METALCLEAN PLUS

Jamhuri ya Cheki - Kicheki - Ecolab

Nunua Sasa

Inapatikana kutoka:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Idhini idadi:
115402E

Nyaraka katika lugha zingine

Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kibulgaria 17-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kihispania 20-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kidenmaki 24-11-2017
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiestonia 24-11-2017
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kigiriki 28-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiingereza 18-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kifaransa 30-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiitaliano 18-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kilatvia 25-11-2017
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kilithuania 25-11-2017
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kihungari 18-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kireno 19-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kislovakia 20-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kislovenia 29-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kifinlandi 24-11-2017
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiswidi 27-04-2022
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kirusi 19-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kinorwe 26-11-2017
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiukrania 20-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kroeshia 17-09-2021
Karatasi ya data ya Usalama Karatasi ya data ya Usalama
Kiserbia 20-09-2021

Soma hati kamili

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

METALCLEAN PLUS

115402E

1 / 17

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

METALCLEAN PLUS

Kód výrobku

115402E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro mytí nástrojů

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

0.015 % - 0.05 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Zdravotnické prostředky. Semi-automatická aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

06.04.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě toxikologického posouzení.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

METALCLEAN PLUS

115402E

2 / 17

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid sodný

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

křemičitan sodný

1344-09-8

215-687-4

01-2119448725-31

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Toxicita pro specifické cílové orgány -

>= 20 - < 24

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

METALCLEAN PLUS

115402E

3 / 17

jednorázová expozice Kategorie 3; H335

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 10 - < 20

Rozpouštědla / aditiva

95-14-7

202-394-1

01-2119979079-20

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 5 - < 10

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Poznámky

Neobsahuje nebezpečné složky

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

KONCENTRÁT PRODUKTU

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě

očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

...

Soma hati kamili

Tafuta arifu zinazohusiana na bidhaa hii

Shiriki habari hii