%5 DEKSTROZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER PVC 500 ML(SETSIZ)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER PVC 500 ML(SETSIZ)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699556693495
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 23-05-2017
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİBFS

Steril,Apirojen

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde: Her100mlçözelti;5.00gdekstrozmonohidrat,0.31gsodyum

laktat,0.02gkalsiyumklorürdihidrat,0.60gsodyumklorürve0.03

gpotasyumklorüriçerir.

Yardımcımaddeler: Enjeksiyonluksu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. %5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnedirveneiçinkullanılır?

2. %5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmadanöncedikkat

edilmesigerekenler

3. %5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. %5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnedirveneiçinkullanılır?

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,vücuduntemelyapıtaşlarıolan

elektrolitleriiçerenvedamariçiyoldanuygulanansteril-apirojenbirçözeltidir.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,500ve1000mililitrelikDüşük

YoğunlukluPolietilen(LDPE)şişelerdesunulmuştur.Setlivesetsizikiformubulunmaktadır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİvücudunsusuzvetuzsuzkalması

(dehidratasyon)durumununtedavisindevebudurumunoluşmasınıönlemekiçinkullanılır.

Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücudunenerji

ihtiyacınınbirbölümünüdekarşılar.Bunundışındavücuttabazıyapım-yıkımolaylarısonucu

bozulmuşasit-bazdengesinindüzenlenmeveidamesindedekullanılır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,konsantreformdabulunanbazıdamar

içiuygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesiamacıylada

kullanılmaktadır.

2.%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmadanöncedikkat

edilmesigerekenler

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.

Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şeker

hastasıysanızyadavücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuz

builacısizeuygulamamayakararverebilir.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niaşağıdakidurumlarda

KULLANMAYINIZ

Dahaönce%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ,içerdiğietkinmaddelerya

dayardımcımaddeleriiçerenilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizde

anidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişme

gibibelirtileroluştuysabuilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuzadanışınız.

Eğer;

Sodyumlaktatakarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

Ayrıcaaşağıdakidurumlardadadoktorunuzbuilacısizeuygulamamayakararverebilir:

Vücuttasıvıbirikiminigösterenbelirtilerinizinolmasıdurumunda,

iddetlikaraciğeryetmezliğidurumunuzvarsa,

Vücuttayaygınşişlikler(ödem)vekarıniçisıvıtoplanmasıylaseyredensirozdurumlarınız

varsa,

Vücudunbuçözeltiiçindekilaktatıparçalamasıylailgilisüreçlerinde(laktat

metabolizması)bozuklukdurumlarınızvarsa,

iddetliböbrekyetmezliğidurumunda(idrarınçokazolmasıyadahiçolmaması)

Tedaviedilmemişkalpyetmezliğinizvarsa,

lacıniçindekimaddelerinvücuttazatengereğindenfazlabulunduğudurumlarınız

(potasyumfazlalığı,sodyumfazlalığı,kalsiyumfazlalığı,klorürfazlalığı,laktatfazlalığı)

varsa,

Vücuttakiasit-bazdengesininbazikyöndedeğişmişolduğudurumlarınız(metabolik

alkaloz)varsa,

Vücuttakiasit-bazdengesininçokağırbirşekildeasidikyöndedeğişmişolduğu

durumlarınız(şiddetlimetabolikasidoz)varsa,

Vücuttakiasit-bazdengesininlaktikasitebağlıasidikyöndedeğişmişolduğudurumlarınız

(laktikasidoz)varsa,

Dijitaltedavisialtındaysanız.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Seftriaksonadındakidamariçiyoldankullanılanbirantibiyotikkullanıyorsanızdoktorunuz

sizebuçözeltiyiseftriaksonuuyguladığısettenuygulamayacaktır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardanbirivarsa

Kalphastalığı,kalpyetmezliği,yüksektansiyon;

Solunumhastalığı,solunumyetmezliği;

Vücudunuzda,kolvebacaklarınızdayadaakciğerlerinizdesutoplanması(ödem);

Böbrekişlevlerininbozukluğu,böbrekyetmezliği;

Dvitaminidüzeylerininnormaldenyüksekolmasıdurumu(sarkoidozhastalığıvb

nedenlerle);

Böbreklerdetaş;

Gebeliktansiyonu;

Vücuttasodyumunaşırıbirikiminenedenolanaldosteronizmadıverilendurumlaryada

sodyumbirikimiyleseyredendiğerdurumlar;

Anigelişensusuzkalmadurumu(akutdehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıveciddi

yanıkdurumlarıgibivücuttakipotasyumunyükselmesineyatkınlığıarttırandurumlar;

doktorunuzsize%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanırkenözel

dikkatgösterecektir.

Doktorunuz%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ni,6aydanküçük

bebeklerdeözelbirdikkatlekullanacaktır.

Ayrıcadoktorunuzbuçözeltininkullanımısırasındaklinikdurumunuzvelaboratuvar

değerlerinizi(kanveidrardakielektrolitdüzeyleriileasit-bazdengesi)düzenliaralıklarla

izleyecektir.

Uygulamayıyapacakolansağlıkgörevlisi,

Builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadan

öncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedecek;

Builacısizeuygularkenkullanılanboruları(setleri)24saattebirdeğiştirmeyegayret

edecek;

Yalnızcaşişevekapaklarısağlamsa,içindekiçözeltiberraksakullanacak;

Damariçiuygulamasırasındadamardışınakaçmamasınaözengösterecektir.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninyiyecekveiçecekle

kullanılması

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninuygulamaşekliaçısındanyiyecekve

içeceklerleherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdöneminde%5

DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedöneminde%5DEKSTROZLAKTATLI

RİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninaraçyadamakinekullanımı

üzerindeherhangibiretkisibulunmamaktadır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niniçeriğindebulunanbazı

yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niniçeriğindebulunanyardımcı

maddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelerbağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİbazıilaçlarlageçimsizdir.Budurum

eklenecekilaçlarınürünbilgilerindenöğrenilebilir.

Geçimsizolduğubilinenilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşka

çözeltilertercihedilmelidir.Çözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbir

geçimsizlikriskinienazaindirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadan

önceveuygulamasırasındabelirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibir

bulanıklıkveçökelmeolupolmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİilegeçimsizilaçlardanbazıları:

Aminokaproikasit

AmfoterisinB

Kortizonasetat

Dietilstilbestrol

Etamivan

Etilalkol

Fosfatvekarbonatsolüsyonları

Oksitetrasiklin

Thiopentalsodyum

Versenatdisodyum

Seftriakson

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİilekısmengeçimsizilaçlardanbazıları:

Tetrasiklin

Ampisilinsodyum

Minosiklin

Doksisiklin

Ayrıca%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİileaşağıdakiilaçlarınbirarada

kullanımısırasındabuilaçlarınetkileridikkatealınmalıdır.

Kortikoidler/steroidlervekarbenoksolon(vücuttasodyumvesubirikmesiriskinedeniyle)

Tekbaşınayadakombineolarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrarsöktürücü

ilaçlar(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle)

AnjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleriveanjiyotensinIIreseptörantagonistleri

(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle)

Takrolimus,siklosporin(vücuttapotasyumbirikmesiriskinedeniyle)

Dijitalisgrubundankalpilaçları(Builaçlarınetkilerikalsiyumvarlığındaartarveciddi

kalpritmbozukluğuoluşabilir).

TiyazidgrubuidrarsöktürücüleryadaDvitamini(vücuttakalsiyumbirikmesiriski

nedeniyle)

Bifosfonatlar,florür,florokinolonvetetrasiklingrubundanantibiyotikler(kalsiyumla

birlikteuygulandıklarındaemilimleriazalır).

Salisilatlar,barbitüratlarvelityumgibiasidikilaçlar(builaçlarınböbreklerdenatılımları

artabilirvebeklenenetkiyigösteremeyebilirler).

Sempatomimetikilaçlar(örnefedrin,pseudoefedrin)vestimülanilaçlar(deksamfetamin

sülfat,fenfluraminhidroklorür)gibialkaliilaçlar(builaçlarınböbreklerdenatılımlarıazalır

vebeklenenetkidenfazlaetkiyeyolaçabilir).

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİdamariçiuygulamadakanlaaynısetten

verilmemelidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

Doktorunuz%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİiletedavinizinnekadar

süreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanım:

Uygulanacakdozveuygulamahızı,erişkinlerdekigibihastanınağırlığına,klinikvebiyolojik

durumunavebirlikteuygulanantedaviyegörehekimtarafındanayarlanır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Sodyumtuzlarıböbrekyetmezliğindedikkatlekullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardalaktatmetabolizmasıbozulabileceğinden,ilaç

alkalileştiricietkisinigösteremeyebilir.

Eğer%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninetkisininçokgüçlüveyazayıf

olduğunadairbirizleminizvarise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGER

ÇÖZELTİSİkullandıysanız:

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninkullanmanızgerekendenfazlasını

kullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninkullanmanızgerekendenfazlasını

kullanmışsanızyadaçözeltisizeçokhızlıolarakuygulanmışsabudurumaşağıdakibelirtilere

nedenolabilir:

Dokularınızdasıvıbirikimine(ödem)veşişmeyenedenolabilensuve/veyasodyum(tuz)

aşırıyüklenmesi

Kolvebacaklardaiğnelenmeveuyuşmagibibelirtilerenedenolanveözellikleböbrek

yetmezliğiolanlardagörülebilenhiperkalemi(kanınızdakipotasyumdüzeylerinin

normaldendahayüksekdüzeylereçıkması)

Kaslardazayıflık

Hareketedememe/felçdurumu(paralizi)

Düzensizkalpatışları(kalptearitmi)

Kalpteblok(kalpatışlarınınçokyavaşlaması)

Kardiyakarrest(kalpçalışmasınındurduğuhayatıtehditedenbirdurum)

Bilinçtebulanıklık

Aşağıdakibelirtilereyolaçacakşekildehiperkalsemi(kanınızdakikalsiyumdüzeylerinin

normaldendahayüksekdüzeylereçıkması):

İş tahtaazalma(anoreksi)

Bulantı

Kusma

Kabızlık

Karınağrısı

Kolayuyarılabilirlikyadadepresyongibiruhsaldurumbozuklukları

Çokmiktardasuiçme(polidipsi)

Normaldendahafazlaidraraçıkma(poliüri)

Böbreklerdekalsiyumbirikiminebağlıböbrekhastalığı(nefrokalsinoz)

Böbrektaşları

Koma(bilinçkaybıdurumu)

Ağızdatebeşirimsitat

Yüzveboyundakızarma

Deridekandamalarındagenişleme.

Aşağıdakibelirtilereyolaçacakşekildeveözellikleböbrekyetmezliğiolanlarda

görülebilenhipokalemi(kanınızdakipotasyumdüzeylerininnormaldendahadüşük

düzeyleredüşmesi)vemetabolikalkaloz(kanınızınnormaldendahabazikhalegelmesi):

Mizaçtadeğişiklikler

Yorgunluk

Soluktakesilme

Kaslardasertleşme

Kaslardaseyirme

Kaslardakasılmalar.

Bubelirtilerdenherhangibirisizdegörülürseacilendoktorunuzahaberveriniz.Size

uygulananilaçdurdurulacakvebelirtilerinizeyöneliktedaviyebaşlanacaktır.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’nikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİiletedavisonlandırıldığında

oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİherkeste

görülmemesinerağmenbazıkişilerdeyanetkilerenedenolabilir.

Aşağıdakibelirtilerdenherhangibirisizdevarsa,hemendoktorunuzaveyahemşirenize

bildiriniz.Bunlaranafilaktikşokdenençokciddiveyaölümcülaşırıduyarlılık(alerjik)

reaksiyonlarınınişaretiolabilir.

Lokalyadayaygınkurdeşen(ürtiker)

Deridedöküntü

Deridekızarıklık(eritem)

Kaşıntı(pruritus)

Derideşişkinlik

Gözçevresiveyatümyüzdekiderideşişkinlik(periorbitalveyayüzdeödem)

Sizebelirtileregöretedaviuygulanacaktır.

Diğeryanetkilersıklıklarınagörelistelenmiştir.

Çokyaygın :10hastanınenaz1'indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1,000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1,000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10,000hastanınbirindenazgörülebilir

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor

Çokyaygın

Buruntıkanıklığı

Öksürük

Aksırık

Havayollarınınnefesalmayıgüçleştirecekşekildedaralması(bronkospazm)

Kandakikimyasallarınkonsantrasyonlarındadeğişiklik(elektrolitbozuklukları)

Eğerkalphastalığıveyaciğerlerdekisıvıdandolayıacıçekiyorsanız(akciğerödemi):

Vücuttaçokfazlasıvınınolması(hiperhidrasyon)

Kalbindurması

Yaygın

Göğüstesıkışma(nefesalmayızorlaştıran)

Göğüsağrısı

Kalpatışınınhızlanması(taşikardi)

Kalpatışınınyavaşlaması(bradikardi)

Endişedurumu

Yaygınolmayan

Kasılmalar

Bilinmiyor

Panikatak

Uygulamatekniğisebebiyleoluşanreaksiyonlar:

Ateş

nfüzyonalanındaenfeksiyon

Lokalacıveyareaksiyon(infüzyonalanındakızarıklıkveyaşişme)

Solüsyonunverildiğidamarda(filebit)tahrişveiltihap.Busolüsyonunverildiğidamar

yolundakızarıklık,acıveyayanmaveşişmeyenedenolabilir.

Solüsyonunverildiğialandaacı,şişmeveyakızarıklığanedenolankanpıhtısının(venöz

tromboz)oluşması.

nfüzyonçözeltisinindamarçevresindekidokularıniçinekaçması(ekstravazasyon).Bu

dokularazararverebilirveizbırakabilir.

Kandamarlarındasıvıfazlası(Kanoranındakiaşırıyükselme)

nfüzyonçözeltisininiçinebirilaçeklenmişse,eklenenilaçdayanetkileresahipolabilir.Bu

yanetkilereklenenilacabağlıolacaktır.Olasıbelirtilerinlistesiiçineklenenilacınkullanma

talimatınıokumalısınız.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’ninsaklanması

%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGERÇÖZELTİSİ’niçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği

yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra%5DEKSTROZLAKTATLIRİNGER

ÇÖZELTİSİ’nikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:134303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.No:2

Kartepe/KOCAELİ

Bukullanmatalimatı22/01/2015tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Kullanımöncesiçözeltikontroledilmelidir.Yalnızcaberrak,partikülsüzveambalaj

bütünlüğübozulmamışürünlerkullanılmalıdır.

Uygulamasterilapirojensetlerleintravenözyoldanyapılır.Uygulamasetiürüneiliştirildikten

sonrauygulamayaenkısasüredebaşlanmalıdır.

işedekirezidüelhavayabağlıolarakmeydanagelebilecekbirhavaembolisiniönlemekiçin,

başkainfüzyonsıvılarıylaseribağlantıyapılmamalıdır.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardaenjeksiyonucundanbiriğneyardımıileinfüzyonöncesive

sırasındakatılabilir.Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanönce

belirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemensonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmışşişeleryenidenhastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

Kullanılmamışolanürünleryadaatıkmateryaller“TıbbiAtıklarınKontrolüYönetmeliği”ve

“AmbalajAtıklarınınKontrolüYönetmelik”lerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme

işenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeiçineeklenir.

Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulamasırasındailaçekleme

Setinklempikapatılır.

işenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçine

uygulanır.

Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

Bupozisyondaykenşişeyehafifçevurularakçözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

işeeskikonumunagetirilerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.