Ziagen

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-03-2021

Aktiva substanser:
abakavir
Tillgänglig från:
ViiV Healthcare B.V.
ATC-kod:
J05AF06
INN (International namn):
abacavir
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
HIV-infektioner
Terapeutiska indikationer:
Ziagen indikeras i antiretroviral kombinationsbehandling för behandling av HIV-infektion hos människa, ungdomar och barn. Demonstration av förmån av Ziagen är främst grundar sig på resultat av de studier som gjorts med två gånger daglig rutin, vid behandling naiva vuxna patienter på kombinationsbehandling. Innan man inleder behandling med abakavir, screening för transport av HLA-B*5701-allelen ska utföras i alla HIV-infekterade patienten, oavsett ras. Abakavir ska inte användas till patienter med kända bärare av HLA-B*5701-allelen.
Produktsammanfattning:
Revision: 43
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000252
Tillstånd datum:
1999-07-08
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000252

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

24-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

24-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

28-07-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Ziagen 300 mg filmdragerade tabletter

abakavir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

VIKTIG INFORMATION – Överkänslighetsreaktioner

Ziagen innehåller abakavir

(som också är en aktiv substans i läkemedel såsom

Kivexa, Triumeq

Trizivir

). En del patienter som tar abakavir kan utveckla en

överkänslighetsreaktion

allvarlig allergisk reaktion) som kan vara livshotande om de fortsätter att ta abakavirinnehållande

läkemedel.

Du måste noga läsa den information som står under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner” i

textrutan under avsnitt 4.

I Ziagen-förpackningen medföljer ett

varningskort

som ska påminna dig och medicinsk personal om

överkänslighetsreaktionen mot abakavir.

Avlägsna kortet från förpackningen och bär det alltid

med dig.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ziagen är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ziagen

Hur du tar Ziagen

Eventuella biverkningar

Hur Ziagen ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ziagen är och vad det används för

Ziagen används för att behandla hiv-infektion (infektion med humant immunbristvirus).

Ziagen innehåller den aktiva substansen abakavir. Abakavir tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel

som kallas

nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI)

Ziagen botar inte hiv-infektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg

nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vit blodkropp som är viktig

för kroppen för att bekämpa infektioner.

Alla patienter svarar inte på behandlingen med Ziagen på samma sätt. Din läkare kommer att

kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ziagen

Ta inte Ziagen:

om du är

allergisk

(överkänslig)

mot abakavir (eller mot andra läkemedel som innehåller abakavir,

till exempel

Trizivir, Triumeq

eller

Kivexa

) eller mot något av övriga innehållsämnen i detta

läkemedel (

se avsnitt 6)

Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4.

Kontrollera med din läkare

om du tror att detta gäller dig.

Var särskilt försiktig med Ziagen

En del patienter som tar Ziagen mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara

uppmärksam på de extra riskerna:

om du har

måttlig eller svår leversjukdom

om du tidigare har haft någon

leversjukdom

, inkluderande hepatit B eller hepatit C

om du är kraftigt

överviktig

(speciellt om du är kvinna)

om du har en

allvarlig njursjukdom

Tala med din läkare om något av detta gäller dig.

Du kan behöva extra kontroller,

inkluderande blodprover, under tiden du medicinerar.

Se avsnitt 4 för mer information

Överkänslighetsreaktioner mot abakavir

Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla

en

överkänslighetsreaktion

allvarlig allergisk reaktion).

Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna

bipacksedel.

Risk för hjärtinfarkt

Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

Tala om för din läkare

om du har hjärtproblem, om du röker eller om du har andra sjukdomar

som kan öka risken för hjärtsjukdomar såsom högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte ta Ziagen

såvida inte din läkare råder dig till att göra det.

Var uppmärksam på viktiga symtom

En del patienter som använder läkemedel mot hiv-infektion utvecklar andra tillstånd som kan vara

allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du

tar Ziagen.

Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i

avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Skydda andra människor

Hiv-infektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat

blod (till exempel genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar

detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare

nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

Andra läkemedel och Ziagen

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel

även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under

tiden du tar Ziagen.

Vissa läkemedel påverkar eller påverkas av Ziagen

Dessa inkluderar:

fenytoin

, för behandling av

epilepsi

Tala om för din läkare

om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera dig

medan du tar Ziagen.

metadon

används som ett

heroinsubstitut

Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon

försvinner från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras med avseende på

utsättningssymtom. Din metadondos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare

om du tar metadon.

riociguat,

för behandling av

högt blodtryck i blodkärlen

(lungartärerna) som transporterar blod

från hjärtat till lungorna. Din läkare kan behöva sänka din riociguat-dos eftersom abakavir kan öka

riociguat-nivåerna i blodet.

Graviditet

Ziagen rekommenderas inte för användning under graviditet.

Ziagen och liknande läkemedel kan

orsaka biverkningar hos det ofödda barnet.

Om du har tagit Ziagen under din graviditet, kan läkaren begära regelbundna blodprover och andra

diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit

NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.

Amning

Kvinnor som är hiv-positiva får inte amma

eftersom hiv-infektionen kan överföras till barnet via

bröstmjölken. En liten mängd av innehållsämnena i Ziagen kan också gå över i bröstmjölken.

Om du ammar eller funderar på att amma:

Tala med din läkare omgående

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och hantera inte maskiner

om du inte mår bra.

Viktig information om några innehållsämnen i Ziagen tabletter.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Ziagen

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du

är osäker.

Svälj tabletterna med lite vatten. Ziagen kan tas med eller utan mat.

Om du inte kan svälja tabletten/tabletterna hela, kan du krossa dem och blanda dem i en liten mängd

mat eller dryck och ta hela dosen omedelbart.

