Bakterilerin yol açtığı gastrointestinal enfeksiyonlar

Proton Pompası İnhibitörleri ile tedavi

, Salmonella

Campylobacter

veya

C.difficile

gibi bakterilerin yol açtığı gastrointestinal enfeksiyon riskinde az da olsa bir artışa neden

olabilir.

Subakut kütanöz lupus eritematozus

Proton pompa inhibitörleri çok seyrek olarak subakut kütanöz lupus eritematozus

vakaları ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle derinin güneşe maruz kalan alanlarında olmak

üzere lezyonların ortaya çıkması ve artraljinin eşlik etmesi durumlarında hasta acilen

tıbbi

yardım

almalı

sağlık

mesleği

mensubu

APBAX

tedavisinin

kesilmesini

değerlendirmelidir. Daha önce bir proton pompa inhibitörü tedavisi sonrası subakut

kütanöz

lupus

eritematozus

gelişmiş

olması,

aynı

durumun

diğer

proton

pompa

inhibitörlerin ile de görülme riskini arttırır.

Laboratuvar testleri:

Artmış Kromogranin A (CgA) düzeyi, nöroendokrin tümörlere yönelik incelemeleri

etkileyebilir. Bundan kaçınmak için APBAX tedavisi, CgA ölçümlerinden en az 5 gün

önce durdurulmalıdır (Bkz. Bölüm 5.1). CgA ve gastrin düzeyleri ilk ölçümden sonra

referans aralığa dönmemişse, proton pompa inhibitörü tedavisi kesildikten 14 gün sonra

ölçümler tekrarlanmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

pH’ya bağımlı Emilim Farmakokinetiğine sahip tıbbi ürünler

Şiddetli ve uzun süren gastrik asit sekresyonu inhibisyonu nedeniyle APBAX, gastrik

pH’nın oral yararlanımında önemli bir belirleyici olduğunda, örneğin ketokonazol,

itrakonazol, posakonazol gibi bazı azol anti-fungaller ve erlotinib gibi diğer ilaçların

emilimini etkileyebilir.

HIV proteaz inhibitörleri

Pantoprazolün, atazanavir gibi emilimi asidik intragastrik pH’ye bağımlı olan HIV

proteaz inhibitörleri ile birlikte kullanımı, biyoyararlanımlarındaki anlamlı azalmadan

ötürü tavsiye edilmemektedir.

HIV proteaz inhibitörlerinin bir proton pompası inhibitörü ile kombinasyonundan

kaçınılamazsa,

yakın

klinik

takip

(örn.,

virüs

yükü)

önerilir.

Günde

mg’lık

pantoprazol dozu aşılmamalıdır. HIV proteaz inhibitörlerinin dozajının ayarlanması

gerekebilir.

Kumarin antikoagülanları (fenprokumon ve varfarin)

Klinik farmakokinetik çalışmalarda pantoprazolün fenprokumon veya varfarin ile

eşzamanlı olarak uygulanması sırasında etkileşim görülmemiştir. Ancak pazarlama

sonrası dönemde PPİ’ları fenprokumon veya varfarinile eş zamanlı alan hastalar

arasında

çok

sayıda

izole

vakalarda

International

Normalized

Ratio

(INR)

değişiklikleri

rapor

edilmiştir.

protrombin

zamanındaki

artışlar

anormal

kanamaya ve hatta ölüme yol açabilir. Pantoprazol ve varfarin veya fenprokumon ile

tedavi edilen hastaların INR ve protrombin zamanında artış açısından izlenmeleri

gerekmektedir.

Metotreksat

Yüksek doz metotreksat (örneğin 300 mg) ve proton pompa inhibitörünün birlikte

kullanımının bazı hastalarda metotreksat seviyelerini arttırdığı rapor edilmiştir. Bu

nedenle,

örneğin

kanser

psöriazis

hastalığı

için

yüksek

metotreksat

kullanılırken,

pantoprazol

kullanımının

geçici

olarak

durdurulmasının

değerlendirilmesi gerekebilir.

