%5 DEKSTROZ %0, 45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETLI (CAM SISE)

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %5 DEKSTROZ %0, 45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETLI (CAM SISE)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML SETLI (CAM SISE)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606692638
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU(CAMŞİŞEDE)

Etkinmaddeler: Herbirlitreçözelti4.5gramsodyumklorür(tuz)ve50gramglukoz

(dekstrozmonohidrat)içerir.

Yardımcımaddeler:Sterilenjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. %5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

2. %5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmadanönce

dikkatedilmesigerekenler

3. %5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. %5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU nedirveneiçin

kullanılır?

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUvücutiçinyaşamsalönemiolan

sodyum,klorüriyonlarıileglukoziçerendamariçiyoldankullanılansterilbirçözeltidir.

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU,500mililitrehacmindecam

işelerdesunulmuştur.Setlivesetsizikiformubulunmaktadır.

Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücudunenerji

ihtiyacınınbirbölümünüdekarşılar.

Vücudunsusuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)durumununtedavisindevebudurumun

oluşmasınıönlemekiçinkullanılır.Özellikleterleme,kusmaveameliyatvbgibidurumlarda

midesıvılarınındışarıçekilmesigibinedenlerlevücuttakiklorüradlıbirmaddeninkaybının,

sodyumadlımaddeninkaybınaeşityadadahafazlaolduğudurumlarda,kannaklineek

olarakayrıcasıvıverilmesiistenenhastalarda,ameliyatöncesivesonrasıbakımında,böbrek

fonksiyonlarınıbaşlatabilecekbirilaçolaraktercihedilir.

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU,konsantreformdabulunan

bazıdamariçiuygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesi

amacıyladakullanılmaktadır.

2

2. %5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU'nukullanmadan

öncedikkatedilmesigerekenler

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUbirçokhastadaemniyetlibir

ilaçtır.Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şeker

hastasıysanızyadavücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuz

builacısizeuygulamamayakararverebilir.

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nu aşağıdakidurumlarda

KULLANMAYINIZ

Dahaönce%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU,içerdiğietkin

maddeleryadayardımcımaddeleriiçerenilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,

yanisizdeanidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıyada

vücudunuzdaşişmegibibelirtileroluştuysabuilacıKULLANMAYINIZ.

Çözeltininiçindekietkinmaddelerdenherhangibirininuygulanmasınınzararlıolduğu

aşağıdakidurumlardadabuilacıKULLANMAYINIZ.

Kanhacmininartığıdurumlar(hipervolemi)

Kansodyumununarttığıdurumlar(hipernatremi)

Kanpotasyumununarttığıdurumlar(hiperkalemi)

Kalpyetmezliği

Beyninoksijensizkalmasınabağlıanigelişenfelç(akutiskemikinme)

Kandalaktatadıverilenmaddeninnormaldenyüksekolmasınabağlıolarakkanın

asitliğininarttığıdurumlar(laktikasidoz)

Siroz(vücuttayaygınsubirikimivekarınboşluğundasıvıtoplanmasıylaseyredenbir

karaciğerhastalığı)

Böbrek,karaciğeryadakalpyetmezliğihastalarındagörülenvücuttasıvıbirikimi

Kafatravmasındansonrakiilk24saatte

Kontrolaltınaalınmamışşekerhastalığı

AyrıcamısırkaynaklıürünlerekarşıalerjinizvarsadabuilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuzadanışınız.

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardanbirivarsa:

- kalpyetmezliği,

- ciddiböbrekyetmezliği,

- idraryollarındatıkanıklık,

- vücudunuzdaveyakolyadabacaklarınızdasutoplanması(ödem)

veözellikledeameliyattanhemensonrakidönemdeysenizyadayaşlıisenizbuilaçsize

dikkatleuygulanmalıdır.

Eğer,

- ş ekerhastalığınızvarsa,

- herhangibirnedenlekarbonhidratlarakarşıtahammülsüzlüğünüzvarsa

builaçsizedikkatleuygulanmalıdır.

Eğer,

- builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadan

öncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedilmelidir.

Builacınsizeuygulanırkenkullanılanboruların(setlerin)24saattebirdeğiştirilmesiönerilir.

3

Ayrıcayalnızcaşişesağlamvesızdırmıyorsa,içindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunyiyecekveiçecekile

kullanılması

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUdamaryoluylauygulananbir

ilaçtır;uygulamaşekliaçısındanyiyecekveiçeceklerleherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdöneminde

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedöneminde%5DEKSTROZ%0.45

SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunaraçyadamakine

kullanımıüzerindeherhangibiretkisibulunmamaktadır.

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nuniçeriğindebulunan

bazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nuniçeriğindebulunan

yardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelerebağlıolumsuzbiretki

beklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU,bazıilaçlarlageçimsizdir.

Geçimsizolduğubilinenbuilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşka

çözeltilertercihedilmelidir:Aşağıdakilergeçimsizolduğubilinenilaçlardandır.

- Ampisilinsodyum

- Mitomisin

- AmfoterisinB

- Eritromisinlaktobinat

Ayrıcaçözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbirgeçimsizlikriskinienaza

indirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulamasırasında

belirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibirbulanıklıkveyaçökelmeolup

olmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

4

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU,karbenoksolon(mide

ülserindemideyüzeyinikoruyucuolarakkullanılır),kortikosteroid(çeşitlialerjikdurumlarda

damariçiyoldan,astımvbalerjiksolunumyoluhastalıklardasolunumyoluylaveçeşitli

alerjikdurumlardaciltüzerinesürülerekkullanılanbirilaç)veyakortikotropin(beyinden

salgılananbirhormondur;eksikliğindeilaçolarakkullanılır)kullananhastalardadikkatli

uygulanmalıdır.

Böbrekişlevleriiyiolanaçhastalara,özelliklehastanındigitalistürükalpilaçlarıylatedavi

altındaolduğudurumlarda,%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU

yeterlipotasyumeklenerekuygulanmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

Doktorunuz%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUiletedavinizinne

kadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucu

alamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanım:

Karaciğer,böbrekyadakalpişlevlerindeazalmadahasıkgörüldüğündenvebirliktebaşka

hastalıkgörülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundangenelolarak

yaşlılardadozseçimidikkatlevegeneldedozaralığınınmümkünolanenalttakisınırıalınarak

yapılmalıdır.

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacınzararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerinin

azalmasıdahafazlaolduğundandozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasındaböbrek

işlevleriizlenmelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızınşiddetinebağlıolarak

builacısizeuygulamayabilir;uygulamayakararverdiğidurumlardaisesiziuygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

5

Eğer%5DEKSTROZ%0.45 SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunetkisininçokgüçlüveya

zayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONUkullandıysanız:

%5DEKSTROZ%0.45 SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmanızgerekenden

fazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmayı

unutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUiletedavi

sonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUdaiçeriğinde

bulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilereyolaçabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nukullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

−Yaygınyadayerelbirkurdeşen(ürtiker)durumu,hırıltılısolunum,göğsünüzdesıkışma

hissi,tansiyonunuzundüşmesi,yüksekateş,hastalıkhissi,midedeağrıyadatitreme/nezle

benzeribelirtiler

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU'nakarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- Vücuttasubirikimi,şişlikler(ödem)vesıvıbirikiminebağlıolan(konjestif)kalp

yetmezliğindeağırlaşma

- Vücudunuzdakisıvımiktarınınazalmasıvevücudunuzunsusuzkalması(dehidratasyon)

- Kanınızdakiiyonadıverilenmaddelerdenbazılarının(potasyum,magnezyum,fosfatvb)

düzeylerindeazalmalar

- Kanşekerinizdeyükselme(hiperglisemi)

- Vücutsıvılarınındahaasidikolması(asidoz)

- Başağrısı

- Başdönmesi

- Huzursuzlukhali

- Aşırıuyarılabilirlikhali

- Kasılmalar

- Komaveölüm

6

- Kalpçarpıntısı(taşikardi)

- Tansiyondayükselme

- Dolaşankanhacmininartması(hipervolemi)

- Akciğerlerdesıvıbirikimi(ödem)

- Solunumyavaşlaması

- Solunumdurması

- Bulantı,kusma,ishal,karındakramplar,susamahissi,tükürükmiktarındaazalma

- Terlemedeazalma

- Kaslardaseyirmevesertleşme

- Böbrekyetmezliği

- İ drarmiktarınızdaartış

- Ateş,halsizlik

- Uygulamanınyapıldığıbölgedendamardışınasızma.

- Uygulamanınyapıldığıbölgeninçevresindeağrı,kızarıklık,şişme

- Uygulamanınyapıldığıbölgedeiltihaplanma

- Uygulamanınyapıldığıdamarlardatahriş

- Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılaniltihaplanma

- Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarınızıtıkayanpıhtıların

oluşumu

- Uygulamanınyapıldığıyerdeiltihaplanma

- Uygulamanınyapıldığıyerdenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılansertlik,

kızarıklıkyadaşişlik

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.%5DEKSTROZ%0.45SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunsaklanması

%5DEKSTROZ%0.45 SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nuçocuklarıngöremeyeceği,

erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra%5DEKSTROZ%0.45 SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Ruhsatsahibiveüretici: Eczacıbaşı-BaxterHastaneÜrünleriSanayiveTicaretA.Ş.

CendereYolu,PırnalKeçeliBahçesi

34390Ayazağa-İSTANBUL

Tel:(0212)3296200Faks:(0212)2890261

Bukullanmatalimatı------------tarihindeonaylanmıştır.

7

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardabiriğneyardımıileinfüzyonöncesivesırasındakatılabilir.

Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanöncebelirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemensonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmışşişeleryenidenhastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme

Şişenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeiçineeklenir.

3. Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulamasırasındailaçekleme

Setinklempikapatılır.

Şişenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçine

uygulanır.

Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

Bupozisyondaykenşişeyehafifçevurularakçözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

Şişeeskikonumunagetirerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.