Zoledronic acid medac

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-11-2020

Aktiva substanser:
zoledronsyramonohydrat
Tillgänglig från:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
ATC-kod:
M05BA08
INN (International namn):
zoledronic acid
Terapeutisk grupp:
Läkemedel för behandling av bensjukdomar
Terapiområde:
Fractures, Bone; Cancer
Terapeutiska indikationer:
Förebyggande av skelettrelaterade händelser (patologiska frakturer, ryggradskompression, strålning eller operation till ben eller tumörinducerad hyperkalcemi) hos vuxna patienter med avancerade maligniteter som involverar ben. Behandling av vuxna patienter med tumör-inducerad hypercalcaemia (TIH).
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002359
Tillstånd datum:
2012-08-03
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002359

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

27-11-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

20-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

20-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

20-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

20-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

27-11-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning

zoledronsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zoledronsyra medac är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Zoledronsyra medac

Hur Zoledronsyra medac används

Eventuella biverkningar

Hur Zoledronsyra medac ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zoledronsyra medac är och vad det används för

Den aktiva substansen i Zoledronsyra medac är zoledronsyra som tillhör en grupp ämnen som kallas

bisfosfonater. Zoledronsyra verkar genom att den binds till benvävnad och sänker hastigheten för

omsättningen av ben. Den används till:

att förebygga benkomplikationer,

t.ex. frakturer, hos vuxna patienter med benmetastaser

(spridd cancer från primärt cancerställe till benvävnad).

att minska mängden kalcium

i blodet hos vuxna patienter i de fall när denna är för hög på

grund av en tumör. Tumörer kan accelerera den normala benomsättningshastigheten på ett

sådant sätt att frisättningen av kalcium från benvävnaden ökar. Detta tillstånd kallas

tumörinducerad hyperkalcemi (TIH).

2.

Vad du behöver veta innan du får Zoledronsyra medac

Följ noga de instruktioner du har fått av din läkare.

Din läkare kommer att ta blodprov innan du börjar behandlas med Zoledronsyra medac och kommer

att regelbundet följa upp hur du svarar på behandlingen.

Använd inte Zoledronsyra medac:

om du ammar.

om du är allergisk mot zoledronsyra, andra bisfosfonater (den grupp substanser som

Zoledronsyra medac tillhör), eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Zoledronsyra medac

om du har eller har haft någon

njursjukdom

om du har eller har haft

smärta, svullnad eller domningar

i käken, en känsla av ”tung käke”

eller att någon tand lossnat. Din läkare kan rekommendera en tandundersökning innan du

påbörjar behandling med Zoledronsyra medac.

om du är under

tandbehandling

eller ska genomgå tandkirurgi, informera din tandläkare att du

behandlas med Zoledronsyra medac och informera din läkare om tandbehandlingen.

Under behandlingen med Zoledronsyra medac ska du upprätthålla god munhygien (inklusive

regelbunden tandborstning) och genomgå regelbundna tandläkarkontroller.

Kontakta omedelbart din läkare eller tandläkare om du får några problem med munnen eller tänderna,

såsom lösa tänder, smärta eller svullnad, sår som inte läker eller varbildning, eftersom detta kan vara

tecken på ett tillstånd som kallas osteonekros i käken.

Patienter som genomgår kemoterapi och/eller strålbehandling, tar steroider, genomgår tandkirurgi, inte

går till tandläkaren regelbundet, har tandköttssjukdom, är rökare eller tidigare har behandlats med

bisfosfonat (läkemedel som används för att behandla eller förebygga bensjukdomar) kan ha en högre

risk för att utveckla osteonekros i käken.

Minskade kalciumnivåer i blodet (hypokalcemi) som ibland kan leda till muskelkramper, torr hud och

brännande känsla har rapporterats hos patienter som behandlats med Zoledronsyra medac.

Oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi), kramper, spasm och ryckningar (tetani) har rapporterats till

följd av svår hypokalcemi. I vissa fall kan hypokalcemi vara livshotande. Om något av detta inträffar,

tala omedelbart med din läkare. Om du har en befintlig hypokalcemi måste den åtgärdas innan du

påbörjar den första dosen med Zoledronsyra medac. Du kommer att ges tillräckligt tillskott av kalcium

och vitamin D.

Patienter som är 65 år och äldre

Zoledronsyra medac kan ges till personer som är 65 år och äldre. Det finns inget som talar för att några

extra försiktighetsåtgärder skulle behövas.

Barn och ungdomar

Zoledronsyra medac rekommenderas inte för användning hos ungdomar och barn under 18 år.

Andra läkemedel och Zoledronsyra medac

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt

viktigt att du informerar din läkare om du också tar:

aminoglykosider (läkemedel som används för behandling av allvarliga infektioner), calcitonin

(en typ av läkemedel som används för att behandla benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet

och hyperkalcemi), loopdiuretika (en typ av läkemedel som används för att behandla högt

blodtryck eller svullnad orsakad av vätskeansamling (ödem) eller andra läkemedel som sänker

kalciumnivåer, eftersom dessa i kombination med bisfosfonater kan ha effekten att

kalciumnivån i blodet sänks till en alltför låg nivå

talidomid (ett läkemedel som används för att behandla en viss typ av blodcancer involverande

benvävnad) eller något annat läkemedel som kan skada njurarna

andra läkemedel som också innehåller zoledronsyra och används för att behandla osteoporos

och andra icke-cancersjukdomar i benvävnad, eller någon annan bisfosfonat, eftersom

effekterna vid kombination av dessa läkemedel med Zoledronsyra medac är okända

antiangiogena läkemedel (används för behandling av dessa med zoledronsyra har förknippats

med en ökad risk för benskada (osteonekros) i käken (ONJ).

Graviditet och amning

Du bör inte behandlas med Zoledronsyra medac om du är gravid. Informera din läkare om du tror att

du är gravid.

Du får inte behandlas med Zoledronsyra medac om du ammar.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det har i mycket sällsynta fall förekommit slöhet och sömnighet i samband med användningen av

zoledronsyra. Du bör därför vara försiktig när du kör bil, använder maskiner eller utför andra

aktiviteter som kräver din fulla koncentration.

Zoledronsyra medac innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur Zoledronsyra medac används

Zoledronsyra medac ska endast ges av sjukvårdspersonal som har erfarenhet av administrering

av bisfosfonater intravenöst, dvs. genom en ven.

Din läkare kommer att rekommendera att du dricker tillräckligt med vatten innan varje

behandling eftersom det hjälper till att förhindra uttorkning.

Följ noga alla andra instruktioner från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Hur stor dos Zoledronsyra medac ges?

Den engångsdos som vanligtvis ges är 4 mg.

Om du har nedsatt njurfunktion, kommer din läkare att ge dig en lägre dos, vilken beror på

allvarlighetsgraden av dina njurproblem.

Hur ofta kommer du att behandlas med Zoledronsyra medac?

Om du behandlas för förebyggande av benvävnadskomplikationer på grund av metastaser i

benvävnaden, får du en infusion av Zoledronsyra medac var tredje till fjärde vecka.

Om du behandlas för att minska mängden kalcium i ditt blod, får du normalt bara en infusion av

Zoledronsyra medac.

Hur ges Zoledronsyra medac?

Zoledronsyra medac ges som dropp (infusion) i en ven under åtminstone 15 minuter och ska ges

intravenöst som en separat infusion i en särskild infusionsslang.

Patienter, som inte har för mycket kalcium i blodet, kommer också att få recept på tillskott av kalcium

och vitamin D, vilka ska tas dagligen.

Om du har fått för stor mängd av Zoledronsyra medac

Om du har fått doser som är högre än de som rekommenderas måste du noggrant undersökas av din

läkare. Detta eftersom du kan få onormala mängder av elektrolyter i blodet (t.ex. onormala mängder av

kalcium, fosfor och magnesium) och/eller ändringar i njurfunktionen, inklusive allvarligt nedsatt

njurfunktion. Om din nivå av kalcium är för låg, kan du behöva få tillägg av kalcium genom infusion.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. De vanligaste av dessa är oftast lindriga och försvinner med stor sannolikhet efter en kort tid.

Informera din läkare snarast om du upplever några av följande allvarliga biverkningar:

Vanliga: förekommer hos upp till 1 av 10 patienter

Svår njurfunktionsnedsättning (fastställs normalt av din läkare med hjälp av vissa specifika

blodprover).

Låga nivåer av kalcium i blodet.

Mindre vanliga: förekommer hos upp till 1 av 100 patienter

Smärta i munnen, tänder och/eller käke, svullnad eller sår på insidan av munnen eller käken som

inte läker, varbildning, domningar eller en känsla av tung käke eller tandlossning. Dessa kan

vara tecken på benskada i käken (osteonekros). Informera omedelbart din läkare och tandläkare

om du upplever sådana symtom under behandling med Zoledronsyra medac eller efter avslutad

behandling.

Oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) har observerats hos patienter som får zoledronsyra

för osteoporos efter klimakteriet. Det är för tillfället oklart om zoledronsyra orsakar denna

oregelbundna hjärtrytm men du bör rapportera det till din läkare om du upplever sådana symtom

efter att du har fått zoledronsyra.

Allvarlig allergisk reaktion: andnöd, svullnad främst av ansikte och hals.

Sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1 000 patienter

Till följd av låga kalciumnivåer: oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi; till följd av hypokalcemi).

En njurfunktionssjukdom som kallas Fanconis syndrom (fastställs normalt av din läkare med

urinprover).

Mycket sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 10 000 patienter

Till följd av låga kalciumnivåer: kramper, domningar och ryckningar (till följd av hypokalcemi).

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan

vara tecken på en benskada i örat.

Osteonekros har i mycket sällsynta fall också observerats i andra ben än käken, särskilt i höft

eller lår. Informera omedelbart din läkare om du upplever symtom som nytillkommen eller

förrvärrad värk, smärta eller stelhet under behandling med Zoledronsyra medac eller efter

avslutad behandling.

Informera din läkare så snabbt som möjligt om du upplever någon av följande biverkningar:

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 patienter

Låg nivå av fosfat i blodet.

Vanliga: förekommer hos upp till 1 av 10 patienter

Huvudvärk och ett influensaliknande tillstånd som består av feber, trötthet, svaghet, dåsighet,

frysningar och värk i skelett, leder och/eller muskler. I de flesta fall krävs ingen behandling och

symptomen försvinner efter en kort tid (några timmar eller dagar).

Reaktioner från mag-tarmkanalen, t.ex. illamående och kräkningar, såväl som aptitförlust.

Inflammation i ögats bindhinna.

Låg nivå av röda blodkroppar (anemi).

Mindre vanliga: förekommer hos upp till 1 av 100 patienter

Överkänslighetsreaktioner.

Lågt blodtryck.

Bröstsmärta.

Hudreaktioner (rodnad och svullnad) vid infusionsstället, utslag, klåda.

Högt blodtryck, andfåddhet, yrsel, sömnstörningar, smakförändringar, darrningar, stickningar

eller domningar i händer och fötter, diarré, magont, muntorrhet.

Lågt antal vita blodkroppar och blodplättar.

Låg nivå i blodet av magnesium och kalium. Din läkare kommer att kontrollera detta och vidta

nödvändiga åtgärder.

Viktökning.

Ökad svettning.

Sömnighet.

Suddig syn, tårande ögon, ögonkänslighet för ljus.

Plötslig köldkänsla med svimning, slapphet eller kollaps.

Svårigheter att andas med väsningar eller hosta.

Nässelutslag.

Sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 1 000 patienter

Långsam puls.

Förvirring.

Ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan

förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i

lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.

Interstitiell lungsjukdom (inflammation i vävnaden runt lungblåsorna).

Influensaliknande symtom inklusive artrit och ledsvullnad.

Smärtande röda och/eller svullna ögon.

Mycket sällsynta: förekommer hos upp till 1 av 10 000 patienter

Svimningsanfall på grund av lågt blodtryck.

Allvarlig värk i skelett, leder och/eller muskler, vilket i enstaka fall kan vara invalidiserande.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zoledronsyra medac ska förvaras

Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska vet hur Zoledronsyra medac ska förvaras på korrekt

sätt (se avsnitt 6).

Efter första öppnandet ska Zoledronsyra medac infusionsvätska, lösning helst användas omgående.

Om lösningen inte används omgående ska den förvaras i kylskåp vid 2–8 °C.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är zoledronsyra. En flaska innehåller 4 mg zoledronsyra.

Övriga innehållsämnen är: mannitol, natriumcitrat och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zoledronsyra medac levereras som infusionsvätska, lösning i en 100 ml färglös glasflaska (typ I) med

gummiproppar (halobutyl, belagd med fluorpolymer) och flip-off-kapsyler av aluminium. En flaska

innehåller 100 mg lösning.

Zoledronsyra medac levereras i förpackningar om 1 flaska eller multiförpackningar om

4 förpackningar som var och en innehåller 1 flaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Hur du bereder och administrerar Zoledronsyra medac

Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning innehåller 4 mg zoledronsyra i

100 ml infusionslösning för omedelbar användning hos patienter med normal njurfunktion.

Endast för engångsbruk. All oanvänd lösning ska kasseras. Endast klar lösning fri från partiklar

och missfärgning ska användas. Aseptisk teknik måste följas under beredningen av infusionen.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör infusionsvätskan, lösningen användas omgående efter första

öppnandet. Om användning inte sker omgående, är förvaringstider och förvaringsvillkoren

innan administrering användarens ansvar och ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2–8 °C,

såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Den

kylda lösningen ska sedan återfå rumstemperatur innan administrering.

Lösningen innehållande zoledronsyra får inte spädas ytterligare eller blandas med andra

infusionslösningar. Den ges i form av en 15-minuters intravenös engångsinfusion i en separat

infusionsslang. Patientens vätskestatus måste kontrolleras innan och efter administreringen av

Zoledronsyra medac för att säkerställa att patienten är tillräckligt hydrerad.

Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning kan användas omgående utan

ytterligare beredning hos patienter med normal njurfunktion. Hos patienter med mild till måttlig

nedsättning av njurfunktionen, bör reducerade doser beredas enligt instruktionerna nedan.

För att bereda reducerade doser till patienter med CLcr ≤ 60 ml/min vid start, se tabell 1 nedan.

Avlägsna angiven volym av Zoledronsyra medac-lösning från flaskan och ersätt med en motsvarande

volym av steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion, eller 50 mg/ml (5 %)

vikt/volymprocent glukos injektionsvätska, lösning.

Blanda inte Zoledronsyra medac med lösningar som innehåller kalcium eller andra divalenta

katjonlösningar. t.ex. Ringer-laktatlösning.

Tabell 1:

Beredning av reducerade doser av Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska,

lösning

Kreatininclearance

vid start (ml/min)

Avlägsna följande

mängd av

Zoledronsyra medac

infusionsvätska,

lösning (ml)

Ersätt med följande

volym av steril

natriumkloridlösning

9 mg/ml (0,9 %), eller

50 mg/ml (5 %) glukos

injektionsvätska,

lösning (ml)

Justerad dos (mg

zoledronsyra i 100 ml)

50–60

12,0

12,0

40–49

18,0

18,0

30–39

25,0

25,0

*Doserna har beräknats förutsatt att målet för AUC är 0,66 (mghr/l) (CLcr = 75 ml/min). De

reducerade doserna för patienter med nedsatt njurfunktion förväntas uppnå samma AUC som

observerats hos patienter med ett creatininclearance på 75 ml/min.

Studier med glasflaskor, ett flertal typer av infusionspåsar och infusionsslangar av

polyvinylklorid, polyetylen och polypropylen (förfyllda med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning eller 50 mg/ml (5 %) vikt/volymprocent glukoslösning) visade inte på

några inkompatibiliteter med zoledronsyra.

Då det inte finns några data avseende Zoledronsyra medacs kompatibilitet med andra

intravenöst administrerade substanser, får Zoledronsyra medac inte blandas med andra

läkemedel/substanser och bör alltid ges via en separat venös infart.

Hur Zoledronsyra medac ska förvaras

Förvara Zoledronsyra medac utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter Utg.dat.

Den beredda infusionsvätskan, lösningen av Zoledronsyra medac bör användas omgående. Om

lösningen inte används omgående är förvaringen innan administrering användarens ansvar och

ska ske i kylskåp vid 2–8 °C.

Den totala tiden mellan spädning, kylskåpsförvaring och administreringstidens slut ska inte

överskrida 96 timmar.

Får ej frysas.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En flaska med 100 ml lösning innehåller 4 mg zoledronsyra (som monohydrat).

En ml lösning innehåller 0,04 mg zoledronsyra (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Infusionsvätska, lösning.

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Förebyggande av skelettrelaterade händelser (patologiska frakturer, ryggradskompression,

strålning av eller kirurgiskt ingrepp i benvävnad eller tumörinducerad hyperkalcemi) hos vuxna

patienter med avancerade benvävnadsmetastaser.

Behandling av vuxna patienter med tumörinducerad hyperkalcemi (TIH).

4.2

Dosering och administreringssätt

Zoledronsyra medac får endast förskrivas och administreras till patienter av sjukvårdspersonal som har

erfarenhet av intravenös administrering av bisfosfonater. Patienter som behandlas med Zoledronsyra

medac ska få bipacksedeln och påminnelsekortet för patienter.

Dosering

Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser

Vuxna samt äldre personer

Den rekommenderade dosen vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med

avancerade benvävnadsmetastaser är 4 mg zoledronsyra var tredje till fjärde vecka.

Patienter bör också ges ett dagligt tillägg av kalcium 500 mg samt 400 IE vitamin D.

I beslutet att behandla patienter med benvävnadsmetastaser för förebyggande av skelettrelaterade

händelser ska hänsyn tas till att effekten av behandlingen sätter in efter 2–3 månader.

Behandling av TIH

Vuxna samt äldre personer

Den rekommenderade dosen vid hyperkalcemi (albuminkorrigerat serumkalcium

12,0 mg/dl eller

3,0 mmol/l) är en engångsdos av 4 mg zoledronsyra.

Nedsatt njurfunktion

TIH:

Zoledronsyrabehandling av patienter med TIH, vilka har gravt nedsatt njurfunktion ska övervägas

endast efter värdering av riskerna och fördelarna med behandlingen. I de kliniska studierna har

patienter med serumkreatinin > 400 µmol/l eller > 4,5 mg/dl exkluderats. Ingen dosjustering är

nödvändig för patienter med tumörinducerad hyperkalcemi (TIH) med serumkreatinin < 400 µmol/l

eller < 4,5 mg/dl (se avsnitt 4.4).

Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser

När man initierar behandling med zoledronsyra hos patienter med multipelt myelom eller

metastaserande skelettlesioner från solida tumörer, bör serumkreatinin och kreatininclearance (CLcr)

kontrolleras. CLcr beräknas från serumkreatinin med hjälp av Cockcroft-Gaults formel. Zoledronsyra

rekommenderas inte till patienter, vilka före insättning av behandling har grav nedsättning av

njurfunktionen, vilket för denna patientkategori definieras som CLcr < 30 ml/min. I kliniska

prövningar har patienter med serumkreatinin > 265 µmol/l eller > 3,0 mg/dl exkluderats från

prövningarna.

Hos patienter med normal njurfunktion (definierat som CLcr > 60 ml/min), kan zoledronsyra

4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning administreras direkt utan någon ytterligare beredning. Hos

patienter med benvävnadsmetastaser som före initiering av behandling har mild till måttligt nedsatt

njurfunktion, vilket för denna patientkategori definierades som CLcr 30–60 ml/min, rekommenderas

följande dos av zoledronsyra (se också avsnitt 4.4).

Kreatininclearance vid start (ml/min)

Rekommenderad dos av zoledronsyra*

> 60

4,0 mg

50–60

3,5 mg*

40–49

3,3 mg*

30–39

3,0 mg*

*

Doserna har kalkylerats under förutsättning att det önskade målet för AUC är 0,66 (mghr/l)

(CLcr

75 ml/min). Den reducerade dosen för patienter med nedsatt njurfunktion förväntas uppnå

samma AUC som den som har setts hos patienter med kreatininclearance på 75 ml/min.

Efter initiering av behandling, bör serumkreatinin kontrolleras innan varje dos av zoledronsyra

administreras och uppehåll ska göras i behandlingen om njurfunktionen försämras. I de kliniska

prövningarna definierades en försämring av njurfunktionen enligt följande:

För patienter med normalt kreatininvärde vid start (< 1,4 mg/dl eller < 124

mol/l), en ökning

med 0,5 mg/dl eller 44

mol/l;

För patienter med abnormt värde vid start (> 1,4 mg/dl eller > 124

mol/l), en ökning med

1,0 mg/dl eller 88

mol/l.

I de kliniska studierna upptogs behandlingen med zoledronsyra när kreatininnivåerna hade återgått till

inom 10 % av utgångsvärdet (se avsnitt 4.4). Zoledronsyrabehandlingen ska återupptas med samma

dos som gavs innan behandlingen avbröts.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för zoledronsyra för barn i åldern 1 år till 17 år har inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Intravenös användning.

Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning ska ges som engångsdos under åtminstone

15 minuter.

Hos patienter med normal njurfunktion, definierat som CLcr > 60 ml/min ska zoledronsyra

4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning inte spädas ytterligare.

Hos patienter med mild till måttlig nedsättning av njurfunktionen, rekommenderas reducerade doser

av Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (se avsnitt ”Dosering” ovan och

avsnitt 4.4).

För att bereda reducerade doser till patienter med CLcr ≤ 60 ml/min vid start, se tabell 1 nedan.

Avlägsna angiven volym av Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning från flaskan

och ersätt med en motsvarande volym av steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion,

eller 50 mg/ml (5 %) glukos injektionsvätska, lösning.

Tabell 1:

Beredning av reducerade doser av Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska,

lösning

Kreatininclearance vid

start (ml/min)

Avlägsna följande

mängd av Zoledronsyra

medac infusionsvätska,

lösning (ml)

Ersätt med följande

volym av steril

natriumkloridlösning

9 mg/ml (0,9 %), eller

50 mg/ml (5 %) glukos

injektionsvätska,

lösning (ml)

Justerad dos (mg

zoledronsyra i 100 ml)

50–60

12,0

12,0

40–49

18,0

18,0

30–39

25,0

25,0

Zoledronsyra medac 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning får inte blandas med andra

infusionslösningar utan ska administreras som en intravenös engångsinfusion i en separat

infusionsslang.

Patienter måste hållas väl hydrerade före och efter administrering av zoledronsyra.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra bisfosfonater eller mot något hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1.

Amning (se avsnitt 4.6)

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Patienter måste undersökas innan zoledronsyra administreras för att säkerställa att de är tillräckligt

hydrerade.

Övervätskning ska undvikas hos patienter med risk för hjärtsvikt.

Hyperkalcemirelaterade metaboliska standardparametrar, som t.ex. serumnivåerna av kalcium, fosfat

och magnesium måste noga följas efter att behandling med zoledronsyra inletts. Om hypokalcemi,

hypofosfatemi eller hypomagnesemi uppkommer, kan korttidsbehandling behöva insättas. Patienter

med obehandlad hyperkalcemi har i allmänhet viss grad av nedsatt njurfunktion, därför bör noggrann

kontroll av njurfunktionen övervägas.

Andra läkemedel som innehåller zoledronsyra som aktiv substans är tillgängliga för

osteoporosindikationer och behandling av Pagets sjukdom i skelettet. Patienter som behandlas med

Zoledronsyra medac bör inte behandlas samtidigt med sådana läkemedel eller någon annan

bisfosfonat, eftersom effekterna vid kombination av dessa läkemedel är okända.

Njurinsufficiens

Patienter med diagnosen TIH och tecken på försämring av njurfunktionen bör noggrant utredas med

hänsyn tagen till om den tänkbara fördelen uppväger den möjliga risken av behandlingen med

zoledronsyra.

I beslutet att behandla patienter med benvävnadsmetastaser för att förebygga skelettrelaterade

händelser ska tas hänsyn till att effekten av behandlingen sätter in efter 2–3 månader.

Zoledronsyra har satts i samband med rapporter angående minskad njurfunktion. Faktorer som kan öka

risken för försämring av njurfunktionen inkluderar dehydrering och tidigare förekomst av nedsatt

njurfunktion, flera behandlingscykler med zoledronsyra 4 mg och andra bisfosfonater, likaså

användningen av andra nefrotoxiska läkemedel. Även om risken minskar då zoledronsyra

administreras i dosen 4 mg under 15 minuter, kan ändå försämring av njurfunktionen inträffa.

Försämrad njurfunktion, utveckling till njursvikt och dialys har rapporterats hos patienter efter den

initiala dosen eller en engångsdos av 4 mg zoledronsyra. Höjning av serumkreatinin förekommer

också hos några patienter vid kronisk administrering av zoledronsyra vid rekommenderade doser för

att förebygga skelettrelaterade händelser, även om detta förekommer mindre ofta.

Patienter bör kontrolleras med avseende på serumkreatinin före varje dos av zoledronsyra. Vid start av

behandling av patienter med benvävnadsmetastaser samt med samtidig mild och måttlig

njurnedsättning, rekommenderas lägre doser av zoledronsyra. Hos patienter som visar prov på

försämrad njurfunktion under behandlingen, ska uppehåll göras i behandlingen med zoledronsyra.

Behandlingen med zoledronsyra ska endast återupptas när kreatininnivåerna i serum har återgått till

inom 10 % av utgångsvärdet. Behandlingen med Zoledronsyra medac ska återupptas med samma dos

som gavs innan behandlingen avbröts.

På grund av den möjliga påverkan på njurfunktionen av zoledronsyra samt brist på kliniska

säkerhetsdata för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (definerades i kliniska studier som

serumkreatinin

400 mikromol/l eller

4,5 mg/dl för patienter med TIH respektive

265 mikromol/l

eller

3,0 mg/dl för patienter med cancer och benvävnadsmetastaser) vid start och endast begränsade

farmakokinetiska data för patienter med gravt nedsatt njurfunktion vid start (kreatininclearance

< 30 ml/min) kan inte användningen av zoledronsyra rekommenderas till patienter med gravt nedsatt

njurfunktion.

Leverinsufficiens

Då kliniska data endast finns i begränsad omfattning vad gäller patienter med gravt nedsatt

leverfunktion kan inga speciella rekommendationer ges för denna patientkategori.

Osteonekros

Osteonekros i käken

Osteonekros i käken (ONJ) har rapporterats i mindre vanliga fall i kliniska prövningar och efter

godkännandet för försäljning hos patienter som får zoledronsyra. Erfarenhet efter

marknadsintroduktion och från litteraturen indikerar en större frekvens av ONJ-rapporter baserat på

tumörtyp (avancerad bröstcancer, multipelt myelom). En studie visade att ONJ förekom i högre

utsträckning hos myelompatienter jämfört med andra cancerformer (se avsnitt 5.1).

Start av behandling eller ny behandlingsomgång bör senareläggas hos patienter med oläkta öppna

mjukdelsskador i munnen, förutom i medicinska nödsituationer. En tandundersökning med lämplig

förebyggande tandvård och en individuell nytta–riskbedömning rekommenderas innan behandling

med bisfosfonater påbörjas hos patienter med samtidiga riskfaktorer.

Följande riskfaktorer bör beaktas vid bedömning av en individs risk att utveckla ONJ:

Potensen av bisfosfonaten (högre risk för potenta substanser), administreringssätt (högre risk

vid parenteral administrering) och kumulativ dos av bisfosfonat.

Cancer, samtidiga tillstånd (t.ex. anemi, koagulopatier, infektion), rökning.

Samtidiga behandlingar: kemoterapi, angiogeneshämmare (se avsnitt 4.5), strålbehandling mot

hals och huvud, kortikosteroider.

Tidigare tandsjukdomar, dålig munhygien, parodontal sjukdom, invasiva tandingrepp (t.ex.

tandextraktioner) och dåligt anpassad tandprotes.

Alla patienter bör uppmuntras att upprätthålla god munhygien, genomgå regelbundna tandkontroller

och omedelbart meddela eventuella symtom i munhålan, såsom tandrörlighet, smärta eller svullnad,

sår som inte läker eller sekret under behandling med Zoledronsyra medac. Under behandling bör

invasiva tandingrepp endast utföras efter noggrant övervägande och undvikas i nära anslutning till

administrering av zoledronsyra.

För patienter som utvecklar osteonekros i käken under tiden de behandlas med bisfosfonater kan

tandkirurgi medföra att tillståndet förvärras. För patienter som behöver genomgå tandingrepp finns

inga data tillgängliga som ger indikation om avbruten behandling med bisfosfonater minskar risken för

osteonekros i käken.

Behandlingsplanen för patienter som utvecklar ONJ bör läggas upp i nära samarbete mellan den

behandlande läkaren och en tandläkare/käkkirurg med erfarenhet av ONJ.

Tillfälligt avbrytande av behandling med zoledronsyra bör övervägas tills tillståndet har gått tillbaka

och bidragande riskfaktorer har minskats, om möjligt.

Osteonekros i andra kroppsdelar

Osteonekros i den yttre hörselgången har rapporterats vid användning av bisfosfonater, främst i

samband med långvarig terapi. Möjliga riskfaktorer för osteonekros i den yttre hörselgången är bland

annat steroidanvändning och kemoterapi och/eller lokala riskfaktorer såsom infektion eller trauma.

Risken för osteonekros i den yttre hörselgången bör övervägas hos patienter som får bisfosfonater och

som uppvisar öronsymtom såsom kroniska öroninfektioner.

Dessutom har det förekommit sporadiska rapporter om osteonekros i andra kroppsdelar, inklusive

höften och lårbenet, främst rapporterade hos vuxna cancerpatienter som behandlas med Zoledronsyra

medac.

Muskuloskeletal smärta

Hos patienter som har behandlats med bisfosfonater, inklusive zoledronsyra, har det under

försäljningsperioden rapporterats om svåra skelett- och ledsmärtor och/eller muskelsmärta, vilket i

enstaka fall har medfört funktionsnedsättning. Sådana rapporter har emellertid varit sällan

förekommande. Tiden till symptomets uppträdande varierade från en dag till flera månader efter

påbörjad behandling. De flesta patienter erhöll lindring av symptomen efter att behandlingen avbrutits.

En undergrupp fick återfall av symptomen då zoledronsyra eller annan bisfosfonat återinsattes.

Atypiska femurfrakturer

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer har rapporterats vid behandling med

bisfosfonater, främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos. Dessa tvärgående

eller korta, sneda frakturer kan inträffa var som helst längs femur, från strax under den mindre

trokantern till strax ovanför epikondylerna. Frakturerna inträffar efter minimalt eller inget trauma och

en del patienter upplever smärta i lår eller ljumske, ofta förenat med röntgenologisk stressfraktur,

veckor till månader före den kompletta femurfrakturen. Frakturerna är ofta bilaterala, därför bör

motsatt femur undersökas hos patienter som behandlats med bisfosfonater och som har ådragit sig en

fraktur i femurskaftet. Dålig läkning av dessa frakturer har också rapporterats. Utsättning av

bisfosfonatbehandling hos patienter med misstänkt atypisk femurfraktur bör övervägas i avvaktan på

utvärdering av patienten och baseras på en individuell nytta/riskbedömning.

Patienter som behandlas med bisfosfonater bör uppmanas att rapportera smärta i lår, höft eller ljumske

och varje patient med sådana symptom bör utredas med frågeställningen inkomplett femurfraktur.

Hypokalcemi

Hypokalcemi har rapporterats hos patienter som behandlats med zoledronsyra. Hjärtarytmier och

neurologiska biverkningar (inklusive konvulsioner, hypestesi och tetani) har rapporterats sekundärt till

följd av allvarlig hypokalcemi.Uttalad hypokalcemi som krävt sjukhusvård har rapporterats. I vissa fall

kan livshotande hypokalcemi uppträda (se avsnitt 4.8).

Försiktighet rekommenderas när zoledronsyra administreras tillsammans med läkemedel som är kända

för att orsaka hypokalcemi då de kan ha en synergistisk effekt vilket kan leda till allvarlig

hypokalcemi (se avsnitt 4.5) Serumkalcium skall kontrolleras och hypokalcemi måste åtgärdas innan

behandling med zoledronsyra inleds. Patienter skall erhålla adekvant tillägg av kalcium och vitamin D.

Natrium

Zoledronsyra medac innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill

”natriumfrittˮ.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

I kliniska studier har zoledronsyra administrerats samtidigt med vanligt förekommande cytostatika,

diuretika, antibiotika och analgetika utan att interaktioner av klinisk betydelse har uppträtt.

Zoledronsyra uppvisar ingen märkbar bindning till plasmaproteiner och inhiberar inte humana P450-

enzymer

in vitro

(se avsnitt 5.2), men inga regelrätta interaktionsstudier har utförts.

Försiktighet rekommenderas då bisfosfonater ges tillsammans med aminoglykosider, calcitonin eller

loopdiuretika eftersom dessa medel kan ha en additiv effekt, vilket leder till en lägre nivå av

serumkalcium under längre perioder än nödvändigt (se avsnitt 4.4).

Försiktighet ska iakttagas när zoledronsyra används tillsammans med andra potentiellt nefrotoxiska

läkemedel. Möjligheten att hypomagnesemi kan utvecklas under behandlingen bör också

uppmärksammas.

Hos patienter med multipelt myelom kan risken för nedsatt njurfunktion öka när zoledronsyra används

i kombination med talidomid.

Försiktighet ska iakttas när zoledronsyra administreras med antiangiogena läkemedel eftersom en ökad

incidens av osteonekros i käken (ONJ) har observerats hos patienter som behandlas med dessa

läkemedel samtidigt.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med zoledronsyra saknas. Djurstudier med

zoledronsyra har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är

okänd. Zoledronsyra ska inte användas under graviditet. Kvinnor i fertil ålder bör avrådas från att bli

gravida.

Amning

Det är inte känt om zoledronsyra passerar över i bröstmjölk. Zoledronsyra är kontraindicerat hos

ammande kvinnor (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

Potentiella oönskade effekter av zoledronsyra på fertilitet av föräldra- och F1-generationen studerades

hos råttor. Detta visade förstärkta farmakologiska effekter som ansågs vara relaterade till substansens

hämning av kalciummetabolismen i skelett, vilket resulterade i periparturient hypokalcemi, som är en

klasseffekt av bisfosfonater, dystoci och tidigt avslutande av studien. Dessa resultat förhindrade

således att en definitiv effekt av zoledronsyra på fertilitet hos människa kunde fastställas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Biverkningar såsom yrsel och somnolens kan ha effekt på förmågan att framföra fordon eller använda

maskiner, varför försiktighet bör iakttas när zoledronsyra används i samband med bilkörning och

användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Inom tre dagar efter administrering av zoledronsyra, har en akutfasreaktion ofta rapporterats, med

symtom inkluderande bensmärta, feber, trötthet, artralgi, myalgi, stelhet och artrit med påföljande

ledsvullnad. Dessa symtom är vanligen övergående inom några dagar (se beskrivning av vissa

biverkningar).

Följande är de viktiga identifierade riskerna med zoledronsyra inom de godkända indikationerna:

Nedsatt njurfunktion, osteonekros i käken, akutfasreaktion, hypokalcemi, förmaksflimmer, anafylaxi,

interstitiell lungsjukdom. Frekvenserna för var och en av dessa identifierade risker visas i tabell 2.

Lista med biverkningar i tabellform

Följande biverkningar, uppräknade i tabell 2, har sammanställts från kliniska prövningar och rapporter

efter marknadsföring huvudsakligen vid kronisk behandling med 4 mg zoledronsyra:

Tabell 2

Biverkningarna är indelade i olika frekvenser med de mest vanliga först. Mycket vanliga (

1/10),

vanliga (

1/100, < 1/10), mindre vanliga (

1/1 000, < 1/100), sällsynta (

1/10 000, < 1/1 000),

mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Vanliga:

Anemi

Mindre vanliga:

Trombocytopeni, leukopeni

Sällsynta:

Pancytopeni

Immunsystemet

Mindre vanliga:

Överkänslighetsreaktioner

Sällsynta:

Angioneurotiska ödem

Psykiska störningar

Mindre vanliga:

Oro, sömnstörningar

Sällsynta:

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Huvudvärk

Mindre vanliga

:

Yrsel, parestesi, dysgeusi, hypoestesi,

hyperestesi, darrningar, somnolens

Mycket sällsynta:

Konvulsioner, hypestesi och tetani (sekundärt

till hypokalcemi)

Ögon

Vanliga:

Konjunktivit

Mindre vanliga:

Dimsyn, sklerit och orbital inflammation

Sällsynta:

Mycket sällsynta:

Uveit

Episklerit

Hjärtat

Mindre vanliga:

Hypertoni, hypotoni, förmaksflimmer,

hypotension ledande till synkope eller

cirkulationskollaps

Sällsynta:

Bradykardi, hjärtarytmi (sekundärt till

hypokalcemi)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga:

Dyspné, hosta, bronkkonstriktion

Sällsynta:

Interstitiell lungsjukdom

Magtarmkanalen

Vanliga:

Illamående, kräkningar, minskad aptit

Mindre vanliga:

Diarré, förstoppning, buksmärta, dyspepsi,

stomatit, muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

Klåda, utslag (inklusive erytematösa och

fläckvisa utslag), ökad svettning

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Värk i skelettet, myalgi, artralgi, generell

smärta

Mindre vanliga:

Muskelspasmer, osteonekros i käken

Mycket sällsynta:

Osteonekros i den yttre hörselgången

(bisfosfonat klassbiverkning) och i andra

kroppsdelar inklusive lårben och höft

Njurar- och urinvägar

Vanliga

:

Njursvikt

Mindre vanliga

:

Sällsynta:

Akut njursvikt, hematuri, proteinuri

Förvärvat Fanconis syndrom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

Feber, influensaliknande syndrom (inklusive

trötthet, stelhet, sjukdomskänsla och rodnad)

Mindre vanliga:

Asteni, perifera ödem, reaktioner vid

injektionsstället (inklusive smärta, irritation,

svullnad, skleros), bröstsmärtor, viktökning,

anafylaktisk reaktion/chock, urtikaria

Sällsynt:

Artrit och ledsvullnad som ett symtom på

akutfasreaktion

Undersökningar

Mycket vanliga:

Hypofosfatemi

Vanliga:

Ökning av blodkreatinin och blodurea,

hypokalcemi

Mindre vanliga:

Hypomagnesemi, hypokalemi

Sällsynta:

Hyperkalemi, hypernatremi

Beskrivning av vissa biverkningar

Nedsatt njurfunktion

Zoledronsyra har associerats med rapporter om nedsatt njurfunktion. I en poolad analys av

säkerhetsdata från zoledronsyraregistreringsstudierna på förebyggande av skelettrelaterade händelser

hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser, var frekvensen av njurrelaterade biverkningar

med misstänkt orsakssamband för zoledronsyra enligt följande: multipelt myelom (3,2 %),

prostatacancer (3,1 %), bröstcancer (4,3 %), lungtumörer och andra solida tumörer (3,2 %). Faktorer

som kan öka risken för försämring av njurfunktionen inkluderar dehydrering, redan existerande

nedsatt njurfunktion, upprepade behandlingscykler med zoledronsyra eller andra bisfosfonater, liksom

samtidig användning av nefrotoxiska läkemedel eller användning av kortare infusionstider än

rekommenderat. Försämrad njurfunktion, progress mot njursvikt samt dialys har rapporterats hos

patienter efter initial dos eller engångsdos av 4 mg zoledronsyra (se avsnitt 4.4).

Osteonekros i käken

Fall av osteonekros i käken har rapporterats i huvudsak hos cancerpatienter som behandlats med

läkemedel som hämmar benresorption, såsom Zoledronsyra medac (se avsnitt 4.4). Flera av dessa

patienter fick också kemoterapi och kortikosteroider och hade tecken på lokal infektion inkluderande

osteomyelit. Majoriteten av rapporterna hänför sig till cancerpatienter som har genomgått

tandextraktioner eller andra tandkirurgiska ingrepp.

Förmaksflimmer

I en treårig, randomiserad, dubbel-blind, kontrollerad studie som utvärderade effekten och säkerheten

av zoledronsyra 5 mg en gång årligen jämfört med placebo vid behandling av postmenopausal

osteoporos (PMO), var den totala incidensen av förmaksflimmer 2,5 % (96 av 3 862) och 1,9 % (75 av

3 852) hos patienter som fick zoledronsyra 5 mg respektive placebo. Frekvensen av förmaksflimmer

rapporterat som allvarlig biverkan var 1,3 % (51 av 3 862) och 0,6 % (22 av 3 852) hos patienter som

fick zoledronsyra 5 mg respektive placebo. Obalansen som observerades i denna studie har inte

observerats i andra studier med zoledronsyra, inklusive de med zoledronsyra 4 mg var 3:e till 4:e

vecka hos onkologipatienter. Mekanismen bakom den ökade incidensen av förmaksflimmer i denna

enskilda studie är okänd.

Akutfasreaktion

Denna biverkan består av en samling av symtom som inkluderar feber, myalgi, huvudvärk, smärta i

extremiteter, illamående, kräkningar, diarré, artralgi och artrit med påföljande ledsvullnad.

Tillslagstiden är ≤ 3 dagar efter infusion av zoledronsyra och reaktionen refereras också genom

användning av termerna ”influensaliknande” eller ”post-dos” symtom.

Atypiska femurfrakturer

Efter marknadsföring har följande biverkningar rapporterats (frekvens: sällsynt):

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer (bisfosfonat klassbiverkning).

Hypokalcemirelaterade biverkningar

Hypokalcemi är en viktig fastställd risk för zoledronsyra inom godkända indikationer. Baserat på en

genomgång av både kliniska studier och fallrapporter efter godkännandet finns tillräckliga bevis för ett

samband mellan behandling med zoledronsyra, rapporterade fall av hypokalcemi och sekundär

utveckling av hjärtarytmi. Dessutom ses ett samband mellan hypokalcemi och sekundära neurologiska

biverkningar såsom konvulsioner, hypestesi och tetani (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Klinisk erfarenhet av akut överdosering med zoledronsyra saknas. Felaktig administrering av doser

upp till 48 mg av zoledronsyra har rapporterats. Patienter som har fått större doser än rekommenderat

(se avsnitt 4.2) måste kontrolleras noga, eftersom nedsatt njurfunktion (inklusive njursvikt) och

onormala värden av serumelektrolyter (inklusive kalcium, fosfor och magnesium) har observerats. I

händelse av kliniskt betydelsefull hypokalcemi bör en intravenös infusion av kalciumglukonat ges.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Läkemedel för behandling av bensjukdomar, bisfosfonater, ATC-kod:

M05BA08.

Verkningsmekanism

Zoledronsyra tillhör kategorin bisfosfonater och verkar huvudsakligen på benvävnad. Den hämmar

den osteoklastiska benresorptionen.

Bisfosfonaternas selektiva effekt på benvävnad grundar sig på deras höga affinitet till mineraliserat

ben, men den exakta molekylära mekanism som leder till hämningen av osteoklastaktiviteten är

fortfarande inte klarlagd. I långtidsstudier på djur hämmar zoledronsyra benresorptionen utan att ha

någon negativ inverkan på benvävnadens bildning, mineralisering eller mekaniska egenskaper.

Förutom att vara en potent hämmare av benresorptionen har zoledronsyra också flera

antitumöregenskaper som kan bidraga till dess sammantagna effekt vid behandlingen av

metastaserande bensjukdom. Följande egenskaper har visats i prekliniska studier:

In vivo:

Hämning av den osteoklastiska benresorptionen, som ändrar benmärgens mikromiljö

och gör att den mindre främjar tillväxt av tumörceller, antiangiogen aktivitet och

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/681300/2015

EMEA/H/C/002359

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zoledronic acid medac

zoledronsyra

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zoledronic

acid medac. Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den

kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina

rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Zoledronic acid medac?

Zoledronic acid medac är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen zoledronsyra. Det finns

som 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven) och som 4 mg/5 ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning.

Zoledronic acid medac är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel

som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Zometa. Mer information om generiska läkemedel

finns i dokumentet med frågor och svar här

Vad används Zoledronic acid medac för?

Zoledronic acid medac kan användas för att förhindra skelettkomplikationer hos vuxna med avancerad

cancer som drabbar benvävnaden. I detta ingår frakturer (brott på skelettben), ryggradskompression

(när ryggmärgen trycks ihop av skelettet), rubbningar i benvävnaden som kräver strålbehandling eller

kirurgiskt ingrepp samt hyperkalcemi (hög kalciumhalt i blodet). Zoledronic acid medac kan också

användas för att behandla hyperkalcemi som orsakas av tumörer.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Zoledronic acid medac?

Zoledronic acid medac får endast användas av läkare som har erfarenhet av denna typ av läkemedel

som ges i en ven.

Zoledronic acid medac

EMA/681300/2015

Sida 2/3

Den normala dosen är en infusion med 4 mg under minst 15 minuter. När läkemedlet används för att

förebygga skelettkomplikationer kan infusionen upprepas var tredje till var fjärde vecka och

patienterna bör också ta tillskott av kalcium och D-vitamin. En lägre dos rekommenderas för patienter

med skelettmetastaser (när cancern har spridit sig till benvävnaden) om de har lindriga till måttliga

njurproblem. Läkemedlet rekommenderas inte till patienter med svåra njurproblem.

Hur verkar Zoledronic acid medac?

Den aktiva substansen i Zoledronic acid medac, zoledronsyra, är en bisfosfonat. Den blockerar effekten

av osteoklasterna, de celler i kroppen som medverkar till att bryta ned benvävnaden. Detta minskar

förlusten av benvävnad. Den minskade benvävnadsförlusten gör att skelettbenen inte bryts lika lätt,

vilket bidrar till att förebygga frakturer hos cancerpatienter med skelettmetastaser.

Patienter med tumörer kan ha hög kalciumhalt i blodet eftersom kalcium frisätts från skelettbenen.

Genom att Zoledronic acid medac förhindrar nedbrytningen av benvävnad bidrar det också till att

mindre kalcium frisätts till blodet.

Hur har Zoledronic acid medacs effekt undersökts?

Företaget har lagt fram data om zoledronsyra från publicerad litteratur. Inga ytterligare studier behövs

eftersom Zoledronic acid medac är ett generiskt läkemedel som ges genom infusion och innehåller

samma aktiva substans som referensläkemedlet Zometa.

Vilka är fördelarna och riskerna med Zoledronic acid medac?

Eftersom Zoledronic acid medac är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med

referensläkemedlet anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför har Zoledronic acid medac godkänts?

CHMP fann att det styrkts att Zoledronic acid medac i enlighet med EU:s krav har likvärdig kvalitet och

är bioekvivalent med Zometa. Kommittén fann därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna,

liksom för Zometa. Kommittén rekommenderade att Zoledronic acid medac skulle godkännas för

försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zoledronic acid

medac?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Zoledronic acid medac används så säkert som

möjligt. I enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och

bipacksedeln för Zoledronic acid medac. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som

vårdpersonal och patienter ska vidta.

Företaget som marknadsför Zoledronic acid medac kommer att tillhandahålla ett kort till patienterna

med information om risken för osteonekros i käken (skadad benvävnad i käken, vilket kan leda till

smärta, sår i munnen eller tandlossning) och en uppmaning om att kontakta läkare om de upplever

symtom.

Zoledronic acid medac

EMA/681300/2015

Sida 3/3

Mer information om Zoledronic acid medac

Den 3 augusti 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning för Zoledronic

acid medac som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Zoledronic acid medac finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2015.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen