Dalvocans 70 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danimarka - Danca - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

şimdi satın al

Ürün özellikleri Ürün özellikleri (SPC)

16-10-2017

Aktif bileşen:
CASPOFUNGINACETAT
Mevcut itibaren:
Alvogen Malta Operations (ROW) Limited
ATC kodu:
J02AX04
INN (International Adı):
caspofungin acetate
Doz:
70 mg
Farmasötik formu:
pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Yetkilendirme numarası:
56413
Yetkilendirme tarihi:
2017-04-21

Belgenin tamamını okuyun

10. oktober 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Dalvocans, pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29899

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dalvocans

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et 10 ml hætteglas indeholder 50 mg eller 70 mg caspofungin (som acetat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert 50 mg hætteglas indeholder 35,7 mg saccharose.

Hvert 70 mg hætteglas indeholder 50,0 mg saccharose

Efter rekonstituering i 10,5 ml vand til injektionsvæsker indeholder 1 ml af koncentratet

5,2 mg eller 7,2 mg caspofungin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvidt til råhvidt, frysetørret pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af invasiv candidiasis hos voksne eller pædiatriske patienter.

Behandling af invasiv aspergillose hos voksne eller pædiatriske patienter, der er

resistente eller intolerante over for amphotericin B, lipidbaserede formuleringer eller

amphotericin B og/eller itraconazol. Resistens defineres som progression af infektion

eller manglende bedring efter minimum 7 dages forudgående terapeutiske doser af

effektiv antimykotisk behandling.

Empirisk behandling for formodede svampeinfektioner (f.eks. candida eller aspergillus)

hos febrile, neutropene voksne eller pædiatriske patienter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

56413_spc.docx

Side 1 af 22

Behandling med caspofungin skal indledes af en læge, der har erfaring med behandling af

invasive svampeinfektioner.

Dosering

Voksne

Der skal administreres en enkelt initialdosis på 70 mg den 1. dag og 50 mg daglig

efterfølgende. Til patienter, der vejer over 80 kg, anbefales caspofungin 70 mg daglig efter

initialdosen på 70 mg (se pkt.5.2). Det er ikke nødvendigt at justere dosis efter køn eller

etnicitet (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population (i alderen 12

måneder til 17

år)

Dosering til pædiatriske patienter (i alderen 12 måneder til 17 år) skal fastsættes ud fra

patientens legemsoverflade (se Brugsanvisning til pædiatriske patienter, Mosteller

formulering). For alle indikationer skal der administreres en enkelt initial dosis på

70 mg/m

(må ikke overstige en faktisk dosis på 70 mg) den 1. dag og efterfølgende

50 mg/m

daglig (må ikke overstige en faktisk dosis på 70 mg daglig). Hvis den daglige

dosis på 50 mg/m

tolereres godt, men den ikke medfører tilstrækkeligt klinisk respons, kan

dosis øges til 70 mg/m

daglig (må ikke overstige en faktisk daglig dosis på 70 mg).

Caspofungins sikkerhed og virkning er ikke tilstrækkeligt undersøgt i kliniske studier med

nyfødte og spædbørn, der er under 12 måneder gamle. Det tilrådes at udvise forsigtighed

ved behandling af denne aldersgruppe. Begrænsede data tyder på, at 25 mg/m

daglig til

nyfødte og unge spædbørn (under 3 måneder gamle) og 50 mg/m

daglig til spædbørn (3 til

11 måneder gamle) kan overvejes (se pkt. 5.2).

Behandlingsvarighed

Varigheden af empirisk behandling skal fastlægges ud fra patientens kliniske respons.

Behandling bør fortsættes indtil op til 72 timer efter behandlet neutropeni (ANC ≥ 500).

Patienter, hos hvem svampeinfektion konstateres, bør behandles i mindst 14 dage, og

behandlingen bør fortsættes i mindst 7 dage efter fravær af både neutropeni og kliniske

symptomer.

Behandlingsvarigheden ved invasiv candidiasis bør fastlægges ud fra patientens kliniske og

mikrobiologiske respons. Når tegn og symptomer på invasiv candidiasis er bedret, og

dyrkning er negativ, kan det overvejes at skifte til oral antimykotisk behandling. Generelt

bør antimykotisk behandling vare i mindst 14 dage efter sidste positive dyrkning.

Behandlingsvarigheden ved invasiv aspergillose fastlægges individuelt og bør være baseret

på sværhedsgraden af den aktuelle patients underliggende sygdom, bedring af

immunosuppression og klinisk respons. Generelt bør behandlingen fortsætte i mindst

7 dage efter afhjælpning af symptomer.

Der er begrænset information om sikkerheden ved en behandlingsvarighed på over 4 uger.

De foreliggende data tyder imidlertid på, at caspofungin fortsat er veltolereret under

længere behandlingsforløb (op til 162 dage hos voksne patienter og op til 87 dage hos

pædiatriske patienter).

Særlige populationer

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098 (brev)

56413_spc.docx

Side 2 af 22

Ældre

Hos ældre patienter (65 år og derover) øges arealet under kurven (AUC) med ca. 30 %.

Systematisk dosisjustering er imidlertid ikke nødvendig. Der er begrænset erfaring fra

patienter på 65 år og derover (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for voksne patienter med let nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-score på 5 til 6). For voksne patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-score på 7 til 9) anbefales det at give caspofungin 35 mg daglig, baseret på

farmakokinetiske data. Der bør administreres en initialdosis på 70 mg på 1. dag. Der er

ingen klinisk erfaring fra voksne patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh-

score over 9) eller fra pædiatriske patienter uanset grad af nedsat leverfunktion (se pkt.

4.4).

Samtidig administration med induktorer af metaboliske enzymer

Begrænsede data tyder på, at en øget daglig dosis caspofungin på 70 mg efter initialdosen

på 70 mg bør overvejes ved administration af caspofungin hos voksne patienter samtidigt

med visse induktorer af metaboliske enzymer (se pkt. 4.5). Hvis caspofungin administreres

til pædiatriske patienter (12 måneder til 17 år) samtidigt med disse samme induktorer af

metaboliske enzymer (se pkt. 4.5), bør det overvejes at give caspofungin 70 mg/m

daglig

(må ikke overstige en faktisk daglig dosis på 70 mg).

Administration

Efter rekonstituering og fortynding skal opløsningen administreres som langsom

intravenøs infusion over ca. 1 time. Se pkt. 6.6 vedrørende anvisninger i rekonstituering.

Der fås både 70 mg og 50 mg hætteglas.

Caspofungin bør gives som en enkelt daglig infusion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der er indberettet anafylaksi under administration af caspofungin. Hvis dette forekommer,

skal caspofungin seponeres, og passende behandling administreres. Der er indberettet

mulige histaminmedierede bivirkninger, herunder udslæt, hævelse i ansigt, angioødem,

pruritus, varmefølelse og bronkospasme. Disse kan nødvendiggøre seponering og/eller

administration af passende behandling.

Begrænsede data tyder på, at mindre almindelige non-Candida gærsvampe og non-

Aspergillus skimmelsvamp ikke dækkes af caspofungin. Caspofungins virkning på disse

svampepatogener er ikke fastlagt.

Samtidig brug af caspofungin og ciclosporin er evalueret hos raske voksne frivillige og hos

voksne patienter. Nogle raske voksne frivillige, der fik to 3 mg/kg-doser ciclosporin

sammen med caspofungin, havde forbigående stigninger i alanintransaminase (ALAT) og

56413_spc.docx

Side 3 af 22

aspartattransaminase (ASAT), der var mindre eller lig med 3 gange den øvre normalgrænse

(ULN), og som forsvandt efter seponeret behandling. I et retrospektivt studie af

40 patienter, der blev behandlet under markedsført brug af caspofungin og ciclosporin i 1

til 290 dage (gennemsnitligt 17,5 dage), blev der ikke bemærket bivirkninger i leveren.

Disse data tyder på, at caspofungin kan anvendes til patienter, der får ciclosporin, når den

potentielle gavn opvejer den potentielle risiko. Det bør overvejes at kontrollere

leverenzymer nøje, hvis caspofungin og ciclosporin bruges samtidigt.

Hos voksne patienter med let og moderat nedsat leverfunktion øges AUC med hhv. ca.

20 % og 75 %. Det anbefales at reducere den daglige dosis til 35 mg hos voksne med

moderat nedsat leverfunktion. Der er ingen klinisk erfaring fra voksne med svært nedsat

leverfunktion eller fra pædiatriske patienter uanset grad af nedsat leverfunktion. Der

forventes en højere eksponering end ved moderat nedsat leverfunktion, og caspofungin bør

anvendes med forsigtighed til disse patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Der er set uregelmæssige laboratorieresultater af leverfunktionstest hos raske frivillige

samt voksne og pædiatriske patienter behandlet med caspofungin. Fra nogle voksne og

pædiatriske patienter med alvorlig underliggende sygdom, der fik multiple samtidige

lægemidler sammen med caspofungin, er der indberettet tilfælde af klinisk signifikant

leverdysfunktion, hepatitis og leversvigt, omend der ikke er fastlagt noget kausalt forhold

til caspofungin. Patienter med abnorm leverfunktionstest under behandling med

caspofungin skal kontrolleres for evidens på forværret leverfunktion, og risk/benefit-

forholdet ved fortsat behandling med caspofungin skal reevalueres.

Der er indberettet tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal

nekrolyse (TEN) efter godkendt brug af caspofungin. Der bør udvises forsigtighed ved

patienter med allergisk hudreaktion i anamnesen (se pkt. 4.8).

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Patienter med sjælden, arvelig fructose-

intolerance eller sucrase-isomaltasemangel bør ikke anvende dette lægemiddel (se pkt. 2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Studier in vitro viser, at caspofungin ikke hæmmer noget enzym i cytokrom P450-systemet

(CYP). I kliniske studier inducerede caspofungin ikke CYP3A4-metabolisme af andre

stoffer. Caspofungin er ikke et substrat for P-glykoprotein og er et ringe substrat for

cytokrom P450-enzymer. Det er imidlertid påvist i andre farmakologiske og kliniske

studier, at caspofungin interagerer med andre lægemidler (se nedenfor).

I to kliniske studier udført med raske, voksne forsøgspersoner øgede doser med ciclosporin

A (en dosis på 4 mg/kg eller to doser på 3 mg/kg givet med 12 timers mellemrum) AUC

for caspofungin med ca. 35 %. Disse stigninger i AUC skyldes sandsynligvis et reduceret

optag af caspofungin i leveren. Caspofungin øgede ikke plasmaniveauerne af ciclosporin.

Der var forbigående stigninger i ALAT og ASAT i leveren på mindre end eller lig med

3 gange den øvre normalgrænse (ULN), når caspofungin og ciclosporin blev givet

samtidigt. Disse stigninger forsvandt igen ved seponering af lægemidlerne. I et

retrospektivt studie af 40 patienter, der blev behandlet under markedsført brug af

caspofungin og ciclosporin i 1 til 290 dage (gennemsnitligt 17,5 dage), blev der ikke

bemærket bivirkninger i leveren (se pkt. 4.4). Det bør overvejes at kontrollere

leverenzymer nøje, hvis de to lægemidler bruges samtidigt.

56413_spc.docx

Side 4 af 22

Caspofungin reducerede trough-koncentrationen af tacrolimus med 26 % hos raske, voksne

frivillige. For patienter, der får begge behandlinger, er standardkontrol af

tacrolimuskoncentrationer i blodet og passende dosisjustering af tacrolimus obligatorisk.

Kliniske studier med raske, voksne frivillige viser, at caspofungins farmakokinetik ikke

ændres i klinisk relevant omfang af intraconazol, amphotericin B, mycophenolat, nelfinavir

eller tacrolimus. Caspofungin påvirkede ikke farmakokinetikken af amphotericin B,

itraconazol, rifampicin eller mycophenolat mofetil. Selvom sikkerhedsdata er begrænsede,

lader det til, at der ikke er behov for særlige forsigtighedsregler ved administration af

amphotericin B, itraconazol, nelfinavir eller mycophenolat mofetil samtidigt med

caspofungin.

Rifampicin forårsagede en stigning på 60 % i AUC og en stigning på 170 % i trough-

koncentrationen for caspofungin på den første dag, hvor begge lægemidler påbegyndtes

samtidigt hos raske, voksne frivillige. Trough-niveauer af caspofungin reduceredes

gradvist efter gentagen administration. Efter to ugers administration havde rifampicin

begrænset virkning på AUC, men trough-niveauerne var 30 % lavere end hos voksne

forsøgspersoner, der kun fik caspofungin. Interaktionsmekanismen kan muligvis skyldes

initial hæmning og efterfølgende induktion af transportproteiner. En lignende virkning kan

forventes for andre lægemidler, der inducerer metaboliske enzymer. Begrænsede data fra

populationsfarmakokinetiske studier tyder på, at samtidig brug af caspofungin med

induktorerne efavirenz, nevirapin, rifampicin, dexamethason, phenytoin eller carbamazepin

kan resultere i et fald i AUC for caspofungin. Ved samtidig administration af induktorer af

metaboliske enzymer til voksne patienter bør det overvejes at øge den daglige dosis

caspofungin til 70 mg efter initialdosen på 70 mg (se pkt. 4.2).

Alle ovennævnte lægemiddelinteraktionsstudier med voksne blev udført med en 50 eller

70 mg daglig dosis caspofungin. Interaktion med andre lægemidler ved højere doser

caspofungin er ikke formelt undersøgt.

Hos pædiatriske patienter tyder resultater af regressionsanalyse af farmakokinetiske data

på, at samtidig administration af dexamethason og caspofungin kan resultere i klinisk

meningsfuldt nedsatte trough-koncentrationer af caspofungin. Dette kan være tegn på, at

der hos pædiatriske patienter er lignende reduktioner med induktorer som hos voksne. Hvis

caspofungin administreres til pædiatriske patienter (12 måneder til 17 år) samtidigt med

induktorer af lægemiddelclearance såsom rifampicin, efavirenz, nevirapin, phenytoin,

dexamethason eller carbamazepin, bør det overvejes at give caspofungin 70 mg/m

daglig

(må ikke overstige en faktisk daglig dosis på 70 mg).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Caspofungin påvirkede ikke fertiliteten i studier udført hos han- og hunrotter (se pkt. 5.3).

Der er ingen kliniske data om caspofungin til vurdering af dets indvirkning på fertilitet.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af caspofungin til gravide kvinder

Caspofungin bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er absolut nødvendigt.

Dyreforsøg har påvist udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Dyreforsøg har påvist, at

caspofungin passerer placenta.

56413_spc.docx

Side 5 af 22

Amning

Det er ukendt, om caspofungin udskilles i human mælk.

Farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har påvist, at caspofungin udskilles i mælk.

Kvinder, der får caspofungin, bør ikke amme.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Der er indberettet overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi og muligvis histaminmedierede

bivirkninger) (se pkt. 4.4).

Fra patienter med invasiv aspergillose er der også indberettet lungeødem, akut respiratorisk

distres syndrom (ARDS) og radiografiske infiltrater.

Voksne

I kliniske studier fik 1.865 voksne personer enkelte eller multiple doser caspofungin:

564 febrile neutropene patienter (empiriske behandlingsstudier), 382 patienter med invasiv

candidiasis, 228 patienter med invasiv aspergillose, 297 patienter med lokaliseret

Candidainfektioner og 394 personer i fase I-studier. I det empiriske behandlingsstudie

havde patienter fået kemoterapi for malignitet eller fået foretaget hæmatopoietisk

stamcelletransplantation (inklusive 39 allogene transplantationer). I studierne med

patienter med dokumenteret Candida-infektion havde størstedelen af patienterne med

invasiv Candida-infektion alvorlige, underliggende medicinske tilstande (f.eks.

hæmatologisk eller anden malignitet, nylig større operation, HIV), der nødvendiggjorde

samtidig brug af adskillige lægemidler. Patienter i det non-komparative Aspergillus-studie

havde ofte alvorlige disponerende medicinske tilstande (f.eks. knoglemarvstransplantation

eller perifer stamcelletransplantation, hæmatologisk malignitet, solid tumor eller

organtransplantation), der nødvendiggjorde samtidig brug af adskillige lægemidler.

Flebitis blev indberettet som almindelig bivirkning på injektionsstedet hos alle

patientpopulationer. Andre lokale reaktioner omfattede erytem, smerter/ømhed, kløe,

sekretion og en brændende fornemmelse.

Indberettede kliniske og laboratoriemæssige abnormaliteter hos alle voksne behandlet med

caspofungin (i alt 1.780) var typisk milde og medførte sjældent seponering.

Skema over bivirkninger

Følgende bivirkninger blev indberettet under kliniske studier og/eller fra anvendelse efter

markedsføring:

56413_spc.docx

Side 6 af 22

Systemorganklasse

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

<1/100)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra

forhåndenværend

e data)

Blod og lymfesystem

Reduceret hæmoglobin,

reduceret hæmatokrit,

reduceret leukocyttal

Anæmi, trombocytopeni,

koagulopati, leukopeni, øget

eosinofiltal, reduceret

trombocyttal, øget

trombocyttal, reduceret

lymfocyttal, øget leukocyttal,

reduceret neutrofiltal

Metabolisme og

ernæring

Hypokaliæmi

Væskeansamling,

hypomagnesiæmi, anoreksi,

elektrolytforstyrrelser,

hyperglykæmi, hypocalcæmi,

metabolisk acidose

Psykiske

forstyrrelser

Angst, desorientering, insomni

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed, dysgeusi,

paræstesi, somnolens, tremor,

hypoæstesi

Øjne

Gulfarvning af øjnene, tågesyn,

ødem i øjenlåg, øget tåreflåd

Hjerte

Palpitationer, takykardi,

arytmi, atrieflimren, kongestivt

hjertesvigt

Vaskulære

sygdomme

Flebitis

Tromboflebitis, rødme,

hedeture, hypertension,

hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Stoppet næse, smerter i farynks

og larynks, takypnø,

bronkospasme, hoste,

paroksysmatisk nokturn

dyspnø, hypoksi, rallelyde,

hvæsende vejrtrækning

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, diarré,

opkastning

Abdominalsmerter, øvre

abdominalsmerter,

mundtørhed, dyspepsi,

mavebesvær, abdominal

udspiling, ascites, obstipation,

dyspepsi, flatulens

Lever og galdeveje

Øgede levertal

(alaninaminotransferase,

aspartataminotransferase

, alkalisk fosfatase i

blodet, konjugeret

bilirubin, bilirubin i

blodet)

Kolestase, hepatomegali,

hyperbilirubinæmi, gulsot,

abnorm leverfunktion,

levertoksicitet, leversygdom,

øget gamma-

glutamyltransferase

Hud og subkutane

væv

Udslæt, pruritus, erytem,

hyperhidrose

Erythema multiforme,

makuløst udslæt,

makulopapuløst udslæt,

kløende udslæt, urticaria,

allergisk dermatitis,

Toksisk epidermal

nekrolyse og

Stevens-Johnsons

syndrom (se pkt.

4.4)

56413_spc.docx

Side 7 af 22

generaliseret pruritus,

erytematøst udslæt,

generaliseret udslæt,

morbilliformt udslæt,

hudlæsion

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Artralgi

Rygsmerter, smerter i

ekstremiteter, knoglesmerter,

muskelsvækkelse, myalgi

Nyrer og urinveje

Nyresvigt, akut nyresvigt

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

t

Pyreksi, kulderystelser,

pruritus på

infusionsstedet

Smerter, smerter på

kateterstedet, træthed,

kuldefølelse, varmefølelse,

erytem på infusionsstedet,

induration på infusionsstedet,

smerter på infusionsstedet,

hævelse på infusionsstedet,

flebitis på infusionsstedet,

perifert ødem, ømhed,

brystgener, brystsmerter,

ansigtsødem, følelse af ændret

legemstemperatur, induration,

ekstravasation på

infusionsstedet, irritation på

infusionsstedet, udslæt på

infusionsstedet, urticaria på

infusionsstedet, erytem på

injektionsstedet, ødem på

injektionsstedet, smerter på

injektionsstedet, hævelse på

injektionsstedet, utilpashed,

ødem

Undersøgelser

Reduceret kalium i

blodet, reduceret

albumin i blodet

Øget creatinin i blodet,

urinprøve positiv for

erytrocytter, reduceret totalt

protein, protein i urinen,

forlænget protrombintid,

forkortet protrombintid,

reduceret natrium i blodet, øget

natrium i blodet, reduceret

calcium i blodet, øget calcium i

blodet, reduceret chlorid i

blodet, øget blodsukker,

reduceret magnesium i blodet,

reduceret fosfor i blodet, øget

fosfor i blodet, øget urinstof i

blodet, forlænget aktiveret

partiel tromboplastintid,

reduceret bikarbonat i blodet,

øget chlorid i blodet, øget

kalium i blodet, forhøjet

blodtryk, reduceret urinsyre i

blodet, blod i urinen, unormale

vejrtrækningslyde, reduceret

kuldioxid, øget indhold af

immunsuppressiva, øget

international normaliseret ratio,

56413_spc.docx

Side 8 af 22

cylindre i urinen, urinprøve

positiv for leukocytter og øget

pH-værdi i urinen.

Caspofungin er også evalueret ved 150 mg daglig (i op til 51 dage) hos 100 voksne

patienter (se pkt. 5.1). Studiet sammenlignede caspofungin 50 mg daglig (efter en

initialdosis på 70 mg på 1. dag) kontra 150 mg daglig ved behandling af invasiv

candidiasis. I denne gruppe patienter lod caspofungins sikkerhed ved denne højere dosis

generelt til at være den samme som hos patienter, der får caspofungin 50 mg daglig.

Andelen af patienter med alvorlig lægemiddelrelateret bivirkning eller lægemiddelrelateret

bivirkning, der medførte seponering af caspofungin, var sammenlignelig i de 2

behandlingsgrupper.

Pædiatrisk population

Data fra 5 kliniske studier udført med 171 pædiatriske patienter tyder på, at den samlede

forekomst af kliniske bivirkninger (26,3 %; 95 % CI -19,9, 33,6) ikke er værre end som

indberettet for voksne behandlet med caspofungin (43,1 %; 95 % CI -40,0, 46,2). Men

pædiatriske patienter har sandsynligvis en anden bivirkningsprofil sammenlignet med

voksne patienter. De mest almindelige lægemiddelrelaterede kliniske bivirkninger

indberettet for pædiatriske patienter behandlet med caspofungin var pyreksi (11,7 %),

udslæt (4,7 %) og hovedpine (2,9 %).

Skema over bivirkninger

Der er indberettet følgende bivirkninger:

Systemorganklasse

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Blod og lymfesystem

Forhøjet eosinofiltal

Nervesystemet

Hovedpine

Hjerte

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Rødme, hypotension

Lever og galdeveje

Forhøjede leverenzymniveauer

(ASAT, ALAT)

Hud og subkutane væv

Udslæt, pruritus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Feber

Kulderystelser, smerter på

kateterstedet

Undersøgelser

Reduceret kalium,

hypomagnesiæmi, øget glucose,

reduceret fosfor og øget fosfor

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

56413_spc.docx

Side 9 af 22

4.9

Overdosering

Der er indberettet utilsigtet administration af op til 400 mg caspofungin på én dag. Dette

medførte ikke klinisk vigtige bivirkninger.

Caspofungin kan ikke fjernes ved dialyse.

4.10

Udlevering

BEGR (kun til sygehuse)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 02 AX 04. Antimykotika til systemisk brug.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Caspofunginacetat er en semisyntetisk lipopeptid- (echinocandin) forbindelse, der

syntetiseres fra et gæringsprodukt af Glarea lozoyensis. Caspofunginacetat hæmmer

syntesen af beta-(1,3)-D-glucan, en essentiel komponent af cellevæggen i mange

filamentøse svampe og gærsvampe. Beta-(1,3)-D-glucan findes ikke i mammale celler.

Den fungicide aktivitet med caspofungin er påvist på Candida-gærsvampe. Studier in vitro

og in vivo påviser, at eksponering af Aspergillus for caspofungin resulterer i lyse og død af

hyfers apikale spidser og forgreningspunkter, hvor cellevækst og -deling forekommer.

Farmakodynamiske virkninger

Caspofungin har in vitro-aktivitet mod Aspergillus-arter (Aspergillus fumigatus [N = 75],

Aspergillus flavus [N = 111], Aspergillus niger [N = 31], Aspergillus nidulans [N = 8],

Aspergillus terreus [N = 52], and Aspergillus candidus [N = 3]). Caspofungin har også in

vitro-aktivitet mod Candida-arter (Candida albicans [N = 1,032], Candida dubliniensis [N

= 100], Candida glabrata [N = 151], Candida guilliermondii [N = 67], Candida kefyr [N =

62], Candida krusei [N = 147], Candida lipolytica [N = 20], Candida lusitaniae [N = 80],

Candida parapsilosis [N = 215], Candida rugosa [N = 1], and Candida tropicalis [N =

258]), inklusive isolater med multiresistente transportmutationer og dem med erhvervet

eller egenstimulerende resistens mod fluconazol, amphotericin B og 5-flucytosin. Der blev

udført følsomhedstest i overensstemmelse med en modifikation af såvel Clinical and

Laboratory Standards Institute (CLSI - tidligere kendt som National Committee for

Clinical Laboratory Standards (NCCSL)) M38-A2-metoden (for Aspergillus-arter) og

M27-A3-metoden (for Candida-arter).

EUCAST har fastlagt standardiserede teknikker for følsomhedstest for gærsvampe.

EUCAST har dog ikke fastlagt grænseværdier for caspofungin på grund af signifikant

variation blandt laboratorier i MIC-værdier for caspofungin. Uden fastlagte grænseværdier

bør Candida-isolater, der er følsomme for anidulafungin, samt micafungin anses som

følsomme for caspofungin. På lignende vis kan C. parapsilosis-isolater, der er

intermediære for anidulafungin og micafungin, anses som intermediære for caspofungin.

Resistensmekanisme

Under behandling er der identificeret Candida-isolater med reduceret følsomhed over for

caspofungin hos et lille antal patienter (MIC-værdier for caspofungin > 2 mg/l (stigning på

56413_spc.docx

Side 10 af 22

4 til 30 gange i MIC) er rapporteret ved anvendelse af standardiserede MIC-testteknikker

godkendt af CLSI). Den resistensmekanisme, der blev identificeret, var FKS1- og/eller

FKS2-genmutation (for C. glabrata). Disse tilfælde har været associeret med dårlige

kliniske resultater.

Udvikling af in vitro-resistens over for caspofungin af Aspergillus-arter er identificeret. I

begrænset klinisk erfaring er resistens over for caspofungin set hos patienter med invasiv

aspergillose. Resistensmekanismen er ikke fastlagt. Incidensen af resistens over for

caspofungin ved forskellige kliniske isolater af Aspergillus er sjælden.

Resistens over for caspofungin i Candida er observeret, men incidensen kan variere efter

art eller region.

Klinisk virkning og sikkerhed

Invasiv Candidiasis hos voksne patienter

Der blev inkluderet 239 patienter i et initialt studie med henblik på at sammenligne

caspofungin med amphotericin B til behandling af invasiv candidiasis. 24 patienter havde

neutropeni. Den hyppigste diagnose var blodforgiftning (candidaæmi) (77 %, n=186) og

Candida peritonitis (8 %, n=19); patienter med Candida endocarditis, osteomyelitis eller

meningitis blev ekskluderet fra dette studie. Efter en initialdosis på 70 mg blev

caspofungin 50 mg administreret en gang daglig, mens amphotericin B blev administreret

med 0,6 til 0,7 mg/kg/dag til patienter uden neutropeni eller 0,7 til 1,0 mg/kg/dag til

patienter med neutropeni. Gennemsnitsvarigheden af intravenøs behandling var 11,9 dage

med et interval på 1 til 28 dage. Et gunstigt respons krævede både resolution af symptomer

og mikrobiologisk clearance af Candida-infektionen. 224 patienter blev inkluderet i den

primære effektanalyse (MITT-analyse) af respons efter afslutning af i.v.-studiebehandling.

Favorable responsrater for behandling af invasiv candidiasis var sammenlignelige for

caspofungin (73 % [80/109]) og amphotericin B (62 % [71/115]) [% forskel 12,7 (95,6 %

CI -0,7, 26,0)]. Blandt patienter med candidaæmi, var den favorable responsrate efter endt

i.v.-studiebehandling sammenlignelig for caspofungin (72 % [66/92]) og amphotericin B

(63 % [59/94]) i den primære effektanalyse (MITT-analyse) [% forskel 10,0 (95,0 % CI

-4,5; 24,5)]. Data fra patienter med ikke-blod infektionssteder var mere begrænsede.

Favorable responsrater hos patienter med neutropeni var 7/14 (50 %) i caspofungin-

gruppen og 4/10 (40 %) i amphotericin B-gruppen. Disse begrænsede data støttes af

resultatet af det empiriske behandlingsstudie.

I et andet studie fik patienter med invasiv candidiasis daglige doser caspofungin 50 mg/dag

(efter en initialdosis på 70 mg på 1. dag) eller caspofungin 150 mg/dag (se pkt. 4.8). I dette

studie blev caspofungindosen administreret over 2 timer (i stedet for standard-

administrationen over 1 time). Studiet ekskluderede patienter, hvor der var mistanke om

Candida endocarditis, meningitis eller osteomyelitis. Da dette var et primært

behandlingsstudie, blev patienter, som var resistente over for tidligere antimykotika, også

udelukket. Antallet af patienter med neutropeni var også begrænset i dette studie (8,0 %).

Virkningen var et sekundært effektmål i dette studie. De patienter, der opfyldte

inklusionskriterierne og fik en eller flere doser caspofungin som forsøgsbehandling, blev

inkluderet i effektanalysen. Det samlede positive respons ved afslutningen af

caspofunginbehandlingen var sammenligneligt i de 2 behandlingsgrupper: 72 % (73/102)

og 78 % (74/95) for caspofungin hhv. 50 mg- og 150 mg-behandlingsgrupperne (forskel

6,3 % [95 % CI -5,9, 18,4]).

56413_spc.docx

Side 11 af 22

Invasiv aspergillose hos voksne patienter

69 voksne patienter (i alderen 18-80) med invasiv aspergillose blev inkluderet i et åbent,

non-komparativt studie med henblik på at vurdere sikkerheden, tolerabiliteten samt

virkningen af caspofungin. Patienterne skulle være enten resistente (sygdomsprogression

eller manglende bedring ved andre antimykotiske behandlinger givet i mindst 7 dage)

(84 % af de inkluderede patienter) eller intolerante (16 % af de inkluderede patienter) over

for andre antimykotiske standardbehandlinger. De fleste patienter havde underliggende

sygdomme (hæmatologisk malignitet [N = 24], allogen knoglemarvstransplantation eller

stamcelletransplantation [N = 18], organtransplantation [N = 8], solid tumor [N = 3] eller

andre tilstande [N = 10]). Der anvendtes faste definitioner, fastsat efter Mycoses Study

Group-kriterier, til at diagnosticere invasiv aspergillose og til behandlingsrespons (gunstigt

respons krævede klinisk signifikant radiografisk forbedring såvel som forbedring i tegn og

symptomer). Den gennemsnitlige varighed af behandlingen var 33,7 dage med et interval

på 1 til 162 dage. Et uafhængigt ekspertpanel fastslog, at 41 % (26/63) af patienterne, der

fik mindst en dosis caspofungin, havde gunstigt respons. Af de patienter der fik mere end

7 dages behandling med caspofungin, havde 50 % (26/52) gunstigt respons. Raterne af

gunstigt respons for patienter, som enten var resistente eller intolerante over for tidligere

behandlinger, var hhv. 36 % (19/53) og 70 % (7/10). Selvom doserne af tidligere anvendt

antimykotisk behandling for 5 af patienterne, der var inkluderet som resistente, var lavere

end de doser, der ofte gives for invasiv aspergillose, var raterne af gunstigt respons under

caspofunginbehandling for disse patienter sammenlignelige med dem set for resten af de

resistente patienter (henholdsvis 2/5 og 17/48). Responsraterne hos patienter med

lungesygdom eller ekstrapulmonal sygdom var hhv. 47 % (21/45) og 28 % (5/18). Blandt

patienterne med ekstrapulmonal sygdom havde 2 ud af 8 patienter, der også havde

bekræftet, sandsynlig eller mulig involvering af CNS, gunstigt respons.

Empirisk behandling af febrile voksne patienter med neutropeni

I et studie blev der inkluderet i alt 1.111 patienter med vedholdende feber og neutropeni.

Disse blev behandlet enten med caspofungin 50 mg en gang daglig efter initialdosis på

70 mg eller liposomal amphotericin B 3,0 mg/kg/dag. Egnede patienter havde fået

kemoterapi mod malignitet eller havde fået hæmatopoietisk stamcelletransplantation og

havde neutropeni (<500 celler/mm

i 96 timer) og havde haft feber (>38,0 °C) uden

respons i ≥ 96 timer på parenteral antibakteriel behandling. Patienterne skulle behandles i

op til 72 timer efter resolution af neutropeni, dog i højst 28 dage. Patienter med påvist

svampeinfektion kunne imidlertid behandles i længere tid. Hvis lægemidlet var

veltolereret, men feberen var vedholdende, og den kliniske tilstand forværredes efter

5 dages behandling, kunne doseringen af forsøgslægemidlet øges til 70 mg/dag

caspofungin (13,3 % af de behandlede patienter) eller til 5,0 mg/kg/dag liposomal

amphotericin B (14,3 % af de behandlede patienter). Der inkluderedes 1.095 patienter i den

primære MITT (modificeret intention til at behandle) effektanalyse af generelt fordelagtigt

respons. Caspofungin (33,9 %) var lige så effektiv som liposomal amphotericin B (33,7 %)

[% forskel 0,2 (95,2 % CI -5,6; 6,0)]. Et samlet fordelagtigt respons krævede, at alle

5 kriterier var opfyldt: (1) succesfuld behandling af enhver baseline svampeinfektion

(caspofungin 51,9 % [14/27], liposomal amphotericin B 25,9 % [7/27]), (2)

svampeinfektion uden gennembrud under administration af forsøgslægemidlet eller inden

for 7 dage efter endt behandling (caspofungin 94,8 % [527/556], liposomal amphotericin B

95,5 % [515/539]), (3) overlevelse i 7 dage efter endt forsøgsbehandling (caspofungin

92,6 % [515/556], liposomal amphotericin B 89,2 % [481/539]), (4) ingen afbrydelse af

behandling med forsøgslægemidlet på grund af lægemiddelrelateret toksicitet eller

manglende virkning (caspofungin 89,7 % [499/556], liposomal amphotericin B 85,5 %

56413_spc.docx

Side 12 af 22

[461/539]) og (5) resolution af feber under perioden med neutropeni (caspofungin 41,2 %

[229/556], liposomal amphotericin B 41,4 % [223/539]). Responsraterne for caspofungin

og liposomal amphotericin B for baseline-infektioner forårsaget af Aspergillus-arter var

henholdsvis 41,7 % (5/12) og 8,3 % (1/12), og af Candida-arter 66,7 % (8/12) og 41,7 %

(5/12). Patienter i caspofungingruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende

ikke-almindelige gær- og skimmelsvampe: Trichosporon-arter (1), Fusarium-arter (1),

Mucor-arter (1) og Rhizopus-arter (1).

Pædiatrisk population

Caspofungins sikkerhed og virkning blev vurderet hos pædiatriske patienter i alderen

3 måneder til 17 år i to prospektive, kliniske multicenterstudier. Studiets design, de

diagnostiske kriterier og kriterierne for vurdering af virkningen var de samme som i de

tilsvarende studier for voksne patienter (se pkt. 5.1).

Det første studie, som inkluderede 82 patienter i alderen 2 til 17 år, var et randomiseret,

dobbeltblindet studie, som sammenlignede caspofungin (50 mg/m

i.v. en gang daglig efter

en 70 mg/m

initialdosis på 1. dag [som ikke må overstige 70 mg daglig] med liposomal

amphotericin B (3 mg/kg i.v. daglig) på en 2:1 behandlingsmåde (56 på caspofungin, 26 på

liposomal amphotericin B) som empirisk behandling til børn med vedvarende feber og

neutropeni. Overordnet var succesraten i MITT-analyseresultaterne, justeret i henhold til

risikostrata, følgende: 46,6 % (26/56 for caspofungin og 32,2 % (8/25) for liposomal

amphotericin B.

Det andet studie var et prospektivt, åbent, ikke-komparativt studie til vurdering af

caspofungins sikkerhed og virkning hos pædiatriske patienter (i alderen 6 måneder til

17 år) med invasiv candidiasis, øsofageal candidiasis og invasiv aspergillose (som

livreddende behandling). 49 patienter blev inkluderet og fik caspofungin 50 mg/m

i.v. en

gang daglig efter en initialdosis på 70 mg/m

på 1. dag (som ikke måtte overstige 70 mg

daglig), hvoraf 48 blev inkluderet i MITT-analysen. Af disse patienter havde 37 invasiv

candidiasis, 10 havde invasiv aspergillose og 1 patient havde øsofageal candidiasis. Den

gunstige responsfordeling, i henhold til indikation, var ved afslutningen af

caspofunginbehandlingen følgende i MITT-analysen: 81 % (30/37) ved invasiv

candidiasis, 50 % (5/10) ved invasiv aspergillose og 100 % (1/1) ved øsofageal candidiasis.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Caspofungin bindes i udstrakt grad til albumin. Den ubundne fraktion af caspofungin i

plasma varierer fra 3,5 % hos raske frivillige til 7,6 % hos patienter med invasiv

candidiasis. Fordeling spiller den vigtigste rolle i caspofungins plasmafarmakokinetik og er

det hastighedskontrollerende trin i både alfa- og beta-dispositionsfaserne. Fordeling til væv

toppede 1,5 til 2 dage efter dosering, hvor 92 % af dosen var fordelt til vævet. Det er

sandsynligt, at kun en lille del af det caspofungin, der optages i vævene, senere vender

tilbage til plasma som det oprindelige stof. Derfor sker elimination uden en

fordelingsligevægt, og et estimat af det sande fordelingsvolumen for caspofungin er i

øjeblikket umuligt at opnå.

Biotransformation

Caspofungin nedbrydes spontant til en åben ringstruktur. Yderligere metabolisme

involverer peptidhydrolyse og N-acetylering. To mellemprodukter, dannet under

56413_spc.docx

Side 13 af 22

nedbrydningen af caspofungin denne åbne ringstruktur, danner kovalente adduktorer til

plasmaproteiner, resulterende i irreversibel binding til plasmaproteiner på lavt niveau.

In vitro-studer viser, at caspofungin ikke hæmmer cytokrom P450-enzymer 1A2, 2A6,

2C9, 2C19, 2D6 eller 3A4. I kliniske studier hverken inducerede eller hæmmede

caspofungin CYP3A4-metabolisme af andre lægemidler. Caspofungin er ikke et substrat

for P-glykoprotein og er et ringe substrat for cytokrom P450-enzymer.

Elimination

Eliminationen af caspofungin fra plasma er langsom med en clearance på 10-12 ml/min.

Plasmakoncentrationen af caspofungin falder i et polyfasisk mønster efter enkelte 1-times

intravenøse infusioner. Der opstår en kortvarig alfafase umiddelbart efter infusion

efterfulgt af en betafase med en halveringstid på 9 til 11 timer. Der opstår ligeledes

yderligere en gammafase med en halveringstid på 45 timer. Fordeling er, frem for

ekskretion eller biotransformation, den dominerende mekanisme, der påvirker

plasmaclearance.

Ca. 75 % af en radioaktiv dosis blev genfundet i løbet af 27 dage: 41 % i urinen og 34 % i

fæces. Caspofungin udskilles og biotransformeres i ringe grad inden for de første 30 timer

efter administration. Udskillelsen er langsom, og den terminale halveringstid af

radioaktivitet var 12 til 15 dage. En lille mængde af caspofungin udskilles uændret i urinen

(ca. 1,4 % af dosis).

Caspofungin udviser moderat non-lineær farmakokinetik med øget akkumulation ved

stigende doser, og dosisafhængighed for tiden indtil opnåelse af steady-state efter

administration af gentagne doser.

Særlige populationer

Der er set øget eksponering for caspofungin hos voksne patienter med nedsat nyrefunktion

og let nedsat leverfunktion, hos kvindelige patienter samt hos ældre patienter. Generelt var

forøgelsen beskeden og ikke tilstrækkelig til at berettige dosisjustering. Hos voksne

patienter med moderat nedsat leverfunktion eller høj vægt kan en dosisjustering være

nødvendig (se nedenfor).

Vægt

I de populationsfarmakokinetiske analyser af voksne candidiasispatienter blev det fundet,

at vægten havde en indvirkning på caspofungins farmakokinetik. Plasmakoncentrationerne

falder med øget vægt. Den gennemsnitlige eksponering for en voksen patient med en

kropsvægt på 80 kg var forudsagt til at være ca. 23 % lavere end for en voksen patient med

en kropsvægt på 60 kg (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Hos voksne patienter med let til moderat nedsat leverfunktion øges AUC med hhv. ca. 20

og 75 %. Der er ingen klinisk erfaring med voksne patienter med svært nedsat

leverfunktion og med børn med alle grader af nedsat leverfunktion. Det er i et studie med

gentagne doser påvist, at en dosisreduktion af daglig dosis til 35 mg til voksne patienter

med moderat nedsat leverfunktion giver et AUC svarende til det, der ses hos voksne

forsøgspersoner med normal leverfunktion, der får standardbehandling (se pkt. 4.2).

56413_spc.docx

Side 14 af 22

Nedsat nyrefunktion

I et klinisk studie med enkeltdosis 70 mg svarede caspofungins farmakokinetik hos

frivillige voksne med let nedsat nyrefunktion (creatininclearance 50 til 80 ml/min) til, hvad

der observeredes hos kontrolgruppen. Moderat nedsat nyrefunktion (creatininclearance 31

til 49 ml/min.), fremskreden nyreinsufficiens (creatininclearance 5 til 30 ml/min.) samt

nedsat nyrefunktion i slutstadiet (creatininclearance <10 ml/min. og dialyseafhængig)

øgede i moderat grad plasmakoncentrationer af caspofungin efter administration af

enkeltdosis (interval: (30 til 49 % for AUC). Hos voksne patienter med invasiv candidiasis,

øsofageal candidiasis eller invasiv aspergillose, som fik gentagne, daglige doser

caspofungin 50 mg, havde let til fremskreden nedsat nyrefunktion dog ingen betydelig

virkning på koncentrationen af caspofungin. Det er ikke nødvendigt at justere dosis til

patienter med nedsat nyrefunktion. Caspofungin er ikke dialysérbart, og yderligere

dosering er derfor ikke nødvendig efter hæmodialyse.

Køn

Plasmakoncentrationer af caspofungin var gennemsnitligt 17-38 % højere hos kvinder end

hos mænd.

Ældre

Der sås beskeden stigning i AUC (28 %) og C

(32 %) hos ældre, mandlige patienter

sammenlignet med unge, mandlige patienter. Der er hos patienter, som behandledes

empirisk, eller som havde invasiv candidiasis, set en tilsvarende beskeden stigning hos

ældre patienter sammenlignet med yngre.

Race

Patientfarmakokinetiske data indikerer, at der ikke er set klinisk signifikante forskelle i

caspofungins farmakokinetik hos patienter af europæisk, negroid, sydamerikansk og

europæisk/oprindelig amerikansk afstamning.

Pædiatrisk population

Hos unge (12-17 år), som fik caspofungin 50 mg/m

(maks. 70 mg daglig), var

caspofungins AUC

0-24t

i plasma generelt den samme som hos voksne, der fik caspofungin

50 mg daglig. Alle unge fik doser >50 mg daglig, og faktisk fik 6 ud af 8 den maksimale

dosis på 70 mg/dag. Caspofungins plasmakoncentration hos disse unge faldt relativt i

forhold til de voksne, der fik 70 mg daglig, som var den dosis, der oftest blev givet til

unge.

Hos børn (2-11 år), der fik caspofungin 50 mg/m

(maks. 70 mg daglig), var caspofungins

0-24t

i plasma efter flere doser den samme som hos voksne, der fik caspofungin

50 mg/dag.

Hos små børn (12-23 måneder), der fik caspofungin 50 mg/m

daglig (maks. 70 mg

daglig), var caspofungins AUC

0-24t

i plasma efter flere doser den samme som hos voksne,

der fik caspofungin 50 mg daglig og som hos større børn (2-11 år), der fik 50 mg/m

daglig.

Generelt er de tilgængelige data vedrørende farmakokinetik, virkning og sikkerhed

begrænsede for patienter i alderen 3-10 måneder. Farmakokinetiske data fra ét 10-

måneders barn, der fik 50 mg/m

, viste et AUC

0-24t

, der lå inden for samme område, som

56413_spc.docx

Side 15 af 22

det der var set hos større børn og voksne ved henholdsvis 50 mg/m

og en dosis på 50 mg,

mens AUC

0-24t

hos ét 6-måneders barn, der fik 50 mg/m

, var noget højere.

Hos nyfødte og spædbørn (<3 måneder), der fik caspofungin 25 mg/m

daglig (svarende til

en daglig gennemsnitsdosis på 2,1 mg/kg), var caspofungins højeste koncentration (C

) og

caspofungins trough-koncentration (C

) efter flere doser den samme som hos voksne, der

fik caspofungin 50 mg daglig. På 1. dag var C

den samme, og C

var let forhøjet (36 %)

hos disse nyfødte og spædbørn i forhold til voksne. Dog sås variationer både i C

(dag 4

geometrisk gennemsnit 11,73 μg/ml, interval 2,63 til 22,05 μg/ml) og C

(dag 4

geometrisk gennemsnit 3,55 μg/ml, interval 0,13 til 7,17 μg/ml). Målinger vedrørende

0-24t

blev ikke udført i dette studie på grund af få plasmaprøver. Bemærk, at

caspofungins virkning og sikkerhed ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt i prospektive

kliniske studier med nyfødte og spædbørn under 3 måneder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagne doser på op til 7-8 mg/kg givet intravenøst, viste

reaktioner på injektionsstedet hos rotter og aber, tegn på histaminfrigørelse hos rotter, samt

tegn på leverbivirkninger hos aber. Udviklingstoksicitetsundersøgelser med rotter viste, at

caspofungin forårsagede nedsat fostervægt samt øget forekomst af ufuldstændig

ossifikation af vertebra, sternebra og kranie ved doser på 5 mg/kg, hvilket blev forbundet

med maternelle bivirkninger såsom tegn på histaminfrigørelse hos gravide rotter. Der sås

også øget forekomst af cervikale ribben. Caspofungin er i in vitro-assays negativ med

henblik på genotoksicitet, såvel som i in vivo-test med knoglemarvskromosom hos mus.

Der er ikke udført langtidsundersøgelser med dyr med henblik på at vurdere caspofungins

karcinogene potentiale. I studier udført med han- og hunrotter var der ingen påvirkning af

fertiliteten med caspofungin op til 5 mg/kg/dag.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Mannitol (E421)

Iseddikesyre

Natriumhydroxid (til justering af pH-værdien)

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med fortyndingsmidler indeholdende glucose, da Dalvocans ikke er stabilt

i fortyndingsmidler indeholdende glucose. På grund af manglende kompatibilitetsstudier

må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Dalvocans indeholder ingen konserveringsmidler.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist i 24 timer ved 25 °C eller under og

ved 5 ± 3 °C, hvis det er rekonstitueret med vand til injektionsvæske. Ud fra et

mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes straks, medmindre metoden til

åbning/rekonstituering/fortynding indebærer en risiko for mikrobiologisk kontamination.

56413_spc.docx

Side 16 af 22

Hvis opløsningen ikke anvendes straks, er opbevaringstider og -forhold før anvendelse

brugerens ansvar.

Kemisk og fysisk stabilitet af den fortyndede infusionsopløsning til patienten under brug er

blevet påvist i 48 timer ved 2-8 °C og ved stuetemperatur (25 °C), hvis det er fortyndet

med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) eller 2,25 mg/ml (0,225 %)

infusionsvæske eller Ringer-laktat-opløsning.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet anvendes med det samme. Hvis

opløsningen ikke anvendes straks, er opbevaringstider og -forhold før anvendelse

brugerens ansvar og vil normalt ikke være mere end 24 timer ved 2-8 °C, medmindre

rekonstituering og fortynding er sket under kontrollerede, validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Uåbnede hætteglas: Opbevares i køleskab (2-8 °C).

Opbevaringsforhold efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

10 ml gennemsigtigt type I hætteglas med grå bromobutylgummiprop med aluminiumbånd

og rødt polypropylenplastiklåg med flip off-låg.

10 ml gennemsigtigt type I hætteglas med grå bromobutylgummiprop med aluminiumbånd

og orange polypropylenplastiklåg med flip off-låg.

Pakningsstørrelser: 1 hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Rekonstituering af Dalvocans

BRUG IKKE FORTYNDINGSMIDLER, DER INDEHOLDER GLUCOSE, da Dalvocans

ikke er stabilt i fortyndingsmidler indeholdende glucose. Dalvocans MÅ IKKE BLANDES

ELLER INFUNDERES SAMMEN MED ANDEN MEDICIN, da der ikke foreligger data

vedrørende forligelighed mellem Dalvocans og andre intravenøse stoffer, tilsætningsstoffer

eller lægemidler. Efterse infusionsopløsningen visuelt for partikler eller misfarvning.

Eventuelt resterende antimykotisk opløsning samt alle materialer, der har været anvendt til

administration, skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Dalvocans 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE TIL VOKSNE PATIENTER

Trin 1. Rekonstituering af almindelige hætteglas

For at rekonstituere pulveret bringes hætteglasset til stuetemperatur, og der tilsættes

aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker. Koncentrationen af det rekonstituerede

hætteglas vil være 5,2 mg/ml.

56413_spc.docx

Side 17 af 22

Det hvide/råhvide, kompakte, frysetørrede pulver vil opløses fuldstændigt. Bland

forsigtigt, indtil der fremkommer en klar opløsning. Rekonstituerede opløsninger skal

inspiceres visuelt for partikler eller misfarvning. Denne rekonstituerede opløsning kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder eller ved 5 ± 3 °C.

Trin 2. Tilsætning af rekonstitueret Dalvocans til patientens infusionsopløsning

Fortyndingsmidler til den endelige infusionsvæske er: Natriumchloridinjektionsvæske eller

Ringer-laktat-opløsning. Infusionsopløsningen klargøres aseptisk ved at tilsætte den

foreskrevne mængde af rekonstitueret koncentrat (som vist i tabellen nedenfor) til en

250 ml infusionspose eller -flaske. Infusioner med reduceret volumen af 100 ml kan

anvendes for daglige doser på 50 mg eller 35 mg, hvis dette er nødvendigt af medicinske

årsager.

Opløsningen må ikke anvendes, hvis den er uklar, eller hvis der er bundfald.

FORBEREDELSE AF INFUSIONSVÆSKEN TIL VOKSNE

DOSIS*

Volumen af

rekonstitueret

Dalvocans til

overførsel til

intravenøs pose

eller flaske

Standardforberedels

e

(rekonstitueret

Dalvocans tilsat i

250 ml) endelig

koncentration

Reduceret

infusionsvolumen

(rekonstitueret

Dalvocans tilsat i

100 ml) endelige

koncentration

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg ved reduceret

volumen

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg ved moderat

nedsat leverfunktion

(fra ét 50 mg

hætteglas)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg ved moderat

nedsat leverfunktion

(fra ét 50 mg

hætteglas) ved

reduceret volumen

7 ml

0,34 mg/ml

* 10,5 ml bør anvendes til rekonstituering af alle hætteglas.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE TIL BØRN

Beregning af legemsareal (BSA) mhp. dosering til børn

Før tilberedning af infusion skal patientens legemsareal (BSA) beregnes ved hjælp af

følgende formel: (Mostellerformlen)

Tilberedning af 70 mg/m

2

infusion til børn >3 måneder (ved brug af et 50 mg-hætteglas)

Bestem den initialdosis, der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens legemsareal

(som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

BSA (m

) X 70 mg/m

= initialdosis

Den maksimale initialdosis på dag 1 bør ikke overstige 70 mg uanset den beregnede

dosis til patienten.

Bring det afkølede hætteglas med Dalvocans til stuetemperatur.

56413_spc.docx

Side 18 af 22

Legemsareal

m

Højde

x vægt

3600

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

. Denne rekonstituerede opløsning kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder eller ved 5 ± 3 °C

. Dette vil give en

endelig caspofunginkoncentration i hætteglasset på 5,2 mg/ml.

Tag den mængde af lægemidlet, der svarer til den beregnede initialdosis (Trin 1), fra

hætteglasset. Overfør aseptisk denne mængde (ml)

rekonstitueret Dalvocans til en i.v.-

pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumchloridopløsning

eller Ringer-laktat-opløsning til injektion. Alternativt kan volumen (ml)

rekonstitueret Dalvocans tilsættes en reduceret volumen 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 %

natriumchloridopløsning eller Ringer-laktat-opløsning til injektion, men må ikke

overstige en endelig koncentration på 0,5 mg/ml. Denne infusionsopløsning skal

anvendes inden for 48 timer, hvis den opbevares på køl ved 2-8 °C eller ved

stuetemperatur (25 °C).

Tilberedning af 50 mg/m

2

infusion til børn >3 måneder (ved brug af et 50 mg-hætteglas)

Bestem den faktiske, daglige vedligeholdelsesdosis, der skal anvendes til barnet, ved

hjælp af patientens legemsareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

BSA (m

) X 50 mg/m

= daglig vedligeholdelsesdosis

Den daglige vedligeholdelsesdosis må ikke overstige 70 mg, uanset den beregnede dosis

til patienten.

Bring det afkølede hætteglas med Dalvocans til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

. Denne rekonstituerede opløsning kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder eller ved 5 ± 3 °C

. Dette vil give en

endelig caspofunginkoncentration i hætteglasset på 5,2 mg/ml.

Tag den mængde af lægemidlet, der svarer til den beregnede daglige vedligeholdelses-

dosis (Trin 1), fra hætteglasset. Overfør aseptisk denne mængde (ml)

rekonstitueret

Dalvocans til en i.v.-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 %

natriumchloridopløsning eller Ringer-laktat-opløsning til injektion. Alternativt kan

volumen (ml)

af rekonstitueret Dalvocans tilsættes en reduceret volumen 0,9 %, 0,45 %

eller 0,225 % natriumchloridopløsning eller Ringer-laktat-opløsning til injektion, men

må ikke overstige en endelig koncentration på 0,5 mg/ml. Denne infusionsopløsning

skal anvendes inden for 48 timer, hvis den opbevares på køl ved 2-8 °C eller ved

stuetemperatur (25 °C).

Bemærkninger vedrørende tilberedning:

A Det hvide/råhvide pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt, indtil der

fremkommer en klar opløsning.

B Efterse den rekonstituerede opløsning visuelt for partikler eller misfarvning under

rekonstitution og før infusion. Opløsningen må ikke anvendes, hvis den er uklar,

eller hvis der er bundfald.

C Dalvocans er formuleret med henblik på at kunne give den fulde dosis, der er

angivet på hætteglassets etiket (50 mg), når der trækkes 10 ml op af hætteglasset.

Dalvocans 70

mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE TIL VOKSNE PATIENTER

Trin 1. Rekonstituering af almindelige hætteglas

For at rekonstituere pulveret bringes hætteglasset til stuetemperatur, og der tilsættes

aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker. Koncentrationen af det rekonstituerede

hætteglas vil være 7,2 mg/ml.

56413_spc.docx

Side 19 af 22

Det hvide/råhvide, kompakte, frysetørrede pulver vil opløses fuldstændigt. Bland

forsigtigt, indtil der fremkommer en klar opløsning. Rekonstituerede opløsninger skal

inspiceres visuelt for partikler eller misfarvning. Denne rekonstituerede opløsning kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder eller ved 5 ± 3 °C.

Trin 2. Tilsætning af rekonstitueret Dalvocans til patientens infusionsopløsning

Fortyndingsmidler til den endelige infusionsvæske er: Natriumchloridinjektionsvæske eller

Ringer-laktat-opløsning. Infusionsopløsningen klargøres aseptisk ved at tilsætte den

foreskrevne mængde af rekonstitueret koncentrat (som vist i tabellen nedenfor) til en

250 ml infusionspose eller -flaske. Infusioner med reduceret volumen af 100 ml kan

anvendes for daglige doser på 50 mg eller 35 mg, hvis dette er nødvendigt af medicinske

årsager.

Opløsningen må ikke anvendes, hvis den er uklar, eller hvis der er bundfald.

FORBEREDELSE AF INFUSIONSVÆSKEN TIL VOKSNE

DOSIS*

Volumen af

rekonstitueret

Dalvocans til

overførsel til

intravenøs pose

eller flaske

Standardforberedelse

(rekonstitueret

Dalvocans tilsat i

250 ml) endelig

koncentration

Reduceret

infusionsvolumen

(rekonstitueret

Dalvocans tilsat i

100 ml) endelige

koncentration

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

70 mg

(fra to 50 mg

hætteglas)**

14 ml

0,28 mg/ml

Anbefales ikke

35 mg ved moderat

nedsat leverfunktion

(fra ét 70 mg

hætteglas)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

* 10,5 ml bør anvendes til rekonstituering af alle hætteglas.

** Hvis der ikke er et 70 mg hætteglas til rådighed, kan 70 mg dosen forberedes med to 50 mg

hætteglas.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE TIL BØRN

Beregning af legemsareal (BSA) mhp. dosering til børn

Før tilberedning af infusion skal patientens legemsareal (BSA) beregnes ved hjælp af

følgende formel: (Mostellerformlen)

Tilberedning af 70 mg/m

2

infusion til børn >3 måneder (ved brug af et 70 mg-hætteglas)

Bestem den initialdosis, der skal anvendes til barnet ved hjælp af patientens legemsareal

(som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

BSA (m

) X 70 mg/m

= initialdosis

Den maksimale initialdosis på dag 1 bør ikke overstige 70 mg uanset den beregnede

dosis til patienten.

Bring det afkølede hætteglas med Dalvocans til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

Denne rekonstituerede opløsning kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder eller ved 5 ± 3 °C

. Dette vil give en

endelig caspofunginkoncentration i hætteglasset på 7,2 mg/ml.

56413_spc.docx

Side 20 af 22

Legemsareal

m

Højde

x vægt

3600

Tag den mængde af lægemidlet, der svarer til den beregnede initialdosis (Trin 1), fra

hætteglasset. Overfør aseptisk denne mængde (ml)c rekonstitueret Dalvocans til en i.v.-

pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 % natriumchloridopløsning

eller Ringer-laktat-opløsning til injektion. Alternativt kan volumen (ml)c af

rekonstitueret Dalvocans tilsættes en reduceret volumen 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 %

natriumchloridopløsning eller Ringer-laktat-opløsning til injektion, men må ikke

overstige en endelig koncentration på 0,5 mg/ml. Denne infusionsopløsning skal

anvendes inden for 48 timer, hvis den opbevares på køl ved 2-8 °C eller ved

stuetemperatur (25 °C).

Tilberedning af 50 mg/m

2

infusion til børn >3 måneder (ved brug af et 70 mg-hætteglas)

Bestem den faktiske, daglige vedligeholdelsesdosis, der skal anvendes til barnet, ved

hjælp af patientens legemsareal (som beregnet ovenfor) og følgende ligning:

BSA (m

) X 50 mg/m

= daglig vedligeholdelsesdosis

Den daglige vedligeholdelsesdosis må ikke overstige 70 mg, uanset den beregnede dosis

til patienten.

Bring det afkølede hætteglas med Dalvocans til stuetemperatur.

Tilsæt aseptisk 10,5 ml vand til injektionsvæsker

Denne rekonstituerede opløsning kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C eller derunder eller ved 5 ± 3 °C

. Dette vil give en

endelig caspofunginkoncentration i hætteglasset på 7,2 mg/ml.

Tag den mængde af lægemidlet, der svarer til den beregnede daglige vedligeholdelses-

dosis (Trin 1), fra hætteglasset. Overfør aseptisk denne mængde (ml)c rekonstitueret

Dalvocans til en i.v.-pose (eller flaske) med 250 ml 0,9 %, 0,45 % eller 0,225 %

natriumchloridopløsning eller Ringer-laktat-opløsning til injektion. Alternativt kan

volumen (ml)c af rekonstitueret Dalvocans tilsættes en reduceret volumen 0,9 %, 0,45

% eller 0,225 % natriumchloridopløsning eller Ringer-laktat-opløsning til injektion,

men må ikke overstige en endelig koncentration på 0,5 mg/ml. Denne

infusionsopløsning skal anvendes inden for 48 timer, hvis den opbevares på køl ved 2-

8 °C eller ved stuetemperatur (25 °C).

Bemærkninger vedrørende tilberedning:

A Det hvide/råhvide pulver vil opløses fuldstændigt. Bland forsigtigt, indtil der

fremkommer en klar opløsning.

B Efterse den rekonstituerede opløsningen visuelt for partikler eller misfarvning

under rekonstituering og inden infusion. Opløsningen må ikke anvendes, hvis den

er uklar, eller hvis der er bundfald.

C Dalvocans er formuleret med henblik på at kunne give den fulde dosis, der er

angivet på hætteglassets etiket (70 mg), når der trækkes 10 ml op af hætteglasset.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alvogen Malta Operations (ROW) Limited

Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4

Sir Temi Zammit Buildings

San Gwann Industrial Estate

San Gwann SGN 3000

Malta

56413_spc.docx

Side 21 af 22

Repræsentant

Alvogen Romania SRL

44 B, Theodor Pallady Blvd.

3rd district, 032266 Bucharest

Romania

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg:

56412

70 mg:

56413

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. april 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. oktober 2017

56413_spc.docx

Side 22 af 22

Benzer ürünler

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin

Bu bilgileri paylaşın