A-NOX FORT 550 MG 20 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • A-NOX FORT 550 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • A-NOX FORT 550 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naproxen

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699651010210
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-11-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

A-NOXFORT550MGTABLET

Ağızdanalınır.

Etkinmadde: Hertablet550mgnaproksensodyumiçerir.

Yardımcımaddeler: Amidon,Alkol,Avicel,Laktoz,Mg-stearat,Talk,Jelatin,Deiyonizesu

BuKullanmaTalimatında:

1.A-NOXFORTnedirveneiçinkullanılır?

2.A-NOXFORTkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.A-NOXFORTnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.A-NOXFORT’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.A-NOXFORTnedirveneiçinkullanılır?

A-NOXFORT,beyazrenklidüztabletlerdenoluşan10ve20tabletlikblisterambalajlarda

sunulur.

A-NOXFORT,ağrıveiltihabaetkili(NSAİ)ilaçlargrubundanağrıkesicietkileresahipbir

ilaçtır.

A-NOXFORT;

Travmaveyadiğerdurumlarabağlıolarakortayaçıkaneklemkıkırdağınınharabiyeti,ağrı

vefonksiyonkaybıylakarakterizeeklemiltihabı,

Elveayakeklemlerindegelişenağrılıeklemiltihabı,

Özellikleomurgadagelişenromatoidartritbenzeribirhastalıkolanankilozanspondilit,

Bu ilacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

Proteininparçalanmasındakibirsorunabağlıolarakbağdokusuveeklemkıkırdağında

gözlenenşiddetliağrı(akutgut)gibiromatizmalhastalıklarıntedavisindeiltihapgidericive

ağrıkesiciolarak.

Akutkasiskelet(kemik)sistemiağrılarında

Kadınlardaadetsancılarınabağlıağrılardaağrıyıkesmekamacıyla,

Ortopedikvecerrahiameliyatlardaağrıkesiciolarak,kullanılır.

2.A-NOXFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenlerA-NOXFORT’u

aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ.

Eğer,

A-NOXFORT’unbileşenlerine,naproksenveyanaproksensodyumiçerenilaçlarakarşı

alerjinizvarsayada,asetilsalisilikasitveyadiğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarsizdederi

döküntüsü,kurdeşen,astımsendromu,nezleveburunboşluklarındailtihaplanma

oluşturuyorsakullanmayınız.

Dahaöncekullandığınızağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardanbirisizdemide-barsak

kanamasınaveyaharabiyetinenedenolduysaveyahalenaktifveyatekrarlayanmideve

duodenumülserinizvarsa,ikiveyadahafazlakez,teşhiskonmuşülserveyakanama

geçirdiysenizkullanmayınız.

Şiddetliböbrek,karaciğeryadakalpyetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Koronerarterbypassameliyatındanöncevesonrakullanmayınız.

Emziriyorsanızveyahamileliğinizinson3ayındaysanızkullanmayınız.

A-NOXFORT’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlargrubundanherhangibiriilebirliktekullanmaktan

Kalp damarsistemiileilgiliriskler

-NSAİİ’lerölümcülolabilecektrombotik(pıhtılaşmaileilgili)olaylar,kalpkriziveinmeriskinde

artışanedenolabilir.Burisk,kullanımsüresinebağlıolarakartabilir.Kalp-damarhastalığıolan

veyakalp damarhastalığırisk faktörlerinitaşıyanhastalardarisk dahayüksek olabilir.

-ANOXFORTkoronerarter“bypass”cerrahisiöncesiağrıtedavisindekullanılmamalıdır.

Sindirimsistemiileilgiliriskler

-NSAİİ’lerkanama,yaraoluşması,mideveyabağırsakdelinmesigibiölümcülolabilecekciddi

istenmeyenetkilereyolaçarlar.Buistenmeyenetkilerherhangibirzamanda,öncedenuyarıcıbir

belirtivererek veyavermeyerekortayaçıkabilirler. Yaşlıhastalar,ciddiolan bu etkilerbakımından

dahayüksek riskaltındadır.

Tedavisağlamakiçingereklienkısasürede,etkiliendüşükdozukullanarak,istenmeyen

etkilerienazaindirebilirsiniz.

Öncedengeçirilmişciddibirmidebarsakrahatsızlığınızveyabelirtilervarsatedavinin

herhangibiranındaciddiolabilenkanama,ülserveyaharabiyetgelişebilir.Oluşabilecek

kanamayabağlıolarakdışkırengindekoyulaşma,ağızdankangelmesi,hazımsızlıkbulguları

ortayaçıkabilir.Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileortayaçıkanciddimidebarsak

rahatsızlıklarınçoğuyaşlıveözürlühastalardaortayaçıkmıştır.Bunedenleülser,kanamave

harabiyetgibiciddimidebarsakrahatsızlığınızvarsadoktorunuztedaviyeendüşükdozile

başlamanızıveberaberindekoruyucubazıilaçlar(misoprostolveyaprotonpompa

inhibitörleri)kullanmanızıönerecektir.Düşükdozasetilsalisilikasitveyamidebarsak

kanamasınanedenolabilecekbaşkailaçlarlakullanmanızgerektiğindedekoruyucubirilaçda

almanızgerekecektir.

İltihaplıbarsakhastalığınız(ülseratifkolit,Crohnhastalığı)varsa,rahatsızlıklarınızın

iddetiniarttırabileceğinden,ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarıdikkatlikullanınız.Dahaönce

midebarsakzehirlenmesigeçirdiysenizhertürlükarınrahatsızlığıbelirtisi(ishal,kusma,kilo

kaybı)halindedoktorunuzabildiriniz.MidebarsakkanamasıveyaülserasyonhalindeA-NOX

FORTkullanmayadevametmeyiniz.MidebarsakhastalığınızvarsaA-NOXFORT’u

mutlakadoktorkontrolündekullanınız.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibimidebarsakrahatsızlıklarınınsıklığı

veşiddeti,A-NOXFORTdozuvetedavisüresindekiartışlabirlikteartabilir.

Ağızdanalınandoğumkontrolhapları,varfaringibikanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar,

asetilsalisilikasitgibiülserasyonveyakanamariskiniarttırabilenilaçlarlakullanmanız

gerekirsedikkatliolunuz.

Yaşlıhastalar,ciddimidebarsakkanamasıveharabiyetisıklığınınartmasıihtimalinekarşı

endüşükdozdaA-NOXFORTkullanmalıdır.

Derininpulpulolupdökülmesi,mukozaharabiyetiveyaderidegözlenenaşırıduyarlılık

hallerindeA-NOXFORTkullanmayadevametmeyiniz,enkısasürededoktorunuza

başvurunuz.

Alerjisonucuyüzveboğazdaşişme,bronşlarındaralması(astım)venezlegibiaşırı

duyarlılıkhallerindedikkatlikullanınız.Astımveyaalerjikhastalıkyadaasetilsalisilikasit

duyarlılığıolanhastalardabronşlardaspazmoluşumuhızlanabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,A-NOXFORTböbrekhastalığıolan

hastalardadikkatlikullanılmalıdır.Kanhacmindeveyaböbrekkanakımındaazalmayayol

açanbirrahatsızlığınız,kalpyetmezliğiniz,karaciğerfonksiyonlarınızdabozuklukvarsa

dikkatliolunuz.DoktorunuzkullandığınızA-NOXFORTdozunuazaltacaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,A-NOXFORT,karaciğerfonksiyon

testindebazıdeğerlerinizdeyükselmelerenedenolabilir.Karaciğerfonksiyonlarındaki

bozulmayıgösterenbelirtivebulgularakarşıdikkatliolunmalıdır,(bulantı,halsizlik,

uyuklamak,kaşıntı,sarılık,karnınsağüstkısmındaağrı,nezlebenzerisemptomlar)Sarılıkve

hepatitdahilolmaküzereşiddetlikaraciğerrahatsızlıklarınakarşıdikkatliolunmalıdır.

Naproksensodyum,kanınızda,pıhtılaşmadagörevalantrombositlerinkümeleşmesini

azaltarakkanamazamanınıuzattığındanpıhtılaşmarahatsızlığınızvarsa,doktorkontrolü

altındaA-NOXFORTtedavisinedevamediniz.A-NOXFORTkullanırken,kanamariskiniz

yüksekseveyakanpıhtılaşmasınıönleyenbirilaçkullanıyorsanız,kanamariskindeartış

olabilir.

A-NOXFORTkullanırkengörmebozukluğunuzgelişirsegözmuayenesiyaptırınız.

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınnedenolduğusıvıtutulmasıveödemoluşmasıriskine

karşıyüksektansiyonprobleminizveyakalpyetmezliğinizvarsaA-NOXFORTkullanırken

dikkatliolunuz.

Kontroledilemeyenyüksektansiyonunuzvarsa,kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunum

yetmezliği,ödem,karaciğerdebüyümeilebelirginbirhastalığınızvarsa,kalbinyeterince

kanlanmamasınabağlıbirhastalığınızvarsadoktorunuzumutlakabilgilendiriniz.

DoktorunuzA-NOXFORTiletedavinizsırasındaburahatsızlıklarınızıgözönünde

bulunduracaktır.

Kalpdamarhastalığıriskinizyüksekolduğudurumlarda(yüksektansiyon,şekerhastalığı,

sigarakullanımı)doktorunuz,A-NOXFORTileuzunsürelitedaviniziçinbu

rahatsızlıklarınızıgözönündebulunduracaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,A-NOXFORThastanedeyatılmasıveya

ölümlesonuçlanabilenkalpkriziveyainmegibiciddiyanetkilerenedenolabilir.

Ciddikalpdamarsisteminiilgilendirenolaylarherhangibiruyarıcıbelirtivermedenortaya

çıkabilmeklebirlikte,göğüsağrısı,nefesdarlığı,halsizlik,konuşmadazorlukgibibelirtive

bulgulargözlendiğinde,doktorunuzabaşvurunuz.

Alzheimerhastalığı(unutkanlıklakarakterizehastalık)riskiolanlardadikkatlikullanılması

gerekmektedir.

‘Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

A-NOXFORT’unyiyecekveiçecekilekullanılması

A-NOXFORTyemeklerdensonraalınmalıdır.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hastayasağlayacağıyararlarvegetireceğiriskleringayetiyibirşekildedeğerlendirilmesini

gerektirir.Bunedenleçokgerekmedikçeilaçhamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Naproksensodyum,annesütünegeçeceğindenemzirenannelereverilmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

A-NOXFORTkullanımıilebirliktebazıhastalardasersemlik,başdönmesi,uykusuzlukhali

yadadepresyonolabilir.Eğersizdedebuvebenzeriistenmeyenetkilermeydanagelirse,

dikkatgerektirenaktiviteleriyaparkendikkatliolunuz.

A-NOXFORT’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Herdozunda(1tablet)2.526mlbirayaveya1.052mlşarabaeşdeğer126,34mgetanol(alkol)

bulunmaktadır.Alkolbağımlılığıolanlariçinzararlıolabilir.Hamileveyaemzirenkadınlar,

çocuklarvekaraciğerhastalığıyadasara(epilepsi)gibiyüksekriskgrubundakihastalariçin

dikkatealınmalıdır.

Eğerdoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtoleransınızınolmadığısöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

A-NOXFORTveağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınbirlikteuygulanmasıönerilmemektedir.

MideasidinidüzenleyenilaçlarveyakolestiraminilebirliktealırsanızA-NOXFORT’un

etkisigecikebilir.

Naproksensodyum,kanda,albuminolarakadlandırılanbirproteinebağlanır.Kumarintipi

kandapıhtılaşmayıönleyenilaçlar,sülfonilüreler,hidantoinler,diğerağrı,ateşveiltihaba

etkili(NSAİ)ilaçlarveasetilsalisilikasitgibialbuminebağlanandiğerilaçlarla

etkileşebileceğindendoktorunuzA-NOXFORTdozunuayarlayacaktır.Naproksensodyum,

trombositolarakadlandırılanvebirarayagelerekkanınpıhtılaşmasındarolalanhücrelerin

aktivitesiniazaltarakpıhtılaşmayıgeciktirebilir.

Furosemidgibiidrarsöktürücüilaçlarlabirliktekullanıldığında,builaçlarınetkisini

azaltabilir.

Lityum(ruhsalhastalıklardakullanılır)ilebirliktekullanıldığındalityumkanseviyesinde

yükselmevebunabağlıyanetkilergörülebilir.

Varfarin(pıhtılaşmayıgeciktirenbirilaç)ilebirliktekullanıldığındasindirimsisteminde

kanamayapmaüzerindekietkileriartar.

BağışıklıksisteminibaskılayanbirilaçolanSiklosporinveTakrolimusilebirlikte

kullanıldığındaböbrekhasarıriskiartabilir.

MideveincebağırsakülseritedavisindekullanılanMifepristonilebirliktekullanıldığında,

Mifepristonunetkisiniazaltabilir.

A-NOXFORT’uniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,kalbinkasılmagücünü

arttıranglikozidlerlebirliktekullanıldıklarında,kalpyetmezliğinişiddetlendirebilir,böbrekten

atılımlarınıetkileyerekkankonsantrasyonlarınıarttırabilir.

A-NOXFORT’uniçindebulunduğuağrıateşveiltihabaetkiliilaçlar,insanbağışıklık

yetersizliğivirüsünün(HIV)dedahilolduğuretrovirüslereetkiliZidavudinilebirlikte

kullanıldığındakanhastalıklarıriskiniarttırabilir.

A-NOXFORT’uniçindebulunduğuağrıateşveiltihabaetkiliilaçlariledepresyon

tedavisindekullanılanSSRİ’1arbirliktekullanıldıklarındasindirimsistemikanamariski

artmaktadır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibisteroidlerlebirliktekullanıldığında

sindirimsistemiülserlerivekanamariskiartmaktadır.

Hayvançalışmalarındaağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarilekinolongrubuantibiyotikler

birliktekullanıldıklarındaistemlikaslarıntümüyadabazılarındaşiddetliritmikkasılma

(konvülsiyon)riskiartabilir.

Probenesid(ürikasitatılımınıarttıranbirilaç)ilebirliktekullanılması,naproksensodyumun

dahakısasürededahayükseketkigöstermesinenedenolabileceğindendikkatliolunmalıdır.

Metotreksat(kansertedavisindekullanılanbirilaç)ilebirliktekullandığınızdadikkatliolunuz.

Naproksensodyum,metotreksatınvücuttanatılımınıazaltabilirvemetotreksatınyan

etkileriningörülmesinenedenolabilir.

Naproksensodyum,mifepristonunetkisiniazaltacağından,mifepristonkullandıktansonra8-

12günboyuncanaproksensodyumkullanmayınız.

Yüksektansiyontedavisiiçinkullanılanbetablokörlerinetkisiniazaltabilir.Naproksen

sodyumvediğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,yüksektansiyontedavisindekullanılan

ilaçlarınetkisiniazaltabilirveACEinhibitörlerininböbrekhasarıriskiniarttırabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibidoğumkontrolilaçlarıilebirlikte

uygulandığında,midebarsaksistemindeülservekanamariskindendolayıdikkatli

olunmalıdır.

Buifadelerinbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfennotediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.A-NOXFORTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

A-NOXFORT’unönerilenbaşlangıçdozubirtablettir(550mg),dahasonra12saattebirtek

tablet(550mg)veya6-8saattebir275mgiledevamedilir.Başlangıçgünlüktoplamdozu

1375mg’ıvedahasonraise2tableti(1100mg’ı)aşmamalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenyeterlimiktardasıvı,örneğinbirbardaksuileyutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

A-NOXFORT16yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıtavsiyeedilmez.Ancaksadece,

eklemiltihabıolan5yaşındanbüyükçocuklarda10mg/kg/gündozda12saataraile

kullanılmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardailacınvücuttanuzaklaştırılmasıazalabileceğindendozdadikkatliolunmalı,etkilien

düşükdozkullanılmalıdır.(65yaşveüzeri)

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:BöbrekfonksiyontestlerinizdesonuçlarınızuygundeğilseA-

NOXFORTkullanmayınız.

KaraciğerfonksiyonlarınızdabozukluklarvarsaA-NOXFORTkullanırkendikkatliolunuz.

EğerA-NOXFORT’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaA-NOXFORTkullandıysanız:

Belirgindozaşımıbaşağrısı,başdönmesi,bulantı,mideyanması,hazımsızlık,bulantı,

kusma,midebarsaksistemindekanama,bazenishal,uyuşukluk,sersemlik,kulakçınlaması.

baygınlıkilekendinigösterir.Fazlasayıdatabletinyanlışlıklayadakasıtlıolarakalınması

durumundamideboşaltılmalıvebilinendestekleyiciönlemleralınmalıdır.Kullanmanız

gerekendenfazlaA-NOXFORTaldıktan1saatsonraaktifkömüruygulamasıyapılmalı.

Yetişkinlerdemideninyıkanmasıdadüşünülebilir.Sıkçaidraraçıkmanızönerilir.Doktorunuz

böbrekvekaraciğerfonksiyonlarınızıkontrolaltındatutacaktır.

A-NOXFORT’ukullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

A-NOXFORT’ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

A-NOXFORTiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedavisonlandırıldığındaherhangibirsorungörülmesibeklenmez.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,A-NOXFORT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,A-NOXFORT’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudakların,ağzınveyaboğazınyutmayıveyanefes

almayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Kalpkrizi(göğüsağrısı),inme(kaslardagüçsüzlük,hiskaybı,görmebozuklukları)

Hırıltılıyadazornefesalma(astımnöbeti)

Baygınlık

Deridöküntüleri

Ciltte,ağızda,gözlerde,cinselorgançevresinde;ciltsoyulması,şişmesi,kabarcıklarıveateş

ileseyredenciddihastalıkhali(Steven-Johnsonsendromu),

Ağızdavevücudundiğeralanlarındasutoplanmasışeklindeveyafarklıbüyüklüklerde

kırmızıdöküntülerleseyredenhastalık(eritemamultiforme),

Deriiçisıvıdolukabarcıklarladerisoyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddibirhastalık

(toksikepidermalnekroliz),

Şiddetlibaşağrısı,ensesertliği,bulantı,kusmavebilinçbulanıklığı(aseptikmenenjit),

Dışkıdaveyakusmuktakanveyakahvetelvesigibisiyahrenk(sindirimsistemikanaması)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinA-NOXFORT’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bazıkanhücrelerinineksikliğiilemeydanagelenkansızlıkhastalığı,kandakibeyaz

hücrelerinsayısınınazalması,kanınpıhtılaşmasındarolalantrombositsayısınınazalması

Kandakisodyumdüzeyininartması

Depresyon,uykubozukluğu,uykusuzluk

Havale,koma,zihinselfonksiyonlarınzayıflaması

Görmesinirininödemliiltihabı

Duymabozukluğu,kulakçınlaması,başdönmesi

Yüksektansiyon,damartıkanıklığı

Midebarsakrahatsızlıkları(hazımsızlık,kabızlık,ishal,bulantı,kusma)

Terleme,saçdökülmesi,ciltproblemlerivederidedöküntü,kabarıklıklar

Kasağrısıvekaszayıflığı

Kadınlardakısırlık

Üşümehissi,ateşlenme,keyifsizlik

Ölümcülhepatit,sarılık(iştahsızlık,halsizlik,karaciğerfonksiyontestlerindeanormallikler)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Kansızlık

Başdönmesi,rehavethali,yorgunluk,başağrısı,ışığahassasiyet,dikkatbozukluğu

Sersemlikhali

Sanrı

Görmedebulanıklık

Çarpıntı

Nefesdarlığı

Midedeülserveharabiyet,kusma,ishal,karınağrısı,midedeyanma,kabızlık

Kaşıntı,deridöküntüsü,cilttelekelenme,morarma

Böbrekrahatsızlıkları

Ödem,susuzlukhissi

BunlarA-NOXFORT’unhafifyanetkileridir.

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,doktorunuzla

temaskurunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.A-NOXFORT’unsaklanması

A-NOXFORT’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraA-NOXFORT’ukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizA-NOXFORT’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AromaİlaçSanayiLtd.Şti.

KaleMah.SanayiCad.No:82Misinli

Çorlu/TEKİRDAĞ

ÜretimYeri:

AromaİlaçSanayiLtd.Şti.

KaleMah.SanayiCad.No:82Misinli

Çorlu/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı20/03/2014 tarihindeonaylanmıştır.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety