Zontivity

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-09-2017

Aktiva substanser:
vorapaxarsulfat
Tillgänglig från:
Merck Sharp Dohme Limited
ATC-kod:
B01
INN (International namn):
vorapaxar
Terapeutisk grupp:
Antitrombotiska medel
Terapiområde:
Hjärtinfarkt
Terapeutiska indikationer:
Zontivityis anges för minskning av atherothrombotic händelser hos vuxna patienter med en historia av hjärtinfarkt (MI)co-ges tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) och, i förekommande fall, clopidogrel, eller - symtomgivande perifer arteriell sjukdom(PAD), co-ges tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) eller, i förekommande fall, clopidogrel.
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002814
Tillstånd datum:
2015-01-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002814

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

20-09-2017

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

20-09-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

20-09-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

20-09-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Zontivity 2 mg filmdragerade tabletter

vorapaxar

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zontivity är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zontivity

Hur du tar Zontivity

Eventuella biverkningar

Hur Zontivity ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zontivity är och vad det används för

Vad Zontivity är

Zontivity innehåller den aktiva substansen vorapaxar och tillhör en grupp läkemedel som kallas

”trombocythämmande läkemedel”.

Trombocyter (”blodplättar”) är blodkroppar som bidrar till normal levring av blodet. Zontivity hindrar

trombocyter från att klibba ihop. Detta minskar risken för att en blodpropp bildas och täpper till

artärerna, såsom artärerna i hjärtat.

Vad Zontivity används för

Zontivity används till vuxna som har haft en hjärtinfarkt eller som har en sjukdom som kallas ”perifer

artärsjukdom” (också känt som dålig cirkulation i benen).

Zontivity används för att minska risken för:

att få ytterligare en hjärtinfarkt eller stroke

att dö av en hjärtinfarkt

att behöva genomgå en akut operation för att öppna upp tilltäppta artärer i hjärtat.

Din läkare kommer också att ge dig instruktioner om acetylsalicylsyra eller klopidogrel (andra

trombocythämmande läkemedel) som du kan behöva ta tillsammans med Zontivity.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zontivity

Ta inte Zontivity:

om du någon gång har haft en stroke eller en ”mini-stroke” (även kallad ”transitorisk ischemisk

attack” eller TIA)

om du har haft en blödning i hjärnan

om du har en onormal blödning nu, såsom blödning i hjärnan, magen eller tarmen

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du är allergisk mot vorapaxarsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6)

om du har en allvarlig leversjukdom.

Om något av det ovanstående stämmer in på dig ta inte Zontivity. Tala med läkare eller

apotekspersonal innan du tar Zontivity om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Zontivity om du:

tidigare har haft problem med blödningar

nyligen har skadats allvarligt eller opererats

planerar att genomgå en operation, inklusive tandoperation

någon gång har haft magsår eller små utväxter i tarmen (”tarmpolyper”)

nyligen har haft en blödning från magen eller tarmen

har aktiv magsårssjukdom

har lever- eller njurbesvär

väger mindre än 60 kg

är äldre än 75 år.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Zontivity om något av det

ovanstående stämmer in på dig eller om du är osäker.

Tala om för alla dina läkare och tandläkare att du tar Zontivity. De ska tala med den läkare som

förskrev Zontivity till dig innan du genomgår någon operation eller invasiv behandling. Läkaren kan

bedöma att behandlingen med Zontivity ska sättas ut före operationen.

Om du får en stroke, ”mini-stroke” eller blödning i hjärnan medan du tar Zontivity, bör läkaren

avbryta din behandling med Zontivity. Följ läkarens anvisningar om att sluta ta Zontivity.

Användning av trombocythämmande läkemedel, hög ålder eller låg kroppsvikt ökar i allmänhet risken

för blödning. Din läkare avgör om detta läkemedel är lämpligt för dig.

Barn och ungdomar

Zontivity rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder. Detta på grund av att det inte

är känt om Zontivity är säkert och fungerar hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Zontivity

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Zontivity kan påverka andra läkemedels verkningssätt och andra läkemedel kan påverka

hur Zontivity verkar. Ta inte Zontivity om du samtidigt behandlas med prasugrel eller tikagrelor

(andra trombocythämmande läkemedel). Om läkare förskriver prasugrel eller tikagrelor, ska du sluta

att ta Zontivity och tala med läkaren.

Det är särskilt viktigt att tala om för läkare om du tar:

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol (används för att behandla svampinfektioner)

ritonavir, nelfinavir, indinavir, sakvinavir (används för att behandla hiv, AIDS)

boceprevir, telaprevir (används för att behandla hepatit C-virusinfektioner)

karbamazepin, fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

klaritromycin, telitromycin (används för att behandla infektioner)

rifampicin (används för att behandla tuberkulos och vissa andra infektioner)

nefazodon (används för att behandla depression)

antacida och pantoprazol (används för att behandla magbesvär)

digoxin (används för att behandla hjärtsvikt)

warfarin, andra blodförtunnande medel som tas via munnen, heparin eller lågmolekylärt heparin

(blodförtunnande läkemedel).

Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om ditt läkemedel finns med i listan ovan.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Håll reda på vilka läkemedel du tar. Skriv upp dem på en lista som du kan visa för läkare och

apotekspersonal när du får ett nytt läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Det är inte känt om Zontivity kan skada foster. Du och din läkare beslutar om du ska ta Zontivity.

Tala om för läkaren om du ammar. Detta på grund av att det inte är känt om Zontivity går över till

bröstmjölk. Du och din läkare beslutar om du ska ta Zontivity eller amma. Du ska inte göra bådadera.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Zontivity påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Zontivity innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du

tar Zontivity.

3.

Hur du tar Zontivity

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett via munnen varje dag med eller utan mat.

Det tar minst 7 dagar för Zontivity att börja verka. Din läkare kommer att avgöra om du ska ta

Zontivity i mer än 24 månader.

Din läkare kommer att avgöra om du dessutom behöver ta läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra,

klopidogrel, eller båda, samtidigt som du tar Zontivity.

Om du har tagit för stor mängd av Zontivity

Om du har tagit för stor mängd av Zontivity, tala omedelbart med en läkare eller uppsök sjukhus. Ta

med dig läkemedelsförpackningen. Du kan löpa ökad risk att drabbas av blödningar.

Om du har glömt att ta Zontivity

Om du glömmer en dos, ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Men om det är mindre än

12 timmar till nästa dos, ska du hoppa över den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zontivity

Sluta inte att ta Zontivity utan att först tala med den läkare som förskrev det till dig.

Ta Zontivity regelbundet och så länge som din läkare fortsätter att förskriva det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom eller en stroke, vilket är ovanligt:

plötslig domning eller svaghet i en arm, ett ben eller i ansiktet, särskilt om bara ena sidan av

kroppen drabbas

plötslig förvirring, svårighet att tala eller att förstå andra

plötslig svårighet att gå eller försämrad balans eller koordinationsförmåga

plötslig yrsel eller plötslig svår huvudvärk utan känd orsak.

Allvarlig blödning är ovanligt men kan vara livshotande. Kontakta läkare omedelbart om du får något

av följande tecken eller symtom på blödning medan du tar Zontivity:

blödning som är kraftig eller som du inte kan stoppa

oväntad blödning eller blödning som varar länge

rosa, röd eller brun urin

kräkning som innehåller blod eller som liknar kaffesump

röd eller svart avföring (ser ut som tjära)

upphostning av blod eller blodkoagel.

Andra eventuella biverkningar

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

näsblod

blåmärken.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

lågt antal röda blodkroppar (anemi)

blödande tandkött

blödning i ögat

kraftigare blödning än normalt från sår

dubbelseende

inflammation i magen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zontivity ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vorapaxarsulfat. Varje tablett innehåller 2,08 mg vorapaxar (som

vorapaxarsulfat).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium (E468),

povidon (E1201), magnesiumstearat (E572).

Filmdragering: laktosmonohydrat, hypromellos (E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518),

gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är gula, ovala, filmdragerade tabletter, storlek 8,48 mm x 4,76 mm, med ”351” på ena

sidan och MSDs logotyp på den andra sidan.

Förpackningsstorlekar

Förpackningar med 7, 28, 30, och 100 tabletter i blisterkartor av aluminium.

Förpackningar med 10 och 50 tabletter i endos-blisterkartor av aluminium.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Tillverkare

Merck Sharp & Dohme Ltd

S-P Labo NV

Hertford Road, Hoddesdon

Industriepark 30

Hertfordshire

B-2220 Heist-op-den-Berg

EN11 9BU

Belgien

Storbritannien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.emea.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zontivity 2 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 2,08 mg vorapaxar (som vorapaxarsulfat).

Hjälpämne(n) med känd effekt:

En filmdragerad tablett innehåller 66,12 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

De filmdragerade tabletterna är gula, ovala, storlek 8,48 mm x 4,76 mm, med ”351” på ena sidan och

MSDs logotyp på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zontivity är avsett för att minska aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter som

har haft hjärtinfarkt (MI), administrerat tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) och, när

tillämpligt, klopidogrel, eller

har symtomatisk perifer artärsjukdom (PAD), administrerat tillsammans med acetylsalicylsyra

(ASA) eller, när tillämpligt, klopidogrel.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Hjärtinfarkt (MI)

Rekommenderad dos av Zontivity är 2,08 mg en gång dagligen. Zontivity ska sättas in minst 2 veckor

efter en hjärtinfarkt och helst inom de första 12 månaderna efter den akuta händelsen (se avsnitt 5.1).

En försenad insättande effekt (minst 7 dagar) bör förväntas vid påbörjad behandling med Zontivity.

Det finns begränsade data avseende effekt och säkerhet för Zontivity efter 24 månader. Fortsatt

behandling efter denna tidpunkt måste baseras på en förnyad utvärdering av nytta och risker för den

enskilde för ytterligare behandling.

Perifer artärsjukdom (PAD)

Rekommenderad dos av Zontivity är 2,08 mg en gång dagligen. Hos patienter där Zontivity sätts in på

grund av symtomatisk PAD kan behandlingen påbörjas när som helst.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid glömd dos:

En patient som glömmer en dos Zontivity ska hoppa över den glömda dosen, om det enligt

doseringsschemat är mindre än 12 timmar till nästa dos, och ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten

enligt schemat.

Samtidig administrering med andra trombocythämmande läkemedel

Hjärtinfarkt (MI)

Patienter som tar Zontivity ska även ta acetylsalicylsyra med eller utan klopidogrel i enlighet med

deras indikationer eller standardbehandling. Det finns begränsad klinisk erfarenhet med prasugrel och

ingen erfarenhet med tikagrelor från studierna i fas 3. Därför ska vorapaxar inte användas tillsammans

med prasugrel eller tikagrelor. Vorapaxar ska inte sättas in hos patienter som tar prasugrel eller

tikagrelor och om det krävs ytterligare behandling med dessa medel ska vorapaxar sättas ut.

Perifer artärsjukdom (PAD)

Patienter som tar Zontivity ska även ta acetylsalicylsyra eller klopidogrel i enlighet med deras

indikationer eller standardbehandling.

Äldre

Ingen dosjustering krävs för äldre (se avsnitt 4.4 och

5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2). Nedsatt njurfunktion

är, emellertid, en riskfaktor för blödning och ska beaktas innan behandling med Zontivity påbörjas.

Det finns begränsad terapeutisk erfarenhet hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion eller terminal

njursjukdom. Därför ska Zontivity användas med försiktighet hos dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Nedsatt leverfunktion är en riskfaktor för blödning och ska beaktas innan behandling med Zontivity

påbörjas. Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Zontivity ska användas

med försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. På grund av den begränsade

terapeutiska erfarenheten och den förhöjda inneboende risken för blödning hos patienter med gravt

nedsatt leverfunktion, är Zontivity kontraindicerat hos sådana patienter (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Zontivity för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Oral användning. Tabletten kan tas med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Patienter med stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) i anamnesen (se avsnitt 5.1).

Patienter med intrakraniell blödning (ICH) i anamnesen.

Patienter med någon form av aktiv patologisk blödning (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (se

avsnitt 4.4).

Gravt nedsatt leverfunktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmän blödningsrisk

Zontivity ökar risken för blödning, inklusive intrakraniell blödning och ibland letal blödning. Vid

administrering som tillägg till standardbehandling, vanligen acetylsalicylsyra och en tienopyridin,

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ökade Zontivity risken för måttlig till allvarlig blödning enligt GUSTO (Global utilization of

streptokinase and tpa for occluded arteries) jämfört med enbart standardvård (se avsnitt 4.8).

Zontivity ökar risken för blödning i proportion till patientens underliggande blödningsrisk. Den

underliggande blödningsrisken (t.ex. nyligen genomgånget trauma, nyligen genomgången operation,

nyligen genomgången eller recidiverande gastrointestinal blödning eller aktiv peptisk ulcussjukdom)

ska beaktas innan behandling med Zontivity påbörjas. Allmänna riskfaktorer för blödning inkluderar

hög ålder (emellertid krävs ingen dosjustering för äldre (se avsnitt 5.2)), låg kroppsvikt och nedsatt

njur- eller leverfunktion. I dessa subgrupper ska Zontivity endast förskrivas efter noggrann bedömning

av individuella potentiella risker och fördelar, samt behovet av samtidig medicinering som ytterligare

kan öka risken för blödning. En anamnes med blödningsrubbningar och användning av vissa samtidiga

läkemedel (t.ex. antikoagulantia och fibrinolytisk terapi, och långtidsbehandling med icke-steroida

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), selektiva serotoninåterupptagshämmare, serotonin-

noradrenalinåterupptagshämmare) kan också öka risken för blödning hos patienter som tar Zontivity.

Det finns begränsad erfarenhet av samtidig användning av vorapaxar och warfarin eller andra perorala

antikoagulantia. Kombinationen av vorapaxar med warfarin eller andra orala antikoagulantia kan öka

blödningsrisken och ska undvikas.

Hos patienter som behandlats med vorapaxar kan samtidig behandling med heparin (även

lågmolekylärt heparin (LMWH)) vara associerat med en ökad blödningsrisk och försiktighet

rekommenderas.

Blödning bör misstänkas hos alla patienter som är hypotensiva och nyligen har genomgått

koronarangiografi, perkutan koronarintervention (PCI), koronar bypass kirurgi (CABG) eller andra

kirurgiska ingrepp, även om patienten inte uppvisar några tecken på blödning.

Patienter med låg kroppsvikt (<60 kg)

Generellt är en kroppsvikt <60 kg en riskfaktor för blödning. I TRA 2ºP – TIMI 50, hos patienter som

behandlades med vorapaxar, inklusive de med en anamnes på stroke, observerades en högre andel av

ICH hos patienter som vägde <60 kg jämfört med patienter som vägde ≥60 kg. Zontivity ska användas

med försiktighet hos patienter med en kroppsvikt <60 kg.

Kirurgi

Patienter ska rådas att informera läkare och tandläkare om att de tar Zontivity innan något kirurgiskt

ingrepp planeras och innan något nytt läkemedel börjar användas.

I studien TRA 2ºP-TIMI 50, trots att större TIMI-blödningar relaterade till koronar bypass kirurgi

(CABG) observerades hos patienter som tog vorapaxar (se avsnitt 4.8), uppvisade patienter som

fortsatte behandling med vorapaxar samtidigt som de genomgick CABG inte någon ökad risk för

större blödning jämfört med de som fick placebo. Det finns mindre information om andra typer av

kirurgi men den sammantagna evidensen tyder inte på någon överrisk för större blödning. Patienter

som genomgår akut CABG, PCI, annan kirurgi än CABG eller annan invasiv behandling medan de får

Zontivity kan stå kvar på Zontivity. Emellertid ska Zontivity sättas ut minst 30 dagar före elektiv

kirurgi, om kliniskt möjligt.

På grund av den långa halveringstiden är det inte till någon nytta att kortvarigt sätta ut Zontivity för att

förebygga eller hantera en akut blödningshändelse (se avsnitt 5.2). Det finns ingen känd behandling

som reverserar den trombocythämmande effekten av Zontivity. Baserat på resultaten av prekliniska

studier som undersökte blödning under behandling med vorapaxar, med bakgrundsbehandlingen

acetylsalicylsyra och klopidogrel, kan det vara möjligt att återställa hemostas genom att tillföra

exogena trombocyter. (Se avsnitt 5.3.)

Gravt nedsatt leverfunktion

Gravt nedsatt leverfunktion ökar risken för blödning och därför är användning av Zontivity till dessa

patienter kontraindicerad (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Gravt nedsatt njurfunktion

Nedsatt njurfunktion är en riskfaktor för blödning och ska beaktas innan behandling med Zontivity

påbörjas. Det finns begränsad terapeutisk erfarenhet hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion eller

terminal njursjukdom. Därför ska Zontivity användas med försiktighet hos dessa patienter.

Utsättning av Zontivity

Avbrott i behandlingen med Zontivity ska undvikas. Om Zontivity måste sättas ut tillfälligt ska

behandlingen återupptas snarast möjligt. Patienter som drabbas av stroke, TIA eller intrakraniell

blödning under behandling med Zontivity ska avsluta behandlingen permanent (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Patienter som drabbas av akut koronart syndrom (ACS) under behandling med Zontivity kan stå kvar

på behandlingen.

Laktos

Zontivity innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på vorapaxar

Vorapaxar elimineras primärt via metabolism, med signifikant bidrag från CYP3A. Vorapaxar är

också ett substrat för CYP2J2, och potenta CYP2J2-hämmare skulle därför kunna öka exponeringen

av vorapaxar.

Potenta CYP3A-hämmare

Samtidig administrering av ketokonazol (400 mg en gång dagligen) och vorapaxar ökade signifikant

medelvärdet för vorapaxars C

och AUC med 93 % respektive 96 %. Samtidig användning av

Zontivity med potenta CYP3A-hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, klaritromycin,

nefazodon, ritonavir, sakvinavir, nelfinavir, indinavir, boceprevir, telaprevir, telitromycin och

konivaptan) ska undvikas.

Fas 3-data tyder på att samtidig administrering av en svag eller måttlig CYP3A-hämmare och

vorapaxar inte ökar blödningsrisken eller påverkar effekten av vorapaxar. Ingen dosjustering av

vorapaxar krävs för patienter som tar svaga till måttliga CYP3A-hämmare.

Potenta CYP3A-inducerare

Samtidig administrering av rifampicin (600 mg en gång dagligen) och vorapaxar minskade

medelvärdet väsentligt för vorapaxars C

och AUC med 39 % respektive 55 %. Samtidig användning

av Zontivity och potenta CYP3A-inducerare (t.ex. rifampicin, karbamazepin och fenytoin) ska

undvikas.

Läkemedel som höjer gastriskt pH

Inga kliniskt relevanta skillnader i vorapaxars farmakokinetik observerades efter daglig samtidig

administrering av ett aluminiumhydroxid-/magnesiumkarbonatinnehållande antacidum eller

pantoprazol (en protonpumpshämmare).

Effekter av vorapaxar på andra läkemedel

Digoxin

Vorapaxar är en svag hämmare av intestinal P-glykoproteintransportör (P-gp). Samtidig

administrering av vorapaxar (40 mg) och digoxin (0,5 mg engångsdos) ökade digoxins C

och AUC

med 54 % respektive 5 %. Ingen dosjustering av digoxin eller Zontivity rekommenderas. Patienter

som får digoxin ska övervakas när det är kliniskt indicerat.

CYP2C8-substrat

Samtidig administrering med vorapaxar påverkade inte farmakokinetiken för en engångsdos

rosiglitazon (8 mg), ett CYP2C8-substrat som inte marknadsförs i EU.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Antikoagulantia

När Zontivity administrerades samtidigt med warfarin påverkades inte warfarins farmakokinetik eller

farmakodynamik. Den kliniska erfarenheten av samtidig administrering av perorala antikoagulantia

och vorapaxar är begränsad och det finns ingen erfarenhet med peroral faktor Xa- eller faktor IIa-

hämmare från fas 3-programmet för vorapaxar. Samtidig administrering av Zontivity med

antikoagulantia t.ex. warfarin och nya orala antikoagulantia (NOACs), ska undvikas. (Se avsnitt 4.4.)

Hos patienter som behandlats med vorapaxar kan samtidig behandling med heparin (även

lågmolekylärt heparin (LMWH)) vara associerat med en ökad blödningsrisk och försiktighet

rekommenderas. (Se avsnitt 4.4.)

När Zontivity administrerades samtidigt med prasugrel påvisades ingen kliniskt signifikant

farmakokinetisk interaktion. Det finns begränsad klinisk erfarenhet med prasugrel och ingen

erfarenhet med tikagrelor från studierna i fas 3 för vorapaxar. Vorapaxar ska inte användas

tillsammans med prasugrel eller tikagrelor. (Se avsnitt 4.2.).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga tillförlitliga data om användningen av vorapaxar i gravida kvinnor. Inga relevanta

effekter observerades i djur (se avsnitt 5.3). Zontivity ska användas under graviditet endast om den

potentiella nyttan för modern överväger den potentiella risken för fostret.

Amning

Det är okänt om vorapaxar utsöndras i bröstmjölk. Studier på råtta har visat att vorapaxar och/eller

dess metaboliter utsöndras i mjölk. Eftersom det inte är känt om Zontivity kan orsaka biverkningar hos

ammade spädbarn, ska amningen eller behandlingen med Zontivity avbrytas med hänsyn tagen till

läkemedlets betydelse för modern.

Fertilitet

Det finns inga data om fertiliteten hos människor som fått Zontivity. Inga effekter på fertiliteten

observerades i djurstudier (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zontivity har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den vanligaste biverkningen rapporterad under behandling är blödning. Bland de vanliga blödningarna

var epistaxis den vanligast förekommande.

Biverkningar utvärderades hos 19 632 patienter som behandlades med Zontivity [13 186 patienter,

varav 2 187 patienter behandlades i mer än 3 år, i studien TRA 2°P – TIMI 50 (Thrombin Receptor

Antagonist in Secondary Prevention of Atherothrombotic Ischemic Events) och 6 446 patienter i

studien TRACER(Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary

Syndrome)]. Blödningsrelaterade biverkningar i studien TRA 2°P TIMI 50 sammanfattas i tabell 1.

Icke-blödningsrelaterade biverkningar i båda studierna TRA 2°P TIMI 50 och TRACER sammanfattas

i tabell 1. (Se tabell 1).

Tabell över biverkningar

Biverkningar klassificeras efter frekvens och organsystem. Frekvenserna definieras som:

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1: Tabell över biverkningar

Organsystemklass

Vanliga

Mindre vanliga

Blodet och lymfsystemet

Anemi

Ögon

Konjunktivalblödning,

diplopi

Blodkärl

Hematom

Blödning

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Näsblod

Magtarmkanalen

Gastrit, gastrointestinal

blödning, gingival blödning,

melena, rektal blödning

Hud och subkutan vävnad

Ökad tendens att få

blåmärken

Ekkymos, blödning i huden

Njurar och urinvägar

Hematuri

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Kontusion

Sårblödning

Beskrivning av utvalda biverkningar

Biverkningarna hos vorapaxarbehandlade (n = 10 059) och placebobehandlade (n = 10 049) post-MI-

eller PAD-patienter utan anamnes på stroke eller TIA visas nedan.

Blödning

Definition av blödningskategorier:

Allvarlig GUSTO: letal, intrakraniell eller blödning med hemodynamisk påverkan som kräver

intervention.

Måttlig GUSTO: blödning som kräver transfusion av helblod eller erytrocytkoncentrat utan

hemodynamisk påverkan.

Större TIMI: kliniskt påtaglig blödning med hemoglobinminskning >50 g/l eller intrakraniell blödning.

Mindre TIMI: kliniskt påtaglig blödning med hemoglobinminskning 30-50 g/l.

Resultaten för effektmåtten avseende blödning hos post-MI- eller PAD-patienter utan anamnes på

stroke eller TIA visas i tabell 2.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 2: Icke-CABG-relaterade blödningar hos post-MI- eller PAD-patienter utan anamnes

på stroke eller TIA

Placebo

(n = 10 049)

Zontivity

(n = 10 059)

Riskkvot

†,‡

(95 % KI)

p-värde

Effektmått

Patienter

händelser

K-M %*

Patienter

händelser

K-M%*

Blödningskategorier enligt GUSTO

Allvarlig

Måttlig

105 (1,0 %)

138 (1,4 %)

1,3 %

1,6 %

115 (1,1 %)

229 (2,3 %)

1,3 %

2,6 %

1,09 (0,84 - 1,43)

1,67 (1,35 - 2,07)

0,503

<0,001

Blödningskategorier enligt TIMI

Större

Mindre

Letal blödning

183 (1,8 %)

80 (0,8 %)

39 (0,4 %)

20 (0,2 %)

2,1 %

0,9 %

0,5 %

0,3 %

219 (2,2 %)

150 (1,5 %)

49 (0,5 %)

19 (0,2 %)

2,5 %

1,7 %

0,6 %

0,3 %

1,20 (0,99 - 1,46)

1,88 (1,44 - 2,47)

1,25 (0,82 - 1,91)

0,95 (0,51 - 1,78)

0,069

<0,001

0,294

0,872

* K-M-beräkning vid 1 080 dagar

Riskkvot är Zontivity-gruppen jämfört med placebogruppen

Riskkvot och p-värde beräknades på basis av Cox proportionella riskmodell med behandling som kovariater

och stratifieringsfaktorer (kvalificerande aterosklerotisk sjukdom och planerad användning av tienopyridin)

Effekten av Zontivity på allvarlig eller måttlig blödning enligt GUSTO i förhållande till placebo

visades vara konsekvent i samtliga undersökta subgrupper.

I TRA 2°P – TIMI 50 genomgick 367 post-MI- eller PAD-patienter utan anamnes på stroke eller TIA

koronar bypass kirurgi (CABG). Procentandelen patienter som genomgick kranskärlskirurgi och hade

CABG-relaterade blödningar visas i tabell 3. Frekvenserna var likartade för Zontivity och placebo.

Tabell 3: CABG-relaterade blödningar

Post-MI- eller PAD-patienter utan anamnes på stroke eller TIA

Placebo

(n = 196)

Zontivity

(n = 171)

Effektmått

Patienter med händelser (%)

Patienter med händelser (%)

Blödningskategori enligt TIMI

Större

10 (5,1 %)

11 (6,4 %)

Total population

Placebo

(n = 230)

Zontivity

(n = 189)

Blödningskategori enligt TIMI

Större

13 (5,7 %)

12 (6,3 %)

Blödningshändelser behandlades på samma sätt som vid användning av andra trombocythämmande

medel, inklusive lokalisering av blödningen och samtidig understödjande behandling.

Utsättning av läkemedel

För post-MI- eller PAD-patienter utan anamnes på stroke eller TIA var frekvensen av utsättning av

studieläkemedlet på grund av biverkningar 6,8 % för Zontivity och 6,9 % för placebo. Blödning var

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

den biverkning som oftast ledde till utsättning av studieläkemedlet för båda behandlingarna (3,0 % för

Zontivity och 1,8 % för placebo).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Trombocythämning med vorapaxar sker gradvis och reversibelt. Behandling av förmodad

överdosering ska riktas mot tecken och symtom.

Eftersom vorapaxar i hög grad är proteinbundet, är det inte troligt att hemodialys har effekt i

behandlingen av överdosering.

Vorapaxar har administrerats till människa i engångsdoser på upp till 120 mg och dagliga doser på

5 mg i upp till 4 veckor utan att dosassocierade biverkningar har observerats eller någon särskild risk

har identifierats.

Om blödning inträffar kan trombocyttransfusion övervägas som understödjande behandling (se

avsnitt 5.3).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antikoagulantia, trombocytaggregationshämmande medel exklusive

heparin, ATC-kod: B01AC26.

Verkningsmekanism

Vorapaxar är en selektiv och reversibel hämmare av PAR-1-receptorer på trombocyter som aktiveras

av trombin.

Farmakodynamisk effekt

Vorapaxar hämmar trombininducerad trombocytaggregation i in vitro-studier. Dessutom hämmar

vorapaxar trombocytaggregation inducerad av trombinreceptoraktiverande peptid (TRAP) utan att

påverka koagulationsparametrar. Vorapaxar hämmar inte trombocytaggregation inducerad av andra

agonister såsom adenosindifosfat (ADP), kollagen eller medel med tromboxanmimetisk effekt.

Vid en daglig dos på 2,5 mg vorapaxarsulfat (motsvarande 2,08 mg vorapaxar) hämmar vorapaxar

konsekvent ≥80 % av TRAP-inducerad trombocytaggregation inom en vecka från behandlingsstart.

Trombocythämningens varaktighet är dos- och koncentrationsberoende. Hämning av TRAP-inducerad

trombocytaggregation på en nivå ≥80 % kan kvarstå i 2 till 4 veckor efter utsättning av dagliga doser

vorapaxarsulfat på 2,5 mg. Durationen av dessa farmakodynamiska effekter stämmer överens med

läkemedlets halveringstid i eliminationsfasen.

Vorapaxar är selektivt riktat mot PAR-1 och har ingen effekt på ADP-inducerad trombocytaggregation

hos friska försökspersoner och patientpopulationer.

I studier på friska frivilliga inträffade ingen förändring av trombocyters uttryck av P-selektin och

löslig CD40-ligand (sCD40L) eller koagulationstestparametrar (TT, PT, aPTT, ACT, ECT) efter

administrering av engångsdos eller upprepade doser (28 dagar) av vorapaxar. Inga betydelsefulla

förändringar av koncentrationerna av P-selektin, sCD40L och högkänsligt CRP observerades hos

patienter som behandlades med vorapaxar i kliniska studier i fas 2/3.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Utvärdering av Zontivity på QTc-intervallet

Vorapaxars effekt på QTc-intervallet utvärderades i en noggrann QT-studie och i andra studier.

Vorapaxar hade ingen effekt på QTc-intervallet vid engångsdoser på upp till 120 mg.

Klinisk effekt och säkerhet

Zontivity har visats minska frekvensen av ett sammansatt effektmått bestående av kardiovaskulär död,

hjärtinfarkt, stroke och akut koronar revaskularisering (UCR).

Den kliniska evidensen för effekten av Zontivity hos patienter med anamnes på hjärtinfarkt, definierad

som spontan MI ≥2 veckor men

12 månader dessförinnan, kommer från TRA 2°P – TIMI 50

(Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of Atherothrombotic Ischemic Events).

TRA 2°P - TIMI 50 var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie utförd på

patienter med belägg för eller anamnes på ateroskleros som omfattar det koronara, det cerebrala eller

det perifera kärlsystemet. Patienterna randomiserades till att få daglig behandling med 2,5 mg

vorapaxarsulfat (n = 13 225) eller placebo (n = 13 224) utöver annan standardbehandling. Studiens

primära effektmått var sammansatt av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke och akut koronar

revaskularisering. Kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke utvärderades som ett sekundärt

sammansatt effektmått. Mediantiden för behandling med vorapaxar var 823 dagar (kvartilavstånd:

645-1 016 dagar).

Fynden för det primära sammansatta effektmåttet visar en 3-årig Kaplan-Meier (K-M)-beräknad

händelsefrekvens på 11,2 % i Zontivity-gruppen jämfört med 12,4 % i placebogruppen (riskkvot,

Hazard Ratio [HR]: 0,88; 95 % konfidensintervall [KI], 0,82 till 0,95; p = 0,001), vilket visar att

Zontivity var bättre än placebo vad gäller förebyggande av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke

eller akut koronar revaskularisering.

Fynden för det viktiga sekundära effektmåttet visar en 3-årig K-M-beräknad händelsefrekvens på

9,3 % i Zontivity-gruppen jämfört med 10,5 % i placebogruppen (HR: 0,87; 95 % KI, 0,80 till 0,94;

p <0,001).

Även om studien TRA 2°P – TIMI 50 inte var utformad för att utvärdera den relativa nyttan med

Zontivity i enskilda subgrupper av patienter, var nyttan tydligast hos patienter som rekryterades på

basis av en nyligen genomgången hjärtinfarkt, som framgick av anamnes på spontan hjärtinfarkt

≥2 veckor men

12 månader dessförinnan (post-MI- eller PAD-patientpopulationen), utan anamnes på

stroke eller TIA. Av dessa patienter fick 10 080 Zontivity (8 458 post-MI och 1 622 PAD) och 10 090

fick placebo (8 439 post-MI och 1 651 PAD) utöver standardbehandling inkluderande

trombocythämmande behandling med acetylsalicylsyra och tienopyridin. Av patienterna med MI utan

anamnes på stroke eller TIA, fick 21 % acetylsalicylsyra utan tienopyridin, 1 % fick en tienopyridin

utan acetylsalicylsyra och 77 % fick både acetylsalicylsyra och en tienopyridin när de rekryterades till

studien. Av patienterna med PAD utan anamnes på stroke eller TIA, fick 61 % acetylsalicylsyra utan

tienopyridin, 8 % fick en tienopyridin utan acetylsalicylsyra och 27 % fick både acetylsalicylsyra och

en tienopyridin när de rekryterades till studien. Hos post-MI- och PAD-patienter var mediantiden för

behandling med Zontivity 2,5 år (upp till 4 år). Denna bakgrundsbehandling skulle fortsätta under

studien enligt behandlade läkares beslut, som standardbehandling.

Post-MI-patientpopulationen utan anamnes på stroke eller TIA bestod av 88 % kaukasier, 20 %

kvinnor och 29 % ≥65 års ålder med en medianålder på 58 år och inkluderade patienter med diabetes

(21 %) och patienter med hypertoni (62 %). Medianvärdet för kroppsmasseindex var 28.

PAD-patientpopulationen utan anamnes på stroke eller TIA var 90 % kaukasier, 29 % kvinnor och

57 % ≥65 års ålder med en medianålder på 66 år och inkluderade patienter med diabetes (35 %) och

patienter med hypertoni (82 %). Medianvärdet för kroppsmasseindex var 27.

Fynden för det primära sammansatta effektmåttet och det viktiga sekundära sammansatta effektmåttet

i kohorten med post-MI- eller PAD-patienter utan anamnes på stroke eller TIA överensstämmer med

fynden för den totala populationen (se figur 1 och tabell 4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hos patienter med en kvalificerande hjärtinfarkt, sattes Zontivity in minst 2 veckor efter hjärtinfarkten

och inom de första 12 månaderna från den akuta händelsen Effekten var likartad oavsett tid från den

kvalificerande hjärtinfarkten till start av behandling med Zontivity.

Vorapaxars behandlingseffekt på det primära och det viktiga sekundära effektmåttet visades vara

hållbart och kvarstod under den tid som studien TRA 2°P – TIMI 50 pågick.

Figur 1: Tid till första händelse i form av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke eller akut

koronar revaskularisering hos post-MI- eller PAD-patienter utan anamnes på stroke eller TIA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 4: Primärt och viktiga sekundära effektmått hos post-MI- eller PAD-patienter utan

anamnes på stroke eller TIA

Placebo

(n = 10 090)

Zontivity

(n = 10 080)

Riskkvot

‡,§

(95 % KI)

värde

Effektmått

Patienter med

händelser*

K-M %

Patienter

händelser*

K-M %

Primärt effektmått

(kardiovaskulär

död/

MI/stroke/UCR)

1 073

(10,6 %)

11,8 %

(8,9 %)

10,1 %

0,83 (0,76 – 0,90)

<0,001

Kardiovaskulär

död

Stroke

154 (1,5 %)

531 (5,3 %)

123 (1,2 %)

265 (2,6 %)

(1,3 %)

(4,5 %)

91 (0,9 %)

(2,2 %)

Viktigt sekundärt

effektmått

(kardiovaskulär

död/ MI/stroke)

§

851 (8,4 %)

9,5 %

(6,8 %)

7,9 %

0,80 (0,73 – 0,89)

<0,001

Kardiovaskulär

död

Stroke

160 (1,6 %)

562 (5,6 %)

129 (1,3 %)

(1,3 %)

(4,6 %)

92 (0,9 %)

* Varje patient räknades endast en gång (första delkomponenthändelse) i summering av komponenterna som

bidrog till det primära effektmåttet

K-M-beräkning vid 1 080 dagar

Riskkvot är Zontivity-gruppen jämfört med placebogruppen

Cox proportionella riskmodell med behandling som kovariater och stratifieringsfaktorer (kvalificerande

aterosklerotisk sjukdom och planerad användning av tienopyridin)

Hos post-MI- eller PAD-patientpopulationen utan anamnes på stroke eller TIA var kliniska

resultatanalyser, baserad på multipla förekomster av effektmått (kardiovaskulär död, MI, stroke,

allvarlig GUSTO) konstant över tid vid varje utvärderad censorerad tidpunkt (12, 18, 24, 30 och

36 månader) för kumulativa 6-månaders intervaller. (Se tabell 5).

Tabell 5: Multipla händelser av kliniska resultat (kardiovaskulär död/MI/stroke/allvarlig

GUSTO*) hos post-MI- eller PAD-patienter utan anamnes på stroke eller TIA

Placebo

n = 10 049

Zontivity

n = 10 059

Riskkvot

(95 % KI)

p-värde

Randomisering till 12 månader

Totalt antal händelser

0,83

(0,73 - 0,95)

0,008

Patienter med endast en händelse

Patienter med två händelser

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Placebo

n = 10 049

Zontivity

n = 10 059

Riskkvot

(95 % KI)

p-värde

Patienter med ≥3 händelser

Randomisering till 18 månader

Totala händelser

0,79

(0,71 - 0,89)

<0,001

Patienter med endast en händelse

Patienter med två händelser

Patienter med ≥3 händelser

Randomisering till 24 månader

Totala händelser

0,81

(0,73 - 0,89)

<0,001

Patienter med endast en händelse

Patienter med två händelser

Patienter med ≥3 händelser

Randomisering till 30 månader

Totala händelser

1 070

0,82

(0,75 - 0,90)

<0,001

Patienter med endast en händelse

Patienter med två händelser

Patienter med ≥3 händelser

Randomisering till 36 månader

Totala händelser

1 166

0,83

(0,76 - 0,91)

<0,001

Patienter med endast en händelse

Patienter med två händelser

Patienter med ≥3 händelser

Omfattar alla händelser av kardiovaskulär död, MI, stroke, allvarlig GUSTO upp till varje tidpunkt som anges

i tabellen.

Riskkvot är vorapaxargruppen vs placebogruppen.

Beräkningar av riskkvot och p-värde baserades på Andersen-Gil-modellen med kovariablerna behandlings-

och stratifieringsfaktor (planerad användning av tienopyridin).

En analys av multipla förekomster av verifierade effektmått hos post-MI- eller PAD-patienter utan

anamnes på stroke eller TIA tyder på att Zontivity var associerat med en minskning av incidensen av

recidiverande händelser.

Hos post-MI- eller PAD-patienter utan anamnes på stroke eller TIA föreföll Zontivity minska

frekvensen av fastställd stenttrombos (HR 0,71 (0,51 - 0,99)för verifierad ”fastställd”) jämfört med

placebo hos försökspersoner som fick en stent före eller under studien.

Patienter med anamnes på PAD men utan anamnes på stroke eller TIA och som randomiserades till att

få vorapaxar hade färre perifera revaskulariseringar (15,4 % jämfört med 19,3 %, 3 års K-M-beräknad

frekvens; HR 0,82 [0,71 – 0,94, 95 % KI]; p = 0,005) och färre sjukhusinläggningar orsakade av akut

ischemi i extremiteterna (2,0 % jämfört med 3,3 %; HR 0,59 [0,40 – 0,86]; p = 0,007) jämfört med

patienterna som randomiserades till att få placebo.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Behandlingseffekten av Zontivity överensstämde med de samlade resultaten för många subgrupper,

inklusive kön, ålder, njurinsufficiens, anamnes med diabetes mellitus, tobaksbruk, samtidiga

behandlingar vid baseline inkluderande tienopyridin, acetylsalicylsyra och statiner.

Bland de patienter som gick med i studien TRA 2°P – TIMI 50 hade de med en ischemisk stroke i

anamnesen en högre 3-års K-M-beräknad händelsefrekvens för ICH vid behandling med Zontivity

plus standardbehandling (2,7 %) än vid enbart standardbehandling (0,9 %). Hos post-MI- eller

PAD-patienter utan anamnes på stroke eller TIA var de 3-åriga K-M-beräknade händelsefrekvenserna

för ICH 0,6 % för Zontivity plus standardbehandling och 0,5 % för enbart standardbehandling.

I studien TRACER (Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary

Syndrome), som utfördes på patienter med en NSTE-ACS (non-ST segment elevation acute coronary

syndrome; akuta koronara syndrom utan ST-höjning) som till stor del var naiva för

trombocythämmare, uppnådde vorapaxar, givet med en laddningsdos på 40 mg och därefter som

underhållsbehandling med 2,5 mg/dag utöver standardbehandling, insatt inom 24 timmar efter

NSTE-ACS, inte det primära effektmåttet (kardiovaskulär död, MI, stroke, akut koronar

revaskularisering och recidiverande ischemi med återinläggning på sjukhus) och det fanns en ökad risk

för måttlig eller allvarlig blödning enligt GUSTO.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Zontivity för

en eller flera grupper av den pediatriska populationen för förebyggande av arteriell tromboembolism

(information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering av en engångsdos vorapaxarsulfat 2,5 mg absorberas vorapaxar snabbt och

maximala koncentrationer uppnås vid en median-t

på 1 timme (intervall: 1 till 2) under fasta.

Medelvärdet för vorapaxars absoluta biotillgänglighet för 2,5 mg-dosen av vorapaxarsulfat är 100 %.

Intag av vorapaxar med en fettrik måltid resulterade inte i någon betydelsefull förändring av AUC med

en liten (21 %) minskning av C

och fördröjd t

(45 minuter). Zontivity kan tas med eller utan

föda. Samtidig administrering av ett aluminiumhydroxid-/magnesiumkarbonatinnehållande antacidum

eller en protonpumpshämmare (pantoprazol) påverkade inte vorapaxars AUC utan gav endast små

sänkningar av C

. Zontivity kan därför administreras utan hänsyn till samtidig administrering av

medel som höjer gastriskt pH (antacida eller protonpumpshämmare).

Distribution

Genomsnittlig distributionsvolym för vorapaxar är cirka 424 liter. Vorapaxar och den cirkulerande

aktiva huvudmetaboliten, M20, binds i hög grad (

99 %) till humana plasmaproteiner. Vorapaxar

binds i hög grad till humant serumalbumin och distribueras inte företrädesvis till erytrocyter.

Metabolism

Vorapaxar elimineras genom metabolism där CYP3A4 och CYP2J2 ansvarar för bildningen av M20,

den aktiva cirkulerande huvudmetaboliten och M19, den metabolit som främst påvisas i exkret. Den

systemiska exponeringen av M20 är ~20 % av exponeringen för vorapaxar.

Eliminering

Den primära elimineringsvägen är via feces och cirka 91,5 % av en radioaktivt märkt dos förutsägs

återvinnas i feces jämfört med 8,5 % i urinen. Vorapaxar elimineras primärt i form av metaboliter och

inget vorapaxar påvisas i urin. Den skenbara terminala halveringstiden för vorapaxar är 187 timmar

(intervall 115-317 timmar) och är likartad för den aktiva metaboliten.

Linjäritet/icke-linjäritet

Vorapaxarexponeringen ökar på ett i stort sett dosproportionellt sätt efter engångsdoser på 1 till 40 mg

och upprepade doser på 0,5 till 2,5 mg vorapaxarsulfat. Vorapaxars systemiska farmakokinetik är

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

linjär, med en ackumulering (6-faldig) som kan förutsägas på basis av data för engångs- till

flergångsdoser. Steady state uppnås efter 21 dagar med dosering en gång dagligen.

Särskilda populationer

Effekten av njurfunktionsnedsättning (terminal njursjukdom som behandlas med hemodialys) och

leverfunktionsnedsättning på vorapaxars farmakokinetik utvärderades i särskilda farmakokinetiska

studier och sammanfattas nedan:

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för vorapaxar är likartad hos patienter med terminal njursjukdom som behandlas

med hemodialys och friska försökspersoner. Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys som

använde data från friska försökspersoner och patienter med aterosklerotisk sjukdom beräknas

vorapaxars genomsnittliga AUC vara högre hos patienter med lätt (17 %) eller måttlig (34 %)

njurfunktionsnedsättning jämfört med de med normal njurfunktion. Dessa skillnader anses inte vara

kliniskt relevanta. Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion, inklusive

försökspersoner med terminal njursjukdom. Det finns begränsad terapeutisk erfarenhet hos patienter

med gravt nedsatt njurfunktion eller terminal njursjukdom. Därför ska Zontivity användas med

försiktighet hos dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken för vorapaxar är likartad hos patienter med lätt (Child-Pugh, 5 till 6 poäng) till

måttlig (Child-Pugh, 7 till 9 poäng) nedsatt leverfunktion och hos friska patienter. Nedsatt

leverfunktion är en riskfaktor för blödning och ska beaktas innan behandling med Zontivity påbörjas.

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Zontivity ska användas med

försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Zontivity är kontraindicerat hos patienter

med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh, 10 till 15 poäng) (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Ålder, kön, vikt och etnicitet tillhörde de faktorer som utvärderades i den populationsfarmakokinetiska

modellen för att utvärdera vorapaxars farmakokinetik hos friska försökspersoner och patienter:

Äldre

Farmakokinetiken för vorapaxar är likartad hos äldre, inklusive de ≥75 år, och yngre patienter. Ingen

dosjustering krävs (se avsnitt

4,4).

Kön

Beräknat medelvärde för vorapaxars C

och AUC var 30 % respektive 32 % högre hos kvinnor än

hos män. Dessa skillnader anses inte vara kliniskt relevanta och ingen dosjustering krävs.

Vikt

Beräknat medelvärde för vorapaxars C

och AUC var 35 % respektive 33 % högre hos patienter med

en kroppsvikt <60 kg jämfört med dem som vägde 60-100 kg. Genom jämförelse beräknas

exponeringen för vorapaxar (AUC och C

) vara 19-21 % lägre hos patienter med en kroppsvikt

>100 kg jämfört med dem som väger 60-100 kg. Generellt är en kroppsvikt <60 kg en riskfaktor för

blödning. Zontivity ska användas med försiktighet hos patienter med en kroppsvikt <60 kg.

Etnicitet

Beräknat medelvärde för vorapaxars C

och AUC var 24 % respektive 22 % högre hos asiatiska

patienter jämfört med de för kaukasier. Vorapaxars exponering (AUC och C

) hos patienter med

afrikanskt ursprung beräknas vara 17-19 % lägre jämfört med de för kaukasier. Dessa skillnader anses

inte vara kliniskt relevanta och ingen dosjustering krävs.

Interaktioner med andra läkemedel

Vorapaxars effekter på andra läkemedel

In vitro-studier av metabolism visar att det inte är troligt att vorapaxar orsakar kliniskt signifikant

hämning av CYP1A2, CYP2B6, CYP3A, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller CYP2D6 hos människa.

M20 förväntas inte ha någon kliniskt betydelsefull hämmande effekt på CYP2B6, CYP3A, CYP2C19

eller CYP2D6. Vorapaxar och M20 förutses inte heller ha någon kliniskt betydelsefull hämmande

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

effekt på OATP1B1, OATP1B3, BCRP, OAT1, OAT3 och OCT2. Baserat på in vitro-data är det inte

troligt att långtidsbehandling med vorapaxar inducerar metabolismen av läkemedel som metaboliseras

av viktiga CYP-isoformer.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, gentoxicitet, karcinogenicitet och fertilitet visade inte

några särskilda risker för människa.

I studier av oral allmäntoxicitet på gnagare och apa var de huvudsakliga behandlingsrelaterade fynden

hyperplasi i urinblåsa och ureter hos mus, leverkärlstromber, lymfoid nekros och retinal vakuolisering

hos råtta och fosfolipidos hos alla arter. Fosfolipidos uppträder vid exponeringar i djur som ger

godtagbara säkerhetsmarginaler till människa och var reversibel. Den kliniska betydelsen av detta fynd

är för närvarande okänd.

Inga missbildningar observerades i embryofetala utvecklingsstudier på råtta och kanin vid

exponeringar som var betydligt högre än exponeringen hos människa vid rekommenderad human dos

(RHD). Pre- och postnatala studier på råtta visade endast några inkonsekventa utvecklingseffekter vid

exponeringar som var tillräckligt högre än exponeringen hos människa vid RHD på 2,08 mg

vorapaxar. Den generella nivån för ingen effekt på pre- och postnatala utvecklingseffekter var

5 mg/kg/dag (6,8-gånger [hon-djur] den humana exponeringen vid steady-state vid 2,5 mg/dag).

Vorapaxar hade inga effekter på fertiliteten hos han- och honråttor vid exponeringar som var betydligt

högre än exponeringen hos människa vid RHD.

Vorapaxar var inte mutagent eller gentoxiskt i ett batteri av in vitro- och in vivo-studier.

Vorapaxar förlängde inte blödningstiden hos icke-humana primater när det administrerades ensamt vid

1 mg/kg. Blödningstiden förlängdes något vid administrering av acetylsalicylsyra ensamt eller i

kombination med vorapaxar. Kombinationen acetylsalicylsyra, vorapaxar och klopidogrel gav

signifikant förlängning av blödningstiden. Transfusion av human trombocytrik plasma normaliserade

blödningstiderna med partiell återhämtning av ex vivo-trombocytaggregation inducerad med

arakidonsyra men inte inducerad med ADP eller TRAP. Trombocytfattig plasma hade ingen effekt på

blödningstiden eller trombocytaggregationen. (Se avsnitt 4.4.)

Inga vorapaxarrelaterade tumörer observerades i 2-åriga studier på råtta och mus vid orala doser på

upp till 30 mg/kg/dag hos råtta och 15 mg/kg/dag hos mus (8,9 respektive 30 gånger den

rekommenderade terapeutiska exponeringen hos människa baserat på vorapaxars exponering i plasma

för råtta respektive mus).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

laktosmonohydrat

mikrokristallin cellulosa (E460)

kroskarmellosnatrium (E468)

povidon (E1201)

magnesiumstearat (E572)

Filmdragering

laktosmonohydrat

hypromellos (E464)

titandioxid (E171)

triacetin (E1518)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

järnoxid, gul (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Förpackningar med 7, 28, 30 och 100 filmdragerade tabletter i blisterkartor av aluminium/aluminium.

Förpackningar med 10 och 50 filmdragerade tabletter i endos-blisterkartor av aluminium/aluminium.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/976/001

EU/1/14/976/002

EU/1/14/976/003

EU/1/14/976/004

EU/1/14/976/005

EU/1/14/976/006

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 19 januari 2015

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/462973/2016

EMEA/H/C/002814

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zontivity

vorapaxar

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zontivity.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Zontivity ska användas.

Praktisk information om hur Zontivity ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Zontivity och vad används det för?

Zontivity är ett läkemedel som används för att minska förekomsten av aterotrombotiska händelser

(problem orsakade av blodproppar och förhårdnad av blodkärlen) såsom hjärtinfarkter (hjärtattacker)

eller stroke hos vuxna patienter som redan haft en hjärtinfarkt eller som har perifer arteriell sjukdom

(problem med blodflödet i artärerna) med symtom. Det ges i kombination med acetylsalicylsyra och

där så är lämpligt med ett tredje läkemedel, klopidogrel, som båda även hjälper till att förebygga

aterotrombotiska händelser.

Zontivity innehåller den aktiva substansen vorapaxar.

Hur används Zontivity?

Zontivity finns som tabletter (2 mg) och är receptbelagda. Rekommenderad dos är en tablett en gång

dagligen.

För patienter som haft en hjärtinfarkt bör behandlingen med Zontivity inledas från två veckor efter

hjärtinfarkten och helst inom ett år efter att den inträffade. Det finns begränsade data om

användningen av Zontivity under längre tid än två år. Efter två års behandling bör den behandlande

läkaren därför ompröva nyttan och riskerna med Zontivity hos patienten. Zontivity ges i kombination

med acetylsalicylsyra och där så är lämpligt med klopidogrel.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Zontivity

EMA/462973/2016

Sida 2/3

För patienter med perifer arteriell sjukdom kan behandlingen med Zontivity inledas vid vilken tidpunkt

som helst. Det ges i kombination med acetylsalicylsyra och där så är lämpligt med klopidogrel.

Hur verkar Zontivity?

Hjärtinfarkter och vissa typer av stroke orsakas av blodproppar i artärerna. Den aktiva substansen i

Zontivity, vorapaxar, är en hämmare av trombocyternas aggregation. Det innebär att läkemedlet

bidrar till att förhindra att blodproppar bildas. När blodet levrar sig kommer särskilda komponenter i

blodet, så kallade trombocyter, att klibba ihop. Vorapaxar blockerar PAR-1-receptorerna (så kallade

trombinreceptorer) på trombocyternas yta. Trombin är en av substanserna i levringsprocessen, och när

den binder till PAR-1-receptorn gör den trombocyterna ”klibbiga” så att blodproppen kan bildas. Om

PAR-1-receptorn blockeras blir inte trombocyterna klibbiga, vilket minskar risken för att en blodpropp

bildas och hjälper till att förhindra en stroke eller en hjärtinfarkt.

Vilken nytta med Zontivity har visats i studierna?

Zontivity jämfördes med placebo (en overksam behandling) i en huvudstudie på över 26 000 vuxna

som hade haft en hjärtinfarkt eller annan aterotrombotisk händelse eller som hade perifer arteriell

sjukdom. Nästan alla patienter tog också acetylsalicylsyra och/eller något annat läkemedel för att

förebygga aterotrombotiska händelser, och behandlades i minst ett år. Huvudmåttet på effekt

baserades på antalet patienter som drabbades av en ”händelse”, t.ex. en hjärtinfarkt eller stroke, eller

som dog av kardiovaskulär sjukdom (problem som drabbar hjärtat och blodkärlen).

Zontivity var effektivare än placebo när det gällde att minska förekomsten av aterotrombotiska

händelser. Sammanlagt drabbades 9,5 procent av patienterna (1 259 av 13 225 patienter) som fick

Zontivity av en aterotrombotisk händelse, jämfört med 10,7 procent (1 417 av 13 224 patienter) av

dem som fick placebo. Nyttan med Zontivity var tydligast i en grupp på 16 897 patienter som hade

haft en hjärtinfarkt men ingen tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (s.k. ”mini-stroke”). I

denna grupp drabbades 8,5 procent av patienterna (719 av 8 458 patienter) som fick Zontivity av en

aterotrombotisk händelse, jämfört med 10,3 procent av placebopatienterna (867 av 8 439 patienter).

Bland patienterna med perifer arteriell sjukdom drabbades 10,9 procent (177 av 1 622 patienter) som

fick Zontivity av en aterotrombotisk händelse, jämfört med 12,5 procent (206 av 1 651 patienter) av

placebopatienterna.

Vilka är riskerna med Zontivity?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Zontivity (kan drabba upp till 1 av 10 personer) är

blödning, särskilt näsblödning. En fullständig förteckning över biverkningar finns i bipacksedeln.

Zontivity får inte ges till patienter som har haft en stroke eller mini-stroke. Det får inte heller ges till

patienter som har haft intrakraniell blödning (blödning i hjärnan) eller som aktivt blöder, och inte till

patienter med gravt nedsatt leverfunktion. Zontivity får inte användas tillsammans med prasugrel eller

tikagrelor, två andra läkemedel som hjälper till att förhindra att trombocyterna klibbar ihop. En

fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Zontivity?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Zontivity är större än riskerna och

rekommenderade att Zontivity skulle godkännas för försäljning i EU. Läkemedlet har visat sig vara

gynnsamt när det gäller att minska antalet aterotrombotiska händelser hos patienter som har haft en

hjärtinfarkt. När det gäller patienter med perifer arteriell sjukdom visade data att de hade nytta av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Zontivity

EMA/462973/2016

Sida 3/3

Zontivity, även om antalet aterotrombotiska händelser som rapporterades under huvudstudien inte var

tillräckligt högt för att kunna dra några entydiga slutsatser. Men eftersom patienter med perifer

arteriell sjukdom löper hög risk att drabbas av aterotrombotiska händelser och behandlingsalternativen

för dessa händelser är begränsade, ansåg CHMP att nyttan med Zontivity är större än riskerna för

detta tillstånd.

Vad gäller Zontivitys säkerhetsprofil hyste CHMP farhågor över blödningsrisken hos patienter som tog

Zontivity som tillägg till sin standardbehandling, särskilt allvarlig blödning som oftare förekom hos

patienter som tidigare haft stroke. Kommittén fann det därför lämpligt att begränsa användningen till

patienter som inte haft en stroke.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zontivity?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta för säker och

effektiv användning av Zontivity har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Zontivity

Den 19 januari 2015 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Zontivity

som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Zontivity finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2016.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen