Zypadhera

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-12-2020

Aktiva substanser:
olanzapinpamoat
Tillgänglig från:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kod:
N05AH03
INN (International namn):
olanzapine
Terapeutisk grupp:
Psycholeptics,
Terapiområde:
Schizofreni
Terapeutiska indikationer:
Underhållsbehandling av vuxna patienter med schizofreni stabiliserad tillräckligt under akut behandling med oral olanzapin.
Produktsammanfattning:
Revision: 20
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000890
Tillstånd datum:
2008-11-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000890

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

18-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

03-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

18-12-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

18-12-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

18-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

18-12-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

ZYPADHERA 210 mg, pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

ZYPADHERA 300 mg, pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

ZYPADHERA 405 mg, pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

Olanzapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad ZYPADHERA är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får ZYPADHERA

Hur ZYPADHERA ges

Eventuella biverkningar

Hur ZYPADHERA ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

VAD ZYPADHERA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZYPADHERA innehåller den aktiva substansen olanzapin. ZYPADHERA tillhör läkemedelsgruppen

neuroleptika och används för att behandla schizofreni - en sjukdom med symtom som att höra, se eller

förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet.

Personer med denna sjukdom kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

ZYPADHERA ska ges till vuxna patienter som är stabiliserade genom behandling med oral

olanzapin.

2.

VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR ZYPADHERA

Du ska inte få ZYPADHERA om du:

är allergisk (överkänslig) mot olanzapin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

En allergisk reaktion

kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte,

svullna läppar eller svårighet att andas. Om detta har hänt dig, kontakta din sjuksköterska eller

läkare.

tidigare har haft ögonproblem som t ex vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får ZYPADHERA.

En mindre vanlig men allvarlig reaktion kan uppkomma efter injektionen.

ZYPADHERA kan

ibland gå in i blodet alltför snabbt. Om detta inträffar, kan du få följande symtom efter

injektionen. I vissa fall kan dessa symtom leda till medvetslöshet.

extrem sömnighet

yrsel

förvirring

desorientering

irritabilitet

ångest

aggression

ökat blodtryck

svårighet att tala

svaghet

svårighet att gå

muskelstelhet eller skakningar

kramper

Dessa symtom försvinner normalt inom 24 till 72 timmar efter injektionen. Du kommer att observeras

med avseende på uppkomst av ovanstående symtom på sjukvårdsavdelningen i minst 3 timmar.

Det är inte sannolikt att du får sådana symtom efter mer än 3 timmar efter injektionen men om det

inträffar ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eller sjuksköterska. På grund av denna risk ska

du inte köra bil eller hantera maskiner under återstoden av dagen efter injektionen.

Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du känner dig yr eller svimfärdig efter

injektionen. Du behöver troligtvis ligga ned tills du känner dig bättre. Eventuellt kommer din

läkare eller sjuksköterska att mäta blodtryck och puls.

Användning av ZYPADHERA till

äldre patienter med demens

(förvirring och minnesförlust)

rekommenderas inte eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.

Det är mycket sällsynt, men ibland kan denna typ av läkemedel orsaka onormala rörelser

framförallt i ansikte eller tunga eller en kombination av feber, andfåddhet, svettningar,

muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet. Om detta inträffar efter att du har fått

ZYPADHERA, kontakta din läkare eller sjuksköterska omedelbart.

Viktuppgång har förekommit hos patienter som tar ZYPADHERA. Du och din läkare bör

kontrollera din vikt regelbundet. Om nödvändigt överväg remiss till en dietist eller hjälp med en

kostplan.

Högt blodsocker och höga blodfettvärden (triglycerider och kolesterol) har förekommit hos

patienter som tar ZYPADHERA. Din läkare bör göra blodtester för blodsocker och fettvärden

innan du börjar ta ZYPADHERA och därefter med regelbundna mellanrum under behandlingen.

Berätta för din läkare om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom

läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.

Det är viktigt att du snarast talar om för din läkare om något av nedanstående stämmer in på dig:

haft stroke (slaganfall) eller lindrig form av stroke (tillfälliga symtom på stroke)

har Parkinsons sjukdom

har prostataproblem

har tarmvred (paralytisk ileus)

har lever- eller njursjukdom

har någon blodsjukdom

nyligen haft en hjärtattack, har en hjärtsjukdom, har sick sinus-syndrom (onormal hjärtrytm),

instabil angina eller har lågt blodtryck

har diabetes

har krampanfall

om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långvarig svår diarré och kräkningar eller använder

diuretika (urindrivande medel)

Är du

över 65

år kan läkaren som en försiktighetsåtgärd regelbundet behöva kontrollera blodtrycket.

Det rekommenderas inte att börja med ZYPADHERA om du är över 75 år.

Barn och ungdomar

ZYPADHERA ska inte användas av patienter under 18 år.

Andra läkemedel och ZYPADHERA

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

karbamazepin (mot epilepsi och humörstabiliserande), fluvoxamin (ett läkemedel mot

depression) eller ciprofloxacin (ett antibiotikum) – det kan bli nödvändigt att ändra din

ZYPADHERA-dos.

Om du redan tar läkemedel mot depression, läkemedel mot ångest eller sömnmedel, kan det hända att

du känner dig dåsig då du får ZYPADHERA.

ZYPADHERA med alkohol

Drick inte alkohol när du har fått ZYPADHERA eftersom ZYPADHERA tillsammans med alkohol

kan orsaka dåsighet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du får detta läkemedel.

Du ska inte få detta läkemedel om du ammar, eftersom små mängder

olanzapin kan gå över i modersmjölken.

Hos nyfödda barn vars mammor har fått ZYPADHERA under den sista trimestern (de sista tre

månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga

muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av

dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och hantera inte maskiner under återstoden av den dag då du fått en injektion.

Natrium

Efter beredning innehåller detta läkemedel mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska,

d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3.

HUR ZYPADHERA GES

Din doktor kommer att bestämma hur mycket ZYPADHERA du behöver och hur ofta du behöver få

en injektion. ZYPADHERA ges i doser på 150 mg-300 mg varannan vecka eller 300 mg-405 mg var

fjärde vecka.

ZYPADHERA är ett pulver. Din läkare eller sjuksköterska bereder en suspension av pulvret, som

sedan kommer att injiceras i muskeln i din skinka.

Om du har fått för stor mängd av ZYPADHERA

Detta läkemedel kommer att ges till dig under medicinsk övervakning, därför är det osannolikt att du

kommer att få för stor mängd.

Patienter som har fått för stor mängd olanzapin har fått följande symtom:

snabb hjärtfrekvens, upprördhet/aggressivitet, talsvårigheter, ofrivilliga rörelsestörningar

(särskilt i ansikte eller tunga) och sänkt medvetandegrad.

Andra symtom kan vara:

Akut förvirring, kramper (epilepsi), koma, en kombination av feber, snabb andning, svettning,

muskelstelhet, dåsighet eller sömnighet, långsam andning, andningsproblem, högt eller lågt

blodtryck, onormal hjärtrytm.

Kontakta din läkare eller sjukhus omedelbart, om du får något av ovanstående symtom.

Om du hoppar över en injektion av ZYPADHERA

Sluta inte med behandlingen för att du känner dig bättre. Det är viktigt att du fortsätter få

ZYPADHERA så länge som din doktor har bestämt.

Om du glömmer att få en injektion, bör du kontakta din läkare för att få nästa injektion så snart som

möjligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel fråga din läkare eller sjuksköterska.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta din läkare omedelbar om du får:

extrem sömnighet, yrsel, förvirring, desorientering, svårighet att tala, svårighet att gå,

muskelstelhet eller skakningar, svaghet, irritabilitet, aggression, ångest, ökat blodtryck eller

kramper, och kan leda till medvetslöshet. Dessa tecken och symtom kan ibland uppkomma om

ZYPADHERA kommer in i blodomloppet alltför snabbt (en vanlig biverkning som kan påverka

upp till 1 av 10 användare);

ofrivilliga rörelsestörningar (en vanlig biverkning som kan påverka upp till 1 av 10 användare)

särskilt i ansikte eller tunga;

blodproppar i venerna (en mindre vanlig biverkning som kan påverka upp till 1 av 100

användare) särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen).

Blodpropparna kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter.

Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

en kombination av feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller

sömnighet (frekvensen av denna biverkning kan inte beräknas från tillgängliga data).

Andra vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare) med ZYPADHERA inkluderar

sömnighet och smärta på injektionsstället.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare) av ZYPADHERA inkluderar

infektion på injektionsstället.

Biverkningarna nedan har observerats när olanzapin har getts oralt (genom munnen), men de kan även

uppkomma efter ZYPADHERA-injektionen.

Andra mycket vanliga biverkningar (kan påverka mer än 1 av 10 användare) inkluderar viktökning;

och ökade nivåer av prolaktin i blodet. I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller

svimma (med långsam hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning.

Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare.

Andra vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare) inkluderar förändringar i nivåer

av blodkroppar, blodfetter och i början av behandlingen, tillfälligt ökat antal leverenzymer; ökade

sockernivåer i blodet och urinen; förhöjd nivå av urinsyra och kreatinin fosfokinas i blodet; ökad aptit;

yrsel; rastlöshet; darrningar; rörelsersvårigheter (dyskinesi); förstoppning; muntorrhet; utslag;

kraftlöshet; extrem trötthet; vätskeansamling som leder till svullnader i händer, vrister eller fötter;

feber; ledsmärta; sexuella problem såsom minskad sexualdrift hos män och kvinnor eller

erektionsproblem hos män.

Andra mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare) inkluderar

överkänslighet (t ex svullnad i munnen och halsen, klåda, utslag); diabetes eller försämring av

diabetessjukdomen, ibland förenat med ketoacidos (ketoner i blodet och urinen) eller koma; kramper, i

allmänhet vid känd benägenhet för kramper (epilepsi); muskelstelhet eller spasmer (inklusive

ögonrörelser); myrkrypningar och känsla av rastlöshet i benen vid vila (restless legs); talsvårigheter;

stamning, långsamma hjärtslag; solkänslighet; näsblödning; utspänd buk; dreglande; minnesförlust

eller glömska; urininkontinens; svårigheter att kissa; håravfall; utebliven eller förkortad menstruation;

och bröstförändringar hos män och kvinnor såsom onormal produktion av bröstmjölk eller onormal

förstoring.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare) inkluderar sänkning av den normala

kroppstemperaturen; onormal hjärtrytm; plötsligt, oförklarat dödsfall; inflammation i bukspottkörteln

som medfört svår magvärk, feber och sjukdomskänsla; leversjukdom som yttrar sig i gulfärgning av

hud och ögonvitor; muskelsjukdom som yttrar sig som oförklarad värk och smärta; och förlängd

och/eller smärtsam erektion.

Mycket sällsynta biverkningar innefattar allvarliga allergiska reaktioner såsom läkemedelsreaktion

med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). DRESS uppträder inledningsvis med

influensaliknande symtom med utslag i ansiktet och därefter genom mer utbredda utslag, feber,

förstorade lymfkörtlar, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprov och förhöjda halter av en

typ av vita blodkroppar (eosinofiler).

Vid medicinering med olanzapin kan äldre patienter med demens få stroke, lunginflammation,

urininkontinens, ökad falltendens, extrem trötthet, synhallucinationer, ökad kroppstemperatur,

hudrodnad och gångsvårigheter. Några dödsfall har rapporterats hos denna specifika patientgrupp.

För patienter med Parkinsons sjukdom kan olanzapin som ges oralt förvärra symtomen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

HUR ZYPADHERA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Injektionen ska användas före utgångsdatum som anges på kartongen.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Kemisk och fysikalisk stabilitet i 24 timmar vid 20-25 °C har visats för suspensionen i

injektionsflaskan. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, bör läkemedlet användas omedelbart. Om inte

läkemedlet används omedelbart, är förvaringstiden och omständigheterna före användningen

användarens ansvar och förvaringstiden är normalt inte längre än 24 timmar vid 20-25 °C. Använd inte

läkemedlet om du ser missfärgning eller andra synliga tecken på att läkemedlet försämrats.

Om läkemedlet inte används på en gång bör det skakas kraftigt så att det åter bildar en suspension. När

suspensionen dragits upp från injektionsflaskan till sprutan bör den användas omedelbart.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration för ZYPADHERA

aktiva substansen

är olanzapin.

ZYPADHERA 210 mg: En injektionsflaska innehåller olanzapinpamoatmonohydrat motsvarande

210 mg olanzapin.

ZYPADHERA 300 mg: En injektionsflaska innehåller olanzapinpamoatmonohydrat motsvarande

300 mg olanzapin.

ZYPADHERA 405 mg: En injektionsflaska innehåller olanzapinpamoatmonohydrat motsvarande

405 mg olanzapin.

Efter beredning: 1 ml suspension innehåller 150 mg/ml olanzapin.

Spädningsvätskan

innehåller

karmellosnatrium, mannitol, polysorbat 80, vatten för

injektionsvätskor, saltsyra och natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ZYPADHERA-pulvret till injektion för beredning av suspension med förlängd frisättning är ett gult

pulver i en injektionsflaska av klart glas. Din läkare eller sjuksköterska gör en suspension av pulvret

genom att använda spädningsvätskan för ZYPADHERA, som är en klar, färglös till ljust gul lösning i

en injektionsflaska av klart glas.

ZYPADHERA består av ett pulver och spädningsvätska till depotsuspension för injektion.

Förpackningen innehåller en injektionsflaska med pulver till injektion för beredning av suspension

med förlängd frisättning, en injektionsflaska med 3 ml spädningsvätska, en spruta med monterad

säkerhetskanyl, 19 gauge, 38 mm och tre separata säkerhetskanyler, en 19 gauge 38 mm kanyl och två

19 gauge 50 mm kanyler.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

Tillverkare

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 (0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. + 370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Тел: + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 (0)2 548 84 84

Česká republika

Eli Lilly ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf.: + 45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49 (0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31(0)30 6025800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 372 6441100

Norge

Eli Lilly Norge A.S

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: + 30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43 (0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34 91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel. + 48 22 440 33 00

France

Lilly France

Tél: + 33 (0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 66 00

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358 (0)9 8545 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: + 357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46 (0)8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel: + 371 6 7364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44 (0) 1256 315000

Denna bipacksedel ändrades senast

månad ÅÅÅÅ.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

INSTRUKTIONER TILL SJUKVÅRDSPERSONAL

INSTRUKTIONER FÖR BEREDNING OCH ADMINISTRERING

ZYPADHERA olanzapin pulver och spädningsvätska till depotsuspension för injektion.

ENDAST FÖR DJUP, GLUTEAL, INTRAMUSKULÄR INJEKTION.

FÅR EJ ADMINISTRERAS INTRAVENÖST ELLER SUBKUTANT.

Beredning

Steg 1: Förberedelse

Förpackningen innehåller:

Injektionsflaska med ZYPADHERA pulver till depotsuspension för injektion

Injektionsflaska med spädningsvätska för ZYPADHERA

En Hypodermic spruta och säkerhetskanyl (Hypodermic Device)

En 19-gauge, 38 mm:s Hypodermic säkerhetskanyl

Två 19-gauge, 50 mm:s Hypodermic säkerhetskanyler

Bipacksedel

Instruktionskort för beredning och administrering (denna bilaga)

Hypodermic säkerhetsföreskrifter och bruksanvisning

Handskar rekommenderas eftersom ZYPADHERA kan irritera huden.

ZYPADHERA pulver för depotsuspension för injektion ska endast beredas med den spädningsvätska

för parenteralt bruk som tillhandahålls i förpackningen och den parenterala suspensionen ska beredas

under aseptiska betingelser.

Steg 2: Mängd spädningsvätska till beredning

Nedanstående tabell visar den mängd spädningsvätska som behövs för att bereda ZYPADHERA

pulver för depotsuspension för injektion.

ZYPADHERA

styrka (mg)/injektionsflaska

Volym spädningsvätska som ska tillsättas

(ml)

Observera att det finns mera spädningsvätska i injektionsflaskan än vad som behövs för att bereda

suspensionen.

Steg 3: Beredning av ZYPADHERA

1. Luckra upp pulvret genom att knacka lätt på injektionsflaskan.

2. Öppna förpackningen som innehåller Hypodermic sprutan och kanylen med skyddshätta. Drag bort

skyddsfilmen och ta ut setet. Sätt på en spruta (om den inte redan sitter fast) i Luerfattningen på setet

med en lätt vridande rörelse. Sätt fast kanylen på setet genom att trycka och vrida medsols, drag sedan

skyddshättan rakt ut från nålen. Kanylen kan orsaka skador om instruktionerna inte följs.

3. Dra upp erforderlig volym spädningsvätska (steg 2) i sprutan.

4. Injicera spädningsvätskan till injektionsflaskan med ZYPADHERA pulver.

5. Dra ut luften för att utjämna trycket i injektionsflaskan.

6. Ta bort kanylen, håll injektionsflaskan upprätt, så att inte spädningsvätska följer med.

7. Sätt på säkerhetsskyddet på kanylen. Tryck in kanylen i skyddshättan med enhandsfattning. Detta

görs genom att FÖRSIKTIGT trycka skyddshättan mot en plan yta med en hand. NÄR MAN

TRYCKER PÅ SKYDDSHÄTTAN (Figur 1) INNESLUTS KANYLEN I DENNA (Figur 2).

8. Försäkra dig om att kanylen är helt och hållet innesluten i skyddshättan. Ta endast bort setet med

den fastsatta kanylen från sprutan, om det krävs p.g.a en särskild medicinsk behandling. Ta bort

kanylen genom att ta tag i Luerfattningen med tummen och pekfingret och håll de andra fingrarna på

avstånd från kanylspetsen på injektionssetet (Figur 3).

9. Knacka injektionsflaskan upprepade gånger bestämt mot en hård yta tills det inte syns något pulver

längre. Skydda ytan med ett mjukt underlag, (se figur A).

Figur A: Knacka hårt för att blanda

10. Kontrollera att det inte finns några klumpar. Pulver som inte suspenderats syns som gula, torra

klumpar som sitter fast i botten på injektionsflaskan. Ytterligare knackning kan behövas om det finns

klumpar kvar. (Se figur B)

HÅLL KANYLEN

HELA TIDEN

INOM SYNHÅLL

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

ZYPADHERA 210 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

ZYPADHERA 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

ZYPADHERA 405 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

ZYPADHERA 210 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

En injektionsflaska innehåller olanzapinpamoatmonohydrat motsvarande 210 mg olanzapin. Efter

spädning innehåller 1 ml suspension 150 mg olanzapin.

ZYPADHERA 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

En injektionsflaska innehåller olanzapinpamoatmonohydrat motsvarande 300 mg olanzapin. Efter

spädning innehåller 1 ml suspension 150 mg olanzapin.

ZYPADHERA 405 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

En injektionsflaska innehåller olanzapinpamoatmonohydrat motsvarande 405 mg olanzapin. Efter

spädning innehåller 1 ml suspension 150 mg olanzapin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension.

Pulver: gul, fast substans.

Spädningsvätska: klar, färglös till ljust gul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Underhållsbehandling av vuxna patienter med schizofreni som stabiliserats under akut behandling med

oralt olanzapin.

4.2

Dosering och administreringssätt

ZYPADHERA 210 mg, 300 mg eller 405 mg pulver och vätska till injektionsvätska för

depotsuspension får inte förväxlas med olanzapin 10 mg pulver till injektionsvätska.

Dosering

Patienten ska först ha behandlats med oralt olanzapin innan ZYPADHERA administreras, för att

fastställa tolerabilitet och klinisk respons.

För att bestämma den första ZYPADHERA-dosen för varje patient bör schemat i tabell 1 användas.

Tabell 1

Rekommenderat doseringsschema mellan oralt olanzapin och ZYPADHERA

Målsättning för oral

olanzapindos

Rekommenderad startdos för

ZYPADHERA

Underhållsdos efter 2 månaders

ZYPADHERA-behandling

10 mg/dag

210 mg/2 veckor eller

405 mg/4 veckor

150 mg/2 veckor eller

300 mg/4 veckor

15 mg/dag

300 mg/2 veckor

210 mg/2 veckor eller 405

mg/4 veckor

20 mg/dag

300 mg/2 veckor

300 mg/2 veckor

Dosjustering

Patienterna bör övervakas noga med avseende på tecken på återfall under den första och andra

behandlingsmånaden. Vid antipsykotisk behandling kan det ta flera dagar upp till några veckor

innan patientens kliniska tillstånd förbättras. Patienterna bör noga följas upp under denna period.

Under behandlingen kan dosen behöva justeras beroende på individuell klinisk status. Efter

klinisk bedömning kan dosen behöva justeras inom intervallet 150 mg till 300 mg varannan vecka

eller 300 mg till 405 mg var fjärde vecka (Tabell 1).

Tilläggsbehandling

Tillägg av oralt olanzapin var inte tillåten i de dubbelblinda kliniska studierna. Om tillägg av oralt

olanzapin är kliniskt indikerat, bör den totala dagliga dosen av båda beredningsformerna inte

överskrida motsvarande maximala orala olanzapindos på 20 mg/dag.

Byte till andra antipsykotiska läkemedel

Någon systematisk insamling av data angående byte från ZYPADHERA till andra

antipsykotiska läkemedel har inte gjorts. Olanzapinpamoatsaltet löses ut långsamt, och den

kontinuerliga frisättningen av olanzapin blir därför långsam och är inte fullständig förrän efter cirka 6

till 8 månader efter den sista injektionen. Det är därför nödvändigt att patienten kontrolleras av en

läkare, särskilt under de två första månaderna efter det att ZYPADHERA-behandlingen avslutats, när

man av medicinska orsaker byter till ett annat antipsykotiskt läkemedel.

Särskilda patientgrupper

Äldre

ZYPADHERA har inte studerats systematiskt på äldre patienter (> 65 år). ZYPADHERA

rekommenderas inte för behandling av äldre patienter om inte patienten är inställd på en väl tolererad

och effektiv dos vid behandling med oralt olanzapin. En lägre startdos (150 mg/4 veckor) till

patienter över 65 år behöver inte ges rutinmässigt men bör övervägas då kliniska faktorer motiverar

det (se avsnitt 4.4). ZYPADHERA rekommenderas inte att insättas till patienter som är äldre än 75 år

(se avsnitt 4.4).

Nedsatt njur- och/eller leverfunktion

ZYPADHERA ska inte användas till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion om inte patienten

är inställd på en väl tolererad och effektiv dos med oralt olanzapin. En lägre startdos (150 mg var

fjärde vecka) bör övervägas till dessa patienter. Vid måttlig leverinsufficiens (cirros, Child-Pugh

klass A eller B) ska startdosen vara 150 mg var fjärde vecka och dosökning endast ske med

försiktighet.

Rökare

Normalt föreligger inget behov att ändra startdos och dosintervall för rökare i förhållande till icke-

rökare. Olanzapins metabolism kan induceras av rökning. Klinisk övervakning rekommenderas och

en ökning av olanzapindosen kan övervägas om nödvändigt (se avsnitt 4.5).

Finns flera faktorer samtidigt som kan förlångsamma metabolismen (kvinnligt kön, hög ålder, icke-

rökare) bör man överväga en reducerad dos. En eventuell dosökning hos dessa patienter bör ske med

försiktighet.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för ZYPADHERA för barn och ungdomar under 18 års ålder har inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8 och 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan

fastställas.

Administreringssätt

ENDAST FÖR INTRAMUSKULÄR ANVÄNDNING. FÅR EJ ADMINISTRERAS

INTRAVENÖST ELLER SUBKUTANT.

(Se avsnitt 4.4).

ZYPADHERA ska endast ges som en djupt intramuskulär, gluteal injektion av sjukvårdspersonal

som fått övning i lämplig injektionsteknik och i lokal med tillgång till relevanta medicinska resurser, i

händelse av överdos, och där patienten kan observeras efter injektionen.

Efter varje injektion ska patienten observeras med avseende på tecken och symtom tydande på

olanzapinöverdos i minst 3 timmar av kvalificerad personal med tillgång till sjukvårdsresurser.

Omedelbart innan patienten lämnar lokalen bör manförvissa sig om att patienten är klar och vaken och

inte har några tecken eller symtom på överdos. Om överdos misstänks, bör patienten undersökas och

övervakas noga tills tecken och symtom på överdos har upphört (se avsnitt 4.4). Observationstiden på

3 timmar bör förlängas, om kliniskt motiverat, för patienter som uppvisar tecken eller symtom på

överdos.

För hanteringsanvisning, se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med känd risk för glaukom med trång kammarvinkel.

4.4

Varningar och försiktighet

Särskild försiktighet måste iakttas så att rätt injektionsteknik används, för att undvika att en

intravaskulär eller subkutan injektion ges av misstag (se avsnitt 6.6).

Användning till patienter i akut, agiterat eller svårt psykotiskt tillstånd

ZYPADHERA ska inte användas till patienter med schizofreni som befinner sig i ett akut, agiterat

eller svårt psykotiskt tillstånd där omedelbar symtomkontroll är motiverad.

Postinjektionsyndrom

Under de kliniska studierna före marknadsföringen har tecken och symtom, liknande dem som ses vid

överdosering av olanzapin, rapporterats hos patienter efter injektion med ZYPADHERA. Dessa

reaktioner förekom vid < 0,1% av injektionerna och hos ungefär 2% av patienterna. De flesta

patienterna hade fått symtom på sedering (varierande från lätt sedering till koma) och/eller delirium

(inkluderande förvirring, desorientering, agitation, oro och annan kognitiv försämring). Andra symtom

som observerades var extrapyramidala symtom, dysartri, ataxi, aggression, yrsel, svaghet, hypertoni

och kramp. I de flesta fall har de första tecknen och symtomen på detta uppkommit inom en timme

efter injektionen, och i samtliga fall har patienterna blivit fullständigt återställda inom 24-72 timmar

efter injektionen. Reaktionerna var sällsynta (< 1 av 1000 injektioner) mellan 1 och 3 timmar efter

injektionen och mycket sällsynta (< 1 av 10000 injektioner) efter 3 timmar. Patienten bör informeras

om risken för att detta kan inträffa och att de måste observeras under 3 timmar där det finns

sjukvårdsresurser varje gång ZYPADHERA ges. Rapporter om postinjektionsyndrom efter

marknadsföring är i överensstämmele med erfarenheterna från de kliniska studierna.

Efter varje injektion ska patienten observeras med avseende på tecken och

symtom tydande på olanzapinöverdos i minst 3 timmar av kvalificerad personal med tillgång till

sjukvårdsresurser.

Omedelbart innan patienten lämnar lokalen bör man förvissa sig om att patienten är klar och vaken och

inte har några tecken eller symtom på överdos. Om överdos misstänks, bör patienten undersökas och

övervakas noga tills tecken och symtom på överdos har upphört. Observationstiden på 3 timmar bör

förlängas, om kliniskt motiverat, för patienter som uppvisar tecken eller symtom på överdos.

Patienten bör informeras om att under resten av dagen vara observant på tecken och symptom på

överdos sekundärt till biverkningar efter injektionen, och vid behov kunna påkalla hjälp samt inte köra

bil eller handha maskiner (se avsnitt 4.7).

Om det är nödvändigt att ge parenterala benzodiazepiner för att behandla biverkningar efter

injektionen, rekommenderas noggrann bedömning av klinisk status med avseende på stark sedering

och kardiorespiratorisk depression (se avsnitt 4.5).

Biverkningar relaterade till injektionsstället

Den vanligast rapporterade biverkningen på injektionsstället var smärta. De flesta fallen rapporterades

som lätta eller måttliga i svårighetsgrad. Om en reaktion inträffar vid injektionsstället bör lämpliga

åtgärder vidtas (se avsnitt 4.8).

Demensrelaterad psykos och/eller beteendestörningar

Olanzapin rekommenderas inte till patienter med demensrelaterad psykos och/eller beteendestörningar

på grund av ökad mortalitet och risk för cerebrovaskulära biverkningar. Mortalitetsincidensen

fördubblades hos patienter behandlade med oralt olanzapin i jämförelse med placebobehandlade

patienter (3,5 % respektive 1,5 %) i placebokontrollerade kliniska studier (6-12 veckors

behandlingstid) på äldre patienter (genomsnittsålder 78 år) med demensrelaterad psykos och/eller

beteendestörningar. Den högre mortalitetsincidensen var inte relaterad till olanzapindosen

(genomsnittlig dagsdos 4,4 mg) eller behandlingstidens längd. Predisponerande riskfaktorer för ökad

mortalitet hos denna patientgrupp innefattar ålder >65 år, dysfagi, behandling med lugnande medel,

malnutrition och dehydrering, pulmonella tillstånd (t.ex. pneumoni och aspirationspneumoni) eller

samtidig medicinering med bensodiazepiner. Mortalitetsincidensen var dock högre hos patienter

behandlade med oralt olanzapin än hos placebobehandlade patienter oberoende av dessa riskfaktorer.

I samma kliniska studier rapporterades cerebrovaskulära biverkningar (t ex stroke, transitorisk

ischemisk attack) vilka även inkluderade dödsfall. De cerebrovaskulära biverkningarna var tre gånger

vanligare hos patienter behandlade med oralt olanzapin jämfört med placebobehandlade patienter

(1,3 % respektive 0,4 %). Alla patienter behandlade med oralt olanzapin respektive placebo, som fick

cerebrovaskulära biverkningar, hade riskfaktorer för detta. Hög ålder (>75 år) och vaskulär

demens/demens av blandad typ identifierades som riskfaktorer för cerebrovaskulära biverkningar i

samband med olanzapinbehandling. Behandlingseffekten av olanzapin fastställdes inte i dessa studier.

Parkinsons sjukdom

Olanzapin rekommenderas inte vid behandling av psykos inducerad av dopaminagonister hos patienter

med Parkinsons sjukdom. I kliniska studier har försämring av symtomen vid Parkinsons sjukdom och

hallucinationer rapporterats som mycket vanliga och mer frekventa än med placebo (se avsnitt 4.8),

och vid behandling av psykotiska symtom var oralt olanzapin inte effektivare än placebo. I dessa

studier krävdes att patienterna vid starten var stabila på den lägsta effektiva dosen av sitt läkemedel

(dopaminagonist) mot Parkinsons sjukdom och att de skulle stå kvar på samma läkemedel och

dosering mot denna sjukdom genom hela studien. Oralt olanzapin gavs initialt i dosen 2,5 mg/dag och

titrerades till maximalt 15 mg/dag baserat på studieläkarens bedömning.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

NMS är ett tillstånd som sammankopplas med antipsykotisk medicinering och som kan vara

livshotande. Sällsynta fall beskrivna som NMS har även rapporterats i samband med oralt olanzapin.

Kliniska symtom på NMS är hyperpyrexi, muskelstelhet, ändrad mental status och tecken på autonom

instabilitet (oregelbunden puls eller blodtryck, takykardi, diafores och oregelbunden hjärtrytm).

Ytterligare tecken kan inkludera förhöjt kreatinfosfokinas, myoglobinuri (rabdomyolys) och akut

njurinsufficiens. Om en patient utvecklar tecken eller symtom som tyder på NMS, eller uppvisar hög

feber av okänd orsak utan ytterligare kliniska manifestationer av NMS, ska all behandling med

antipsykotiska läkemedel, inklusive olanzapin, avbrytas.

Hyperglykemi och diabetes

Hyperglykemi och/eller utveckling eller försämring av diabetes, i enstaka fall med ketoacidos eller

koma, har rapporterats som en mindre vanlig biverkning och inkluderar några dödsfall (se avsnitt 4.8).

I vissa fall har en föregående viktökning rapporterats, vilket kan vara en predisponerande faktor.

Lämplig klinisk uppföljning rekommenderas enligt de antipsykotiska riktlinjer som används, t.ex.

mätning av blodglukos vid behandlingsstart, efter 12 veckor och därefter årligen. Patienter som

behandlas med antipsykotiska läkemedel, inkluderande ZYPADHERA, ska observeras med avseende

på tecken och symtom på hyperglykemi (som t ex polydipsi, polyuri, polyfagi och svaghet) och hos

patienter med diabetes mellitus eller med riskfaktorer för att utveckla diabetes mellitus, bör

regelbunden glukoskontroll göras. Vikten bör kontrolleras regelbundet, t.ex. vid behandlingsstart, efter

4, 8 och 12 veckor och därefter kvartalsvis.

Lipidförändringar

Icke önskvärda lipidförändringar har observerats hos olanzapinbehandlade patienter i

placebokontrollerade kliniska prövningar (se avsnitt 4.8). Lipidförändringarna bör handhas på sätt som

anses kliniskt lämpligt, särskilt hos patienter som lider av dyslipidemi och hos patienter med

riskfaktorer att utveckla störningar i lipidomsättningen. Hos patienter som behandlas med

antipsykotiska läkemedel, inkluderande ZYPADHERA, bör lipidkontroll göras regelbundet enligt de

antipsykotiska riktlinjer som används, t.ex. vid behandlingsstart, efter 12 veckor och därefter vart

femte år.

Antikolinerg aktivitet

Olanzapin uppvisade antikolinerg aktivitet

in vitro

, men i kliniska studier konstaterades en låg

frekvens av sådana effekter. Eftersom klinisk erfarenhet är begränsad för patienter med samtidig annan

sjukdom tillråds dock försiktighet vid förskrivning till patienter med prostatahypertrofi eller paralytisk

ileus och liknande sjukdomar.

Leverfunktion

Övergående, asymtomatisk förhöjning av leveraminotransferaser, ALAT, ASAT, är vanligt, särskilt i

början av behandlingen, varför försiktighet och uppföljning tillråds vid behandling av patienter med

förhöjda ALAT- och/eller ASAT-värden samt för patienter med tecken på försämrad leverfunktion,

patienter med nedsatt leverfunktion och för patienter som behandlas med potentiellt hepatotoxiska

läkemedel. I fall när hepatit (inkluderande hepatocellulär eller kolestatisk leverskada eller

blandleverskada) diagnostiserats bör behandling med olanzapin avslutas.

Neutropeni

Försiktighet ska iakttas hos patienter med låga leukocyt- och/eller neutrofilvärden, hos patienter som

får läkemedel som kan ge neutropeni, hos patienter som tidigare har haft läkemedelsinducerad

benmärgssuppression/toxicitet eller benmärgssuppression förorsakad av samtidig sjukdom, strålterapi

eller kemoterapi och hos patienter med hypereosinofil sjukdom eller myeloproliferativ sjukdom.

Neutropeni har rapporterats som vanlig biverkan då olanzapin intagits samtidigt med valproat (se

avsnitt 4.8).

Utsättning av behandling

I sällsynta fall (≥0,01 % och <0,1 %) har akuta symtom som svettningar, sömnlöshet, tremor, ångest,

illamående eller kräkningar rapporterats vid abrupt utsättande av oralt olanzapin.

QT intervall

Kliniskt betydelsefull QTc-förlängning (Fridericia QT-korrigering [QTcF] ≥500 millisekunder [msek]

vid någon tidpunkt efter utgångsvärdet hos patienter med utgångsvärde QTcF<500 msek) förekom

som mindre vanlig biverkan (0,1 % till 1 %) i kliniska studier hos patienter som behandlade med oralt

olanzapin men inga signifikanta skillnader i relaterade kardiella händelser jämfört med placebo

observerades. I de kliniska studierna med olanzapin, pulver till injektionsvätska, eller ZYPADHERA,

har olanzapin inte givit upphov till en bestående ökning av varken absoluta QT- eller QTc-tiden. Man

bör dock vara försiktig då olanzapin förskrivs tillsammans med läkemedel som kan förlänga QTc-

tiden, särskilt hos äldre, hos patienter med kongenitalt långt QT-syndrom, hjärtsvikt, hjärthypertrofi,

hypokalemi eller hypomagnesemi.

Tromboembolism

Ventromboemboli, som tidsmässigt sammanföll med olanzapinbehandling, har rapporterats mindre

vanligt (≥0,1%, <1%). Orsakssamband mellan förekomst av ventromboemboli och

olanzapinbehandling har inte fastställts. Eftersom patienter med schizofreni dock ofta uppvisar

förvärvade riskfaktorer för ventromboemboli, bör alla tänkbara riskfaktorer för ventromboemboli, t ex

immobilisering, identifieras och preventiva åtgärder insättas.

Allmän CNS-aktivitet

På grund av olanzapins primära CNS-effekt bör försiktighet iakttas då det kombineras med andra

centralt verkande läkemedel och alkohol. Eftersom olanzapin

in vitro

uppvisar dopaminantagonistiska

effekter kan det motverka effekten av direkta och indirekta dopaminagonister.

Krampanfall

Försiktighet bör iakttas då olanzapin ges till patienter med känd benägenhet för kramper, eller som

utsätts för faktorer som kan sänka kramptröskeln. Kramper har rapporterats som en mindre vanlig

biverkning i samband med olanzapinbehandling. I de flesta av dessa fall har en känd benägenhet för

kramper eller riskfaktorer för kramper rapporterats.

Tardiv dyskinesi

I jämförande kliniska studier, som pågick i upp till ett år, gav olanzapin upphov till statistiskt

signifikant lägre incidens behandlingsrelaterad dyskinesi. Risken för tardiv dyskinesi ökar dock vid

längre tids behandling. Om tecken och symtom på tardiv dyskinesi uppträder hos en patient med

olanzapin ska därför dosreduktion eller utsättning av behandlingen övervägas. Dessa symtom kan

kortvarigt försämras och även uppträda efter behandlingens slut.

Postural hypotoni

Postural hypotoni observerades i låg frekvens hos äldre patienter i kliniska studier med olanzapin. Det

rekommenderas att blodtrycket mäts regelbundet hos patienter över 65 år.

Plötslig hjärtdöd

Efter godkännandet för försäljning, har det inkommit biverkningsrapporter om plötslig hjärtdöd hos

patienter som behandlas med olanzapin. I en retrospektiv observations kohort-studie, fann man att

risken för förmodad plötslig hjärtdöd hos patienter som behandlades med olanzapin var ungefär

dubbelt så stor, som för patienter som inte behandlades med antipsykotiska läkemedel. I studien var

risken för olanzapin jämförbar med risken för atypiska antipsykotiska läkemedel i en poolad analys.

Pediatrisk population

Olanzapin är inte indicerat för behandling av barn och ungdom. I studier på patienter mellan 13 och 17

år förekom olika biverkningar inkluderande viktökning, förändringar i metaboliska parametrar och

ökade prolaktinnivåer (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Äldre (>75 år)

Det finns ingen information tillgänglig angående behandling med ZYPADHERA till patienter äldre än

75 år. P.g.a. biokemisk och fysiologisk förändring samt reduktion av muskelmassan, avråds från att

insätta behandling med denna beredningsform till denna grupp av patienter.

Natrium

Efter beredning innehåller detta läkemedel mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska,

d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Försiktighet bör iakttas hos patienter som behandlas med läkemedel som kan ge hypotoni eller

sedering.

Potentiella interaktioner som kan påverka olanzapin

Eftersom olanzapin metaboliseras av CYP1A2 kan substanser som specifikt inducerar eller hämmar

detta isoenzym påverka farmakokinetiken av olanzapin.

Induktion av CYP1A2

Olanzapins metabolism kan induceras vid rökning och behandling med karbamazepin, vilket kan ge

lägre olanzapinkoncentrationer. Endast en liten till måttlig ökning av olanzapins clearance har

observerats. Den kliniska betydelsen är sannolikt begränsad, dock rekommenderas klinisk

övervakning, och en ökning av olanzapindosen kan övervägas om så erfordras (se avsnitt 4.2).

Hämning av CYP1A2

Fluvoxamin, en specifik CYP1A2-hämmare, har visat sig hämma metabolismen av olanzapin

signifikant. C

för olanzapin ökade med i genomsnitt 54 % hos kvinnliga icke-rökare och 77 % hos

manliga rökare, som erhållit fluvoxamin. AUC för olanzapin ökade med i genomsnitt 52 % respektive

108 %. En lägre startdos av olanzapin bör övervägas till patienter som använder fluvoxamin eller

någon annan CYP1A2-hämmare, som t ex ciprofloxacin. En sänkning av olanzapindosen bör

övervägas om behandling med en CYP1A2-hämmare påbörjas.

Fluoxetin (en CYP2D6-hämmare), engångsdoser av antacida (aluminium, magnesium) eller cimetidin

påverkar inte farmakokinetiken av olanzapin signifikant.

Potentiell påverkan av olanzapin på andra läkemedel

Olanzapin kan motverka de direkta eller indirekta effekterna av dopaminagonister.

Olanzapin hämmar inte de viktigaste CYP450-isoenzymerna

in vitro

(t ex 1A2, 2D6, 2C9, 2C19,

3A4). Inga särskilda interaktioner förväntas därför, vilket verifierats genom

in vivo-

studier. Ingen

hämning av metabolismen av följande aktiva substanser kunde konstateras: tricykliska antidepressiva

(representanter huvudsakligen för CYP2D6-steget), warfarin (CYP2C9), teofyllin (CYP1A2) eller

diazepam (CYP3A4 och 2C19).

Inga interaktioner uppkom då olanzapin gavs samtidigt med litium eller biperiden.

Kontroll av plasmanivån av valproat visade att det inte är nödvändigt med någon justering av

valproatdosen vid insättning av samtidig olanzapinterapi.

Allmän CNS-aktivitet

Försiktighet bör iakttas till patienter som intar alkohol eller får läkemedel som kan orsaka CNS-

depression.

Samtidig behandling med olanzapin och läkemedel mot Parkinsons sjukdom rekommenderas inte till

patienter med Parkinsons sjukdom och demens (se avsnitt 4.4).

QTc-intervall

Försiktig bör iakttas om olanzapin ges tillsammans med läkemedel som kan förlänga QTc-tiden (se

avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata och välkontrollerade kliniska studier på gravida kvinnor saknas. Patienterna ska uppmanas

att kontakta läkaren om graviditet inträffar eller om graviditet planeras under behandling med

olanzapin. Eftersom erfarenheten är begränsad ska olanzapin endast användas under graviditet då

moderns behov noga vägts mot riskerna för fostret.

Nyfödda som har exponerats för antipsykotika (inklusive olanzapin) under graviditetens tredje

trimester, löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala symtom och/eller utsättningssymtom

efter födseln vilka varierar i allvarlighetsgrad och varaktighet. Det finns rapporter på agitation,

hypertension, hypotension, tremor, somnolence, andnöd eller ätproblem. Därför ska nyfödda följas

noggrant.

Amning

Utsöndring av olanzapin i modersmjölk har visats i en studie med oralt olanzapin på ammande, friska

kvinnor. Barnets exponering (mg/kg) vid steady state uppskattades till i genomsnitt 1,8 % av moderns

olanzapindos (mg/kg). Patienter ska tillrådas att inte amma under behandling med olanzapin.

Fertilitet

Effekter på fertiliteten är okända (se avsnitt 5.3 för preklinisk information).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier beträffande effekterna på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Eftersom olanzapin kan ge dåsighet och yrsel ska patienterna varnas för att handha maskiner inklusive

framföra motorfordon.

Patienterna ska tillrådas att inte framföra fordon eller använda maskiner under resten av dagen efter

varje injektion, eftersom det finns risk för postinjektionsyndrom med symtom liknande dem som

uppkommer vid olanzapinöverdosering (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Biverkningar av olanzapin pamoat

Postinjektionsyndrom har uppkommit med ZYPADHERA. Symtomen liknar dem som uppkommer

vid olanzapin-överdosering (se avsnitt 4.2 och 4.4). Kliniska tecken och symtom inkluderade

sedering (varierande från lätt sedering till koma) och/eller delirium (inkluderande förvirring,

desorientering, agitation, oro och annan kognitiv försämring). Andra symtom som observerades var

extrapyramidala symtom, dysartri, ataxi, aggression, yrsel, svaghet, hypertoni och kramper.

Andra observerade biverkningar hos patienter behandlade med ZYPADHERA var liknande dem som

setts med oralt olanzapin. I kliniska studier med ZYPADHERA var den enda biverkning som

rapporterats med statistiskt signifikant högre frekvens i ZYPADHERA-gruppen jämfört med

placebogruppen, sedering (ZYPADHERA 8,2%, placebo 2,0%). Bland alla ZYPADHERA-

behandlade patienter rapporterades sedering hos 4,7% av patienterna.

I kliniska studier med ZYPADHERA var incidensen biverkningar relaterade till injektionsstället cirka

8%. Den vanligaste biverkningen på injektionsstället var smärta (5%). Några andra biverkningar på

injektionsstället var (i avtagande frekvens): nodulär reaktion, erytemliknande reaktion, ospecifika

reaktioner på injektionsstället, irritation, ödem, blånad, blödning och okänslighet. Dessa biverkningar

förekom i en frekvens på cirka 0,1% till 1%.

Vid en genomgång av biverkningsdata från kliniska prövningar och spontana postmarketingrapporter,

var abscess på injektionsstället rapporterad som en sällsynt (≥1/10 000 till

<1/1 000) biverkning.

Biverkningar av olanzapin

Nedanstående biverkningar har observerats för olanzapin.

Vuxna

De oftast rapporterade biverkningarna (sågs hos ≥1 % av patienterna) i samband med användning av

olanzapin i kliniska studier var somnolens, viktuppgång, eosinofili, förhöjda nivåer av prolaktin,

kolesterol, glukos och triglycerider (se avsnitt 4.4), glukosuri, ökad aptit, yrsel, akatisi, parkinsonism,

leukopeni, neutropeni (se avsnitt 4.4), dyskinesi, ortostatisk hypotoni, antikolinerga effekter,

övergående asymtomatiska förhöjningar av leveraminotransferaser (se avsnitt 4.4), utslag, asteni,

trötthet, feber, ledsmärta, förhöjt alkaliskt fosfatas, hög gammaglutamyltransferasnivå, hög

urinsyranivå, hög kreatinfosfokinasnivå och ödem.

Summering av biverkningar i tabellform

I nedanstående biverkningstabell upptas de biverkningar och laboratorieundersökningar som

observerats vid spontanrapportering och vid kliniska prövningar. Biverkningarna presenteras inom

varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Följande frekvensangivelser används: mycket

vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta

(≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och lymfsystemet

Eosinofili

Leukopeni

Neutropeni

Trombocyto-

peni

Immunsystemet

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

Viktuppgång

Förhöjd

kolesterolnivå

örhöjd

glukosnivå

Förhöjd

triglyceridnivå

Glykosuri

Ökad aptit

Utveckling eller

försämring av

diabetes, ibland

associerat med

ketoacidos eller

koma, inklusive

några fall med

dödlig utgång (se

avsnitt 4.4)

Hypotermi

Centrala och perifera nervsystemet

Somnolens

Yrsel

Akatisi

Parkinsonism

Dyskinesi

Kramper, där det

i de flesta fall

finns kramper

eller riskfaktorer

för kramper i

anamnesen

Dystoni

(inklusive

okulogyration)

Tardiv

dyskinesi

Amnesi

Dysartri

Stamning

Restless legs

Malignt

neuroleptika-

syndrom (se

avsnitt 4.4)

Utsättnings-

symtom

7, 12

Hjärtat

Bradykardi

QTc-förlängning

(se avsnitt 4.4)

Ventrikulär

takykardi/

flimmer, plötsligt

dödsfall (se

avsnitt 4.4)

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/399580/2013

EMEA/H/C/000890

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zypadhera

olanzapin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zypadhera

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas

Vad är Zypadhera?

Zypadhera är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen olanzapin. Det finns som pulver och

vätska till injektionsvätska, depotsuspension. ”Depotsuspension” innebär att den aktiva substansen

frisätts långsamt under några veckor sedan den injicerats.

Vad används Zypadhera för?

Zypadhera används för att upprätthålla förbättringen av symtom hos patienter med schizofreni som

redan har stabiliserats på en inledande behandling med olanzapin som tagits oralt. Schizofreni är en

psykisk sjukdom som har flera symtom, däribland oorganiserat tänkande och tal, hallucinationer (att

höra eller se saker som inte finns), misstänksamhet och vanföreställningar (felaktiga uppfattningar).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Zypadhera?

Zypadhera ska ges som en djupt intramuskulär injektion i skinkan av läkare eller sjuksköterska som

fått övning i den här injektionstekniken.

Zypadhera ges med doser på 150, 210 eller 300 mg varannan vecka, eller 300 eller 405 mg var fjärde

vecka. Dosen beror på hur stor dos av olanzapin som patienten tidigare tog oralt. Patienterna bör

övervakas noga med avseende på tecken på återfall (att symtomen återkommer) under den första och

andra behandlingsmånaden, och dosen ska justeras om det behövs.

Zypadhera

EMA/399580/2013

Sida 2/4

Zypadhera rekommenderas inte för patienter över 65 års ålder. Patienter mellan 65 och 75 år eller

patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion kan dock använda Zypadhera om man har kommit fram

till en effektiv och väl tolererad dos av oralt olanzapin. En lägre startdos kan vara nödvändig för

patienter som bryter ned olanzapin långsamt, till exempel patienter med måttligt nedsatt

leverfunktion.

Zypadhera får inte sprutas in i en ven eller under huden. I sällsynta fall kan patienter som får

Zypadhera uppvisa symtom på överdos av olanzapin efter injektion om läkemedlet oavsiktligt sprutas

in i en ven. Symtom på överdos är bland annat dåsighet (sömnighet) och delirium (förvirring).

Eftersom patienterna ska observeras av kvalificerad personal med avseende på de här symtomen i

minst tre timmar efter injektionen bör injektionerna utföras vid ett center med tillgång till lämpliga

resurser för att hantera en överdos. Patienter som uppvisar symtom på överdos bör övervakas noga

tills tecken och symtom på överdos har upphört.

Hur verkar Zypadhera?

Den aktiva substansen i Zypadhera, olanzapin, är ett antipsykotiskt läkemedel. Det är känt som ett

”atypiskt” antipsykotiskt läkemedel eftersom det skiljer sig från äldre antipsykotiska läkemedel som

har varit tillgängliga sedan 1950-talet. Olanzapin binder till flera olika receptorer på ytan av

nervcellerna i hjärnan. Detta stör de signaler som överförs mellan hjärncellerna av så kallade

signalsubstanser, kemiska ämnen som gör det möjligt för nervcellerna att kommunicera med varandra.

Det antas att olanzapins gynnsamma effekter beror på att det blockerar receptorerna för

signalsubstanserna 5-hydroxitryptamin (kallas även serotonin) och dopamin. Eftersom de här

signalsubstanserna har med schizofreni att göra bidrar olanzapin till att normalisera hjärnans aktivitet

och minska symtomen.

Olanzapin är godkänt i Europeiska unionen (EU) sedan 1996. Det finns som tabletter,

munsönderfallande tabletter (upplöses i munnen) och snabbverkande injektioner i Zyprexa, Zyprexa

Velotab och andra läkemedel. Olanzapin i Zypadhera presenteras som ett ”pamoatsalt” som gör

olanzapin mindre lösligt. Som ett resultat frisätts den aktiva substansen långsamt under mer än fyra

veckor efter injektionen med Zypadhera.

Hur har Zypadheras effekt undersökts?

Olanzapin har redan godkänts av myndigheter i EU som Zyprexa, och företaget använde därför några

av uppgifterna från Zyprexa för att stödja användningen av Zypadhera.

Zypadhera har undersökts i två huvudstudier av vuxna med schizofreni. I den första undersöktes

inledande behandling av schizofreni och i den andra undersöktes underhållsbehandling vid uppnått

svar på behandling med olanzapin:

I studien av inledande behandling jämfördes effekten av tre doser Zypadhera med effekten av

placebo (overksam behandling) hos 404 patienter. Det viktigaste måttet på effekt var förändringen

av symtom mätt på en standardskala för schizofreni efter åtta veckor.

I studien av underhållsbehandling jämfördes effekten av fyra doser Zypadhera med effekten av

oralt olanzapin hos 1 065 patienter. Tre av doserna av Zypadhera var ”höga” (300 mg och 150 mg

varannan vecka, samt 405 mg var fjärde vecka), och en var ”låg” (45 mg var fjärde vecka).

Samtliga patienter i denna studie hade stabiliserats med andra behandlingar för schizofreni och

hade tagit oralt olanzapin i åtminstone sex veckor innan studien började. De viktigaste måtten på

effekt var den tid det tog innan symtomen förvärrades och antalet patienter vilkas symtom

förvärrades under 24 veckor.

Zypadhera

EMA/399580/2013

Sida 3/4

Vilken nytta har Zypadhera visat vid studierna?

I studien av inledande behandling av schizofreni visade Zypadhera bättre effekt än placebo.

Symtommätningar låg kring 100 poäng i början av studien, men hade fallit med omkring 25 poäng för

de patienter som fick Zypadhera efter åtta veckor, jämfört med omkring 9 poäng för de patienter som

fick placebo. Zypadhera hade bättre effekt än placebo från och med den andra behandlingsveckan.

I den studie som undersökte upprätthållandet av uppnått svar på behandling med olanzapin hade

Zypadhera lika bra effekt som oralt olanzapin: symtomen förvärrades för 10 procent av de patienter

som fick Zypadhera varannan vecka, jämfört med 7 procent av dem som fick oralt olanzapin. Den

”höga” dosen av Zypadhera var effektivare för att förhindra att symtomen förvärrades än den ”låga”

dosen.

Vilka är riskerna med Zypadhera?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Zypadhera (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

sömnighet, viktökning, ortostatisk hypotoni (plötsligt blodtrycksfall när man reser sig upp) och

förhöjda halter av prolaktin (ett hormon). Den fullständiga förteckningen över biverkningar som

rapporterats med Zypadhera finns i bipacksedeln.

Zypadhera får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot olanzapin eller något annat

innehållsämne. Det får inte heller ges till patienter som riskerar att drabbas av trångvinkelglaukom

(förhöjt tryck i ögat).

Varför har Zypadhera godkänts?

CHMP konstaterade att Zypadhera är effektivt både i den inledande behandlingen av schizofreni och för

att upprätthålla uppnått svar på behandling av schizofreni. Kommittén konstaterade emellertid även

att injektioner med depotsuspension inte är lämpliga som inledande behandling eftersom det tar minst

en vecka för läkemedlet att reducera symtomen, och patienter kan behöva att symtomen snabbt

kommer under kontroll. Det är dessutom inte möjligt att avbryta behandlingen sedan en injektion med

depotsuspension har getts, vilket inte skulle vara lämpligt för patienter som drabbas av biverkningar.

Kommittén fann att nyttan med Zypadhera är större än riskerna och rekommenderade att Zypadhera

skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker användning av Zypadhera?

Företaget som tillverkar Zypadhera kommer att tillhandahålla utbildning för läkare, sjuksköterskor och

apotekare samt ett kort för patienter i alla medlemsstater, som påminner dem om hur läkemedlet ska

användas på ett säkert sätt. Korten kommer att innehålla information om vad som ska göras före och

efter varje injektion, skillnaderna mellan Zypadhera och andra injicerbara läkemedel som innehåller

olanzapin, samt rekommendationer om hur patienter bör övervakas.

Mer information om Zypadhera

Den 19 november 2008 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Zypadhera som gäller i hela Europeiska unionen.

Zypadhera

EMA/399580/2013

Sida 4/4

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Zypadhera finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 05-2013.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen