Calciumfolinat "Actavis" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danimarka - Danca - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

şimdi satın al

Ürün özellikleri Ürün özellikleri (SPC)

25-04-2016

Aktif bileşen:
Calciumfolinat
Mevcut itibaren:
Actavis Group PTC ehf.
ATC kodu:
V03AF03
INN (International Adı):
Calcium
Doz:
10 mg/ml
Farmasötik formu:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Yetkilendirme numarası:
46713

Belgenin tamamını okuyun

21. april 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Calciumfolinat "Actavis", injektions- og infusionsvæske, opløsning

1.

D.SP.NR.

27210

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Calciumfolinat "Actavis"

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 10,8 mg calciumfolinat svarende til 10 mg folininsyre.

3 ml hætteglas indeholder 32,4 mg calciumfolinat svarende til 30 mg folininsyre.

10 ml hætteglas indeholder 108 mg calciumfolinat svarende til 100 mg folininsyre.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Indeholder 3,05 mg/ml natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- og infusionsvæske, opløsning

Klar, let gullig væske.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Calciumfolinat "Actavis" anvendes til at reducere toksicitet og modvirke effekten af

folininsyreantagonister som methotrexat i cytotoksisk behandling og overdosering hos

voksne og børn. I cytotoksisk behandling er denne behandling kendt som calciumfolinat-

rescue.

I kombination med 5-fluorouracil (5-FU) i cytotoksisk behandling.

46713_spc.docx

Side 1 af 11

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Calciumfolinat-rescue ved methotrexatbehandling

Da dosisregimet ved calciumfolinat-rescue i høj grad afhænger af dosering og

indgivelsesmåde for mellem- og højdosismethotrexat, vil methotrexatprotokollen

bestemme dosisregimet for calciumfolinat-rescue. Derfor bør der henvises til den aktuelle

protokol for mellem- eller højdosismethotrexat, når calciumfolinat-dosering og

-indgivelsesmåde bestemmes.

Følgende retningslinjer kan illustrere dosisregimer brugt til voksne, ældre og børn:

Calciumfolinat-rescue ved behandling med mellem- og højdosismethotrexat

Calciumfolinat-rescue er nødvendig, når methotrexat indgives i doser over 500 mg/m

kropsoverflade, og skal overvejes ved doser på mellem 100 mg og 500 mg/m

kropsoverflade.

Dosering og varighed af brugen af Calciumfolinat "Actavis" afhænger primært af den

valgte methotrexatbehandling og dosis og/eller forekomsten af toksicitetssymptomer og

den enkelte patients udskillelseskapacitet af methotrexat. Det anbefales, at den første dosis

Calciumfolinat "Actavis" er på 15 mg (6-12 mg/m

), som indgives 12-24 timer (senest 24

timer) efter methotrexatinfusionen er iværksat. Den samme dosis indgives hver sjette time

over en periode på 72 timer. Efter adskillige parenterale doser kan behandlingen foregå

peroralt. Udover indgift af Calciumfolinat "Actavis" indgår foranstaltninger til sikring af

hurtig udskillelse af methotrexat (opretholdelse af høj urinproduktion og alkalisering af

urinen) som en integreret del af calciumfolinat-rescue.

Nyrefunktionen skal overvåges ved at måle serumkreatininniveauet daglig.

48 timer efter methotrexatinfusionen er iværksat, bør residualniveauet af methotrexat

måles. Hvis residualniveauet af methotrexat er > 0,5 µmol/l, bør calciumfolinatdoser

tilpasses efter følgende tabel:

Residualniveauet af methotrexat i blodet 48

timer efter opstart af methotrexat:

Ekstra calciumfolinat, der skal indgives

hver sjette time i 48 timer, indtil

methotrexatniveauet ligger under 0,05

µmol/l:

≥ 0,5 µmol/l

15 mg/m²

> 1,0 µmol/l

100 mg/m²

> 2,0 µmol/l

200 mg/m²

I kombination med 5-fluorouracil ved cytotoksisk behandling:

Der er anvendt forskellige regimer og forskellige doser, men en optimal dosis er ikke

blevet påvist. Følgende regimer er anvendt hos voksne og ældre i behandling af

fremskreden eller metastatisk colorektalcancer og angives som eksempler. Der findes

ingen data om brug af calciumfolinat i kombination med 5-fluorouracil hos børn:

-

Regime hver anden uge: Calciumfolinat "Actavis" 200 mg/m

som intravenøs infusion

over to timer efterfulgt af intravenøs bolusinjektion af 400 mg/m

5-fluorouracil og 22

timers intravenøs infusion af 5-fluorouracil (600 mg/m

) i to på hinanden følgende dage

hver anden uge på dag et og to.

46713_spc.docx

Side 2 af 11

-

Ugentligt regime: Calciumfolinat "Actavis" 20 mg/m

som intravenøs bolusinjektion

eller 200-500 mg/m

intravenøs infusion over en periode på to timer plus 500 mg/m

fluorouracil som intravenøs bolusinjektion midt i eller ved afslutningen af

calciumfolinatinfusionen.

-

Månedligt regime: én gang om måneden i fem på hinanden følgende dage: 20 mg/m

intravenøs bolusinjektion eller 200-500 mg/m

som intravenøs infusion over en periode

på to timer umiddelbart efterfulgt af 425 eller 370 mg/m

5-fluorouracil som intravenøs

bolusinjektion.

Ved kombinationsbehandling med 5-fluorouracil kan det være nødvendigt at ændre

doseringen af 5-fluorouracil og det behandlingsfrie interval afhængig af patientens tilstand,

klinisk respons og dosisbegrænsende toksicitet som angivet i produktinformationen for 5-

fluorouracil. Det er ikke nødvendigt at sænke calciumfolinatdosis.

Lægen fastsætter antallet af gentagne cykler.

Antidot til folininsyreantagonisterne trimetrexat, trimethoprim og pyrimethamin:

Trimetrexattoksicitet

Forebyggelse: Calciumfolinat "Actavis" bør indgives daglig under behandling med

trimetrexat og i 72 timer efter sidste trimetrexatdosis. Calciumfolinat "Actavis" kan

indgives enten intravenøst som en dosis på 20 mg/m

i 5-10 minutter hver sjette time

(samlet dagsdosis på 80 mg/m

) eller peroralt med fire doser på 20 mg/m

med lige stort

interval. Daglige doser calcium eller calciumfolinat bør tilpasses afhængig af

trimetrexats hæmatologiske toksicitet.

Overdosering (opstår formentlig ved trimetrexatdoser på over 90 mg/m

uden samtidig

indgift af calciumfolinat): Calciumfolinat "Actavis" bør indgives intravenøst med en

dosis på 40 mg/m

hver sjette time i tre dage efter seponering af trimetrexat.

Trimethoprimtoksicitet

Calciumfolinat "Actavis" bør indgives intravenøst med en dosis på 3-10 mg/dag efter

seponering af trimethoprim, indtil blodværdierne er normale.

Pyrimethamintoksicitet

Ved høje doser pyrimethamin eller forlænget behandling ved lave doser bør der

sideløbende indgives 5-50 mg Calciumfolinat "Actavis" daglig på baggrund af de

perifere blodværdier.

Indgivelsesmåde

Calciumfolinat "Actavis" indgives parenteralt som intramuskulær injektion eller intravenøs

injektion eller infusion. Calciumfolinat må ikke indgives intratekalt.

Der er rapporteret om dødsfald ved intratekal indgift af folininsyre efter intratekal

overdosering af methotrexat.

Ved intravenøs indgift bør der maksimalt injiceres 160 mg calciumfolinat i minuttet på

grund af calciumindholdet i opløsningen.

46713_spc.docx

Side 3 af 11

Calciumfolinat-rescue skal ske ved parenteral indgift hos patienter med malabsorptions-

syndromer eller andre gastrointestinale lidelser (opkastning, diarre, subileus osv.), hvor

enteral absorption ikke kan garanteres. Doser på over 25-50 mg skal indgives parenteralt

på grund af enteral mætning af absorptionen af calciumfolinat.

Ved intravenøs infusion kan calciumfolinat fortyndes med 0,9 % natriumkloridopløsning

eller 5 % glukoseopløsning før brug. Se også pkt. 6.3 og 6.6.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne anført under

pkt. 6.1.

Calciumfolinat "Actavis" bør ikke bruges til behandling af perniciøs anæmi eller andre

megaloblastiske anæmier, som skyldes B12-vitaminmangel.

Ved brug af calciumfolinat med methotrexat eller 5-fluorouracil under graviditet og

amning, se pkt. 4.6 og produktresumé for lægemidler som indeholder methotrexat og 5-

fluorouracil.

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Calciumfolinat "Actavis" bør kun indgives parenteralt som intramuskulær injektion,

intravenøs injektion eller infusion. Calciumfolinat "Actavis" må ikke indgives intratekalt.

Der er rapporteret om dødsfald ved intratekal indgift af folininsyre efter intratekal

overdosering af methotrexat.

Calciumfolinat "Actavis" bør kun bruges sammen med methotrexat eller 5-fluorouracil

under direkte tilsyn af en læge med erfaring i brug af cancer kemoterapeutiske midler.

Behandling med Calciumfolinat "Actavis" kan maskere perniciøs anæmi og andre

anæmier, der opstår som følge af B12-vitaminmangel.

Mange cytostatika – direkte eller indirekte DNA-syntesehæmmere (hydroxycarbamid,

cytarabin, mecaptopurin, thioguanin) – medfører makrocytose. Sådanne makrocytoser bør

ikke behandles med folininsyre.

Hos epilepsipatienter, der behandles med fenobarbital, fenytoin, primidon og succinimider,

er der risiko for øget frekvens i krampeanfald grundet faldende plasmakoncentration af

antiepileptika. Der anbefales klinisk monitorering, muligvis også monitorering af

plasmakoncentrationerne og, om nødvendigt, dosistilpasning af det antiepileptiske middel

under indgift og efter seponering af Calciumfolinat "Actavis" (se pkt. 4.5).

Calciumfolinat/methotrexat

Se produktresuméet for methotrexat, hvis der ønskes yderligere oplysninger om

nedsættelse af methotrexattoksicitet.

Calciumfolinat "Actavis" har ingen indvirkning på methotrexats ikke-hæmatologiske

toksicitet som f.eks. nefrotoksicitet som følgevirkning af udfældning af methotrexat

og/eller metabolitter i nyrerne. Patienter, der oplever forsinket elimination i løbet af

46713_spc.docx

Side 4 af 11

methotrexats initiale halveringstid, udvikler sandsynligvis reversibel nyresvigt og andre

toksiciteter associeret med methotrexat (se produktresumé for methotrexat).

Tilstedeværelsen af allerede eksisterende eller methotrexatinduceret nyreinsufficiens er

potentielt associeret med forsinket udskillelse af methotrexat og kan øge behovet for højere

doser eller forlænget brug af Calciumfolinat "Actavis".

For høje Calciumfolinat "Actavis" doser skal undgås, da de kan hæmme methotrexats

antitumoraktivitet, især ved CNS-tumorer, hvor Calciumfolinat "Actavis" akkumuleres

efter gentagne cykler.

Methotrexatresistens som følge af nedsat membrantransport indikerer også resistens over

for folininsyre-rescue, da lægemidlerne deler samme transportsystem.

Utilsigtet overdosering med en folinatantagonist som f.eks. methotrexat bør behandles som

en medicinsk nødsituation. Med øget interval mellem indgift af methotrexat og

calciumfolinat-rescue falder Calciumfolinat "Actavis"s evne til at modvirke toksiciteten.

Muligheden for at patienten tager anden medicin, der interagerer med methotrexat (f.eks.

lægemidler, der kan indvirke på methotrexats eliminering eller binding til serumalbumin),

skal altid overvejes, hvis der observeres abnormaliteter i laboratoriet eller når der

observeres klinisk toksicitet.

Calciumfolinat/5-fluorouracil

I et kombinationsregime med 5-fluorouracil øges toksicitetsrisikoen ved 5-fluorouracil af

Calciumfolinat "Actavis" hos især ældre eller svagelige patienter. De mest almindelige

manifestationer er leukopeni, mucositis, stomatitis og/eller diarre, som kan være

dosisbegrænsende.

Hvis der udvikles toksicitet, når Calciumfolinat "Actavis" og 5-fluorouracil bruges

sammen, bør 5-fluorouracildosis reduceres mere, end hvis der udvikles toksicitet ved 5-

flourouracil alene.

Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil/Calciumfolinat "Actavis" bør hverken

iværksættes eller opretholdes hos patienter med symptomer på gastrointestinal toksicitet,

uanset alvorlighed, førend alle symptomer er helt forsvundet.

Da diarre kan være tegn på gastrointestinal toksicitet, skal patienter med diarre overvåges

nøje, indtil symptomerne er forsvundet, da hurtig klinisk forværring, der medfører

dødsfald, kan opstå. Hvis der opstår diarre og/eller stomatitis, anbefales det at reducere 5-

flourouracil-dosis, til symptomerne er helt væk. Ældre og patienter, der på grund af

sygdom har lav fysisk aktivitet, er særligt udsatte for toksicitet. Der bør derfor udvises

særlig forsigtighed ved behandling af disse patienter.

Hos ældre patienter og patienter, der forudgående har været i strålebehandling, anbefales

det at starte med en nedsat dosis 5-fluorouracil.

Calciumfolinat "Actavis" må ikke blandes med 5-fluorouracil i samme intravenøse

injektion eller infusion.

Calciumniveauerne bør overvåges hos patienter i kombinationsbehandling med 5-

fluorouracil/Calciumfolinat "Actavis", og der bør gives calciumtilskud, hvis

calciumniveauerne er lave.

46713_spc.docx

Side 5 af 11

Dette lægemiddel indeholder 3,05 mg natrium pr. ml, hvilket svarer til 9,15 mg pr. 3 ml-

hætteglas og 30,5 mg pr. 10 ml-hætteglas. Der skal tages højde for dette indhold hos

patienter på saltfattig diæt.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hvis Calciumfolinat "Actavis" gives sammen med en folininsyreantagonist (f.eks. co-

trimoxazol, pyrimethamin), kan effekten af folininsyreantagonisten blive nedsat eller

fuldstændig neutraliseret.

Calciumfolinat "Actavis" kan reducere virkningen af antiepileptika: fenobarbital, primidon,

fenytoin og succinimider, og kan øge hyppigheden af krampeanfald (nedsat plasmaniveau

af enzyminducerende antiepileptika kan ses, fordi levermetabolismen er øget, da folater er

en af co-faktorerne) (se pkt. 4.4 og 4.8).

Samtidig indgift af Calciumfolinat "Actavis" og 5-fluorouracil har vist sig at øge effekten

og toksiciteten af 5-fluorouracil (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.8).

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen adækvate og velkontrollerede kliniske undersøgelser blandt gravide eller

ammende kvinder. Der er ikke udført formelle toksicitetsundersøgelser hos dyr med

Calciumfolinat "Actavis". Der er intet, der indikerer, at folininsyre inducerer skadelige

virkninger, hvis det indgives under graviditet. Methotrexat bør kun indgives under

graviditet ved streng indikation, hvor fordelene for moderen bør holdes op mod de mulige

farer for fostret. Hvis behandling med methotrexat eller andre folinatantagonister finder

sted trods graviditet eller amning, er der ingen begrænsninger med hensyn til brugen af

Calciumfolinat "Actavis" for at nedsætte toksiciteten eller modvirke bivirkningerne.

Brug af 5-fluorouracil er generelt kontraindiceret under graviditet og amning; dette gælder

også for brug af Calciumfolinat "Actavis" i kombination med 5-fluorouracil.

Se produktresumeer for lægemidler, som indeholder methotrexat, andre folatantagonister

og 5-fluorouracil.

Amning

Det vides ikke, om Calciumfolinat "Actavis" udskilles i modermælk. Calciumfolinat

"Actavis" kan bruges under amning, når det vurderes nødvendigt i henhold til med den

terapeutiske indikation.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at køre bil eller bruge

maskiner. Calciumfolinat "Actavis" forventes dog ikke at påvirke denne evne.

46713_spc.docx

Side 6 af 11

5.8

Bivirkninger

Begge terapeutiske indikationer

Immunsystemet

Meget sjældne (<1/10.000): allergiske reaktioner, herunder anafylaktoide/anafylaktiske

reaktioner og urticaria.

Psykiske forstyrrelser

Sjældne (≥1/10.000 til <1/1.000): søvnløshed, agitation og depression efter høje doser.

Nervesystemet

Sjældne (≥1/10.000 til <1/1.000): øget hyppighed af anfald hos epileptikere (se også pkt.

4.5).

Mave-tarm-kanalen

Sjældne (≥1/10.000 til <1/1.000): gastrointestinale lidelser efter høje doser.

Almene symptomer og reaktioner på indgivelsesstedet

Ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100): der er observeret feber efter indgift af

Calciumfolinat "Actavis" som injektion.

Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil

Sikkerhedsprofilen afhænger generelt af det anvendte 5-fluorouracilregime gå grund af de

øgede 5-fluorouracilinducerede toksiciteter:

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data): Hyperammonæmi

Blod og lymfesystem

Meget almindelige (≥ 1/10): Knoglemarvssvigt, herunder fatale tilfælde.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelige (≥ 1/10): Mucositis, herunder stomatitis og cheilitis. Der er set dødsfald

som følge af mucositis.

Hud og subkutane væv

Almindelige (≥ 1/100 til <1/10): Palmar-plantar erythrodysæstesi

Regime hver måned

Mave-tarmkanalen

Meget almindelige (≥ 1/10): emesis og kvalme.

Ingen øgning af andre 5-fluorouracilinducerede toksiciteter (f.eks. neurotoksicitet).

46713_spc.docx

Side 7 af 11

Ugentligt regime

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelige (≥ 1/10): Diarre med højere grad af toksicitet og dehydrering med

behandling på hospital og endda død til følge.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der er ikke indberettet følger hos patienter, der har fået signifikant mere Calciumfolinat

"Actavis" end den anbefalede dosis.

Hvis der opstår overdosering af en kombination af 5-fluorouracil med Calciumfolinat

"Actavis", følges instruktionerne for overdosering af 5-fluorouracil.

For høje mængder Calciumfolinat "Actavis" kan ophæve den kemoterapeutiske virkning af

folininsyreantagonister.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: V 03 AF 03. Afgiftningsmidler ved antineoplastisk behandling.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calciumfolinat "Actavis" er calciumsaltet af 5-formyltetrahydrofolsyre. Dette er en aktiv

metabolit af folininsyre og et essentielt co-enzym i nukleinsyresyntesen i cytotoksisk

behandling.

Calciumfolinat "Actavis" bruges hyppigt til at reducere toksiciteten og modvirke

virkningen af folatantagonister som f.eks. methotrexat. Calciumfolinat "Actavis" og

folatantagonister deler samme membrantransporter og konkurrerer om transport ind i

cellerne, hvilket stimulerer folatantagonist-efflux. Calciumfolinat "Actavis" beskytter

desuden cellerne mod virkningen af folatantagonister ved at genopbygge de reducerede

folatlagre. Calciumfolinat "Actavis" fungerer som en præreduceret kilde til H4-folat, og

den kan derfor omgå folatantagonistblokade og være en kilde til forskellige co-

enzymformer af folininsyre.

Calciumfolinat "Actavis" bruges desuden hyppigt til biokemisk modulering af

flouropyridin (5-fluorouracil) for at fremme dets cytotoksiske aktivitet. 5-fluorouracil

46713_spc.docx

Side 8 af 11

hæmmer thymidylatsyntasen (TS), et essentielt enzym i biosyntesen af pyrimidin, og

Calciumfolinat "Actavis" øger TS-hæmning ved at øge det intracellulære folatlager, hvilket

stabiliserer 5-fluorouracil-TS-komplekset og øger aktiviteten.

Calciumfolinat "Actavis" kan også indgives intravenøst for at forebygge og behandle

folatmangel, hvor denne tilstand ikke kan forebygges eller korrigeres ved peroral indgift af

folininsyre. Dette kan være tilfældet ved total parenteral ernæring og alvorlige

malabsorptionslidelser. Er desuden indikeret til behandling af megaloblastisk anæmi som

følge af folininsyremangel, hvor peroral indgift ikke er mulig.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter intramuskulær indgift af den vandige opløsning er den systemiske tilgængelighed

sammenlignelig med intravenøs indgift. Der opnås dog lavere maksimale serumniveauer

Fordeling

Folininsyres distributionsvolumen er ukendt.

De maksimale serumniveauer af moderstoffet (D/L-5-formyltetrahydrofolsyre, folininsyre)

nås 10 minutter efter intravenøs indgift.

AUC for L-5-formyl-THF og 5-methyl-THF var 28,4±3,5 mg.min/L og 129±112

mg.min/L efter en dosis på 25 mg. Den inaktive D-isomer er til stede i højere

koncentrationer end L-5-formyltetrahydrofolat.

Biotransformation

Calciumfolinat "Actavis" er en racemat, hvor L-formen (L-5-formyltetrahydrofolat, L-5-

formyl-THF) er den aktive enantiomer.

Hovedmetabolitten af folininsyre er 5-methyltetrahydrofolininsyre (5-methyl-THF), som

hovedsagelig dannes i leveren og intestinale mucosa.

Elimination

Elimineringshalveringstiden er 32-35 minutter og 352-485 minutter for henholdsvis den

aktive L-form og den inaktive D-form.

Den totale terminale halveringstid af de aktive metabolitter er cirka seks timer (efter

intravenøs og intramuskulær indgift).

Udskillelse

80-90 % udskilles med urinen (5- og 10-formyltetrahydrofolat som inaktive metabolitter),

5-8 % med fæces.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske testresultater viste ingen risici, der ikke allerede var klinisk kendt (se andre

punkter i produktresuméet).

46713_spc.docx

Side 9 af 11

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Der er rapporteret om uforligeligheder mellem injicerbare former af Calciumfolinat

"Actavis" og injicerbare former af droperidol, fluorouracil, foscarnet og methotrexat.

Droperidol

Droperidol 1,25 mg/0,5 ml sammen med Calciumfolinat "Actavis" 5 mg/0,5 ml:

umiddelbar udfældning sås efter direkte blanding i sprøjte i 5 minutter ved 25° C

efterfulgt af 8 minutters centrifugering.

Droperidol 2,5 mg/0,5 ml sammen med Calciumfolinat "Actavis" 10 mg/0,5 ml:

umiddelbar udfældning sås, når lægemidlerne blev injiceret sekventielt i et Y-stykke

uden at skylle sidearmen imellem injektionerne.

Fluorouracil

Calciumfolinat "Actavis" må ikke blandes i den samme infusion som 5-fluorouracil, da der

kan dannes bundfald. Fluorouracil 50 mg/ml sammen med Calciumfolinat "Actavis" 20

mg/ml, med eller uden dextrose 5 % i vand, har vist sig uforligelig ved forskellige

blandingsforhold og opbevaret i beholdere af polyvinylklorid ved 4° C, 23° C eller 32° C.

Foscarnet

Dannelsen af en sløret, gullig opløsning er rapporteret, hvor foscarnet 24 mg/ml er blandet

med calcium folinat 20 mg/ml.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der nævnes i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Opbevaring efter fortynding

Kemisk og fysisk brugsstabilitet efter fortynding i 5 % glukoseopløsning eller 0,9 %

natriumkloridopløsning er påvist i 24 timer ved 15-25 °C og under normale lysforhold.

Af mikrobiologiske hensyn bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks,

er brugsopbevaringstider og -forhold før brug brugerens ansvar og bør sædvanligvis ikke

overstige 24 timer ved 2-8 °C, med mindre fortynding har fundet sted under kontrollerede

og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8° C).

Oplysninger om opbevaring af lægemiddel efter fortynding kan findes i pkt. 6.3.

46713_spc.docx

Side 10 af 11

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brunt hætteglas (type I) forseglet med gummiprop af bromobutyl og aluminiumshætte med

polypropylen-kapsel.

Pakningsstørrelser

1×3 ml, 5×3 ml, 1×10 ml og 5×10 ml hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Calciumfolinat "Actavis" kan om nødvendigt fortyndes med følgende infusionsvæsker: 5

% glukoseopløsning eller 0,9 % natriumkloridopløsning.

Lægemidlet er kun til engangsbrug. Eventuel ubrugt opløsning skal bortskaffes.

Injektionsvæsken bør inspiceres visuelt før brug. Kun klare opløsninger uden partikler må

bruges. Hvis opløsningen er sløret, eller der ses partikler, skal opløsningen bortskaffes.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Repræsentant

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46713

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. juni 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. april 2016

46713_spc.docx

Side 11 af 11

Benzer ürünler

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin

Bu bilgileri paylaşın