%5 DEKSTROZ %0, 9 SODYUM KLORUR BIOSEL SOLUSYON 500 ML SETLI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %5 DEKSTROZ %0, 9 SODYUM KLORUR BIOSEL SOLUSYON 500 ML SETLI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR BIOSEL SOLUSYON 500 ML SETLI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699788695106
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMATALİMATI

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU

Damariçineuygulanır.

Etkinmaddeler:

Herbirlitreçözelti 2gram sodyumklorür(tuz)ve50 gram

glukoz(dekstrozmonohidrat)içerir.

Yardımcımaddeler:

Hidroklorik asit(pHa yarıiçin)vesterilenjeksiyonluk su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz,ilaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. %5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU

nedirveneiçinkullanılır?

2.%5 DEKSTROZ%0.2 S ODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nu

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. %5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. %5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABL

SOLÜSYONU’nunsak lanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/10

1. %5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU

nedirveneiçinkullanılır?

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONUvücut

için yaşamsalönemiolansodyum,klorüriyonlarıileglukoziçerendamariçiyoldankullanılan

steril birçözeltidir.

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU,100, 250

ve500mililitrelik camşişelerdesunulmuştur. Setlivesetsizikiformu bulunmaktadır.

Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücudunenerji

ihtiyacının birbölümünü dekarşılar.

Vücudunsusuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)durumununtedavisindevebudurumun

oluşmasınıönlemekiçinkullanılır.Özellikleameliyatöncesivesonrasıbakımında,böbrek

fonksiy onlarınıbaşlatabilecek birilaçolarak tercihedilir.

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU,

konsantreformdabulunanbazıdamariçiuygulamayauygunilaçlarındamariçine

uygulanmadan önceseyreltilmesiamacıyladakullanılmaktadır.

2. %5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABL

SOLÜSYONU’nukullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONUbirçok

hastadaemniyetlibirilaçtır.Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizde

sorunlarvarsa,şekerhastasıysanızyadavücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler

(ödem)varsadoktorunuzbu ilacısizeuygulamamayakararverebilir.

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nu

aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce %5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABL

SOLÜSYONU, içerdiğietkinmaddeleryadayardımcımaddeleriiçerenilaçlarıaldığınızda

alerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizdeanidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,deri

dökünt üleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibibelirtileroluştuysabuilacı

KULLANMAYINIZ.

Ayrıcamısırkaynaklıürünlerekarşıalerjinizvarsadabu ilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjinizolup olmadığından emin değilseniz, doktorunuzadanışınız.

3/10

%5 DEKSTROZ%0.2SO DYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nu

aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ.

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardan birivarsa:

− kalpyetmezliği,

− ciddiböbrekyetmezliği,idraryollarındatıkanıklık,

− vücudunuzdaveyakolyadabacaklarınızdasutoplanması(ödem)veözelliklede

ameliyattanhemensonrakidönemdeysenizyadayaşlıisenizbuilaçsizedikkatle

uygulanmalıdır.

Eğer,

− şekerhastalığınızvarsa,

− herhangibirnedenlekarbonhidratlarakarşıtahammülsüzlüğünüzvarsabuilaçsize

dikkatleuygulanmal ıdır.

Eğer,

− builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyle

boşalmadan öncepompanın çalışmasının durmuşolduğunadikkatedilmelidir.

Bu ilacın sizeuygulanırken kullanılan boruların (setlerin)24 saattebirdeğiştirilmesiönerilir.

Ayrıcayalnızcaşişesağlamvesızdırmıyorsa, içindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nun

yiyecekveiçecekilekullanılması

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONUdamar

yoluylauygulananbirilaçtır;uygulamaşekliaçısındanyiyecekveiçeceklerleherhangibir

etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdöneminde%5

DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nu

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

4/10

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebe ğiniziemziriyorsanız, bu durumu doktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından özellikle

uygungörülmediğitakdirde,emzirmedöneminde%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜR

BİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nukullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

%5 DEKSTROZ%0.2 SOD YUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nunaraç

yadamakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisibulunmamaktadır.

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nun

içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

%5DEKSTROZ %0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nun

içeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelerebağlı

olumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalmanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuzabildiriniz.

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU,bazı

ilaçlarlageçimsizdir.Geçimsizolduğubilinenbuilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçların

seyreltilmesiiçinbaşkaçözeltilertercihedilmelidir.

Aşağıdakilergeçimsizolduğu bilinen ilaçlardandır:

−Ampisilinsodyum

−Mitomisin

−AmfoterisinB

−Eritromisinlaktobinat

Ayrıcaçözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbirgeçimsizlikriskinienaza

indirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulamasırasında

belirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarıcımdaherhangibirbulanıklıkveyaçökelmeolup

olmadığısağlık görevlisitarafından kontroledilecektir.

Çözeltikanlabirlikteaynısettenuygulanmamalıdır.

5/10

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU,

− karbenoksolon (mideülserindemideyüzeyinikoruyucu olarak kullanılır),

− kortikosteroid(çeşitlialerjikdurumlardadamariçiyoldan,astımvb.alerjiksolunum

yoluhastalıklardasolunumyoluylaveçeşitlialerjikdurumlardaciltüzerinesürülerek

kullanılan birilaç),

− kortikotropin (beyinden salgılanan birhormondur;eksikliğindeilaçolarakkullanılır)

kullanan hastalardadikkatliuygulanmalıdır.

Böbrekişlevleriiyiolanaçhastalara,özelliklehastanındigitalistürükalpilaçlarıylatedavi

altındaolduğudurumlarda,%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSEL

ENJEKTABLSOLÜSYONUyeterli potasyum eklenerek uygulanmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. %5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegör ekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabutalimatları

takip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

Doktorunuz %5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABL

SOLÜSYONU iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyiniz

çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygun birplastik boru (set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

6/10

Yaşlılarda kullanım:

Karaciğer,böbrekyadakalpişlevlerindeazalmadahasıkgörüldüğündenvebirliktebaşka

hastalıkgörülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundangenelolarak

yaşlılardadozseçimidikkatlevegeneldedozaralığının mümkün olanenalttakisınırıalınarak

yapılmalıdır.

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailac ınzararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerininazalması

dahafazlaolduğundandozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasındaböbrekişlevleri

izlenmelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrek ve karaciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızınşiddetinebağlıolarakbu

ilacısizeuygulamayabilir;uygulamayakararverdiğidurumlardaisesiziuygulamasırasında

dikkatleizleyecektir.

Eğer%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nun

etkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,doktorunuzveyaeczacınız

ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜR

BİOSELENJEKTABLSOLÜSYONUkullandıysanız

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜ RBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’ndan

kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya eczacıilekonuşunuz.

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nu

kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONUile

tedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi %5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABL

SOLÜSYONU daiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilereyolaçabilir.

7/10

Aşağıdakilerdenbiriolursa,%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSEL

ENJEKTABL SOLÜSYONU’nu kullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

− Yaygınyadayerelbirkurdeşen(ürtiker)durumu,hırıltılısolunum,göğsünüzdesıkışma

hissi,tansiyonunuzundüşmesi, yüksek ateş,hastalıkhissi,midedeağrıyadatitreme/nezle

benzeri belirtiler

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbiri sizdemevcut ise,sizin%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜR

BİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nakarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerden herhangibirinifark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

− Vücuttasubirikimi,şişlikler(ödem)vesıvıbirikiminebağlıolan(konjestif)kalp

yetmezliğindeağırlaşma

− Vücudunuzdakisıvımiktarının azalmasıvevücudunuzun susuzkalması(dehidratasyon)

− Kanınızdakiiyonadıverilenmaddelerdenbazılarının(potasyum,magnezyum,fosfatvb)

düzeylerinde azalmalar

− Kan şekerinizdeyükselme(hiperglisemi)

− Vücutsıvılarının dahaasidik olması(asidoz)

− Başağrısı

− Başdönmesi

−Huzursuzluk hali

− Aşırıuyarılabilirlikhali

− Kasılmalar

−Komaveölüm

− Kalp çarpıntısı(taşikardi)

−Tansiyondayükselme

− Dolaşan kan hacminin artması(hipervolemi)

− Akciğerlerdesıvıbirikimi(ödem)

− Solunumyavaşlaması

−Solu numdurması

8/10

− Bulantı, kusma, ishal, karındakramplar, susamahissi, tükürük miktarındaazalma

−Terlemede azalma

− Kaslardaseğirmevesertleşme

− Böbrekyetmezliği

− İdrarmiktarınızdaartış

− Ateş,halsizlik

− Uygulamanınyapıldığıbölgeden damardışınasızma.

−Uygul amanınyapıldığıbölgenin çevresindeağrı,kızarıklık, şişme

− Uygulamanınyapıldığıbölgedeiltihaplanma

− Uygulamanınyapıldığıdamarlardatahriş

− Uygulamanınyapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlarboyuncayayılan iltihaplanma

− Uygulamanınyapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlarınızıtıkayan pıhtıların oluşumu

− Uygulamanınyapıldığıyerdeiltihaplanma

− Uygulamanınyapıldığıyerdenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılansertlik,kızarıklık

yadaşişlik

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkileriBildirimi”ikonunatıklayarakya

da0 800 314 00 08 numar alıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuz

ilacın güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.%5DEKSTROZ%0. 2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABL

SOLÜSYONU’nun saklanması

%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜRBİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nu

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız.

9/10

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşunun tıbbiatık prosedürlerineuygun olarak imhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanma tarih iyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra%5DEKSTROZ%0.2SODYUMKLORÜR

BİOSELENJEKTABLSOLÜSYONU’nukullanmayınız.

Ruhsat sahibi veüretici:

OselİlaçSanayiveTic.A.Ş.

AkbabaKöyüFenerCad.No:52

34820 Beykoz/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı././. tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulama set inden, kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardabiriğneyardımıileinfüzyonöncesivesırasındakatılabilir.

Oluşan son ürünün izotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanöncebelirlenmişolmalıdır.

Hastaya uygulamadanönce ek lenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemensonverilmelidir

Tekkullanımlıktır.

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmışşişeleryeniden hastayauygulanan sistemlerebağlanmamalıdır.

10/10

Ekilaç ekleme:

Dikkat:Tümparenteral çözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünlegeçimli

olmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımındageçimlilik

kontrol edilmelidir.

Uygulamaöncesiilaç ekleme

1. Şişenin tıpasıdezenfekteedilir.

2.Eklenecekilaç 19-22gauge kalınlığındakibiriğnesiolan enjektörleşişeiçineeklenir.

3. Çözeltiveiçineeklenen ilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat: İçineekilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaçekleme

1. Setinklempikapatılır.

2. Şişenin tıpasıdezenfekteedilir.

3.Eklenecekilaç 19-22gauge kalınlığındakibiriğnesiolan enjektörleşişeniniçineuygulanır.

4. Çözeltiaskısından çıkarılırvetersçevrilir.

5. Bu pozisyondayken şişeyehafifçevurularakçözeltiveek ilacın karışmasısağlanır.

6. Şişeyieskikonumunagetirerek klemp açılırveuygulamayadevamedilir.

Document Outline