%5 DEKSTROZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER PVC 500 ML(SETSIZ)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER PVC 500 ML(SETSIZ)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699556693495
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 23-05-2017
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİBFS

Steril,Apirojen

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde: Her100mlçözelti;5.00gdekstrozmonohidrat,0.31gsodyum

laktat,0.02gkalsiyumklorürdihidrat,0.60gsodyumklorürve0.03

gpotasyumklorüriçerir.

Yardımcımaddeler: Enjeksiyonluksu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. %5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnedirveneiçinkullanılır?

2. %5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmadanöncedikkat

edilmesigerekenler

3. %5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. %5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnedirveneiçinkullanılır?

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,vücuduntemelyapıtaşlarıolan

elektrolitleriiçerenvedamariçiyoldanuygulanansteril-apirojenbirçözeltidir.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,500ve1000mililitrelikDüşük

YoğunlukluPolietilen(LDPE)şişelerdesunulmuştur.Setlivesetsizikiformubulunmaktadır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİvücudunsusuzvetuzsuzkalması

(dehidratasyon)durumununtedavisindevebudurumunoluşmasınıönlemekiçinkullanılır.

Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücudunenerji

ihtiyacınınbirbölümünüdekarşılar.Bunundışındavücuttabazıyapım-yıkımolaylarısonucu

bozulmuşasit-bazdengesinindüzenlenmeveidamesindedekullanılır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,konsantreformdabulunanbazıdamar

içiuygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesiamacıylada

kullanılmaktadır.

2.%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmadanöncedikkat

edilmesigerekenler

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.

Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şeker

hastasıysanızyadavücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuz

builacısizeuygulamamayakararverebilir.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niaşağıdakidurumlarda

KULLANMAYINIZ

Dahaönce%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,içerdiğietkinmaddelerya

dayardımcımaddeleriiçerenilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizde

anidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişme

gibibelirtileroluştuysabuilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuzadanışınız.

Eğer;

Sodyumlaktatakarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

Ayrıcaaşağıdakidurumlardadadoktorunuzbuilacısizeuygulamamayakararverebilir:

Vücuttasıvıbirikiminigösterenbelirtilerinizinolmasıdurumunda,

iddetlikaraciğeryetmezliğidurumunuzvarsa,

Vücuttayaygınşişlikler(ödem)vekarıniçisıvıtoplanmasıylaseyredensirozdurumlarınız

varsa,

Vücudunbuçözeltiiçindekilaktatıparçalamasıylailgilisüreçlerinde(laktat

metabolizması)bozuklukdurumlarınızvarsa,

iddetliböbrekyetmezliğidurumunda(idrarınçokazolmasıyadahiçolmaması)

Tedaviedilmemişkalpyetmezliğinizvarsa,

lacıniçindekimaddelerinvücuttazatengereğindenfazlabulunduğudurumlarınız

(potasyumfazlalığı,sodyumfazlalığı,kalsiyumfazlalığı,klorürfazlalığı,laktatfazlalığı)

varsa,

Vücuttakiasit-bazdengesininbazikyöndedeğişmişolduğudurumlarınız(metabolik

alkaloz)varsa,

Vücuttakiasit-bazdengesininçokağırbirşekildeasidikyöndedeğişmişolduğu

durumlarınız(şiddetlimetabolikasidoz)varsa,

Vücuttakiasit-bazdengesininlaktikasitebağlıasidikyöndedeğişmişolduğudurumlarınız

(laktikasidoz)varsa,

Dijitaltedavisialtındaysanız.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Seftriaksonadındakidamariçiyoldankullanılanbirantibiyotikkullanıyorsanızdoktorunuz

sizebuçözeltiyiseftriaksonuuyguladığısettenuygulamayacaktır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardanbirivarsa

Kalphastalığı,kalpyetmezliği,yüksektansiyon;

Solunumhastalığı,solunumyetmezliği;

Vücudunuzda,kolvebacaklarınızdayadaakciğerlerinizdesutoplanması(ödem);

Böbrekişlevlerininbozukluğu,böbrekyetmezliği;

Dvitaminidüzeylerininnormaldenyüksekolmasıdurumu(sarkoidozhastalığıvb

nedenlerle);

Böbreklerdetaş;

Gebeliktansiyonu;

Vücuttasodyumunaşırıbirikiminenedenolanaldosteronizmadıverilendurumlaryada

sodyumbirikimiyleseyredendiğerdurumlar;

Anigelişensusuzkalmadurumu(akutdehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıveciddi

yanıkdurumlarıgibivücuttakipotasyumunyükselmesineyatkınlığıarttırandurumlar;

doktorunuzsize%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanırkenözel

dikkatgösterecektir.

Doktorunuz%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ni,6aydanküçük

bebeklerdeözelbirdikkatlekullanacaktır.

Ayrıcadoktorunuzbuçözeltininkullanımısırasındaklinikdurumunuzvelaboratuvar

değerlerinizi(kanveidrardakielektrolitdüzeyleriileasit-bazdengesi)düzenliaralıklarla

izleyecektir.

Uygulamayıyapacakolansağlıkgörevlisi,

Builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadan

öncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedecek;

Builacısizeuygularkenkullanılanboruları(setleri)24saattebirdeğiştirmeyegayret

edecek;

Yalnızcaşişevekapaklarısağlamsa,içindekiçözeltiberraksakullanacak;

Damariçiuygulamasırasındadamardışınakaçmamasınaözengösterecektir.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninyiyecekveiçecekle

kullanılması

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninuygulamaşekliaçısındanyiyecekve

içeceklerleherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdöneminde%5

DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedöneminde%5DEKSTROZLAKTATLI

RİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninaraçyadamakinekullanımı

üzerindeherhangibiretkisibulunmamaktadır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niniçeriğindebulunanbazı

yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niniçeriğindebulunanyardımcı

maddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelerbağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİbazıilaçlarlageçimsizdir.Budurum

eklenecekilaçlarınürünbilgilerindenöğrenilebilir.

Geçimsizolduğubilinenilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşka

çözeltilertercihedilmelidir.Çözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbir

geçimsizlikriskinienazaindirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadan

önceveuygulamasırasındabelirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibir

bulanıklıkveçökelmeolupolmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİilegeçimsizilaçlardanbazıları:

Aminokaproikasit

AmfoterisinB

Kortizonasetat

Dietilstilbestrol

Etamivan

Etilalkol

Fosfatvekarbonatsolüsyonları

Oksitetrasiklin

Thiopentalsodyum

Versenatdisodyum

Seftriakson

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİilekısmengeçimsizilaçlardanbazıları:

Tetrasiklin

Ampisilinsodyum

Minosiklin

Doksisiklin

Ayrıca%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİileaşağıdakiilaçlarınbirarada

kullanımısırasındabuilaçlarınetkileridikkatealınmalıdır.

Kortikoidler/steroidlervekarbenoksolon(vücuttasodyumvesubirikmesiriskinedeniyle)

Tekbaşınayadakombineolarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrarsöktürücü

ilaçlar(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle)

AnjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleriveanjiyotensinIIreseptörantagonistleri

(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle)

Takrolimus,siklosporin(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle)

Dijitalisgrubundankalpilaçları(Builaçlarınetkilerikalsiyumvarlığındaartarveciddi

kalpritmbozukluğuoluşabilir).

TiyazidgrubuidrarsöktürücüleryadaDvitamini(vücuttakalsiyumbirikmesiriski

nedeniyle)

Bifosfonatlar,florür,florokinolonvetetrasiklingrubundanantibiyotikler(kalsiyumla

birlikteuygulandıklarındaemilimleriazalır).

Salisilatlar,barbitüratlarvelityumgibiasidikilaçlar(builaçlarınböbreklerdenatılımları

artabilirvebeklenenetkiyigösteremeyebilirler).

Sempatomimetikilaçlar(örnefedrin,pseudoefedrin)vestimülanilaçlar(deksamfetamin

sülfat,fenfluraminhidroklorür)gibialkaliilaçlar(builaçlarınböbreklerdenatılımlarıazalır

vebeklenenetkidenfazlaetkiyeyolaçabilir).

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİdamariçiuygulamadakanlaaynısetten

verilmemelidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

Doktorunuz%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİiletedavinizinnekadar

süreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanım:

Uygulanacakdozveuygulamahızı,erişkinlerdekigibihastanınağırlığına,klinikvebiyolojik

durumunavebirlikteuygulanantedaviyegörehekimtarafındanayarlanır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Sodyumtuzlarıböbrekyetmezliğindedikkatlekullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardalaktatmetabolizmasıbozulabileceğinden,ilaç

alkalileştiricietkisinigösteremeyebilir.

Eğer%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninetkisininçokgüçlüveyazayıf

olduğunadairbirizleminizvarise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGER

ÇÖZELTİSİkullandıysanız:

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninkullanmanızgerekendenfazlasını

kullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninkullanmanızgerekendenfazlasını

kullanmışsanızyadaçözeltisizeçokhızlıolarakuygulanmışsabudurumaşağıdakibelirtilere

nedenolabilir:

Dokularınızdasıvıbirikimine(ödem)veşişmeyenedenolabilensuve/veyasodyum(tuz)

aşırıyüklenmesi

Kolvebacaklardaiğnelenmeveuyuşmagibibelirtilerenedenolanveözellikleböbrek

yetmezliğiolanlardagörülebilenhiperkalemi(kanınızdakipotasyumdüzeylerinin

normaldendahayüksekdüzeylereçıkması)

Kaslardazayıflık

Hareketedememe/felçdurumu(paralizi)

Düzensizkalpatışları(kalptearitmi)

Kalpteblok(kalpatışlarınınçokyavaşlaması)

Kardiyakarrest(kalpçalışmasınındurduğuhayatıtehditedenbirdurum)

Bilinçtebulanıklık

Aşağıdakibelirtilereyolaçacakşekildehiperkalsemi(kanınızdakikalsiyumdüzeylerinin

normaldendahayüksekdüzeylereçıkması):

İş tahtaazalma(anoreksi)

Bulantı

Kusma

Kabızlık

Karınağrısı

Kolayuyarılabilirlikyadadepresyongibiruhsaldurumbozuklukları

Çokmiktardasuiçme(polidipsi)

Normaldendahafazlaidraraçıkma(poliüri)

Böbreklerdekalsiyumbirikiminebağlıböbrekhastalığı(nefrokalsinoz)

Böbrektaşları

Koma(bilinçkaybıdurumu)

Ağızdatebeşirimsitat

Yüzveboyundakızarma

Deridekandamalarındagenişleme.

Aşağıdakibelirtilereyolaçacakşekildeveözellikleböbrekyetmezliğiolanlarda

görülebilenhipokalemi(kanınızdakipotasyumdüzeylerininnormaldendahadüşük

düzeyleredüşmesi)vemetabolikalkaloz(kanınızınnormaldendahabazikhalegelmesi):

Mizaçtadeğişiklikler

Yorgunluk

Soluktakesilme

Kaslardasertleşme

Kaslardaseyirme

Kaslardakasılmalar.

Bubelirtilerdenherhangibirisizdegörülürseacilendoktorunuzahaberveriniz.Size

uygulananilaçdurdurulacakvebelirtilerinizeyöneliktedaviyebaşlanacaktır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİiletedavisonlandırıldığında

oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİherkeste

görülmemesinerağmenbazıkişilerdeyanetkilerenedenolabilir.

Aşağıdakibelirtilerdenherhangibirisizdevarsa,hemendoktorunuzaveyahemşirenize

bildiriniz.Bunlaranafilaktikşokdenençokciddiveyaölümcülaşırıduyarlılık(alerjik)

reaksiyonlarınınişaretiolabilir.

Lokalyadayaygınkurdeşen(ürtiker)

Deridedöküntü

Deridekızarıklık(eritem)

Kaşıntı(pruritus)

Derideşişkinlik

Gözçevresiveyatümyüzdekiderideşişkinlik(periorbitalveyayüzdeödem)

Sizebelirtileregöretedaviuygulanacaktır.

Diğeryanetkilersıklıklarınagörelistelenmiştir.

Çokyaygın :10hastanınenaz1'indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1,000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1,000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10,000hastanınbirindenazgörülebilir

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor

Çokyaygın

Buruntıkanıklığı

Öksürük

Aksırık

Havayollarınınnefesalmayıgüçleştirecekşekildedaralması(bronkospazm)

Kandakikimyasallarınkonsantrasyonlarındadeğişiklik(elektrolitbozuklukları)

Eğerkalphastalığıveyaciğerlerdekisıvıdandolayıacıçekiyorsanız(akciğerödemi):

Vücuttaçokfazlasıvınınolması(hiperhidrasyon)

Kalbindurması

Yaygın

Göğüstesıkışma(nefesalmayızorlaştıran)

Göğüsağrısı

Kalpatışınınhızlanması(taşikardi)

Kalpatışınınyavaşlaması(bradikardi)

Endişedurumu

Yaygınolmayan

Kasılmalar

Bilinmiyor

Panikatak

Uygulamatekniğisebebiyleoluşanreaksiyonlar:

Ateş

nfüzyonalanındaenfeksiyon

Lokalacıveyareaksiyon(infüzyonalanındakızarıklıkveyaşişme)

Solüsyonunverildiğidamarda(filebit)tahrişveiltihap.Busolüsyonunverildiğidamar

yolundakızarıklık,acıveyayanmaveşişmeyenedenolabilir.

Solüsyonunverildiğialandaacı,şişmeveyakızarıklığanedenolankanpıhtısının(venöz

tromboz)oluşması.

nfüzyonçözeltisinindamarçevresindekidokularıniçinekaçması(ekstravazasyon).Bu

dokularazararverebilirveizbırakabilir.

Kandamarlarındasıvıfazlası(Kanoranındakiaşırıyükselme)

nfüzyonçözeltisininiçinebirilaçeklenmişse,eklenenilaçdayanetkileresahipolabilir.Bu

yanetkilereklenenilacabağlıolacaktır.Olasıbelirtilerinlistesiiçineklenenilacınkullanma

talimatınıokumalısınız.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninsaklanması

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği

yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGER

ÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:134303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.No:2

Kartepe/KOCAELİ

Bukullanmatalimatı22/01/2015tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Kullanımöncesiçözeltikontroledilmelidir.Yalnızcaberrak,partikülsüzveambalaj

bütünlüğübozulmamışürünlerkullanılmalıdır.

Uygulamasterilapirojensetlerleintravenözyoldanyapılır.Uygulamasetiürüneiliştirildikten

sonrauygulamayaenkısasüredebaşlanmalıdır.

işedekirezidüelhavayabağlıolarakmeydanagelebilecekbirhavaembolisiniönlemekiçin,

başkainfüzyonsıvılarıylaseribağlantıyapılmamalıdır.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardaenjeksiyonucundanbiriğneyardımıileinfüzyonöncesive

sırasındakatılabilir.Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanönce

belirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemensonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmışşişeleryenidenhastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

Kullanılmamışolanürünleryadaatıkmateryaller“TıbbiAtıklarınKontrolüYönetmeliği”ve

“AmbalajAtıklarınınKontrolüYönetmelik”lerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme

işenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeiçineeklenir.

Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulamasırasındailaçekleme

Setinklempikapatılır.

işenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçine

uygulanır.

Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

Bupozisyondaykenşişeyehafifçevurularakçözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

işeeskikonumunagetirilerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.