%50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 500ML CAM(SETLI)

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 500ML CAM(SETLI)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 500ML CAM(SETLI)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606692096
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU(Medifleks ®

torbada)

Damariçinekullanılır

Etkinmadde:Her100mliçinde5gramglukoz(şeker)

Yardımcımadde:Sterilenjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursalütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçetelendirilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

2.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

−%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU,dekstrozadıverilenvücudunenerji

gereksinimiiçingerekliolanbirşekeriiçeren,steril(mikropsuz),damariçinekullanılmak

üzerehazırlanmışbirçözeltidir.

−Solüsyondışındaplastiktenbirdışkılıfolanplastikbirtorbaiçindedirvesolüsyonlar50,

100,150,250,500yada1000mililitrehacmindeolabilir.Toplardamarlariçineplastik

birboruyardımıylauygulanır.

−%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUvücudunsusuzkalması(dehidratasyon)

durumununtedavisindevücuttankaybedilensıvınınyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıca

vücuttankaybedilenyadaağızyolundanyeterlidüzeydealınamayanşekerleriyerine

koyarakvücudunenerjiihtiyacınınbirbölümünükarşılamakamacıyladakullanılır.

−%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU,konsantreformdabulunanbazıdamariçi

uygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesiamacıylada

kullanılmaktadır.

2.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUkullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.Ancak

kalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsayadaşeker

hastasıysanızdoktorunuzbuilacısizeuygulamamayakararverebilir.

Ayrıcabuserum,kantransfüzyonuilebirlikte,infüzyonöncesindeveyasonrasındaaynı

infüzyonsetindenuygulanmamalıdır.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

−Kanşekeriniznormaldenyüksekse(hiperglisemi).

−Sizdekontrolaltınaalınmamışşekerhastalığı(diyabet)varsa.

−Vücudunuzdakiyapım-yıkımişlemlerininyavaşlamasıgibidurumlardaoluşabilen

şekerlerekarşıbirtahammülsüzlükvarsa.

−Vücudunuzaşırısusuzkalmışvebudurumudüzeltmekamacıylabüyükmiktarlarda

şekerlisıvıverilmesinebağlıolaraksizdebirkoma(hiperozmolarkoma)durumu

gelişmişse.

−Vücudunuzdakikarbonhidratlarınyıkımısonucuoluşanbiryanürünolanlaktikasitin

düzeyleriartmışsa(hiperlaktatemi).

−Mısıryadamısırürünlerinekarşıaşırıduyarlılığınız(alerji)varsa.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐ

KULLANINIZ

Eğer;

−Sizdebirsuzehirlenmesidurumuvarsa.

−Đdrarmiktarınınazalmasıyadahiçidraraolmamasıylaseyredenağırbirböbrek

yetmezliğidurumunuzvarsa.

−Kalpyetmezliğinizvarsa.

−Akciğeryetmezliğinizvarsa.

−Beyindamarlarınızınaniolaraktıkanmasıveyakanamasısonucusizdebirfelçdurumu

(akutiskemikinme)oluşmuşsa.

−Son24saatiçindekafanızayönelikbirtravmageçirmişseniz.

−Kafaiçibasıncınızyüksekse.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nunyiyecekveiçeceklekullanımı

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUdamaryolundanuygulananbirilaçtır;yiyecekve

içeceklerlebilinenbiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUgerekliolmadıkçahamilelikdöneminde

kullanılmamalıdır.

Hamileysenizyadahamileolmaihtimalinizolduğunudüşünüyorsanızdoktorunuzaderhal

söylediğinizdeneminolunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinakullanımı

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUiletedavinizsırasındaaraçvemakinakullanmak

mümkündeğildir.Tedavidensonragünlükaktivitelerinizedevamedebilir,araçvemakina

kullanabilirsiniz.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU'nuniçeriğindebulunanbazıyardımcı

maddelerhakkındaönemlibilgiler

Özelbirdurumyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’naekolarakherhangibirilaçalmadanönce

doktorunuzadanışınız.

Eğersizdeşekerhastalığıvarsa,sizebuilaçverilmeyebiliryadaiçinekandakişekerinizi

nötralizeedecekbirilaçlabirlikteverilebilir.

Butedavisizeuygulanmadanönce,kullanmaktaolduğunuzreçeteliyadareçetesizherhangi

birilacıdoktorunuzaveyahemşirenizebildirmenizönemlidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

−Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.

−Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabutalimatlarıtakipediniz.

−Đlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

−Doktorunuz%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUiletedavinizinnekadar

süreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucu

alamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastiksetaracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanımı:

Erişkinlerdekigibikullanılır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızınşiddetinebağlıolarak

builacısizeuygulamayabilir;uygulamayakararverdiğidurumlardaisesiziuygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

Eğer%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğuna

dairbirizleminizvarisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU

kullandıysanız

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nukullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız

birdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUiletedavisonlandırıldığındaoluşabilecek

etkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUdaiçeriğindebulunanmaddelere

duyarlıolankişilerdeyanetkilereyolaçabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nukullanmayı

durdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacil

bölümünebaşvurunuz:

−Yaygınyadayerelbirkurdeşen(ürtiker)durumu,hırıltılısolunum,göğsünüzdesıkışma

hissi,tansiyonunuzundüşmesi,yüksekateş,hastalıkhissi,midedeağrıyadatitreme/nezle

benzeribelirtiler

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’na

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

−Vücudunuzdakisıvımiktarınınazalmasıvevücudunuzunsusuzkalması(dehidratasyon)

−Kanınızdakiiyonadıverilenmaddelerin(potasyum,magnezyum,fosfatvb)düzeylerinde

azalmalar

−Kanşekerinizdeyükselme(hiperglisemi)

−Dolaşankanhacmininartması(hipervolemi)

−Đdrarmiktarınızdaartış

−Uygulamanınyapıldığıbölgedendamardışınasızma.

−Uygulamanınyapıldığıbölgeninçevresindeağrı,kızarıklık,şişme

−Uygulamanınyapıldığıbölgedeiltihaplanma

−Uygulamanınyapıldığıdamarlardatahriş

−Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılaniltihaplanma

−Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarınızıtıkayanpıhtıların

oluşumu

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nunsaklanması

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği

yerlerdeveambalajındasaklayınız.

Herbirtorbaüzerindekietikettesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebu

ilaçverilmeyecektir.

Eğersolüsyonberrakdeğilsekullanmayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız.

Yarımkalansolüsyonlarıatınız.Kullanılmayanbölümüyenidenuygulamayınız.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajındakisonkullanmatarihindensonra%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nu

kullanmayınız/sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

RuhsatSahibi: Eczacıbaşı-BaxterHastaneÜrünleriSanayiveTicaretA.Ş

Üretimyeri: Ayazağa–Đstanbul

Bukullanmatalimatıenson------------------tarihindeonaylanmıştır.