Zyban 150 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-06-2021

Aktiva substanser:
bupropionhydroklorid
Tillgänglig från:
Medartuum AB
ATC-kod:
N06AX12
INN (International namn):
Bupropion hydrochloride
Dos:
150 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
bupropionhydroklorid 150 mg Aktiv substans; propylenglykol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
52666
Tillstånd datum:
2015-12-03

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Zyban 150 mg depottabletter

bupropionhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Zyban är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Zyban

Hur du använder Zyban

Eventuella biverkningar

Hur Zyban ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zyban är och vad det används för

Zyban är ett läkemedel som ordinerats åt dig för att hjälpa dig att sluta röka, tillsammans med

motiverande stöd såsom deltagande i ett rökavvänjningsprogram.

Behandling med Zyban är mest effektiv om du är fullständigt övertygad om att sluta röka.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om behandlingar och annat stöd för att hjälpa dig att sluta.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Zyban

Använd inte Zyban

om du är allergisk

mot bupropion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du tar några andra läkemedel som innehåller bupropion

(såsom Voxra, för behandling

depression

om du har ett tillstånd som orsakar krampanfall

såsom

epilepsi

, eller om du tidigare har

haft krampanfall

om du har en ätstörning

eller om du tidigare har haft det (till exempel bulimi eller anorexia

nervosa)

om du har allvarliga leverproblem

såsom

cirros

om du har en hjärntumör

om du vanligtvis dricker mycket alkohol

och just har slutat dricka alkohol eller om du

kommer att sluta samtidigt som du använder Zyban

om du nyligen har slutat att använda lugnande läkemedel eller läkemedel för att behandla

ångest

(särskilt benzodiazepiner eller liknande läkemedel) eller om du kommer att sluta ta dem

medan du använder Zyban

om du har manodepressiv (bipolär) sjukdom

(extrema humörsvängningar). Zyban kan

framkalla en episod av denna sjukdom.

om du använder läkemedel mot depression

eller Parkinsons sjukdom som kallas

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)

eller om du tagit sådana läkemedel inom de senaste

14 dagarna. Tiden kan vara kortare för vissa typer av MAO-hämmare, fråga din läkare.

Om något av detta gäller dig ska du omedelbart tala med din läkare och du ska inte

använda Zyban.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zyban, detta på grund av att en del tillstånd

gör det mer sannolikt att du får biverkningar

(se även avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Zyban rekommenderas inte till personer under 18 år.

Vuxna

Krampanfall

Zyban kan orsaka krampanfall hos ungefär 1 av 1 000 personer

(För ytterligare information se även

”Andra läkemedel och Zyban" längre ner i detta avsnitt och avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).

Sannolikheten för krampanfall är större:

om du regelbundet dricker mycket alkohol

om du har diabetes

som du behandlar med insulin eller tabletter

om du någon gång har haft en allvarlig huvudskada.

Använd inte Zyban om något av detta gäller dig utan att först komma överens med din läkare om att

det finns starka skäl.

Om du får ett krampanfall under behandling:

Sluta använd Zyban och ta inte några fler tabletter. Kontakta din läkare.

Du kan ha större risk för biverkningar:

om du har njur- eller leverproblem

om du är äldre än 65 år.

Du kommer behöva ta en lägre dos

(se avsnitt 3)

och kontrolleras noggrant medan du tar Zyban.

Om du har haft några mentala hälsoproblem

En del personer som använder Zyban har upplevt hallucinationer eller vanföreställningar (ser, hör eller

tror på saker som inte finns), tankestörningar eller extrema humörsvängningar. Dessa effekter är mer

troliga hos personer som tidigare har haft mentala hälsoproblem.

Om du känner dig deprimerad eller får självmordstankar

En del personer kan bli deprimerade när de försöker sluta röka och i mycket sällsynta fall har dessa

personer fått självmordstankar eller gjort självmordsförsök. Sådana symtom har förekommit hos

personer som tar Zyban, och har varit vanligast under de allra första behandlingsveckorna.

Om du känner dig deprimerad och får självmordstankar:

Kontakta din läkare eller uppsök sjukhus så fort som möjligt.

Om du tar läkemedel för depression

Dessa läkemedel tillsammans med Zyban kan leda till serotonergt syndrom, vilket är ett potentiellt

livshotande tillstånd (se ”Andra läkemedel och Zyban” i detta avsnitt).

Högt blodtryck och Zyban

En del personer som använder Zyban har utvecklat högt blodtryck som kräver behandling. Om du

redan har högt blodtryck kan det förvärras. Detta är mer troligt om du även använder

nikotinplåster

för att hjälpa dig sluta röka.

Ditt blodtryck kommer att kontrolleras

innan du börjar med Zyban och under tiden du tar det,

speciellt om du redan har högt blodtryck. Om du samtidigt använder nikotinplåster behöver ditt

blodtryck kontrolleras varje vecka. Om ditt blodtryck ökar kan du behöva sluta använda Zyban.

Andra läkemedel och Zyban

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Det kan finnas en förhöjd risk för krampanfall om du tar:

läkemedel för behandling av

depression

eller

andra mentala hälsoproblem (se även ”Använd

inte Zyban” i början av avsnitt 2)

teofyllin

för behandling av

astma

eller annan

lungsjukdom

tramadol,

ett starkt smärtstillande läkemedel

läkemedel mot

malaria

stimulerare

eller andra läkemedel för att kontrollera din

vikt eller aptit

steroider

(utom salvor, krämer och lotioner för ögon- och hudbesvär)

antibiotika

som kallas för

kinoloner

vissa typer av antihistaminer

som i huvudsak används för att behandla allergier och som kan

orsaka trötthet

läkemedel för behandling av

diabetes

Om du använder något läkemedel från denna lista ska du omedelbart tala med din läkare

innan du börjar använda Zyban

(se avsnitt 3 under ”En del personer behöver ta en lägre dos”).

En del läkemedel kan påverka hur Zyban verkar eller göra det mer troligt att du får

biverkningar, såsom:

läkemedel för behandling av

depression

(såsom desipramin, imipramin,paroxetin, citalopram,

escitalopram och venlafaxin) eller

andra mentala hälsoproblem

(såsom risperidon och

tioridazin). Zyban kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som används vid behandling

av depression, och du kan uppleva förändringar av mentalt tillstånd (t.ex. upprördhet,

hallucinationer, koma), och andra biverkningar som kroppstemperatur över 38 °C, ökad

hjärfrekvens, instabilt blodtryck och överaktiva reflexer, muskelstelhet, avsaknad av

koordination och/eller symtom från mag-tarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré).

läkemedel för behandling av

Parkinsons sjukdom

(såsom levodopa, amantadin eller

orfenadrin)

karbamazepin, fenytoin

eller

valproat

för behandling av

epilepsi

eller vissa

mentala

hälsoproblem

vissa läkemedel för behandling av

cancer

(såsom cyklofosfamid och ifosfamid)

tiklopidin

eller

klopidogrel

som huvudsakligen används för behandling av

hjärtsjukdom

eller

stroke

vissa

betablockerare

(såsom metoprolol) som huvudsakligen används för behandling av

högt

blodtryck

vissa läkemedel för behandling av

oregelbunden hjärtrytm

(såsom propafenon och flekainid)

ritonavir eller efavirenz,

för behandling av hivinfektion.

Kontakta din läkare om du använder något läkemedel från denna lista.

Din läkare kommer

att väga fördelarna mot riskerna för dig att använda Zyban och läkaren kan behöva justera

doserna för de andra läkemedlen du tar.

Zyban kan minska effekten av andra läkemedel

om du använder tamoxifen för behandling av bröstcancer.

Om detta gäller dig,

tala med din läkare. Det kan bli nödvändigt att byta till en annan behandling för

din rökavvänjning.

om du använder digoxin för hjärtat.

Om detta gäller dig

, tala med läkare. Läkaren kan överväga att ändra dosen av digoxin.

Dosen för vissa läkemedel kan behöva minskas medan du slutar röka

När du röker kan de kemiska ämnena som tas upp av din kropp göra att vissa läkemedel blir mindre

effektiva. När du slutar röka kan doserna av dessa läkemedel behöva minskas, annars kan du få

biverkningar.

Om du tar några andra läkemedel ska du kontakta din läkare om du märker några nya symtom som du

tror kan vara biverkningar.

Zyban med alkohol

En del personer kan tycka att de är mer känsliga för alkohol medan de tar Zyban. Din läkare kan råda

dig till att inte dricka alkohol eller dricka så lite som möjligt medan du använder Zyban. Om du

dricker mycket ska du inte sluta plötsligt, eftersom det då kan finnas en risk för att du får krampanfall.

Effekt på urintester

Zyban kan påverka vissa urintester som används för att påvisa andra droger. Om du behöver göra ett

urintest tala om för din läkare eller sjukhus att du tar Zyban.

Graviditet och amning

Använd inte Zyban om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Några studier, men inte alla, har rapporterat

en ökad risk för missbildningar, speciellt hjärtfel, hos barn vars mödrar tog Zyban. Det är inte känt om

detta beror på användning av Zyban.

Innehållsämnena i Zyban passerar över i bröstmjölken. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa biverkningar av Zyban såsom att känna sig yr eller svimfärdig kan påverka din koncentrations-

och omdömesförmåga.

Om du har dessa symtom ska du inte framföra fordon eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Zyban

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

När man ska börja och hur mycket man ska ta

Börja ta Zyban medan du fortfarande röker

Sätt ett datum för rökstopp som bör ligga under den andra behandlingsveckan.

Dag 1 till 6

en tablett

(150 mg)

en gång dagligen.

Vecka 1

Fortsätt att röka

medan du tar Zyban

Dag 7

Öka din dos till

en tablett två gånger

dagligen

. Det bör gå minst 8 timmar mellan

doserna och

undvik doser nära

sänggående.

Vecka 2

Fortsätt att ta

en tablett två gånger dagligen

Sluta röka denna vecka på

den dag som du satt för rökstopp.

Vecka 3 till 9

Fortsätt att ta

en tablett två gånger dagligen i upp till 9 veckor.

En del personer behöver ta en lägre dos

eftersom det är mer troligt att de kan få biverkningar:

om du är äldre än 65 år

om du har en lever- eller njursjukdom

om du har en högre risk för krampanfall

(se ”Varningar och försiktighet” och ”Andra läkemedel

och Zyban” i avsnitt 2).

Den rekommenderade maximala dosen i dessa fall är

en 150 mg tablett en gång dagligen.

Hur du tar dina tabletter

Ta dina Zyban-tabletter med minst 8 timmars mellanrum. Ta inte Zyban nära sänggående

– det

kan leda till sömnsvårigheter.

Du kan ta Zyban med eller utan mat.

Svälj Zyban-tabletterna hela.

Tabletterna ska inte krossas, tuggas eller delas – om du gör det finns

det en risk för överdosering, eftersom läkemedlet kommer ut i din kropp för snabbt. Det kan leda till

en ökad risk för biverkningar, inklusive krampanfall.

Om du har tagit för stor mängd av Zyban

Om du tar för många tabletter är det mer troligt att du får ett krampanfall eller andra biverkningar.

Utan fördröjning,

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.

112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Zyban

Om du har glömt en dos ska du vänta och ta nästa tablett som vanligt.

Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zyban

Du kan behöva ta Zyban i upp till 7 veckor för att få full effekt.

Sluta inte att ta Zyban utan att först tala med din läkare.

Du kan behöva minska din dos gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Krampanfall

Ungefär 1 av 1 000 personer som använder Zyban riskerar att få ett krampanfall.

Symtom på krampanfall

inkluderar kramper och vanligtvis medvetslöshet. En person som har haft ett

krampanfall kan vara förvirrad efteråt och kan eventuellt inte komma ihåg vad som hänt.

Sannolikheten för att få ett krampanfall är större om du tar för många tabletter, om du tar andra

läkemedel eller om du har en större risk än vanligt att få krampanfall

(se avsnitt 2).

Om du får ett krampanfall,

tala om det för din läkare när du blivit bättre.

Använd inte mer

Zyban.

Om du inte har lyckats sluta röka efter

7 veckor

kommer din

läkare råda dig till att sluta använda Zyban.

Du kan rådas att gradvis sluta använda Zyban efter 7-9 veckor.

Allergiska reaktioner

I sällsynta fall kan (upp till 1 av 1 000) personer få allvarliga allergiska reaktioner av Zyban. Tecken

på allergiska reaktioner är:

hudutslag (inklusive kliande och gropiga utslag). En del hudutslag kan kräva sjukhusvård,

speciellt om du också har ont i munnen/halsen eller ömmande ögon.

ovanligt väsande andning eller andningsbesvär

svullnad av ögonlock, läppar eller tunga

muskel- eller ledsmärta

kollaps eller tillfällig och plötslig minnesförlust.

Om du har några tecken på en allergisk reaktion, kontakta läkare omedelbart och ta inte

några fler tabletter.

Lupus-hudutslag eller förvärrade lupus-symtom

Ingen känd frekvens – kan inte beräknas från tillgängliga data hos personer som tar Zyban. Lupus är

en sjukdom i immunsystemet som påverkar huden och andra organ.

Om du upplever lupus-skov, hudutslag eller lesioner (i synnerhet på områden som

exponerats för solljus) medan du tar Zyban ska du genast kontakta läkare, eftersom det

kan vara nödvändigt att sätta ut behandlingen.

Övriga biverkningar

Mycket vanliga biverkningar

Förekommer hos

fler än 1 av 10

användare:

Svårigheter att sova (ta inte Zyban nära sänggående).

Vanliga biverkningar

Förekommer hos

upp till 1 av 10

användare:

känna sig deprimerad

(se även ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 2)

känna sig orolig eller upprörd

koncentrationssvårigheter

darrningar (tremor)

huvudvärk

illamående och kräkningar

ont i magen eller andra störningar (såsom förstoppning), smakförändringar och muntorrhet

feber, yrsel, svettningar, hudutslag (ibland på grund av en allergisk reaktion) och klåda.

Mindre vanliga biverkningar

Förekommer hos

upp till

1 av 100

användare:

öronsusningar och synförändringar

förhöjt blodtryck (ibland allvarligt) och vallningar

aptitlöshet

(anorexi)

svaghetskänsla

smärta i bröstkorgen

förvirring

snabba hjärtslag.

Sällsynta biverkningar

Förekommer hos

upp till 1 av 1 000

användare:

krampanfall (se början av detta avsnitt)

ryckningar, muskelstelhet, okontrollerade rörelser, problem att gå eller problem med

koordinationen

(ataxi)

hjärtklappning

svimning och svimningskänsla när du reser dig upp snabbt på grund av att ditt blodtryck faller

känsla av irritation eller fientlighet, ovanliga drömmar (inklusive mardrömmar)

minnesförlust

pirrningar eller domningar

allvarliga allergiska reaktioner och utslag i samband med led- och muskelsmärta

(se början av

detta avsnitt)

urinera (kasta vatten) mer eller mindre än vanligt

allvarliga hudutslag i munnen och andra delar av kroppen, som kan vara livsfarliga

förvärrad psoriasis (förtjockade fläckar av röd hud)

gulfärgning av din hud eller dina ögonvitor (gulsot), förhöjda leverenzymvärden och hepatit

förändringar av blodsockernivån

overklig eller märklig känsla

(depersonalisation)

, hör och ser saker som inte finns

(hallucinationer)

Mycket sällsynta biverkningar

Förekommer hos

upp till 1 av 10 000

användare:

känsla av rastlöshet, aggressivitet

känner av eller tror på saker som inte är sanna

(vanföreställningar)

, allvarlig misstänksamhet

(paranoia).

urininkontinens (ofrivillig tömning av urinblåsan, urinläckage)

Ingen känd frekvens

Andra biverkningar har förekommit hos ett fåtal användare, men exakt frekvens är inte känd:

tankar på att skada sig själv eller på självmord under användning av Zyban eller strax efter

avslutad behandling (se avsnitt 2,

Vad du behöver veta innan du använder Zyban

). Om du har

liknande tankar

ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka sjukhus.

förlust av kontakt med verkligheten och oförmåga att tänka eller bedöma klart (psykos); andra

symtom kan omfatta hallucinationer och/eller vanföreställningar.

minskat antal röda blodkroppar (anemi), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni) och minskat

antal blodplättar (trombocytopeni)

minskade natriumhalter i blodet (hyponatremi)

förändringar av mentalt tillstånd (t.ex. upprördhet, hallucinationer, koma), och andra

biverkningar som kroppstemperatur över 38 °C, ökad hjärfrekvens, instabilt blodtryck och

överaktiva reflexer, muskelstelhet, avsaknad av koordination och/eller symtom från

mag-tarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré), kan uppkomma om du tar Zyban

tillsammans med läkemedel som används vid behandling av depression (t.ex. paroxetin,

citalopram, escitalopram, fluoxetin och venlafaxin).

Reaktioner på att sluta röka

Personer som slutar röka får ofta utsättningssymtom av nikotin. Detta kan även drabba personer som

använder Zyban. Tecken på utsättningssymtom av nikotin är:

svårigheter att sova

darrningar och svettningar

oro, upprördhet och depression, ibland med självmordstankar.

Tala med din läkare

om du har några bekymmer med hur du mår.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Zyban ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 25

Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Varje tablett innehåller 150 mg av den aktiva substansen bupropionhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, hypromellos,

cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat. Filmdragering: hypromellos, makrogol 400,

titandioxid (E171), karnaubavax. Tryckfärg: hypromellos, svart järnoxid (färgämne E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zyban 150 mg tabletter är vita, filmdragerade, bikonvexa och runda samt märkta med ”GX CH7” på

ena sidan. De finns tillgängliga i kartonger som innehåller barnskyddade blister om 30, 40, 50, 60 eller

100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Tillverkare

Glaxo Wellcome SA, Avenida de Extremadura, 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spanien.

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

Storbritannien (Nordirland) under namnen:

Zyban

: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,

Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien (Nordirland), Sverige och Tyskland

Zyntabac

: Nederländerna och Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-06-29

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

L

ÄKEMEDLETS NAMN

Zyban 150 mg depottabletter.

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 150 mg bupropionhydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Depottablett.

Vit, filmdragerad, bikonvex, rund tablett, märkt GX CH7 på en sida och utan prägling på

andra sidan.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

För rökavvänjning hos nikotinberoende patienter, i kombination med motiverande stöd.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Behandlingen påbörjas när patienten fortfarande röker. Ett datum för rökstopp fastställs inom

de två första behandlingsveckorna med Zyban, företrädesvis under den andra veckan.

Den initiala dosen är 150 mg 1 gång dagligen i 6 dagar, från dag 7 höjs dosen till 150 mg 2

gånger per dag. Det bör vara minst 8 timmar mellan 2 doser.

Maximal engångsdos ska ej överstiga 150 mg och den maximala dygnsdosen ska ej överstiga

300 mg.

Sömnsvårigheter är en mycket vanlig biverkning som kan begränsas genom att undvika

dosering av Zyban i samband med sänggåendet (under förutsättning att det är minst 8 timmar

mellan doserna).

Pediatrisk population

Behandling av barn och ungdomar under 18 år rekommenderas ej, då säkerhet och effekt med

Zyban tabletter inte har utvärderats hos denna grupp.

Äldre

Försiktighet ska iakttas vid behandling av äldre. Det går inte att utesluta att vissa individer

kan vara mer känsliga för biverkningar av Zyban. Den rekommenderade doseringen hos äldre

är 150 mg 1 gång dagligen (se avsnitt 4.4).

Patienter med leverinsufficiens

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med nedsatt leverfunktion. Med anledning

av att en större variabilitet i farmakokinetiken har observerats hos patienter med lätt till

måttligt nedsatt leverfunktion är rekommenderad dosering hos dessa patienter 150 mg 1 gång

dagligen.

Patienter med njurinsufficiens

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med njurinsufficiens. Rekommenderad

dosering hos dessa patienter är 150 mg 1 gång dagligen (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Z

yban bör användas i enlighet med riktlinjer för rökavvänjning.

Förskrivaren bör utvärdera patientens motivation att sluta röka. Behandling för rökavvänjning

har större sannolikhet att lyckas hos patienter som är motiverade och som får motiverande

stöd.

Patienter bör behandlas i 7-9 veckor. Om ingen effekt kan ses vid 7 veckor bör behandlingen

avbrytas.

Zyban tabletter ska sväljas hela. Tabletterna ska inte delas, krossas eller tuggas eftersom det

kan leda till en ökad risk för biverkningar, inklusive krampanfall.

Zyban kan tas med eller utan föda (se avsnitt 4.5 och 5.2).

Avbrytande av behandling

Även om utsättningssymtom inte är att förvänta med Zyban kan en gradvis nedtrappning ändå

övervägas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot bupropion eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Epilepsi eller tidigare (även enstaka) krampanfall i anamnesen.

Känd tumör i centrala nervsystemet (CNS).

Zyban är kontraindicerat för patienter där avbrytande av pågående läkemedelsbehandling

(särskilt bensodiazepiner eller bensodiazepinbesläktade medel) eller av alkoholmissbruk kan

tänkas öka risken för krampanfall.

Bulimi eller anorexia nervosa, även tidigare i anamnesen.

Svår levercirros.

Samtidig användning av Zyban och monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare). Det ska

vara ett intervall på minst 14 dagar mellan utsättande av en irreversibel MAO-hämmare och

start av behandling med Zyban. För reversibla MAO-hämmare är en period på 24 timmar

tillräcklig.

Anamnes på bipolär sjukdom eftersom Zyban kan utlösa maniska episoder under den

depressiva fasen av sjukdomen.

Zyban ska inte ges till patienter som behandlas med något annat läkemedel som innehåller

bupropion eftersom förekomsten av krampanfall är beroende av dos samt för att undvika

överdosering.

4.4

Varningar och försiktighet

Krampanfall

Den rekommenderade dosen med Zyban ska inte överskridas, eftersom det finns en

dosberoende risk för krampanfall med bupropion. Vid dosering upp till maximal

rekommenderad dygnsdos (300 mg Zyban dagligen) är incidensen av krampanfall ca 0,1%

(1/1000).

Det föreligger en ökad risk för krampanfall vid användning av Zyban i närvaro av

predisponerande riskfaktorer som sänker kramptröskeln. Zyban ska inte användas hos

patienter med predisponerande riskfaktorer såvida det inte finns en övertygande klinisk

motivering där den potentiella medicinska fördelen med rökavvänjning överstiger den ökade

risken för krampanfall. För dessa patienter bör en maximal dygnsdos på 150 mg övervägas

under hela behandlingstiden.

Alla patienter bör undersökas med avseende på predisponerande riskfaktorer som inkluderar:

samtidig användning av läkemedel kända för att sänka kramptröskeln (t ex antipsykotika,

antidepressiva, antimalariamedel, tramadol, teofyllin, systemiska steroider, kinoloner och

sederande antihistaminer). För patienter som ordineras sådana läkemedel samtidigt som de

använder Zyban ska en maximal dygnsdos på 150 mg övervägas för återstoden av deras

behandling.

alkoholmissbruk (se även avsnitt 4.3)

tidigare skallskada

diabetes som behandlas med blodsockersänkande läkemedel eller insulin

användning av centralstimulerande eller aptitnedsättande medel

Zyban bör utsättas och inte återinsättas hos patienter som får krampanfall under behandlingen.

Interaktioner (se avsnitt 4.5)

På grund av farmakokinetiska interaktioner kan plasmakoncentrationerna av bupropion eller

dess metaboliter förändras vilket kan leda till en ökad risk för biverkningar (t ex muntorrhet,

sömnsvårigheter, krampanfall). Av den anledningen är det viktigt att iaktta försiktighet när

bupropion ges tillsammans med läkemedel som kan inducera eller hämma bupropions

metabolism.

Bupropion hämmar metabolism via cytokrom P450 2D6. Försiktighet bör iakttas vid samtidig

administrering av läkemedel som metaboliseras via detta enzym.

I litteraturen har det visat sig att läkemedel som hämmar CYP2D6 kan leda till minskade

koncentrationer av endoxifen som är den aktiva metaboliten av tamoxifen. Därför ska

användning av bupropion, som är en hämmare av CYP2D6, om möjligt undvikas under

tamoxifenbehandling (se avsnitt 4.5).

Neuropsykiatri

Zyban är en centralt verkande återupptagshämmare av noradrenalin/dopamin.

Neuropsykiatriska reaktioner har rapporterats (se avsnitt 4.8). Särskilt psykotiska och maniska

symtom har rapporterats, framför allt hos patienter med känd anamnes på psykisk sjukdom.

Sänkt stämningsläge kan vara ett symtom vid nikotinabstinens. Depression, i sällsynta fall

med suicidtankar och suicidalt beteende (inklusive självmordsförsök), har rapporterats hos

patienter som försöker sluta röka. Dessa symtom har också rapporterats under behandling med

Zyban och har generellt inträffat tidigt under behandlingen.

Bupropion är indicerat för behandling av depression i vissa länder. En metaanalys baserad på

placebokontrollerade kliniska studier av antidepressiva läkemedel hos vuxna patienter med

egentlig depression och andra psykiatriska sjukdomar påvisade en ökad risk för suicidtankar

och suicidalt beteende under behandling med antidepressiva läkemedel jämfört med placebo

hos patienter yngre än 25 år.

Behandlande läkare bör vara medvetna om att signifikanta depressionssymtom kan uppträda

hos patienter som försöker sluta röka och bör råda patienterna i enlighet med detta.

Data från djurstudier antyder en potential för beroende. Studier av beroenderisk hos

människa, liksom omfattande klinisk erfarenhet, visar emellertid att bupropion har låg

missbrukspotential.

Överkänslighet

Behandling med Zyban ska avbrytas om patienten får överkänslighets reaktioner.

Behandlande läkare bör vara medvetna om att symtom kan fortskrida eller återkomma efter

avbrytande av behandling och bör försäkra sig om att symtomatisk behandling ges under

tillräckligt lång tid (minst en vecka). Typiska symtom inkluderar hudutslag, klåda, urticaria

eller bröstsmärtor, men mer allvarliga reaktioner kan inkludera Quinckes ödem,

dyspné/bronkospasm, anafylaktisk chock, erythema multiforme eller Stevens-Johnson

syndrom. Ledsmärtor, myalgi och feber har också rapporterats tillsammans med hudutslag

och andra symtom vilket tyder på en fördröjd överkänslighetsreaktion. Denna symtombild kan

likna serumsjuka. (Se avsnitt 4.8.) Efter utsättande av bupropion och påbörjad behandling

med antihistamin eller kortikosteroider förbättrades symtomen hos flertalet patienter och

upphörde helt efter en tid.

Hypertoni

Hypertoni, som i vissa fall kan vara allvarlig och kräva akutbehandling (se avsnitt 4.8), har

rapporterats hos patienter som antingen fått bupropion som enskild behandling eller i

kombination med nikotinersättningsmedel. Detta har observerats hos patienter både med och

utan befintlig hypertoni. Blodtrycket bör därför mätas vid början av behandlingen och följas

upp regelbundet, speciellt hos patienter med befintlig hypertoni. Om en kliniskt signifikant

blodtrycksförhöjning observeras bör man överväga att avbryta behandlingen.

Begränsade data från kliniska studier indikerar att andelen patienter som slutar röka kan vara

något större vid kombinationsbehandling med Zyban och nikotinplåster. Emellertid

observerades en större andel av behandlingsrelaterad blodtrycksförhöjning i gruppen som fick

kombinationsbehandling. Försiktighet ska iakttas om kombinationsbehandling med

nikotinplåster används och veckovis uppföljning av blodtrycket rekommenderas. Innan

kombinationsbehandling med nikotinplåster sätts in bör förskrivaren ta del av

förskrivningsinformation för det aktuella nikotinplåstret.

Speciella patientgrupper

Äldre

– Klinisk erfarenhet med bupropion har inte visat några skillnader i tolerabilitet mellan

äldre och övriga vuxna patienter. Det kan emellertid inte uteslutas att det finns äldre individer

med ökad känslighet. Därför är den rekommenderade doseringen 150 mg 1 gång dagligen hos

dessa patienter (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion

- Bupropion metaboliseras i stor utsträckning via levern

till aktiva metaboliter, vilka i sin tur metaboliseras. Inga statistiskt signifikanta skillnader i

bupropions farmakokinetik har observerats hos patienter med lindrig till måttlig levercirros

jämfört med friska försökspersoner, men bupropions plasmanivåer visade en större variabilitet

mellan enskilda patienter. Av denna anledning ska Zyban användas med försiktighet hos

patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion och den rekommenderade doseringen är

150 mg 1 gång dagligen hos dessa patienter.

Samtliga patienter med nedsatt leverfunktion ska övervakas noga avseende eventuella

biverkningar (t ex sömnsvårigheter, muntorrhet, krampanfall), som kan tyda på höga nivåer av

läkemedlet eller dess metaboliter.

Patienter med nedsatt njurfunktion

- Bupropion utsöndras huvudsakligen i urinen som

metaboliter. Den rekommenderade dosen är därför 150 mg 1 gång dagligen hos patienter med

nedsatt njurfunktion, eftersom bupropion och dess aktiva metaboliter kan ackumuleras i större

utsträckning än normalt (se avsnitt 4.2 och 5.2). Patienten bör övervakas noga avseende

eventuella biverkningar, som kan tyda på höga nivåer av läkemedlet eller dess metaboliter.

Påverkan på urintester

Eftersom bupropion har en amfetamin-liknande kemisk struktur, kan det störa analysen av ett

antal snabbtester av droger i urin, vilket kan resultera i falska positiva värden, särskilt för

amfetamin. Ett positivt resultat bör därför vanligtvis bekräftas med en mer specifik metod.

Olämplig administreringsväg

Zyban är endast avsett för oral användning. Inhalation av krossade tabletter eller injicering av

upplöst bupropion har rapporterats och kan leda till en snabb frisättning, snabbare absorption

och en potentiell överdos. Kramper och/eller dödsfall har rapporterats när bupropion har

administrerats intra-nasalt eller via parenteral injektion.

Serotonergt syndrom

Efter godkännandet för försäljning har det förekommit rapporter om serotonergt syndrom.

Detta är ett potentiellt livshotande tillstånd som kan uppkomma när Zyban används samtidig

med ett serotonergt preparat som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och selektiva

serotonin noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) (se avsnitt 4.5). Om samtidig behandling

med andra serotonerga preparat är kliniskt motiverad rekommenderas en noggrann

övervakning av patienten, speciellt vid behandlingsstart och vid dosökningar.

Serotonergt syndrom kan omfatta förändringar av mentalt status (t.ex. agitation,

hallucinationer, koma), autonom instabilitet (t.ex. takykardi, instabilt blodtryck, hypertermi),

neuromuskulära avvikelser (t.ex. hyperreflexi, bristande koordination, stelhet) och/eller

gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Om serotonergt syndrom

misstänks bör en dosreducering eller utsättning av behandlingen övervägas, beroende på

symtomens allvarlighetsgrad.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Patienter som behandlas med läkemedel som sänker kramptröskeln ska bara använda Zyban

om det finns en övertygande klinisk motivering där den potentiella medicinska fördelen med

rökavvänjning överstiger den ökade risken för krampanfall (se avsnitt 4.4).

Effekten av bupropion på andra läkemedel

Bupropion och dess huvudmetabolit, hydroxibupropion, hämmar CYP2D6, även om

bupropion inte metaboliseras via CYP2D6. Samtidig administrering av bupropionhydroklorid

och desipramin till friska försökspersoner, som var kända snabba metaboliserare av CYP2D6

isoenzymet, resulterade i stora (2 till 5 gånger) ökningar av C

och AUC för desipramin.

Hämningen av CYP2D6 kvarstod i åtminstone 7 dagar efter den sista dosen av

bupropionhydroklorid.

Samtidig behandling med läkemedel som har ett smalt terapeutiskt fönster och som till

övervägande del metaboliseras via CYP2D6 ska inledas på den lägsta nivån inom

doseringsintervallet för det samtidigt givna läkemedlet. Sådana läkemedel inkluderar vissa

antidepressiva (t ex desipramin, imipramin, paroxetin), antipsykotika (t ex risperidon,

tioridazin), beta-blockerare (t ex metoprolol) och typ 1C antiarytmika (t ex propafenon,

flekainid). Om Zyban adderas till en redan pågående behandling med ett sådant läkemedel,

bör behovet av dossänkning av ifrågavarande läkemedel övervägas. I dessa fall ska den

förväntade nyttan av behandling med Zyban noggrant övervägas i jämförelse med de

potentiella riskerna.

Efter godkännandet för försäljning har det förekommit rapporter om serotonergt syndrom.

Detta är ett potentiellt livshotande tillstånd som kan uppkomma när Zyban används samtidig

med ett serotonergt preparat som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och selektiva

serotonin noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)(se avsnitt 4.4).

Läkemedel som kräver metabolisk aktivering av CYP2D6 för att vara effektiva (t.ex.

tamoxifen), kan få minskad effekt vid samtidig administrering av hämmare av CYP2D6, t.ex.

bupropion (se avsnitt 4.4).

Även om citalopram primärt inte metaboliseras via CYP2D6, höjde bupropion i en studie

och AUC för citalopram med 30% respektive 40%.

Samadministrering av digoxin med bupropion kan minska digoxin-nivåerna. Digoxin AUC 0-

24 h minskade och njurclearance ökade hos friska frivilliga, baserat på en korsvis jämförande

studie. Läkare ska vara medvetna om att digoxin-nivåerna kan öka i samband med att

behandlingen med bupropion avslutas och patienten därför ska övervakas för eventuell

digoxintoxicitet.

Effekten av andra läkemedel på bupropion

Bupropion metaboliseras till sin aktiva huvudmetabolit hydroxibupropion primärt via

cytokrom P450 CYP2B6 (se avsnitt 5.2). Samtidig användning av läkemedel som kan påverka

metabolismen av bupropion via isoenzymet CYP2B6 (t ex CYP2B6-substrat: cyklofosfamid,

ifosfamid och CYP2B6-hämmare: orfenadrin, tiklopidin, klopidogrel) kan resultera i höjda

plasmanivåer av bupropion och sänkta nivåer av den aktiva metaboliten hydroxibupropion.

De kliniska konsekvenserna av hämningen av metabolismen av bupropion via CYP2B6 och

åtföljande förändringar av kvoten mellan bupropion och hydroxybupropion är för närvarande

inte kända.

Eftersom bupropion metaboliseras i stor utsträckning tillråds försiktighet när bupropion

administreras samtidigt med läkemedel som är kända för att inducera metabolism (t ex

karbamazepin, fenytoin, ritonavir, efavirenz) eller hämma metabolism (t ex valproat),

eftersom sådana kan påverka dess kliniska effekt och säkerhet.

I en serie av studier med friska försökspersoner reducerade ritonavir (100 mg två gånger

dagligen eller 600 mg två gånger dagligen) eller ritonavir 100 mg plus lopinavir 400 mg två

gånger dagligen exponeringen för bupropion och dess främsta metaboliter på ett dosberoende

sätt med ungefär 20 till 80% (se avsnitt 5.2). På samma sätt minskade efavirenz, 600 mg en

gång dagligen i två veckor, exponeringen av bupropion med ungefär 55 % hos friska

frivilliga. Patienter som får något av dessa läkemedel tillsammans med bupropion kan behöva

ökade doser av bupropion men den högsta rekommenderade bupropiondosen ska inte

överskridas.

Nikotin, administrerat transdermalt med plåster, påverkade inte farmakokinetiken för

bupropion och dess metaboliter.

Andra interaktioner

Rökning är förenad med ökad aktivitet hos CYP1A2. Efter rökstopp kan clearance minska för

vissa läkemedel som metaboliseras via detta enzym med åtföljande förhöjningar i

plasmanivåer. Detta kan vara av särskild vikt för de läkemedel som primärt metaboliseras via

CYP1A2 och som har smalt terapeutiskt fönster (t ex teofyllin, takrin och klozapin). De

kliniska följderna av rökstopp beträffande andra läkemedel som delvis metaboliseras via

CYP1A2 (t ex imipramin, olanzapin, klomipramin och fluvoxamin) är inte kända.

Dessutom indikerar begränsade data att metabolismen av flekainid och pentazocin kan

induceras av rökning.

Behandling med Zyban bör ges med försiktighet till patienter som behandlas med levodopa

eller amantadin. Begränsade kliniska data indikerar en ökad förekomst av biverkningar (t ex

illamående, kräkningar och neuropsykiatriska biverkningar – se avsnitt 4.8) hos patienter som

använder bupropion samtidigt med levodopa eller amantadin.

Trots att kliniska data inte har påvisat att en farmakokinetisk interaktion föreligger mellan

bupropion och alkohol, har sällsynta rapporter av neuropsykiatriska biverkningar eller

minskad tolerans för alkohol rapporterats under behandling med Zyban. Alkoholintaget bör

därför minimeras eller undvikas under behandlingstiden.

Eftersom MAO-A- och -B-hämmare också förstärker de katekolaminerga effekterna men

genom en annan mekanism än bupropion, är samtidig användning av Zyban och MAO-

hämmare kontraindicerad (se avsnitt 4.3), eftersom det finns en ökad risk för biverkningar vid

samtidig administrering. Minst 14 dagar ska förflyta mellan utsättning av irreversibla MAO-

hämmare och behandlingsstart med Zyban. För reversibla MAO-hämmare är en period på 24

timmar tillräcklig.

Studier visar att exponeringen av bupropion kan ökas när bupropion depottabletter tas

tillsammans med en fettrik måltid (se avsnitt 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Några epidemiologiska studier på graviditeter efter moderns exponering för bupropion under

den första trimestern, har rapporterat ett samband med ökad risk för vissa medfödda

kardiovaskulära missbildningar speciellt ventrikelseptumdefekter och defekt i hjärtats vänstra

utflöde. Dessa resultat är inte konsekventa mellan studierna. Djurstudier tyder inte på direkta

eller indirekta skadliga effekter med avseende på reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3).

Zyban ska inte användas under graviditet. Gravida kvinnor bör uppmanas att sluta röka utan

läkemedelsbehandling.

Amning

Bupropion och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk hos människa. Beslut om att avstå från

amning eller att avstå från behandling med Zyban bör göras med hänsyn till nyttan av amning

för barnet och nyttan av behandling med Zyban för modern.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten av bupropion på mänsklig fertilitet. En reproduktiv studie på

råtta visade inga tecken på nedsatt fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

I likhet med andra läkemedel som påverkar CNS, kan bupropion påverka förmågan att utföra

uppgifter som kräver omdöme eller motoriska och kognitiva färdigheter. Det finns även

rapporter om yrsel eller yrselliknande effekter vid användning av Zyban. Därför bör patienter

vara försiktiga med att framföra fordon eller använda maskiner innan de försäkrat sig om att

Zyban tabletter inte påverkar deras förmåga negativt.

4.8

Biverkningar

Nedanstående lista ger information om biverkningar som identifierats vid klinisk användning,

indelade efter incidens och organsystem. Det är viktigt att notera att rökstopp ofta ger

abstinensbesvär (t ex oro, sömnsvårigheter, tremor, svettningar). En del av dessa besvär har

även rapporterats som biverkningar i samband med användning av Zyban.

Biverkningarna är klassificerade under rubriker som anger frekvens enligt följande indelning;

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Blod och

lymfsystemet

Ingen känd

frekvens

Anemi, leukopeni och trombocytopeni

Immunsystemet*

Vanliga

Överkänslighetsreaktioner såsom urticaria

Sällsynta

Svårare överkänslighetsreaktioner som

angioödem, dyspné/bronkospasm och

anafylaktisk chock.

Ledsmärtor, myalgi och feber har också

rapporterats tillsammans med hudutslag och

andra symtom som tyder på en fördröjd

överkänslighetsreaktion. Denna symtombild kan

likna serumsjuka.

Metabolism och

nutrition

Mindre vanliga

Anorexi.

Sällsynta

Blodsockerrubbningar.

Ingen känd

frekvens

Hyponatremi.

Psykiska störningar

Mycket vanliga

Sömnsvårigheter (se avsnitt 4.2).

Vanliga

Depression (se avsnitt 4.4), oro, ångest.

Mindre vanliga

Konfusion.

Sällsynta

Irritabilitet, fientlighet, hallucinationer,

depersonalisation, onormala drömmar inklusive

mardrömmar.

Mycket sällsynta

Vanföreställningar, paranoida tankar, rastlöshet,

aggression.

Ingen känd

frekvens

Suicidtankar och suicidalt beteende***, psykos

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Tremor, koncentrationssvårigheter, huvudvärk,

yrsel, smakförändringar.

Sällsynta

Krampanfall (se nedan)**, dystoni, ataxi,

Parkinsonism, koordinationsproblem,

minnesstörningar, parestesier, synkope.

Ingen känd

frekvens

Serotonergt syndrom****

Ögon

Mindre vanliga

Synstörningar.

Öron och

balansorgan

Mindre vanliga

Tinnitus.

Hjärtat

Mindre vanliga

Takykardi.

Sällsynta

Palpitationer.

Blodkärl

Mindre vanliga

Förhöjt blodtryck (ibland kraftigt), rodnad.

Sällsynta

Vasodilatation, postural hypotension.

Mag-tarmkanalen

Vanliga

Muntorrhet, gastrointestinala störningar som

illamående och kräkning, buksmärta,

förstoppning.

Lever och gallvägar

Sällsynta

Förhöjda leverenzymvärden, ikterus, hepatit.

Hud och subkutan

vävnad*

Vanliga

Utslag, klåda, svettningar.

Sällsynta

Erythema multiforme och Stevens-Johnsons

syndrom.

Försämring av psoriasis.

Ingen känd

frekvens

Förvärrat systemiskt lupus erythematosus-

syndrom,

Kutan lupus erythematosus

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Sällsynta

Muskelryckningar.

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Täta urinträngningar och/eller urinretention.

Mycket sällsynta

Urininkontinens

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Feber

Mindre vanliga

Bröstsmärta, kraftlöshet.

* Överkänslighet kan yttra sig som hudreaktioner. Se ”Immunsystemet” och ”Hud och

subkutan vävnad”.

** Incidensen av krampanfall är ca 0,1% (1/1 000). Den vanligaste typen av krampanfall är

generaliserade toniska-kloniska kramper, en typ av anfall som i enstaka fall kan leda till post-

iktal förvirring eller minnesstörning. (Se avsnitt 4.4.)

***Fall av suicidtankar och suicidalt beteende har rapporterats under behandling med

bupropion (se avsnitt 4.4).

**** Serotonergt syndrom kan förekomma som en konsekvens av en interaktion mellan

bupropion och ett serotonergt läkemedel som t.ex. en selektiv serotoninåterupptagshämmare

(SSRI) eller en selektiv serotonin noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)(se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Akut intag av doser överstigande 10 gånger den maximala terapeutiska dosen har rapporterats.

Utöver de symtom som finns angivna under Biverkningar har överdosering resulterat i

symtom som dåsighet, medvetslöshet och/eller EKG-förändringar såsom

retledningsstörningar (innefattande förlängning av QRS-komplex), arytmier och takykardi.

QTc-förlängning har också rapporterats men sågs i allmänhet i anslutning till förlängda QRS-

komplex och ökad hjärtfrekvens. Även om patienterna i de allra flesta fall har tillfrisknat utan

kvarstående symtom finns rapporter om sällsynta dödsfall efter intag av stora överdoser av

läkemedlet. Även serotonergt syndrom har rapporterats.

Behandling: Vid överdosering rekommenderas inläggning på sjukhus. EKG och vitala tecken

bör övervakas.

Säkra fria luftvägar, fullgod syresättning och ventilation. Användning av aktivt kol

rekommenderas. Det finns ingen känd antidot mot bupropion. Vidare omhändertagande ska

anpassas efter kliniskt behov.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antidepressiva medel

ATC-kod: N06 AX12.

Verkningsmekanism

Bupropion är en selektiv neuronal återupptagshämmare av katekolaminer (noradrenalin och

dopamin) med minimal effekt på indolaminers återupptag (serotonin) och hämmar inte

monoaminoxidas A eller B. Verkningsmekanismen för bupropion vid rökavvänjning är

okänd. Troligtvis medieras denna effekt via noradrenerga och/eller dopaminerga mekanismer.

Klinisk säkerhet

Den prospektivt observerade andelen hjärtmissbildningar i graviditeter med prenatal

exponering för bupropion under den första trimestern i det internationella graviditetsregistret

var 9/675 (1,3%).

I en retrospektiv studie var det ingen ökad andel medfödda missbildningar eller

hjärtkärlmissbildningar bland över tusen graviditeter som exponerats för bupropion under den

första trimestern jämfört med användningen av andra antidepressiva läkemedel.

I en retrospektiv analys av data från National Birth Defects Prevention Study, observerades ett

statistiskt signifikant samband mellan förekomsten av en defekt i hjärtats vänstra utflöde hos

barnet och självrapporterat bruk av bupropion hos modern i början av graviditeten. Inget

samband sågs mellan moderns användning av bupropion och någon annan typ av hjärtfel eller

med en kombination av alla kategorier av defekter på hjärtat.

En ytterligare analys av data från Slone Epidemiology Center Birth Defects Study visade

ingen statistiskt signifikant ökning av defekt i hjärtats vänstra utflöde med moderns

användning av bupropion. Dock observerades ett statistiskt signifikant samband för

ventrikelseptumdefekt efter användning av enbart bupropion under den första trimestern.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering av 150 mg bupropionhydroklorid depottablett till friska

försökspersoner noterades maximala plasmakoncentrationer (C

) på cirka 100 nanogram per

ml efter ungefär 2,5-3 timmar. AUC och C

för bupropion och dess aktiva metaboliter

hydroxibupropion och treohydrobupropion ökade proportionellt med given dos inom

intervallet 50-200 mg, givet som en engångsdos, och inom doseringsintervallet 300-450

mg/dag vid upprepad dosering. C

och AUC för hydroxibupropion är ungefär 3 respektive

14 gånger högre än C

och AUC för bupropion. C

för treohydrobupropion är jämförbar

med C

för bupropion, medan AUC för treohydrobupropion är cirka 5 gånger högre än

AUC för bupropion. Maximala plasmakoncentrationer av hydroxibupropion och

treohydrobupropion nås efter ungefär 6 timmar efter en engångsdos av bupropion.

Plasmanivån av erytrohydrobupropion (en aktiv isomer av treohydrobupropion) är inte mätbar

efter en engångsdos av bupropion.

för bupropion efter upprepad dosering av bupropion 150 mg 2 gånger dagligen är

jämförbar med värden som rapporterats efter en engångsdos. För hydroxibupropion och

treohydrobupropion är C

högre (ungefär 4 respektive 7 gånger) vid steady state än efter en

engångsdos. Plasmanivån av erytrohydrobupropion är jämförbar med plasmanivån av

bupropion vid steady state. Steady state för bupropion och dess metaboliter uppnås inom 5-8

dagar. Den absoluta biotillgängligheten av bupropion är inte känd men däremot visar data från

utsöndring i urin att minst 87% av bupropiondosen absorberas.

Två studier med bupropion SR 150 mg tabletter (depottabletter) till friska frivilliga visar att

exponeringen av bupropion kan ökas när Zyban tas tillsammans med föda. Vid intag efter en

fettrik frukost ökades den maximala plasmakoncentrationen (C

) av bupropion med 11%

och 35% i de två studierna, medan den totala exponeringen (AUC) av bupropion ökades med

16% respektive 19%.

Distribution

Bupropion distribueras i hög utsträckning med en skenbar distributionsvolym på cirka 2000 l.

Plasmaproteinbindningen för bupropion, hydroxibupropion och treohydrobupropion är måttlig

(84%, 77% respektive 42%).

Bupropion och dess aktiva metaboliter utsöndras i bröstmjölk hos människa. Djurstudier visar

att bupropion och dess aktiva metaboliter passerar blod-hjärnbarriär och placenta.

Metabolism

Bupropion metaboliseras i hög grad hos människa. Tre farmakologiskt aktiva metaboliter har

identifierats i plasma: hydroxibupropion och amino-alkoholisomererna treohydrobupropion

och erytrohydrobupropion. Dessa kan vara av klinisk betydelse eftersom koncentrationerna i

plasma är lika höga eller högre än de för bupropion. De aktiva metaboliterna metaboliseras i

sin tur till inaktiva metaboliter (av vilka några ej är fullständigt identifierade men kan

innefatta konjugater) och utsöndras i urinen.

Studier

in vitro

visar att bupropion metaboliseras till sin aktiva huvudmetabolit

hydroxibupropion, främst via CYP2B6, medan CYP1A2, 2A6, 2C9, 3A4 och 2E1 är

involverade i mindre omfattning. I motsats till detta innefattar bildningen av

treohydrobupropion karbonylreduktion, men den involverar inte cytokrom P450 isoenzymer.

(Se avsnitt 4.5.)

Treohydrobupropions respektive erytrohydrobupropions hämmande potential på cytokrom

P450 har inte studerats.

Bupropion och hydroxibupropion är båda relativt svaga hämmare av CYP2D6 med Ki-värden

på 21 respektive 13,3 mikroM. (Se avsnitt 4.5.)

Efter oral administrering av en engångsdos på 150 mg bupropion var det inte någon skillnad i

, halveringstid, AUC eller clearance för bupropion eller dess huvudmetaboliter

mellan rökare och icke-rökare.

Bupropion har visats inducera sin egen metabolism hos försöksdjur efter subkronisk

administrering. Hos människa finns inga hållpunkter för enzyminduktion av bupropion eller

hydroxibupropion, varken hos friska försökspersoner eller hos patienter som behandlades med

rekommenderad dos bupropionhydroklorid i 10 till 45 dagar.

Eliminering

Efter oral administrering av 200 mg

C-bupropion till människa påvisades 87% och 10% av

tillförd radioaktiv dos i urin respektive faeces. Den fraktion av bupropion som utsöndrades i

oförändrad form var endast 0,5%, vilket överensstämmer med att bupropion metaboliseras i

stor omfattning. Mindre än 10% av den

C-märkta dosen återfanns i urinen i form av aktiva

metaboliter.

Medelvärdet för clearance efter oral administrering av bupropionhydroklorid är ungefär 200

l/timme och medelvärdet för elimineringshalveringstiden är cirka 20 timmar.

Elimineringshalveringstiden för hydroxibupropion är cirka 20 timmar. Halveringstiden för

treohydrobupropion och erytrohydrobupropion är längre (37 respektive 33 timmar).

Speciella patientgrupper:

Patienter med nedsatt njurfunktion

Elimineringen av bupropion och dess aktiva huvudmetaboliter kan minskas hos patienter med

nedsatt njurfunktion. Begränsade data från patienter med njursvikt i slutstadium eller måttlig

till svår njurfunktionsnedsättning tyder på att exponeringen för bupropion och/eller dess

metaboliter var ökad (Se avsnitt 4.4.)

Patienter med nedsatt leverfunktion

Det är inte någon statistiskt signifikant skillnad i farmakokinetiken för bupropion och dess

aktiva metaboliter hos patienter med lindrig till måttlig cirros jämfört med friska försöks-

personer. Däremot observerades en större variabilitet mellan enskilda patienter. (Se avsnitt

4.4.) Hos patienter med svår levercirros ökade C

och AUC påtagligt (genomsnittlig

skillnad var ca 70% respektive 3-faldig) och varierade mer i jämförelse med motsvarande

värden hos friska försökspersoner. Även halveringstiden var längre (ungefär 40%). För

hydroxibupropion var C

medelvärde lägre (ca 70%), AUC tenderade att vara högre (ca

30%), T

uppträdde senare (ca 20 timmar) och halveringstiderna var längre (ungefär 4

gånger) i jämförelse med hos friska försökspersoner. För treohydrobupropion och

erytrohydrobupropion tenderade C

att vara lägre (ca 30%), AUC tenderade att vara högre

(ca 50%), T

uppträdde senare (ca 20 timmar) och halveringstiden förlängdes (ungefär 2

gånger) i jämförelse med hos friska försökspersoner (se avsnitt 4.3).

Äldre

Farmakokinetiska studier på äldre har visat varierande resultat. En singeldosstudie visade att

farmakokinetiken för bupropion och dess metaboliter inte skiljer sig mellan äldre och yngre

vuxna. En annan farmakokinetikstudie, med engångsdos respektive multipel dosering, tydde

på att bupropion och dess metaboliter kan ackumuleras i större omfattning hos äldre. Klinisk

erfarenhet har inte visat någon skillnad i tolerabilitet mellan äldre och yngre patienter, men

det kan inte uteslutas att äldre patienter kan vara mer känsliga. (Se avsnitt 4.4.)

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Reproduktionstoxikologiska studier utförda på råtta vid exponeringar liknande dem som

uppnås vid den högsta rekommenderade dosen till människa (baserat på systemiska data

gällande exponering) visade inga negativa effekter på fertilitet, graviditet och

fosterutveckling. Reproduktionstoxikologiska studier på kanin med doser upp till 7 gånger

den högsta rekommenderade dosen till människa baserat på mg/m

(inga systemiska uppgifter

gällande exponering är tillgängliga) visade endast en liten ökning av antalet

skelettförändringar (ökad förekomst av generell anatomisk variation av övertaligt revben i

bröstkorgen och försenad förbening av falanger). Dessutom rapporterades en minskning av

fostervikten hos kanin, vid toxiska doser till modern.

I djurexperimentella studier med bupropion i doser flera gånger högre än de terapeutiska

doserna hos människa, orsakade bupropion bl a följande dosrelaterade symtom: ataxi och

kramper hos råtta, generell svaghet, skakningar och kräkningar hos hund samt en ökad

dödlighet hos båda djurarterna.

Eftersom det förekommer enzyminduktion hos djur, men inte hos människa, var den

systemiska exponeringen i samma storleksordning som den som förekommer hos människa

vid maximalt rekommenderad dos.

I djurstudier har leverförändringar observerats, men dessa återspeglar mekanismen hos en

leverenzyminducerare. Vid rekommenderad dos hos människa inducerar inte bupropion sin

egen metabolism. Detta indikerar att leverfynden hos laboratoriedjur endast är av begränsad

betydelse vid utvärdering och riskbedömning av bupropion.

Data från genotoxicitetsstudier indikerar att bupropion är en svag bakteriell mutagen, men inte

mutagen hos däggdjur och därmed inte något humant genotoxiskt medel. Studier på mus och

råtta bekräftar frånvaron av karcinogenicitet i dessa djurslag.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Mikrokristallin cellulosa

Hypromellos

Cysteinhydrokloridmonohydrat

Magnesiumstearat

Filmdragering

Hypromellos

Makrogol 400

Titandioxid (E171)

Karnaubavax

Tryckfärg

Järnoxid, svart (E172)

Hypromellos

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

C. Förvaras i originalförpackningen.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Barnskyddad blisterförpackning (Polyamid-Alu-PVC / Papper-Alu).

Varje kartong innehåller 30*, 40*, 50*, 60* eller 100 tabletter. Varje blisterkarta innehåller 10

tabletter.

*tillhandahålls ej i Sverige

6.6

Anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

GlaxoSmithKline AB

Box 516

169 29 Solna

8

N

UMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

16117

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

2000-05-19 / 2009-12-01

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2021-06-29

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen