1 3 POLIDEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • 1/3 POLIDEKS (%3,33 DEKSTROZ-%3 SODYUM KLORUR)500 CC SETLI(CAM SISE)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • 1/3 POLIDEKS (%3,33 DEKSTROZ-%3 SODYUM KLORUR)500 CC SETLI(CAM SISE)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606692874
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

1/3İZODEKS ® (%3.33DEKSTROZ%0.3SODYUMKLORÜRSOLÜSYONU)-CAM

ŞİŞ EDE

Damariçineuygulanır.

Etkinmaddeler: Herbirlitreçözelti3gramsodyumklorür(tuz)ve33.3gramglukoz

(dekstrozmonohidrat)içerir.

Yardımcımaddeler:Sterilenjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. 1/3İZODEKSnedirveneiçinkullanılır?

2. 1/3İZODEKS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. 1/3İZODEKSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. 1/3İZODEKS’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.1/3İZODEKSnedirveneiçinkullanılır?

1/3İZODEKSvücutiçinyaşamsalönemiolansodyum,klorüriyonlarıileglukoziçeren

damariçiyoldankullanılansterilbirçözeltidir.

1/3İZODEKS,500mililitrehacmindecamşişelerdesunulmuştur.Setlivesetsizikiformu

bulunmaktadır.

Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücudunenerji

ihtiyacınınbirbölümünüdekarşılar.

Vücudunsusuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)durumununtedavisindevebudurumun

oluşmasınıönlemekiçinkullanılır.Özellikleterleme,kusmaveameliyatvbgibidurumlarda

midesıvılarınındışarıçekilmesigibinedenlerlevücuttakiklorüradlıbirmaddeninkaybının,

sodyumadlımaddeninkaybınaeşityadadahafazlaolduğudurumlarda,kannaklineek

olarakayrıcasıvıverilmesiistenenhastalarda,ameliyatöncesivesonrasıbakımında,böbrek

fonksiyonlarınıbaşlatabilecekbirilaçolaraktercihedilir.

2

1/3İZODEKS,konsantreformdabulunanbazıdamariçiuygulamayauygunilaçlarındamar

içineuygulanmadanönceseyreltilmesiamacıyladakullanılmaktadır.

2. 1/3İZODEKS'İKULLANMADANÖNCEDİKKATEDİLMESİGEREKENLER

1/3İZODEKSbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,

karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şekerhastasıysanızyadavücudunuzda

aşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuzbuilacısizeuygulamamayakarar

verebilir.

1/3İZODEKS’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Dahaönce1/3İZODEKS,içerdiğietkinmaddeleryadayardımcımaddeleriiçerenilaçları

aldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizdeanidensolukkesilmesi,hırıltılı

solunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibibelirtileroluştuysabuilacı

KULLANMAYINIZ.

AyrıcaaşağıdakidurumlarsizdevarsabuilacıKULLANMAYINIZ:

- Vücudunuzdaaşırısıvıvetuzbirikmişolmasıvebunabağlıyaygınşişlikler(ödem)

görülmesi.

- Ağırbirböbrekyetmezliğinizolması(idrarahiççıkamıyorolmanızyadaancakçokaz

miktarlardaidraryapıyorolmanız).

- Ağırvetedaviyleyanıtalınamayanbirkalpyetmezliğinizinolması.

- Kanınızdakisodyum,klorürvelaktatdüzeylerininyükselmişolması(hipernatremi,

hiperkloremivehiperlaktatemi).

- Siroz(karındasıvıbirikimiolan).

- Komadurumu(şekerhastalığıyadakanınızınyoğunluğununartmasınabağlıkomalar)

- Kanşekerininaşırıyüksekolduğudurumlarveaçlıkyadatravmagibidurumlarda

(metabolikstressdurumları)şekerekarşıtahammülsüzlükolması.

- Mısırkaynaklıürünlerekarşıbiralerjinizolmasıdurumu(alerjinizolupolmadığından

emindeğilseniz,doktorunuzadanışınız).

1/3İZODEKS’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardanbirivarsa:

- Ş ekerhastalığıyadakarbonhidratlarakarşıtahammülsüzlükdurumu,

- kalpyetmezliği,

- ciddibirböbrekyetmezliği,

- idraryollarınızdatıkanıklık,

- vücudunuzdaveyakolyadabacaklarınızdasutoplanması(ödem)

veözellikledeameliyattanhemensonrakidönemdeysenizyadayaşlıisenizbuilaçsize

dikkatleuygulanmalıdır.

Eğer,

- builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,şişenintümüyleboşalmadan

öncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedilmelidir.

Builacınsizeuygulanırkenkullanılanboruların(setlerin)24saattebirdeğiştirilmesiönerilir.

Ayrıcayalnızcaşişesağlamvesızdırmıyorsa,içindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

3

1/3İZODEKS’inyiyecekveiçecekilekullanılması

1/3İZODEKSdamaryoluylauygulananbirilaçtır;uygulamaşekliaçısındanyiyecekve

içeceklerleherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdöneminde1/3

ZODEKS’ikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedöneminde1/3İZODEKS’ikullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

1/3İZODEKS’inaraçyadamakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisibulunmamaktadır.

1/3İZODEKS’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

1/3İZODEKS’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

1/3İZODEKS,bazıilaçlarlageçimsizdir.Geçimsizolduğubilinenbuilaçlarçözeltiye

eklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşkaçözeltilertercihedilmelidir:Aşağıdakiler

geçimsizolduğubilinenilaçlardandır.

- Ampisilinsodyum

- Mitomisin

- AmfoterisinB

- Eritromisinlaktobinat

Ayrıcaçözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbirgeçimsizlikriskinienaza

indirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulamasırasında

belirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibirbulanıklıkveyaçökelmeolup

olmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

4

1/3İZODEKS,karbenoksolon(mideülserindemideyüzeyinikoruyucuolarakkullanılır),

kortikosteroid(çeşitlialerjikdurumlardadamariçiyoldan,astımvbalerjiksolunumyolu

hastalıklardasolunumyoluylaveçeşitlialerjikdurumlardaciltüzerinesürülerekkullanılan

birilaç)veyakortikotropin(beyindensalgılananbirhormondur;eksikliğindeilaçolarak

kullanılır)kullananhastalardadikkatliuygulanmalıdır.

Böbrekişlevleriiyiolanaçhastalara,özelliklehastanındigitalistürükalpilaçlarıylatedavi

altındaolduğudurumlarda,1/3İZODEKSyeterlipotasyumeklenerekuygulanmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.1/3İZODEKSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

Doktorunuz1/3İZODEKSiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanım:

Karaciğer,böbrekyadakalpişlevlerindeazalmadahasıkgörüldüğündenvebirliktebaşka

hastalıkgörülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundangenelolarak

yaşlılardadozseçimidikkatlevegeneldedozaralığınınmümkünolanenalttakisınırıalınarak

yapılmalıdır.

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacınzararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerinin

azalmasıdahafazlaolduğundandozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasındaböbrek

işlevleriizlenmelidir.

5

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızınşiddetinebağlıolarak

builacısizeuygulamayabilir;uygulamayakararverdiğidurumlardaisesiziuygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

Eğer1/3İZODEKS’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla1/3İZODEKSkullandıysanız:

1/3İZODEKS’ikullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

1/3İZODEKS’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

1/3İZODEKSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,1/3İZODEKS’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,1/3İZODEKS’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- İ lacınuygulandığıbölgedekaşıntılıkızarıklık/kabarıklık,yanmahissi;

- Solunumsıkıntısı,hırıltılısolunum,göğüsteağrı;

- Vücuttaaşırısıcaklıkyadasoğuklukhissi;

- Ellerde,ayaklarda,dudaklarda,yüzdeveyatümvücuttaşişme;

- Başdönmesi,bayılmahissi;

- Kalpteçarpıntı.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin1/3İZODEKS’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Ayrıcauygulamadevamederkenvücudunuzdaateş,titremegibibelirtileroluşursa(febril

reaksiyon)DERHALdoktorunuzabildiriniz;budurumdadoktoruygulamayasonvererekacil

tıbbimüdahaledebulunabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

6

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokyaygıngörülenler:

- Kalpyetmezliği(kalphastalarında)

- Vücudunuzaaşırısıvıyüklenmesi(idrarmiktarındaartışlabirlikteveyaidrarmiktarında

birartışolmaksızın)

- Akciğerlerdesıvıbirikimi(akciğerödemi)

- Kanınızdakiiyonadıverilenmaddelerindengesindeherhangibirbelirtiyenedenolmayan

(asemptomatik)bozukluklar

Yaygınolmayansıklıklagörülenler:

- Kandakisodyumadıverileniyonundüzeylerindeazalma(hiponatremi)

Bilinmiyensıklıktagörülenler(buyanetkileruygulamatekniğinebağlıolarakgörülenve

görülmesıklıklarıbilinmeyenyanetkilerdir):

- Uygulamanınyapıldığıbölgeninçevresindeağrı,kızarıklık,şişme

- Uygulamanınyapıldığıbölgedeiltihaplanma

- Uygulamanınyapıldığıdamarlardatahriş

- Uygulamanınyapıldığıdamardan,damardışınasızma

- Dolaşankanhacmininartması(hipervolemi)

- Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılaniltihaplanma

- Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarınızıtıkayanpıhtıların

oluşumu

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.1/3İZODEKS’insaklanması

1/3İZODEKS’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız.

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmışşişelersaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Herbirşişeninetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra1/3İZODEKS’i

kullanmayınız.

Ruhsatsahibiveüretici: Eczacıbaşı-BaxterHastaneÜrünleriSanayiveTicaretA.Ş.

CendereYolu,PırnalKeçeliBahçesi

34390Ayazağa-İSTANBUL

Tel:(0212)3296200Faks:(0212)2890261

Bukullanmatalimatı19/10/2011tarihindeonaylanmıştır.

7

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardabiriğneyardımıileinfüzyonöncesivesırasındakatılabilir.

Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanöncebelirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemensonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmışşişeleryenidenhastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme

Şişenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeiçineeklenir.

3. Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmışşişelersaklanmamalıdır.

Uygulamasırasındailaçekleme

Setinklempikapatılır.

Şişenintıpasıdezenfekteedilir.

Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleşişeniniçine

uygulanır.

Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

Bupozisyondaykenşişeyehafifçevurularakçözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

Şişeeskikonumunagetirerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.