Zubsolv

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-07-2021

Aktiva substanser:
Buprenorphine hydrochloride, Naloxone hydrochloride dihydrate
Tillgänglig från:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kod:
N07BC51
INN (International namn):
buprenorphine, naloxone
Terapeutisk grupp:
Övriga nervsystemet droger,
Terapiområde:
Opioidrelaterade sjukdomar
Terapeutiska indikationer:
Substitutionsbehandling för opioidmissbruk, inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Intentionen med naloxonkomponenten är att avskräcka intravenös missbruk. Behandling är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar över 15 år som har kommit överens om att bli behandlad för missbruk.
Produktsammanfattning:
Revision: 7
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004407
Tillstånd datum:
2017-11-10
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004407

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

29-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

29-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

12-01-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Zubsolv 0,7 mg/0,18 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 2,9 mg/0,71 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 5,7 mg/1,4 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 8,6 mg/2,1 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 11,4 mg/2,9 mg sublinguala resoribletter

buprenorfin/naloxon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, Du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zubsolv är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zubsolv

Hur du tar Zubsolv

Eventuella biverkningar

Hur Zubsolv ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zubsolv är och vad det används för

Zubsolv innehåller de aktiva substanserna buprenorfin och naloxon. Zubsolv används för att behandla

drogmissbrukare som är beroende av opioiddroger (narkotika), som heroin eller morfin, som har gett

sitt medgivande till att behandlas för sitt missbruk. Behandling med Zubsolv är avsedd för vuxna och

ungdomar över 15 år, som även får medicinskt, socialt och psykologiskt stöd.

Hur Zubsolv verkar

Resoribletten innehåller buprenorfin som ger den behandlande effekten av opioid (narkotika)-

beroende. Den innehåller också naloxon, som används för att förhindra intravenöst missbruk av

produkten.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zubsolv

Ta inte Zubsolv

om du:

är allergisk mot buprenorfin, naloxon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

allvarliga andningsproblem

allvarliga leverproblem

är berusad av alkohol eller har skakningar, svettningar, ångest, förvirring eller hallucinationer

orsakade av alkohol

tar naltrexon eller nalmefen för behandling av alkohol eller opioidberoende.

Varningar och försiktighet

Missbruk och felaktig användning

Om Zubsolv används på fel sätt, t.ex. genom injektion i en ven (intravenös användning) kan allvarliga

fall av infektioner med potentiellt dödlig utgång inträffa.

Detta läkemedel kan vara begärligt för personer som missbrukar receptbelagda läkemedel, och bör

förvaras på ett säkert ställe för att skydda det mot stöld. Ge inte detta läkemedel till någon annan. Det

kan orsaka dödsfall eller på annat sätt skada dem.

Andningsproblem

(se även ”Ta inte Zubsolv” ovan)

Några personer har dött av andningsdepression (allvarliga svårigheter att andas) på grund av

felanvändning av detta läkemedel eller att de tagit det i kombination med andra medel som orsakar

nedsättning av centrala nervsystemet, såsom alkohol, bensodiazepiner (lugnande läkemedel), eller

andra opioider.

Läkemedlet ska användas med försiktighet hos patienter som har andningsproblem.

Detta läkemedel kan orsaka allvarlig, eventuellt livshotande, andningsförlamning (nedsatt förmåga att

andas) hos barn och personer som inte har ett opioidberoende.

Dåsighet

Detta läkemedel kan orsaka dåsighet, speciellt när det tas tillsammans med alkohol eller andra

läkemedel som orsakar nedsättning av centrala nervsystemet (såsom lugnande medel, eller

sömnmedel).

Beroende

Detta läkemedel kan vara beroendeframkallande.

Leverskada

Leverskador har rapporterats i samband med användning av buprenorfin/naloxon, särskilt när

läkemedlet använts felaktigt. Dessa leverskador kan också bero på virusinfektioner (kronisk hepatit C),

alkoholmissbruk, anorexi eller användning av andra läkemedel som kan skada levern. Regelbundna

blodprover kan utföras av din läkare för att övervaka ditt levertillstånd.

Tala om för läkaren om du

har några leverproblem innan du börjar behandlingen med Zubsolv.

Abstinenssymptom

Detta läkemedel kan orsaka abstinenssymptom om du tar det tidigare än sex timmar efter att du använt

en kortverkande opioid (t.ex. morfin, heroin) eller tidigare än 24 timmar efter att du använt en

långverkande opioid såsom metadon.

Zubsolv kan även orsaka abstinenssymptom om du plötsligt slutar att ta det.

Blodtryck

Detta läkemedel kan göra att blodtrycket sjunker plötsligt, vilket leder till att du känner dig yr om du

reser dig upp hastigt från sittande eller liggande ställning.

Sömnrelaterade andningsproblem

Zubsolv kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem såsom sömnapné (andningspauser under sömn)

och sömnrelaterad hypoxi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan vara andningspauser under sömn,

uppvaknande på natten på grund av andnöd, svårigheter att fortsätta sova eller överdriven trötthet

under dagen. Kontakta din läkare om du eller någon annan person

observerar dessa symtom. Din

läkare kan överväga att minska dosen.

Barn och ungdomar

Läkaren kan komma att följa upp dig mer noggrant om du är under 18 år. Detta läkemedel får inte tas

av personer under 15 år.

Diagnos av orelaterade medicinska tillstånd

Detta läkemedel kan dölja smärtsymptom som är tecken på vissa sjukdomar. Kom ihåg att meddela

läkaren att du tar detta läkemedel.

Tala med läkare innan du tar Zubsolv

om du:

har en depression eller andra tillstånd som behandlas med antidepressiva läkemedel.

Om dessa läkemedel används tillsammans med Zubsolv kan detta leda till serotonergt syndrom,

ett tillstånd som kan vara livshotande (se ”Andra läkemedel och

Zubsolv”).

har njurproblem

nyligen har drabbats av en huvudskada eller hjärnsjukdom

har lågt blodtryck, förstorad prostatakörtel eller svårigheter att kissa på grund av förträngning i

urinröret

har underaktiv sköldkörtel som kan orsaka trötthet eller viktökning

har försämrad binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom)

har problem med gallvägarna (t.ex. gallblåsan, gallgången)

är äldre

har fysisk eller mental svaghet

Andra läkemedel och Zubsolv

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa läkemedel kan förstärka biverkningarna av Zubsolv och kan i vissa fall orsaka mycket allvarliga

reaktioner. Ta inga andra läkemedel samtidigt som du tar Zubsolv utan att först tala medläkaren,

särskilt:

antidepressiva läkemedel som

moklobemid, tranylcypromin, citalopram, escitalopram,

fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, duloxetin, venlafaxin, amitriptylin, doxepin

eller trimipramin.

Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av Zubsolv och du kan få

symtom som ofrivilliga rytmiska muskelryckningar, även i de muskler som styr ögonens

rörelser, upprördhet, hallucinationer, koma, kraftig svettning, darrningar, förstärkta reflexer,

spända muskler och kroppstemperatur över 38 °C. Kontakta läkaren om du får sådana symtom.

Naltrexon och nalmefen

(läkemedel för behandling av beroende), eftersom de kan motverka de

terapeutiska effekterna av Zubsolv. De får inte tas tillsammans med behandling av Zubsolv

eftersom du kan uppleva ett plötsligt utbrott av långvariga och intensiva abstinensbesvär.

Bensodiazepiner

(används för att behandla ångest eller sömnstörningar) såsom diazepam,

temazepam och alprazolam. Läkaren kommer att förskriva korrekt

dos åt dig.

Om du tar fel

dos bensodiazepiner kan detta orsaka dödsfall på grund av andningsdepression (allvarliga

svårigheter att andas).

Andra läkemedel som kan få dig att känna dig sömnig

som används för att behandla

sjukdomar såsom ångest, sömnlöshet, kramper/anfall, smärta och andra psykiska sjukdomar.

Dessa typer av läkemedel minskar din vakenhetsnivå, vilket kan göra det riskfyllt att framföra

fordon och använda maskiner. De kan även orsaka nedsättning av centrala nervsystemet, vilket

är mycket allvarligt. Nedan finns en lista över exempel på dessa typer av läkemedel:

andra läkemedel som innehåller opioider, såsom metadon, vissa smärtstillande läkemedel eller

hostdämpande läkemedel

vissa antidepressiva läkemedel (som används för att behandla depression) såsom

isokarboxazid, fenelzin, selegilin, tranylcypromin, valproat och monoaminoxidashämmare

(MAO-hämmare) kan förstärka effekten av detta läkemedel

sedativa H

-receptorantagonister (som används för att behandla allergiska reaktioner) såsom

difenhydramin och klorfenamin

barbiturater (som används för att framkalla sömn eller ge lugnande effekt) såsom fenobarbital

och sekobarbital

lugnande läkemedel (som används för att framkalla sömn eller ge lugnande effekt) såsom

kloralhydrat

klonidin (som används för att behandla högt blodtryck) och relaterade läkemedel kan förlänga

effekterna av detta läkemedel

antiretrovirala läkemedel (som används för att behandla hiv) såsom ritonavir, nelfinavir och

indinavir, kan förlänga effekten av detta läkemedel

vissa svampläkemedel (används för att behandla svampinfektioner) såsom ketokonazol,

itrakonazol och vissa antibiotika kan förlänga effekterna av detta läkemedel

vissa läkemedel kan minska effekten av Zubsolv. Det är bland annat läkemedel för behandling

av epilepsi (t.ex. karbamazepin och fenytoin), och läkemedel för behandling av tuberkulos

(rifampicin).

Zubsolv med mat, dryck och alkohol

Alkohol kan öka dåsigheten och öka risken för andningsdepression, om det används tillsammans med

Zubsolv.

Ta inte Zubsolv tillsammans med alkohol.

Svälj inte eller intag inte mat eller dryck av

något slag innan resoribletten har lösts upp fullständigt.

Graviditet och amning

Riskerna för gravida kvinnor att använda Zubsolv är inte kända. Informera läkaren om du är gravid

eller planerar att bli gravid. Läkaren kommer att bestämma om din behandling bör fortsätta med ett

annat läkemedel.

Om läkemedel som Zubsolv tas under graviditet, särskilt under framskriden graviditet, kan de orsaka

abstinenssymptom och dessutom andningsproblem hos det nyfödda barnet. Dessa problem kan uppstå

flera dagar efter födseln.

Amma inte medan du tar det här läkemedlet, eftersom Zubsolv passerar över i bröstmjölk.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Zubsolv kan orsaka dåsighet. Det kan ske oftare under de första veckorna av behandlingen, när din dos

ändras, men det kan också hända om du dricker alkohol eller tar andra lugnande medel samtidigt som

du tar Zubsolv. Kör inte, använd inte verktyg eller maskiner och utför inte farliga aktiviteter innan du

vet hur detta läkemedel påverkar dig.

3.

Hur du tar Zubsolv

Din behandling ordineras och övervakas av läkare som har erfarenhet av behandling av drogmissbruk.

Läkaren kommer att bestämma vilken dos som passar dig bäst. Under din behandling kan läkaren

justera dosen beroende på hur du reagerar.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Inledande behandling

Den rekommenderade startdosen för vuxna och ungdomar över 15 år är:

en resoriblett Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg varje dag eller

en resoriblett Zubsolv 2,9 mg/0,71 mg varje dag.

Ytterligare en resoriblett Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg eller 2,9 mg/0,71 mg kan ges på Dag 1, beroende på

ditt behov.

Det finns andra styrkor tillgängliga för användning. Läkaren avgör vilken behandling som är den bästa

för dig. Detta kan innebära att du får ta en kombination av olika styrkor, men din dagliga dos ska inte

överstiga 17,2 mg buprenorfin.

Tydliga tecken på abstinens ska vara uppenbara innan du tar första dosen av Zubsolv. Läkarens

bedömning av hur redo du är för behandling, avgör när du ska få den första dosen med Zubsolv.

Inledande behandling med Zubsolv under heroinberoende:

Om du är beroende av heroin eller en kortverkande opioid, bör din första dos av Zubsolv tas när

tecken på abstinens uppstår, men inte tidigare än 6 timmar efter att du senast använde opioider.

Inledande behandling med Zubsolv under metadonberoende:

Om du har tagit metadon eller en långverkande opioid, bör dosen av metadon helst minskas till

under 30 mg/dag innan behandling med Zubsolv påbörjas. Den första dosen av Zubsolv tas när

tecken på abstinens uppstår, men inte tidigare än 24 timmar efter att du senast använde metadon.

Hur du tar Zubsolv

Ta dosen en gång per dag eller enligt vad som rekommenderas av din läkare.

Ta ut resoribletterna ur blistret så som beskrivs nedan. Öppna endast blistret precis innan du ska

ta dosen. Öppna aldrig blistret i förväg eftersom resoribletten är fuktkänslig.

Lägg resoribletterna under tungan.

Håll resoribletterna på plats under tungan tills de är helt upplösta.

Du får inte tugga eller svälja resoribletterna. Läkemedlet kommer då inte fungera, och det kan

leda till abstinenssymptom.

Du får inte äta eller dricka något förrän resoribletterna har lösts upp helt. Även om du kanske

märker att det mesta av resoribletten löses upp inom 40 sekunder, kan det ta 5 till 10 minuter för

hela resoribletten att försvinna från munnen.

Gör så här för att ta ut resoribletten ur blisterkartan

Tryck inte ut resoribletten genom folien.

Ta bort en ruta av blisterkartan, genom att dra längs den perforerade

linjen.

Vik kartan längs den prickade linjen.

Dra bort folien i pilens riktning. Om blisterkartan är skadad, kasta

resoribletten.

Dosjustering och underhållsbehandling

Läkaren kan öka dosen av Zubsolv enligt dina behov. Tala med läkaren eller apotekspersonal om du

tycker att effekten av Zubsolv är för stark eller för svag. Den maximala dagliga dosen är 17,2 mg.

Efter en period av framgångsrik behandling kan du komma överens med läkaren om att gradvis

minska dosen till en lägre underhållsdos.

Avslutning av behandlingen

Ändra inte på behandlingen på något sätt, och avbryt inte behandlingen utan samtycke från den läkare

som behandlar dig.

Beroende på ditt tillstånd, kan man fortsätta att minska dosen av Zubsolv under noggrann medicinsk

övervakning, tills den eventuellt kan avslutas helt.

Om du har tagit för stor mängd av Zubsolv

Om du eller någon annan tar för stor mängd av detta läkemedel, måste du omedelbart ta dig till eller

tas till en akutmottagning eller sjukhus för behandling, eftersom överdosering med Zubsolv kan orsaka

allvarliga och livshotande andningsproblem.

Symptom på överdosering kan inkludera långsammare och svagare andning än normalt, att du känner

dig mer sömnig än normalt, minskning av pupillernas storlek, lågt blodtryck, sjukdomskänsla,

kräkningar och/eller sluddrigt tal.

Om du har glömt att ta Zubsolv

Berätta för läkaren så snart som möjligt om du missar en dos.

Om du slutar att ta Zubsolv

Ändra inte behandlingen på något sätt och avbryt inte behandlingen utan samtycke från den läkare

som behandlar dig.

Plötsligt avbrytande av behandlingen kan leda till abstinenssymptom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Meddela genast läkare eller sök akutvård

om du upplever biverkningar såsom:

uppsvällt ansikte, läppar, tunga eller hals, som kan göra det svårt att svälja eller andas, allvarliga

utslag/nässelutslag. Dessa kan vara tecken på en livshotande allergisk reaktion

känsla av sömnighet och klumpighet, dimsyn, sluddrigt tal, svårigheter att tänka klart eller att

andningen blir mycket långsammare än vad som är normalt för dig

svår trötthet, klåda med gulfärgning av hud eller ögon. Dessa kan vara symptom på leverskada.

att man ser eller hör saker som inte finns (hallucinationer).

Andra biverkningar

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

sömnlöshet (oförmåga att sova)

huvudvärk

förstoppning, illamående

kraftig svettning

drogabstinenssyndrom.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

influensaliknande symptom, infektion, halsont och ont att svälja, rinnande näsa

ångest, depression, minskad sexlust, nervositet, onormala tankar

migrän, yrsel, svimning, ökade muskelspänningar, stickande känsla i huden, dåsighet

ökat tårflöde (rinnande ögon) eller annan rubbning i tårflödet

förhöjt blodtryck, värmevallningar

ökad hosta

magsmärta, orolig mage eller andra magbesvär, diarré, gaser, kräkningar.

utslag, klåda, nässelutslag

ryggvärk, ledvärk, muskelsmärta, benkramper (muskelspasmer)

urinbesvär

svårigheter att få eller behålla en erektion

svaghet, bröstsmärta, frossa, feber, känsla av allmänt obehag, smärta, svullnad (händer och

fötter)

onormal leverfunktion, viktminskning

skada vid olycksfall på grund av sänkt medvetandegrad eller koordination.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

avvikande blodprover, svullna körtlar (lymfknutor)

onormala drömmar, upprördhet (agitation), ointresse, personlighetsförändring (inte känna sig

som sig själv), läkemedelsberoende, överdriven känsla av välbefinnande, känslor av fientlighet

minnesförlust(minnesstörning), krampanfall, talsvårigheter, darrningar

ögoninflammation eller ögoninfektion, liten pupillstorlek

snabba eller långsamma hjärtslag, hjärtinfarkt (hjärtattack), hjärtklappning, tryck över bröstet

lågt blodtryck

astma, andfåddhet, gäspningar

smärta och sår i munnen, missfärgning av tungan

akne, håravfall, torr eller fjällande hud, hudknöl

ledinflammation

protein i urinen, urinvägsinfektion, svårigheter att kissa, smärta när du kissar blod i urinen,

njursten

menstruella eller vaginala problem, onormal ejakulation (sädesuttömning)

känslighet för värme eller kyla

värmeslag.

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

försämring av hjärnans funktion, som är en allvarlig komplikation vid leversjukdom

känsla av att allt snurrar

blodtrycksfall vid ändring av läge från sittande eller liggande till stående

plötsligt abstinenssyndrom som orsakats av att läkemedlet tagits för tidigt efter användning av

otillåtna opioider, drogabstinenssyndrom hos nyfödda.

Felanvändning av detta läkemedel genom injektion kan orsaka abstinenssymptom, infektioner, andra

hudreaktioner och potentiellt allvarliga leverproblem (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zubsolv ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen vid högst 25 °C. Fuktkänsligt.

Zubsolv kan vara begärligt för personer som missbrukar receptbelagda läkemedel. Förvara detta

läkemedel på en säker plats, för att skydda det från stöld.

Förvara blistret säkert.

Öppna aldrig blistret i förväg.

Ta inte detta läkemedel framför barn.

Vid oavsiktligt intag eller misstanke om intag ska en akutmottagning kontaktas omedelbart.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är buprenorfin och naloxon.

En 0,7 mg/0,18 mg sublingual resoriblett innehåller 0,7 mg buprenorfin (som hydroklorid) och

0,18 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

En 1,4 mg/0,36 mg sublingual resoriblett innehåller 1,4 mg buprenorfin (som hydroklorid) och

0,36 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

En 2,9 mg/0,71 mg sublingual resoriblett innehåller 2,9 mg buprenorfin (som hydroklorid) och

0,71 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

En 5,7 mg/1,4 mg sublingual resoriblett innehåller 5,7 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 1,4 mg

naloxon (som hydrokloriddihydrat).

En 8,6 mg/2,1 mg sublingual resoriblett innehåller 8,6 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 2,1 mg

naloxon (som hydrokloriddihydrat).

En 11,4 mg/2,9 mg sublingual resoriblett innehåller 11,4 mg buprenorfin (som hydroklorid) och

2,9 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

Övriga innehållsämnen är mannitol, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, mikrokristallin cellulosa,

kroskarmellosnatrium, sukralos, levomentol, kolloidal vattenfri kiseldioxid och natriumstearylfumarat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zubsolv sublinguala resoribletter finns i sex olika styrkor, som skiljs åt genom dess form och prägling:

Zubsolv resoriblettstyrka

(buprenorfin/naloxon)

Beskrivning av Zubsolv-

resoriblett

Prägling av

Zubsolv

resoriblett

Utseende

0,7 mg/0,18 mg

Vit, oval resoriblett, längd

6,8 mm och bredd 4,0 mm

”.7” på ena sidan

1,4 mg/0,36 mg

Vit, triangelformad

resoriblett, bas 7,2 mm och

höjd 6,9 mm

”1.4” på ena sidan

2,9 mg/0,71 mg

Vit, D-formad resoriblett,

höjd 7,3 mm och bredd

5,65 mm

”2.9” på ena sidan

5,7 mg/1,4 mg

Vit, rund resoriblett, 7 mm

i diameter

”5.7” på ena sidan

8,6 mg/2,1 mg

Vit, rombformad

resoriblett, längd 9,5 mm

och bredd 8,2 mm

”8.6” på ena sidan

11,4 mg/2,9 mg

Vit, kapselformad

resoriblett, längd 10,3 mm

och bredd 8,2 mm

”11.4” på ena

sidan

Alla styrkor kommer att vara tillgängliga i förpackningar om 7, 28, och 30 resoribletter i blisterkartor

av aluminium.

Eventuellt kommer inte alla styrkor och förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n

Edifici Est 6ª planta

08039 Barcelona

Spanien

Tillverkare

Orexo AB

Virdings allé 32 A

Uppsala 751 05

Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zubsolv 0,7 mg/0,18 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 2,9 mg/0,71 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 5,7 mg/1,4 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 8,6 mg/2,1 mg sublinguala resoribletter

Zubsolv 11,4 mg/2,9 mg sublinguala resoribletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Zubsolv 0,7 mg/0,18 mg sublinguala resoribletter

En 0,7 mg/0,18 mg sublingual resoriblett innehåller 0,7 mg buprenorfin (som hydroklorid) och

0,18 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg sublinguala resoribletter

En 1,4 mg/0,36 mg sublingual resoriblett innehåller 1,4 mg buprenorfin (som hydroklorid) och

0,36 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

Zubsolv 2,9 mg/0,71 mg sublinguala resoribletter

En 2,9 mg/0,71 mg sublingual resoriblett innehåller 2,9 mg buprenorfin (som hydroklorid) och

0,71 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

Zubsolv 5,7 mg/1,4 mg sublinguala resoribletter

En 5,7 mg/1,4 mg sublingual resoriblett innehåller 5,7 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 1,4 mg

naloxon (som hydrokloriddihydrat).

Zubsolv 8,6 mg/2,1 mg sublinguala resoribletter

En 8,6 mg/2,1 mg sublingual resoriblett innehåller 8,6 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 2,1 mg

naloxon (som hydrokloriddihydrat).

Zubsolv 11,4 mg/2,9 mg sublinguala resoribletter

En 11,4 mg/2,9 mg sublingual resoriblett innehåller 11,4 mg buprenorfin (som hydroklorid) och

2,9 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Sublingual resoriblett

Zubsolv 0,7 mg/0,18 mg sublinguala resoribletter

Vita, ovala resoribletter, längd 6,8 mm och bredd 4,0 mm, märkta med ”0,7” på ena sidan.

Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg sublinguala resoribletter

Vita, triangulära resoribletter, bas 7,2 mm och höjd 6,9 mm, märkta med ”1,4” på ena sidan.

Zubsolv 2,9 mg/0,71 mg sublinguala resoribletter

Vita, D-formade resoribletter, höjd 7,3 mm och bredd 5,65 mm, märkta med ”2,9” på ena sidan.

Zubsolv 5,7 mg/1,4 mg sublinguala resoribletter

Vita, runda resoribletter, 7 mm i diameter, märkta med ”5,7” på ena sidan.

Zubsolv 8,6 mg/2,1 mg sublinguala resoribletter

Vita, rombformade resoribletter, längd 9,5 mm och bredd 8,2 mm, märkta med ”8,6” på ena sidan.

Zubsolv 11,4 mg/2,9 mg sublinguala resoribletter

Vita, kapselformade resoribletter, längd 10,3 mm och bredd 8,2 mm, märkta med ”11,4” på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Substitutionsbehandling vid opioiddrogberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk

behandling. Syftet med naloxon som ingrediens är att förhindra intravenöst missbruk. Behandlingen är

avsedd för användning hos vuxna och ungdomar över 15 år, som har samtyckt till behandling mot sitt

missbruk.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen måste ske under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av

opioidberoende/missbruk.

Zubsolv är inte utbytbart mot andra buprenorfinläkemedel eftersom olika buprenorfinläkemedel har

olika biotillgänglighet. Dosen i milligram kan därför skilja sig mellan olika läkemedel. När den

lämpliga dosen för ett särskilt buprenorfinläkemedel har fastställts bör detta läkemedel inte bytas ut

mot ett annat.

Om en patient byter mellan läkemedel innehållande buprenorfin och läkemedel innehållande

buprenorfin och naloxon kan en dosjustering vara nödvändig på grund av de potentiella skillnaderna i

biotillgänglighet (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Det rekommenderas inte att använda multipler av de tre lägre styrkorna Zubsolv som ersättning för

någon av de tre högre styrkorna (t.ex. i fall där högre styrkor tillfälligt inte finns tillgängliga) (se

avsnitt 5.2).

Försiktighetsåtgärder innan behandling

Innan behandlingen startar ska hänsyn tas till typ av opioidberoende (dvs. lång- eller kortverkande

opioid), tid som gått sedan senaste opioidanvändning samt grad av opioidberoende. För att undvika

påskyndande av abstinens ska behandlingen startas med buprenorfin/naloxon först när objektiva och

tydliga tecken på abstinens uppvisas (påvisat exempelvis med poäng som indikerar mild eller måttlig

abstinens på den validerade skalan Clinical Opioid Withdrawal Scale, COWS).

För patienter som är beroende av heroin eller kortverkande opioider ska första dosen med

buprenorfin/naloxon tas först när tecken på abstinens uppträder, men inte tidigare än 6 timmar

efter att patienten senast använde opioider.

För patienter som får metadon: Innan behandlingen med buprenorfin/naloxon inleds måste

metadondosen minskas till maximalt 30 mg/dag. Den långa halveringstiden hos metadon bör tas

i beaktande när behandlingen med buprenorfin/naloxon påbörjas. Första dosen med

buprenorfin/naloxon bör tas först när tecken på abstinens uppträder, men inte tidigare än 24

timmar efter att patienten senast använde metadon. Buprenorfin kan påskynda

abstinenssymptom hos patienter som är beroende av metadon.

Leverfunktionstester vid baslinjen samt hepatitserologi rekommenderas innan behandlingen inleds.

Patienter med positiv hepatitserologi som samtidigt behandlas med andra läkemedel (se avsnitt 4.5)

och/eller har nedsatt leverfunktion riskerar att få en accelererande leverskada. Regelbunden

övervakning av leverfunktionen rekommenderas (se avsnitt 4.4).

Dosering

Inledande behandling

Under behandlingens början rekommenderas daglig övervakning av doseringen för att säkerställa att

dosen tas sublingualt på rätt sätt och för att observera patientens reaktion på behandlingen, som

vägledning för effektiv dostitrering baserat på klinisk effekt.

Rekommenderad startdos

Den rekommenderade startdosen för vuxna och ungdomar över 15 år är en resoriblett Zubsolv

1,4 mg/0,36 mg eller en resoriblett Zubsolv 2,9 mg/0,71 mg per dag. Ytterligare en resoriblett Zubsolv

1,4 mg/0,36 mg eller en resoriblett Zubsolv 2,9 mg/0,71 mg kan ges dag 1, beroende på den enskilda

patientens behov.

Doseringsjustering och underhållsbehandling

Efter en dags inledande behandling bör dosen justeras successivt under de följande dagarna tills

patienten stabiliseras till en underhållsdos, baserat på den kliniska effekten hos den enskilde patienten.

Patienter bör övervakas under dostitrering. Dostitrering i steg om 1,4–5,7 mg buprenorfin baseras på

upprepad bedömning av patientens kliniska och psykologiska status, och ska inte överstiga en

maximal daglig engångsdos på 17,2 mg buprenorfin (t.ex. som ges som 11,4 + 5,7 mg, 2 x 8,6 mg eller

3 x 5,7 mg).

Styrkan 0,7 mg/0,18 mg är avsedd för att finjustera dosen till patienter, särskilt under nedtrappning av

behandlingen eller vid problem med tolerabilitet under titrering.

Läkare uppmanas att ordinera en doseringsregim som avser en resoriblett dagligen där detta är möjligt,

för att minimera risken för felanvändning.

Icke-daglig dosering

Efter att en tillfredställande stabilisering uppnåtts kan doseringsfrekvensen minskas till varannan dag

och två gånger den individuellt titrerade dagliga doseringen. Hos vissa patienter kan doseringen

minskas till 3 gånger i veckan (t.ex. måndag, onsdag och fredag) efter att en tillfredställande

stabilisering har uppnåtts. Dosen på måndagen och onsdagen ska vara dubbelt så hög som den

individuellt titrerade dagliga dosen och dosen på fredagen ska vara tre gånger så hög som den

individuellt titrerade dagliga dosen. De övriga dagarna ges ingen dos. Dosen som ges under en dag får

dock aldrig överskrida 17,2 mg buprenorfin. Denna doseringsregim kan vara otillräcklig för patienter

som är i behov av titrerade dagliga doser > 5,7 mg buprenorfin/dag.

Utsättning av läkemedel

Efter att en tillfredställande stabilisering uppnåtts och om patienten samtycker, kan doseringen

minskas gradvis till en lägre underhållsdos. I vissa gynnsamma fall kan behandlingen avslutas.

Tillgängligheten av sex olika resoriblettstyrkor tillåter individuell dostitrering och nedtrappning av

dosen. På grund av återfallsrisken bör patienter övervakas efter avslutad behandling.

Särskilda populationer

Äldre

Säkerhet och effekt för buprenorfin/naloxon hos äldre patienter över 65 år har inte fastställts. Ingen

doseringsrekommendation kan ges.

Nedsatt leverfunktion

Leverfunktionstester vid baseline samt hepatitserologi rekommenderas innan behandlingen inleds.

Patienter med positiv hepatitserologi, som samtidigt behandlas med andra läkemedel (se avsnitt 4.5)

och/eller har nedsatt leverfunktion riskerar att få en accelererande leverskada. Regelbunden

övervakning av leverfunktionen rekommenderas (se avsnitt 4.4).

De båda aktiva substanserna i Zubsolv, buprenorfin och naloxon, metaboliseras i stor utsträckning i

levern, och plasmanivåerna av både buprenorfin och naloxon var högre hos patienter med måttlig till

svår leverfunktionsnedsättning. Patienterna ska övervakas för tecken och symptom på opioidabstinens,

toxicitet eller överdosering orsakad av ökade nivåer av naloxon och/eller buprenorfin.

Då farmakokinetiken av buprenorfin/naloxon kan vara förändrad hos patienter med nedsatt

leverfunktion rekommenderas en lägre inledande dos och noggrann dostitrering hos patienter med

mild till måttlig leverfunktionsnedsättning (se avsnitt 5.2). Buprenorfin/naloxon är kontraindicerat hos

patienter med svår leverfunktionsnedsättning (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Dosen buprenorfin/naloxon behöver inte justeras för patienter med nedsatt njurfunktion. Försiktighet

rekommenderas vid dosering av patienter med svår njurinsufficiens (kreatininclearance < 30 ml/min)

(se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för buprenorfin/naloxon för barn under 15 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Behandlande läkare måste upplysa patienterna om att den sublinguala vägen är den enda effektiva och

säkra administreringsvägen för detta läkemedel (se avsnitt 4.4). Resoribletten ska ligga kvar under

tungan tills den har lösts upp fullständigt. Patienterna bör inte svälja eller konsumera mat eller dryck

tills resoribletten har lösts upp fullständigt.

Zubsolv upplöses vanligen inom 40 sekunder men det kan ta 5 till 10 minuter innan patienten känner

att resoribletten helt försvunnit ur munnen.

Om fler än en resoriblett behövs kan de tas i en eller två omgångar. Den andra omgången ska tas

omedelbart efter att den första har lösts upp.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Svår respiratorisk insufficiens.

Svår leverinsufficiens.

Akut alkoholism eller delirium tremens.

Samtidig administrering av opioidantagonister (naltrexon, nalmefen) för behandling av alkohol- eller

opioidberoende.

4.4

Varningar och försiktighet

Felanvändning, missbruk och diversion

Buprenorfin kan felanvändas eller missbrukas likt andra lagliga eller illegala opioider. Möjliga risker

vid felanvändning eller missbruk är överdosering, spridning av blodburna virusinfektioner, lokala och

systemiska infektioner, samt andningsdepression och leverskada. Användning av buprenorfin av

någon annan än den behandlade patienten kan leda till att nya missbrukare använder buprenorfin som

den primära missbrukardrogen vilket kan ske om läkemedlet distribueras illegalt, antingen av den

behandlade patienten eller om läkemedlet inte skyddas mot stöld.

Suboptimal behandling med buprenorfin/naloxon kan föranleda läkemedelsmissbruk hos patienten,

vilket kan leda till överdos eller avhopp från behandlingen. En patient som är underdoserad med

buprenorfin/naloxon kan fortsätta att självmedicinera sina okontrollerade abstinenssymptom med

opioider, alkohol eller andra sedativa hypnotika som bensodiazepiner.

För att minimera risken för felanvändning, missbruk eller diversion bör läkare vidta lämpliga

försiktighetsåtgärder när buprenorfin ordineras och dispenseras, såsom att undvika förskrivning av

flera påfyllningar tidigt i behandlingen och att genomföra uppföljningsbesök hos patienten med klinisk

övervakning enligt patientens behov.

Kombinationen av buprenorfin och naloxon i Zubsolv är avsedd att avskräcka från felanvändning och

missbruk av buprenorfin. Då naloxonet i Zubsolv påskyndar abstinens hos individer som är beroende

av heroin, metadon eller av andra opioidagonister, är det mindre troligt att Zubsolv kommer att leda

till intravenös eller intranasal felanvändning.

Andningsdepression

Ett antal dödsfall på grund av andningsdepression har rapporterats, i synnerhet när buprenorfin använts

i kombination med bensodiazepiner (se avsnitt 4.5) eller när buprenorfin inte användes enligt

ordination. Dödsfall har även rapporterats i samband med intag tillsammans med buprenorfin och

andra centralt dämpande substanser som alkohol eller andra opioider.

Om buprenorfin administreras till vissa icke-opioidberoende individer utan tolerans mot effekterna av

opioider kan potentiellt dödlig andningsdepression förekomma.

Detta läkemedel ska användas med försiktighet hos patienter med astma eller respiratorisk insufficiens

(t.ex. kroniskt obstruktiv lungsjukdom, cor pulmonale, minskad respiratorisk reserv, hypoxi,

hyperkapni, befintlig andningsdepression eller kyfoskolios (krökning av ryggraden som kan leda till

andfåddhet)).

Buprenorfin/naloxon kan orsaka allvarlig, eventuellt dödlig, andningsdepression hos barn och icke-

beroende personer vid fall av oavsiktlig eller avsiktlig förtäring. Patienter måste uppmanas att förvara

blisterförpackningen säkert, att aldrig öppna blisterförpackningen i förväg och att förvara dem utom

räckhåll för barn och andra personer i hushållet, och att inte ta läkemedlet i närvaro av barn. Vid

oavsiktlig förtäring eller misstanke om förtäring ska en akutmottagning kontaktas omedelbart.

Serotonergt syndrom

Samtidig administrering av Zubsolv och andra serotonerga läkemedel såsom MAO-hämmare,

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare

(SNRI) eller tricykliska antidepressiva läkemedel kan leda till serotonergt syndrom, ett potentiellt

livshotande tillstånd (se avsnitt 4.5).

Om samtidig behandling med andra serotonerga läkemedel är kliniskt motiverad, rekommenderas

noggrann observation av patienten, särskilt vid behandlingsstart och vid dosökningar.

Symtom på serotonergt syndrom kan vara förändrad psykisk status, autonom instabilitet,

neuromuskulära avvikelser och/eller gastrointestinala symtom.

Om serotonergt syndrom misstänks ska dosminskning eller utsättning av behandlingen övervägas,

beroende på symtomens svårighetsgrad.

CNS-depression

Buprenorfin/naloxon kan orsaka dåsighet, särskilt när det tas i kombination med alkohol eller centralt

dämpande substanser (som lugnande, sedativa eller hypnotiska läkemedel) (se avsnitt 4.5).

Sömnrelaterade andningsproblem

Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och

sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dos-relaterat sätt. Överväg

minskning av den totala opioddosen hos patienter med CSA.

Beroende

Buprenorfin är en partiell agonist till μ- (my-)opioidreceptorn och kronisk administrering ger

opioidberoende. Djurstudier så väl som klinisk erfarenhet har visat att buprenorfin kan leda till

beroende, men i lägre grad än en fullständig agonist, t.ex. morfin.

Abrupt avbrytande av behandling rekommenderas ej då det kan resultera i abstinenssyndrom som kan

vara fördröjt.

Hepatit och leverpåverkan

Fall av akut leverskada har rapporterats hos opioidberoende missbrukare, både i kliniska prövningar

och i biverkningsrapporter efter marknadsintroduktion. Spektrat av avvikelser sträcker sig från

övergående asymptomatiska ökningar av levertransaminaser till leverskada, levernekros, hepatorenalt

syndrom, hepatisk encefalopati och dödsfall. I många fall har närvaron av redan befintliga

mitokondriella sjukdomar (genetiska sjukdomar, avvikelser av leverenzymer, virusinfektioner med

hepatit B eller hepatit C, alkoholmissbruk, anorexi, samtidig användning av andra potentiella

hepatotoxiska mediciner) samt pågående injektionsmissbruk av droger en orsakande eller bidragande

roll. Dessa underliggande faktorer måste beaktas innan buprenorfin/naloxon förskrivs samt under

behandling. När leverpåverkan misstänks måste ytterligare biologisk och etiologisk utvärdering göras.

Beroende på resultaten kan avbrytande av behandling ske med försiktighet för att förhindra

abstinenssymptom och för att förhindra ett återvändande till illegalt drogmissbruk. Om behandlingen

fortsätter ska leverfunktionen följas noggrant.

Påskyndande av opioidabstinenssyndrom

När behandling med buprenorfin/naloxon inleds måste läkaren vara medveten om den partiella

agonistiska profilen för buprenorfin och att den kan utlösa abstinens hos opioidberoende patienter,

särskilt om den ges tidigare än 6 timmar efter senaste användningen av heroin eller andra kortverkande

opioider, eller om den ges kortare tid än 24 timmar efter senaste dosen av metadon. För att undvika

påskyndande av abstinens bör insättande av buprenorfin/naloxon göras när objektiva tecken på

abstinens är uppenbara (se avsnitt 4.2). Patienterna bör noggrant övervakas under övergångsperioden

från buprenorfin eller metadon till buprenorfin/naloxon då abstinenssymptom har rapporterats.

Abstinenssymptom kan även ha samband med suboptimal dosering.

Nedsatt leverfunktion

Effekten av nedsatt leverfunktion på farmakokinetiken för buprenorfin och naloxon utvärderades i en

studie efter marknadsintroduktion. Eftersom både buprenorfin och naloxon i stor utsträckning

metaboliseras i levern observerades förhöjda plasmanivåer för både buprenorfin och naloxon hos

patienter med måttlig till svår leverfunktionsnedsättning efter en singeldosadministrering. Patienterna

ska övervakas för tecken och symptom på plötslig opioidabstinens, toxicitet eller överdosering orsakad

av ökade nivåer av naloxon och/eller buprenorfin. Zubsolv sublinguala resoribletter ska användas med

försiktighet till patienter med måttlig leverfunktionsnedsättning (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Buprenorfin/naloxon är kontraindicerat till patienter med svår leverfunktionsnedsättning (se avsnitt

4.3).

Nedsatt njurfunktion

Den renala eliminationen kan vara förlängd eftersom 30 % av den administrerade dosen utsöndras

genom njurarna. Metaboliter av buprenorfin ackumuleras hos patienter med njursvikt. Försiktighet

rekommenderas vid dosering av patienter med svår njurinsufficiens (kreatininclearance < 30 ml/min)

(se avsnitt 4.2 och 5.2).

Bruk hos ungdomar (15– < 18 år)

På grund av avsaknad av data för ungdomar (15– < 18 år) ska patienter i denna åldersgrupp övervakas

extra noggrant under behandling.

Byte mellan läkemedel innehållande buprenorfin

Dosen i milligram kan skilja sig mellan buprenorfinläkemedel och läkemedel som inte är direkt

utbytbara. Patienter ska därför övervakas vid byte mellan olika läkemedel innehållande buprenorfin

eftersom skillnader i biotillgänglighet (se avsnitt 5.2) kan vara uttalad i vissa enskilda fall.

Dosjusteringar kan därför vara nödvändiga.

CYP 3A-hämmare

Läkemedel som hämmar enzymet CYP3A4 kan leda till förhöjda koncentrationer av buprenorfin. En

sänkning av buprenorfin-/naloxondosen kan behövas. Dosen av buprenorfin/naloxon ska titreras med

försiktighet hos patienter som redan behandlas med CYP3A4-hämmare, då en lägre dos kan vara

lämplig hos dessa patienter (se avsnitt 4.5).

Allmänna varningar som är relevanta vid administrering av opioider

Opioider kan orsaka ortostatisk hypotension hos ej sängbundna patienter.

Opioider kan öka trycket i cerebrospinalvätskan, vilket kan orsaka krampanfall. Opioider bör därför

användas med försiktighet hos patienter med huvudskador, intrakraniella skador, eller under andra

omständigheter där det cerebrospinala trycket kan öka, eller om patienten tidigare drabbats av

krampanfall.

Opioider bör användas med försiktighet hos patienter med hypotension, prostatahypertrofi eller stenos

i urinröret.

Opioidinducerad mios, förändringar av medvetandenivån eller förändringar av smärtförnimmelsen

som symptom på sjukdom kan försvåra utvärderingen av patienten, eller komplicera diagnosticeringen

eller det kliniska förloppet av samtidiga sjukdomar.

Opioider bör användas med försiktighet hos patienter med myxödem, hypotyreos eller adrenokortikal

insufficiens (t.ex. Addisons sjukdom).

Opioider har visat sig öka trycket i koledokus och bör användas med försiktighet hos patienter med

funktionsstörningar i gallgångarna.

Opioider bör administreras med försiktighet till äldre eller funktionsnedsatta patienter.

Samtidig användning av monoaminoxidashämmare (MAOI) kan framkalla en förstärkt effekt av

opioider, baserat på erfarenhet av morfin (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Zubsolv får inte tas tillsammans med:

naltrexon och nalmefen är opioidantagonister som kan blockera den farmakologiska effekten av

buprenorfin. Samadministrering under buprenorfin-/naloxonbehandling är kontraindicerat på

grund av den potentiellt farliga interaktionen som kan påskynda en plötslig debut av långvariga

och intensiva opioidabstinenssymptom (se avsnitt 4.3).

Zubsolv ska inte tas tillsammans med:

alkoholhaltiga drycker eller mediciner som innehåller alkohol, då alkohol ökar den sedativa

effekten av buprenorfin (se avsnitt 4.7).

Zubsolv ska användas med försiktighet när det ges tillsammans med:

benzodiazepiner: Denna kombination kan leda till dödsfall p.g.a. av andningsdepression av

centralt ursprung. Doseringar måste därför begränsas och denna kombination måste undvikas i

fall där det finns en risk för missbruk. Patienter bör varnas om att det är extremt farligt att

självadministrera icke-ordinerade bensodiazepiner samtidigt som man tar det här läkemedlet och

bör också förmanas om att endast använda bensodiazepiner samtidigt med detta läkemedel om

så ordinerats av deras läkare (se avsnitt 4.4).

serotonerga läkemedel såsom MAO-hämmare, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI),

serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller tricykliska antidepressiva

läkemedel, eftersom risken för serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd, ökar (se

avsnitt 4.4).

andra centralt dämpande substanser, andra opioidderivat (t.ex. metadon, analgetika och

hostdämpande medel), vissa antidepressiva, sederande H1-receptorantagonister, barbiturater,

anxiolytika utöver bensodiazepiner, neuroleptika, klonidin och relaterade substanser. Dessa

kombinationer ökar den centrala dämpningen. Den reducerade vakenhetsgraden kan göra att

framförande av fordon och användning av maskiner blir riskfylld.

Det kan dessutom vara svårt att ge adekvat smärtlindring när en fullständig opioidagonist

administreras till patienter som tar buprenorfin/naloxon. Det finns därför en risk att överdosera

med en fullständig agonist, särskilt vid försök att hantera buprenorfinets delvis agonistiska

effekter eller när plasmanivåerna av buprenorfin minskar.

CYP3A4-hämmare: En interaktionsstudie med buprenorfin och ketokonazol (en potent

hämmare av CYP3A4) resulterade i ökat C

och AUC (ytan under kurvan) av buprenorfin (ca

70 % respektive 50 %) och till en mindre grad av norbuprenorfin. Patienter som får Zubsolv ska

övervakas noggrant och kan behöva dosreducering i kombination med potenta CYP3A4-

hämmare (t.ex. proteashämmare som ritonavir, nelfinavir eller indinavir eller antimykotikum av

azoltyp som ketokonazol eller itrakonazol, makrolidantibiotika).

CYP3A4-inducerare: Samtidig användning av CYP3A4-inducerare med buprenorfin kan

minska plasmakoncentrationen av buprenorfin, vilket potentiellt kan resultera i en ineffektiv

behandling av opioidberoende med buprenorfin Det rekommenderas att patienter som tar

buprenorfin/naloxon följs noggrant om inducerare (t.ex. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin,

rifampicin) administreras samtidigt. Buprenorfindosen eller CYP3A4-induceraren kan behöva

justeras.

Samtidig användning av monoaminoxidashämmare (MAOI) kan framkalla förstärkt effekt av

opioider, baserat på erfarenhet av morfin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inte tillräckliga uppgifter om användning av buprenorfin/naloxon hos gravida kvinnor.

Studier på djur har visat reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd.

I slutet av graviditeten kan buprenorfin framkalla andningsdepression hos det nyfödda barnet även

efter en kort behandlingsperiod. Långtidsbehandling med buprenorfin under de tre sista månaderna av

graviditeten kan orsaka abstinenssyndrom hos det nyfödda barnet (t.ex. hypertoni, neonatal tremor,

neonatal agitation, myoklonus eller konvulsioner). Syndromet fördröjs i generellt från flera timmar till

flera dagar efter födseln.

På grund av den långa halveringstiden för buprenorfin bör övervakning av det ofödda barnet under

flera dagar i slutet av graviditeten övervägas för att förebygga risken för andningsdepression eller

abstinenssyndrom hos nyfödda.

Dessutom bör användningen av buprenorfin/naloxon under graviditet utvärderas av läkaren.

Buprenorfin/naloxon bör tas under graviditeten endast om den potentiella fördelen uppväger den

potentiella risken för fostret.

Amning

Hos råttor har buprenorfin setts hämma mjölkproduktionen. Buprenorfin och dess metaboliter

utsöndras i bröstmjölk. Det är okänt om naloxon/metaboliter utsöndras i bröstmjölken. Amning ska

därför avbrytas under behandling med Zubsolv.

Fertilitet

Djurstudier har visat på en minskning av fertilitet hos honor vid höga doser (systemisk exponering >

2,4 gånger den humana exponeringen vid den högsta rekommenderade dosen på 17.2 mg buprenorfin,

baserat på AUC). Se avsnitt 5.3.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Buprenorfin/naloxon har en mild till måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner när det ges till opioidberoende patienter. Läkemedlet kan orsaka dåsighet, yrsel eller nedsatt

tankeförmåga, särskilt under behandlingens inledning och under dosjustering. Om det tas tillsammans

med alkohol eller centralt dämpande substanser kan effekten sannolikt bli mer uttalad (se avsnitt 4.4

och 4.5).

Patienter bör varnas för att framföra fordon eller använda farliga maskiner ifall buprenorfin/naloxon

påverkar deras förmåga att utföra sådana aktiviteter.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligast förekommande behandlingsrelaterade biverkningarna rapporterade i kliniska studier var

förstoppning och symptom relaterade till abstinens (t.ex. sömnlöshet, huvudvärk, illamående,

svettningar och smärta). Rapporter om krampanfall, kräkningar, diarré och förhöjda

leverfunktionstester sågs som allvarliga.

Biverkningstabell

Tabell 1 visar biverkningarna som rapporterats i pivotala kliniska studier i vilka 342 av 472 patienter

(72,5 %) rapporterade biverkningar, samt biverkningar som rapporterats under uppföljning efter

introduktionen på marknaden.

Frekvenserna för nedanstående möjliga biverkningar definieras enligt följande:

Mycket vanliga (≥ 1/10), Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), Mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100)

Sällsynta (≥/10 000 till < 1/1 000), Mycket sällsynta (< 1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1:

Behandlingsrelaterade biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och

under uppföljning efter introduktionen på marknaden av buprenorfin/naloxon

Klassificering

av organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ej känt

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/629313/2017

EMEA/H/C/004407

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zubsolv

buprenorfin/naloxon

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zubsolv. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Zubsolv ska användas.

Praktisk information om hur Zubsolv ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Zubsolv och vad används det för?

Zubsolv är ett läkemedel som ges till vuxna och ungdomar från 15 år för att behandla drogmissbrukare

som är beroende av opioider (narkotika), som heroin eller morfin.

Behandling med Zubsolv är avsedd för individer som även får medicinskt, socialt och psykologiskt stöd

och som har gett sitt medgivande till att behandlas för sitt missbruk. Zubsolv innehåller de aktiva

substanserna buprenorfin och naloxon.

Zubsolv är ett hybridläkemedel, vilket innebär att det liknar ett ”referensläkemedel” som innehåller

samma aktiva substanser, men Zubsolv har andra styrkor av dessa. Referensläkemedlet för Zubsolv är

Suboxone.

Hur används Zubsolv?

Eftersom Zubsolv kan användas på fel sätt eller orsaka missbruk lämnas det bara ut mot särskilt

recept. Behandlingen måste ske under ledning av en läkare med erfarenhet av hantering av

opioidmissbruk.

Zubsolv finns som tabletter med olika styrkor (0,7 mg/0,18 mg, 1,4 mg/0,36 mg, 2,9 mg/0,71 mg,

5,7 mg/1,4 mg, 8,6 mg/2,1 mg, 11,4 mg/2,9 mg). Tabletterna tas en gång dagligen genom att man

lägger dem under tungan där de får lösas upp under upp till 10 minuter.

Zubsolv

EMA/629313/2017

Page 2/3

Den första behandlingsdagen är den rekommenderade startdosen en eller två tabletter Zubsolv

1,4 mg/0,36 mg eller 2,9 mg/0,71 mg. Under de följande dagarna kan läkaren höja dosen beroende på

patientens svar, men den dagliga dosen ska vara högst 17,2 mg buprenorfin. När patienten är stabil

kan underhållsdosen gradvis sänkas om patienten samtycker och behandlingen kan eventuellt avslutas

helt.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Zubsolv?

Zubsolv innehåller två aktiva substanser: buprenorfin, som är en partiell opioidagonist (verkar som en

opioid men svagare) och naloxon, som är en opioidantagonist (motverkar effekten av opioider).

Sublinguala resoribletter som innehåller enbart buprenorfin har använts inom EU sedan mitten av

1990-talet för att behandla opioidmissbruk. Buprenorfintabletterna har dock missbrukats av

drogmissbrukare som har löst upp tabletterna och injicerat lösningen. Tillägg av naloxon bidrar till att

förhindra att läkemedlet missbrukas. Det beror på att naloxon, när det injiceras, motverkar effekterna

av opioider och orsakar akuta abstinenssymtom hos patienten.

Vilken nytta med Zubsolv har visats i studierna?

Företaget tillhandahöll uppgifter från studier med referensläkemedlet Suboxone och från den

publicerade litteraturen som visar på nyttan med buprenorfin och naloxon vid behandlingen av

opioidberoende.

En studie på 125 friska frivilliga visade att vissa styrkor av tabletterna med Zubsolv producerade en

lägre nivå av de aktiva substanserna i kroppen än referensprodukten och därför är inte de två

läkemedlen utbytbara med varandra. Studien visade även att tabletterna med Zubsolv löstes upp

snabbare och hade en bättre smak än referensläkemedlet.

Vilka är riskerna med Zubsolv?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Zubsolv (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

förstoppning och symtom på abstinens såsom insomni (sömnsvårigheter), huvudvärk, illamående,

svettningar och smärta. Allvarliga biverkningar är till exempel krampanfall, kräkningar, diarré och

onormala resultat på blodprover för leverfunktionstest. En fullständig förteckning över biverkningar

som rapporterats för Zubsolv finns i bipacksedeln.

Zubsolv får inte ges till patienter med svår respiratorisk insufficiens (oförmåga att andas ordentligt),

allvarliga leverproblem, akut alkoholism (kraftig alkoholkonsumtion) eller delirium tremens (ett

tillstånd orsakat av alkoholabstinens). Det får heller inte användas med läkemedlen naltrexon och

nalmefen, som är andra opioidantagonister som används vid behandling av alkohol- eller

opioidberoende. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Zubsolv?

Att kombinera buprenorfin och naloxon är en etablerad strategi för att hantera opioidberoende som

förhindrar att läkemedlet används felaktigt. Liksom för Suboxone fann Europeiska

läkemedelsmyndigheten att nyttan med Zubsolv är större än riskerna och rekommenderade att

Zubsolv skulle godkännas för försäljning i EU. Eftersom Zubsolv inte producerar samma mängder av

buprenorfin och naloxon i blodet som referensläkemedlet är inte läkemedlen utbytbara med varandra.

Zubsolv

EMA/629313/2017

Page 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zubsolv?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Zubsolv har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Övrig information om Zubsolv

EPAR för Zubsolv finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Zubsolv finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen