A-PER SURUP 120 MG 150 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • A-PER SURUP 120 MG 150 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • A-PER SURUP 120 MG 150 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699651570097
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-09-2013
 • Son Güncelleme:
 • 28-08-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

A-PER120mg/5mlpediatrikşurup

"Bebekveçocuklar için"

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Bir ölçek (5 ml),120 mgparasetamol içerir.

Yardımcımaddeler:Etanol(%96),propilenglikol,ahududuesansı,şeker,eritrosin,gliserin,

deiyonizesu

BuKullanma Talimatında:

1.A-PERnedir veneiçinkullanılır?

2.A-PER’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.A-PERnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.A-PER’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Başkalarının belirtilerisizinkilerleaynı dahiolsa,ilaço kişilerezararverebilir.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

2/8

1.A-PERnedir veneiçinkullanılır?

A-PER,şurupşeklindeherbirölçeğinde(her5ml’de)120mgparasetamoliçeren,ağrıkesici

veateş düşürücü olaraketkigösteren bir ilaçtır.

A-PER150 ml’likşişedesunulmaktadır.

A-PERçocuklardahafifveortaşiddetliağrılarileateşinsemptomatik(hastalığıtedaviedici

değil, belirtilerinigiderici) tedavisindekullanılır.

2.A-PER’ikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

A-PER’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Parasetamol veyailacıniçeriğindeki diğer maddelerekarşı aşırıduyarlılık (alerji)varsa

Şiddetlikaraciğeryadaböbrekyetmezliği varsa

A-PER’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Anemi(kansızlık) varsa,

Akciğerhastalığı varsa,

Karaciğerveyaböbrek işlev bozukluğu varsa,

Parasetamol içeren başkabir ilaçkullanılıyorsa,

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbirhastalık

olan Gilbert sendromunuzvarsa,

Deridekızarıklık, döküntü veyabir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

Kanşekerimetabolizmasındaetkiliolanglukoz6fosfatdehidrogenazenzimieksikliğiolan

hastalardaseyrek olarakhemoliz(kırmızı kan hücrelerininyıkımı) görülebilir.

3-5güniçindeyenisemptomların(belirtilerin)oluşmasıyadaağrınınve/veyaateşin

azalmaması halinde, çocuğunuzdaparasetamol kullanmayason verip doktoradanışınız.

A-PER,akut(kısasüreli)yüksekdozdaalındığındaciddikaraciğertoksisitesine

(zehirlenmesine)nedenolur.Erişkinlerdekronik(uzunsürelivetekrarlayarak)günlük

dozlardaalındığında karaciğerhasarınaneden olabilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsaçocuğunuziçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

3/8

A-PER’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Alkolleveyaalkoliçerenyiyecekveiçeceklerlebirliktekullanıldığındakaraciğerüzerine

zararlı etkigöstermeriski artabilir.

Besinlerparasetamolünbarsaktanemilimini azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

A-PER’inhamileliktekullanımgüvenliliğiileilgilizararlıetkilerbildirilmemekleberaberbu

dönemdeyinedehekimönerisi ile kullanılır.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

A-PER’inemzirenannetarafındantedaviedicidozlardaalınmasıbebeküzerindebirrisk

oluşturmaz.Parasetamolazdaolsasütegeçtiğiiçinemzirmedönemindehekimönerisiile

kullanabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangi bir etki göstermesi beklenmez.

A-PER’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

İçeriğindekişekernedeniyle,eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

A-PERazmiktarda–her5 ml’de100 mg’dan dahaazetanol içerir.

Tıbbiüründebulunan propilen glikol alkol benzeri semptomlaraneden olabilir.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaA-PER’inetkisideğişebilir.Çocuğunuzaşağıdaki

ilaçları kullanıyorsalütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Mide boşalmasındagecikmeyaratan ilaçlar(Örn: Propantelin vb.)

Mide boşalmasınıhızlandıran ilaçlar(Örn: Metoklopramid gibi)

Karaciğerenzimleriniuyaranilaçlar(Örn:Bazıuykuilaçları,sarahastalığındakullanılan

bazı ilaçlargibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

4/8

Varfarin vekumarin türevi antikoagülanlar (kanpıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar)

Zidovudin(çocukveerişkinlerdegörülenHIVenfeksiyonlarının(AIDS)tedavive

önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Domperidon (bulantı-kusma tedavisindekullanılır)

Sarı kantaron (StJohn's Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

Kolestiramin içerikli ilaçlar(yüksek kolesterol tedavisindekullanılır)

Tropisetronvegranisetroniçerikliilaçlar(radyoterapive/veyakemoterapialanhastalarda

bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır).

Diğer ağrı kesicilerle birliktekullanım

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.A-PERnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Ay Doz Kullanım

3-6 ay 2.5 ml 6 saattebir

6-24 ay 5 ml 6 saattebir

2-4yaş 7.5 ml 6 saattebir

4-6yaş 10 ml 6 saattebir

3ayınaltındakibebekler:2.Aydansonraaşısonrasıateşgörülenbebeklerde2.5ml(yarım

ölçek)’likbir dozuygundur.İki ayın altındaki bebeklerdekullanılmamalıdır.

Budozlar,herdozarasında4saatveyadahauzunaralıkbırakılarakgünde4kez

tekrarlanabilir.

Enfazlagünde10-15mg/kgbölünmüşdozlarhalinde60mg/kgkullanılır.Hekimönerisi

olmadan 3 ardışık (üstüste)günden dahauzun kullanmayınız.

Alkolalankişilerdekaraciğertoksisitesi(zehirlenmesi)sebebiylegünlükalınanparasetamol2

gramıaşmamasıgerekir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdan alınır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:Bkz.Uygun kullanımvedoz/uygulamasıklığı içintalimatlar.

5/8

Özel kullanımdurumları:

Hafifveortaşiddettekaraciğer veböbrekyetmezliğindedikkatlikullanılmalıdır.

EğerA-PER’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminiz varisedoktorunuz

veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaA-PERkullandıysanız:

Dozaşımıdurumundasolgunluk,iştahsızlık,bulantıvekusmagörülenbaşlıcabelirtileridir,

ancakbazıdurumlardasaatlercebelirtivermeyebilir.Bunedenleaşırıdozyadayanlışlıkla

ilaçalınmasıdurumundahemendoktorunuzabildirinizyadabirhastaneyebaşvurunuz.Kısa

sürede(akut)yüksekdozalındığındakaraciğerhasarınayolaçabilir.A-PERaşırıdozajı

hementedavi edilmelidir.

A-PER’dençocuğunuzakullanmasıgerekendenfazlasınıverdiysenizbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

A-PER'ikullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçinçocuğunuzaçift dozalmayınız.

A-PERiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

İlacınızıdoktorunuzunsöylediğisürezarfıncakullanın.Doktorönerisineuygunbiçimde

kullanıldığı takdirdeherhangi bir olumsuzetkigöstermesi beklenmez.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,A-PER’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeistenmeyen

etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın:

10hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

AşağıdakilerdenbiriolursaA-PER’ikullanmayıdurdurunveDERHALdoktorunuza

bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deridöküntüsü,kaşıntı,egzama,alerjik(aşınduyarlılıklailgili)ödem,yüzde,dildeve

boğazdaşişlik(anjiyoödem)yaygınakıntılıdöküntüler(akutgeneralizeeksantematöz

6/8

püstülozis),deridehaşlanmagörünümünebenzeyenbelirtiler(toksikepidermalnekroliz),el,

yüzveayakta dantelebenzer kızarıklıkoluşturan aşırı duyarlılık (eritemamultiforme)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbiriçocuğunuzdamevcutise,

çocuğunuzunA-PER’ekarşıciddialerjisivardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmasıgerekliolabilir.

Çok yaygıngörülen yanetkiler

Karaciğerenzimleri (ALT )üstsınırının üstünde

Yaygıngörülen yanetkiler

Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Uyuklama

Uyuşma(parestezi)

Üst solunumyoluenfeksiyonu

Bulantı

İshal (diyare)

Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)

Gazabağlımide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)

Karın ağrısı

Kabızlık (konstipasyon)

Kusma

Karaciğerenzimleri (ALT)üstsınırın 1.5 katı

Yüzödemi

Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)

Yaygınolmayanyanetkiler

Dengebozukluğu

Mide vebağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)

Periferik ödem (el ve ayak bileğigibiyerlerdeödem)

Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)

Seyrekgörülen yanetkiler

Deri döküntüsü

Kurdeşen(ürtiker)kaşıntı

Yaygınakıntılı döküntüler(akutgeneralizeeksantematözpüstülozis)

Deridehaşlanmagörünümünebenzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)

El,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklıkoluşturanaşırıduyarlılık(eritema

multiforme)

Alerjik ödem

Yüzde, dildeveboğazdaşişlik (anjiyoödem)

7/8

Genelliklegripbenzeribelirtilerlebaşlayanveardındansonuçolarakcildinüst

katmanınınölerekdökülmesinenedenolancildeyayılanağrılıkırmızıveyamorumsu

kızarıklıklarveiçi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)

Cilttelekeler(kızarıklık)veşekillilezyonlarınateşliyadaateşsizolarakgörülmesi

(erupsiyon)

Çok seyrekgörülen yanetkiler

Agranulositoz(vücuttaanivesıkgelişebilentehlikelibirlökopeni(akyuvarsayısının

azalması))

Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmadagörev alan kan hücrelerindeazalma)

Purpura(iğnebaşı şeklindekırmızı morarmalar)

Ateş

Asteni (kronikyorgunluk)

Bronkospazm (akciğerdenefes darlığınayol açacak astım benzeri belirtiler)

Anafilaktikşok(el,ayak,yüzvedudaklarınşişmesiyadaözellikleboğazdanefes

darlığınayolaçacak şekildeşişmesi

Alerji testipozitif

Sıklığı bilinmeyenyanetkiler

Parasetamolünterapötikdozlarınıtakibennefirotoksiketkileriyaygındeğildir.Uzun

süreliuygulamadapapiller nekrozbildirilmiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan‘İlaçYanEtkiBildirimi’ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.A-PER’insaklanması

A-PER’içocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.Buzdolabınasaklamayınız.

Her kullanımdanönceşişeyi kuvvetliceçalkalayınız.

A-PERsulandırılmadan kullanılır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonraA-PER’ikullanmayınız.

8/8

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizA-PER’ikullanmayınız.

Kullanılmamış çözeltilerveyaatıklarlokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Ruhsat sahibi:

AROMAİLAÇ SANAYİLTD. ŞTİ

Kale Mah. Sanayi Cad.No:82

Misinli/ÇORLUTEKİRDAĞ

Üretimyeri:

AROMAİLAÇ SANAYİLTD. ŞTİ

Kale Mah. Sanayi Cad.No:82

Misinli/ÇORLU TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı-----tarihindeonaylanmıştır.

20-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to evaluate the genotoxic potential of 74 flavouring substances from subgroup 1.1.1 of FGE.19 in the Flavouring Group Evaluation 200 Revision 1 (FGE.200 Rev1). In FGE.200, genotoxicity studies were provided for one representative substance, namely hex‐2(trans)‐enal [FL‐no: 05.073], and for other two substances in the same subgroup, namely 2‐dodecenal [FL‐no: 05.03...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.