Diğer etkileşim çalışmaları:

Pantoprazol sitokrom P450 enzim sistemi aracılığı ile büyük ölçüde karaciğerde

metabolize

olur.

metabolik

yolak

CYP2C19

demetilasyondur

diğer

metabolik yolaklar CYP3A4 ile oksidasyonu içerir.

Aynı

enzim

sistemiyle

metabolize

olan

karbamazepin,

diazepam,

glibenklamid,

nifedipin ve levonorgestrel ile etinil östradiol içeren bir oral kontraseptif gibi tıbbi

ürünler ile yapılan etkileşim çalışmaları, klinik açıdan önemli olan etkileşimlere işaret

etmemektedir.

Pantoprazolün aynı enzim sistemi kullanılarak metabolize edilen diğer tıbbi ürünler

veya bileşikler ile etkileşimi göz ardı edilemez.

Bir dizi etkileşim çalışması, pantoprazolün CYP1A2 (kafein, teofilin gibi), CYP2C9

(piroksikam, diklofenak, naproksen gibi), CYP2D6 (metoprolol gibi), CYP2E1 (etanol

gibi)

metabolize

olan

aktif

maddelerin

metabolizmasını

veya

digoksinin

glikoprotein ile ilişkili emilimini etkilemediğini göstermiştir.

Antasitlerle birlikte verildiğinde etkileşme görülmemiştir.

Ayrıca klaritromisin, metronidazol, amoksisilin gibi antibiyotiklerin pantoprazol ile eş

zamanlı uygulanmasına dair etkileşim çalışmaları da yapılmıştır. Klinik açıdan önemli

etkileşmeler gözlenmemiştir.

CYP2C19’u inhibe eden veya indükleyen tıbbi ürünler:

Fluvoksamin gibi CYP2C19 inhibitörleri pantoprazole sistemik maruziyeti artırabilir.

Fluvoksamin gibi CYP2C19 inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda ya da hepatik

bozukluğu olanlarda uzun süre yüksek dozlarda pantoprazol kullanımında pantoprazol

dozunun azaltılması düşünülebilir.

Rifampisin ve sarı kantaron (Hypericum perforatum) gibi CYP2C19 ve CYP3A4’ü

etkileyen enzim indükleyicileri bu enzim sistemleri ile metabolize edilen PPİ’ların

plazma konsantrasyonlarını azaltabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Levonorgestrel ve etinil östradiol içeren bir oral kontraseptif ile yapılan spesifik

testlerde, klinik açıdan anlamlı bir etkileşme gözlenmemiştir (Bkz. Bölüm 4.5)

Gebelik dönemi

Sınırlı sayıda (300-1000 arasında gebelik sonucu) gebelikte maruz kalma olgularından

gelen veriler, Pantoprazolün gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı

üzerinde advers etkileri (malformasyona yol açma veya föto/neonatal toksisitesiye

sahip

olma)

olduğunu

göstermemektedir.

Bugüne

kadar

herhangi

önemli

epidemiyolojik veri elde edilmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, üreme

toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (Bkz.Bölüm 5.3).

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Bir önlem olarak gebelik sırasında APBAX kullanımından kaçınılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Hayvan çalışmaları pantoprazolün süte geçtiğini göstermiştir. Pantoprazolün anne

sütüne geçişi raporlanmıştır. Yeni doğanlar/bebekler için risk göz ardı edilemez. Bu

nedenle, emzirmeye devam edilip edilmeyeceğine veya APBAX tedavisine devam

edilip edilmeyeceğine, emzirmenin çocuğa yararı ve APBAX tedavisinin anneye yararı

açısından bir değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilmelidir

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvan çalışmalarında pantoprazol uygulamasını takiben fertilite bozukluğuna dair bir

kanıta rastlanmamıştır (Bkz. Bölüm 5.3).

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Pantoprazolün araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal

edilebilir düzeydedir.

Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi advers ilaç etkileşimleri gözlenebilir (Bkz.

bölüm 4.8). Bu advers olayların görülmesi durumunda hasta araç veya makine

kullanmamalıdır.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Hastaların yaklaşık %5’inin advers ilaç reaksiyonları yaşadığı tahmin edilmektedir. En

fazla bildirilen advers reaksiyonlar diyare ve baş ağrısıdır, her iki durum da hastaların

yaklaşık %1’inde gözlenmiştir.

Sistem organ sınıfına göre aşağıda listelenen istenmeyen olayların sıklık dereceleri şu

şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);

seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor)

Her sıklık grubunda advers reaksiyonlar azalan ciddiyet sırasına göre sunulmuştur.

Tablo 1.

Klinik çalışmalar ve pazarlaması sonrası deneyimde pantoprazol kullanımı ile

advers reaksiyonlar

Sıklık

Organ

sistemi

Yaygın

Yaygın

olmayan

Seyrek

Çok Seyrek

Bilinmiyor

Kan ve lenf

sistemi

hastalıkları

Agranülositoz

Trombositopeni;

Lökopeni;

Pansitopeni

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

(anaflaktik şok ve

anaflaktik

reaksiyonlar dahil)

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Hiperlipidemi ve

lipid artışı

(trigliseridler,

kolesterol);

Kilo değişiklikleri

Hiponatremi;

Hipomagnezemi

(Bkz bölüm 4.4);

Hipokalsemi

Hipokalemi

Psikiyatrik

hastalıklar

Uyku

bozuklukları

Depresyon (ve

daha kötüleşmesi)

Dezoriyantasyon

(ve daha

kötüleşmesi)

Halüsinasyon;

Konfüzyon

(özellikle

predispoze

hastalarda; daha

önceden mevcut

ise daha da

kötüleşmesi)

Sinir sistemi

hastalıkları

Baş dönmesi;

Baş ağrısı,

Tat alma

bozuklukları

Parestezi

Göz hastalıkları

Görme

bozuklukları /

bulanık görme

Gastrointestinal

hastalıklar

Fundik

polipleri

(benign)

Diyare;

Bulantı/kusma;

Abdominal

gerginlik ve

şişkinlik;

Konstipasyon;

Ağız kuruluğu;

Abdominal ağrı

ve rahatsızlık

Sıklık

Organ

sistemi

Yaygın

Yaygın

olmayan

Seyrek

Çok Seyrek

Bilinmiyor

Hepatobiliyer

hastalıklar

Karaciğer

enzimlerinde artış

(transaminazlar,

γ-GT)

Bilirubin artışı

Hepatoselüler

hasar, sarılık,

hepatoselüler

yetmezlik

Deri ve derialtı

doku hastalıkları

Kaşıntı/

ekzantem/

döküntü;

Prurit

Ürtiker;

Anjiyoödem

Stevens-Johnson

sendromu;

Lyell sendromu;

Erythema

multiform;

Fotosensitivite;

Subakut kütanöz

lupus

eritematozus

(Bkz. Bölüm 4.4)

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ

ve kemik

hastalıkları

Kalça, el bileği

ve omurga kırığı

(Bkz bölüm 4.4)

Artralji;

Miyalji

Kas spazmı

Böbrek ve idrar

yolu hastalıkları

İntestisyel nefrit

(böbrek

yetmezliğine

doğru ilerleme

olasılığı ile)

Üreme sistemi ve

meme hastalıkları

Jinekomasti

Genel

bozukluklar ve

uygulama yerine

özgü tablolar

Halsizlik,

yorgunluk ve

keyifsizlik

Vücut sıcaklığında

artış;

Periferik ödem

Hipomagnezemi ile ilişkili olarak hipokalsemi

Elektrolit bozukluklarının bir sonucu olarak kas spazmı

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 3012 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

İnsanlarda doz aşımı belirtileri bilinmemektedir. 2 dakika içinde 240 mg i.v. dozlara kadar

uygulanmış ve iyi tolere edilmiştir. Pantoprazol proteinlere yüksek oranda bağlandığı için,

hemen diyaliz edilemez. Aşırı dozda alınması sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde,

semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanması dışında bir terapötik uygulama tavsiye

edilemez.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Proton pompası inhibitörleri

ATC kodu: A02BC02

Etki Mekanizması

Pantoprazol bir sübstitüye benzimidazol olup, pariyetal hücrelerde bulunan proton pompalarına

spesifik etkisi ile midede hidroklorik asit salgılanmasını inhibe eder.

Pantoprazol, pariyetal hücrelerin asidik ortamında aktif formuna dönüşür ve midede hidroklorik

asit üretiminin son aşaması olan H

, K

-ATPaz enziminin inhibisyonunu sağlar. İnhibisyon

doza bağlı olup, hem bazal hem de stimule asit salgılanmasını etkiler. Birçok hastada

semptomların düzelmesi iki hafta içinde gerçekleşir. Diğer proton pompası inhibitörleri ve H2

reseptör inhibitörlerinde olduğu gibi pantoprazol ile tedavi, midedeki asiditeyi azaltır ve

böylece

asiditedeki

azalmayla

orantılı

olarak

gastrin

artışı

sağlar.

Gastrin

artışı

geri

dönüşümlüdür. Pantoprazol, enzimle reseptör distalinde etkileştiği için öteki maddelerle

stimülasyondan

etkilenmeksizin

(asetilkolin,

histamin,

gastrin)

hidroklorik

asit

sekresyonunu inhibe eder. Oral veya intravenöz uygulamada aynı etki görülür.

Farmakodinamik Etkiler

Açlık durumundaki gastrin değerleri pantoprazol ile artar. Kısa süreli kullanımda çoğu durumda

normalin üst limitini aşmaz. Uzun süreli tedavide pek çok durumda gastrin seviyesi iki katına

çıkar. Ancak nadir durumlarda aşırı artış meydana gelir. Sonuç olarak, uzun süreli tedavi

süresince çok az vakada (basit veya adenomatoid hiperplazi) midedeki spesifik endokrin (ECL)

hücrelerinin sayısında hafif ila orta derecede artış meydana gelir. Ancak bugüne kadar

gerçekleştirilmiş olan çalışmalara göre, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda gözlenen

karsinoid prekürsör (atipik hiperplazi) veya gastrik karsinoid oluşumu (Bkz bölüm 5.3),

insanlarda gözlenmemiştir.

Antisekretuar tıbbi ürünlerle tedavi sırasında azalmış gastrik asit salıverilmesine yanıt olarak

serum gastrin düzeyleri yükselir. Aynı zamanda, azalmış gastrik asiditeye bağlı olarak CgA

artar. Artmış CgA düzeyleri, nöroendokrin tümörler için yapılan tanı incelemelerinde yanlış

sonuçlara neden olabilir.

Basılı

bazı

geçerli

kanıtlara

göre

proton

pompa

inhibitörleri

tedaviye

düzey

ölçümünden 5-14 gün öncesinde ara verilmesi gerekir. Bu uygulamanın nedeni PPİ tedavisine

bağlı olarak artmış olan CgA düzeylerinin referans değerlere inmesine olanak vermektir.

Proton

pompası

inhibitörleri

dahil,

herhangi

sebepten

dolayı

azalan

gastrik

asidite,

gastrointestinal sistemde normal olarak var olan bakterilerin sayısında artışa neden olur.

Proton pompası inhibitörleri ile tedavi, SalmoneIla ve Camphylobacter ve muhtemelen ayrıca

hastanede yatan hastalarda Clostridum difficile gibi gastrointestinal enfeksiyonların riskini az

da olsa arttırabilir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, pantoprazol ile bir yılı aşan uzun

süreli tedavinin, tiroidin endokrin parametreleri üzerindeki etkisi tamamen göz ardı edilemez.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Pantoprazol hızla absorbe edilir ve 40 mg oral tek dozdan sonra bile maksimum plazma

düzeyine ulaşır. Uygulamadan ortalama 2.5 saat sonra yaklaşık 2-3 mcg/mL olan serum

konsantrasyonlarına ulaşılır ve bu değerler çoklu uygulamadan sonra sabit kalır.

Farmakokinetik tek doz veya tekrarlayan dozlardan sonra değişiklik göstermez.

Tabletin mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 77’dir. Besinlerle birlikte alınması, Eğri Altında

Kalan Alan (EAA) değerini, maksimum serum konsantrasyonunu ve sonuçta biyoyararlanımı

etkilemez. Besinlerle birlikte alınması sadece gecikme süresinin değişkenliğini artırır.

Dağılım:

Pantoprazol serum proteinlerine yaklaşık %98 oranında bağlanır. Dağılım hacmi yaklaşık 0.15

L/kg’dır.

Biyotransformasyon:

Pantoprazolün tamamına yakını karaciğerde metabolize olur. Ana metabolik yolak CYP2C19

ile demetilasyon ile bunu izleyen sülfat konjugasyonudur, diğer metabolik yolak CYP3A4 ile

oksidasyondur.

Eliminasyon:

Terminal yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir ve klerens yaklaşık 0,1 L/h/kg’dır. Eliminasyonun

geciktiği birkaç vaka görülmüştür. Pantoprazolün pariyetal hücrelerin proton pompalarına

spesifik olarak bağlanması nedeniyle, eliminasyon yarı-ömrü, daha uzun etkinlik süreleri ile

orantılı değildir (asit sekresyonunun inhibisyonu).

Pantoprazol metabolitleri başlıca renal yolla (yaklaşık %80’i), kalanı feçes ile atılır. Gerek

serum gerekse idrardaki ana metabolit, sülfatla konjuge olan desmetilpantoprazoldür. Ana

metabolitin yarılanma ömrü (yaklaşık 1.5 saat), pantoprazolden daha uzun değildir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

APBAX

’ın farmakokinetiği, tek doz veya tekrarlayan dozlardan sonra değişiklik göstermez.

10-80 mg’lık doz aralığında, hem oral hem intravenöz uygulamadan sonra pantoprazolün

plazma kinetiği doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Zayıf metabolize ediciler:

Avrupa popülasyonunun yaklaşık %3’ü fonksiyonel CYP2C19 enziminden yoksundur ve bu

kişiler

zayıf

metabolize

ediciler

olarak

adlandırılırlar.

bireylerde

pantoprazolün

metabolizması esas olarak muhtemelen CYP3A4 enzimiyle gerçekleşir. 40 mg pantoprazolün

tek doz uygulanmasından sonra, plazma-konsantrasyon eğrisinin altında kalan alan zayıf

metabolize edicilerde, fonksiyonel CYP2C19 enzimine sahip kişilerden (ekstansif metabolize

ediciler) 6 kat daha büyüktür. Ortalama doruk plazma konsantrasyonları %60 artmıştır. Bu

bulgular pantoprazolün pozolojisi için bir öneri niteliğinde değildir.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalar (diyaliz hastaları dahil) için doz azaltılmasına gerek

yoktur. Bu hastalarda sağlıklı kişilerde olduğu gibi pantoprazol yarı ömrü kısa olup, çok küçük

miktarda diyaliz edilebilir. Başlıca metabolitinin yarı ömrü biraz uzamasına rağmen (2-3 saat),

atılım hızlı olduğundan birikme söz konusu değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer sirozu olan hastalarda (Child sınıf A ve B) yarı ömrü 7-9 saat ve EAA değerleri 5-7

kat artmasına rağmen, maksimum serum konsantrasyonu sağlıklı kişilere nazaran sadece 1,5

kat kadar az bir miktarda artmıştır.

Pediyatrik popülasyon:

20 veya 40 mg pantoprazolün 5-16 yaşlarındaki çocuklara tek doz oral olarak uygulanmasından

sonra EAA ile C

maks

değerleri, yetişkin değerlerinin aralığındadır.

0,8 veya 1,6 mg/kg pantoprazolün 2-16 yaş arasındaki çocuklara tek doz intravenöz yolla

uygulanmasından sonra, pantoprazol klerensi ile yaş veya kilo arasında anlamlı bir ilişki

bulunmamıştır. EAA ve dağılım hacmi, yetişkinlerden elde edilen verilerle uyumludur.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı gönüllülerde gençlere nazaran görülen EAA ve C

maks

değerlerindeki hafif artış klinik

açıdan önemli değildir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klasik farmakolojik güvenlik çalışmaları, tekrarlanmış dozlarda toksisite ve genotoksisite

çalışmalarından elde edilen preklinik veriler insanlara özel bir tehlikenin söz konusu olmadığını

göstermektedir.

Sıçanlar üzerinde 2 yıl boyunca yapılan karsinojenisite testlerinde nöroendokrin neoplazmalar

bulunmuştur.

Ayrıca,

sıçanların

midelerinde

pullu

hücre

papillomaları

bulunmuştur.

Substitüe benzimidazoller vasıtasıyla gastrik karsinoidlerin oluşumuna neden olan mekanizma

dikkatlice

incelenmiş

sıçanda

kronik

yüksek

dozlu

tedavi

esnasında

serum

gastrin

seviyelerinde meydana gelen artışların sekonder bir reaksiyonu olarak görüldüğü sonucuna

varılmıştır. Rodentler üzerinde yapılan iki yıllık çalışmalarda, sıçanlarda ve dişi farelerde

karaciğer

tümörlerinin

sayısında

artış

gözlenmiştir

pantoprazolün,

yüksek

oranda

karaciğerde metabolize olmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır.

En yüksek dozu (200 mg/kg) alan sıçan grubunda tiroidin neoplastik değişimlerinde hafif artış

gözlenmiştir. Bu neoplazmaların meydana gelişi, sıçan karaciğerinde tiroksinin yıkımında

pantoprazolün neden olduğu değişimlerle ilişkilendirilmiştir. İnsanda terapötik doz düşük

olduğundan, tiroid bezlerine zararlı etki beklenmez.

Hayvanlarda

yapılan

üreme

çalışmalarında,

mg/kg

üzerindeki

dozlarda

hafif

düzeyde

fetotoksisite görülmüştür.

Yapılan araştırmalarda fertilitenin bozulmasına veya teratojen etkiye ilişkin herhangi bir kanıt

bulunmamıştır.

Sıçanda plasentaya geçiş araştırılmış ve gebeliğin ilerlemesiyle arttığı bulunmuştur. Sonuç

olarak fetüs pantoprazol konsantrasyonu doğumdan kısa süre önce artar.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Tribazik Sodyum Fosfat Anhidrat

IzoMalt LM-PF

Sodyum Karboksimetilselüloz- 7MXF

Sodyum Stearil Fumarat

Krospovidon

Pharmacoat 603

PVP K 25

Sepisperse AP3232 Jaune Yellow (% 30’luk)

Propilen glikol

Eudragit L 30D-55 (%30’luk)

Trietil sitrat (Citroflex)

% 30’luk simetikon emülsiyonu (veya %35’lik dimetikon emülsiyonu)

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Al-Al Blister

Kutuda 14 ya da 28 enterik kaplı tablet halinde.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

NOBEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Saray Mahallesi Akçakoca Sokak No:10

34768 Ümraniye / İstanbul

Tel: (216) 633 60 00

Faks: (216) 633 60 01-02

8. RUHSAT NUMARASI

2014/88

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 29.01.2014

Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

-

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety