Zoreeda 25 mikrogram/250 mikrogram/dos Inhalationsspray, suspension

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-06-2018

Aktiva substanser:
flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat
Tillgänglig från:
Cipla Europe NV,
ATC-kod:
R03AK06
INN (International namn):
fluticasone propionate; salmeterol
Dos:
25 mikrogram/250 mikrogram/dos
Läkemedelsform:
Inhalationsspray, suspension
Sammansättning:
salmeterolxinafoat 36,32 mikrog Aktiv substans; flutikasonpropionat 250 mikrog Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Spraybehållare, 120 doser; Spraybehållare, 2 x 120 doser (sjukhusförpackning); Spraybehållare, 3 x 120 doser (sjukhusförpackning); Spraybehållare, 10 x 120 doser (sjukhusförpackning)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
52741
Tillstånd datum:
2016-07-14

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-12-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

25-07-2016

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Zoreeda 25 mikrogram/125 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

Zoreeda 25 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

salmeterol/flutikasonpropionat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zoreeda är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Zoreeda

Hur du använder Zoreeda

Eventuella biverkningar

Hur Zoreeda ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zoreeda är och vad det används för

Zoreeda innehåller två läkemedel, salmeterol och flutikasonpropionat:

Salmeterol är ett långverkande luftrörsvidgande medel. Luftrörsvidgande medel verkar på

luftvägarna i lungorna så att de håller sig öppna. Detta gör det lättare att andas. Effekten varar i

minst 12 timmar.

Flutikasonpropionat är en kortikosteroid som minskar svullnad och irritation i lungorna.

Läkaren har ordinerat detta läkemedel för att förebygga andningsproblem som t.ex. astma.

Zoreeda måste tas varje dag enligt läkarens anvisningar för att det ska verka på bästa sätt och ge

kontroll över din astma.

Zoreeda förebygger andningsbesvär och väsande andning. Zoreeda ska däremot inte användas för att

lindra ett plötsligt anfall av andningsbesvär eller väsande andning. Då ska du använda en

snabbverkande luftrörsvidgande ‘vid behovs’-inhalator, som t.ex. salbutamol. Du bör alltid ha din

snabbverkande ‘vid behovs’-inhalator med dig.

Salmeterol och flutikasonpropionat som finns i Zoreeda kan också vara godkända för att behandla

andra sjukdomar som inte finns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks-, eller annan hälso-

och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Zoreeda

Ta inte Zoreeda

om du är allergisk mot salmeterol, flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zoreeda. Din behandling

kommer att följas upp oftare om du har:

hjärtsjukdom, inklusive oregelbunden eller snabb hjärtrytm

överaktiv sköldkörtel

högt blodtryck

diabetes (Zoreeda kan öka blodsockret)

tillstånd med låg kaliumhalt i blodet

pågående eller tidigare har haft tuberkulos (tbc), eller andra lunginfektioner.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Zoreeda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även läkemedel mot astma och receptfria läkemedel. Detta är viktigt eftersom det kanske

inte är lämpligt att ta Zoreeda tillsammans med vissa andra läkemedel.

Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel, innan du påbörjar behandling med

Zoreeda.

Betablockerare (t.ex. atenolol, propanolol och sotalol). Betablockerare används ofta för att

behandla högt blodtryck eller andra hjärtåkommor.

Läkemedel mot infektioner (t.ex. ketokonazol, erytromycin och itrakonazol). Vissa av dessa

läkemedel kan öka mängden flutikasonpropionat eller salmeterol i kroppen. Detta kan öka

risken för biverkningar av Zoreeda, inklusive oregelbunden hjärtrytm, eller förvärra

biverkningar.

Kortikosteroider (kortison) (intagna via munnen eller som injektion). Om du nyligen har blivit

behandlad med dessa läkemedel kan det öka risken för påverkan av binjurarnas funktion.

Diuretika, även känt som vätskedrivande tabletter, används för att behandla högt blodtryck.

Andra luftrörsvidgande läkemedel (t.ex. salbutamol).

Xantiner. Dessa används ofta för att behandla astma.

Läkemedel mot virus (t.ex. vissa läkemedel mot HIV: ritonavir, kobicistat). Din läkare kan vilja

övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Zoreeda påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användningen av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Zoreeda

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd din Zoreeda varje dag, tills din läkare rekommenderar dig att sluta. Ta inte mer än den

rekommenderade dosen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sluta inte att ta Zoreeda och minska inte dosen av Zoreeda utan att tala med din läkare först.

Zoreeda ska inhaleras genom munnen och ner i lungorna.

Vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre

Zoreeda 25 mikrogram/125 mikrogram/dos - 2 puffar två gånger dagligen

Zoreeda 25 mikrogram/250 mikrogram/dos - 2 puffar två gånger dagligen

Användning för barn och ungdomar

Zoreeda 25 mikrogram/125 mikrogram och 25 mikrogram/250 mikrogram rekommenderas inte till

barn under 12 år.

Dosen ska anpassas till att du står på den lägsta dos som håller dina besvär under kontroll.

Om dina besvär hålls under god kontroll med den lägsta styrkan av Zoreeda (25/125 mikrogram) kan

nästa steg vara ett byte till ett annat inhalationsläkemedel innehållande salmeterol/flutikason, men med

lägre styrka (25/50 mikrogram).

Om dina besvär är välkontrollerade när du tar Zoreeda två gånger om dagen kan läkaren besluta om att

minska dosen till en gång per dag. Dosen kan ändras till:

en gång på kvällen – om du har besvär

på natten

en gång på morgonen – om du har besvär

under dagen

Det är mycket viktigt att följa läkarens instruktioner om hur många puffar du ska ta och hur ofta du

ska ta ditt läkemedel.

Om du använder Zoreeda för astma kan läkaren vilja följa upp dina besvär oftare.

Kontakta omedelbart läkare om din astma eller din andning försämras.

Du kan känna att

andningen blir mer väsande, känslan av att det är trångt i bröstet kommer oftare eller att du behöver

använda mer av din snabbverkande luftrörsvidgande medicin. Om något av detta inträffar ska du

fortsätta att ta Zoreeda, men inte öka antalet doser. Dina andningsbesvär kan förvärras och du kan bli

allvarligt sjuk. Kontakta din läkare eftersom du kan behöva ytterligare astmabehandling.

Bruksanvisning

Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal bör visa dig hur du ska använda inhalatorn. Då och

då bör de också kontrollera hur du använder den. Felaktig användning av Zoreeda eller

användning som inte är enligt ordination kan göra att läkemedlet inte har för avsedd effekt på

din astma.

Läkemedlet förvaras under tryck i en behållare som sitter i ett plasthölje med ett munstycke.

En dosräknare på framsidan av indikatorn visar hur många doser som finns kvar. När du

använder inhalatorn roterar dosräknaren efter var 5:e till 7:e puff till en lägre siffra. Dosräknaren

visar det ungefärliga antalet puffar som finns kvar i inhalatorn.

Var försiktig så att du inte tappar inhalatorn eftersom detta kan göra att dosräknaren räknar ned

en dos.

Så här kontrollerar du att inhalatorn fungerar

Innan du använder inhalatorn för första gången ska du kontrollera att den fungerar. Ta av

munstycket genom att trycka lätt på dess båda sidor med tummen och pekfingret och dra isär.

För att kontrollera att inhalatorn fungerar, skaka den väl, rikta munstycket bort från dig, tryck

ner behållaren och spraya fyra puffar ut i luften. Dosräknaren visar siffran ’120’ vilket anger

antalet puffar i inhalatorn. Om du inte har använt inhalatorn på en vecka eller mer, skaka väl

och spraya två puffar i luften.

Så här använder du inhalatorn

Det är viktigt att andas så långsamt som möjligt precis innan du använder inhalatorn.

Stå eller sitt upprätt när du använder inhalatorn.

Ta av skyddet på munstycket. Kontrollera att munstycket är rent och fritt från lösa föremål både

in- och utvändigt (bild A).

Skaka inhalatorn 4 eller 5 gånger så att eventuella lösa föremål avlägsnas och innehållet i

inhalatorn blandas väl (bild B).

Håll inhalatorn upprätt med tummen på bottendelen, under munstycket. Andas ut så långt som

det känns bekvämt (bild C).

Placera munstycket i munnen mellan tänderna. Slut läpparna runt munstycket. Bit inte (bild D).

Andas in genom munnen långsamt och djupt. Just som du börjar andas in, tryck bestämt ner

toppen av behållaren för att spraya en dos. Fortsätt att andas in lugnt och djupt (bild D).

Håll andan, ta bort inhalatorn från munnen och släpp fingret från toppen av inhalatorn. Fortsätt

att hålla andan i några sekunder, eller så länge som det går utan att det börjar kännas obekvämt

(bild E).

Om ytterligare en dos ska tas, vänta ungefär en halv minut mellan varje dos och upprepa sedan

steg 3 till 7.

Skölj munnen med vatten och spotta ut, och/eller borsta tänderna efter användning. Detta

hjälper dig att minska risken för att få svampinfektioner och att bli hes.

Sätt alltid tillbaka skyddshuven som skydd mot damm efter att du har använt inhalatorn. Ett

knäpp hörs när skyddshuven trycks på plats. Om det inte går att trycka den på plats, kontrollera

att den är vänd åt rätt håll och försök igen. Tryck inte för hårt.

Skynda inte igenom steg 4, 5, 6 och 7. Det är viktigt att du andas in så långsamt som möjligt precis

innan du använder din inhalator. Du bör stå framför en spegel de första gångerna när du använder

inhalatorn. Om du ser en ”dusch” komma från toppen av inhalatorn eller från sidorna på din mun ska

du börja om från steg 3 igen.

Som med alla inhalatorer bör vårdgivare försäkra sig om att ungdomar som fått Zoreeda utskrivet

använder sig av korrekt inhalationsteknik, vilken beskrivits ovan.

Om du tycker att det är svårt att använda inhalatorn kan en andningsbehållare, t.ex. Volumatic eller

AeroChamber Plus eller andra andningsbehållare användas (beroende på nationella riktlinjer). Innan

du använder en andningsbehållare för första gången eller om du behöver byta till en andningsbehållare

av en annan modell ska du tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Du bör få en ny inhalator när dosräknaren visar ’40’ och färgen på dosräknaren ändras från grönt till

rött. Sluta använda inhalatorn när dosräknaren visar ’0’ då kvarvarande mängd i inhalatorn kanske inte

ger en full dos. Försök aldrig ändra siffrorna i dosräknaren eller ta av dosräknaren från avtryckaren.

Dosräknaren kan inte återställas och är fäst på avtryckaren.

Så här rengör du inhalatorn

För att förhindra att inhalatorn täpps till är det viktigt att rengöra den minst en gång i veckan.

Så här rengör du inhalatorn

Ta av skyddet på munstycket.

Ta aldrig ut metallbehållaren ur plasthöljet.

Torka av in- och utsidan på munstycket och plasthöljet med en torr duk eller pappersservett.

Sätt tillbaka skyddet på munstycket. Ett klick hörs när den trycks på plats. Om det inte går att

trycka den på plats, kontrollera att den är vänd åt rätt håll och försök igen. Använd inte för stor

kraft.

Placera inte metallbehållaren i vatten.

Om du har använt för stor mängd av Zoreeda

Det är viktigt att du använder inhalatorn enligt anvisningarna. Om du av misstag fått i dig en större

mängd än rekommenderat, kontakta läkare eller apotekspersonal. Du kan känna att ditt hjärta slår

snabbare än vanligt och att du blir darrig. Du kan också få yrsel, huvudvärk, muskelsvaghet och

ledvärk.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Större mängder av Zoreeda kan minska mängden kortison som produceras i binjurarna.

Om du har glömt att ta Zoreeda

Om du har glömt att använda din inhalator, ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zoreeda

Det är mycket viktigt att du tar Zoreeda varje dag enligt ordination. Fortsätt att ta läkemedlet tills din

läkare råder dig att sluta. Sluta inte ta eller minska inte plötsligt dosen av Zoreeda. Detta kan förvärra

dina andningsbesvär.

Dessutom, om du plötsligt slutar ta Zoreeda eller minskar dosen av Zoreeda kan detta (i mycket

sällsynta fall) orsaka problem med binjurarna (binjurebarksvikt) vilket ibland ger biverkningar.

Biverkningar kan innefatta något av följande:

Ont i magen

Trötthet, aptitlöshet och sjukdomskänsla

Illamående och diarré

Viktminskning

Huvudvärk eller dåsighet

Lågt blodsockervärde

Lågt blodtryck och kramper (anfall).

När din kropp utsätts för stress, t.ex. i form av feber, trauma (t.ex. efter en bilolycka), infektion eller

operation, kan binjurebarksvikent förvärras och du kan få någon av biverkningarna som listats ovan.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. För att förhindra att dessa

besvär uppstår kan din läkare ordinera extra tillskott av kortikosteroider i tablettform (t.ex.

prednisolon).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. För att minska risken för biverkningar kommer din läkare att ordinera den lägsta dos Zoreeda

som behövs för att hålla din astma under kontroll.

Allergiska reaktioner

: Du kan märka att du plötsligt får svårare att andas omedelbart efter att du tagit

Zoreeda. Du kan få väsande andning och hosta eller känna dig andfådd. Du kan också få klåda, utslag

(nässelfeber) och svullnad (vanligtvis i ansikte, läppar, tunga eller svalg), eller så kan du plötsligt

känna att ditt hjärta slår väldigt snabbt eller att du känner dig svimfärdig och yr (vilket kan leda till

kollaps eller att du förlorar medvetandet). Sluta ta Zoreeda och kontakta omedelbart läkare om något

av detta inträffar eller om de uppträder plötsligt efter att du har tagit Zoreeda. Allergiska reaktioner

mot Zoreeda är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Övriga biverkningar listas nedan:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Huvudvärk - försvinner oftast efter fortsatt användning.

Fler förkylningar har rapporterats hos patienter med KOL.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Svampinfektion (ömma, ljusgulaktiga upphöjda fläckar) i mun och svalg. Även ömmande tunga

och heshet samt irritation i svalg. Detta kan förebyggas genom att skölja munnen med vatten

och spotta ut omedelbart och/eller borsta tänderna efter varje inhalationstillfälle. Din läkare kan

ordinera ett svampmedel för behandling av svampinfektionen.

Värkande, svullna leder och muskelvärk.

Muskelkramper.

Följande biverkningar har också rapporterats hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

(KOL):

Lunginflammation hos KOL-patienter

Tala om för läkaren om du har något av följande symtom medan du tar Zoreeda eftersom de kan

vara symtom på lunginflammation:

feber eller frossa

ökad slemproduktion, förändrad färg på slemmet

ökad hosta eller ökade andningssvårigheter

Irritation i halsen. Detta kan förebyggas genom att skölja munnen med vatten och spotta ut

omedelbart efter varje inhalationstillfälle.

Blåmärken och benbrott.

Bihåleinflammation (en känsla av tryck eller svullnad i näsa, kinder och bakom ögonen, ibland

med en dunkande värk).

Minskad kaliumhalt i blodet (som kan ge oregelbundna hjärtslag, muskelsvaghet, kramp).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Förhöjt blodsocker (glukos) (hyperglykemi). Om du har diabetes kan du behöva göra tätare

blodsockerkontroller och eventuellt ändra din vanliga diabetesbehandling.

Grumlig ögonlins (katarakt).

Mycket snabba hjärtslag (takykardi).

Känna sig skakig (tremor) samt snabba eller oregelbundna hjärtslag (palpitationer). Detta är

oftast ofarligt och försvinner efter en tids användning.

Bröstsmärta.

Känsla av oro (detta förekommer främst hos barn).

Sömnsvårigheter.

Allergiska hudutslag.

ällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Andningssvårigheter eller väsande andning som förvärras direkt efter att du har tagit Zoreeda.

Om detta inträffar ska du sluta att ta Zoreeda. Använd inhalatorn med den snabbverkande

luftrörsvidgande medicinen och kontakta läkare omedelbart.

Zoreeda kan påverka den normala bildningen av kortison i kroppen, särskilt om man har tagit

höga doser under en längre tid.

Effekter av detta kan ge:

fördröjd längdtillväxt hos barn och ungdomar

minskad bentäthet

skador på ögats synnerv (glaukom)

viktökning

rundat ansikte (fullmåneansikte) (Cushings syndrom).

Din läkare kommer att följa upp din behandling regelbundet för att se till att du står på den lägsta dos

som håller din astma under kontroll för att minska risken för dessa biverkningar.

Beteendestörningar, t.ex. att bli överaktiv och lättretlig (ses främst hos barn).

Oregelbundna hjärtslag eller att hjärtat slår ett extraslag (arytmi). Tala om för din läkare men

sluta inte att ta Zoreeda förrän läkaren råder dig att sluta.

En svampinfektion i esofagus (matstrupen), vilket kan medföra svårigheter att svälja.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Depression eller aggression. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn. Om

några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Dimsyn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.läkemedelsverket.se

5.

Hur Zoreeda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Sätt tillbaka skyddshuven direkt efter användning med ett tryck tills du hör ett klick. Använd inte extra

kraft.

Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Zoreeda ska inte förvaras kallt eftersom läkemedlets

effekt kan försämras.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Behållaren innehåller en vätska under tryck. Behållaren får inte punkteras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Varje uppmätt dos Zoreeda innehåller:

25 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 125 eller 250 mikrogram

flutikasonpropionat (den dos som lämnar ventilen). Detta motsvarar en avgiven dos (den dos

som lämnar inhalatorn) på 21 mikrogram salmeterol och 110 eller 220 mikrogram

flutikasonpropionat.

Övriga innehållsämnen är norfluran (HFA 134a).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aluminiumbehållare med en lämplig doseringsventil, en avtryckare av polypropen med en

skyddshuv och en dosräknare i en förseglad påse innehållande torkmedel.

Varje behållare innehåller 120 puffar.

Förpackningsstorlekar:

1 behållare innehållande 120 puffar

Sjukhusförpackningar: 2 (2x1), 3 (3x1) eller 10 (10x1) behållare innehållande 120 puffar.

innehållande 120 puffar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Cipla Europe NV

De Keyserlei 58-60, Box-19,

2018 Antwerpen,

Belgien

Tillverkare

S&D Pharma CZ, spol. s r.o,

Theodor 28, 273 08

Pchery (Pharmos a.s. facility),

Tjeckien

Cipla Europe NV

De Keyserlei 58-60, Box-19,

2018 Antwerpen,

Belgien

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Sachsen-Anhalt, 39179

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige

Zoreeda 25 mikrogram/125 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

Zoreeda 25 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

Tjeckien

Salmeterol/Fluticason Cipla 25 mikrogramů/125 mikrogramů /dávka

Salmeterol/Fluticason Cipla 25 mikrogramů/250 mikrogramů /dávka

Tyskland

Airflusal

Dosieraerosol 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm pro Sprühstoß

Druckgasinhalation, Suspension

Airflusal

Dosieraerosol 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro Sprühstoß

Druckgasinhalation, Suspension

Grekland

Salmeterol and Fluticasone Cipla 25/125 μικρογραμμάρια ανά δόσ Εναιώρημα

για εισπνοή υπό πίεση

Salmeterol and Fluticasone Cipla 25/250 μικρογραμμάρια ανά δόσ Εναιώρημα

για εισπνοή υπό πίεση

Slovakien

Salmeterol/Flutikazón Cipla 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka

Salmeterol/Flutikazón Cipla 25 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka

Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-08-17

Läs hela dokumentet

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Zoreeda 25 micrograms/125 micrograms /dose pressurised inhalation, suspension

Zoreeda 25 micrograms/250 micrograms /dose pressurised inhalation, suspension

2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Each metered dose of Zoreeda provides:

25 micrograms of salmeterol (as salmeterol xinafoate) and 125 or 250 micrograms of fluticasone

propionate (delivered from the valve). This is equivalent to 21 micrograms of salmeterol and 110 or

220 micrograms of fluticasone propionate delivered from the actuator (delivered dose).

For the full list of excipients, see section 6.1.

3. PHARMACEUTICAL FORM

Pressurised inhalation, suspension.

The canister contains a white homogeneous suspension.

4. CLINICAL PARTICULARS

4.1. Therapeutic indications

Zoreeda is indicated in the regular treatment of asthma where use of a combination product (long-

acting β

agonist and inhaled corticosteroid) is appropriate:

patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and 'as needed' inhaled short acting

agonist

patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β

agonist.

4.2. Posology and method of administration

Posology

Zoreeda is for inhalation use only.

Patients should be made aware that Zoreeda must be used daily for optimum benefit, even when

asymptomatic.

Patients should be regularly reassessed by a doctor, so that the strength of Zoreeda they are receiving

remains optimal and is only changed on medical advice. The dose should be titrated to the lowest dose

at which effective control of symptoms is maintained.

Where the control of symptoms is maintained with the lowest strength of Zoreeda (25/125

microgram), the next step could include a swap to a different inhaled salmeterol fluticasone product

available in a lower strength (25/50 micrograms). As an alternative, patients requiring a long-acting β

agonist could be titrated to salmeterol/fluticasone propionate given once daily if, in the opinion of the

prescriber, it would be adequate to maintain disease control. In the event of once daily dosing when

the patient has a history of nocturnal symptoms the dose should be given at night and when the patient

has a history of mainly daytime symptoms the dose should be given in the morning.

Patients should be given the strength of a salmeterol/fluticasone propionate product containing the

appropriate fluticasone propionate dosage for the severity of their disease. Prescribers should be aware

that, in patients with asthma, fluticasone propionate is as effective as other inhaled steroids at

approximately half the microgram daily dose. If an individual patient should require dosages outside

the recommended regimen, appropriate doses of β

agonist and/or corticosteroid should be prescribed.

Note: If a higher than 250 micrograms dose of fluticasone propionate is required, an alternative

product must be used.

Recommended doses:

Adults and adolescents 12 years and older

Two inhalations of 25 micrograms salmeterol and 125 micrograms fluticasone propionate twice

daily.

Two inhalations of 25 micrograms salmeterol and 250 micrograms fluticasone propionate twice

daily.

A clear benefit has not been shown as compared to inhaled fluticasone propionate alone used as initial

maintenance therapy when one or two of the criteria of severity are missing. In general inhaled

corticosteroids remain the first line treatment for most patients. Zoreeda is not intended for the initial

management of mild asthma.

Use of a spacer device with Zoreeda is recommended in patients who have, or are likely to have

difficulties to coordinate actuation with inspiration.

A spacer device such as the Volumatic or AeroChamber Plus or other spacer devices can be used

(depending on National Guidance). Single dose pharmacokinetic data have demonstrated that the

systemic exposure to salmeterol and fluticasone propionate may change when different spacer devices

are used (see section 4.4).

Patients should be instructed in the proper use and care of their inhaler and spacer and their technique

checked to ensure optimum delivery of the inhaled medicinal product to the lungs.

Patients should

continue to use the same make of spacer device as switching between spacer devices can result in

changes in the dose delivered to the lungs (see section 4.4).

Re-titration to the lowest effective dose should always follow the introduction or change of a spacer

device.

Special patient groups

There is no need to adjust the dose in elderly patients or in those with renal impairment. There are no

data available for use of salmeterol/fluticasone propionate in patients with hepatic impairment.

Instructions for use

Patients should be instructed in the proper use of their inhaler (see patient information leaflet).

During inhalation, the patient should preferably sit or stand. The inhaler has been designed for use in a

vertical position.

Testing the inhaler

Before using for the first time patients should remove the mouthpiece cover by gently squeezing the

sides of the cover, shake the inhaler well, hold the inhaler between the fingers and thumb with your

thumb at the base, below the mouthpiece and release four puffs into the air to make sure that it works.

The inhaler should be shaken immediately before releasing each puff. If the inhaler has not been used

for a week or more remove the mouthpiece cover, the patients should shake the inhaler well and

release two puffs into the air.

Use of the inhaler

Patients should remove the mouthpiece cover by gently squeezing the sides of the cover

Patients should check inside and outside of the inhaler including the mouthpiece for the

presence of loose objects.

Patients should shake the inhaler well to ensure that any loose objects are removed and that

the contents of the inhaler are evenly mixed

Patients should hold the inhaler upright between fingers and thumb with their thumb on the

base, below the mouthpiece.

Patients should breathe out as far as is comfortable and then place the mouthpiece in their

mouth between their teeth and close their lips around it, Patients should be instructed not to

bite the mouth piece.

Just after starting to breathe in through their mouth, patients should press firmly down on the

top of the inhaler to release Zoreeda while still breathing in steadily and deeply.

While holding their breath, patients should take the inhaler from their mouth and take their

finger from the top of the inhaler. Patients should continue holding their breath for as long as

is comfortable.

To take a second puff, patients should keep the inhaler upright and wait about half a minute

before repeating steps 3 to 7.

Patients should immediately replace the mouthpiece cover in the correct orientation by firmly

pushing and snapping the cap into position. The cover does not require excessive force and it

will click into position.

IMPORTANT

Patients should not rush stages 5, 6 and 7. It is important that patients start to breathe in as slowly as

possible just before operating their inhaler. Patients should practice in front of a mirror for the first few

times. If they see "mist" coming from the top of their inhaler or the sides of their mouth they should

start again from stage 3.

Patients should rinse their mouth out with water and spit out, and/or brush their teeth after each dose

of medicine, in order to minimise the risk of oropharyngeal candidiasis and hoarseness.

Patients should consider getting a replacement when the indicator shows the number ‘40’ and the

colour on the dose indicator will change from green to red. Stop using the inhaler when the indicator

shows ‘0’ as any puffs left in the device may not be enough to give you a full dose. Never try to alter

the numbers on the indicator or detach the indicator from the actuator. The indicator cannot be reset

and is permanently attached to the actuator.

Cleaning

Your inhaler should be cleaned at least once a week.

Remove the mouth piece cover.

Do not remove the canister from the plastic casing.

Wipe the inside and outside of the mouthpiece and the plastic casing with a dry cloth or tissue.

Replace the mouthpiece cover in the correct orientation. This does not require excessive force,

the cover should click into position.

DO NOT PUT THE METAL CONTAINER IN WATER

4.3 Contraindications

Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients listed in section 6.1.

4.4 Special warnings and precautions for use

The management of asthma should normally follow a stepwise programme and patient response

should be monitored clinically and by lung function tests.

Salmeterol/fluticasone propionate should not be used to treat acute asthma symptoms for which a fast

and short acting bronchodilator is required. Patients should be advised to have their medicinal product

to be used for relief in an acute asthma attack available at all times.

Patients should not be initiated on salmeterol/fluticasone propionate during an exacerbation, or if they

have significantly worsening or acutely deteriorating asthma.

Serious asthma-related adverse events and exacerbations may occur during treatment with

salmeterol/fluticasone propionate. Patients should be asked to continue treatment but to seek medical

advice if asthma symptoms remain uncontrolled or worsen after initiation on salmeterol/fluticasone

propionate.

Increasing requirements for use of reliever medication (short-acting bronchodilators), or decreased

response to reliever medication indicates deterioration of asthma control and patients should be

reviewed by a physician.

Sudden and progressive deterioration in control of asthma is potentially life-threatening and the patient

should undergo urgent medical assessment. Consideration should be given to increasing corticosteroid

therapy. The patient should also be medically reviewed where the current dosage of

salmeterol/fluticasone propionate has failed to give adequate control of asthma. Consideration should

be given to additional corticosteroid therapies.

Once asthma symptoms are controlled, consideration may be given to gradually reducing the dose of

salmeterol/fluticasone propionate. Regular review of patients as treatment is stepped down is

important. The lowest effective dose of salmeterol/fluticasone propionate should be used (see section

4.2).

Treatment with salmeterol/fluticasone propionate should not be stopped abruptly due to risk of

exacerbation. Therapy should be down-titrated under physician supervision.

As with all inhaled medication containing corticosteroids, salmeterol/fluticasone propionate should be

administered with caution in patients with active or quiescent pulmonary tuberculosis and fungal, viral

or other infections of the airway. Appropriate treatment should be promptly instituted, if indicated.

Rarely, salmeterol/fluticasone propionate may cause cardiac arrhythmias e.g. supraventricular

tachycardia, extrasystoles and atrial fibrillation, and a mild transient reduction in serum potassium at

high therapeutic doses. Salmeterol/fluticasone propionate should be used with caution in patients with

severe cardiovascular disorders or heart rhythm abnormalities and in patients with diabetes mellitus,

thyrotoxicosis, uncorrected hypokalaemia or patients predisposed to low levels of serum potassium.

There have been very rare reports of increases in blood glucose levels (see section 4.8) and this should

be considered when prescribing to patients with a history of diabetes mellitus.

As with other inhalation therapy paradoxical bronchospasm may occur with an immediate increase in

wheezing and shortness of breath after dosing. Paradoxical bronchospasm responds to a rapid-acting

bronchodilator and should be treated straightaway. Salmeterol/fluticasone propionate should be

discontinued immediately, the patient assessed and alternative therapy instituted if necessary.

Care should be taken when transferring patients to salmeterol/fluticasone propionate therapy,

particularly if there is any reason to suppose that adrenal function is impaired from previous systemic

steroid therapy.

The pharmacological side effects of β2 agonist treatment, such as tremor, palpitations and headache,

have been reported, but tend to be transient and reduce with regular therapy.

Systemic effects may occur with any inhaled corticosteroid, particularly at high doses prescribed for

long periods. These effects are much less likely to occur than with oral corticosteroids. Possible

systemic effects include Cushing's syndrome, Cushingoid features, adrenal suppression, decrease in

bone mineral density, cataract and glaucoma and more rarely, a range of psychological or behavioural

effects including psychomotor hyperactivity, sleep disorders, anxiety, depression or aggression

(particularly in children) (see Paediatric population sub-heading below for information on the systemic

effects of inhaled corticosteroids in children and adolescents). It is important, therefore, that the

patient is reviewed regularly and the dose of inhaled corticosteroid is reduced to the lowest dose at

which effective control of asthma is maintained.

Visual disturbance may be reported with systemic and topical corticosteroid use. If a patient presents

with symptoms such as blurred vision or other visual disturbances, the patient should be considered for

referral to an ophthalmologist for evaluation of possible causes which may include cataract, glaucoma

or rare diseases such as central serous chorioretinopathy (CSCR) which have been reported after use

of systemic and topical corticosteroids.

Prolonged treatment of patients with high doses of inhaled corticosteroids may result in adrenal

suppression and acute adrenal crisis. Very rare cases of adrenal suppression and acute adrenal crisis

have also been described with doses of fluticasone propionate between 500 and less than 1000

micrograms. Situations, which could potentially trigger acute adrenal crisis, include trauma, surgery,

infection or any rapid reduction in dosage. Presenting symptoms are typically vague and may include

anorexia, abdominal pain, weight loss, tiredness, headache, nausea, vomiting, hypotension, decreased

level of consciousness, hypoglycaemia, and seizures. Additional systemic corticosteroid cover should

be considered during periods of stress or elective surgery.

Systemic absorption of salmeterol and fluticasone propionate is largely through the lungs. As the use

of a spacer device with a metered dose inhaler may increase drug delivery to the lungs it should be

noted that this could potentially lead to an increase in the risk of systemic adverse effects. Single dose

pharmacokinetic data have demonstrated that the systemic exposure to salmeterol and fluticasone

propionate may change when the different spacer devices are used.

The benefits of inhaled fluticasone propionate therapy should minimise the need for oral steroids, but

patients transferring from oral steroids may remain at risk of impaired adrenal reserve for a

considerable time. Therefore these patients should be treated with special care and adrenocortical

function regularly monitored. Patients who have required high dose emergency corticosteroid therapy

in the past may also be at risk. This possibility of residual impairment should always be borne in mind

in emergency and elective situations likely to produce stress, and appropriate corticosteroid treatment

must be considered. The extent of the adrenal impairment may require specialist advice before elective

procedures.

Ritonavir can greatly increase the concentration of fluticasone propionate in plasma. Therefore,

concomitant use should be avoided, unless the potential benefit to the patient outweighs the risk of

systemic corticosteroid side-effects. There is also an increased risk of systemic side effects when

combining fluticasone propionate with other potent CYP3A inhibitors, including cobicistat-containing

products (see section 4.5).

There was an increased reporting of lower respiratory tract infections (particularly pneumonia and

bronchitis) in a 3-year study in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

receiving salmeterol and fluticasone propionate as a fixed-dose combination administered via the

Diskus/Accuhaler compared with placebo (see section 4.8). In a 3-year COPD study, older patients,

patients with a lower body mass index (<25kg/m2) and patients with very severe disease (FEV1<30%

predicted) were at greatest risk of developing pneumonia regardless of treatment. Physicians should

remain vigilant for the possible development of pneumonia and other lower respiratory tract infections

in patients with COPD as the clinical features of such infections and exacerbation frequently overlap

.

If a patient with severe COPD has experienced pneumonia the treatment with salmeterol/fluticasone

propionate should be re- evaluated. The safety and efficacy of salmeterol/fluticasone propionate has

not been established in patients with COPD and therefore salmeterol/fluticasone propionate is not

indicated for use in the treatment of patients with COPD.

Concomitant use of systemic ketoconazole significantly increases systemic exposure to salmeterol.

This may lead to an increase in the incidence of systemic effects (e.g. prolongation in the QTc interval

and palpitations). Concomitant treatment with ketoconazole or other potent CYP3A4 inhibitors should

therefore be avoided unless the benefits outweigh the potentially increased risk of systemic side effects

of salmeterol treatment (see section 4.5).

Paediatric population

Adolescents < 16 years taking high doses of fluticasone propionate (typically ≥ 1000 micrograms/day)

may be at particular risk of systemic effects. Systemic effects may occur, particularly at high doses

prescribed for long periods. Possible systemic effects include Cushing's syndrome, Cushingoid

features

,

adrenal suppression, acute adrenal crisis and growth retardation in adolescents and more

rarely, a range of psychological or behavioural effects including psychomotor hyperactivity, sleep

disorders, anxiety, depression or aggression. Consideration should be given to referring the adolescent

to a paediatric respiratory specialist.

It is recommended that the height of adolescents receiving prolonged treatment with inhaled

corticosteroid is regularly monitored.

The dose of inhaled corticosteroid should be reduced to the lowest dose at which effective control of

asthma is maintained.

4.5. Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

β adrenergic blockers may weaken or antagonise the effect of salmeterol. Both non-selective and

selective β blockers should be avoided in patients with asthma, unless there are compelling reasons for

their use. Potentially serious hypokalaemia may result from β

agonist therapy. Particular caution is

advised in acute severe asthma as this effect may be potentiated by concomitant treatment with

xanthine derivatives, steroids and diuretics.

Concomitant use of other β adrenergic containing medicinal products can have a potentially additive

effect.

Fluticasone propionate

Under normal circumstances, low plasma concentrations of fluticasone propionate are achieved after

inhaled dosing, due to extensive first pass metabolism and high systemic clearance mediated by

cytochrome CYP3A4 in the gut and liver. Hence, clinically significant drug interactions mediated by

fluticasone propionate are unlikely.

In an interaction study in healthy subjects with intranasal fluticasone propionate, ritonavir (a highly

potent cytochrome CYP3A4 inhibitor) 100 mg b.i.d. increased the fluticasone propionate plasma

concentrations several hundred fold, resulting in markedly reduced serum cortisol concentrations.

Information about this interaction is lacking for inhaled fluticasone propionate, but a marked increase

in fluticasone propionate plasma levels is expected. Cases of Cushing's syndrome and adrenal

suppression have been reported. The combination should be avoided unless the benefit outweighs the

increased risk of systemic glucocorticoid side effects.

In a small study in healthy volunteers, the slightly less potent CYP3A inhibitor ketoconazole increased

the exposure of fluticasone propionate after a single inhalation by 150%. This resulted in a greater

reduction of plasma cortisol as compared with fluticasone propionate alone. Co-treatment with other

potent CYP3A inhibitors, such as itraconazole and cobicistat-containing products, and moderate CYP

3A inhibitors, such as erythromycin, is also expected to increase the systemic fluticasone propionate

exposure and the risk of systemic side-effects. The combination should be avoided unless the benefit

outweighs the increased risk of systemic corticosteroid side-effects, in which case patients should be

monitored for systemic corticosteroid side-effects.

Salmeterol

Potent CYP3A4 inhibitors

Co-administration of ketoconazole (400 mg orally once daily) and salmeterol (50 micrograms inhaled

twice daily) in 15 healthy subjects for 7 days resulted in a significant increase in plasma salmeterol

exposure (1.4-fold C

and 15-fold AUC). This may lead to an increase in the incidence of other

systemic effects of salmeterol treatment (e.g. prolongation of QTc interval and

palpitations) compared with salmeterol or ketoconazole treatment alone (see section 4.4).

Clinically significant effects were not seen on blood pressure, heart rate, blood glucose and blood

potassium levels. Co-administration with ketoconazole did not increase the elimination half-life of

salmeterol or increase salmeterol accumulation with repeat dosing.

The concomitant administration of ketoconazole should be avoided, unless the benefits outweigh the

potentially increased risk of systemic side effects of salmeterol treatment. There is likely to be a

similar risk of interaction with other potent CYP3A4 inhibitors (e.g. itraconazole, telithromycin,

ritonavir).

Moderate CYP 3A4 inhibitors

Co-administration of erythromycin (500 mg orally three times a day) and salmeterol (50 micrograms

inhaled twice daily) in 15 healthy subjects for 6 days resulted in a small but non-statistically

significant increase in salmeterol exposure (1.4-fold C

and 1.2-fold AUC). Co-administration with

erythromycin was not associated with any serious adverse effects.

4.6. Fertility, pregnancy and lactation

Fertility

There are no data in humans. However, animal studies showed no effects of salmeterol or fluticasone

propionate on fertility.

Pregnancy

A large amount of data on pregnant women (more than1000 pregnancy outcomes) indicate no

malformative or feto/neonatal toxicity related to salmeterol and fluticasone propionate. Animal studies

have shown reproductive toxicity after administration of β

adrenoreceptor agonists and

glucocorticosteroids (see section 5.3).

Administration of salmeterol/fluticasone propionate to pregnant women should only be considered if

the expected benefit to the mother is greater than any possible risk to the fetus.

The lowest effective dose of fluticasone propionate needed to maintain adequate asthma control

should be used in the treatment of pregnant women.

Breastfeeding

It is unknown whether salmeterol and fluticasone propionate/metabolites are excreted in human milk.

Studies have shown that salmeterol and fluticasone propionate, and their metabolites, are excreted into

the milk of lactating rats.

A risk to breastfed newborns/infants cannot be excluded. A decision must be made whether to

discontinue breastfeeding or to discontinue salmeterol/fluticasone propionate therapy taking into

account the benefit of breastfeeding for the child and the benefit of therapy for the woman.

4.7. Effects on ability to drive and use machines

Salmeterol/fluticasone propionate has no or negligible influence on the ability to drive and use

machines.

4.8. Undesirable effects

As Zoreeda contains salmeterol and fluticasone propionate, the type and severity of adverse reactions

associated with each of the compounds may be expected. There is no incidence of additional adverse

events following concurrent administration of the two compounds.

Adverse events which have been associated with salmeterol/fluticasone propionate are given below,

listed by system organ class and frequency. Frequencies are defined as: very common (≥1/10),

common (≥1/100 to <1/10), uncommon (≥1/1000 to <1/100), rare (<1/10,000 to <1/1000) and not

known (cannot be estimated from the available data).

Frequencies were derived from clinical trial data. The incidence in placebo was not taken into account.

System Organ Class

Adverse Event

Frequency

Infections and infestations

Candidiasis of the mouth and throat

Pneumonia

Bronchitis

Oesophageal candidiasis

Common

Common

Common

Rare

Immune system disorders

Hypersensitivity reactions with the

following manifestations:

Cutaneous hypersensitivity reactions

Dyspnoea

Angioedema (mainly facial and

oropharyngeal oedema)

Bronchospasm

Anaphylactic reactions including

anaphylactic shock

Uncommon

Uncommon

Rare

Rare

Rare

Endocrine disorders

Cushing's syndrome, Cushingoid

features, Adrenal suppression,

Growth retardation in children and

Rare

adolescents, Decreased bone mineral

density

Metabolism and nutrition

disorders

Hypokalaemia

Hyperglycaemia

Common

Uncommon

Psychiatric disorders

Anxiety

Sleep disorders

Behavioural changes, including

psychomotor hyperactivity and

irritability (predominantly in

children)

Depression, aggression

(predominantly in children)

Uncommon

Uncommon

Rare

Not Known

Nervous system disorders

Headache

Tremor

Very common

Uncommon

Eye disorder

Cataract

Glaucoma

Vision, blurred (see section 4.4)

Uncommon

Rare

Not Known

Cardiac disorders

Palpitations

Tachycardia

Atrial fibrillation

Angina pectoris

Cardiac arrhythmias (including

supraventricular tachycardia and

extrasystoles).

Uncommon

Uncommon

Uncommon

Uncommon

Rare

Respiratory, thoracic and

mediastinal disorders

Nasopharyngitis

Throat irritation

Hoarseness/dysphonia

Sinusitis

Paradoxical bronchospasm

Very common

Common

Common

Common

Rare

Skin and subcutaneous tissue

disorders

Contusions

Common

Musculoskeletal and

connective

tissue disorders

Muscle cramps

Traumatic fractures

Arthralgia

Myalgia

Common

Common

Common

Common

1. Reported commonly in placebo

2. Reported very commonly in placebo

3. Reported over 3 years in a COPD study

4. See section 4.4

Description of selected adverse reactions

The pharmacological side effects of β

agonist treatment, such as tremor, palpitations and headache,

have been reported, but tend to be transient and reduce with regular therapy.

As with other inhalation therapy paradoxical bronchospasm may occur with an immediate increase in

wheezing and shortness of breath after dosing. Paradoxical bronchospasm responds to a rapid-acting

bronchodilator and should be treated straightaway. Salmeterol/fluticasone should be discontinued

immediately, the patient assessed and alternative therapy instituted if necessary.

Due to the fluticasone propionate component, hoarseness and candidiasis (thrush) of the mouth and

throat and, rarely of the oesophagus can occur in some patients. Both hoarseness and incidence of

mouth and throat candidiasis may be relieved by rinsing the mouth with water and/or brushing the

teeth after using the medicinal product. Symptomatic mouth and throat candidiasis can be treated with

topical anti-fungal therapy whilst still continuing with the salmeterol/fluticasone propionate.

Paediatric population

Possible systemic effects include Cushing's syndrome, Cushingoid features, adrenal suppression and

growth retardation in adolescents (see section 4.4). Adolescent may also experience anxiety, sleep

disorders and behavioural changes, including hyperactivity and irritability.

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It

allows continued monitoring of the benefit/ risk balance of the medicinal product. Healthcare

professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting systems

listed in Appendix V*.

4.9. Overdose

There are no data available from clinical trials on overdose with salmeterol/fluticasone propionate,

however data on overdose with both medicinal products are given below:

The signs and symptoms of salmeterol overdose are dizziness, increase in systolic blood pressure,

tremor, headache and tachycardia. The preferred antidotes are cardioselective β blocking agents,

which should be used with caution in patients with a history of bronchospasm. If

salmeterol/fluticasone propionate therapy has to be withdrawn due to overdose of the β agonist

component of the medicinal product, provision of appropriate replacement steroid therapy should be

considered. Additionally, hypokalaemia can occur and therefore serum potassium levels should be

monitored. Potassium replacement should be considered.

Acute

Acute inhalation of fluticasone propionate doses in excess of those recommended may lead to

temporary suppression of adrenal function. This does not need emergency action as adrenal function is

recovered in a few days, as verified by plasma cortisol measurements.

Chronic overdose of inhaled fluticasone propionate

Adrenal reserve should be monitored and treatment with a systemic corticosteroid may be necessary.

When stabilised, treatment should be continued with an inhaled corticosteroid at the recommended

dose. Refer to section 4.4: risk of adrenal suppression.

Monitoring of adrenal reserve may be necessary. In cases of both acute and chronic fluticasone

propionate overdose salmeterol/fluticasone propionate therapy should be continued at a suitable

dosage for symptom control.

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1. Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Adrenergics in combination with corticosteroids or other drugs, excl.

Anticholinergics.

ATC Code: R03AK06

Mechanism of action and pharmacodynamics effects

Zoreeda contains salmeterol and fluticasone propionate which have differing modes of action.

The respective mechanisms of action of both medicinal products are discussed below.

Salmeterol

Salmeterol is a selective long-acting (12 hour) β

adrenoceptor agonist with a long side chain which

binds to the exo-site of the receptor.

Salmeterol produces a longer duration of bronchodilation, lasting for at least 12 hours, than

recommended doses of conventional short-acting β

agonists.

Fluticasone propionate

Fluticasone propionate given by inhalation at recommended doses has a glucocorticoid anti-

inflammatory action within the lungs, resulting in reduced symptoms and exacerbations of asthma,

with less adverse effects than when corticosteroids are administered systemically.

Clinical efficacy and safety

Salmeterol/fluticasone propionate asthma clinical trials

A twelve month study (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL), in 3416 adult and adolescent

patients with persistent asthma, compared the safety and efficacy of salmeterol/fluticasone propionate

versus inhaled corticosteroid (fluticasone propionate) alone to determine whether the goals of asthma

management were achievable. Treatment was stepped up every 12 weeks until

Total control

was achieved or the highest dose of study drug was reached. GOAL showed more

patients treated with salmeterol/fluticasone propionate achieved asthma control than patients treated

with ICS alone and this control was attained at a lower corticosteroid dose.

Well-controlled

asthma was achieved more rapidly with salmeterol/fluticasone propionate than with

ICS alone. The time on treatment for 50% of subjects to achieve a first individual

well-controlled

week was 16 days for salmeterol/fluticasone propionate compared to 37 days for the ICS group. In the

subset of steroid naive asthmatics the time to an individual

well controlled

week was 16 days in the

salmeterol/fluticasone propionate treatment compared to 23 days following treatment with ICS.

The overall study results showed:

Percentage of Patients Attaining *Well Controlled (WC) and **Totally Controlled (TC) Asthma over

12 months

Salmeterol/FP

Pre-Study Treatment

No ICS (SABA alone)

Low dose ICS (≤500 microgram BDP or

equivalent/day)

Medium dose ICS (>500-1000

microgram BDP or equivalent/day)

Pooled results across the 3 treatment

levels

*Well controlled asthma; less than or equal to 2 days with symptoms score greater than 1 (symptom

score 1 defined as ‘symptoms for one short period during the day’) SABA use on less than or equal to

2 days and less than or equal to 4 occasions/week, greater than or equal to 80% predicted morning

peak expiratory flow, no night-time awakenings, no exacerbations and no side effects enforcing a

change in therapy.

**Total control of asthma; no symptoms, no SABA use, greater than or equal to 80% predicted

morning peak expiratory flow, no night-time awakenings, no exacerbations and no side effects

enforcing a change in therapy.

A double blind, randomised, parallel group study in 318 patients with persistent asthma aged ≥18

years evaluated the safety and tolerability of administering two inhalations twice daily (double dose)

of salmeterol/fluticasone propionate for two weeks. The study showed that doubling the inhalations of

each strength of salmeterol/fluticasone propionate for up to 14 days resulted in a small increase in β

agonist-related adverse events (tremor; 1 patient [1%] vs 0, palpitations; 6 [3%] vs 1 [<1%], muscle

cramps; 6[3%] vs 1 [<1%]) and a similar incidence of inhaled corticosteroid related adverse events

(e.g. oral candidiasis; 6 [6%] vs 16 [8%], hoarseness; 2 [2%] vs 4 [2%]) compared to one inhalation

twice daily. The small increase in β

agonist-related adverse events should be taken into account if

doubling the dose of salmeterol/fluticasone propionate is considered by the physician in adult patients

requiring additional short-term (up to 14 days) inhaled corticosteroid therapy.

Asthma

The Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial (SMART)

The Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial (SMART) was a 28-week US study that

evaluated the safety of salmeterol compared to placebo added to usual therapy in adult and adolescent

subjects. Although there were no significant differences in the primary endpoint of the combined

number of respiratory-related deaths and respiratory-related life-threatening experiences, the study

showed a significant increase in asthma-related deaths in patients receiving salmeterol (13 deaths out

of 13,176 patients treated with salmeterol versus 3 deaths out of 13,179 patients on placebo). The

study was not designed to assess the impact of concurrent inhaled corticosteroid use, and only 47% of

subjects reported ICS use at baseline.

Safety and efficacy of salmeterol-FP versus FP alone in asthma

Two multi-centre 26-week studies were conducted to compare the safety and efficacy of salmeterol-

FP versus FP alone, one in adult and adolescent subjects (AUSTRI trial), and the other in paediatric

subjects 4-11 years of age (VESTRI trial). For both studies, enrolled subjects had moderate to severe

persistent asthma with history of asthma-related hospitalisation or asthma exacerbation in the

previous year. The primary objective of each study was to determine whether the addition of LABA

to ICS therapy (salmeterol-FP) was non-inferior to ICS (FP) alone in terms of the risk of serious

asthma related events (asthma-related hospitalisation, endotracheal intubation, and death). A

secondary efficacy objective of these studies was to evaluate whether ICS/LABA (salmeterol-FP) was

superior to ICS therapy alone (FP) in terms of severe asthma exacerbation (defined as deterioration of

asthma requiring the use of systemic corticosteroids for at least 3 days or an in-patient hospitalisation

or emergency department visit due to asthma that required systemic corticosteroids).

A total of 11,679 and 6,208 subjects were randomized and received treatment in the AUSTRI and

VESTRI trials, respectively. For the primary safety endpoint, non-inferiority was achieved for both

trials (see Table below).

Serious Asthma-Related Events in the 26-Week AUSTRI and VESTRI Trials

AUSTRI

VESTRI

Salmeterol-FP

(n = 5,834)

FP Alone

(n =5,845)

Salmeterol-FP

(n = 3,107)

FP Alone

(n =3,101)

Composite endpoint

(Asthma-related

hospitalisation,

endotracheal

intubation, or death)

34 (0.6%)

33 (0.6%)

27 (0.9%)

21 (0.7%)

Salmeterol-FP/FP

Hazard ratio (95% CI)

1.029

(0.638-1.662)

1.285

(0.726-2.272)

Death

Asthma-related

hospitalisation

Endotracheal

intubation

If the resulting upper 95% CI estimate for the relative risk was less than 2.0, then non-inferiority

was concluded.

If the resulting upper 95% CI estimate for the relative risk was less than 2.675, then non-inferiority

was concluded.

For the secondary efficacy endpoint, reduction in time to first asthma exacerbation for salmeterol-FP

relative to FP was seen in both studies, however only AUSTRI met statistical significance

AUSTRI

VESTRI

Salmeterol-FP

(n = 5,834)

FP Alone

(n = 5,845)

Salmeterol-FP

(n = 3,107)

FP Alone

(n = 3,101)

Number of subjects

with an asthma

exacerbation

480 (8%)

597 (10%)

265 (9%)

309 (10%)

Salmeterol-FP/FP

Hazard ratio (95% CI)

0.787

(0.698, 0.888)

0.859

(0.729, 1.012)

Fluticasone propionate containing medications in asthma during pregnancy

An observational retrospective epidemiological cohort study utilising electronic health records from

the United Kingdom was conducted to evaluate the risk of MCMs following first trimester exposure to

inhaled FP alone and salmeterol-FP relative to non-FP containing ICS. No placebo comparator was

included in this study.

Within the asthma cohort of 5362 first trimester ICS-exposed pregnancies, 131 diagnosed MCMs were

identified; 1612 (30%) were exposed to FP or salmeterol-FP of which 42 diagnosed MCMs were

identified. The adjusted odds ratio for MCMs diagnosed by 1 year was 1.1 (95%CI: 0.5 – 2.3) for FP

exposed vs non-FP ICS exposed women with moderate asthma and 1.2 (95%CI: 0.7 – 2.0) for women

with considerable to severe asthma. No difference in the risk of MCMs was identified following first

trimester exposure to FP alone versus salmeterol-FP. Absolute risks of MCM across the asthma

severity strata ranged from 2.0 to 2.9 per 100 FP-exposed pregnancies which is comparable to results

from a study of 15,840 pregnancies unexposed to asthma therapies in the General Practice Research

Database (2.8 MCM events per 100 pregnancies).

5.2. Pharmacokinetic properties

When salmeterol and fluticasone propionate were administered in combination by the inhaled route,

the pharmacokinetics of each component were similar to those observed when the medicinal products

were administered separately. For pharmacokinetic purposes therefore each component can be

considered separately.

Salmeterol

Salmeterol acts locally in the lung therefore plasma levels are not an indication of therapeutic effects.

In addition there are only limited data available on the pharmacokinetics of salmeterol because of the

technical difficulty of assaying the drug in plasma due to the low plasma concentrations at therapeutic

doses (approximately 200 picogram/mL or less) achieved after inhaled dosing.

Fluticasone propionate

The absolute bioavailability of a single dose of inhaled fluticasone propionate in healthy subjects

varies between approximately 5 to 11% of the nominal dose depending on the inhalation device used.

In patients with asthma a lesser degree of systemic exposure to inhaled fluticasone propionate has

been observed.

Systemic absorption occurs mainly through the lungs and is initially rapid then prolonged. The

remainder of the inhaled dose may be swallowed but contributes minimally to systemic exposure due

to the low aqueous solubility and pre-systemic metabolism, resulting in oral availability of less than

1%. There is a linear increase in systemic exposure with increasing inhaled dose.

The disposition of fluticasone propionate is characterised by high plasma clearance (1150 mL/min), a

large volume of distribution at steady-state (approximately 300 L) and a terminal half-life of

approximately 8 hours.

Plasma protein binding is 91%.

Fluticasone propionate is cleared very rapidly from the systemic circulation. The main pathway is

metabolism to an inactive carboxylic acid metabolite, by the cytochrome P450 enzyme CYP3A4.

Other unidentified metabolites are also found in the faeces.

The renal clearance of fluticasone propionate is negligible. Less than 5% of the dose is excreted in

urine, mainly as metabolites. The main part of the dose is excreted as faeces as metabolites and

unchanged drug.

5.3. Preclinical safety data

The only safety concerns for human use derived from animal studies of salmeterol and fluticasone

propionate given separately were effects associated with exaggerated pharmacological actions.

In animal reproduction studies, glucocorticosteroids have been shown to induce malformations (cleft

palate, skeletal malformations). However, these animal experimental results do not seem to be relevant

for man given recommended doses. Animal studies with salmeterol have shown embryofetal toxicity

only at high exposure levels. Following co-administration, increased incidences of transposed

umbilical artery and incomplete ossification of occipital bone were found in rats at doses associated

with known glucocorticoid-induced abnormalities. Neither salmeterol xinafoate or fluticasone

propionate have shown any potential for genetic toxicity.

The non-CFC propellant, norflurane, has been shown to have no toxic effect at very high vapour

concentrations, far in excess of those likely to be experienced by patients, in a wide range of animal

species exposed daily for periods of two years.

6. PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1. List of excipients

Norflurane (HFA 134a).

6.2. Incompatibilities

Not applicable.

6.3. Shelf life

2 years

6.4. Special precautions for storage

Replace the mouthpiece cover firmly and snap it into position.

The canister contains a pressurised liquid. Do not expose to temperatures higher than 50°C. Do not

pierce the canister.

As with most inhaled medicinal products in pressurised containers, the therapeutic effect of this

medicinal product may decrease when the container is cold.

6.5. Nature and contents of container

Aluminium canister with a suitable metering valve and a polypropylene actuator with dust cap having

dose indicator in a sealed pouch containing desiccant.

Each container is filled to deliver 120 puffs.

Pack sizes:

1, 2 (bundled package 2x1) or 3 (bundled package 3x1) canisters containing 120 puffs.

10 (bundled package 10x1) canisters containing 120 puffs. – hospital use only.

Not all pack sizes may be marketed.

6.6. Special precautions for disposal

No special requirements for disposal.

7. MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Cipla Europe NV

De Keyserlei 58-60, Box-19,

2018 Antwerp,

Belgium

8. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

<[To be completed nationally]>

9. DATE OF FIRST AUTHORISATION / RENEWAL OF THE AUTHORISATION

<[To be completed nationally]>

10. DATE OF REVISION OF THE TEXT

2020-01-09

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen