Ziextenzo

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-05-2021

Aktiva substanser:
pegfilgrastim
Tillgänglig från:
Sandoz GmbH
ATC-kod:
L03AA13
INN (International namn):
pegfilgrastim
Terapeutisk grupp:
Immunstimulatorer,
Terapiområde:
neutropeni
Terapeutiska indikationer:
Reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos vuxna patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom).
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004802
Tillstånd datum:
2018-11-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004802

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

12-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

12-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Ziextenzo 6 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

pegfilgrastim

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ziextenzo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Ziextenzo

Hur du använder Ziextenzo

Eventuella biverkningar

Hur Ziextenzo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ziextenzo är och vad det används för

Ziextenzo innehåller den aktiva substansen pegfilgrastim. Pegfilgrastim är ett protein som med hjälp av

bioteknik produceras i en bakterie som kallas

E. coli

. Det tillhör en grupp proteiner som kallas cytokiner

och det är mycket likt ett naturligt protein (granulocytkolonistimulerande faktor) som produceras i

kroppen.

Ziextenzo används för att minska tiden av neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) och förekomsten av

febril neutropeni (lågt antal vita blodkroppar med samtidig feber) som kan bero på användningen av

cytotoxisk kemoterapi (läkemedel som förstör snabbt växande celler). De vita blodkropparna är viktiga,

eftersom de hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Dessa blodkroppar är mycket känsliga för

kemoterapi och denna behandling kan leda till att deras antal minskar i kroppen. Om antalet vita

blodkroppar sjunker till en låg nivå finns det kanske inte tillräckligt många kvar i kroppen för att

bekämpa bakterier och då kan du bli mer mottaglig för infektioner.

Din läkare har gett dig Ziextenzo för att hjälpa din benmärg (den del i skelettet där blodkroppar bildas)

att bilda fler vita blodkroppar som hjälper din kropp att bekämpa infektioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Ziextenzo

Använd inte Ziextenzo

om du är allergisk mot pegfilgrastim, filgrastim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ziextenzo:

om du drabbas av en allergisk reaktion, vilket kan yttra sig som en svaghetskänsla, blodtrycksfall,

andningssvårigheter, svullnad i ansiktet (anafylaxi), rodnad och vallningar, utslag och

hudområden med klåda.

om du har hosta, feber och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på akut andnödssyndrom.

om du drabbas av en eller flera av följande biverkningar:

svullnad eller vätskeansamling, som kan förekomma samtidigt som du kissar mer sällan än

vanligt; andningssvårigheter; svullen buk och en känsla av övermättnad; allmän

trötthetskänsla

Detta kan vara symtom på ett tillstånd som kallas kapillärläckagesyndrom, vilket gör att blod

läcker ut från de små blodkärlen. Se avsnitt 4.

om du drabbas av smärta i övre delen av buken på vänster sida eller spetsen av vänster

skulderblad. Detta kan vara ett tecken på mjältproblem (splenomegali).

om du nyligen har haft en allvarlig lunginfektion (pneumoni), vätska i lungorna (lungödem),

inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom) eller avvikande resultat vid bröströntgen

(lunginfiltration).

om du vet att du har förändrat antal blodkroppar (t.ex. ökat antal vita blodkroppar eller anemi)

eller minskat antal blodplättar, vilket minskar blodets förmåga att levra sig (trombocytopeni).

Läkaren kan vilja kontrollera detta oftare än vanligt.

om du har sicklecellanemi. Läkaren kan vilja kontrollera detta oftare än vanligt.

om du är en patient med bröstcancer eller lungcancer, då Ziextenzo i kombination med

kemoterapi och/eller strålbehandling kan öka risken för ett cancerförstadium som kallas

myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller en blodcancer som kallas akut myeloisk leukemi (AML).

Symtom kan innefatta trötthet, feber samt enkel uppkomst av blåmärken och blödningar.

om du drabbas av plötsliga tecken på allergi, som utslag, klåda eller nässelutslag, svullnad i

ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, andfåddhet, väsande andning eller

andningssvårigheter. Dessa kan vara tecken på en svår allergisk reaktion.

om du har symtom som tyder på inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod

från hjärtat och ut i kroppen). Detta har rapporterats med frekvensen ”sällsynt” hos

cancerpatienter och friska donatorer. Symtomen kan innefatta feber, buksmärta, sjukdomskänsla,

ryggsmärta och ökade inflammatoriska markörer. Tala om för din läkare om du upplever dessa

symtom.

Du kommer regelbundet att få lämna blod- och urinprover eftersom pegfilgrastim kan skada de små

filtren i dina njurar (glomerulonefrit).

Allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom) har rapporterats vid användning av Ziextenzo.

Sluta använda Ziextenzo och uppsök omedelbart vård om du upplever något av symtomen som beskrivs

i avsnitt 4.

Tala med läkaren om risken för att drabbas av blodcancer. Om du utvecklar eller löper hög risk att

utveckla blodcancer ska du inte använda Ziextenzo, om inte läkaren säger att du ska göra det.

Försämrat behandlingssvar på pegfilgrastim

Om du slutar att svara på behandlingen med pegfilgrastim eller om behandlingssvaret avtar, kommer

läkaren att undersöka orsakerna till detta. Din läkare kommer bland annat att kontrollera om du har

utvecklat antikroppar som neutraliserar pegfilgrastims aktivitet.

Andra läkemedel och Ziextenzo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Pegfilgrastim har inte prövats av

gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du:

är gravid,

tror att du är gravid eller,

planerar att skaffa barn.

Om du blir gravid under tiden som du behandlas med Ziextenzo ska du tala med din läkare.

Om du inte får andra anvisningar av läkaren måste du sluta amma om du använder Ziextenzo.

Körförmåga och användning av maskiner

Ziextenzo har ingen eller försumbar effekt på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Ziextenzo innehåller sorbitol (E 420) och natrium

Detta läkemedel innehåller 30 mg sorbitol per förfylld spruta motsvarande 50 mg/ml.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 6 mg dos, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du använder Ziextenzo

Ziextenzo är avsett att användas av vuxna från 18 års ålder.

Använd alltid Ziextenzo enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Vanlig dos är en 6 mg subkutan injektion (injektion under huden) med en förfylld spruta. Dosen

bör ges minst 24 timmar efter din sista dos av kemoterapi i slutet av varje kemoterapicykel.

Hur du ger dig själv injektioner med Ziextenzo

Din läkare kan besluta att det bästa för dig är att själv injicera Ziextenzo. Din läkare eller sköterska visar

hur du ger dig själv injektioner. Försök inte att själv injicera om läkaren eller sköterskan inte har visat

dig hur du ska göra.

Mer information om hur du ger dig själv injektioner med Ziextenzo finns i slutet av denna bipacksedel.

Skaka inte Ziextenzo kraftigt eftersom det kan påverka dess effekt.

Om du använt för stor mängd av Ziextenzo

Om du använder mer Ziextenzo än vad du borde kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att ta Ziextenzo

Om du injicerar Ziextenzo själv och har glömt din dos bör du kontakta din läkare för att diskutera när du

bör injicera nästa dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Om du får någon eller några av följande biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare:

svullnader eller vätskeansamlingar, som kan förekomma samtidigt som du urinerar mer sällan

än vanligt; andningssvårigheter; svullen buk och en känsla av övermättnad; samt en allmän

trötthetskänsla. Dessa symtom utvecklas ofta snabbt.

Dessa symtom kan vara tecken på ett mindre vanligt tillstånd (kan förekomma hos upp till 1 av

100 användare) som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som gör att blod läcker från små blodkärl ut i

kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

skelettsmärta. Din läkare kan rekommendera vad du kan ta för att lindra skelettsmärtan.

huvudvärk och illamående.

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

smärta vid injektionsstället.

allmän led- och muskelvärk.

vissa förändringar av blodvärden kan förekomma, men dessa upptäcks vid rutinmässiga

blodprover. Dina vita blodkroppar kan komma att öka under en begränsad tidsperiod. Antalet

trombocyter kan minska vilket kan leda till blåmärken.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

allergiliknande reaktioner, inklusive rodnad och blodvallning, hudutslag och upphöjda kliande

hudområden.

allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi (svaghet, blodtrycksfall, andningssvårigheter,

svullnad av ansiktet).

ökad mjältstorlek.

mjältbristning. Vissa fall av mjältbristning var dödliga. Det är viktigt att du omedelbart kontaktar

din läkare om du får smärta i övre vänstra sidan av buken eller uppemot vänster skuldra, eftersom

detta kan tyda på problem med mjälten.

andningsproblem. Om du har hosta, feber och andningssvårigheter ska du kontakta läkare.

Sweets syndrom (plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma hudförändringar på armar och ben

och ibland i ansikte och på hals med feber) har förekommit, men andra faktorer kan ha betydelse.

kutan vaskulit (inflammation i hudens blodkärl).

skador på de små filtren i njurarna (glomerulonefrit).

rodnad vid injektionsstället.

blodiga upphostningar (hemoptys)

blodsjukdomar (myelodysplastiskt syndrom [MDS] eller akut myeloisk leukemi [AML]).

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen), se

avsnitt 2.

blödning från lungorna (pulmonell blödning).

Stevens-Johnsons syndrom kan börja som rödaktiga, måltavleliknande eller runda fläckar på

bålen, ofta med blåsor i mitten. Även hudfjällning och sår i munnen, halsen, näsan, könsorganen

och ögonen kan förekomma. Dessa reaktioner föregås ofta av feber och influensaliknande

symtom. Om du utvecklar några av dessa symtom ska du sluta använda Ziextenzo och omedelbart

kontakta din läkare eller uppsöka vård. Se även avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i Bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ziextenzo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och sprutans etikett (EXP). Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Du kan ta ut Ziextenzo ur kylskåpet och förvara i rumstemperatur (högst 35 °C) under högst

120 timmar. När en spruta har tagits ur kylskåpet och nått rumstemperatur (högst 35 °C) måste den

användas inom 120 timmar eller kastas.

Får ej frysas. Ziextenzo kan användas om lösningen varit oavsiktligt nedfryst i mindre än 24 timmar vid

ett tillfälle.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel om det är grumligt eller innehåller partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pegfilgrastim. Varje förfylld spruta innehåller 6 mg pegfilgrastim i

0,6 ml lösning.

Övriga innehållsämnen är koncentrerad ättiksyra, sorbitol (E 420), polysorbat 20,

natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor. Se avsnitt 2 ”Ziextenzo innehåller sorbitol (E

420) och natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ziextenzo är en klar, färglös till något gulaktig injektionsvätska, lösning i en förfylld spruta

(6 mg/0,6 ml).

Varje förpackning innehåller 1 förfylld spruta av glas med en gummikolvpropp, en kolvstång och en

fastsatt kanyl av rostfritt stål med en nålhylsa. Sprutorna levereras med ett automatiskt nålskydd.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Österrike

Tillverkare

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Österrike

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Instruktioner för användning av förfylld Ziextenzo-spruta

För att undvika eventuella infektioner och säkerställa att du använder läkemedlet korrekt är det viktigt

att du följer dessa instruktioner.

Läs ALLA instruktioner innan du injicerar. Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion

utan att först ha fått lära dig det av din läkare, sköterska eller apotekspersonal. Kartongen innehåller den

förfyllda sprutan individuellt förseglad i en plastblisterförpackning.

Förfylld Ziextenzo-spruta med nålskydd

När läkemedlet har injicerats utlöses nålskyddet och täcker nålen. Nålskyddet är avsett att skydda hälso-

och sjukvårdspersonal, vårdgivare och patienter från oavsiktliga nålstick efter injektionen.

Du behöver även följande:

Spritservett.

Bomullstuss eller kompress.

Behållare för stickande och skärande

avfall.

Viktig säkerhetsinformation

Obs! Förvara förfyllda sprutor utom syn- och räckhåll för barn.

Öppna inte kartongen förrän du är redo att använda den förfyllda sprutan.

Använd inte den förfyllda sprutan om förseglingen på blisterförpackningen är bruten eftersom den

kanske inte är säker att använda.

Lämna aldrig den förfyllda sprutan obevakad där andra kan manipulera den.

Skaka inte den förfyllda sprutan.

Var försiktig så att du inte vidrör nålskyddets vingar före användning. Om du vidrör dem kan

nålskyddet utlösas för tidigt.

Ta inte av nålhylsan förrän precis innan du ska injicera.

Den förfyllda sprutan kan inte återanvändas. Kassera den använda förfyllda sprutan omedelbart

efter användning i en behållare för stickande och skärande avfall.

Nålhylsa

Nålskydd

Konisk bas på

kolvpropp

Fingergrepp

Kolvstång

Kolvpropp

Fönster

Etikett med

utgångsdatum

Nålskyddets vingar

Kolvtopp

Förvaring av den förfyllda Ziextenzo-sprutan

Förvara den blisterförpackade förfyllda sprutan i kartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Får ej frysas

Före användning ska du ta ut den förfyllda sprutan ur kylskåpet och låta Ziextenzo nå

rumstemperatur (högst 35 °C) i ungefär 15-30 minuter.

Använd inte

den förfyllda sprutan efter utgångsdatumet som anges på kartongen eller

sprutetiketten. Om utgångsdatumet har passerats ska du lämna in hela förpackningen på apoteket.

Injektionsställe

Injektionsstället är platsen på kroppen där du ska använda

den förfyllda sprutan.

Rekommenderat ställe är på framsidan av ett lår.

Nedre buken fungerar också, men

inte

området 5 cm

runt naveln.

Välj ett nytt ställe varje gång du ger dig själv en

injektion.

Injicera inte i områden där huden ömmar, har

blåmärken, är röd, fnasig eller hård. Undvik områden

med ärr eller bristningar.

Om en vårdgivare ger dig injektionen kan ett ställe på

utsidan av en överarm användas.

Förbereda den förfyllda Ziextenzo-sprutan för användning

Ta ut kartongen med den blisterförpackade förfyllda sprutan ur kylskåpet och låt den stå

oöppnad

i ungefär 15-30 minuter så att den når rumstemperatur.

När du är redo att använda den förfyllda sprutan öppnar du blisterförpackningen och tvättar

händerna noggrant med tvål och vatten.

Rengör injektionsstället med en spritservett.

Ta ut den förfyllda sprutan ur blisterförpackningen. Kontrollera att det genomskinliga nålskyddet

av plast är beläget över sprutcylinderns kolv. Om inte det genomskinliga nålskyddet av plast

täcker nålhylsan (enligt nedan) har sprutan utlösts. ANVÄND INTE en sådan spruta, ta en ny.

Figuren nedan visar en spruta som är redo att användas.

Inspektera den förfyllda sprutan. Vätskan ska vara klar. Dess färg kan variera från färglös till

något gulaktig. Du kanske ser en liten luftbubbla i vätskan. Det är normalt.

Använd inte

förfyllda sprutan om några andra partiklar och/eller missfärgningar observeras.

Använd inte

om sprutan är trasig eller har utlösts. Lämna in den förfyllda Ziextenzo-sprutan och

förpackningen på apoteket.

UTLÖST enhet – ANVÄND INTE

I den här konfigurationen är nålskyddet UTLÖST –

ANVÄND INTE den förfyllda sprutan

Enhet som är REDO ATT ANVÄNDAS

I den här konfigurationen är INTE nålskyddet

UTLÖST, den förfyllda sprutan är redo att

användas

Så här använder du den förfyllda Ziextenzo-sprutan

1

Dra varsamt av nålhylsan rakt ut. Du kanske ser en

droppe vätska i slutet av nålen. Det är normalt.

2

Nyp försiktigt ihop huden på injektionsstället och

stick in nålen såsom visas. Tryck in nålen hela

vägen så att allt läkemedel kan administreras.

3

Håll den förfyllda sprutan såsom visas och tryck

långsamt

på kolven

långt det går

så att kolvtoppen

hamnar mellan nålskyddets vingar.

Håll kolven helt intryckt medan du håller sprutan på

plats i 5 sekunder.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ziextenzo 6 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje förfylld spruta innehåller 6 mg pegfilgrastim* per 0,6 ml injektionsvätska, lösning.

Koncentrationen är 10 mg/ml baserad på enbart protein**.

* Tillverkat i

Escherichia coli

-celler med hjälp av rekombinant DNA-teknologi följt av konjugation med

polyetylenglykol (PEG).

** Koncentrationen är 20 mg/ml om PEG-delen av molekylen inkluderas.

Styrkan hos den här produkten ska inte jämföras med styrkan hos ett annat pegylerat eller icke-pegylerat

protein i samma terapeutiska grupp. Se avsnitt 5.1 för mer information

Hjälpämnen med känd effekt

Varje förfylld spruta innehåller 30 mg sorbitol (E 420).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektion).

Klar, färglös till något gulaktig injektionsvätska, lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Reduktion av durationen av neutropeni och incidensen febril neutropeni hos vuxna patienter som

behandlas med cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och

myelodysplasi).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Ziextenzo bör initieras och övervakas av en läkare som har erfarenhet av onkologi

och/eller hematologi.

Dosering

En dos av 6 mg (en förfylld spruta) Ziextenzo rekommenderas för varje kemoterapicykel och den ska

ges minst 24 timmar efter behandlingen med cytotoxisk kemoterapi.

Särskilda populationer

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för pegfilgrastim för barn har ännu inte fastställts. Tillgänglig information finns i

avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas till patienter med nedsatt njurfunktion, inklusive patienter med svår

njurfunktionsnedsättning (terminal njursvikt).

Administreringssätt

Ziextenzo är för subkutan användning. Injektionerna ges i låret, buken eller överarmen. Anvisningar om

hantering av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av granulocytkolonistimulerande faktorer (G-CSF) ska läkemedlets namn

och tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Allmänna varningar och försiktighet

Begränsade kliniska data talar för en jämförbar effekt avseende återhämtningstid från svår neutropeni

mellan pegfilgrastim och filgrastim hos patienter med

de novo

akut myeloisk leukemi (AML)

(se avsnitt 5.1). De långsiktiga effekterna av pegfilgrastim har emellertid inte fastställts vid AML och

det bör därför användas med försiktighet hos den här patientpopulationen.

Granulocytkolonistimulerande faktor kan främja tillväxt av myeloida celler

in vitro

och liknande

effekter kan ses hos vissa icke-myeloida celler

in vitro

Säkerhet och effekt för pegfilgrastim har inte undersökts hos patienter med myelodysplastiskt syndrom,

kronisk myeloisk leukemi och sekundär AML och det bör därför inte användas till sådana patienter.

Särskild försiktighet bör iakttas för att skilja diagnosen blasttransformation av kronisk myeloisk leukemi

från AML.

Säkerhet och effekt vid administrering av pegfilgrastim till patienter med

de novo

AML som är < 55 år

med cytogenetik t(15;17) har inte fastställts.

Säkerhet och effekt för pegfilgrastim har inte undersökts hos patienter som får högdos-kemoterapi.

Detta läkemedel bör inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda

doseringsanvisningar.

Pulmonella biverkningar

Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell pneumoni, har rapporterats efter administrering

av G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara större

(se avsnitt 4.8).

Debut av pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné inklusive radiologiska fynd såsom

lunginfiltrat och försämrad lungfunktion tillsammans med ett ökat neutrofilantal kan vara begynnande

tecken på andnödssyndrom hos vuxna (ARDS). Under sådana omständigheter bör läkaren avgöra om

behandlingen med pegfilgrastim bör avbrytas och lämplig behandling ges (se avsnitt 4.8).

Glomerulonefrit

Glomerulonefrit har rapporterats hos patienter som får filgrastim och pegfilgrastim. I allmänhet går

glomerulonefrit tillbaka efter en sänkning av dosen eller utsättning av filgrastim eller pegfilgrastim.

Kontroller med urinprover rekommenderas.

Kapillärläckagesyndrom

Kapillärläckagesyndrom har rapporterats efter administrering av granulocytkolonistimulerande faktor.

Det kännetecknas av hypotoni, hypoalbuminemi, ödem och hemokoncentration. Patienter som utvecklar

symtom på kapillärläckagesyndrom ska övervakas noga och deras symtom behandlas enligt sedvanliga

rutiner, vilket kan innebära intensivvård (se avsnitt 4.8).

Splenomegali och mjältruptur

I allmänhet asymtomatiska fall av splenomegali och fall av mjältruptur, inklusive några dödliga fall, har

rapporterats efter administrering av pegfilgrastim (se avsnitt 4.8). Mjältens storlek ska därför

monitoreras noggrant (t.ex. klinisk undersökning, ultraljud). Diagnosen mjältruptur bör övervägas hos

patienter som rapporterar smärta i övre vänstra kvadranten av buken eller smärta vid

skulderbladsspetsen.

Trombocytopeni och anemi

Behandling med enbart pegfilgrastim förhindrar inte trombocytopeni och anemi eftersom

myelosuppressiv fulldos-kemoterapi fortgår enligt föreskrivet doseringsschema. Regelbunden kontroll

av trombocytantal och hematokritvärden rekommenderas. Särskild försiktighet ska iakttas vid

administrering av cytostatika, ensamma eller i kombination, som är kända för att orsaka allvarlig

trombocytopeni.

Myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi hos patienter med bröst- och lungcancer

I observationsstudier efter godkännandet för försäljning har pegfilgrastim tillsammans med kemoterapi

och/eller strålbehandling förknippats med utveckling av myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut

myeloisk leukemi (AML) hos patienter med bröst- och lungcancer (se avsnitt 4.8). Patienter som

behandlas på detta sätt ska övervakas efter tecken och symtom på MDS/AML.

Sicklecellanemi

Sicklecellkris har associerats med behandling av pegfilgrastim hos patienter med sicklecelltrait eller

sicklecellanemi (se avsnitt 4.8). Därför bör läkare iaktta försiktighet när pegfilgrastim förskrivs till

patienter med sicklecelltrait eller sicklecellanemi och lämpliga kliniska parametrar och

laboratorievärden ska monitoreras noggrant. Dessutom bör man vara uppmärksam på ett möjligt

samband mellan detta läkemedel och mjältförstoring samt vasoocklusiv kris.

Leukocytos

Leukocytantal som är lika med eller större än 100 × 10

/l har observerats hos färre än 1 % av patienterna

som behandlats med pegfilgrastim. Inga biverkningar som direkt kan kopplas till denna grad av

leukocytos har rapporterats. En sådan ökning av antalet leukocyter är övergående och observeras

vanligen 24-48 timmar efter administrering och överensstämmer med de farmakodynamiska effekterna

hos detta läkemedel. Med tanke på de kliniska effekterna och risken för leukocytos bör leukocytantalet

kontrolleras regelbundet under behandlingen. Om leukocytantalet överstiger 50 × 10

/l efter förväntat

nadir, ska detta läkemedel sättas ut omedelbart.

Överkänslighet

Överkänslighet, däribland anafylaktiska reaktioner, i samband med den inledande eller de efterföljande

behandlingarna har rapporterats hos patienter som har behandlats med pegfilgrastim. Avsluta

behandlingen med pegfilgrastim permanent hos patienter med kliniskt signifikant överkänslighet. Ge

inte pegfilgrastim till patienter som tidigare har uppvisat överkänslighet mot pegfilgrastim eller

filgrastim. Vid en allvarlig allergisk reaktion ska lämplig behandling ges och patienten kontrolleras med

täta mellanrum under flera dagar.

Stevens-Johnsons syndrom

Stevens-Johnsons syndrom (SJS), som kan vara livshotande eller dödligt, har rapporterats som

”sällsynt” vid behandling med pegfilgrastim. Om patienten har utvecklat SJS vid användning av

pegfilgrastim får behandling med pegfilgrastim aldrig återupptas hos denna patient.

Immunogenicitet

Som för alla proteiner som används terapeutiskt föreligger en risk för immunogenicitet. Förekomsten av

antikroppsbildning mot pegfilgrastim är i allmänhet låg. Bindande antikroppar förekommer såsom

förväntas med alla biologiska medel, men de har hittills inte förknippats med någon neutraliserande

aktivitet.

Aortit

Aortit har rapporterats hos friska personer och cancerpatienter efter administrering av G-CSF. De

upplevda symtomen inbegriper feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade

inflammatoriska markörer (t.ex. C-reaktivt protein och antalet vita blodkroppar). I de flesta fall

diagnostiserades aortit med hjälp av datortomografi och gick i allmänhet över efter utsättning av G-CSF.

Se även avsnitt 4.8.

Övriga varningar

Säkerhet och effekt för pegfilgrastim för mobilisering av blodets stamceller har inte adekvat utvärderats

hos patienter eller friska donatorer.

Ökad hematopoetisk aktivitet i benmärgen som svar på behandling med tillväxtfaktor har associerats

med övergående positiva fynd på skelettröntgen. Detta bör beaktas vid tolkning av resultaten av

skelettröntgen.

Detta läkemedel innehåller 30 mg sorbitol per förfylld spruta motsvarande 50 mg/ml. Additiv effekt av

samtidigt administrerade läkemedel som innehåller sorbitol (eller fruktos) och födointag av sorbitol

(eller fruktos) ska beaktas.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 6 mg dos, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av snabbt delande myeloiska cellers potentiella känslighet för cytotoxisk kemoterapi bör

pegfilgrastim administreras minst 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi. I kliniska prövningar har

pegfilgrastim administrerats på ett säkert sätt 14 dagar före kemoterapi. Samtidig användning av

pegfilgrastim med något kemoterapeutikum har inte utvärderats hos patienter. I djurmodeller har

samtidig administrering av pegfilgrastim och 5-fluorouracil (5-FU) eller andra antimetaboliter visat sig

förstärka myelosuppression.

Möjliga interaktioner med övriga hematopoetiska tillväxtfaktorer och cytokiner har inte specifikt

undersökts i kliniska prövningar.

Risken för interaktion med litium, som också främjar frisättning av neutrofiler, har inte specifikt

undersökts. Det finns inget som tyder på att en sådan interaktion skulle vara skadlig.

Säkerhet och effekt för pegfilgrastim har inte utvärderats hos patienter som får fördröjd myelosuppressiv

kemoterapi, t.ex. nitrosurea.

Specifika interaktions- eller metabolismstudier har inte utförts. Kliniska prövningar har dock inte visat

någon interaktion mellan pegfilgrastim och andra läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av pegfilgrastim i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Pegfilgrastim rekommenderas

inte under graviditet till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning

Det finns inte tillräckligt med information om pegfilgrastim/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk

för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta

amningen eller avbryta/avstå från behandling med pegfilgrastim efter att man tagit hänsyn till fördelen

med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Pegfilgrastim påverkade inte reproduktionen eller fertiliteten hos råtthanar och -honor vid kumulativa

veckodoser som var ungefär sex till nio gånger högre än den rekommenderade dosen till människa

(baserat på kroppsytan) (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pegfilgrastim har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest frekvent rapporterade biverkningarna var skelettsmärta (mycket vanlig [≥ 1/10]) och

muskuloskeletal smärta (vanlig [≥ 1/100, < 1/10]). Skelettsmärtan var i regel mild till måttlig,

övergående och kunde hos de flesta patienter kontrolleras med vanliga analgetika.

Överkänslighetsreaktioner, inklusive hudutslag, nässelutslag, angioödem, dyspné, erytem, blodvallning

(flushing) och hypotoni, uppträdde vid initial eller upprepad behandling med pegfilgrastim

(mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)). Allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, kan uppträda

hos patienter som får pegfilgrastim (mindre vanliga) (se avsnitt 4.4).

Kapillärläckagesyndrom, som kan vara livshotande om inte behandling sätts in omedelbart, har

rapporterats som mindre vanligt (≥ 1/1 000, < 1/100), hos cancerpatienter som behandlas med

kemoterapi efter det att de fått granulocytkolonistimulerande faktor, se avsnitt 4.4 och stycket

”Beskrivning av valda biverkningar” nedan.

Splenomegali, vanligen asymtomatisk, är mindre vanligt.

Mjältruptur, inklusive några fall med dödlig utgång, har rapporterats som mindre vanlig efter

administrering av pegfilgrastim (se avsnitt 4.4).

Mindre vanliga pulmonella biverkningar, inklusive interstitiell pneumoni, lungödem, lunginfiltrat och

lungfibros, har rapporterats. Mindre vanliga fall har lett till andningssvikt ellerARDS, som kan ha dödlig

utgång (se avsnitt 4.4).

Enstaka fall av sicklecellkris har rapporterats hos patienter med sicklecelltrait eller sicklecellanemi

(mindre vanligt hos patienter med sicklecellanemi) (se avsnitt 4.4).

Lista över biverkningar i tabellform

Data i tabellen nedan beskriver biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och

spontanrapporter. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

MedDRAs

organsystemklass

Biverkningar

Mycket

vanliga

(≥ 1/10)

Vanliga

(≥ 1/100,

< 1/10)

Mindre vanliga

(≥ 1/1 000,

< 1/100)

Sällsynta

(≥ 1/10 000,

< 1/1 000)

Neoplasier;

benigna, maligna

och

ospecificerade

(samt cystor och

polyper)

Myelodysplastiskt

syndrom

Akut myeloisk

leukemi

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytop

Leukocytos

Sicklecellanemi

med kris

Splenomegali

Mjältbristning

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner

Anafylaxi

Metabolism och

nutrition

Förhöjning av

urinsyra

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Blodkärl

Kapillärläckage-

syndrom

Aortit

MedDRAs

organsystemklass

Biverkningar

Mycket

vanliga

(≥ 1/10)

Vanliga

(≥ 1/100,

< 1/10)

Mindre vanliga

(≥ 1/1 000,

< 1/100)

Sällsynta

(≥ 1/10 000,

< 1/1 000)

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Andnödssyndrom

(ARDS)

Pulmonella

biverkningar

(interstitiell

pneumoni,

lungödem,

lunginfiltrat och

lungfibros)

Hemoptys

Pulmonell

blödning

Magtarmkanalen

Illamående

Hud och

subkutan vävnad

Sweets syndrom

(akut febril

neutrofil

dermatos)

Kutan vaskulit

Stevens-Johnsons

syndrom

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Skelett-

smärta

Muskuloskele

tal smärta

(myalgi, artral

gi, smärta i

armar och

ben,

ryggsmärta,

muskuloskelet

al smärta,

nacksmärta)

Njurar och

urinvägar

Glomerulonefrit

Allmänna

symtom och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Smärta vid

injektionsställ

Icke-kardiell

bröstsmärta

Reaktioner vid

injektionsstället

Undersökningar

Förhöjning av

laktatdehydrogenas

och alkaliskt

fosfatas

Övergående

förhöjda värden vid

leverfunktionstest

för ALAT eller

ASAT

Se stycket ”Beskrivning av valda biverkningar” nedan.

Denna biverkning har identifierats inom ramen för biverkningsrapportering efter godkännandet

för försäljning men observerades inte i randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar på vuxna.

Frekvenskategorin har skattats med en statistisk beräkning baserad på 1 576 patienter som fick

pegfilgrastim i nio randomiserade kliniska prövningar.

Beskrivning av valda biverkningar

Mindre vanliga fall av Sweets syndrom har rapporterats, även om bakomliggande hematologiska

maligniteter kan ha spelat en roll i några av fallen.

Mindre vanliga fall av kutan vaskulit har rapporterats hos patienter som behandlats med pegfilgrastim.

Mekanismen bakom vaskulit hos patienter som får pegfilgrastim är inte känd.

Reaktioner vid injektionsstället, inklusive erytem vid injektionsstället (mindre vanliga) samt smärta vid

injektionsstället (vanliga) har förekommit vid initial eller upprepad behandling med pegfilgrastim.

Vanliga fall av leukocytos (leukocytantal > 100 × 10

/l) har rapporterats (se avsnitt 4.4).

Reversibel, mild till måttlig förhöjning av urinsyra och alkaliskt fosfatas, utan relaterade kliniska

effekter, var mindre vanligt. Reversibel, mild till måttlig förhöjning av laktatdehydrogenas, utan

relaterade kliniska effekter, var mindre vanligt hos patienter som fick pegfilgrastim efter cytotoxisk

kemoterapi.

Illamående och huvudvärk var mycket vanliga hos patienter som fick kemoterapi.

Mindre vanliga förhöjda värden vid leverfunktionstester (LFT) för alaninaminotransferas (ALT) eller

aspartataminotransferas (AST) har observerats hos patienter efter behandling med pegfilgrastim efter

cytotoxisk kemoterapi. Dessa förhöjda värden är övergående och återgår till utgångsvärdet.

En ökad risk för MDS/AML efter behandling med Ziextenzo tillsammans med kemoterapi och/eller

strålbehandling har observerats hos patienter med bröst- och lungcancer i en epidemiologisk studie (se

avsnitt 4.4).

Vanliga fall av trombocytopeni har rapporterats.

Fall av kapillärläckagesyndrom har efter marknadsintroduktionen rapporterats vid användning av

granulocytkolonistimulerande faktor. Dessa fall har normalt drabbat patienter med långt framskridna

tumörsjukdomar, sepsis, som behandlas med flera kemoterapeutiska läkemedel eller som genomgår

aferes (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Erfarenheten hos barn är begränsad. En högre frekvens av allvarliga biverkningar har observerats hos

små barn i åldern 0-5 år (92 %) jämfört med äldre barn i åldern 6-11 år och 12-21 år (80 % respektive

67 %) och vuxna. Den vanligaste rapporterade biverkningen var skelettsmärta (se avsnitten 5.1 och 5.2).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Enskilda doser på 300 mikrog/kg har administrerats subkutant till ett begränsat antal friska frivilliga och

patienter med icke-småcellig lungcancer utan att ge allvarliga biverkningar. Biverkningarna liknade de

som observerades hos försökspersoner som fick lägre doser pegfilgrastim.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: immunstimulerande medel, kolonistimulerande faktor; ATC-kod: L03AA13

Ziextenzo tillhör gruppen biosimilarer. Ytterligare information finns på Europeiska

läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

Human granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) är ett glykoprotein som reglerar produktion och

frisättning av neutrofila granulocyter från benmärgen. Pegfilgrastim är ett kovalent konjugat av

rekombinant humant G-CSF (r-metHuG-CSF) med en singel 20 kd polyetylenglykolmolekyl (PEG).

Pegfilgrastim är en form av filgrastim med längre duration på grund av reducerat renalt clearance.

Pegfilgrastim och filgrastim har identisk verkningsmekanism. Denna ger upphov till en markant ökning

av antalet neutrofila granulocyter i perifert blod inom 24 timmar efter administrering. En mindre ökning

kan även ses av monocyter och/eller lymfocyter. Liksom med filgrastim visar de neutrofiler som

produceras i samband med behandling med pegfilgrastim normal eller förbättrad funktion i tester av

kemotaxi och fagocytos. I likhet med andra hematopoetiska tillväxtfaktorer har G-CSF visat

in vitro

stimulerande egenskaper på humana endotelceller. G-CSF kan aktivera tillväxt av myeloida celler, även

maligna celler,

in vitro

och liknande effekt kan också ses hos vissa icke-myeloida cellinjer

in vitro

I två randomiserade dubbelblinda pivotala studier hos patienter med bröstcancer i högrisk stadium II-IV

som behandlades med myelosuppressiv kemoterapi bestående av doxorubicin och docetaxel minskade

pegfilgrastim, givet som en enkeldos per kemoterapicykel, durationen av neutropenin och incidensen av

febril neutropeni på liknande sätt som iakttogs vid daglig administrering av filgrastim (11 dagliga

administreringar i median). I frånvaro av tillväxtfaktorstöd har denna behandling rapporterats att

resultera i neutropeni av grad 4 med en medelduration på 5 till 7 dagar och en incidens för febril

neutropeni på 30-40 %. I en studie (n = 157) i vilken man använde en fastställd dos på 6 mg

pegfilgrastim var medeldurationen av neutropeni av grad 4 1,8 dagar i pegfilgrastimgruppen jämfört

med 1,6 dagar i filgrastimgruppen (skillnad 0,23 dagar, 95 % CI -0,15, 0,63). I hela studien var

förekomsten av febril neutropeni hos pegfilgrastimbehandlade patienter 13 % jämfört med 20 % hos

patienter behandlade med filgrastim (skillnad 7 %, 95 % CI av -19 %, 5 %). I en andra studie (n = 310) i

vilken dos justerats efter kroppsvikt (100 mikrog/kg) var medeldurationen av neutropeni av grad 4

1,7 dagar i pegfilgrastimgruppen jämfört med 1,8 dagar i filgrastimgruppen (skillnad 0,03 dagar, 95 %

CI -0,36, 0,30). Den totala förekomsten av febril neutropeni var 9 % bland patienterna behandlade med

pegfilgrastim och 18 % bland patienter behandlade med filgrastim (skillnad 9 %, 95 % CI av -16,8 %,

-1,1 %).

I en placebokontrollerad, dubbelblind studie hos patienter med bröstcancer utvärderades effekten av

pegfilgrastim på incidensen av febril neutropeni efter administrering av en kemoterapiregim associerad

med en incidens av febril neutropeni på 10-20 % (docetaxel 100 mg/m

var tredje vecka under 4 cykler).

928 patienter randomiserades till antingen en enkeldos pegfilgrastim eller placebo ungefär 24 timmar

(dag 2) efter kemoterapi i varje cykel. Incidensen av febril neutropeni var lägre hos patienter som

randomiserades till pegfilgrastim jämfört med placebo (1 % mot 17 %, p < 0,001). Incidensen av

sjukhusinläggning och intravenös tillförsel av medel mot infektioner relaterad till en klinisk diagnos på

febril neutropeni var lägre i gruppen som fick pegfilgrastim jämfört med placebo (1 % mot 14 %,

p < 0,001 och 2 % mot 10 %, p < 0,001).

I en liten (n = 83), randomiserad, dubbelblind fas II-studie på patienter som fick kemoterapi för

de novo

akut myeloisk leukemi, jämfördes pegfilgrastim (enkeldos om 6 mg) med filgrastim som

administrerades under induktionskemoterapi. Mediantiden för återhämtning från svår neutropeni

uppskattades till 22 dagar i båda behandlingsgrupperna. Långsiktiga resultat har inte studerats (se

avsnitt 4.4).

I en fas II (n = 37) randomiserad, öppen multicenterstudie på barn med sarkom som fick 100 mikrog/kg

pegfilgrastim efter kemoterapicykel 1 med vinkristin, doxorubicin och cyklofosfamid (VAdriaC/IE)

observerades en längre duration av svår neutropeni (neutrofiler < 0,5 × 10

/l) hos små barn i åldern

0-5 år (8,9 dagar) jämfört med äldre barn i åldern 6-11 år och 12-21 år (6 respektive 3,7 dagar) och

vuxna. Dessutom observerades en högre incidens av febril neutropeni hos små barn i åldern 0-5 år

(75 %) jämfört med äldre barn i åldern 6-11 år och 12-21 år (70 % respektive 33 %) och vuxna (se

avsnitt 4.8 och 5.2).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653854/2018

EMEA/H/C/004802

Ziextenzo (pegfilgrastim)

Sammanfattning av Ziextenzo och varför det är godkänt inom EU

Vad är Ziextenzo och vad används det för?

Ziextenzo är ett läkemedel som ges till cancerpatienter som hjälp vid neutropeni (låga halter av

neutrofiler, en typ av vita blodkroppar). Neutropeni är en vanlig biverkning vid cancerbehandling och

kan innebära att patienterna blir känsliga för infektioner.

Ziextenzo ges specifikt för att minska neutropenins varaktighet och förebygga febril neutropeni (när

neutropenin åtföljs av feber).

Ziextenzo är inte avsett att ges till patienter som har blodcancern kronisk myeloisk leukemi eller

myelodysplastiskt syndrom (sjukdomar där stora mängder avvikande blodkroppar bildas, som kan

utvecklas till leukemi).

Ziextenzo är en biosimilar (liknande biologiskt läkemedel), vilket innebär att det i hög grad liknar ett

annat biologiskt läkemedel (”referensläkemedel”) som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för

Ziextenzo är Neulasta. Mer information om biosimilarer finns här

Hur används Ziextenzo?

Ziextenzo är receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av

att behandla cancer eller sjukdomar i blodet. Det finns som en förfylld spruta som innehåller en

injektionsvätska, lösning för injektion under huden. Ziextenzo ges som en enkeldos på 6 mg som

injiceras under huden minst 24 timmar efter varje avslutad kemoterapicykel (behandling med

cancerläkemedel). Patienterna kan injicera sig själva om de har instruerats på lämpligt sätt.

För att få mer information om hur du använder Ziextenzo, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Ziextenzo?

Den aktiva substansen i Ziextenzo, pegfilgrastim, är en form av filgrastim som är mycket lik ett

mänskligt protein som kallas granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF, Granulocyte Colony-

Ziextenzo (pegfilgrastim)

EMA/653854/2018

Sida 2/3

Stimulating Factor). Filgrastim verkar genom att stimulera benmärgen att producera fler vita

blodkroppar, med följden att dessa ökar i antal och att neutropenin behandlas.

Filgrastim har använts i andra läkemedel i EU i ett antal år. I Ziextenzo har filgrastim ”pegylerats”

(fästs vid en kemikalie som kallas polyetylenglykol). Detta gör att filgrastim försvinner långsammare ur

kroppen, vilket medför att läkemedlet inte behöver ges så ofta.

Vilka fördelar med Ziextenzo har visats i studierna?

Laboratoriestudier där Ziextenzo jämfördes med Neulasta har visat att den aktiva substansen i

Ziextenzo är mycket lik den i Neulasta vad gäller struktur, renhet och biologisk aktivitet. Studier har

också visat att Ziextenzo producerar liknande halter av den aktiva substansen i kroppen som Neulasta.

Dessutom visade två studier med 624 patienter som fick kemoterapi före och efter kirurgi för

bröstcancer att Ziextenzo var lika effektivt som Neulasta när det gäller att minska neutropenins

varaktighet. Neutropenins genomsnittliga varaktighet var densamma för båda läkemedlen, nämligen

en dag.

Eftersom Ziextenzo är en biosimilar behöver inte studierna om pegfilgrastims effekt och säkerhet som

utförts med Neulasta utföras på nytt med Ziextenzo.

Vilka är riskerna med Ziextenzo?

Säkerheten hos Ziextenzo har utvärderats och på grundval av alla de studier som genomförts anses

läkemedlets biverkningar vara jämförbara med dem för referensläkemedlet Neulasta. Den vanligaste

biverkningen som orsakas av Ziextenzo (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är smärta i

skelettet. Smärta i musklerna är också vanligt. En fullständig förteckning över biverkningar och

restriktioner för Ziextenzo finns i bipacksedeln.

Varför är Ziextenzo godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att det styrkts att Ziextenzo i enlighet med EU:s krav

för biosimilarer i hög grad liknar Neulasta vad gäller struktur, renhet och biologisk aktivitet och att

Ziextenzo fördelas i kroppen på samma sätt. Dessutom har studier av bröstcancerpatienter som

genomgår kemoterapi visat att effekten av Ziextenzo motsvarar den av Neulasta när det gäller att

minska neutropenins varaktighet.

Alla dessa data ansågs räcka för att dra slutsatsen att Ziextenzo kommer att verka på samma sätt som

Neulasta vad gäller effekt och säkerhet vid dess godkända användningar. Myndigheten fann därför att

fördelarna med Ziextenzo är större än de konstaterade riskerna, liksom för Neulasta, och att Ziextenzo

kan godkännas för användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ziextenzo?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Ziextenzo har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Ziextenzo utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Ziextenzo (pegfilgrastim)

EMA/653854/2018

Sida 3/3

Mer information om Ziextenzo

Mer information om Ziextenzo finns på EMA:s webbplats:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ziextenzo

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen