A-NOX FORT 550 MG TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • A-NOX FORT 550 MG TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • A-NOX FORT 550 MG TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naproxen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699651010210
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-11-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

A-NOXFORT550MGTABLET

Ağızdanalınır.

Etkinmadde: Hertablet550mgnaproksensodyumiçerir.

Yardımcımaddeler: Amidon,Alkol,Avicel,Laktoz,Mg-stearat,Talk,Jelatin,Deiyonizesu

BuKullanmaTalimatında:

1.A-NOXFORTnedirveneiçinkullanılır?

2.A-NOXFORTkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.A-NOXFORTnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.A-NOXFORT’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.A-NOXFORTnedirveneiçinkullanılır?

A-NOXFORT,beyazrenklidüztabletlerdenoluşan10ve20tabletlikblisterambalajlarda

sunulur.

A-NOXFORT,ağrıveiltihabaetkili(NSAİ)ilaçlargrubundanağrıkesicietkileresahipbir

ilaçtır.

A-NOXFORT;

Travmaveyadiğerdurumlarabağlıolarakortayaçıkaneklemkıkırdağınınharabiyeti,ağrı

vefonksiyonkaybıylakarakterizeeklemiltihabı,

Elveayakeklemlerindegelişenağrılıeklemiltihabı,

Özellikleomurgadagelişenromatoidartritbenzeribirhastalıkolanankilozanspondilit,

Bu ilacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

Proteininparçalanmasındakibirsorunabağlıolarakbağdokusuveeklemkıkırdağında

gözlenenşiddetliağrı(akutgut)gibiromatizmalhastalıklarıntedavisindeiltihapgidericive

ağrıkesiciolarak.

Akutkasiskelet(kemik)sistemiağrılarında

Kadınlardaadetsancılarınabağlıağrılardaağrıyıkesmekamacıyla,

Ortopedikvecerrahiameliyatlardaağrıkesiciolarak,kullanılır.

2.A-NOXFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenlerA-NOXFORT’u

aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ.

Eğer,

A-NOXFORT’unbileşenlerine,naproksenveyanaproksensodyumiçerenilaçlarakarşı

alerjinizvarsayada,asetilsalisilikasitveyadiğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarsizdederi

döküntüsü,kurdeşen,astımsendromu,nezleveburunboşluklarındailtihaplanma

oluşturuyorsakullanmayınız.

Dahaöncekullandığınızağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardanbirisizdemide-barsak

kanamasınaveyaharabiyetinenedenolduysaveyahalenaktifveyatekrarlayanmideve

duodenumülserinizvarsa,ikiveyadahafazlakez,teşhiskonmuşülserveyakanama

geçirdiysenizkullanmayınız.

Şiddetliböbrek,karaciğeryadakalpyetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Koronerarterbypassameliyatındanöncevesonrakullanmayınız.

Emziriyorsanızveyahamileliğinizinson3ayındaysanızkullanmayınız.

A-NOXFORT’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlargrubundanherhangibiriilebirliktekullanmaktan

Kalp damarsistemiileilgiliriskler

-NSAİİ’lerölümcülolabilecektrombotik(pıhtılaşmaileilgili)olaylar,kalpkriziveinmeriskinde

artışanedenolabilir.Burisk,kullanımsüresinebağlıolarakartabilir.Kalp-damarhastalığıolan

veyakalp damarhastalığırisk faktörlerinitaşıyanhastalardarisk dahayüksek olabilir.

-ANOXFORTkoronerarter“bypass”cerrahisiöncesiağrıtedavisindekullanılmamalıdır.

Sindirimsistemiileilgiliriskler

-NSAİİ’lerkanama,yaraoluşması,mideveyabağırsakdelinmesigibiölümcülolabilecekciddi

istenmeyenetkilereyolaçarlar.Buistenmeyenetkilerherhangibirzamanda,öncedenuyarıcıbir

belirtivererek veyavermeyerekortayaçıkabilirler. Yaşlıhastalar,ciddiolan bu etkilerbakımından

dahayüksek riskaltındadır.

Tedavisağlamakiçingereklienkısasürede,etkiliendüşükdozukullanarak,istenmeyen

etkilerienazaindirebilirsiniz.

Öncedengeçirilmişciddibirmidebarsakrahatsızlığınızveyabelirtilervarsatedavinin

herhangibiranındaciddiolabilenkanama,ülserveyaharabiyetgelişebilir.Oluşabilecek

kanamayabağlıolarakdışkırengindekoyulaşma,ağızdankangelmesi,hazımsızlıkbulguları

ortayaçıkabilir.Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileortayaçıkanciddimidebarsak

rahatsızlıklarınçoğuyaşlıveözürlühastalardaortayaçıkmıştır.Bunedenleülser,kanamave

harabiyetgibiciddimidebarsakrahatsızlığınızvarsadoktorunuztedaviyeendüşükdozile

başlamanızıveberaberindekoruyucubazıilaçlar(misoprostolveyaprotonpompa

inhibitörleri)kullanmanızıönerecektir.Düşükdozasetilsalisilikasitveyamidebarsak

kanamasınanedenolabilecekbaşkailaçlarlakullanmanızgerektiğindedekoruyucubirilaçda

almanızgerekecektir.

İltihaplıbarsakhastalığınız(ülseratifkolit,Crohnhastalığı)varsa,rahatsızlıklarınızın

iddetiniarttırabileceğinden,ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarıdikkatlikullanınız.Dahaönce

midebarsakzehirlenmesigeçirdiysenizhertürlükarınrahatsızlığıbelirtisi(ishal,kusma,kilo

kaybı)halindedoktorunuzabildiriniz.MidebarsakkanamasıveyaülserasyonhalindeA-NOX

FORTkullanmayadevametmeyiniz.MidebarsakhastalığınızvarsaA-NOXFORT’u

mutlakadoktorkontrolündekullanınız.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibimidebarsakrahatsızlıklarınınsıklığı

veşiddeti,A-NOXFORTdozuvetedavisüresindekiartışlabirlikteartabilir.

Ağızdanalınandoğumkontrolhapları,varfaringibikanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar,

asetilsalisilikasitgibiülserasyonveyakanamariskiniarttırabilenilaçlarlakullanmanız

gerekirsedikkatliolunuz.

Yaşlıhastalar,ciddimidebarsakkanamasıveharabiyetisıklığınınartmasıihtimalinekarşı

endüşükdozdaA-NOXFORTkullanmalıdır.

Derininpulpulolupdökülmesi,mukozaharabiyetiveyaderidegözlenenaşırıduyarlılık

hallerindeA-NOXFORTkullanmayadevametmeyiniz,enkısasürededoktorunuza

başvurunuz.

Alerjisonucuyüzveboğazdaşişme,bronşlarındaralması(astım)venezlegibiaşırı

duyarlılıkhallerindedikkatlikullanınız.Astımveyaalerjikhastalıkyadaasetilsalisilikasit

duyarlılığıolanhastalardabronşlardaspazmoluşumuhızlanabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,A-NOXFORTböbrekhastalığıolan

hastalardadikkatlikullanılmalıdır.Kanhacmindeveyaböbrekkanakımındaazalmayayol

açanbirrahatsızlığınız,kalpyetmezliğiniz,karaciğerfonksiyonlarınızdabozuklukvarsa

dikkatliolunuz.DoktorunuzkullandığınızA-NOXFORTdozunuazaltacaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,A-NOXFORT,karaciğerfonksiyon

testindebazıdeğerlerinizdeyükselmelerenedenolabilir.Karaciğerfonksiyonlarındaki

bozulmayıgösterenbelirtivebulgularakarşıdikkatliolunmalıdır,(bulantı,halsizlik,

uyuklamak,kaşıntı,sarılık,karnınsağüstkısmındaağrı,nezlebenzerisemptomlar)Sarılıkve

hepatitdahilolmaküzereşiddetlikaraciğerrahatsızlıklarınakarşıdikkatliolunmalıdır.

Naproksensodyum,kanınızda,pıhtılaşmadagörevalantrombositlerinkümeleşmesini

azaltarakkanamazamanınıuzattığındanpıhtılaşmarahatsızlığınızvarsa,doktorkontrolü

altındaA-NOXFORTtedavisinedevamediniz.A-NOXFORTkullanırken,kanamariskiniz

yüksekseveyakanpıhtılaşmasınıönleyenbirilaçkullanıyorsanız,kanamariskindeartış

olabilir.

A-NOXFORTkullanırkengörmebozukluğunuzgelişirsegözmuayenesiyaptırınız.

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınnedenolduğusıvıtutulmasıveödemoluşmasıriskine

karşıyüksektansiyonprobleminizveyakalpyetmezliğinizvarsaA-NOXFORTkullanırken

dikkatliolunuz.

Kontroledilemeyenyüksektansiyonunuzvarsa,kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunum

yetmezliği,ödem,karaciğerdebüyümeilebelirginbirhastalığınızvarsa,kalbinyeterince

kanlanmamasınabağlıbirhastalığınızvarsadoktorunuzumutlakabilgilendiriniz.

DoktorunuzA-NOXFORTiletedavinizsırasındaburahatsızlıklarınızıgözönünde

bulunduracaktır.

Kalpdamarhastalığıriskinizyüksekolduğudurumlarda(yüksektansiyon,şekerhastalığı,

sigarakullanımı)doktorunuz,A-NOXFORTileuzunsürelitedaviniziçinbu

rahatsızlıklarınızıgözönündebulunduracaktır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğu,A-NOXFORThastanedeyatılmasıveya

ölümlesonuçlanabilenkalpkriziveyainmegibiciddiyanetkilerenedenolabilir.

Ciddikalpdamarsisteminiilgilendirenolaylarherhangibiruyarıcıbelirtivermedenortaya

çıkabilmeklebirlikte,göğüsağrısı,nefesdarlığı,halsizlik,konuşmadazorlukgibibelirtive

bulgulargözlendiğinde,doktorunuzabaşvurunuz.

Alzheimerhastalığı(unutkanlıklakarakterizehastalık)riskiolanlardadikkatlikullanılması

gerekmektedir.

‘Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

A-NOXFORT’unyiyecekveiçecekilekullanılması

A-NOXFORTyemeklerdensonraalınmalıdır.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hastayasağlayacağıyararlarvegetireceğiriskleringayetiyibirşekildedeğerlendirilmesini

gerektirir.Bunedenleçokgerekmedikçeilaçhamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Naproksensodyum,annesütünegeçeceğindenemzirenannelereverilmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

A-NOXFORTkullanımıilebirliktebazıhastalardasersemlik,başdönmesi,uykusuzlukhali

yadadepresyonolabilir.Eğersizdedebuvebenzeriistenmeyenetkilermeydanagelirse,

dikkatgerektirenaktiviteleriyaparkendikkatliolunuz.

A-NOXFORT’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Herdozunda(1tablet)2.526mlbirayaveya1.052mlşarabaeşdeğer126,34mgetanol(alkol)

bulunmaktadır.Alkolbağımlılığıolanlariçinzararlıolabilir.Hamileveyaemzirenkadınlar,

çocuklarvekaraciğerhastalığıyadasara(epilepsi)gibiyüksekriskgrubundakihastalariçin

dikkatealınmalıdır.

Eğerdoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıtoleransınızınolmadığısöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

A-NOXFORTveağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınbirlikteuygulanmasıönerilmemektedir.

MideasidinidüzenleyenilaçlarveyakolestiraminilebirliktealırsanızA-NOXFORT’un

etkisigecikebilir.

Naproksensodyum,kanda,albuminolarakadlandırılanbirproteinebağlanır.Kumarintipi

kandapıhtılaşmayıönleyenilaçlar,sülfonilüreler,hidantoinler,diğerağrı,ateşveiltihaba

etkili(NSAİ)ilaçlarveasetilsalisilikasitgibialbuminebağlanandiğerilaçlarla

etkileşebileceğindendoktorunuzA-NOXFORTdozunuayarlayacaktır.Naproksensodyum,

trombositolarakadlandırılanvebirarayagelerekkanınpıhtılaşmasındarolalanhücrelerin

aktivitesiniazaltarakpıhtılaşmayıgeciktirebilir.

Furosemidgibiidrarsöktürücüilaçlarlabirliktekullanıldığında,builaçlarınetkisini

azaltabilir.

Lityum(ruhsalhastalıklardakullanılır)ilebirliktekullanıldığındalityumkanseviyesinde

yükselmevebunabağlıyanetkilergörülebilir.

Varfarin(pıhtılaşmayıgeciktirenbirilaç)ilebirliktekullanıldığındasindirimsisteminde

kanamayapmaüzerindekietkileriartar.

BağışıklıksisteminibaskılayanbirilaçolanSiklosporinveTakrolimusilebirlikte

kullanıldığındaböbrekhasarıriskiartabilir.

MideveincebağırsakülseritedavisindekullanılanMifepristonilebirliktekullanıldığında,

Mifepristonunetkisiniazaltabilir.

A-NOXFORT’uniçindebulunduğuağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,kalbinkasılmagücünü

arttıranglikozidlerlebirliktekullanıldıklarında,kalpyetmezliğinişiddetlendirebilir,böbrekten

atılımlarınıetkileyerekkankonsantrasyonlarınıarttırabilir.

A-NOXFORT’uniçindebulunduğuağrıateşveiltihabaetkiliilaçlar,insanbağışıklık

yetersizliğivirüsünün(HIV)dedahilolduğuretrovirüslereetkiliZidavudinilebirlikte

kullanıldığındakanhastalıklarıriskiniarttırabilir.

A-NOXFORT’uniçindebulunduğuağrıateşveiltihabaetkiliilaçlariledepresyon

tedavisindekullanılanSSRİ’1arbirliktekullanıldıklarındasindirimsistemikanamariski

artmaktadır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibisteroidlerlebirliktekullanıldığında

sindirimsistemiülserlerivekanamariskiartmaktadır.

Hayvançalışmalarındaağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarilekinolongrubuantibiyotikler

birliktekullanıldıklarındaistemlikaslarıntümüyadabazılarındaşiddetliritmikkasılma

(konvülsiyon)riskiartabilir.

Probenesid(ürikasitatılımınıarttıranbirilaç)ilebirliktekullanılması,naproksensodyumun

dahakısasürededahayükseketkigöstermesinenedenolabileceğindendikkatliolunmalıdır.

Metotreksat(kansertedavisindekullanılanbirilaç)ilebirliktekullandığınızdadikkatliolunuz.

Naproksensodyum,metotreksatınvücuttanatılımınıazaltabilirvemetotreksatınyan

etkileriningörülmesinenedenolabilir.

Naproksensodyum,mifepristonunetkisiniazaltacağından,mifepristonkullandıktansonra8-

12günboyuncanaproksensodyumkullanmayınız.

Yüksektansiyontedavisiiçinkullanılanbetablokörlerinetkisiniazaltabilir.Naproksen

sodyumvediğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,yüksektansiyontedavisindekullanılan

ilaçlarınetkisiniazaltabilirveACEinhibitörlerininböbrekhasarıriskiniarttırabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlardaolduğugibidoğumkontrolilaçlarıilebirlikte

uygulandığında,midebarsaksistemindeülservekanamariskindendolayıdikkatli

olunmalıdır.

Buifadelerinbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfennotediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.A-NOXFORTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

A-NOXFORT’unönerilenbaşlangıçdozubirtablettir(550mg),dahasonra12saattebirtek

tablet(550mg)veya6-8saattebir275mgiledevamedilir.Başlangıçgünlüktoplamdozu

1375mg’ıvedahasonraise2tableti(1100mg’ı)aşmamalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletlerçiğnenmedenyeterlimiktardasıvı,örneğinbirbardaksuileyutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

A-NOXFORT16yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıtavsiyeedilmez.Ancaksadece,

eklemiltihabıolan5yaşındanbüyükçocuklarda10mg/kg/gündozda12saataraile

kullanılmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardailacınvücuttanuzaklaştırılmasıazalabileceğindendozdadikkatliolunmalı,etkilien

düşükdozkullanılmalıdır.(65yaşveüzeri)

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:BöbrekfonksiyontestlerinizdesonuçlarınızuygundeğilseA-

NOXFORTkullanmayınız.

KaraciğerfonksiyonlarınızdabozukluklarvarsaA-NOXFORTkullanırkendikkatliolunuz.

EğerA-NOXFORT’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaA-NOXFORTkullandıysanız:

Belirgindozaşımıbaşağrısı,başdönmesi,bulantı,mideyanması,hazımsızlık,bulantı,

kusma,midebarsaksistemindekanama,bazenishal,uyuşukluk,sersemlik,kulakçınlaması.

baygınlıkilekendinigösterir.Fazlasayıdatabletinyanlışlıklayadakasıtlıolarakalınması

durumundamideboşaltılmalıvebilinendestekleyiciönlemleralınmalıdır.Kullanmanız

gerekendenfazlaA-NOXFORTaldıktan1saatsonraaktifkömüruygulamasıyapılmalı.

Yetişkinlerdemideninyıkanmasıdadüşünülebilir.Sıkçaidraraçıkmanızönerilir.Doktorunuz

böbrekvekaraciğerfonksiyonlarınızıkontrolaltındatutacaktır.

A-NOXFORT’ukullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

A-NOXFORT’ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

A-NOXFORTiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedavisonlandırıldığındaherhangibirsorungörülmesibeklenmez.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,A-NOXFORT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,A-NOXFORT’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudakların,ağzınveyaboğazınyutmayıveyanefes

almayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Kalpkrizi(göğüsağrısı),inme(kaslardagüçsüzlük,hiskaybı,görmebozuklukları)

Hırıltılıyadazornefesalma(astımnöbeti)

Baygınlık

Deridöküntüleri

Ciltte,ağızda,gözlerde,cinselorgançevresinde;ciltsoyulması,şişmesi,kabarcıklarıveateş

ileseyredenciddihastalıkhali(Steven-Johnsonsendromu),

Ağızdavevücudundiğeralanlarındasutoplanmasışeklindeveyafarklıbüyüklüklerde

kırmızıdöküntülerleseyredenhastalık(eritemamultiforme),

Deriiçisıvıdolukabarcıklarladerisoyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddibirhastalık

(toksikepidermalnekroliz),

Şiddetlibaşağrısı,ensesertliği,bulantı,kusmavebilinçbulanıklığı(aseptikmenenjit),

Dışkıdaveyakusmuktakanveyakahvetelvesigibisiyahrenk(sindirimsistemikanaması)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinA-NOXFORT’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bazıkanhücrelerinineksikliğiilemeydanagelenkansızlıkhastalığı,kandakibeyaz

hücrelerinsayısınınazalması,kanınpıhtılaşmasındarolalantrombositsayısınınazalması

Kandakisodyumdüzeyininartması

Depresyon,uykubozukluğu,uykusuzluk

Havale,koma,zihinselfonksiyonlarınzayıflaması

Görmesinirininödemliiltihabı

Duymabozukluğu,kulakçınlaması,başdönmesi

Yüksektansiyon,damartıkanıklığı

Midebarsakrahatsızlıkları(hazımsızlık,kabızlık,ishal,bulantı,kusma)

Terleme,saçdökülmesi,ciltproblemlerivederidedöküntü,kabarıklıklar

Kasağrısıvekaszayıflığı

Kadınlardakısırlık

Üşümehissi,ateşlenme,keyifsizlik

Ölümcülhepatit,sarılık(iştahsızlık,halsizlik,karaciğerfonksiyontestlerindeanormallikler)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Kansızlık

Başdönmesi,rehavethali,yorgunluk,başağrısı,ışığahassasiyet,dikkatbozukluğu

Sersemlikhali

Sanrı

Görmedebulanıklık

Çarpıntı

Nefesdarlığı

Midedeülserveharabiyet,kusma,ishal,karınağrısı,midedeyanma,kabızlık

Kaşıntı,deridöküntüsü,cilttelekelenme,morarma

Böbrekrahatsızlıkları

Ödem,susuzlukhissi

BunlarA-NOXFORT’unhafifyanetkileridir.

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,doktorunuzla

temaskurunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.A-NOXFORT’unsaklanması

A-NOXFORT’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraA-NOXFORT’ukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizA-NOXFORT’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AromaİlaçSanayiLtd.Şti.

KaleMah.SanayiCad.No:82Misinli

Çorlu/TEKİRDAĞ

ÜretimYeri:

AromaİlaçSanayiLtd.Şti.

KaleMah.SanayiCad.No:82Misinli

Çorlu/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı20/03/2014 tarihindeonaylanmıştır.