BIKALUTAMID FARMAX Potahovaná tableta 50MG

Jamhuri ya Cheki - Kicheki - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Nunua Sasa

Taarifa za kipeperushi Taarifa za kipeperushi (PIL)
03-07-2018
Tabia za bidhaa Tabia za bidhaa (SPC)
03-07-2018
Viambatanisho vya kazi:
BIKALUTAMID (BICALUTAMIDUM)
Inapatikana kutoka:
SVUS Pharma a.s., Hradec Králové
ATC kanuni:
L02BB03
INN (Jina la Kimataifa):
BICALUTAMIDE (BICALUTAMIDUM)
Kipimo:
50MG
Dawa fomu:
Potahovaná tableta
Njia ya uendeshaji:
Perorální podání
Vitengo katika mfuko:
90 Blistr
Dawa ya aina:
na lékařský předpis
Eneo la matibabu:
BIKALUTAMID
Bidhaa muhtasari:
BIKALUTAMID FARMAX
Idhini hali ya:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Idhini idadi:
44/ 702/16-C

Soma hati kamili

Sp.zn. sukls154791/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bikalutamid Farmax 50 mg

potahované tablety

bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Bikalutamid Farmax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bikalutamid Farmax užívat

Jak se přípravek Bikalutamid Farmax užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Bikalutamid Farmax uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Bikalutamid Farmax

a k

čemu se používá

Přípravek Bikalutamid Farmax obsahuje léčivou látku bikalutamid. Patří do skupiny léků nazývaných

anti-androgeny.

Přípravek Bikalutamid Farmax se používá k léčbě rakoviny prostaty.

Působí tím, že blokuje účinky mužských hormonů, jako je testosteron.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Bikalutamid Farmax

užívat

Neužívejte přípravek

Bikalutamid Farmax

jestliže jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

již užíváte přípravek zvaný cisaprid nebo určitá antihistaminika (terfenadin nebo astemizol)

jste žena

Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Bikalutamid Farmax. Pokud si nejste

jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Bikalutamid Farmax

užívat.

Přípravek Bikalutamid Farmax nesmí být podáván dětem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Bikalutamid Farmax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Pokud trpíte některým z následujících onemocnění: jakékoliv srdeční či cévní onemocnění,

včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo léčba těchto onemocnění. Při užívání

přípravku Bikalutamid Farmax může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu.

Pokud máte problémy s játry.

Pokud máte diabetes mellitus (cukrovka) a již užíváte léky zvané “LHRH analoga” jako jsou

goserelin, buserelin, leuprorelin a triptorelin.

Pokud půjdete do nemocnice, informujte nemocniční personál, že užíváte přípravek

Bikalutamid Farmax.

Další léčivé přípravky a přípravek

Bikalutamid Farmax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval,

nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo

rostlinných přípravků. Je to proto, že přípravek Bikalutamid Farmax může ovlivňovat způsob, jakým

ostatní léky působí. Ostatní léky také mohou ovlivňovat způsob, jakým působí přípravek Bikalutamid

Farmax.

Neužívejte přípravek Bikalutamid Farmax, pokud již užíváte některý z následujících léků:

cisaprid (lék na poruchy trávení)

určitá antihistaminika (terfenadin nebo astemizol)

Přípravek Bikalutamid Farmax a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např.

chinidin, prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Přípravek Bikalutamid

Farmax může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např:

methadon (užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum),

antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Informujte lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků:

léky užívané ústy na prevenci krevních sraženin (perorální antikoagulancia)

cyklosporin (lék používaný k potlačení Vaší imunity).

blokátory vápníkových kanálů (léky používané při léčbě vysokého krevního tlaku a některých

srdečních obtížích)

cimetidin (lék používaný při žaludečních obtížích)

ketokonazol (lék používaný k léčbě plísňových infekcí)

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Bikalutamid Farmax negativně ovlivnil Vaši schopnost řídit auto

nebo obsluhovat stroje. Po užití přípravku Bikalutamid Farmax můžete pociťovat ospalost, dbejte tedy

opatrnosti.

Přípravek

Bikalutamid Farmax obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

přípravek užívat.

3. Jak se přípravek

Bikalutamid Farmax

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělého je jedna tableta denně.

Tabletu spolkněte celou, bez rozkousání, a zapijte ji vodou.

Snažte se tabletu užívat každý den ve stejnou dobu.

Nepřestávejte užívat tento přípravek, i když se cítíte lépe, dokud Vám neřekne lékař.

Jestliže jste užil více přípravku

Bikalutamid Farmax,

než jste měl

Pokud jste užil více přípravku Bikalutamid Farmax, než jste měl, obraťte se na svého lékaře nebo se

rovnou dostavte do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek

Bikalutamid Farmax

Jestliže jste zapomněl užít Váš lék, vynechejte zapomenutou dávku a vezměte si Vaši obvyklou dávku

v obvyklém denním čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Tyto nežádoucí účinky jsou méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů)

Mezi příznaky patří náhlý rozvoj:

vyrážky, svědění či kopřivky na kůži

otoku obličeje, rtů, jazyka, hrdla či jiné části těla

dušnosti, sípání či obtížného dýchání.

V takovém případě

ihned vyhledejte lékaře

Zároveň neprodleně informujte lékaře, pokud zaznamenáte nějaký z následujících účinků:

...

Soma hati kamili

Soma hati kamili

Sp.zn. sukls154791/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bikalutamid Farmax 50 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 62,7 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 6,5 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4. Terapeutick

é

indikace

Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem LHRH (luteinising hormone

–releasing hormone) nebo chirurgickou kastrací.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí muži, včetně starších pacientů: jedna tableta (50 mg) jednou denně.

Léčba přípravkem Bikalutamid Farmax má být zahájena alespoň 3 dny před zahájením léčby

analogem LHRH nebo ve stejnou dobu, kdy byla provedena chirurgická kastrace.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování.

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater není třeba upravovat dávkování.

U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater může dojít ke zvýšené kumulaci

léčiva (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Přípravek Bikalutamid Farmax je kontraindikován u dětí (viz bod 4.3).

Způsob podání

Tablety se polykají celé a zapíjejí se tekutinou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Přípravek Bikalutamid Farmax je kontraindikován u žen a dětí (viz bod 4.6).

Současné podávání terfenadinu, astemizolu nebo cisapridu s přípravkem Bicalutamid Farmax je

kontraindikováno (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zahájení léčby má probíhat pod dohledem specializovaného lékaře.

Bikalutamid se ve velké míře metabolizuje v játrech. Dostupné údaje naznačují, že eliminace

bikalutamidu může být pomalejší u pacientů s těžkou poruchou funkce jater, což může vést ke

zvýšené kumulaci léčiva. Proto je u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater při

užití přípravku Bikalutamid Farmax třeba zvýšená opatrnost.

Z důvodu možných jaterních změn se doporučuje pravidelné testování funkce jater. Většina změn

je očekávaná během prvních 6 měsíců léčby přípravkem Bikalutamid Farmax.

Těžká porucha funkce jater a selhání jater byly při užívání bikalutamidu pozorovány zřídka a byly

hlášeny fatální případy (viz bod 4.8). Léčba přípravkem Bikalutamid Farmax má být ukončena,

pokud jsou změny jaterních funkcí závažné.

Snížení glukózové tolerance bylo pozorováno u mužů, kteří dostávali LHRH agonisty. To se může

projevit jako diabetes nebo ztráta kontroly glykémie u pacientů s již existujícím diabetem. Z tohoto

důvodu se u pacientů užívajících přípravek Bikalutamid Farmax v kombinaci s agonisty LHRH

doporučuje sledování hladiny krevní glukózy.

Bylo zjištěno, že bikalutamid inhibuje cytochrom P450 (CYP 3A4) a při současném podávání látek

metabolizovaných převážně CYP 3A4 je nutná opatrnost (viz body 4.3 a 4.5).

Tento přípravek obsahuje laktosu

. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktosy, hereditárním deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nesmí tento lék

užívat.

Androgen-deprivační léčba může prodlužovat QT interval.

Před zahájením léčby přípravkem Bikalutamid Farmax by měl lékař zvážit poměr přínosů a rizik,

včetně rizika torsade de pointes, a to u pacientů s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu

v anamnéze a u pacientů souběžně užívajících léčivé přípravky, které mohou prodlužovat QT

interval (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými

léčivými přípravky a jiné formy

interakce

Nebyly prokázány žádné farmakodynamické nebo farmakokinetické interakce mezi bikalutamidem

a LHRH analogy.

Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že (R)-enantiomer bikalutamidu působí jako inhibitor CYP

3A4 a má slabší inhibiční účinky na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Klinické studie s antipyrinem jako markerem aktivity cytochromu P450 (CYP) neprokázaly

interakční potenciál s bikalutamidem, avšak průměrná expozice (AUC) midazolamu se zvýšila až

o 80 % po současném podávání bikalutamidu po dobu 28 dní. Pro léčiva s úzkým terapeutickým

indexem může být takový nárůst závažný. Z tohoto důvodu je kontraindikováno souběžné užívání

terfenadinu, astemizolu a cisapridu (viz bod 4.3) a zvýšené opatrnosti je třeba při souběžném

užívání cyklosporinu a blokátorů kalciového kanálu. U těchto přípravků může být potřeba snížit

dávku, zejména v případě, dochází-li k potenciaci nežádoucích účinků. U cyklosporinu je

doporučeno často a pravidelně sledovat plazmatické hladiny a klinický stav pacienta po zahájení

nebo ukončení léčby bikalutamidem.

Opatrnosti je třeba při předepisování bikalutamidu s přípravky, které mohou inhibovat oxidaci

bikalutamidu, jako je např. cimetidin a ketokonazol. To může vést ke zvýšení plazmatických

koncentrací bikalutamidu a teoreticky k nárůstu nežádoucích účinků.

Studie in vitro ukazují, že bikalutamid může vytěsňovat kumarinové antikoagulans warfarin z jeho

vazeb na bílkoviny. Po nasazení bikalutamidu pacientům, kteří současně užívají kumarinová

antikoagulancia, se proto doporučuje časté a pravidelné sledování protrombinového času.

Kvůli souvislosti androgen-deprivační léčby a prodloužení QT intervalu by měla být pečlivě

zvážena souběžná léčba přípravkem Bikalutamid Farmax s léčivými přípravky, o kterých je známo,

že prodlužují QT interval, a léčba přípravky, které mohou vyvolat torsade de pointes, jako

antiarytmika třídy I A (např. chinidin, disopyramid), třídy III (např. amiodaron, sotalol, dofetilid,

ibutilid), methadon, moxifloxacin, antipsychotika a další (viz bod 4.4.).

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Bikalutamid je kontraindikován u žen a nesmí být podáván těhotným ženám.

Kojení

Bikalutamid je kontraindikován během kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není

pravděpodobné,

bikalutamid

ovlivňoval

schopnost

pacienta

řídit

...

Soma hati kamili

Bidhaa zinazofanana

Tafuta arifu zinazohusiana na bidhaa hii

Tazama historia ya hati

Shiriki habari hii