%50 DEKSTROZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 500ML CAM(SETLI)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 500ML CAM(SETLI)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606692096
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU(Medifleks ®

torbada)

Damariçinekullanılır

Etkinmadde:Her100mliçinde5gramglukoz(şeker)

Yardımcımadde:Sterilenjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursalütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçetelendirilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

2.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

−%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU,dekstrozadıverilenvücudunenerji

gereksinimiiçingerekliolanbirşekeriiçeren,steril(mikropsuz),damariçinekullanılmak

üzerehazırlanmışbirçözeltidir.

−Solüsyondışındaplastiktenbirdışkılıfolanplastikbirtorbaiçindedirvesolüsyonlar50,

100,150,250,500yada1000mililitrehacmindeolabilir.Toplardamarlariçineplastik

birboruyardımıylauygulanır.

−%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUvücudunsusuzkalması(dehidratasyon)

durumununtedavisindevücuttankaybedilensıvınınyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıca

vücuttankaybedilenyadaağızyolundanyeterlidüzeydealınamayanşekerleriyerine

koyarakvücudunenerjiihtiyacınınbirbölümünükarşılamakamacıyladakullanılır.

−%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU,konsantreformdabulunanbazıdamariçi

uygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesiamacıylada

kullanılmaktadır.

2.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUkullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.Ancak

kalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsayadaşeker

hastasıysanızdoktorunuzbuilacısizeuygulamamayakararverebilir.

Ayrıcabuserum,kantransfüzyonuilebirlikte,infüzyonöncesindeveyasonrasındaaynı

infüzyonsetindenuygulanmamalıdır.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

−Kanşekeriniznormaldenyüksekse(hiperglisemi).

−Sizdekontrolaltınaalınmamışşekerhastalığı(diyabet)varsa.

−Vücudunuzdakiyapım-yıkımişlemlerininyavaşlamasıgibidurumlardaoluşabilen

şekerlerekarşıbirtahammülsüzlükvarsa.

−Vücudunuzaşırısusuzkalmışvebudurumudüzeltmekamacıylabüyükmiktarlarda

şekerlisıvıverilmesinebağlıolaraksizdebirkoma(hiperozmolarkoma)durumu

gelişmişse.

−Vücudunuzdakikarbonhidratlarınyıkımısonucuoluşanbiryanürünolanlaktikasitin

düzeyleriartmışsa(hiperlaktatemi).

−Mısıryadamısırürünlerinekarşıaşırıduyarlılığınız(alerji)varsa.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐ

KULLANINIZ

Eğer;

−Sizdebirsuzehirlenmesidurumuvarsa.

−Đdrarmiktarınınazalmasıyadahiçidraraolmamasıylaseyredenağırbirböbrek

yetmezliğidurumunuzvarsa.

−Kalpyetmezliğinizvarsa.

−Akciğeryetmezliğinizvarsa.

−Beyindamarlarınızınaniolaraktıkanmasıveyakanamasısonucusizdebirfelçdurumu

(akutiskemikinme)oluşmuşsa.

−Son24saatiçindekafanızayönelikbirtravmageçirmişseniz.

−Kafaiçibasıncınızyüksekse.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nunyiyecekveiçeceklekullanımı

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUdamaryolundanuygulananbirilaçtır;yiyecekve

içeceklerlebilinenbiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUgerekliolmadıkçahamilelikdöneminde

kullanılmamalıdır.

Hamileysenizyadahamileolmaihtimalinizolduğunudüşünüyorsanızdoktorunuzaderhal

söylediğinizdeneminolunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinakullanımı

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUiletedavinizsırasındaaraçvemakinakullanmak

mümkündeğildir.Tedavidensonragünlükaktivitelerinizedevamedebilir,araçvemakina

kullanabilirsiniz.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU'nuniçeriğindebulunanbazıyardımcı

maddelerhakkındaönemlibilgiler

Özelbirdurumyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’naekolarakherhangibirilaçalmadanönce

doktorunuzadanışınız.

Eğersizdeşekerhastalığıvarsa,sizebuilaçverilmeyebiliryadaiçinekandakişekerinizi

nötralizeedecekbirilaçlabirlikteverilebilir.

Butedavisizeuygulanmadanönce,kullanmaktaolduğunuzreçeteliyadareçetesizherhangi

birilacıdoktorunuzaveyahemşirenizebildirmenizönemlidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

−Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.

−Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabutalimatlarıtakipediniz.

−Đlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

−Doktorunuz%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUiletedavinizinnekadar

süreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucu

alamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastiksetaracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanımı:

Erişkinlerdekigibikullanılır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızınşiddetinebağlıolarak

builacısizeuygulamayabilir;uygulamayakararverdiğidurumlardaisesiziuygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

Eğer%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğuna

dairbirizleminizvarisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU

kullandıysanız

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nukullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız

birdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUiletedavisonlandırıldığındaoluşabilecek

etkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONUdaiçeriğindebulunanmaddelere

duyarlıolankişilerdeyanetkilereyolaçabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nukullanmayı

durdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacil

bölümünebaşvurunuz:

−Yaygınyadayerelbirkurdeşen(ürtiker)durumu,hırıltılısolunum,göğsünüzdesıkışma

hissi,tansiyonunuzundüşmesi,yüksekateş,hastalıkhissi,midedeağrıyadatitreme/nezle

benzeribelirtiler

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’na

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

−Vücudunuzdakisıvımiktarınınazalmasıvevücudunuzunsusuzkalması(dehidratasyon)

−Kanınızdakiiyonadıverilenmaddelerin(potasyum,magnezyum,fosfatvb)düzeylerinde

azalmalar

−Kanşekerinizdeyükselme(hiperglisemi)

−Dolaşankanhacmininartması(hipervolemi)

−Đdrarmiktarınızdaartış

−Uygulamanınyapıldığıbölgedendamardışınasızma.

−Uygulamanınyapıldığıbölgeninçevresindeağrı,kızarıklık,şişme

−Uygulamanınyapıldığıbölgedeiltihaplanma

−Uygulamanınyapıldığıdamarlardatahriş

−Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılaniltihaplanma

−Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarınızıtıkayanpıhtıların

oluşumu

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nunsaklanması

%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği

yerlerdeveambalajındasaklayınız.

Herbirtorbaüzerindekietikettesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebu

ilaçverilmeyecektir.

Eğersolüsyonberrakdeğilsekullanmayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız.

Yarımkalansolüsyonlarıatınız.Kullanılmayanbölümüyenidenuygulamayınız.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajındakisonkullanmatarihindensonra%5DEKSTROZSUDAKĐSOLÜSYONU’nu

kullanmayınız/sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

RuhsatSahibi: Eczacıbaşı-BaxterHastaneÜrünleriSanayiveTicaretA.Ş

Üretimyeri: Ayazağa–Đstanbul

Bukullanmatalimatıenson------------------tarihindeonaylanmıştır.

6-12-2018

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma, Inc. has voluntarily recalled three (3) lots of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, to the retail level. The recalled lots of the product have been found to potentially have higher concentrations of ibuprofen.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-11-2018

ANSES Newsletter in English - N°50 - November 2018

ANSES Newsletter in English - N°50 - November 2018

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

22-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for ducks for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for ducks for fattening

Published on: Wed, 21 Nov 2018 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of Monteban® G100 for ducks. Monteban® G100, containing narasin, is intended for the prevention of coccidiosis in ducks for fattening at a dose range of 60–70 mg/kg of complete feed. Narasin from Monteban® G100 is safe for ducks for fattening at a level of 70 mg/kg complete feed...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The feed additive Monteban® G100, containing the active substance narasin, an ionophore anticoccidial, is intended to control coccidiosis in chickens for fattening at a dose of 60–70 mg/kg complete feed. Narasin is produced by fermentation. Limited data on the taxonomic identification of the production strain did not allow the proper identification of strain NRRL 8092 as Streptomyces aureofaciens. The FEEDAP Panel cannot conclude on the absence of genetic determinants for ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-11-2018

Certain Option and Personelle sunscreens voluntarily recalled because of bacterial contamination

Certain Option and Personelle sunscreens voluntarily recalled because of bacterial contamination

One lot each of Option Family Sunscreen Lotion SPF 50 and Personnelle Sport Sunscreen Lotion SPF 50 have been voluntarily recalled by Empack Spraytech Inc. because of bacterial contamination.

Health Canada

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

25-7-2018

AMPI Recalls Limited Amount of Dry Whey Powder Because of Possible Health Risk

AMPI Recalls Limited Amount of Dry Whey Powder Because of Possible Health Risk

Associated Milk Producers Inc. (AMPI) of New Ulm, Minn., is recalling dry whey powder packaged in 50-pound and 25-kg bags that were produced at the cooperative’s Blair, Wis., dry whey plant from May 1-5, 2018; May 24-29, 2018; June 2-5, 2018; and June 7-14, 2018 due to the potential to be contaminated with Salmonella. This is a precautionary recall. All products shipped to the marketplace tested negative for Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Today, #FDA’s device center also posted performance report highlighting measures taken to increase predictability, transparency of 510(k) review process, incl. 50 final guidance documents on important medical device policy issues issued since 2009. https

Today, #FDA’s device center also posted performance report highlighting measures taken to increase predictability, transparency of 510(k) review process, incl. 50 final guidance documents on important medical device policy issues issued since 2009. https

Today, #FDA’s device center also posted performance report highlighting measures taken to increase predictability, transparency of 510(k) review process, incl. 50 final guidance documents on important medical device policy issues issued since 2009. https://go.usa.gov/xPHdn 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Targretin (Eisai GmbH)

Targretin (Eisai GmbH)

Targretin (Active substance: bexarotene) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6098 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/326/T/50

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Active substance: N-acetyl-D-mannosamine monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5053 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/228/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Active substance: apixaban) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3616 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2148/II/50

Europe -DG Health and Food Safety