Zometa

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-07-2021

Aktiva substanser:
zoledronic acid, zoledronic acid monohydrat
Tillgänglig från:
Phoenix Labs Unlimited Company
ATC-kod:
M05BA08
INN (International namn):
zoledronic acid
Terapeutisk grupp:
Läkemedel för behandling av bensjukdomar
Terapiområde:
Cancer; Fractures, Bone
Terapeutiska indikationer:
Förebyggande av skelett liknande händelser (patologiska frakturer, spinal kompression, strålning eller operation ben, eller tumör-inducerad hypercalcaemia) i patienter med avancerad maligniteter involverar ben, behandling av tumör-inducerad hypercalcaemia (TIH);förebyggande av skelett liknande händelser (patologiska frakturer, spinal kompression, strålning eller operation ben, eller tumör-inducerad hypercalcaemia) i patienter med avancerad maligniteter involverar ben, behandling av tumör-inducerad hypercalcaemia (TIH);förebyggande av skelett liknande händelser (patologiska frakturer, spinal kompression, strålning eller operation ben, eller tumör-inducerad hypercalcaemia) hos vuxna patienter med avancerad maligniteter involverar ben, behandling av vuxna patienter med tumör-inducerad hypercalcaemia (TIH).
Produktsammanfattning:
Revision: 36
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000336
Tillstånd datum:
2001-03-20
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000336

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

24-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

09-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

09-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

09-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

09-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

24-11-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Zometa 4 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Zoledronsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Zometa är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Zometa

Hur Zometa används

Eventuella biverkningar

Hur Zometa ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zometa är och vad det används för

Den aktiva substansen i Zometa är zoledronsyra som tillhör en grupp ämnen som kallas bisfosfonater.

Zoledronsyra verkar genom att den binds till benvävnad och sänker hastigheten för omsättningen av

ben. Den används till:

Att förebygga benkomplikationer,

t ex frakturer, hos vuxna patienter med benmetastaser

(spridd cancer från primärt cancerställe till benvävnad).

Till att minska mängden kalcium

i blodet hos vuxna patienter när denna är för hög på grund

av en tumör. Tumörer kan accelerera den normala benomsättningshastigheten på ett sådant sätt

att frisättningen av kalcium från benvävnaden ökar. Detta tillstånd kallas tumörinducerad

hyperkalcemi (TIH).

2.

Vad du behöver veta innan du får Zometa

Följ noga de instruktioner du har fått av din läkare.

Din läkare kommer att ta blodprov innan du börjar behandlingen av Zometa och kommer att

regelbundet följa upp hur du svarar på behandlingen.

Du skall inte få Zometa:

om du ammar.

om du är allergisk mot zoledronsyra, andra bisfosfonater (den grupp substanser som Zometa

tillhör), eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Zometa:

om du har eller har haft någon

njursjukdom

om du har eller har haft

smärta, svullnad eller domningar

i käken, en känsla av ”tung käke”

eller att någon tand lossnat. Din läkare kan rekommendera dig att genomgå en

tandundersökning innan du börjar behandlingen med Zometa.

om du är under

tandbehandling

eller skall genomgå tandkirurgi, informera din tandläkare att

du behandlas med Zometa och informera din läkare om din tandbehandling.

Medan du behandlas med Zometa bör du upprätthålla en god munhygien (inklusive ordinarie

tandborstning) och gå på regelbundna tandkontroller.

Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller

tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad eller sår som inte läker eller vätskar, eftersom dessa

kan vara tecken på ett tillstånd som kallas osteonekros i käken.

Patienter som genomgår kemoterapi och/eller strålbehandling, som tar steroider, som genomgår

tandkirurgi, som inte får regelbunden tandvård, som har tandköttsproblem, som är rökare eller som

tidigare behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förhindra bensjukdomar) kan ha

en högre risk att utveckla osteonekros i käken.

Minskade kalciumnivåer i blodet (hypokalcemi) som ibland kan leda till muskelkramper, torr hud och

brännande känsla har rapporterats hos patienter som behandlats med Zometa. Oregelbunden hjärtrytm

(hjärtarytmi), kramper, spasm och ryckningar (tetani) har rapporterats till följd av svår hypokalcemi. I

vissa fall kan hypokalcemi vara livshotande. Om något av detta inträffar, tala omedelbart med din

läkare. Om du har en befintlig hypokalcemi måste den åtgärdas innan du påbörjar den första dosen

med Zometa. Du kommer att ges tillräckligt tillskott av kalcium och vitamin D.

Patienter som är 65 år och äldre

Zometa kan ges till personer som är 65 år och äldre. Det finns inget som talar för att några extra

försiktighetsåtgärder skulle behövas.

Barn och ungdomar

Zometa är inte rekommenderad för användning hos ungdomar och barn under 18 år.

Andra läkemedel och Zometa

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt

viktigt att du informerar din läkare om du också tar:

Aminoglykosider (läkemedel som används för behandling av allvarliga infektioner), calcitonin

(en typ av läkemedel som används för att behandla beskörhet hos kvinnor efter klimakteriet och

hyperkalcemi), loopdeuretika (en typ av läkemedel som används för att behandla högt blodtryck

eller svullad orsakad av vätskeansamling (ödem)) eller andra läkemedel som sänker

kalciumnivåer, eftersom dessa i kombination med bisfosfonater kan ha effekten att

kalciumnivån i blodet sänks till en alltför låg nivå.

Talidomid (ett läkemedel som används för att behandla en viss typ av blodcancer involverande

benvävnad) eller något annat läkemedel som kan skada njurarna.

Aclasta (ett läkemedel som också innehåller zoledronsyra och används för att behandla

osteoporos och andra icke-cancersjukdomar i benvävnad), eller någon annan bisfosfonat,

eftersom effekterna vid kombination av dessa läkemedel med Zometa är okända.

Antiangiogena läkemedel (används för behandling av cancer), eftersom kombination av dessa

med Zometa har förknippats med en ökad risk för benskada (osteonekros) i käken (ONJ).

Graviditet och amning

Du bör inte behandlas med Zometa om du är gravid. Informera din läkare om du tror att du är gravid.

Du får inte behandlas med Zometa om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under perioden som du är gravid

eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det har i mycket sällsynta fall förekommit slöhet och sömnighet i samband med användningen av

Zometa. Du bör därför vara försiktig när du kör bil, använder maskiner eller utför andra aktiviteter

som kräver din fulla koncentration.

Zometa innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”. Om din läkare använder en vanlig saltlösning för att späda Hycamtin blir dock

natriumdosen högre.

3.

Hur Zometa används

Zometa skall endast ges av sjukvårdspersonal som har erfarenhet av administrering av

bisfosfonater intravenöst, dvs genom en ven.

Din läkare kommer att rekommendera att du dricker tillräckligt med vatten innan varje

behandling för att det hjälper till att förhindra uttorkning.

Följ noga alla andra instruktioner från din läkare, farmaceut eller sjuksköterska.

Hur stor dos Zometa ges?

Den engångsdos som vanligtvis ges är 4 mg.

Om du har nedsatt njurfunktion, kommer din läkare att ge dig en lägre dos, vilken beror på

allvarlighetsgraden av dina njurproblem.

Hur ofta kommer du att behandlas med Zometa?

Om du behandlas för förebyggande av benvävnadskomplikationer på grund av metastaser i

benvävnaden, får du en infusion av Zometa var tredje till fjärde vecka.

Om du behandlas för att minska mängden kalcium i ditt blod, får du normalt bara en infusion av

Zometa.

Hur ges Zometa?

Zometa ges som dropp (infusion) i en ven under åtminstone 15 minuter och skall ges intravenöst

som en separat infusion i en särskild infusionsslang.

Patienter, som inte har för mycket kalcium i blodet, kommer också att få recept på tillskott av kalcium

och vitamin D, vilka skall tas dagligen.

Om du har fått för stor mängd av Zometa

Om du har fått doser som är högre än de som rekommenderas måste du noggrant undersökas av din

läkare. Detta eftersom du kan få onormala mängder av elektrolyter i blodet (t.ex. onormala mängder av

kalcium, fosfor och magnesium) och /eller ändringar i njurfunktionen, inklusive allvarligt nedsatt

njurfunktion. Om din nivå av kalcium är för låg, kan du behöva få tillägg av kalcium genom infusion.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. De vanligaste av dessa är oftast lindriga och försvinner med stor sannolikhet efter en kort tid.

Informera din läkare snarast om du upplever några av följande allvarliga biverkningar:

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 patienter):

Svår njurfunktionsnedsättning (fastställs normalt av din läkare med hjälp av vissa specifika

blodprover).

Låga nivåer av kalcium i blodet.

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 patienter):

Smärta i munnen, tänder och/eller käke, svullnad eller sår som inte läker på insidan av munnen

eller käken, varbildning, domningar eller en känsla av tung käke eller tandlossning. Dessa kan

vara tecken på benskada i käken (osteonekros). Informera omedelbart din läkare och tandläkare

om du upplever sådana symtom medan du behandlas med Zometa eller efter avslutad

behandling.

Oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) har observerats hos patienter som får zoledronsyra

för osteoporos efter klimakteriet. Det är för tillfället oklart om zoledronsyra orsakar denna

oregelbundna hjärtrytm men du bör rapportera det till din läkare om du upplever sådana symtom

efter att du har fått zoledronsyra.

Allvarlig allergisk reaktion: andnöd, svullnad främst av ansikte och hals.

Sällsynt (förekommer hos upp till 1 av 1 000 patienter):

Till följd av låga kalciumnivåer: oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi; till följd av hypokalcemi).

En njurfunktionssjukdom som kallas Fanconis syndrom (fastställs normalt av din läkare med

urinprover).

Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 patienter):

Till följd av låga kalciumnivåer: kramper, domningar och ryckningar (till följd av hypokalcemi).

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan

vara tecken på en benskada i örat.

Osteonekros har i mycket sällsynta fall också observerats i andra ben än käken, särskilt i höft

eller lår. Informera omedelbart din läkare om du upplever symtom som nytillkommen eller

förrvärrad värk, smärta eller stelhet under behandling med Zometa eller efter avslutad

behandling.

Informera din läkare så snabbt som möjligt om du upplever någon av följande biverkningar:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

Låg nivå av fosfat i blodet.

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 patienter):

Huvudvärk och ett influensaliknande tillstånd som består av feber, trötthet, svaghet, dåsighet,

frysningar och värk i skelett, leder och/eller muskler. I de flesta fall krävs ingen behandling och

symptomen försvinner efter en kort tid (några timmar eller dagar).

Reaktioner från mag-tarmkanalen, t.ex. illamående och kräkningar, såväl som aptitförlust.

Inflammation i ögats bindhinna.

Låg nivå av röda blodkroppar (anemi).

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 patienter):

Överkänslighetsreaktioner.

Lågt blodtryck.

Bröstsmärta.

Hudreaktioner (rodnad och svullnad) vid infusionsstället, utslag, klåda.

Högt blodtryck, andfåddhet, yrsel, ångest, sömnstörningar, smakförändringar, darrningar,

stickningar eller domningar i händer och fötter, diarré, förstoppning, magont, muntorrhet.

Lågt antal vita blodkroppar och blodplättar.

Låg nivå i blodet av magnesium och kalium. Din läkare kommer att kontrollera detta och vidta

nödvändiga åtgärder.

Viktökning.

Ökad svettning.

Sömnighet.

Suddig syn, tårande ögon, ögonkänslighet för ljus.

Plötslig köldkänsla med svimning, slapphet eller kollaps.

Svårigheter att andas med väsningar eller hosta.

Nässelutslag.

Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 patienter):

Långsam puls.

Förvirring.

Ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan

förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i

lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.

Interstitiell lungsjukdom (inflammation i vävnaden runt lungblåsorna).

Influensaliknande symtom inklusive artrit och ledsvullnad.

Smärtande röda och/eller svullna ögon.

Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 patienter):

Svimningsanfall på grund av lågt blodtryck.

Allvarlig värk i skelett, leder och/eller muskler, vilket i enstaka fall kan vara invalidiserande.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zometa ska förvaras

Din läkare, farmaceut eller sjuksköterska vet hur Zometa skall förvaras på korrekt sätt (se avsnitt 6).

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är zoledronsyra. En injektionsflaska innehåller 4 mg zoledronsyra,

motsvarande 4,264 mg zoledronsyramonohydrat.

Övriga innehållsämnen är mannitol, natriumcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zometa levereras som pulver i en injektionsflaska. En injektionsflaska innehåller 4 mg zoledronsyra.

Varje förpackning innehåller injektionsflaskan med pulver, tillsammans med en ampull med 5 ml

vatten för injektionsvätskor, vilket används för upplösning av pulvret.

Zometa levereras i förpackningsenheter innehållande 1 eller 4 injektionsflaskor med respektive 1 eller

4 ampuller, och som multipelförpackningar innehållande 10 (10x 1+1) injektionsflaskor och ampuller.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Phoenix Labs Unlimited Company

Suite 12, Bunkilla Plaza

Bracetown Business Park

Clonee, County Meath

Irland

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nuremberg

Tyskland

Kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning direkt, eller det lokala ombudet om tillgängligt,

om du vill veta mer om detta läkemedel:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, HR,

IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL,

AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE and

UK(NI)

Phoenix Labs Unlimited Company

Suite 12, Bunkilla Plaza

Bracetown Business Park

Clonee, County Meath

Ireland

Email: info@phoenixlabs.ie

Tel: +353 1 468 8900

EL

Arriani Pharmaceuticals SA

Lavriou Avenue 85

190 02 Paiania Attica

Greece

Tel: +30 210 66833000

ES

BCNFarma, S.L.

C/Eduard Maristany, 430-432

08919 Badalona (Barcelona)

España

Tel: + 34 932 684 208

Fax: + 34 933 150 469

FR

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché :

EURODEP PHARMA

10 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY

ZAC DU PARC DE COMPANS

77290 MITRY MORY

exploitant@eurodep.fr

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

INFORMATION TILL VÅRDPERSONAL

Hur du bereder och administrerar Zometa

För att bereda en infusionslösning med 4 mg zoledronsyra, tillsätt under aseptiska förhållanden

5 ml vatten för injektionsvätskor från ampullen, som medföljer förpackningen, till

injektionsflaskan med Zometa pulvret. Skaka injektionsflaskan lätt så att pulvret löses upp.

Späd stamlösningen av 5 ml Zometa med 100 ml kalciumfri eller annan divalent katjonfri

infusionsvätska. Om det fordras en lägre dos av Zometa, dra först upp i en spruta den lämpliga

volymen av stamlösningen (4 mg/5 ml) enligt nedan och späd sedan denna ytterligare med

100 ml infusionslösning. För att undvika eventuella inkompatibiliteter måste den

infusionsvätska som används för spädning vara antingen natriumkloridlösning 9 mg/ml eller

glukoslösning 50 mg/ml.

Blanda inte stamlösning av Zometa med kalcium eller med lösningar innehållande andra

divalenta katjoner, som t.ex. Ringerlaktatlösning.

Instruktioner för att bereda minskade doser av Zometa:

Dra upp lämplig volym av stamlösningen (4 mg/5 ml) i en spruta enligt följande:

4,4 ml för 3,5 mg dosen

4,1 ml för 3,3 mg dosen

3,8 ml för 3,0 mg dosen

Endast för engångsbruk: All oanvänd lösning skall kasseras. Endast klar lösning fri från

partiklar och missfärgning skall användas. Aseptisk teknik måste följas under beredningen av

infusionen.

Ur mikrobiologisk synpunkt, bör den färdigberedda och spädda infusionslösningen användas

omgående. Om användning inte sker omgående är förvaringstider och förvaringsvillkoren innan

administrering användarens ansvar och skall normalt inte överskrida 24 timmar vid 2°C – 8°C.

Den kylda lösningen skall sedan återfå rumstemperatur innan administrering.

Lösningen innehållande zoledronsyra ges i form av en engångs 15-minuters intravenös infusion

i en separat infusionsslang. Patientens vätskestatus måste kontrolleras innan och efter

administrationen av Zometa för att säkerställa att patienten är tillräckligt hydrerad.

Studier med ett flertal typer av infusionsslangar av polyvinylklorid, polyetylen och

polypropylen visade inte på några inkompatibiliteter med Zometa.

Då det inte finns några data avseende Zometas kompatibilitet med andra intravenöst

administrerade substanser, får Zometa inte blandas med andra läkemedel/substanser och bör

alltid ges via en separat venös infart.

Förvaring av Zometa

Förvara Zometa utom syn- och räckhåll för barn.

Använd Zometa före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Den oöppnade injektionsflaskan har inga särskilda förvaringsanvisningar.

Spädd Zometa infusionslösning bör användas omgående för att undvika mikrobiell

kontamination.

Bipacksedel: Information till användaren

Zometa 4 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Zoledronsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Zometa är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Zometa

Hur Zometa används

Eventuella biverkningar

Hur Zometa ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zometa är och vad det används för

Den aktiva substansen i Zometa är zoledronsyra som tillhör en grupp ämnen som kallas bisfosfonater.

Zoledronsyra verkar genom att den binds till benvävnad och sänker hastigheten för omsättningen av

ben. Den används till:

Att förebygga benkomplikationer,

t ex frakturer, hos vuxna patienter med benmetastaser

(spridd cancer från primärt cancerställe till benvävnad).

Till att minska mängden kalcium

i blodet hos vuxna patienter när denna är för hög på grund

av en tumör. Tumörer kan accelerera den normala benomsättningshastigheten på ett sådant sätt

att frisättningen av kalcium från benvävnaden ökar. Detta tillstånd kallas tumörinducerad

hyperkalcemi (TIH).

2.

Vad du behöver veta innan du får Zometa

Följ noga de instruktioner du har fått av din läkare.

Din läkare kommer att ta blodprov innan du börjar behandlingen av Zometa och kommer att

regelbundet följa upp hur du svarar på behandlingen.

Du skall inte få Zometa:

om du ammar.

om du är allergisk mot zoledronsyra, andra bisfosfonater (den grupp substanser som Zometa

tillhör), eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Zometa:

om du har eller har haft någon

njursjukdom

om du har eller har haft

smärta, svullnad eller domningar

i käken, en känsla av ”tung käke”

eller att någon tand lossnat. Din läkare kan rekommendera dig att genomgå en

tandundersökning innan du börjar behandlingen med Zometa.

om du är under

tandbehandling

eller skall genomgå tandkirurgi, informera din tandläkare att

du behandlas med Zometa och informera din läkare om din tandbehandling.

Medan du behandlas med Zometa bör du upprätthålla en god munhygien (inklusive ordinarie

tandborstning) och gå på regelbundna tandkontroller.

Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller

tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad eller sår som inte läker eller vätskar, eftersom dessa

kan vara tecken på ett tillstånd som kallas osteonekros i käken.

Patienter som genomgår kemoterapi och/eller strålbehandling, som tar steroider, som genomgår

tandkirurgi, som inte får regelbunden tandvård, som har tandköttsproblem, som är rökare eller som

tidigare behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förhindra bensjukdomar) kan ha

en högre risk att utveckla osteonekros i käken.

Minskade kalciumnivåer i blodet (hypokalcemi) som ibland kan leda till muskelkramper, torr hud och

brännande känsla har rapporterats hos patienter som behandlats med Zometa. Oregelbunden hjärtrytm

(hjärtarytmi), kramper, spasm och ryckningar (tetani) har rapporterats till följd av svår hypokalcemi. I

vissa fall kan hypokalcemi vara livshotande. Om något av detta inträffar, tala omedelbart med din

läkare. Om du har en befintlig hypokalcemi måste den åtgärdas innan du påbörjar den första dosen

med Zometa. Du kommer att ges tillräckligt tillskott av kalcium och vitamin D.

Patienter som är 65 år och äldre

Zometa kan ges till personer som är 65 år och äldre. Det finns inget som talar för att några extra

försiktighetsåtgärder skulle behövas.

Barn och ungdomar

Zometa är inte rekommenderad för användning hos ungdomar och barn under 18 år.

Andra läkemedel och Zometa

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt

viktigt att du informerar din läkare om du också tar:

Aminoglykosider (läkemedel som används för behandling av allvarliga infektioner), calcitonin

(en typ av läkemedel som används för att behandla beskörhet hos kvinnor efter klimakteriet och

hyperkalcemi), loopdeuretika (en typ av läkemedel som används för att behandla högt blodtryck

eller svullad orsakad av vätskeansamling (ödem)) eller andra läkemedel som sänker

kalciumnivåer, eftersom dessa i kombination med bisfosfonater kan ha effekten att

kalciumnivån i blodet sänks till en alltför låg nivå.

Talidomid (ett läkemedel som används för att behandla en viss typ av blodcancer involverande

benvävnad) eller något annat läkemedel som kan skada njurarna.

Aclasta (ett läkemedel som också innehåller zoledronsyra och används för att behandla

osteoporos och andra icke-cancersjukdomar i benvävnad), eller någon annan bisfosfonat,

eftersom effekterna vid kombination av dessa läkemedel med Zometa är okända.

Antiangiogena läkemedel (används för behandling av cancer), eftersom kombination av dessa

med Zometa har förknippats med en ökad risk för benskada (osteonekros) i käken (ONJ).

Graviditet och amning

Du bör inte behandlas med Zometa om du är gravid. Informera din läkare om du tror att du är gravid.

Du får inte behandlas med Zometa om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under perioden som du är gravid

eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det har i mycket sällsynta fall förekommit slöhet och sömnighet i samband med användningen av

Zometa. Du bör därför vara försiktig när du kör bil, använder maskiner eller utför andra aktiviteter

som kräver din fulla koncentration.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zometa 4 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller 4 mg zoledronsyra, motsvarande 4,264 mg zoledronsyramonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning.

Vitt till benvitt pulver och klar färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Förebyggande av skelettrelaterade händelser (patologiska frakturer, ryggradskompression,

strålning av eller kirurgiskt ingrepp i benvävnad eller tumörinducerad hyperkalcemi) hos vuxna

patienter med avancerade benvävnadsmetastaser.

Behandling av vuxna patienter med tumörinducerad hyperkalcemi (TIH).

4.2

Dosering och administreringssätt

Zometa får endast förskrivas och administreras till patienter av sjukvårdspersonal som har erfarenhet

av intravenös administrering av bisfosfonater. Bipacksedeln och påminnelsekortet skall lämnas till

patienter som behandlas med Zometa.

Dosering

Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnads-metastaser

Vuxna samt äldre personer

Den rekommenderade dosen vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med

avancerade benvävnadsmetastaser är 4 mg zoledronsyra var tredje till fjärde vecka.

Patienter bör också ges ett dagligt tillägg av kalcium 500 mg samt 400 IE vitamin D.

I beslutet att behandla patienter med benvävnadsmetastaser för förebyggande av skelettrelaterade

händelser skall hänsyn tas till att effekten av behandlingen sätter in efter 2-3 månader.

Behandling av TIH

Vuxna samt äldre personer

Den rekommenderade dosen vid hyperkalcemi (albuminkorrigerat serumkalcium

12,0 mg/dl eller

3,0 mmol/l) är en engångsdos av 4 mg zoledronsyra.

Nedsatt njurfunktion

TIH:

Zometabehandling av patienter med TIH, vilka har gravt nedsatt njurfunktion skall övervägas endast

efter värdering av riskerna och fördelarna med behandlingen. I de kliniska studierna har patienter med

serumkreatinin >400 µmol/l eller >4,5 mg/dl exkluderats. Ingen dosjustering är nödvändig för

patienter med tumörinducerad hypercalcemi (TIH) med serumkreatinin <400 µmol/l eller <4,5 mg/dl

(se avsnitt 4.4).

Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser

När man initierar behandling med Zometa hos patienter med multipelt myelom eller metastaserande

skelettlesioner från solida tumörer, bör serumkreatinin och kreatininclearance (CLcr) kontrolleras.

CLcr beräknas från serumkreatinin med hjälp av Cockcroft - Gaults formel. Zometa rekommenderas

inte till patienter, vilka före insättning av behandling har grav nedsättning av njurfunktionen, vilket för

denna patientkategori definieras som CLcr <30 ml/min. I kliniska prövningar med Zometa har

patienter med serumkreatinin >265 µmol/l eller >3,0 mg/dl exkluderats från prövningarna.

Hos patienter med benvävnadsmetastaser som före initiering av behandling har mild till måttligt

nedsatt njurfunktion, vilket för denna patientkategori definierades som CLcr 30–60 ml/min,

rekommenderas följande Zometa dos (se också avsnitt 4.4):

Kreatininclearance vid start (ml/min)

Zometa rekommenderad dos*

>60

4,0 mg zoledronsyra

50–60

3,5 mg* zoledronsyra

40–49

3,3 mg* zoledronsyra

30–39

3,0 mg* zoledronsyra

*

Doserna har kalkylerats under förutsättning att det önskade målet för AUC är 0,66 (mghr/l)

(CLcr

75 ml/min). Den reducerade dosen för patienter med nedsatt njurfunktion förväntas uppnå

samma AUC som den som har setts hos patienter med kreatininclearance på 75 ml/min.

Efter initiering av behandling, bör serumkreatinin kontrolleras innan varje dos av Zometa

administreras och uppehåll skall göras i behandlingen om njurfunktionen försämras. I de kliniska

prövningarna definierades en försämring av njurfunktionen enligt följande:

För patienter med normalt kreatininvärde vid start (<1,4 mg/dl eller <124

mol/l), en ökning

med 0,5 mg/dl eller 44

mol/l;

För patienter med abnormt värde vid start (>1,4 mg/dl eller >124

mol/l), en ökning med

1,0 mg/dl eller 88

mol/l.

I de kliniska studierna upptogs behandlingen med Zometa när kreatininnivåerna hade återgått till inom

10 % av utgångsvärdet (se avsnitt 4.4). Zometabehandlingen skall återupptas med samma dos som

gavs innan behandlingen avbröts.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för zoledronsyra för barn i åldern 1 år till 17 år har inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Intravenös användning.

Zometa 4 mg pulver och vätska till infusionslösning som är beredd och ytterligare utspädd i 100 ml (se

avsnitt 6.6), skall ges som engångsdos under åtminstone 15 minuter.

Hos patienter med mild till måttlig nedsättning av njurfunktionen, rekommenderas reducerade Zometa

doser (se avsnitt ”Dosering” ovan och avsnitt 4.4).

Instruktioner för beredning av minskade doser av Zometa

Dra upp i en spruta lämplig volym av den beredda stamlösningen (4 mg/5 ml) som behövs enligt

nedan:

4,4 ml för 3,5 mg dosen

4,1 ml för 3,3 mg dosen

3,8 ml för 3,0 mg dosen

Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6. Den

uppdragna volymen av stamlösning skall spädas med 100 ml steril 0,9 % natriumkloridlösning eller

5 % glukoslösning. Dosen bör administreras som engångsdos under åtminstone 15 minuter i form av

en intravenös infusion.

Färdigberedd lösning av Zometa får inte blandas med kalcium eller andra infusionslösningar

innehållande divalenta katjoner såsom Ringers lösning utan skall administreras som en engångs

intravenös infusion i en separat infusionsslang.

Patienter måste hållas väl hydrerade före och efter administrering av Zometa.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra bisfosfonater eller mot något hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1.

Amning (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Patienter måste undersökas innan Zometa administreras för att säkerställa att de är tillräckligt

hydrerade.

Övervätskning skall undvikas hos patienter med risk för hjärtsvikt.

Hyperkalcemirelaterade metaboliska standardparametrar, som t.ex. serumnivåerna av kalcium, fosfat

och magnesium måste noga följas efter att behandling med Zometa inletts. Om hypokalcemi,

hypofosfatemi eller hypomagnesemi uppkommer, kan korttidsbehandling behöva insättas. Patienter

med obehandlad hyperkalcemi har i allmänhet viss grad av nedsatt njurfunktion, därför bör noggrann

kontroll av njurfunktionen övervägas.

Zometa innehåller samma aktiva substans som Aclasta (zoledronsyra). Patienter som behandlas med

Zometa bör inte behandlas samtidigt med Aclasta, eller någon annan bisfosfonat, eftersom effekterna

vid kombination av dessa läkemedel är okända.

Njurinsufficiens

Patienter med diagnosen TIH och tecken på försämring av njurfunktionen bör noggrant utredas med

hänsyn tagen till om den tänkbara fördelen uppväger den möjliga risken av behandlingen med Zometa.

I beslutet att behandla patienter med benvävnadsmetastaser för att förebygga skelettrelaterade

händelser skall tas hänsyn till att effekten av behandlingen sätter in efter 2–3 månader.

Zometa satts i samband med rapporter angående minskad njurfunktion. Faktorer som kan öka risken

för försämring inkluderar dehydrering och tidigare förekomst av nedsatt njurfunktion, flera

behandlingscykler med Zometa och andra bisfosfonater, likaså användningen av andra nefrotoxiska

läkemedel. Även om risken minskar då zoledronsyra administreras i dosen 4 mg under 15 minuter, kan

ändå försämring av njurfunktionen inträffa. Försämrad njurfunktion, utveckling till njursvikt och

dialys har rapporterats hos patienter efter den initiala dosen eller en engångsdos av 4mg zoledronsyra.

Höjning av serumkreatinin förekommer också hos några patienter vid kronisk administration av

Zometa vid rekommenderade doser för att förebygga skelettrelaterade händelser, även om detta

förekommer mindre ofta.

Patienter bör kontrolleras med avseende på serumkreatinin före varje dos av Zometa. Vid start av

behandling av patienter med benvävnadsmetastaser samt med samtidig mild och måttlig

njurnedsättning, rekommenderas lägre doser av zoledronsyra. Hos patienter som visar prov på

försämrad njurfunktion under behandlingen, skall uppehåll göras i Zometabehandlingen.

Behandlingen med Zometa skall endast återupptas när kreatininnivåerna har återgått till inom 10 % av

utgångsvärdet. Zometabehandlingen skall återupptas med samma dos som gavs innan behandlingen

avbröts.

På grund av den möjliga påverkan på njurfunktionen av zoledronsyra samt brist på kliniska

säkerhetsdata för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (definerades i kliniska studier som

serumkreatinin

400 mikromol/l eller

4,5 mg/dl för patienter med TIH respektive

265 mikromol/l

eller

3,0 mg/dl för patienter med cancer och benvävnadsmetastaser) vid start och endast begränsade

farmakokinetiska data för patienter med gravt nedsatt njurfunktion vid start (kreatininclearance

<30 ml/min) kan inte användningen av Zometa rekommenderas till patienter med gravt nedsatt

njurfunktion.

Leverinsufficiens

Då kliniska data endast finns i begränsad omfattning vad gäller patienter med gravt nedsatt

leverfunktion kan inga speciella rekommendationer ges för denna patientkategori.

Oseonekros

Osteonekros i käken

Osteonekros i käken (ONJ) har rapporterats som mindre vanligt förekommande i kliniska prövningar

hos patienter som får Zometa. Erfarenhet efter marknadsintroduktion och från litteraturen indikerar en

större frekvens av ONJ-rapporter baserat på tumörtyp (avancerad bröstcancer, multipelt myelom). En

studie visade att ONJ förekom i högre utsträckning hos myelompatienter jämfört med andra

cancerformer (se avsnitt 5.1).

Start av behandling eller en ny behandlingsomgång bör uppskjutas hos patienter med oläkta öppna

mjukdelslesioner i munnen, förutom vid medicinska nödsituationer. En tandundersökning med lämplig

förebyggande tandvård och en individuell nytta-riskbedömning rekommenderas innan behandling med

bisfosfonater hos patienter med samtidiga riskfaktorer.

Följande riskfaktorer bör beaktas vid bedömning av en individs risk att utveckla ONJ:

Potensen av bisfosfonaten (högre risk för högpotenta substanser), administreringsväg (högre

risk vid parenteral administrering) och bisfosfonatens kumulativa dos.

Cancer, komorbida tillstånd (t ex anemi, koagulationsrubbningar, infektion), rökning.

Samtidig behandling: kemoterapi, angiogeneshämmare (se avsnitt 4.5), strålbehandling mot

huvud och hals, kortikosteroider.

Tidigare tandsjukdomar, dålig munhygien, parodontal sjukdom, invasiva tandingrepp (t.ex.

tandextraktioner) och dåligt anpassad tandprotes.

Alla patienter bör uppmuntras att upprätthålla en god munhygien, genomgå regelbundna

tandkontroller, och omedelbart rapportera eventuella orala symtom som tandrörlighet, smärta eller

svullnad eller sår som inte läker eller vätskar under behandling med Zometa. Under behandlingen bör

invasiva tandingrepp utföras endast efter noggrant övervägande och bör undvikas i nära anslutning till

zoledronsyraadministrering. För patienter som utvecklar osteonekros i käken under tiden de behandlas

med bisfosfonater kan tandkirurgi medföra att tillståndet förvärras. För patienter som behöver

genomgå tandingrepp, finns inga data tillgängliga som ger indikation om avbruten behandling med

bisfosfonater minskar risken för osteonekros i käken.

Behandlingsplanen för patienter som utvecklar ONJ bör inrättas i nära samarbete mellan behandlande

läkare och en tandläkare/käkkirurg med expertis inom ONJ. Tillfälligt avbrytande av

zoledronsyrabehandling bör övervägas tills tillståndet förbättras och bidragande riskfaktorer begränsas

om möjligt.

Osteonekros i andra kroppsdelar

Osteonekros i den yttre hörselgången har rapporterats vid användning av bisfosfonater, främst i

samband med långvarig terapi. Möjliga riskfaktorer för osteonekros i den yttre hörselgången är bland

annat steroidanvändning och kemoterapi och/eller lokala riskfaktorer såsom infektion eller trauma.

Risken för osteonekros i den yttre hörselgången bör övervägas hos patienter som får bisfosfonater och

som uppvisar öronsymtom såsom kroniska öroninfektioner.

Dessutom har det förekommit sporadiska rapporter om osteonekros i andra kroppsdelar, inklusive

höften och lårbenet, främst rapporterade hos vuxna cancerpatienter som behandlas med Zometa.

Muskuloskeletal smärta

Hos patienter som har behandlats med Zometa har det under försäljningsperioden rapporterats om

svåra skelett-och ledsmärtor och/eller muskelsmärta, vilket i enstaka fall har medfört

funktionsnedsättning. Emellertid har sådana rapporter varit sällan förkommande. Tiden till

symptomets uppträdande varierade från en dag till flera månader efter påbörjad behandling. De flesta

patienter erhöll lindring av symptomen efter att behandlingen avbrutits. En undergrupp fick återfall av

symtomen då Zometa eller annan bisfosfonat återinsattes.

Atypiska femurfrakturer

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer har rapporterats vid behandling med

bisfosfonater, främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos. Dessa tvärgående

eller korta, sneda frakturer kan inträffa var som helst längs femur, från strax under den mindre

trokantern till strax ovanför epikondylerna. Frakturerna inträffar efter minimalt eller inget trauma och

en del patienter upplever smärta i lår eller ljumske, ofta förenat med röntgenologisk stressfraktur,

veckor till månader före den kompletta femurfrakturen. Frakturerna är ofta bilaterala, därför bör

motsatt femur undersökas hos patienter som behandlats med bisfosfonater och som har ådragit sig en

fraktur i femurskaftet. Dålig läkning av dessa frakturer har också rapporterats. Utsättning av

bisfosfonatbehandling hos patienter med misstänkt atypisk femurfraktur bör övervägas i avvaktan på

utvärdering av patienten och baseras på en individuell nytta-risk-bedömning.

Patienter som behandlas med bisfosfonater bör uppmanas att rapportera smärta i lår, höft eller ljumske

och varje patient med sådana symptom bör utredas med frågeställningen inkomplett femurfraktur.

Hypokalcemi

Hypokalcemi har rapporterats hos patienter som behandlats med Zometa. Hjärtarytmier och

neurologiska biverkningar (inklusive konvulsioner, hypestesi och tetani) har rapporterats sekundärt till

följd av allvarlig hypokalcemi.Uttalad hypokalcemi som krävt sjukhusvård har rapporterats. I vissa fall

kan livshotande hypokalcemi uppträda (se avsnitt 4.8). Försiktighet rekommenderas när Zometa

administreras tillsammans med läkemedel som är kända för att orsaka hypokalcemi då de kan ha en

synergisk effekt vilket kan leda till allvarlig hypokalcemi (se avsnitt 4.5) Serumkalcium skall

kontrolleras och hypokalcemi måste åtgärdas innan behandling med Zometa inleds. Patienter skall

erhålla adekvant tillägg av kalcium och vitamin D.

Zometa innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”. Om en saltlösning (natriumklorid, lösning 9 mg/ml) används för utspädning av Zometa

före administrering blir dock natriumdosen högre.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

I kliniska studier har Zometa administrerats samtidigt med vanligt förekommande cytostatika,

diuretika, antibiotika och analgetika utan att interaktioner av klinisk betydelse har uppträtt.

Zoledronsyra uppvisar ingen märkbar bindning till plasmaproteiner och inhiberar inte humana P450-

enzymer

in vitro

(se avsnitt 5.2), men inga regelrätta interaktionsstudier har utförts.

Försiktighet rekommenderas då bisfosfonater ges tillsammans med aminoglykosider, calcitonin eller

loopdiuretika eftersom dessa medel kan ha en additiv effekt, vilket leder till en lägre nivå av

serumkalcium under längre perioder än nödvändigt (se avsnitt 4.4).

Försiktighet skall iakttagas när Zometa används tillsammans med andra potentiellt nefrotoxiska

läkemedel. Möjligheten att hypomagnesemi kan utvecklas under behandlingen bör också

uppmärksammas.

Hos patienter med multipelt myelom kan risken för nedsatt njurfunktion öka när Zometa används i

kombination med talidomid.

Försiktighet ska iakttas när Zometa administreras med antiangiogena läkemedel eftersom en ökad

incidens av osteonekros i käken (ONJ) har observerats hos patienter som behandlas med dessa

läkemedel samtidigt.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med zoledronsyra saknas. Djurstudier med

zoledronsyra har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är

okänd. Zometa skall inte användas under graviditet. Kvinnor i fertil ålder bör avrådas från att bli

gravida.

Amning

Det är inte känt om zoledronsyra passerar över i bröstmjölk. Zometa är kontraindicerat hos ammande

kvinnor (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

Potentiella oönskade effekter av zoledronsyra på fertilitet av föräldra- och F1-generationen studerades

hos råttor. Detta visade förstärkta farmakologiska effekter som ansågs vara relaterade till substansens

hämning av kalciummetabolismen i skelett, vilket resulterade i periparturient hypokalcemi, som är en

klasseffekt av bisfosfonater, dystoci och tidigt avslutande av studien. Dessa resultat förhindrade

således att en definitiv effekt av zoledronsyra på fertilitet hos människa kunde fastställas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Biverkningar såsom yrsel och somnolens kan ha effekt på förmågan att framföra fordon eller använda

maskiner, varför försiktighet bör iakttas när Zometa används i samband med bilkörning och

användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Inom tre dagar efter administrering av Zometa, har en akutfasreaktion ofta rapporterats, med symtom

inkluderande bensmärta, feber, trötthet, artralgi, myalgi, stelhet och artrit med påföljande ledsvullnad.

Dessa symtom är vanligen övergående inom några dagar (se beskrivning av vissa biverkningar).

Följande är de viktiga identifierade riskerna med Zometa inom de godkända indikationerna:

Nedsatt njurfunktion, osteonekros i käken, akutfasreaktion, hypokalcemi, förmaksflimmer, anafylaxi,

interstitiell lungsjukdom. Frekvenserna för var och en av dessa identifierade risker visas i tabell 1.

Lista med biverkningar i tabellform

Följande biverkningar, uppräknade i tabell 1, har sammanställts från kliniska prövningar och rapporter

efter marknadsföring huvudsakligen vid kronisk behandling med 4 mg zoledronsyra.

Tabell 1

Biverkningarna är indelade i olika frekvenser med de mest vanliga först: Mycket vanliga (

1/10),

vanliga (

1/100, <1/10), mindre vanliga (

1/1 000, <1/100), sällsynta (

1/10 000, <1/1 000), mycket

sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Vanliga:

Anemi

Mindre vanliga:

Trombocytopeni, leukopeni

Sällsynta:

Pancytopeni

Immunsystemet

Mindre vanliga:

Överkänslighetsreaktioner

Sällsynta:

Angioneurotiska ödem

Psykiska störningar

Mindre vanliga:

Oro, sömnstörningar

Sällsynta:

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Huvudvärk

Mindre vanliga

:

Yrsel, parestesi, dysgeusi, hypoestesi,

hyperestesi, darrningar, somnolens

Mycket sällsynta:

Konvulsioner, hypestesi och tetani (sekundärt

till hypokalcemi)

Ögon

Vanliga:

Konjunktivit

Mindre vanliga:

Dimsyn, sklerit och orbital inflammation

Sällsynta:

Uveit

Mycket sällsynta:

Episklerit

Hjärtat

Mindre vanliga:

Hypertoni, hypotension, förmaksflimmer,

hypotension ledande till synkope eller

cirkulationskollaps

Sällsynta:

Bradykardi, hjärtarytmi (sekundärt till

hypokalcemi)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga:

Dyspné, hosta, bronkkonstriktion

Sällsynta:

Interstitiell lungsjukdom

Magtarmkanalen

Vanliga:

Illamående, kräkningar, minskad aptit

Mindre vanliga:

Diarré, förstoppning, buksmärta, dyspepsi,

stomatit, muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

Klåda, utslag (inklusive erytematösa och

fläckvisa utslag), ökad svettning

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Värk i skelettet, muskelvärk, ledvärk, generell

smärta

Mindre vanliga:

Muskelspasmer, osteonekros i käken

Mycket sällsynta:

Osteonekros i den yttre hörselgången

(bisfosfonat klassbiverkning) och i andra

kroppsdelar inklusive lårben och höft

Njurar- och urinvägar

Vanliga

:

Njursvikt

Mindre vanliga:

Akut njursvikt, hematuri, proteinuri

Sällsynta:

Förvärvat Fanconis syndrom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

Feber, influensaliknande syndrom (inklusive

trötthet, stelhet, sjukdomskänsla och rodnad)

Mindre vanliga:

Asteni, perifera ödem, reaktioner vid

injektionsstället (inklusive smärta, irritation,

svullnad, skleros), bröstsmärtor, viktökning,

anafylaktisk reaktion/chock, urtikaria

Sällsynt:

Artrit och ledsvullnad som ett symtom på

akutfasreaktion

Undersökningar

Mycket vanliga:

Hypofosfatemi

Vanliga:

Ökning av blodkreatinin och blodurea,

hypokalcemi

Mindre vanliga:

Hypomagnesemi, hypokalemi

Sällsynta:

Hyperkalemi, hypernatremi

Beskrivning av vissa biverkningar

Nedsatt njurfunktion

Zometa har associerats med rapporter om nedsatt njurfunktion. I en poolad analys av säkerhetsdata

från registreringsstudierna på förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med

avancerade benvävnadsmetastaser, var frekvensen av njurrelaterade oönskade händelser med

misstänkt orsakssamband (biverkningar) för Zometa enligt följande: multipelt myelom (3,2 %),

prostatacancer (3,1 %), bröstcancer (4,3 %), lung- och andra solida tumörer (3,2 %). Faktorer som kan

öka risken för försämring av njurfunktionen inkluderar dehydrering, redan existerande nedsatt

njurfunktion, upprepade behandlingscykler med Zometa eller andra bisfosfonater, liksom samtidig

användning av nefrotoxiska läkemedel eller användning av kortare infusionstider än rekommenderat.

Försämrad njurfunktion, progress mot njursvikt samt dialys har rapporterats hos patienter efter initial

dos eller engångsdos av 4 mg zoledronsyra (se avsnitt 4.4).

Osteonekros i käken

Fall av osteonekros i käken har rapporterats i huvudsak hos cancerpatienter som behandlats med

läkemedel som hämmar benresorption, såsom Zometa (se avsnitt 4.4). Flera av dessa patienter fick

också kemoterapi och kortikosteroider och hade tecken på lokal infektion inkluderande osteomyelit.

Majoriteten av rapporterna hänför sig till cancerpatienter som har genomgått tandextraktioner eller

andra tandkirurgiska ingrepp.

Förmaksflimmer

I en 3 år, randomiserad, dubbel-blind, kontrollerad studie som utvärderade effekten och säkerheten av

zoledronsyra 5 mg en gång årligen jämfört med placebo vid behandling av postmenopausal osteoporos

(PMO), var den totala incidensen av förmaksflimmer 2,5 % (96 av 3 862) och 1,9 % (75 av 3 852) hos

patienter som fick zoledronsyra 5 mg respektive placebo. Frekvensen av förmaksflimmer rapporterat

som allvarlig biverkan var 1,3 % (51 av 3 862) och 0,6 % (22 av 3 852) hos patienter som fick

zoledronsyra 5 mg respektive placebo. Obalansen som observerades i denna studie har inte observerats

i andra studier med zoledronsyra, inklusive de med Zometa (zoledronsyra) 4 mg var 3:e till 4:e vecka

hos onkologipatienter. Mekanismen bakom den ökade incidensen av förmaksflimmer i denna enskilda

studie är okänd.

Akutfasreaktion

Denna biverkan består av en samling av symtom som inkluderar feber, myalgi, huvudvärk, smärta i

extremiteter, illamående, kräkningar, diarré, artralgi och artrit med påföljande ledsvullnad.

Tillslagstiden är ≤ 3 dagar efter infusion av Zometa och reaktionen refereras också genom användning

av termerna ”influensaliknande” eller ”post-dos” symtom.

Atypiska femurfrakturer

Efter marknadsföring har följande biverkningar rapporterats (frekvens: sällsynt):

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer (bisfosfonat klassbiverkning).

Hypokalcemirelaterade biverkningar

Hypokalcemi är en viktig fastställd risk för Zometa inom godkända indikationer. Baserat på en

genomgång av både kliniska studier och fallrapporter efter godkännandet finns tillräckliga bevis för ett

samband mellan behandling med Zometa, rapporterade fall av hypokalcemi och sekundär utveckling

av hjärtarytmi. Dessutom ses ett samband mellan hypokalcemi och sekundära neurologiska

biverkningar såsom konvulsioner, hypestesi och tetani (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkningar via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Klinisk erfarenhet av akut intoxikation med Zometa saknas. Felaktig administrering av doser upp till

48 mg av zoledronsyra har rapporterats. Patienter som har fått större doser än rekommenderat (se

avsnitt 4.2) måste kontrolleras noga, eftersom nedsatt njurfunktion (inklusive njursvikt) och onormala

värden av serumelektrolyter (inklusive kalcium, fosfor och magnesium) har observerats. I händelse av

kliniskt betydelsefull hypokalcemi bör en intravenös infusion av kalciumglukonat ges.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Läkemedel för behandling av bensjukdomar, bisfosfonater, ATC-kod:

M05BA08.

Zoledronsyra tillhör kategorin bisfosfonater, och verkar huvudsakligen på benvävnad. Den hämmar

den osteoklastiska benresorptionen.

Bisfosfonaternas selektiva effekt på benvävnad grundar sig på deras höga affinitet till mineraliserat

ben, men den exakta molekylära mekanism som leder till hämningen av osteoklastaktiviteten är

fortfarande inte klarlagd. I långtidsstudier på djur hämmar zoledronsyra benresorptionen utan att ha

någon negativ inverkan på benvävnadens bildning, mineralisering eller mekaniska egenskaper.

Förutom att vara en potent hämmare av benresorptionen har zoledronsyra också flera

antitumöregenskaper som kan bidraga till dess sammantagna effekt vid behandlingen av

metastaserande bensjukdom. Följande egenskaper har visats i prekliniska studier:

In vivo:

Hämning av den osteoklastiska benresorptionen, som ändrar benmärgens mikromiljö

och gör att den mindre främjar tillväxt av tumörceller, antiangiogen aktivitet och

antismärtaktivitet.

In vitro:

Hämning av osteoblasttillväxt, direkt cytostatisk och proapoptotisk aktivitet på

tumörceller, synergistisk cytostatisk effekt med andra cancerläkemedel, anti-adhesions-/-

invasionsaktivitet.

Kliniska studieresultat vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade

benvävnadsmetastaser

I den första, randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerade studien jämfördes zoledronsyra 4 mg

med placebo vid prevention av skelettrelaterade händelser (SRE) hos prostatacancerpatienter

.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/681281/2015

EMEA/H/C/000336

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zometa

zoledronsyra

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zometa. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

Zometa ska användas.

Vad är Zometa?

Zometa är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen zoledronsyra. Det finns som pulver

(4 mg) och vätska samt som koncentrat (4 mg/5 ml), vilka båda bereds till en infusionsvätska, lösning

(ges som dropp in en ven), och som förberedd infusionsvätska, lösning (4 mg/100 ml).

Vad används Zometa för?

Zometa kan användas för att förhindra skelettkomplikationer hos vuxna med avancerad cancer som

drabbar benvävnaden. I detta ingår frakturer (brott på skelettben), ryggradskompression (när

ryggmärgen trycks ihop av skelettet), rubbningar i benvävnaden som kräver strålbehandling eller

kirurgiskt ingrepp samt hyperkalcemi (höga kalciumhalter i blodet). Zometa kan också användas för

att behandla hyperkalcemi som orsakas av tumörer.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Zometa?

Zometa får endast användas av läkare som har erfarenhet av behandling med denna typ av läkemedel

som ges i en ven.

Den normala dosen Zometa är en infusion med 4 mg under minst 15 minuter. När läkemedlet används

för att förebygga skelettkomplikationer kan infusionen upprepas var tredje till var fjärde vecka och

patienterna bör också ta tillskott av kalcium och vitamin D. En lägre dos rekommenderas för patienter

Zometa

EMA/681281/2015

Sida 2/3

med skelettmetastaser (när cancern har spridit sig till benvävnaden) om de har lindriga till måttliga

njurproblem. Zometa rekommenderas inte till patienter med svåra njurproblem.

Hur verkar Zometa?

Den aktiva substansen i Zometa, zoledronsyra, är en bisfosfonat. Den blockerar effekten av

osteoklasterna, de celler i kroppen som medverkar till att bryta ned benvävnaden. Detta minskar

förlusten av benvävnad. Den minskade benvävnadsförlusten gör att skelettbenen inte bryts lika lätt,

vilket bidrar till att förebygga frakturer hos cancerpatienter med skelettmetastaser.

Patienter med tumörer kan ha höga kalciumhalter i blodet eftersom kalcium frisätts från skelettbenen.

Genom att Zometa förhindrar nedbrytningen av benvävnad bidrar det också till att mindre kalcium

frisätts till blodet.

Hur har Zometas effekt undersökts?

Zometas förmåga att förebygga benvävnadsskador har undersökts i tre huvudstudier som omfattade

över 3 000 vuxna med benvävnadsmetastaser. Zometa jämfördes med placebo (overksam behandling)

i två av studierna och med pamidronat (en annan bisfosfonat) i den tredje. Huvudeffektmåttet var

antalet patienter som drabbades av minst en ny skelettrelaterad händelse under 13 månader. De

skelettrelaterade händelserna inkluderade alla skelettkomplikationer som måste behandlas antingen

med strålning eller kirurgiskt ingrepp, alla frakturer och eventuell ryggradskompression.

Zometa har också jämförts med pamidronat i två huvudstudier som omfattade sammanlagt 287 vuxna

med hyperkalcemi som orsakats av tumörer. Huvudeffektmåttet var antalet patienter vars kalciumhalt

i blodet återgått till det normala inom 10 dagar efter behandling.

Vilken nytta har Zometa visat vid studierna?

I de två första studierna av patienter med benvävnadsmetastaser var antalet patienter som drabbades

av en ny skelettrelaterad händelse lägre med Zometa (33 till 38 procent) än med placebo

(44 procent). I den tredje studien var Zometa lika effektivt som pamidronat: 44 procent av patienterna

som fick Zometa drabbades av minst en skelettrelaterad händelse. Motsvarande siffra för dem som fick

pamidronat var 46 procent.

För patienter med hyperkalcemi var Zometa effektivare än pamidronat. Sammantaget visar resultaten

av de två studierna att 88 procent av de patienter som fick Zometa hade normal kalciumhalt i blodet

inom 10 dagar efter behandling. Motsvarande siffra för dem som fick pamidronat var 70 procent.

Vilka är riskerna med Zometa?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Zometa (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

hypofosfatemi (låg fosfathalt i blodet). Osteonekros i käken (skadad benvävnad i käken, vilket kan

leda till smärta, sår i munnen eller tandlossning) har rapporterats som en ovanlig biverkning

(uppträder hos 1–10 patienter av 1 000). En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Zometa finns i bipacksedeln.

Zometa får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot zoledronsyra, andra

bisfosfonater eller något annat innehållsämne. Zometa ska inte ges till kvinnor som är gravida eller

ammar.

Zometa

EMA/681281/2015

Sida 3/3

Varför har Zometa godkänts?

CHMP fann att nyttan med Zometa är större än riskerna och rekommenderade att Zometa skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zometa?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Zometa används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Zometa. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Dessutom kommer företaget som marknadsför Zometa att tillhandahålla ett kort till patienterna med

information om risken för osteonekros i käken och en uppmaning om att kontakta läkare om de

upplever symtom.

Mer information om Zometa

Den 20 mars 2001 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Zometa som

gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Zometa finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2015.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen