%3 SODYUM KLORUR SOLUSYON 500 ML CAM(SETLI)

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %3 SODYUM KLORUR SOLUSYON 500 ML CAM(SETLI)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %3 SODYUM KLORUR SOLUSYON 500 ML CAM(SETLI)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sodyum klorür

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606693031
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU

Damaryolundanuygulanır.

Etkinmadde:Her100mililitreçözelti3gramsodyumklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Hidroklorikasitve/veyasodyumhidroksit(pHayarlamasıiçin)ve

enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

-Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

-Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

-Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz

-Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında yüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

2. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

3. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUtoplardamariçineuygulanabilenbirçözeltidir.

Çözeltininhermililitresinde30miligramsodyumklorüradındakituzbulunmaktadır.Sodyum

klorürçözeltisivücudunbaşlıcaelementlerindenolansodyumveklorüriyonuiçerir.

Kullanımahazır,berrakçözelti,dahakalınbirkoruyucukılıfilesarılmışsaydamplastik

infüzyontorbalarıiçindedir.

50,100,150ve250mililitrelikplastiktorbalardasunulmaktadır(Butorbalarsırasıyla1,5

gram,3gram,4,5gramve7,5gramtuziçerir).

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUaşağıdakidurumlardakullanılır:

− Vücudunuzdansıvıyadaelektrikyüklüiyonların(elektrolitadıverilenmaddelerin)

kaybınınolduğudurumlardaeğersodyumiçermeyençözeltilerletedaviedilmişsenizvebu

tedaviyebağlıolarakkanınızdakisodyumveklorürdüzeyleridüşmüşse(hiponatremive

hipokloremidurumları)

2

− Sizesıklavmanuygulanmasınayadakapalıyöntemleyapılanbirprostatameliyatı

(transüretralprostatrezeksiyonuoperasyonu)sırasındakullanılanyıkamasıvılarının

vücudunuzaaşırımiktarlardageçmesinebağlıolarakvücudunuzdakisuyun,aşırı

seyreldiğidurumlarda.

− Aşırıterleme,kusma,ishalvediğernedenlerebağlıciddituzkaybıvarsavebudurum

hızlatedaviedilmekistenirse.

2.%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

− Sodyum,klorürveyaürününiçerdiğiyardımcımaddelerekarşıalerjiniz(aşırıduyarlılık)

varise%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmayınız.Bualerjik

reaksiyonlar,kaşıntı,cildinizdekızarıklıkveyahırıltılısolunumgibisolukalmadagüçlük

eklindeolabilir.Eğerbunlardanemindeğilsenizdoktorunuzabaşvurunuz.

− Kanınızdakipotasyum(elektrikyüklübiriyon)düzeylerinormaldendüşükse(hipokalemi)

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmayınız.

− Kanınıznormaldendahaasityapıdaysa(asidoz)%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nukullanmayınız.

− Kanınızdakielektrolit(elektrikyüklüsodyum,potasyum,klorürgibimaddeler)

düzeylerinizyüksek,normalyadaçokazdüşükse%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nukullanmayınız.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’üaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ

KULLANINIZ

− Dahaöncedentoplardamarlarınızlailgilibiriltihaplanmadurumuolmuşsa(Budurumda

toplardamarınızdayenideniltihaplanmaolasılığınıazaltmakiçindoktorunuzilacısize

büyükbirtoplardamarınızdanuygulayacak,uygulamayapılandamarınızı24saattebir

değiştirecekveuygulamayımümkünolanenyavaşşekildeyapacaktır).

− Eğersizdetedaviedilmemişbirkalpyetmezliğivarsa,

− Eğertansiyonunuzyüksekse,

− Eğerkol,bacakvevücudunuzdaşişkinlik(ödem)varsa,

− Eğersteroidadıverilenilaçlarıyadabuhormonunvücuttasalgılanmasınıarttıranilaçları

kullanıyorsanız,

− Ciddiböbrekyetmezliğinizvarsa,

− Sirozhastasıiseniz,

− Yaşlıysanızveyaameliyatsonrasıdönemdeyseniz

− Fizikidurumunuzkötüyseyadaalkolikseniz(özelliklefizikidurumukötüolanyadauzun

sürediralkolalanlardaolmaküzerehipertonikSODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nun

aşırıhızlıuygulanmasıyadaaşırımiktarlardaverilmesisinirsisteminizleilişkiliağır

etkilereyolaçabileceğinden,doktorunuzkanınızdakisodyumdüzeyininbelirlibir

değerdenyüksekolmamasınadikkatedecekveuygulamanınmümkünolanenyavaş

ekildeyapılmasınısağlayacaktır).

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

3

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunyiyecekveiçecekilekullanılması:

Uygulamasırasındayiyecekveiçecekilekullanılmasıpratikolarakmümkündeğildir.Uzun

sürediralkolalıyorsanızilacınaşırıhızlıuygulanmasıyadaaşırımiktarlardaverilmesisinir

sisteminizleilişkiliağıretkilereyolaçabilir(BakınızBölüm2:DİKKATLİ

KULLANILMASIgerekendurumlar)

Hamilelik:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktortarafındankesingerekligörülmedigisürecehamilelikdönemindekullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Uygulamasırasındaaraçvemakinakullanımıpratikolarakmümkündeğildir.Uygulama

sonrasıaraçvemakinekullanmayabilinenbiretkisiyoktur.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU'nuniçeriğindebulunanbazıyardımcı

maddelerhakkındaönemlibilgiler

Özelbirgereklilikyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bilinenbirilaçetkileşimiyoktur.Ancaksteroidadıverilenilaçlarıyadabuhormonun

vücuttasalgılanmasınıarttıranilaçlarıkullanıyorsanız,tansiyonunuzunyükselmemesive

vücudunuzdasubirikmemesiiçin%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUdikkatli

kullanılmalıdır(BakınızBölüm2:DİKKATLİKULLANILMASIgerekendurumlar)

Eğeryukarıdakiilaçlardanherhangibirinialıyorsanız,doktorunuzbuilaçlarındozunu

değiştirebilirveyasizefarklıbirilaçverebiliryada%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nundozunutekrarayarlayabilir.

lköncedoktorunuzadanışmadanaslabirkaçilacıaynıandakullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason zamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnasılkullanılır?

Nekadarilacaihtiyacınızolduğunavetedavinizinsüresinedoktorunuzkararverecektir.

Kullanacağınızilaçmiktarısizinyaşınıza,ağırlığınıza,mevcutklinikdurumunuza,kullanıyor

olduğunuzdiğerilaçlaravetedaviedilecekhastalığıntipveciddiyetinebağlıdır.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Genelolaraksizebirsaattendahauzunbirsüredeolmaküzere100mlçözeltikullanılacaktır.

Tedaviyedevametmekiçin,doktorunuzkanınızdakielektrolityoğunluklarınıölçecekvebuna

göretedaviyedevamedipetmemeyekararverecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

4

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUdamariçineuygulanan(intravenöz)uygulamaya

hazırbirçözeltidir.Uzmanbirsağlıkgörevlisi(doktoryadahemşire)tarafındantoplardamar

(ven)içine,60dakikayıgeçensüredeverilir.

Butıbbiüründamariçineuygulamaöncesiyadauygulamasırasındabaşkabirilaçla

karıştırılabilir(Bkz.buKullanmaTalimatısonundayeralan“İLACIUYGULAYACAK

SAĞLIKPERSONELİİÇİNBİLGİ”bölümü)

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUçocuklardadakullanılabilir.Doktorunuz

hastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Yaşlılardakullanımı

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUyaşlılardadakullanılabilir.Doktorunuz

hastalığınızaveböbreklerinizindurumunabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesize

uygulayacaktır.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekyetmezliğivekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızabağlıolarak

ilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Eğer%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadair

birizleniminizvarisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendenfazla%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUkullandıysanız:

Kullanmanızgerekendenfazla%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUkullandıysanız,

doktorunuzböbreğinizinçalışmasınıvekanınızdakielektrolitlerinyoğunluğunuölçecekve

bunagöresizeidrarsöktürücübirilaçkullanıpkullanmamayaveyadiyalizingerekliolup

olmadığınakararverecektir.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’ndankullanmanızgerekendenfazlasını

kullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUiletedavisonlandırıldığındaoluşabilecek

etkiler:

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUiletedavisonlandırıldığındaherhangibiretki

oluşmaz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Diğertümilaçlargibi%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUdayanetkilerenedenolabilir

ancaktümhastalaretkilenmeyebilir.

5

Aşağıdakiyanetkiler%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU'nunnormaldenfazla

kullanılmasınabağlıgörülebilenyanetkilerolupgörülmesıklıklarıbilinmemektedir.Bu

nedenleciddiyetlerinegöresıralanmıştır:

− Komaveölüm

− Beyindekanamaylaseyredendurumlar(hemorajikensefalopati)

− Havalegeçirme(konvülsiyon)

− Titremevesarsıntılarlaseyredenbirhezeyandurumu(deliryum)

− Böbreklerinişgöremezhalegelmesi(böbrekyetmezliği)

− Kanınasitliğindeartış

− Solukalıpvermedezorlanmayadazorlunefesalmaylaseyredenbirdurum(konjestifkalp

yetmezliğindeağırlaşma)

− Kalphızındaartış(taşikardi)

− Tansiyondüşüklüğü(hipotansiyon)yadayükselmesi(hipertansiyon)

− İ drarmiktarındaazalma

− El,kol,ayak,bacakveyatümvücuttaşişme(ödem)

− Kanlıkusma

− Kolayuyarılabilirlikdurumu,kaslardaseyirmevesertleşme

− Huzursuzlukhali

− Ateş

− Başağrısı

− Başdönmesi

− Sersemlikhali

− İ shal

− Karındakramplar

− Kusma

− Bulantı

− Susamahissi

− Terlemedeazalma,tükürüksalgılarındaazalma

Ayrıcadamariçineyapılanuygulamayabağlıaşağıdakiyanetkilerdegörülebilir:

− Uygulamanınyapıldığıbölgedevetoplardamarlardailtihaplanma.

− Damardışınasızma.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunsaklanması

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerde

veambalajındasaklayınız.

Butıbbiürünsadecesterilcihazlarladamariçineuygulamaiçinhazırlanmıştır.

Herinfüzyontorbasıtekkullanımlıkolaraktasarlanmıştır.Birkezaçtıktansonra,

kullanılmayankısmıatılmalıdır.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

Etiketiüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonra%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nukullanmayınız.

6

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkederseniz%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nukullanmayınız.

RuhsatSahibi: Eczacıbaşı-BaxterHastaneÜrünleriSanayiveTicaretA.Ş.

veÜretici: CendereYolu,PırnalKeçeliBahçesi34390Ayazağa-İSTANBUL

Tel:(0.212)3296200Faks:(0.212)2899275

E-posta:bilgi_turkiye@baxter.com

Bukullanmatalimatı. tarihindeonaylanmıstır

7

LACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNBİLGİ

GENELBİLGİLER:

Butıbbiürünsadecesterilcihazvesetlerleintravenözuygulamaiçinhazırlanmıştır.Yalnızca

aseptikolarakintravenözinfüzyonyoluylauygulanmalıdır.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalı;intravenözuygulamanın

yapıldığısağlıkkuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Parenteralilaçlarkullanımdanöncegözlekontroledilmelidir;yalnızcaberrak,partikülsüzve

ambalajbütünlüğübozulmamışürünlerkullanılmalıdır.

Kullanımdanhemenöncesinekadardışındakikoruyucuyuçıkarmayınız;koruyucuyu

çıkardıktanhemensonrauygulamayabaşlayınız.Koruyucudışkılıf,ürünübuharlaşaraksu

içeriğininazalmasındankorur.İçtorbaiseürününsterilkalmasınısağlar.

Dikkat:Torbadakirezidüelhavayabağlıolarakmeydanagelebilecekbirhavaembolisini

önlemekiçin,başkainfüzyonsıvılarıylaseribağlantıyapılmamalıdır.

AÇMAKİÇİN

− Dışkoruyucuyukullanımdanhemenönceçıkarınız.Koruyucuişaretliyerdenyırtılarak

açılırvetorbaaçığaçıkarılır.Koruyucuyuçıkardıktanhemensonrauygulamaya

başlayınız.

− Torbadasterilizasyonişleminebağlıolarakbirmiktaropaklaşmagörülebilir.Bu

normaldir,solüsyonunkalitevegüvenirliğinietkilemez.Opasitegiderekkaybolacaktır.

− Koruyucuambalajındançıkardıktansonratorbanınsağlamolupolmadığınısıkarak

kontrolediniz.Sızıntıbulunursaürünkullanılmamalıdır;sterilitesibozulmuşolabilir.

UYGULAMAYAHAZIRLAMA

− Torbayıüzerindekideliklibölümdenasınız.

− Uygulamaucundakikoruyucukapağıçıkarınız.

− Uygulamasetininspaykını,uygulamaucunasıkıcabatırarakuygulamasetinitorbaya

iliştiriniz.

− Çözeltininhastayauygulanmasıiçinsetinkullanımtalimatınauyulmalıdır.

EKİLAÇEKLEME

Dikkat:Tümparenteralsolüsyonlardaolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme:

− Torbanınilaçuygulamaucudezenfekteedilir.

− Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleuygulanır.

− Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.Potasyumklorürgibiyoğunilaçlarda

torbanınuygulamaçıkışına,yukarıpozisyondaykenhafifçevurularakilacınçözeltiyle

tümüylekarışmasısağlanır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmıştorbalarsaklanmamalıdır.

8

Uygulamasırasındailaçekleme:

− Setinklempikapatılır.

− İ laçuygulamaucudezenfekteedilir.

− Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleuygulanır.

− Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

− Bupozisyondaykentorbanınuygulamaçıkışıveenjeksiyongirişinehafifçevurularak

çözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

− Torbayıeskikonumunagetirerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.

DAMARİÇİUYGULANANDİĞERİLAÇLARLAUYGUNLUĞU

Geçimliliğikanıtlananakadarbuürünbaşkailaçlarlakarıştırılmamalıdır.

UYGULAMADANSONRA

Kullanılmayanürünveyaatıkmaddelertalimatlarauygunolarakimhaedilmelidir.