Håll regelbunden kontakt med din läkare

Ziagen hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att

sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas

med hiv-infektion.

Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Ziagen

utan läkarens inrådan.

Hur mycket du ska ta

Vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg

Den vanliga dosen av Ziagen är 600 mg per dag.

Dosen kan tas antingen som en tablett à 300 mg

två gånger dagligen eller som två tabletter à 300 mg en gång dagligen.

Barn från ett års ålder som väger mindre än 25 kg

Den dos som ges baseras på barnets kroppsvikt. Den rekommenderade dosen är:

Barn som väger minst 20 kg och mindre än 25 kg:

Vanlig dos av Ziagen är 450 mg dagligen.

Denna kan ges som 150 mg (en halv tablett) på morgonen och 300 mg (en hel tablett) på kvällen,

eller som 450 mg (en och en halv tablett) en gång dagligen, enligt läkarens ordination.

Barn som väger minst 14 kg och mindre än 20 kg

: Vanlig dos av Ziagen är 300 mg dagligen.

Denna kan ges som 150 mg (en halv tablett) två gånger dagligen, eller som 300 mg (en hel

tablett) en gång dagligen, enligt läkarens ordination.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

En oral lösning (20 mg abakavir/ml) finns också tillgänglig för behandling av barn äldre än tre

månader som väger mindre än 14 kg eller för patienter som kräver en lägre dos än normalt eller som

inte kan ta tabletter.

Om du har tagit för stor mängd av Ziagen

Om du av misstag tagit för mycket Ziagen, tala med din läkare eller apotekspersonal, eller kontakta

akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

Om du har glömt att ta Ziagen

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som

tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Det är viktigt att du tar Ziagen regelbundet, eftersom ett oregelbundet intag kan öka risken för

överkänslighetsreaktioner.

Om du har slutat ta Ziagen

Om du av någon anledning har slutat ta Ziagen – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller

på grund av annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen.

Din läkare kommer att undersöka om

dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett

samband,

kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Ziagen eller andra läkemedel som

innehåller abakavir

till exempel Triumeq, Trizivir eller Kivexa

). Det är viktigt att du följer

detta råd.

Om din läkare råder dig till att börja ta Ziagen igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en

plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vid behandling av en hiv-infektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från

läkemedelsbiverkningar orsakade av Ziagen eller av andra läkemedel som tas samtidigt.

Av denna

anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt

hälsotillstånd

Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla

en överkänslighetsreaktion

allvarlig allergisk reaktion),

beskriven i denna bipacksedel under rubriken

”Överkänslighetsreaktioner”.

Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga reaktion

Liksom biverkningarna som nämns nedan för Ziagen

kan andra tillstånd utvecklas under

kombinationsbehandling mot hiv.

Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid

kombinationsbehandling mot hiv”.

Överkänslighetsreaktioner

Ziagen

innehåller

abakavir

(som också är en aktiv substans i

Trizivir, Triumeq

Kivexa

Abakavir kan framkalla en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion. Dessa

överkänslighetsreaktioner har setts oftare hos människor som tar läkemedel som innehåller abakavir.

Vem kan få dessa reaktioner?

Alla som tar Ziagen kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot abakavir, som kan vara livshotande

om de fortsätter att ta Ziagen.

Du är mer benägen att utveckla en sådan reaktion om du har en gen som kallas

HLA-B*5701

(men du

kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du bör ha blivit testad för denna gen innan Ziagen

ordinerats till dig.

Om du vet att du bär på denna gen, tala med din läkare innan du tar Ziagen.

Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte

bar på HLA-B*5701-genen utvecklade en överkänslighetsreaktion.

Vilka är symtomen?

De vanligaste symtomen är:

feber

(hög temperatur) och

hudutslag.

Andra vanliga symtom är:

illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, uttalad trötthet.

Andra symtom är:

Led- eller muskelsmärta, svullen hals, andfåddhet, halsont, hosta, tillfällig huvudvärk,

ögoninflammation (konjunktivit), munsår, lågt blodtryck, stickningar eller domningar i händer eller

fötter.

När uppträder dessa symtom?

Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma när som helst under behandlingen med Ziagen men mer

sannolikt under de första sex behandlingsveckorna.

Om du vårdar ett barn som behandlas med Ziagen är det viktigt att du förstår informationen

om denna överkänslighetsreaktion. Om ditt barn får sådana symtom som beskrivs nedan är det

mycket viktigt att du följer de instruktioner som ges.

Kontakta din läkare omedelbart:

1

om du får hudutslag, ELLER

2

om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

- feber

- andnöd, ont i halsen eller hosta

- illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

-

uttalad trötthet eller diffus värk eller allmän sjukdomskänsla.

Din läkare kan råda dig att sluta ta Ziagen.

Om du har slutat ta Ziagen

Om du har slutat med Ziagen på grund av en överkänslighetsreaktion,

får du ALDRIG MER ta

Ziagen eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (till exempel Trizivir, Triumeq eller

Kivexa)

. Om du gör det kan du inom några timmar få ett farligt blodtrycksfall, vilket kan resultera i

dödsfall.

Om du av någon anledning har slutat ta Ziagen – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller

på grund av annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen.

Din läkare kommer att undersöka om dina

symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion.

Om läkaren tror att det finns ett samband,

kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Ziagen eller andra läkemedel som innehåller

abakavir (till exempel Trizivir, Triumeq eller Kivexa).

Det är viktigt att du följer detta råd.

Enstaka gånger har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen och

som bara hade ett av de angivna symtomen på varningskortet innan de slutade ta läkemedlet.

I mycket sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir

igen men som inte hade några symtom innan de slutade ta läkemedlet.

Om din läkare råder dig till att börja ta Ziagen igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en

plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

Om du är överkänslig mot Ziagen, återlämna alla oanvända Ziagen-tabletter för destruktion.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Förpackningen med Ziagen innehåller ett

varningskort

för att påminna dig och sjukvårdspersonalen

om överkänslighetsreaktioner

. Riv loss detta kort och bär det alltid med dig

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 10

användare:

överkänslighetsreaktion

kräkningar

huvudvärk

illamående

diarré

aptitlöshet

trötthet, orkeslöshet

feber (hög temperatur)

hudutslag.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 1000

användare:

inflammation i bukspottkörteln

(pankreatit)

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 10 000

användare:

hudutslag, som kan bli blåsor och ser ut som små måltavlor (mörk fläck i mitten som omringas av

ett ljusare fält och en mörk ring längs kanten)

(erythema multiforme)

utspridda hudutslag med blåsor och avflagnande hud, förekommer speciellt kring munnen, näsan,

ögonen och könsorganen

(Stevens-Johnsons syndrom),

och en allvarligare form som orsakar

hudavflagning på mer än 30 % av kroppsytan

(toxisk epidermal nekrolys)

laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)

Om du märker något av dessa symtom, kontakta en läkare omedelbart.

Om du får biverkningar

Tala om för din läkare eller apotekspersonal

om några av dessa biverkningar blir svåra eller

besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.

Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

Kombinationsbehandling med Ziagen kan göra att andra tillstånd utvecklas under hiv-behandlingen.

Symtom på infektion och inflammation

Gamla infektioner kan blossa upp

Patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna

att utveckla allvarliga infektioner (

opportunistiska infektioner

). När dessa patienter börjar behandling

händer det att gamla, dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på

inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och att

kroppen börjar bekämpa dessa infektioner. Symtomen inkluderar vanligtvis

feber

samt något av

följande:

huvudvärk

magknip

andningssvårigheter.

I sällsynta fall, då immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad

(autoimmuna sjukdomar). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att

du börjat ta läkemedel mot din hiv-infektion. Symtomen kan omfatta:

hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag) eller darrningar

hyperaktivitet (överdriven rastlöshet och överdrivna rörelser)

svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig uppåt mot bålen.

Om du märker några symtom på infektion under tiden du tar Ziagen:

Tala med din läkare omgående

. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat

din läkare.

Du kan få problem med skelettet

Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas

osteonekros

. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter

kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

om de dricker alkohol

om deras immunsystem är mycket svagt

om de är överviktiga.

Kännetecken på osteonekros innefattar:

stelhet i lederna

värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

rörelsesvårighet.

Om du märker något av dessa symtom:

Berätta för din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V

. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ziagen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad

Förvaras vid högst 30 ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i varje Ziagen filmdragerad tablett med brytskåra är 300 mg abakavir (som

sulfat).

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat,

magnesiumstearat och kolloidal vattenfri kiseldioxid. Filmdrageringen som omger tabletten innehåller

triacetin, hypromellos, titandioxid, polysorbat 80 och gul järnoxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ziagen filmdragerade tabletter är graverade med ”GX 623” på båda sidorna. De skårade tabletterna är

gula och kapselformade och tillhandahålls i blisterförpackningar med 60 tabletter.

Tillverkare

Innehavare av godkännande för

försäljning

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Polen

ViiV Healthcare BV

Van Asch van Wijckstraat 55H,

3811 LP Amersfoort

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare srl/bv

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare srl/bv

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0) 33 2081199

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline

Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: +34 900 923 501

Es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Frankrike

ViiV Healthcare SAS

Tél: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tel: + 351 21 094 08 01

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ziagen 300 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som sulfat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett)

Tabletterna är skårade, gula, bikonvexa, kapselformade och märkta med ”GX 623” på båda sidorna.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Ziagen är indicerat för antiretroviral kombinationsbehandling vid infektioner med humant

immunbristvirus (hiv) hos vuxna, ungdomar och barn (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Det kliniska värdet av Ziagen är huvudsakligen visat i studier med dosering två gånger dagligen

utförda på s.k. behandlingsnaiva vuxna patienter i kombinationsterapi (se avsnitt 5.1).

Innan behandlingen med abakavir påbörjas, ska varje hiv-infekterad patient oavsett etniskt ursprung

undersökas för att se om de bär på HLA-B*5701-allelen (se avsnitt 4.4). Abakavir ska inte användas

av patienter som är kända bärare av HLA-B*5701-allelen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Ziagen bör förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla hiv-infektioner.

Ziagen kan tas med eller utan föda.

För att säkerställa att hela dosen administreras bör tabletten/tabletterna helst sväljas hela utan att

krossas.

Ziagen finns även som oral lösning för användning hos barn över tre månader som väger mindre än

14 kg och för patienter där tablettintag är olämpligt.

Alternativt, för patienter som inte kan svälja tabletter, kan tabletterna krossas och tillsättas i en liten

mängd halvfast föda eller dryck. Blandningen ska intas omedelbart (se avsnitt 5.2).

Vuxna, ungdomar och barn (som väger minst 25 kg):

Den rekommenderade dosen av Ziagen är 600 mg dagligen. Denna dos kan antingen ges som 300 mg

(en tablett) två gånger dagligen eller som 600 mg (två tabletter) en gång dagligen (se avsnitt 4.4 och

5.1).

Barn (som väger mindre än 25 kg):

Dosering baserad på viktintervall är rekommenderad för Ziagentabletter.

Barn som väger ≥ 20 kg till < 25 kg:

Rekommenderad dos är 450 mg dagligen. Denna kan antingen

administreras som 150 mg (en halv tablett) som tas på morgonen och 300 mg (en hel tablett) som tas

på kvällen, eller som 450 mg (en och en halv tablett) som tas en gång dagligen.

Barn som väger 14 till < 20 kg:

Rekommenderad dos är 300 mg dagligen. Denna kan antingen

administreras som 150 mg (en halv tablett) två gånger dagligen eller som 300 mg (en hel tablett) en

gång dagligen.

Barn under tre månader:

Den kliniska erfarenheten från barn yngre än tre månader är begränsad och

är otillräcklig för att fastslå specifik doseringsrekommendation (se avsnitt 5.2).

Patienter som byter från dosering två gånger per dag till dosering en gång per dag ska börja följa den

rekommenderade doseringen för administrering en gång per dag (som beskrivs ovan) ungefär 12

timmar efter att den sista dosen inom en två gånger dagligen regim administrerats. Därefter ska

patienten fortsätta att följa den rekommenderade doseringen för administrering en gång per dag (som

beskrivs ovan) med ungefär 24 timmars mellanrum. I de fall där patienten ska byta tillbaka till

doseringen två gånger per dag ska denna börja följa rekommenderad dosering för administrering två

gånger per dag ungefär 24 timmar efter att den sista dosen som administrerats en gång per dag intagits.

Speciella patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering av Ziagen behövs hos patienter med nedsatt njurfunktion. Behandling med Ziagen

rekommenderas dock inte till patienter med terminal njurinsufficiens (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Abakavir metaboliseras huvudsakligen via levern. Ingen definitiv dosrekommendation kan ges till

patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh score 5-6). Data saknas för patienter med måttlig

eller kraftig leverfunktionsnedsättning, därför rekommenderas inte användning av abakavir såvida inte

detta bedömts som nödvändigt. Om abakavir används till patienter med lätt nedsatt leverfunktion krävs

noggrann uppföljning, inklusive övervakning av plasmakoncentrationen av abakavir om möjligt (se

avsnitt 4.4 och 5.2).

Äldre

För närvarande saknas farmakokinetiska data för abakavir hos patienter äldre än 65 år.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot abakavir eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Se avsnitt 4.4 och 4.8.

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner

(se även avsnitt 4.8):

Abakavir är associerat med en risk för överkänslighetsreaktioner (se avsnitt 4.8) karaktäriserade av

feber och/eller hudutslag tillsammans med andra symtom som tyder på att många organsystem är

involverade. Överkänslighetsreaktioner har observerats med abakavir, varav några har varit

livshotande, i sällsynta fall dödliga, när de inte behandlats på rätt sätt.

Patienter som testas positiva för HLA-B*5701-allelen löper stor risk att utveckla en

överkänslighetsreaktion mot abakavir. Överkänslighetsreaktioner mot abakavir har dock rapporterats

med lägre frekvens hos patienter som inte är bärare av denna allel.

Därför gäller följande:

HLA-B*5701-status måste alltid dokumenteras före behandlingsstart.

Ziagen ska aldrig sättas in hos patienter med positiv HLA-B*5701-status eller hos patienter med

negativ HLA-B*5701-status som har haft en misstänkt överkänslighetsreaktion mot abakavir

under en tidigare abakavirinnehållande behandling (t.ex. Kivexa, Trizivir, Triumeq).

Ziagen måste sättas ut omedelbart

, även i frånvaro av HLA-B*5701-allelen, om en

överkänslighetsreaktion misstänks. Dröjsmål med att sätta ut Ziagen efter att överkänslighet har

uppstått kan leda till en livshotande reaktion.

Efter att Ziagen har satts ut på grund av en misstänkt överkänslighetsreaktion får Ziagen

eller

något annat läkemedel som innehåller abakavir

(t.ex. Kivexa, Trizivir, Triumeq)

aldrig

återinsättas

Återinsättning av ett abakavirinnehållande läkemedel efter en misstänkt överkänslighetsreaktion

kan leda till att symtomen snabbt återkommer, inom några få timmar. Denna återkommande

reaktion är vanligtvis svårare än den initiala och kan inkludera livshotande hypotension och leda

till att patienten avlider.

För att undvika en återexponering för abakavir, ska patienter som haft en

överkänslighetsreaktion uppmanas att återlämna resterande Ziagen tabletter.

Klinisk beskrivning av överkänslighetsreaktioner mot abakavir

Överkänslighetsreaktioner mot abakavir har karaktäriserats väl i kliniska studier och under uppföljning

vid normal klinisk användning. Symtomen har vanligen uppträtt inom de första sex veckorna

(mediantid till debut 11 dagar) från behandlingsstart med abakavir,

även om dessa reaktioner kan

uppträda när som helst under behandling

Nästan alla överkänslighetsreaktioner inkluderar feber och/eller hudutslag. Andra tecken och symtom

som observerats som del i överkänslighetsreaktionen mot abakavir beskrivs ingående i avsnitt 4.8

(Beskrivning av ett urval av biverkningar), däribland symtom från luftvägarna och magtarmkanalen.

Viktigt är att sådana symtom kan

leda till att överkänslighetsreaktionen feldiagnostiseras som en

sjukdom i luftvägarna (pneumoni, bronkit, faryngit) eller som en gastroenterit

Symtomen relaterade till överkänslighetsreaktioner förvärras vid fortsatt behandling och kan vara

livshotande. Symtomen försvinner vanligtvis när behandlingen med Ziagen avbryts.

I sällsynta fall har även patienter som avbrutit behandling med abakavir av andra skäl än en

överkänslighetsreaktion drabbats av livshotande reaktioner inom några timmar från återinsättning av

abakavirbehandling (se avsnitt 4.8 Beskrivning av ett urval av biverkningar). Återinsättning av

abakavir hos sådana patienter måste ske där sjukvårdsresurser finns lätt tillgängliga.

Mitokondriell dysfunktion efter exponering

in utero

Nukleos(t)analoger kan i varierande grad påverka mitokondriell funktion, vilket är mest uttalat med

stavudin, didanosin och zidovudin. Man har rapporterat mitokondriell dysfunktion hos hiv-negativa

spädbarn som exponerats för nukleosidanaloger

in utero

och/eller postnatalt; dessa har främst avsett

behandling med regimer innehållande zidovudin. De väsentligaste biverkningarna som rapporterats är

hematologiska rubbningar (anemi, neutropeni) och metabola rubbningar (hyperlaktatemi,

hyperlipasemi). Dessa biverkningar har ofta varit övergående. Några sent uppträdande neurologiska

rubbningar har rapporterats som sällsynta (ökad tonus, kramper, onormalt beteende). Om sådana

neurologiska rubbningar är övergående eller permanenta är för närvarande okänt. Dessa fynd ska

övervägas för alla barn som

in utero

exponerats för nukleos(t)idanaloger och som uppvisar allvarliga

kliniska fynd av okänd etiologi, i synnerhet neurologiska fynd. Dessa fynd påverkar inte aktuella

nationella rekommendationer avseende antiretroviral terapi till gravida kvinnor för att förhindra

vertikal överföring av hiv.

Vikt och metabola parametrar:

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade behandlingsriktlinjer för hiv. Lipidrubbningar ska hanteras på

ett kliniskt lämpligt sätt.

Pankreatit:

Pankreatit har rapporterats men orsakssambandet med abakavirbehandlingen är osäkert.

Trippel nukleosid terapi:

Hos patienter med höga virustal (>100 000 kopior/ml) erfordrar valet av trippelkombinationen

abakavir, lamivudin och zidovudin ett särskilt övervägande (se avsnitt 5.1).

Virologisk svikt och resistensutveckling har rapporterats i stor omfattning tidigt i behandlingen när

abakavir kombinerats med tenofovirdisoproxilfumarat och lamivudin vid behandling en gång

dagligen.

Leversjukdom:

Säkerhet och effekt av Ziagen har inte fastställts på patienter med leversjukdom av signifikant

omfattning. Ziagen rekommenderas inte till patienter med måttlig eller kraftig

leverfunktionsnedsättning (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion före behandling, inklusive kronisk aktiv hepatit, har en ökad

frekvens av leverfunktionsavvikelser under antiretroviral kombinationsterapi och ska kontrolleras

enligt klinisk praxis. Om det hos dessa patienter finns tecken på försämring av leversjukdomen, ska

uppehåll eller avbrytande av behandlingen övervägas.

Patienter med samtidig infektion med kronisk hepatit B eller C:

Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral kombinationsterapi löper en

ökad risk för allvarliga leverbiverkningar inklusive sådana med dödlig utgång. Vid samtidig antiviral

behandling av hepatit B eller C, hänvisas också till aktuell produktinformation för dessa läkemedel.

Nedsatt njurfunktion:

Ziagen ska inte ges till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

Immunreaktiveringssyndrom:

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande av symptom.

Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande

av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit, generella och/eller

fokala mykobakteriella infektioner och

Pneumocystis carinii

pneumoni. Varje symptom på

inflammation ska utredas och behandling påbörjas vid behov. Autoimmuna sjukdomar (såsom Graves

sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats i samband med immunreaktivering; emellertid

är den rapporterade tidpunkten för debut mer varierad och dessa händelser kan inträffa flera månader

efter att behandlingen påbörjats.

Osteonekros:

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-användning,

alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros

rapporteras, främst hos patienter med framskriden hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för

CART. Patienter ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra

sig.

Opportunistiska infektioner:

Patienter som erhåller Ziagen eller annan antiretroviral behandling kan trots behandlingen fortsätta att

utveckla opportunistiska infektioner eller andra komplikationer till hiv-infektionen. Det kliniska

förloppet ska därför noggrant kontrolleras av läkare med erfarenhet av att behandla dessa infektioner

och komplikationer.

Överföring av hiv:

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Hjärtinfarkt:

Observationsstudier har visat på ett samband mellan hjärtinfarkt och användningen av abakavir. Det

var övervägande patienter som tidigare erhållit antiretroviral behandling som studerades. Data från

kliniska studier visade ett begränsat antal fall av hjärtinfarkt och kunde inte utesluta en liten

riskökning. Sammantaget visar tillgängliga data från observationskohorter och randomiserade studier

bristande överensstämmelse, så ett kausalt samband mellan abakavirbehandling och risken för

hjärtinfarkt kan varken bekräftas eller motbevisas. I dagsläget finns det inte någon vedertagen

biologisk mekanism som kan förklara en potentiell riskökning. Vid förskrivning av Ziagen ska

åtgärder vidtas för att minimera alla påverkbara riskfaktorer (t ex rökning, hypertension och

hyperlipidemi).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Risken för cytokrom P450-medierade interaktioner med andra läkemedel och abakavir anses vara låg.

In vitro

-studier har visat att abakavir har potential att hämma cytokrom P450 1A1 (CYP1A1). P450

utgör inte någon viktig väg för metabolismen av abakavir och abakavir påvisar begränsad potential att

hämma metabolismen via CYP3A4. Dessutom har det visats att abakavir

in vitro

inte hämmar

CYP2C9 eller CYP2D6 enzymer vid kliniskt relevanta koncentrationer. Induktion av levermetabolism

har inte observerats i kliniska studier. Det är därför liten risk för interaktioner med antiretrovirala PIs

och med andra läkemedel som metaboliseras via de mera betydelsefulla P450 enzymerna. Kliniska

studier har visat att det inte finns några kliniskt betydelsefulla interaktioner mellan abakavir, zidovudin

och lamivudin.

Potenta enzyminducerare som rifampicin, fenobarbital och fenytoin kan via effekt på UDP-

glucuronyltransferas minska plasmakoncentrationerna av abakavir något.

Etanol:

Abakavirs metabolism påverkas av samtidigt intaget etanol med en ökning av AUC på ca

41%. Dessa fynd bedöms ej kliniskt betydelsefulla vid en totalbedömning. Abakavir påverkar inte

metabolismen av etanol.

Metadon:

I en farmakokinetikstudie där metadon gavs tillsammans med abakavir i dosen 600 mg två

gånger dagligen, visades en 35%-ig minskning av abakavir C

samt en timmes fördröjning av t

men AUC var oförändrat. De farmakokinetiska förändringarna som noterades för abakavir bedömdes

inte kliniskt betydelsefulla. I denna studie ökade abakavir metadons systemiska clearance med 22%.

Induktion av enzymer som metaboliserar läkemedel kan därför inte uteslutas. Patienter som samtidigt

behandlas med metadon och abakavir bör därför följas med avseende på tecken som tyder på

abstinenssymtom vilka indikerar en underbehandling och i enstaka fall kan kräva en dosjustering av

metadon.

Retinoider:

Retinoidderivat elimineras via alkoholdehydrogenas. Interaktion med abakavir är möjlig

men har ännu inte studerats.

Riociguat:

Abakavir hämmar CYP1A1

in vitro

. Samtidig administrering av en enstaka dos av

riociguat (0,5 mg) till hiv-patienter som fått kombinationen abakavir/dolutegravir/lamivudin

(600 mg/50 mg/300 mg en gång dagligen) orsakade en, uppskattningsvis, trefaldigt högre AUC (0-∞)

för riociguat jämfört med riociguat AUC(0-∞) som rapporterats hos friska individer. Dosen riociguat

kan behöva sänkas. Läs produktresumén för riociguat för doseringsrekommendationer.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Som en generell regel, vid beslut att använda antiretrovirala läkemedel för att behandla hiv-infektion

hos gravida kvinnor och följaktligen för att minska risken för vertikal överföring av hiv till det

nyfödda barnet, ska både djurdata såväl som klinisk erfarenhet hos gravida kvinnor tas i beaktning.

Djurstudier har visat toxicitet för växande embryo och foster hos råtta men inte hos kanin (se avsnitt

5.3). Abakavir har visats vara karcinogen i djurmodeller (se avsnitt 5.3). Den kliniska relevansen av

dessa data för människor är okänd.

Hos gravida kvinnor tyder mer än 800 fall av exponering efter första trimestern och mer än 1000 fall

av exponering efter andra och tredje trimestern inte på missbildningar eller fetal/neonatal påverkan av

abakavir. Risken för missbildning är osannolik hos människa baserat på dessa data.

Mitokondriell dysfunktion

Nukleosid och nukleotidanaloger har visat sig orsaka varierande grad av mitokondriell skada in vitro

och in vivo. Det har rapporterats om mitokondriell dysfunktion hos hiv-negativa spädbarn vilka

exponerats för nukleosidanaloger in utero och/eller postnatalt (se avsnitt 4.4).

Amning

Abakavir och dess metaboliter utsöndras i mjölken hos lakterande råttor. Abakavir utsöndras även i

bröstmjölk hos människor. Uppgifter saknas vad beträffar abakavirs säkerhet när det ges till spädbarn

yngre än 3 månader. Det rekommenderas att hiv-infekterade mödrar inte under några omständigheter

ammar sina spädbarn, detta för att undvika överföring av hiv-smitta.

Fertilitet

Djurstudier visade att abakavir inte hade någon påverkan på fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

4.8

Biverkningar

För många rapporterade biverkningar kan det vara svårt att avgöra om de är relaterade till Ziagen, till

det stora antalet läkemedel som används vid hiv-infektion eller till själva sjukdomen.

Många av biverkningarna som redovisas nedan är vanligt förekommande (illamående, kräkningar,

diarré, feber, letargi, utslag) hos patienter som är överkänsliga mot abakavir. Patienter med något av

dessa symtom ska därför noggrant utvärderas rörande förekomst av sådan överkänslighet (se

avsnitt 4.4). Mycket sällsynta fall av erythema multiforme, Stevens Johnsons syndrom eller toxisk

epidermal nekrolys har rapporterats där överkänslighet mot abakavir inte kunnat uteslutas. I dessa fall

ska behandling med abakavir avbrytas för all framtid.

Många av de medicinska incidenterna har inte lett till att behandlingen behövt avbrytas. Följande

indelning har använts för klassificering mycket vanlig (>1/10), vanlig (>1/100, <1/10), mindre vanlig

(>1/1 000, <1/100), sällsynt (>1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000).

Metabolism och nutrition

Vanlig:

anorexia

Mycket sällsynt:

laktacidos

Centrala och perifera nervsystemet

Vanlig:

huvudvärk

Magtarmkanalen

Vanlig:

illamående, kräkningar, diarré

Sällsynt:

pankreatit

Hud och subkutan vävnad

Vanlig:

utslag (utan systemiska symtom)

Mycket sällsynt:

erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanlig:

feber, letargi, trötthet

Beskrivning av ett urval biverkningar

Överkänslighetsreaktion mot abakavir

Tecken och symtom på denna överkänslighetsreaktion redovisas nedan. De har identifierats antingen i

kliniska studier eller i säkerhetsövervakningen vid normal klinisk användning. De som markerats med

’fetstil ’ har rapporterats

hos minst 10%

av patienterna med överkänslighetsreaktion.

Nästan alla patienter som utvecklar överkänslighetsreaktioner får feber och/eller hudutslag (vanligen

makulopapulära eller urtikariella) som delsymtom men fall av överkänslighet utan hudutslag eller

feber har inträffat. Andra huvudsymtom är symtom från magtarmkanalen och andningsvägarna samt

allmänna symtom som letargi och allmän sjukdomskänsla.

Hud

Hudutslag

(vanligen makulopapulära eller urtikariella)

Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta

, munsår

Andningsvägar

Dyspné, hosta,

ont i halsen, ’adult respiratory distress syndrome’,

lungsvikt

Övrigt

Feber, letargi, allmän sjukdomskänsla

, ödem, lymfadenopati,

hypotension, konjunktivit, anafylaxi

Neurologi/psykiatri

Huvudvärk

, parestesi

Blod

Lymfopeni

Lever/pankreas

Förhöjda levervärden,

hepatit

,

leversvikt

Muskel/skelett

Myalgi

, myolys (sällsynt), artralgi, förhöjt kreatinfosfokinas

Urologi

Förhöjt kreatinin, njursvikt

Symtomen relaterade till denna överkänslighetsreaktion förvärras vid fortsatt behandling och kan vara

livshotande, och har i sällsynta fall varit dödlig.

Återinsättning av abakavir efter en överkänslighetsreaktion kan leda till att symtomen återkommer,

inom några få timmar. Denna återkommande reaktion är vanligtvis svårare än den initiala och kan

inkludera livshotande hypotension och leda till att patienten avlider.

Liknande reaktioner

har också

inträffat i sällsynta fall efter att abakavir återinsatts hos patienter som innan behandlingen avbröts

endast haft ett av huvudsymtomen på överkänslighet

(se ovan), och har i mycket sällsynta fall även

setts hos patienter som har återupptagit behandlingen utan föregående symtom på en

överkänslighetsreaktion (dvs. patienter som tidigare ansetts tolerera abakavir).

Metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling (se avsnitt 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna sjukdomar (såsom Graves sjukdom och autoimmun

hepatit) har också rapporterats i samband med immunreaktivering; emellertid är den rapporterade

tidpunkten för debut mer varierad och dessa händelser kan inträffa flera månader efter att

behandlingen påbörjats.

(se avsnitt 4.4).

Osteonekros

Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden

hiv-sjukdom eller långvarig exponering för CART. Frekvensen av detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Förändringar i labortoriekemiska parametrar

I kontrollerade kliniska studier var laboratorieavvikelser relaterade till Ziagen-behandling ovanliga

och inga skillnader i incidens noterades mellan patienterna i Ziagen- och kontrollgrupperna.

Pediatrisk population

1206 hiv-infekterade pediatriska patienter i åldern 3 månader till 17 år inkluderades i studien ARROW

(COL105677), 669 av dessa fick abakavir och lamivudin antingen en eller två gånger dagligen (se

avsnitt 5.1). Inga ytterligare säkerhetsproblem jämfört med vuxna har identifierats bland de pediatriska

patienter som fått läkemedlet antingen en eller två gånger dagligen

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V

4.9

Överdosering

Enstaka doser på upp till 1200 mg och dygnsdoser på 1800 mg abakavir har administrerats till

patienter i kliniska studier. Inga andra biverkningar rapporterades utöver dem som rapporterades vid

normala doser. Effekten av högre doser är inte känd. Om överdosering inträffar ska patienten

övervakas noggrant avseende tecken på toxicitet (se avsnitt 4.8) och symtomatisk terapi ska ges vid

behov. Det är inte känt om abakavir kan elimineras via peritoneal- eller hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare, ATC kod: J05AF06.

Verkningsmekanism

Abakavir är en NRTI och är en potent selektiv hämmare av hiv-1 och hiv-2. Abakavir metaboliseras

intracellulärt till den aktiva metaboliten carbovir 5’-trifosfat (TP).

In vitro

-studier har visat att dess

verkningsmekanism gentemot hiv är dess hämning av hivs omvänt transkriptasenzym, vilket resulterar

i ett kedjeavbrott och avbrytande av den virala replikationscykeln. Ingen antagonism mot abakavirs

antivirala effekt i cellodling observerades vid kombination med nukleosidanalogerna (NRTI)

didanosin, emtricitabin, lamivudin, stavudin, tenofovir eller zidovudin, icke-nukleosidanalogen

(NNRTI) nevirapin, eller proteashämmaren (PI) amprenavir.

Resistens

Resistens in vitro:

Abakavirresistenta isolat av hiv-1 har selekterats fram

in vitro

och är associerade

med specifika genotypförändringar i regionen kodande för omvänt transkriptas (M184V, K65R, L74V,

och Y115F). Viral resistens mot abakavir utvecklas relativt långsamt

in vitro

och kräver multipla

mutationer för en kliniskt relevant ökning i EC

av ”wild-type” virus.

Resistens in vivo (behandlingsnaiva patienter)

. I pivotala kliniska studier visade isolat från flertalet

patienter med virologisk svikt vid behandling med abacavir antingen inga NRTI-relaterade

förändringar jämfört med baseline (45%) eller endast M184V eller M184I-selektion (45%). Den totala

selektionsfrekvensen för M184V eller M184I var hög (54%). Mindre vanlig var selektionen av L74V

(5%), K65R (1%) och Y115F (1%). När zidovudin inkluderas i behandlingen har frekvensen av L74V

och K65R visat sig minska i närvaro av abacavir (med zidovudin: 0/40, utan zidovudin: 15/192, 8%).

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/197546/2020

EMEA/H/C/000252

Ziagen (abakavir)

Sammanfattning av Ziagen och varför det är godkänt inom EU

Vad är Ziagen och vad används det för?

Ziagen används tillsammans med andra antivirala läkemedel för behandling av patienter som är

infekterade med humant immunbristvirus (hiv), det virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom

(aids).

Ziagen innehåller den aktiva substansen abakavir.

Hur används Ziagen?

Ziagen är receptbelagt och ska skrivas ut av läkare som har erfarenhet av att behandla hivinfektioner.

Innan behandling med abakavir påbörjas ska samtliga patienter ha genomgått ett test för att se om de

har en särskild gen som kallas HLA-B (typ 5701). Patienter med denna gen löper ökad risk att få en

allergisk reaktion mot abakavir och ska därför inte ta Ziagen.

Ziagen finns som tabletter (300 mg) och som oral lösning (20 mg/ml). Den rekommenderade dosen

för vuxna och barn som väger minst 25 kg är 600 mg om dagen. Detta kan tas antingen som en enda

daglig dos eller delas upp på 300 mg två gånger om dagen.

För barn som väger mindre än 25 kg beror dosen på kroppsvikten.

För att få mer information om hur du använder Ziagen, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Ziagen?

Den aktiva substansen i Ziagen, abakavir, är en nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI).

Abakavir verkar genom att blockera aktiviteten av omvänt transkriptas, ett enzym som produceras av

hiv för att framställa nya kopior av sig självt i de celler det har infekterat och därmed sprids viruset i

kroppen. Ziagen taget tillsammans med andra antivirala läkemedel minskar mängden hiv i blodet och

håller den på en låg nivå. Ziagen botar inte hivinfektion, men det bromsar skadorna på

immunsystemet och utvecklingen av infektioner och sjukdomar som är kopplade till aids.

Ziagen (abakavir)

EMA/197546/2020

Sida 2/3

Vilka fördelar med Ziagen har visats i studierna?

Sex huvudstudier visade att Ziagen var effektivare än placebo (overksam behandling) och lika effektivt

som andra antivirala läkemedel när det gällde att hålla hivinfektionen under kontroll. Studierna

omfattade 1 843 hivinfekterade vuxna (från 18 års ålder). Ziagen togs ensamt eller som tillägg till

kombinationen lamivudin och zidovudin (andra antivirala läkemedel) eller till patienternas pågående

behandling mot hiv. De huvudsakliga effektmåtten var förändringar i hivnivån i blodet (virusbelastning)

och antalet CD4 T-celler i blodet (CD4-celltal). CD4 T-celler är vita blodkroppar som hjälper till att

bekämpa infektioner, men som dödas av hiv.

I samtliga studier gav Ziagen en minskad virusbelastning i alla åldersgrupper, särskilt när det togs

tillsammans med andra antivirala läkemedel. I en av studierna hade 77 procent (67 av 87) av de

patienter som tog Ziagen tillsammans med lamivudin och zidovudin en virusbelastning under

400 kopior/ml efter 16 veckors behandling, jämfört med 38 procent (33 av 86) av de vuxna som tog

lamivudin och zidovudin utan Ziagen. I en annan studie på 784 patienter jämfördes effekten av att ta

Ziagen i kombination med lamivudin och efavirenz (andra antivirala läkemedel) en respektive två

gånger dagligen. Ziagen hade samma effekt på virusbelastningen oavsett om det togs en eller två

gånger dagligen. Hos patienter som fick Ziagen ökade dessutom CD4-celltalen.

Studier har också genomförts på hivinfekterade patienter i åldrarna 3 månader till 18 år. En studie

visade att Ziagen i kombination med antingen lamivudin eller zidovudin hos patienter över 1 års ålder

var effektivare än behandling med en kombination av lamivudin och zidovudin.

Dessutom genomfördes studier för att undersöka en daglig dos jämfört med två dagliga doser av

Ziagen hos barn och man fann att Ziagen hade samma effekt på virusbelastningen oavsett om det togs

en eller två gånger dagligen.

Vilka är riskerna med Ziagen?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Ziagen (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

är aptitförlust, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, hudutslag, feber, letargi (brist på energi)

och trötthet.

Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) uppträder hos vissa patienter som tar Ziagen,

vanligen under behandlingens första sex veckor, och kan vara livshotande. Risken för överkänslighet är

högre hos patienter som har genen HLA-B (typ 5701). Symtomen inkluderar nästan alltid feber eller

hudutslag, men det är också mycket vanligt med illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor, dyspné

(andningssvårigheter), hosta, feber, letargi, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, tecken på leverskador

i blodet och muskelsmärta. Behandling med Ziagen ska avbrytas omedelbart om patienten uppvisar

överkänslighetsreaktioner.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Ziagen finns i bipacksedeln.

Varför är Ziagen godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) noterade att påvisandet av fördelarna med Ziagen byggde

på resultat från studier där läkemedlet huvudsakligen togs två gånger dagligen i kombination med

andra läkemedel. EMA fann att fördelarna med Ziagen är större än riskerna och att Ziagen kan

godkännas för försäljning i EU.

Ziagen (abakavir)

EMA/197546/2020

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ziagen?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Ziagen har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Ziagen kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Ziagen utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Ziagen

Den 8 juli 1999 beviljades Ziagen ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Ziagen finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ziagen

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen