%3 SODYUM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • %3 SODYUM KLORUR SOLUSYON 500 ML CAM(SETLI)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • %3 SODYUM KLORUR SOLUSYON 500 ML CAM(SETLI)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sodyum klorür

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606693031
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU

Damaryolundanuygulanır.

Etkinmadde:Her100mililitreçözelti3gramsodyumklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Hidroklorikasitve/veyasodyumhidroksit(pHayarlamasıiçin)ve

enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

-Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

-Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

-Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz

-Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında yüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

2. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

3. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUtoplardamariçineuygulanabilenbirçözeltidir.

Çözeltininhermililitresinde30miligramsodyumklorüradındakituzbulunmaktadır.Sodyum

klorürçözeltisivücudunbaşlıcaelementlerindenolansodyumveklorüriyonuiçerir.

Kullanımahazır,berrakçözelti,dahakalınbirkoruyucukılıfilesarılmışsaydamplastik

infüzyontorbalarıiçindedir.

50,100,150ve250mililitrelikplastiktorbalardasunulmaktadır(Butorbalarsırasıyla1,5

gram,3gram,4,5gramve7,5gramtuziçerir).

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUaşağıdakidurumlardakullanılır:

− Vücudunuzdansıvıyadaelektrikyüklüiyonların(elektrolitadıverilenmaddelerin)

kaybınınolduğudurumlardaeğersodyumiçermeyençözeltilerletedaviedilmişsenizvebu

tedaviyebağlıolarakkanınızdakisodyumveklorürdüzeyleridüşmüşse(hiponatremive

hipokloremidurumları)

2

− Sizesıklavmanuygulanmasınayadakapalıyöntemleyapılanbirprostatameliyatı

(transüretralprostatrezeksiyonuoperasyonu)sırasındakullanılanyıkamasıvılarının

vücudunuzaaşırımiktarlardageçmesinebağlıolarakvücudunuzdakisuyun,aşırı

seyreldiğidurumlarda.

− Aşırıterleme,kusma,ishalvediğernedenlerebağlıciddituzkaybıvarsavebudurum

hızlatedaviedilmekistenirse.

2.%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

− Sodyum,klorürveyaürününiçerdiğiyardımcımaddelerekarşıalerjiniz(aşırıduyarlılık)

varise%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmayınız.Bualerjik

reaksiyonlar,kaşıntı,cildinizdekızarıklıkveyahırıltılısolunumgibisolukalmadagüçlük

eklindeolabilir.Eğerbunlardanemindeğilsenizdoktorunuzabaşvurunuz.

− Kanınızdakipotasyum(elektrikyüklübiriyon)düzeylerinormaldendüşükse(hipokalemi)

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmayınız.

− Kanınıznormaldendahaasityapıdaysa(asidoz)%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nukullanmayınız.

− Kanınızdakielektrolit(elektrikyüklüsodyum,potasyum,klorürgibimaddeler)

düzeylerinizyüksek,normalyadaçokazdüşükse%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nukullanmayınız.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’üaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ

KULLANINIZ

− Dahaöncedentoplardamarlarınızlailgilibiriltihaplanmadurumuolmuşsa(Budurumda

toplardamarınızdayenideniltihaplanmaolasılığınıazaltmakiçindoktorunuzilacısize

büyükbirtoplardamarınızdanuygulayacak,uygulamayapılandamarınızı24saattebir

değiştirecekveuygulamayımümkünolanenyavaşşekildeyapacaktır).

− Eğersizdetedaviedilmemişbirkalpyetmezliğivarsa,

− Eğertansiyonunuzyüksekse,

− Eğerkol,bacakvevücudunuzdaşişkinlik(ödem)varsa,

− Eğersteroidadıverilenilaçlarıyadabuhormonunvücuttasalgılanmasınıarttıranilaçları

kullanıyorsanız,

− Ciddiböbrekyetmezliğinizvarsa,

− Sirozhastasıiseniz,

− Yaşlıysanızveyaameliyatsonrasıdönemdeyseniz

− Fizikidurumunuzkötüyseyadaalkolikseniz(özelliklefizikidurumukötüolanyadauzun

sürediralkolalanlardaolmaküzerehipertonikSODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nun

aşırıhızlıuygulanmasıyadaaşırımiktarlardaverilmesisinirsisteminizleilişkiliağır

etkilereyolaçabileceğinden,doktorunuzkanınızdakisodyumdüzeyininbelirlibir

değerdenyüksekolmamasınadikkatedecekveuygulamanınmümkünolanenyavaş

ekildeyapılmasınısağlayacaktır).

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

3

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunyiyecekveiçecekilekullanılması:

Uygulamasırasındayiyecekveiçecekilekullanılmasıpratikolarakmümkündeğildir.Uzun

sürediralkolalıyorsanızilacınaşırıhızlıuygulanmasıyadaaşırımiktarlardaverilmesisinir

sisteminizleilişkiliağıretkilereyolaçabilir(BakınızBölüm2:DİKKATLİ

KULLANILMASIgerekendurumlar)

Hamilelik:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktortarafındankesingerekligörülmedigisürecehamilelikdönemindekullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Uygulamasırasındaaraçvemakinakullanımıpratikolarakmümkündeğildir.Uygulama

sonrasıaraçvemakinekullanmayabilinenbiretkisiyoktur.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU'nuniçeriğindebulunanbazıyardımcı

maddelerhakkındaönemlibilgiler

Özelbirgereklilikyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bilinenbirilaçetkileşimiyoktur.Ancaksteroidadıverilenilaçlarıyadabuhormonun

vücuttasalgılanmasınıarttıranilaçlarıkullanıyorsanız,tansiyonunuzunyükselmemesive

vücudunuzdasubirikmemesiiçin%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUdikkatli

kullanılmalıdır(BakınızBölüm2:DİKKATLİKULLANILMASIgerekendurumlar)

Eğeryukarıdakiilaçlardanherhangibirinialıyorsanız,doktorunuzbuilaçlarındozunu

değiştirebilirveyasizefarklıbirilaçverebiliryada%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nundozunutekrarayarlayabilir.

lköncedoktorunuzadanışmadanaslabirkaçilacıaynıandakullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason zamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. %3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUnasılkullanılır?

Nekadarilacaihtiyacınızolduğunavetedavinizinsüresinedoktorunuzkararverecektir.

Kullanacağınızilaçmiktarısizinyaşınıza,ağırlığınıza,mevcutklinikdurumunuza,kullanıyor

olduğunuzdiğerilaçlaravetedaviedilecekhastalığıntipveciddiyetinebağlıdır.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Genelolaraksizebirsaattendahauzunbirsüredeolmaküzere100mlçözeltikullanılacaktır.

Tedaviyedevametmekiçin,doktorunuzkanınızdakielektrolityoğunluklarınıölçecekvebuna

göretedaviyedevamedipetmemeyekararverecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

4

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUdamariçineuygulanan(intravenöz)uygulamaya

hazırbirçözeltidir.Uzmanbirsağlıkgörevlisi(doktoryadahemşire)tarafındantoplardamar

(ven)içine,60dakikayıgeçensüredeverilir.

Butıbbiüründamariçineuygulamaöncesiyadauygulamasırasındabaşkabirilaçla

karıştırılabilir(Bkz.buKullanmaTalimatısonundayeralan“İLACIUYGULAYACAK

SAĞLIKPERSONELİİÇİNBİLGİ”bölümü)

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUçocuklardadakullanılabilir.Doktorunuz

hastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Yaşlılardakullanımı

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUyaşlılardadakullanılabilir.Doktorunuz

hastalığınızaveböbreklerinizindurumunabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesize

uygulayacaktır.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekyetmezliğivekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızabağlıolarak

ilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Eğer%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadair

birizleniminizvarisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendenfazla%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUkullandıysanız:

Kullanmanızgerekendenfazla%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUkullandıysanız,

doktorunuzböbreğinizinçalışmasınıvekanınızdakielektrolitlerinyoğunluğunuölçecekve

bunagöresizeidrarsöktürücübirilaçkullanıpkullanmamayaveyadiyalizingerekliolup

olmadığınakararverecektir.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’ndankullanmanızgerekendenfazlasını

kullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nukullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUiletedavisonlandırıldığındaoluşabilecek

etkiler:

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUiletedavisonlandırıldığındaherhangibiretki

oluşmaz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Diğertümilaçlargibi%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONUdayanetkilerenedenolabilir

ancaktümhastalaretkilenmeyebilir.

5

Aşağıdakiyanetkiler%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU'nunnormaldenfazla

kullanılmasınabağlıgörülebilenyanetkilerolupgörülmesıklıklarıbilinmemektedir.Bu

nedenleciddiyetlerinegöresıralanmıştır:

− Komaveölüm

− Beyindekanamaylaseyredendurumlar(hemorajikensefalopati)

− Havalegeçirme(konvülsiyon)

− Titremevesarsıntılarlaseyredenbirhezeyandurumu(deliryum)

− Böbreklerinişgöremezhalegelmesi(böbrekyetmezliği)

− Kanınasitliğindeartış

− Solukalıpvermedezorlanmayadazorlunefesalmaylaseyredenbirdurum(konjestifkalp

yetmezliğindeağırlaşma)

− Kalphızındaartış(taşikardi)

− Tansiyondüşüklüğü(hipotansiyon)yadayükselmesi(hipertansiyon)

− İ drarmiktarındaazalma

− El,kol,ayak,bacakveyatümvücuttaşişme(ödem)

− Kanlıkusma

− Kolayuyarılabilirlikdurumu,kaslardaseyirmevesertleşme

− Huzursuzlukhali

− Ateş

− Başağrısı

− Başdönmesi

− Sersemlikhali

− İ shal

− Karındakramplar

− Kusma

− Bulantı

− Susamahissi

− Terlemedeazalma,tükürüksalgılarındaazalma

Ayrıcadamariçineyapılanuygulamayabağlıaşağıdakiyanetkilerdegörülebilir:

− Uygulamanınyapıldığıbölgedevetoplardamarlardailtihaplanma.

− Damardışınasızma.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nunsaklanması

%3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU’nuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerde

veambalajındasaklayınız.

Butıbbiürünsadecesterilcihazlarladamariçineuygulamaiçinhazırlanmıştır.

Herinfüzyontorbasıtekkullanımlıkolaraktasarlanmıştır.Birkezaçtıktansonra,

kullanılmayankısmıatılmalıdır.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

Etiketiüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonra%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nukullanmayınız.

6

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkederseniz%3SODYUMKLORÜR

SOLÜSYONU’nukullanmayınız.

RuhsatSahibi: Eczacıbaşı-BaxterHastaneÜrünleriSanayiveTicaretA.Ş.

veÜretici: CendereYolu,PırnalKeçeliBahçesi34390Ayazağa-İSTANBUL

Tel:(0.212)3296200Faks:(0.212)2899275

E-posta:bilgi_turkiye@baxter.com

Bukullanmatalimatı.................... tarihindeonaylanmıstır

7

LACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNBİLGİ

GENELBİLGİLER:

Butıbbiürünsadecesterilcihazvesetlerleintravenözuygulamaiçinhazırlanmıştır.Yalnızca

aseptikolarakintravenözinfüzyonyoluylauygulanmalıdır.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalı;intravenözuygulamanın

yapıldığısağlıkkuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Parenteralilaçlarkullanımdanöncegözlekontroledilmelidir;yalnızcaberrak,partikülsüzve

ambalajbütünlüğübozulmamışürünlerkullanılmalıdır.

Kullanımdanhemenöncesinekadardışındakikoruyucuyuçıkarmayınız;koruyucuyu

çıkardıktanhemensonrauygulamayabaşlayınız.Koruyucudışkılıf,ürünübuharlaşaraksu

içeriğininazalmasındankorur.İçtorbaiseürününsterilkalmasınısağlar.

Dikkat:Torbadakirezidüelhavayabağlıolarakmeydanagelebilecekbirhavaembolisini

önlemekiçin,başkainfüzyonsıvılarıylaseribağlantıyapılmamalıdır.

AÇMAKİÇİN

− Dışkoruyucuyukullanımdanhemenönceçıkarınız.Koruyucuişaretliyerdenyırtılarak

açılırvetorbaaçığaçıkarılır.Koruyucuyuçıkardıktanhemensonrauygulamaya

başlayınız.

− Torbadasterilizasyonişleminebağlıolarakbirmiktaropaklaşmagörülebilir.Bu

normaldir,solüsyonunkalitevegüvenirliğinietkilemez.Opasitegiderekkaybolacaktır.

− Koruyucuambalajındançıkardıktansonratorbanınsağlamolupolmadığınısıkarak

kontrolediniz.Sızıntıbulunursaürünkullanılmamalıdır;sterilitesibozulmuşolabilir.

UYGULAMAYAHAZIRLAMA

− Torbayıüzerindekideliklibölümdenasınız.

− Uygulamaucundakikoruyucukapağıçıkarınız.

− Uygulamasetininspaykını,uygulamaucunasıkıcabatırarakuygulamasetinitorbaya

iliştiriniz.

− Çözeltininhastayauygulanmasıiçinsetinkullanımtalimatınauyulmalıdır.

EKİLAÇEKLEME

Dikkat:Tümparenteralsolüsyonlardaolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme:

− Torbanınilaçuygulamaucudezenfekteedilir.

− Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleuygulanır.

− Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.Potasyumklorürgibiyoğunilaçlarda

torbanınuygulamaçıkışına,yukarıpozisyondaykenhafifçevurularakilacınçözeltiyle

tümüylekarışmasısağlanır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmıştorbalarsaklanmamalıdır.

8

Uygulamasırasındailaçekleme:

− Setinklempikapatılır.

− İ laçuygulamaucudezenfekteedilir.

− Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleuygulanır.

− Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

− Bupozisyondaykentorbanınuygulamaçıkışıveenjeksiyongirişinehafifçevurularak

çözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

− Torbayıeskikonumunagetirerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.

DAMARİÇİUYGULANANDİĞERİLAÇLARLAUYGUNLUĞU

Geçimliliğikanıtlananakadarbuürünbaşkailaçlarlakarıştırılmamalıdır.

UYGULAMADANSONRA

Kullanılmayanürünveyaatıkmaddelertalimatlarauygunolarakimhaedilmelidir.

19-12-2018

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Published on: Tue, 18 Dec 2018 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on vitamin B2 in the form of riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt as an additive for all animal species for use in water for drinking. The additive under assessment is obtained from ■■■■■ a source of riboflavin produced by Ashbya gossypii. No information was provided on the identity and character...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

16-10-2018

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant, BASF SE, submitted an application to the competent national authority in Greece to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance mepiquat in cotton seeds. The data submitted in support of the application were found to be sufficient to derive a MRL proposal for cotton seeds and the previously derived MRL proposals for animal commodities were found to be stil...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-12-2018


Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018


Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-12-2018


Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-12-2018


Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-12-2018


Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (Active substance: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1?3)-beta-D-galactopyranoside) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8628 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/048/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

3-12-2018


Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-guanidino-1-hexanone hexahydrochloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0134/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

19-11-2018


Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (Active substance: Lutetium (177 Lu) chloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6236 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3999/PSUSA/10391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety