Zevalin

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-03-2020

Aktiva substanser:
ibritumomabtiuxetan
Tillgänglig från:
Ceft Biopharma s.r.o.
ATC-kod:
V10XX02
INN (International namn):
ibritumomab tiuxetan
Terapeutisk grupp:
Terapeutiska radioaktiva läkemedel
Terapiområde:
Lymfom, follikel
Terapeutiska indikationer:
Zevalin indikeras hos vuxna. [90Y]-radioaktivt Zevalin är indicerat som konsolidering terapi efter remission induktion i tidigare obehandlade patienter med follikulärt lymfom. Förmån av Zevalin följande rituximab i kombination med kemoterapi har inte fastställts. [90Y]-radioaktivt Zevalin är indicerat för behandling av vuxna patienter med rituximab relapsedorrefractory CD20+ follikulärt B-cells non-Hodgkins lymfom (NHL).
Produktsammanfattning:
Revision: 23
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000547
Tillstånd datum:
2004-01-16
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000547

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - danska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - franska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - polska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - finska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

09-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

27-09-2011

Bipacksedel Bipacksedel - norska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

09-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

09-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

09-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

09-03-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Zevalin 1,6 mg/ml, beredningssats för radioaktiva läkemedel för infusion

Ibritumomab tiuxetan [

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information

om följande

:

Vad Zevalin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Zevalin

Hur du använder Zevalin

Eventuella biverkningar

Hur Zevalin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

VAD ZEVALIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Detta läkemedel är ett radioaktivt läkemedel enbart avsett för behandling.

Zevalin är en

beredningssats för den aktiva substansen ibritumomab tiuxetan

, en monoklonal

antikropp märkt med den radioaktiva substansen yttrium 90 (

Y). Zevalin binder till ett protein

(CD20) på ytan av vissa vita blodkroppar (B-celler) och dödar dem genom bestrålning.

Zevalin används för att behandla patienter som har specifika undergrupper av non-Hodgkins-lymfom

av B-cellstyp (CD20+ indolent eller transformerat NHL av B-cellstyp) om tidigare behandling med

rituximab, en annan monoklonal antikropp, inte har fungerat, eller har slutat fungera (refraktär eller

recidiverande sjukdom).

Zevalin används också hos tidigare obehandlade patienter med follikulärt lymfom. Det används som

konsoliderings

behandling för att förbättra minskningen i antalet lymfomceller (remission) vid den

första kemoterapin.

Användningen av Zevalin innebär att du exponeras för små mängder radioaktivitet. Din läkare och

läkaren inom nukleärmedicin har ansett att den kliniska nyttan du kommer att erhålla från

behandlingen med radioaktivt läkemedel väger tyngre än strålningsrisken.

2.

VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ZEVALIN

Använd inte Zevalin:

om du är

allergisk

(överkänslig) mot något av följande:

ibritumomab tiuxetan, yttriumklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Zevalin (anges i

avsnitt 6)

rituximab eller andra proteiner från mus/råtta (murina proteiner)

om du är gravid eller ammar (se också avsnittet Graviditet och amning).

Var särskilt försiktig med Zevalin

Zevalin rekommenderas inte i följande fall eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts:

mer än en fjärdedel

av din benmärg innehåller elakartade abnorma celler.

om mer än en fjärdedel av din benmärg

har behandlats med yttre strålbehandling

sorts radioterapi).

om du får enbart Zevalin och antalet blodplättar är färre än 100 000/mm

3

.

om antalet blodplättar är färre än 150 000/mm

3

efter kemoterapi.

om antalet vita blodkroppar är färre än 1 500/mm

3

.

om du har genomgått benmärgstransplantation eller fått blodstamceller tidigare.

Om du har behandlats med andra proteiner

(särskilt från mus) innan Zevalin-behandlingen, är

risken större att du får en allergisk reaktion. Du kan därför behöva göra ett test för att undersöka om

du har en viss sorts antikroppar.

Dessutom rekommenderas inte Zevalin till patienter med non-Hodgkin-lymfom som innefattar hjärnan

och/eller ryggmärgen eftersom dessa patienter in har inkluderats i kliniska prövningar.

Barn

Zevalin rekommenderas inte till barn under 18 år eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts.

Äldre patienter

Det finns endast begränsade data vid användning hos äldre patienter (65 år eller äldre). Inga

övergripande skillnader i säkerhet och effekt har observerats mellan dessa patienter och yngre

patienter.

Andra läkemedel och Zevalin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Framför allt kommer din läkare att behöva avbryta behandling med tillväxtfaktorer såsom filgrastim

under 3 veckors tid innan du får Zevalin, tills två veckor efter Zevalin-behandlingen.

Om du får Zevalin mindre än 4 månader efter kemoterapi som innehåller den aktiva substansen

fludarabin, är risken större för dig att antalet blodkroppar minskar.

Tala om för din läkare att du har fått Zevalin om du ska vaccineras efter behandlingen.

Graviditet och amning

Zevalin får inte användas under graviditet. Din läkare kommer att göra tester för att utesluta graviditet

innan du påbörjar behandling. Kvinnor i fertil ålder och manliga patienter måste använda pålitliga

preventivmedel under behandlingen med Zevalin och upp till ett år efter att behandlingen har

avslutats.

Det finns en potentiell risk att joniserande strålning av Zevalin kan skada dina äggstockar och

testiklar.

Fråga din läkare hur detta kan påverka dig, särskilt om du planerar att skaffa barn i framtiden.

Kvinnor får inte amma under behandlingen och under 12 månader efter behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner

Zevalin kan påverka din förmåga att köra och använda maskiner, eftersom yrsel är en vanlig

biverkning. Var försiktig tills du är säker på att du inte påverkas.

Zevalin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 28 mg natrium per dos, beroende på koncentrationen

radioaktivitet. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

3.

HUR DU ANVÄNDER ZEVALIN

Det finns stränga lagar om användning, hantering och kassering av radioaktiva läkemedel. Zevalin

kommer endast att användas i särskilda kontrollerade miljöer. Läkemedlet kommer endast att hanteras

och ges till dig av personal som är utbildad och kan använda det på ett säkert sätt. Personalen kommer

att vara särskilt noga med att läkemedlet används säkert och kommer att informera dig om vad de gör.

Dosen av Zevalin beror på din kroppsvikt, antalet blodplättar och vad Zevalin används for

(indikation). Maximal dos får inte överskrida 1200 MBq (”megabecquerel”, en enhet som används för

att mäta radioaktivitet).

Zevalin används med ett annat läkemedel som innehåller den aktiva substansen rituximab.

Du kommer att få totalt 3 infusioner under två sjukhusbesök med 7 till 9 dagars mellanrum.

Dag 1 får du en infusion med rituximab

Dag 7, 8 eller 9 får du en infusion med rituximab följd av en infusion med Zevalin strax

därefter (inom 4 timmar).

Rekommenderad dos är:

Vid konsolideringsbehandling hos patienter med follikulärt lymfom

Vanlig dos är 15 MBq/kg kroppsvikt.

Vid behandling av patienter med recidiverat eller refraktärt non-Hodgkins-lymfom som inte svarar på

behandling med rituximab

Vanlig dos är 11 eller 15 MBq per kg kroppsvikt, beroende på ditt antal blodplättar.

Beredning av Zevalin

Zevalin används inte direkt, utan måste beredas av sjukvårdspersonal först. Beredningssatsen gör att

antikroppen ibritumomab tiuxetan kopplas till den radioaktiva isotopen yttrium

Y (radioaktiv

märkning).

Hur Zevalin ges

Zevalin ges genom intravenös infusion (dropp i en ven) som vanligtvis tar ungefär 10 minuter.

Efter du har fått Zevalin

Mängden radioaktivitet som din kropp utsätts för på grund av Zevalin är mindre än den skulle vara

med radioterapi. Den största delen av radioaktiviteten sönderfaller i kroppen, men en liten del

avlägsnas via urinen. Därför måste du tvätta dina händer noggrant efter varje urinering under en vecka

efter infusionen med Zevalin.

Efter behandlingen kommer din läkare att ta blodprov regelbundet för att kontrollera antalet

blodplättar och vita blodkroppar. Värdena brukar sjunka kring två månader efter det att behandlingen

påbörjades.

Om din läkare planerar att behandla dig med ytterligare en antikropp efter behandlingen med Zevalin

kommer du att behöva göra ett test för att undersöka om du har en viss sorts antikroppar. Din läkare

kommer att berätta om detta gäller för dig.

Om du har fått för stor mängd av Zevalin

Din läkare kommer att ge dig lämplig behandling om du får oönskade effekter. Detta kan innebära

avbrytande av Zevalin-behandling och istället behandling med tillväxtfaktorer eller dina egna

stamceller.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Zevalin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala

genast

om för din läkare om du upplever något av följande symtom:

infektion:

feber, frossa

blodförgiftning (sepsis):

feber och frossa, ändrad mental status, snabb andning, snabb

hjärtfrekvens, minskad urinutsöndring, lågt blodtryck, chock, svårigheter med blödningar

eller blodlevring

infektion i lungan (lunginflammation):

andningssvårigheter

lågt antal blodkroppar:

onormal benägenhet för blåmärken, rikligare blödning än vanligt

efter skada, feber, eller om du känner dig ovanligt trött eller andfådd

svåra reaktioner i slemhinnor,

som kan förekomma dagar eller månader efter att Zevalin

och/eller rituximab har administrerats. Din läkare kommer att avbryta behandlingen

omedelbart

extravasering

(läckage av infusionen till omgivande vävnader): smärta, brännande känsla,

svidande eller annan reaktion vid infusionsstället under administrering. Din läkare kommer

omedelbart att avbryta infusionen och fortsätta infusionen i en annan ven

allergiska (överkänslighet) reaktioner/infusionsreaktioner

: symtom på allergiska

reaktioner/infusionsreaktioner kan vara hudreaktioner, andningssvårigheter, svullnad, klåda,

rodnad, frossa, yrsel (som är ett möjligt tecken på lågt blodtryck). Beroende på vilken

typ/hur svår din reaktion är, bestämmer din läkare om behandlingen måste avbrytas

omedelbart.

Biverkningarna som är markerade med en asterisk (*) har i några fall lett till döden, antingen i

kliniska prövningar eller under marknadsföring av produkten.

Biverkningarna som är markerade med två asterisker (**) har dessutom observerats under

konsolideringsbehandling.

Mycket vanliga

biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

minskat antal blodplättar, vita och röda blodkroppar

(trombocytopeni, leukocytopeni,

neutropeni, anemi)

illamående

svaghet, feber, frossa

(stelhet)

infektion*

trötthet**

röda prickar under huden

(petekier)

Vanliga

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

blodförgiftning

(sepsis)

*; infektion i lungorna

(lunginflammation)*

; urinvägsinfektion,

svampinfektioner i munnen

(muntorsk)

annan blodrelaterad cancer

(myelodysplastiskt syndrom [MDS]/akut myeloid leukemi [AML])

**; tumörsmärta

feber med minskat antal specifika vita blodkroppar

(febril neutropeni)

; minskat antal av alla

blodkroppar

(pancytopeni)

*; minskat antal lymfocyter

(lymfocytopeni)

allergiska

(överkänslighet)

reaktioner

allvarlig aptitförlust

(anorexi)

känsla av oro

(ångest)

; svårt att sova

(insomnia)

yrsel; huvudvärk,

blödning till följd av minskat antal blodplättar*

hosta; rinnande näsa

kräkningar, smärta i magen

(buken)

; diarré; matsmältningsbesvär; halsirritation; förstoppning

hudutslag; klåda

(pruritus)

ledvärk

(artralgi)

; muskelsmärta

(myalgi)

; ryggsmärta; nacksmärta

smärta; influensaliknande symtom, allmänt illabefinnande

(sjukdomskänsla)

, svullnad till följd

av vätskeansamling i armar och ben och i andra vävnader

(perifert ödem)

; ökad svettning

högt blodtryck

(hypertension)

lågt blodtryck

(hypotension)

utebliven menstruation

(amenorré)

Mindre vanliga

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

snabba hjärtslag

(takykardi)

Sällsynta

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

godartade hjärntumörer

(meningiom)

blödning i huvudet till följd av minskat antal blodplättar*

Biverkningar med okänd frekvens

reaktion i hud och slemhinnor (inklusive

Stevens-Johnsons syndrom

läckage av infusionen till omgivande vävnader

(extravasering)

, som orsakar hudinflammation

(dermatit vid infusionsstället)

och fjällning

(deskvamation vid infusionsstället)

eller sår vid

injektionsstället

vävnadsskada runt tumörerna i lymfsystemet och komplikationer till följd av svullnad av sådana

tumörer

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

HUR ZEVALIN SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Detta läkemedel förvaras av sjukvårdspersonal.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.

Injektionsflaskorna förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringen måste ske i enlighet med nationellt regelverk för radioaktiva material.

Efter radioaktiv märkning, rekommenderas omedelbar användning. Stabilitet har visats i 8 timmar vid

2 °C–8 °C och i skydd från ljus.

6.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ibritumomab tiuxetan. Varje injektionsflaska innehåller 3,2 mg

ibritumomab tiuxetan i 2 ml lösning (1,6 mg per ml).

Övriga innehållsämnen är:

injektionsflaska med ibritumomab tiuxetan

: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor

injektionsflaska med natriumacetat

: natriumacetat, vatten för injektionsvätskor

injektionsflaska med beredningsbuffert

: humant albumin i lösning, natriumklorid,

dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumhydroxid, kaliumdivätefosfat, kaliumklorid, DTPA,

saltsyra (utspädd) för pH-justering, vatten för injektionsvätskor

Den färdiga beredningen efter radioaktiv märkning innehåller 2,08 [

Y] ibritumomab tiuxetan i en

totalvolym på 10 ml.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zevalin är en

beredningssats för radioaktiva läkemedel för infusion, som innehåller:

En injektionsflaska av glas med 2 ml klar, färglös ibritumomab tiuxetan lösning.

En injektionsflaska av glas med 2 ml klar, färglös natriumacetatlösning.

En injektionsflaska av glas med 10 ml klar, gul till brungul beredningsbuffert.

En reaktionsflaska av glas (tom)

Innehavare av godkännande för försäljning

Ceft Biopharma s.r.o.

Trtinova 260/1

Cakovice, 196 00 Praha 9

Tjeckien

Tillverkare

CIS bio international

RN 306- Saclay

B.P. 32

91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zevalin 1,6 mg/ml beredningssats för radioaktiva läkemedel för infusion

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Zevalin tillhandahålls som

beredningssats för radioaktiv märkning av ibritumomab tiuxetan med

yttrium-90.

Beredningssatsen innehåller en injektionsflaska med ibritumomab tiuxetan, en injektionsflaska med

natriumacetat, en injektionsflaska med beredningsbuffert och en tom reaktionsflaska. Radionukliden

ingår inte i satsen.

En injektionsflaska med ibritumomab tiuxetan innehåller 3,2 mg ibritumomab tiuxetan* i 2 ml lösning

(1,6 mg per ml).

*murina IgG

monoklonala antikroppar framställd med rekombinant DNA-teknologi i en cellinje av

ovarieceller från kinesisk hamster (CHO-celler) som konjugerats till kelatbildande agenten MX-

DTPA.

Den färdiga lösningen efter radioaktiv inmärkning innehåller 2,08 mg ibritumomab tiuxetan [

Y] i en

totalvolym om 10 ml.

Hjälpämnen

Detta läkemedel kan innehålla upp till 28 mg natrium per dos, beroende på koncentrationen

radioaktivitet. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Beredningssats för radioaktiva läkemedel för infusion.

Injektionsflaska med ibritumomab tiuxetan: Klar, färglös lösning.

Injektionsflaska med natriumacetat: Klar, färglös lösning.

Injektionsflaska med beredningsbuffert: Klar, gul till brungul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zevalin är avsett för vuxna.

Y]-märkt Zevalin är indicerat för konsolideringsbehandling efter remissionsinduktion, hos tidigare

obehandlade patienter med follikulärt lymfom. Effekt vid användning av Zevalin efter behandling

med rituximab i kombination med kemoterapi är inte fastställd.

Y]-märkt Zevalin är indicerat för behandling av vuxna patienter med CD20+ follikulärt non-

Hodgkins-lymfom (NHL) av B-cellstyp, som är recidiverat eller refraktärt efter rituximab-behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Y]-märkt Zevalin får endast tas emot, hanteras och administreras av utbildad personal och måste

beredas i enlighet med både strålningssäkerhetskrav och farmaceutiska kvalitetskrav (för mer detaljer,

se också avsnitten 4.4, 6.6 och 12).

Dosering

Zevalin bör användas efter förbehandling med rituximab. Se produktresumén för rituximab för

detaljerade anvisningar för hur det används.

Behandlingsregimen består av två intravenösa administreringar av rituximab och en administrering av

Y]-märkt Zevalin lösning i följande ordning:

Dag 1: intravenös infusion av 250 mg/m

rituximab.

Dag 7 eller 8 eller 9:

intravenös infusion av 250 mg/m

rituximab strax (inom 4 timmar) före administrering av

Y]-märkt Zevalin lösning.

intravenös infusion av [

Y]-märkt Zevalin lösning under 10 minuter.

Upprepad användning:

Data vid upprepad behandling av patienter med Zevalin finns inte tillgängliga.

Rekommenderad dos av radioaktivitet med [

Y]-märkt Zevalin lösning:

Behandling av recidiverat eller refraktärt CD20+ follikulärt non-Hodgkins-lymfom (NHL) av B-

cellstyp, efter behandling med rituximab:

patienter med

150 000

trombocyter/mm

: 15 MBq/kg kroppsvikt.

patienter med 100 000-150 000 trombocyter/mm

: 11 MBq/kg.

Maximal dos får inte överskrida 1200 MBq.

Upprepad användning: Data vid upprepad behandling av patienter med [

Y]-märkt Zevalin lösning

finns inte tillgängliga.

Konsolideringsbehandling efter remissionsinduktion hos tidigare obehandlade patienter med

follikulärt lymfom:

patienter med

150 000

trombocyter/mm

: 15 MBq/kg upp till maximalt 1200 MBq.

för patienter med färre än 150 000 trombocyter per mm

, se avsnitt 4.4.

Upprepad användning: Data vid upprepad behandling av patienter med [

Y]-märkt Zevalin lösning

finns inte tillgängliga.

Särskilda populationer

Pediatrisk population

Zevalin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data avseende

säkerhet och effekt.

Äldre patienter

Det finns endast begränsade data vid användning hos äldre patienter (ålder ≥ 65 år). Inga övergripande

skillnader i säkerhet eller effekt har observerats mellan dessa patienter och yngre patienter.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Säkerhet och effekt har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Säkerhet och effekt har inte studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Administreringssätt

Y]-märkt Zevalin lösning måste beredas enligt avsnitt 12.

Före administrering till patienten måste procentandelen radioaktiv inkorporering i beredd [

Y]-märkt

Zevalin kontrolleras enligt proceduren som beskrivs i avsnitt 12. Om den genomsnittliga radiokemiska

renheten är mindre än 95% får inte beredningen administreras.

Den beredda lösningen måste ges som en långsam intravenös infusion under 10 minuter.

Infusionen får inte administreras som en intravenös bolusdos.

Zevalin kan infunderas direkt genom att flödet från en infusionpåse stoppas och administreringen sker

direkt via infarten. Ett 0,2 eller 0,22 mikronfilter med låg proteinbindning måste finnas mellan

patienten och infusionsinfarten. Infarten måste spolas med minst 10 ml 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid

lösning för injektion efter infusion av Zevalin.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot ibritumomab tiuxetan, yttriumklorid, eller mot något hjälpämne som anges

i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot rituximab eller mot andra murina proteiner.

Graviditet och amning (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Då Zevalin-regimen innefattar rituximab, se också produktresumén för rituximab.

Y]-märkt Zevalin lösning får endast mottagas, hanteras och administreras av kvalificerad personal

med giltig behörighet från myndighet för användning och handhavande av radionuklider i

ändamålsensliga kliniska lokaler. För mottagande, beredning, användning, förflyttning, lagring och

destruktion gäller regelverk och/eller tillämpliga tillstånd/licenser från lokala behöriga organisationer.

Användaren måste bereda radiofarmaka på ett sätt som uppfyller både strålningssäkerhetskrav och

farmaceutiska kvalitetskrav. Lämpliga aseptiska försiktighetsåtgärder måste vidtas i enlighet med

kraven i

Good Manufacturing Practice

för läkemedel.

Infusioner måste administreras under noggrann övervakning av erfaren läkare med komplett

återupplivningsutrustning direkt tillgänglig (för försiktighetsåtgärder för radiofarmaka, se också

avsnitten 4.2 och 12).

Y]-märkt Zevalin lösning får inte administreras till patienter som riskerar att utveckla livshotande

hematologiska toxicitetssymtom.

Zevalin får inte administreras till nedan nämnda patienter, eftersom säkerhet och effekt inte har

fastställts:

> 25 % av benmärgen har infiltrerats av lymfomceller

tidigare extern bestrålning som påverkar

25 % av den aktiva benmärgen

trombocytantal <100 000/mm

(monoterapi) och <150 000/mm

(konsolideringsbehandling)

neutrofilantal <1 500/mm

tidigare transplantation av benmärg eller stamceller

Hematologisk toxicitet

Särskild försiktighet krävs beträffande benmärgssupprimerade patienter. Hos de flesta patienter

resulterar administrering av Zevalin (efter förbehandling med rituximab) i svår och utdragen cytopeni

som vanligtvis är reversibel (se avsnitt 4.8). Därmed måste fullständig blodstatus och trombocytantal

kontrolleras varje vecka efter behandling med Zevalin, tills att nivåerna återhämtar sig eller som

kliniskt indicerat. Risken för hematologisk toxicitet kan öka efter tidigare behandling med fludarabin-

innehållande regim (för detaljer, se avsnitt 4.5).

Behandling med tillväxtfaktorer

Patienter får inte behandlas med tillväxtfaktorer såsom G-CSF 3 veckor före administrering av

Zevalin samt 2 veckor efter avslutad behandling, för att bestämma benmärgsreserv på ett korrekt sätt

och eftersom snabbt delande myeloida celler är potentiellt känsliga för strålning (se också avsnitt 4.5).

Humana anti-murina antikroppar

Patienter som har fått murina proteiner före behandling med Zevalin ska testas för humana anti-

murina antikroppar (HAMA). Patienter som utvecklat HAMA kan få allergiska reaktioner eller

överkänslighetsreaktioner när de behandlas med Zevalin eller andra murina proteiner.

Efter användning av Zevalin ska patienter i allmänhet testas för HAMA innan någon ytterligare

behandling med murina proteiner inleds.

Infusionsreaktioner

Infusionsreaktioner kan uppstå under eller efter administrering av Zevalin efter förbehandling med

rituximab. Tecken och symtom på infusionsreaktioner kan innefatta yrsel, hosta, illamående,

kräkningar, hudutslag, pruritus, takykardi, asteni, pyrexi och stelhet (se avsnitt 4.8). Vid eventuell

svår infusionsreaktion måste behandlingen avbrytas omedelbart.

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner efter administrering av Zevalin är vanliga. Svåra överkänslighetsreaktioner

inklusive anafylaxi förekommer hos <1% av patienterna (se också avsnitt 4.8). Vid eventuella

överkänslighetsreaktioner måste infusion med Zevalin avbrytas omedelbart. Läkemedel för

behandling vid överkänslighetsreaktioner, t.ex. adrenalin, antihistaminer och kortikosteroider måste

finnas tillgängliga för omedelbar användning vid eventuell allergisk reaktion under administrering av

rituximab eller Zevalin.

Svåra mukokutana reaktioner

Svåra mukokutana reaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom med i vissa fall fatal utgång, har

rapporterats i samband med Zevalin efter förbehandling med rituximab. Reaktionerna debuterade

inom några dagar till månader. Hos patienter som får en svår mukokutan reaktion ska behandlingen

avbrytas.

Antikonception

Långtidsstudier på djur avseende effekten på fertilitet och reproduktionsförmåga har inte genomförts.

Det finns en potentiell risk att joniserande strålning av [

Y]-märkt Zevalin kan orsaka toxiska effekter

på kvinnliga och manliga könskörtlar. Till följd av preparatets karaktär bör kvinnor i fertil ålder, och

män, använda effektiva preventivmetoder under behandlingen med Zevalin och upp till 12 månader

efter behandling med Zevalin (se också avsnitten 4.6 och 5.2).

Immunisering

Säkerheten och effekten vid immunisering med vaccin, särskilt levande virala vacciner, efter

behandling med Zevalin har inte studerats. Till följd av den potentiella risken för utveckling av virala

infektioner rekommenderas inte administrering av levande virala vacciner till patienter som nyligen

har fått Zevalin (se avsnitt 4.5). En eventuellt begränsad förmåga att generera primär eller

anamnestisk humoral respons mot vaccin ska beaktas efter behandling med Zevalin.

NHL med CNS involverat

Det saknas data för patienter med CNS-lymfom, då dessa patienter inte ingick i kliniska studier.

Användning av Zevalin rekommenderas därför inte till NHL-patienter där CNS är involverat.

Extravasering

För att undgå strålningsrelaterade vävnadsskador krävs noggrann övervakning för att upptäcka

eventuell extravasering vid injektion av Zevalin. Om det uppkommer tecken eller symtom på

extravasering ska infusionen avslutas omedelbart och börjas om på nytt i en annan ven.

Sekundära maligniteter

Användningen av Zevalin är förenad med en ökad risk för sekundära maligniteter, inklusive akut

myeloid leukemi (AML) och myelodysplastiskt syndrom (MDS) (se även avsnitt 4.8).

Hjälpämnen

Den slutliga lösningen med [

Y]-märkt Zevalin innehåller upp till 28 mg natrium per dos, beroende

på koncentrationen radioaktivitet. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det föreligger inga kända interaktioner med andra läkemedel. Inga interaktionsstudier har utförts.

Patienter får inte behandlas med tillväxtfaktorer såsom G-CSF 3 veckor före administrering av

Zevalin samt 2 veckor efter avslutad behandling (se också avsnitt 4.4).

I en klinisk prövning administrerades Zevalin som konsolideringsbehandling efter en tidigare första

linjens kemoterapi, varvid man observerade en högre frekvens av svår och utdragen neutropeni och

trombocytopeni hos patienter som hade fått Zevalin inom 4 månader efter kombinationskemoterapi

som innehöll fludarabin med mitoxantron och/eller cyklofosfamid jämfört med patienter som fått

någon annan kemoterapi. Således kan risken för hematologisk toxicitet öka då Zevalin administreras

en kort tid (< 4 månader) efter en behandling som innehåller fludarabin (se också avsnitt 4.4).

Säkerheten och effekten av immunisering med vaccin, särskilt levande virala vaccin, efter behandling

med Zevalin har inte studerats (se också avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga djurreproduktionsstudier har utförts med ibritumomab tiuxetan. Eftersom det är känt att IgG

passerar placentan och på grund av den signifikanta risken som associeras med strålning, är Zevalin

kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3).

Graviditet måste uteslutas innan behandling hos kvinnor påbörjas.

Kvinnor vars menstruation har uteblivit måste antas vara gravid tills att motsatsen bevisas och

alternativ behandling, som inte inbegriper joniserande strålning ska övervägas.

Både kvinnor och män i fertil ålder ska använda effektiva preventivmetoder under och upp till 12

månader efter behandlingen med Zevalin.

Amning

Trots att det inte är känt om ibritumomab tiuxetan utsöndras i human bröstmjölk, så utsöndras

maternella IgG i human bröstmjölk. Således måste kvinnor avbryta amning då eventuell absorption

och immunosuppression hos spädbarnet är okända. Zevalin ska användas efter förbehandling med

rituximab för vilken amning inte rekommenderas under behandling och i upp till 12 månader efter

behandling (se produktresumén för rituximab för detaljerade råd om dess användning),

Fertilitet

Inga djurstudier har utförts för att bestämma effekterna hos Zevalin på fertilitet hos män eller kvinnor.

Det finns en potentiell risk att joniserande strålning av [

Y]-märkt Zevalin kan orsaka toxiska effekter

på kvinnliga och manliga könskörtlar (se avsnitten 4.4 och 5.2). Patienter bör göras medvetna om att

fertiliteten kan påverkas och att manliga patienter kan vilja överväga frysförvaring av sperma.

4.7

Effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zevalin kan eventuellt påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner, eftersom yrsel

har rapporterats som en vanlig biverkning.

4.8

Biverkningar

Exponering för joniserande strålning är cancerframkallande och kan leda till att ärftliga rubbningar

utvecklas. I samtliga fall är det nödvändigt att säkerställa att riskerna med strålningen är mindre än

den risk som själva sjukdomen innebär.

Eftersom Zevalin används efter förbehandling med rituximab (för detaljer se avsnitt 4.2), se också

förskrivningsinformation för rituximab.

Den övergripande säkerhetsprofilen för Zevalin efter förbehandling med rituximab baseras på data

från 349 patienter med recidiverat eller refraktärt låggradigt follikulärt eller transformerat non-

Hodgkins-lymfom av B-cellstyp, studerat i fem kliniska prövningar, på data från 204 patienter som

fått Zevalin som konsolideringsbehandling efter första linjens remissionsinduktion, och från

säkerhetsövervakning efter godkännandet för försäljning.

De vanligast förekommande biverkningarna hos patienter som fått Zevalin efter förbehandling med

rituximab är trombocytopeni, leukocytopeni, neutropeni, anemi, infektioner, pyrexi, illamående,

asteni, stelhet, petekier, och trötthet.

De mest allvarliga biverkningarna hos patienter som fått Zevalin efter förbehandling med rituximab

är:

Svår och utdragen cytopeni (se också ”Varningar och försiktighet”)

Infektioner

Blödning under rådande trombocytopeni

Svåra mukokutana reaktioner (se också ”Varningar och försiktighet”)

Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloid leukemi

Dödlig utgång har rapporterats vid samtliga av följande allvarliga biverkningar. Dessa rapporter

kommer från antingen kliniska prövningar eller från erfarenheter efter godkännandet för försäljning.

Infektion

Sepsis

Lunginflammation

Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloid leukemi

Anemi

Pancytopeni

Blödning under rådande trombocytopeni

Intrakraniell blödning under rådande trombocytopeni

Mukokutana reaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom

Frekvenserna hos biverkningarna som antas vara möjligt relaterade till Zevalin efter förbehandling

med rituximab visas i tabellen nedan. Dessa biverkningar baseras på 349 patienter med recidiverat

eller refraktärt låggradigt follikulärt eller transformerat non-Hodgkins-lymfom av B-cellstyp, studerat

i fem kliniska prövningar. Dessutom observerades biverkningarna som markerats med ** i studien

med 204 patienter som fått Zevalin som konsolideringsbehandling efter första linjens

remissionsinduktion. De biverkningar som identifierades enbart under säkerhetsövervakning efter

godkännandet för försäljning och för vilka frekvens inte kunde uppskattas, presenteras under ”ingen

känd frekvens”.

Biverkningar som visas nedan klassificeras enligt frekvens och organsystem (MedDRA).

Frekvensområdena definieras enligt följande konvention:

(mycket vanliga: ≥1/10, vanliga:

1/100, <1/10, mindre vanliga:

1/1 000, <1/100, sällsynta:

1/10 000, <1/1 000, mycket sällsynta: <1/10 000).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar eller under övervakning efter

godkännandet för försäljning hos patienter som behandlats med Zevalin efter förbehandling med

rituximab

Organsystem

(MedDRA)

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Infektion*

Sepsis*,

Pneumoni*,

Urinvägsinfektion,

Candidainfektion i

munnen

Neoplasier; benigna,

maligna och

ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Tumörsmärta,

Myelodysplastiskt

syndrom/akut

myeloid leukemi*,

Meningeom

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni,

Leukocytopeni,

Neutropeni,

Anemi*

Febril neutropeni,

Pancytopeni*,

Lymfocytopeni

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktion

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Psykiska störningar

Ångest,

Sömnlöshet

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel,

Huvudvärk

Hjärtat

Takykardi

Blodkärl

Petekier**

Blödning under

rådande

trombocytopeni*,

Hypertension**,

Hypotension**

Intrakraniell

blödning under

rådande

trombocytopen

Andningsvägar

bröstkorg och

mediastinum

Hosta,

Rinit

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkning,

Buksmärta,

Diarré,

Dyspepsi,

Halsirritation,

Förstoppning

Organsystem

(MedDRA)

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Amenorré**

Hud och subkutan

vävnad

Utslag,

Klåda

Mukokutan reaktion

(inklusive Stevens-

Johnsons syndrom)*

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Artralgi,

Myalgi,

Ryggsmärta,

Nacksmärta

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid

administreringsstäl

let

Asteni,

Feber,

Stelhet,

Trötthet**

Smärta,

Influensaliknande

symtom,

Sjukdomskänsla,

Perifert ödem,

Ökad svettning

Extravasering med

efterföljande

reaktioner vid

infusionsstället,

Skada i vävnad som

omger lymfom och

komplikationer till

följd av lymfom-

svullnad

* dödlig utgång har observerats

** har observerats i en studie med 204 patienter som fått Zevalin som konsolidering efter första linjens

remissonsinduktion

Den mest lämpliga MedDRA-termen används för att beskriva en viss reaktion och dess synonymer

samt relaterade tillstånd.

Blodet och lymfsystemet

Hematologisk toxicitet har observerats som mycket vanligt i kliniska prövningar och är

dosbegränsande (se också avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

Mediantiden till nadir för trombocyter och granulocyter var ungefär 60 dagar efter behandlingens

början. I kliniska prövningar med indikationen recidiverat eller refraktärt NHL rapporterades

trombocytopeni grad 3 eller 4 med mediantiderna 13 och 21 dagar till återhämtning och för neutropeni

grad 3 eller 4 var mediantiderna till återhämtning 8 och 14 dagar. Efter Zevalin som

konsolideringsbehandling efter första linjens remissionsinduktion var mediantiderna 20 dagar och 35

dagar till återhämtning för trombocytopeni grad 3 eller 4 och 20 dagar och 28 dagar för neutropeni

grad 3 eller 4.

Infektioner och infestationer

Data från 349 patienter med recidiverat eller refraktärt låggradigt follikulärt lymfom, eller

transformerat non-Hodgkins-lymfom studerat i fem prövningar:

Under de första 13 veckorna efter behandling med Zevalin, utvecklade patienterna i mycket

vanliga fall infektioner. Infektioner, grad 3 och grad 4, rapporterades som vanliga. Under

uppföljning var infektioner vanliga. Av dessa var grad 3 vanlig och grad 4 mindre vanlig.

Data från 204 patienter som fått Zevalin som konsolideringsbehandling efter första linjens

remissionsinduktion:

Infektioner observerades som mycket vanliga.

Infektioner kan vara bakteriella, fungösa, virala inklusive reaktivering av latenta virus.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Rapporter som har inkommit om extravasering med efterföljande reaktion på infusionsstället

innefattar t.ex. dermatit samt deskvamation och sår vid infusionsstället.

Strålning som associeras med Zevalin kan orsaka skada på vävnad som omger lymfom och

komplikationer till följd av svullnad av lymfom.

Immunsystemet

Data från 349 patienter med recidiverat eller refraktärt låggradigt follikulärt lymfom, eller

transformerat non-Hodgkins-lymfom som studierats i fem prövningar:

Överkänslighetsreaktioner efter administrering av Zevalin är vanliga. Svåra (grad 3/4)

överkänslighetsreaktioner som innefattar anafylaxi förekommer hos färre än 1% av patienterna (se

också avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

Neoplasier; benigna, maligna och specificerade (samt cystor och polyper)

Sekundära maligniteter

Refraktärt eller recidiverat NHL

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)/akut myeloid leukemi (AML) har rapporterats hos 11 av

211 patienter med recidiverat eller refraktärt NHL som behandlats med Zevalin i fyra studier.

Konsolideringsbehandling

Den slutliga analysen efter cirka 7,5 år av en studie där man undersökte effekt och säkerhet för

Zevalin-konsolidering hos patienter med follikulärt lymfom i framskridet stadium som svarade på

första linjens kemoterapi (studie 4, avsnitt 5.1) visar, att av de 204 patienter som fått Y-90 Zevalin

efter första linjens kemoterapi utvecklade 26 (12,7 %) patienter i Zevalin-gruppen en andra primär

malignitet jämfört med 14 (6,8 %) av patienterna i kontrollgruppen. Sju patienter (3,4 %, 7/204)

diagnostiserades med MDS/AML efter att ha fått Zevalin, jämfört med en patient (0,5 %, 1/205) i

kontrollgruppen, med en median för uppföljningstid på 7,3 år. Dödsfall till följd av en andra primär

malignitet omfattade 8 (3,9 %) patienter i Zevalin-gruppen jämfört med 3 (1,5 %) patienter i

kontrollgruppen. Dödsfall till följd av MDS/AML omfattade fem (2,5 %) patienter i Zevalin-gruppen

jämfört med noll patienter i kontrollgruppen.

Risken att utveckla sekundär myelodysplasi eller leukemi efter behandling med alkylerande medel är

välkänd.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Doser på upp till 19,2 MBq/kg av Zevalin har administrerats i kliniska studier. Förväntad

hematologisk toxicitet observerades, omfattande grad 3 eller 4. Patienterna återhämtade sig från dessa

toxicitetstecken och överdosering associerades inte med allvarlig eller dödlig utgång.

Det finns ingen känd specifik antidot vid överdosering med [

Y]-märkt Zevalin. Behandlingen består

i utsättande av Zevalin samt understödjande behandling, vilken kan inkludera tillväxtfaktorer. Om

tillgängligt, bör autologt stamcellsunderstöd ges för att hantera hematologisk toxicitet.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Olika radiofarmaceutiska terapeutika, ATC-kod: V10XX02

Verkningsmekanism

Ibritumomab tiuxetan är en rekombinant murin kappamonoklonal antikropp av IgG

-typ, specifik för

B-cellsantigenet CD20. Ibritumomab tiuxetan binder till det transmembrana antigenet CD20 som

finns på ytan av maligna och normala B-lymfocyter. Under B-cellmognaden kommer CD20 först till

uttryck i B-lymfoblastens mellanstadium (pre-B-cell), och är försvunnen under slutstadiet av B-

cellernas mognad till plasmaceller. Det lämnar inte cellytan och internaliseras inte vid

antikroppsbindning.

Y]-märkt ibritumomab tiuxetan binder specifikt till B-celler som uttrycker CD20, inklusive maligna

celler. Isotopen yttrium-90 är en ren β-strålare och har en medelstrålsträcka på cirka 5 mm. Detta

innebär att den kan döda både målceller och intilliggande celler.

Den konjugerade antikroppen har en affinitetskonstant för antigenet CD20 på cirka 17 nM.

Bindningsmönstret är mycket begränsat och utan korsreaktivitet mot andra leukocyter eller andra

typer av human vävnad.

Förbehandling med rituximab är nödvändig för att eliminera cirkulerande B-celler, så att ibritumomab

tiuxetan [

Y] kan leverera strålningen mer specifikt till lymfomets B-celler. Rituximab administreras

i en reducerad dos jämfört med dosen vid godkänd monoterapi.

Farmakodynamisk effekt

Behandling med [

Y]-märkt Zevalin medför även en kraftig reduktion av normala CD20+ B-celler.

Farmakodynamisk analys visade att detta var en tillfällig effekt; återhämtningen av normala B-celler

påbörjades inom 6 månader och medianvärdena för B-celler låg inom normalområdet inom 9 månader

efter behandlingen.

Klinisk effekt och säkerhet

Säkerheten och effekten vid behandling med Zevalin utvärderades i två multicenterprövningar med

totalt 197 försökspersoner. Behandlingsregimen med Zevalin administrerades i två steg (se 4.2).

Effekten och säkerheten för en variant av behandlingsregimen med Zevalin som inkluderade en

reducerad dos av ibritumomab tiuxetan [

Y], preciserades ytterligare i en tredje studie med 30

deltagande patienter med lätt trombocytopeni (trombocytantal 100 000 till 149 000/mm

Studie 1 var en icke-jämförande studie med 54 patienter med recidiverat follikulärt lymfom, refraktärt

mot rituximab-behandling. Patienterna betraktades som refraktära om deras senaste behandling med

rituximab inte ledde till fullständigt eller partiellt svar, eller om tiden till sjukdomsprogression (TTP)

6 månader. Primär effekt-endpoint för studien var den övergripande svarsfrekvensen (ORR)

enligt International Workshop Response Criteria (IWRC). Sekundära effekt-endpoints omfattade tid

till sjukdomsprogression (TTP) och duration för svaret (DR). I en sekundäranalys, där det objektiva

svaret på Zevalin-regimen jämfördes med det som observerades vid den senaste behandlingen med

rituximab, var mediandurationen för svaret efter Zevalin-regimen 6 månader gentemot 4 månader.

Effektdata från denna studie finns sammanfattade i tabell 1.

Studie 2 var en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie, som jämförde en behandlingsregim

inkluderande Zevalin, med rituximab-behandling. Prövningen genomfördes på 143 rituximab-naiva

patienter med recidiverat eller refraktärt låggradigt eller follikulärt non-Hodgkin-lymfom (NHL), eller

transformerat B-cells-NHL. Totalt 73 patienter erhöll Zevalin-regimen och 70 patienter erhöll

rituximab i form av en intravenös infusion i en regim med 375 mg/m

en gång i veckan, upprepat 4

gånger. Primär effekt-endpoint för studien var att fastställa ORR enligt IWRC (se tabell 2). ORR var

signifikant högre (80 % mot 56 %, p = 0,002) för patienter som behandlades med Zevalin-regimen.

Sekundära endpoints, durationen för svaret och tid till progression, skilde sig inte signifikant mellan

de båda behandlingsgrupperna.

Tabell 2. Sammanfattning av effektdata hos patienter med recidiverat/refraktärt låggradigt

eller follikulärt non-Hodgkin-lymfom (NHL), eller NHL med transformerade B-celler

Studie 1

Studie 2

Behandlingsregim

med Zevalin

N = 54

Behandlingsregim

med Zevalin

N = 73

Rituximab

N = 70

Övergripande

svarsfrekvens (ORR) (%)

Frekvens fullständigt svar

CRu-frekvens

Median-DR

(Månader)

[Intervall

[0,5-24,9+]

13,9

[1,0-30,1+]

11,8

[1,2-24,5]

Median-TTP

(Månader)

[Intervall

[1,1-25,9+]

11,2

[0,8-31,5+]

10,1

[0,7-26,1]

IWRC: International Workshop response criteria

CRu: Obekräftat fullständigt svar

Uppskattat med observerat intervall.

Duration för svaret: intervall från det svaret satte in fram till sjukdomsprogression

“+” anger ett fortgående svar.

Tid till sjukdomsprogression: intervall från första infusion till sjukdomsprogression.

Studie 3 var en icke-jämförande studie med 30 patienter med recidiverat eller refraktärt låggradigt,

follikulärt eller transformerat B-cells-NHL, med lätt trombocytopeni (trombocytantal mellan 100 000

och 149 000/mm

). Från studien uteslöts patienter med

25 % lymfomengagerad benmärg och/eller

nedsatt benmärgsreserv. Patienterna ansågs ha nedsatt benmärgsreserv om de hade något av följande:

tidigare myeloablativ behandling med stamcellsstöd; tidigare extern strålbehandling till > 25 % aktiv

benmärg; ett trombocytantal < 100 000 /mm

; eller ett neutrofilantal <1 500 /mm

. I denna studie

användes en modifierad Zevalin-regim med en lägre [

Y]-Zevalin-aktivitet per kg kroppsvikt (11

MBq/kg). Objektiva, bestående kliniska svar observerades [67 % ORR (95 % CI: 48-85 %); 11,8

månaders median-DR (intervall: 4-17 månader)] samt en högre incidens av hematologisk toxicitet (se

4.8) än i studie 1 och 2.

Studie 4 undersökte effekten och säkerheten vid Zevalin konsolideringsterapi hos patienter med

framskridet follikulärt lymfom och som svarade på kemoterapi som primärbehandling. De viktiga

inklusionskriterierna var: CD20+ grad 1 eller 2 follikulärt lymfom; stadium III eller IV vid diagnosen;

normalt antal perifert blodkroppar; < 25% benmärgsinfiltration; ålder > 18 år; och komplett respons

(CR/Cru) eller partiell respons (PR) efter primärbehandling med kemoterapi fastslaget vid kliniska

undersökningen, CT-skanningen och benmärgsbiopsi. Efter avslutad induktionsterapi randomiserades

patienter för att få antingen Zevalin (250 mg/ m

rituximab dag -7 och dag 0 efterföljt av Zevalin 15

MBq/kg kroppsvikt dag 0; maximal dos 1200MBq:

[n=208

]) eller ingen vidare behandling

(kontroll=206). Induktionsbehandlingarna bestod av CVP n=106, CHOP(-liknande) n=188,

fludarabinkombinationer n=22, klorambucil n=39 och rituximab-kemoterapi kombinationer n=59.

Medianen för progressionsfri överlevnad (PFS) beräknades med en median för uppföljningstid på 2,9

år. PFS steg från 13,5 månader (kontrollgrupp) till 37 månader (Zevalingrupp: p<0,0001:HR 0,465).

Hos patienter i PR efter induktionsbehandling var medianen för PFS 6,3 respektive 29,7 månader

(kontrollgrupp vs Zevalingrupp, p<0,0001: HR 0,304) och för patienter i CR efter

induktionsbehandling 29,9 respektive 54,6 månader (kontrollgrupp vs Zevalingrupp, p=0,015; HR

0,613). Efter konsolideringen med Zevalin konverterades 77 % av patienterna som fick PR efter

induktionsterapi över till CR. De patienter som ändrade status från PR till CR efter behandling med

Zevalin visade en signifikant längre median PFS (986 dagar) jämfört med de patienter som förblev i

PR (median PFS 460 dagar, p=0,0004). Totalt var 87 % av patienterna i CR(u), 76 % i CR och 11 % i

Cru.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Hos patienter som fått intravenösa infusioner av rituximab, 250 mg/m

, följt av intravenösa

injektioner med 15 MBq/kg av [

Y]-märkt Zevalin, var medianen för effektiv halveringstid i serum av

ibritumomab tiuxetan [

Y] 28 timmar.

Eftersom

Y bildar ett stabilt komplex med ibritumomab tiuxetan, följer radioisotopen samma

biodistribution som antikroppen. Bestrålning med utsända beta-partiklar från

Y uppträder inom en

radie på 5 mm runt isotopen.

I kliniska studier resulterar [

Y]-märkt Zevalin i signifikanta strålningsdoser i testiklarna efter

förbehandling med rituximab. Strålningsdoser i äggstockarna har inte fastställts. Det finns en

potentiell risk att [

Y]-märkt Zevalin kan orsaka toxiska effekter på manliga och kvinnliga

könskörtlar efter förbehandling med rituximab (se avsnitten 4.4 och 4.6).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska uppgifter antyder ingen särskild risk för människa på basis av toxikologiska

enkeldosstudier och studier med upprepad dosering.

Stråldosberäkningarna för människa - härledda från biodistributionsstudier på möss med [

Y]- eller

In]-märkt ibritumomab tiuxetan - förutspådde acceptabel strålning på normal humanvävnad med

begränsade nivåer av skelett- och benmärgsstrålning. Kelatet tiuxetan bildar ett stabilt komplex med

radioisotoperna yttrium-90 och indium-111 och enbart en försumbar nedbrytning p.g.a. strålning

förväntas.

Toxicitetsstudier på cynomolgusapor med enkeldos eller upprepad dosering av den icke radioaktiva

föreningen indikerade ingen annan risk än den förväntade B-cellbristen till följd av användningen av

ibritumomab tiuxetan ensamt eller i förening med rituximab. Inga studier beträffande reproduktions-

och utvecklingstoxicitet har genomförts.

Inga studier av Zevalins mutagena och karcinogena potential har genomförts. På grund av

exponeringen för joniserande strålning som härrör från den radioaktiva märkningen måste man räkna

med en risk för mutagena och karcinogena effekter.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Injektionsflaska med ibritumomab tiuxetan:

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Injektionsflaska med natriumacetat:

Natriumacetat

Vatten för injektionsvätskor

Injektionsflaska med beredningsbuffert:

Dinatriumfosfatdodekahydrat

Humant albumin i lösning

Saltsyra, utspädd (för pH-justering)

DTPA

Kaliumklorid

Kaliumdivätefosfat

Natriumklorid

Natriumhydroxid

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 12.

Några inkompatibiliteter mellan Zevalin och infusionsaggregat har inte observerats.

6.3

Hållbarhet

66 månader.

Efter beredning rekommenderas att lösningen används omedelbart. Färdigbredd lösning är kemiskt

och fysikaliskt stabil under 8 timmar vid 2 °C–8 °C, skyddat från ljus.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.

Injektionsflaskorna förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaring av radiofarmaka ska ske i enlighet med nationellt regelverk för radioaktiva material.

Förvaringsanvisningar för radiomärkt produkt finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Zevalin förpackas som en beredningssats för yttrium-90 (

Y)-märkt ibritumomab tiuxetan.

Zevalin innehåller en vardera av följande:

Injektionsflaska med ibritumomab tiuxetan:

typ I glas injektionsflaska med en gummipropp

(teflonöverdragen brombutyl) innehållande 2 ml lösning.

Injektionsflaska med natriumacetat:

typ I glas injektionsflaska med en gummipropp (teflonöverdragen

brombutyl) innehållande 2 ml lösning.

Injektionsflaska med beredningsbuffert:

typ I glas injektionsflaska med gummipropp

(teflonöverdragen brombutyl) innehållande 10 ml lösning.

Reaktionsflaska:

typ I glas injektionsflaska med en gummipropp (teflonöverdragen brombutyl).

Förpackning om en sats.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Allmänna varningar

Radiofarmaka får endast mottas, användas och administreras av behörig personal i avsedda kliniska

miljöer. Mottagning, förvaring, användning, överföring och kassering regleras av och erfordrar

tillstånd från ansvariga myndigheter.

Radiofarmaka ska beredas på ett sådant sätt att kraven på både strålningsskydd och läkemedelskvalitet

tillgodoses. Lämpliga aseptiska försiktighetsåtgärder ska vidtas.

Satsens innehåll är endast avsett för användning vid beredning av yttrium-90-märkt ibritumomab

tiuxetan och får inte administreras direkt till patienten utan att först ha genomgått den förberedande

proceduren.

Anvisningar för extemporeberedning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 12.

Om behållarnas tillstånd någon gång äventyras under beredningen av detta läkemedel ska det inte

användas.

Administreringen ska utföras på ett sätt som minimerar risken för kontaminering av läkemedlet och

bestrålning av personalen. Användning av adekvat skydd är obligatoriskt.

Innehållet i satsen innan extemporeberedningen utförs är inte radioaktivt. Däremot måste adekvat

skydd användas efter att yttrium-90 tillsatts vid den slutliga beredningen.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Kontaminerat material måste

destrueras som radioaktivt avfall på lagstadgat sätt.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ceft Biopharma s.r.o.

Trtinova 260/1

Cakovice, 196 00 Praha 9

Tjeckien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/264/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 16 januari 2004

Datum för den senaste förnyelsen: 16 januari 2009

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

11.

ABSORBERAD DOS OCH EFFEKTIV DOS

Yttrium-90 sönderfaller genom avgivande av betapartiklar med hög energi och har en fysikalisk

halveringstid på 64,1 timmar (2,67 dagar). Produkten från det radioaktiva sönderfallet är stabilt

zirkonium-90. Betaemissionens (

) räckvidd för yttrium-90 i vävnad är 5 mm.

Analyser av beräknad strålningsabsorberad dos gjordes med hjälp av kvantitativ scanning med

gammastrålaren [

In]-märkt

Zevalin, blodprov och programvaran MIRDOSE3. Radioisotopdosen

In]-märkt Zevalin

gavs alltid omedelbart

efter en infusion med rituximab på 250 mg/m² för att

eliminera perifera CD20+-celler och optimera biodistributionen. Efter administreringen av [

In]-

märkt

Zevalin, genomfördes helkroppsundersökningar upp till åtta gånger, vilket gav bilder både

bakifrån och framifrån.

Blodprov togs upp till åtta gånger för att beräkna kvardröjningstider för röd

benmärg.

Baserat på dosimetristudier med [

In]-märkt

Zevalin framräknades den uppskattade

strålningsdosimetrin för enskilda organ efter administrering av [

Y]-märkt Zevalin med aktiviteter på

15 MBq och 11 MBq i enlighet med Medical Internal Radiation Dosimetry (MIRD) (Tabell 3). De

uppskattade strålningsabsorberade doserna till normala organ låg väsentligt under de högsta tillåtna

säkerhetsgränserna. Dosimetriresultat från enskilda patienter var inte prediktiva för [

Y]-märkt

Zevalintoxicitet.

Tabell 3.

Beräknade absorberade stråldoser från [

90

Y]-Zevalin

Organ

[

90

Y]-Zevalin mGy/MBq

Median

Intervall

Mjälte

1

1,8 – 20,0

Lever

1

2,9 - 8,1

Tarmväggen i nedre delen

av tjocktarmen

1

3,1 – 8,2

Tarmväggen i övre delen

av tjocktarmen

1

2,0 – 6,7

Hjärtvägg

1

1,5 - 3,2

Lungor

1

1,2 - 3,4

Testiklar

1

1,0 – 4,3

Tunntarm

1

0,8 – 2,1

Röd benmärg

2

0,6 - 1,8

Urinblåsans vägg

3

0,7 – 1,3

Skelettytor

2

0,5 - 1,2

Ovarier

3

0,3 - 0,5

Uterus

3

0,3 - 0,5

Binjurar

3

0,2 - 0,5

Hjärna

3

0,2 - 0,5

Mammae

3

0,2 - 0,5

Gallblåsans vägg

3

0,2 - 0,5

Muskel

3

0,2 - 0,5

Pankreas

3

0,2 - 0,5

Hud

3

0,2 - 0,5

Magsäck

3

0,2 - 0,5

Bräss

3

0,2 - 0,5

Sköldkörtel

3

0,2 - 0,5

Njurar

1

0,0 - 0,3

Hela kroppen

3

0,4 - 0,7

Organet utgör regionen av intresse

Sacrum utgör regionen av intresse

Hela kroppen utgör regionen av intresse

12. INSTRUKTION FÖR BEREDNING AV RADIOFARMAKA

Läs noga igenom instruktionerna i sin helhet innan beredningen påbörjas.

Lämplig aseptisk teknik och lämpliga säkerhetsåtgärder ska iakttas då radioaktivt material handskas

med.

Använd vattentäta handskar vid beredningen och under fastställandet av radiokemisk inkorporering av

Y]-märkt Zevalin.

Försiktighetsåtgärder angående strålningsskydd måste vidtas i enlighet med lokala regelverk, då

administrering av radiofarmaka medför risker för andra personer att drabbas av extern strålning eller

kontaminering från urinspill, kräkning, osv.

Specifikation av yttrium-90

Följande yttrium-90-egenskaper rekommenderas, som ett minimum:

Radioaktivitetskoncentration vid

användningstillfället

1,67 till 3,34 GBq/ml

Total extraherbar aktivitet att ge vid

användningstillfället

1,48 GBq motsvarande 0,44 ml–0,89 ml

yttrium-90-lösning

HCl-koncentration

0,035-0,045 M

Klorididentifikation

Positiv

Yttriumidentifikation

Positiv

Radiokemisk renhet i yttrium-90-kloridlösning

95% av fritt joniskt yttrium-90

Bakteriella endotoxiner

150 EU/ml

Sterilitet

Ingen växt

Radionuklidisk renhet strontium-90-innehåll

0,74 MBq strontium-90 /

37 GBq yttrium-90

Metallföroreningar

Metaller totalt*

50 ppm

Enskilda metaller*

10 ppm vardera

* De metaller som ska inkluderas bestäms av den specifika tillverkningsprocessen. Kontroll av dessa

metaller kan utföras genom processvalidering eller frisläppningstest.

Ytterligare test som kan erfordras för lämplighetsbedömning:

Processpecifika föroreningar:

Totalt organiskt kol (t.ex. organiska kelater)

Under kvantifieringsgränsen*

Processrester (t.ex. ammoniak, nitrat)

Under kvantifieringsgränsen*

Totala Alfa-föroreningar

Under kvantifieringsgränsen*

Totala Beta-föroreningar (icke-strontium-90)

Under kvantifieringsgränsen*

Totala Gamma-föroreningar

Under kvantifieringsgränsen*

* Måste inkluderas som frisläppningstest eller kontrolleras genom processvalidering om

kvantifieringsgränsen överskrids

Instruktioner för radioaktiv märkning av Zevalin med yttrium-90:

Steril, pyrogenfri yttrium-90-klorid av ovan angiven kvalitet ska användas till beredningen av [

märkt Zevalin.

Före radioaktiv märkning ska den kylskåpskalla Zevalinsatsen uppnå rumstemperatur 25°C.

Rengör samtliga gummiproppar på de kylda injektionsflaskorna inklusive injektionsflaskan med

yttrium-90-klorid, med alkoholsvabb och låt lufttorka.

Placera den tomma kalla injektionsflaskan i en lämplig skyddshållare (plast i bly).

Steg 1: Överför natriumacetatlösningen till reaktionsflaskan

Använd en steril 1ml-spruta för att överföra natriumacetatlösningen till reaktionsflaskan. Volymen

natriumacetatlösning som tillsätts motsvarar 1,2 gånger volymen ytttrium-90-klorid som ska överföras

i steg 2.

Steg 2: Överför yttrium-90-klorid till reaktionsflaskan

Överför med en steril 1ml-spruta under aseptiska förhållanden 1500 MBq av yttrium-90-klorid till

reaktionsflaskan innehållande den natriumacetatlösning som överfördes i steg 1. Blanda fullständigt

genom att täcka hela insidan av reaktionsflaskan. Blanda genom att vända behållaren upp och ner.

Undvik skumbildning eller att skaka lösningen.

Steg 3: Överför ibritumomab tiuxetanlösningen till reaktionsflaskan

Använd en steril 2-3ml-spruta. Överför 1,3 ml ibritumomab tiuxetanlösning till reaktionsflaskan.

Blanda fullständigt genom att täcka hela innerytan i reaktionsflaskan. Blanda genom att vända

behållaren upp och ner. Undvik skumbildning eller att skaka lösningen.

Inkubera yttrium-90-klorid/acetat/ibritumomab-tiuxetanlösningen i rumstemperatur i fem minuter.

Inkuberingstid längre än sex minuter eller kortare än fyra minuter resulterar i inadekvat inkorporering

av radioaktiviteten.

Steg 4: Tillsätt beredningsbuffert till reaktionsflaskan

Använd en 10ml-spruta med en storkalibrig nål (18-20 G). Dra upp beredningsbuffert i sådan mängd

att den totala sammanlagda volymen blir 10 ml.

Efter 5 minuters inkubation, dra upp motsvarande volym luft ur reaktionsflaskan som den volym

beredningsbuffert som ska tillsättas, för att normalisera trycket, och tillsätt omedelbart därefter

beredningsbufferten försiktigt längs reaktionsflaskans insida för att avsluta inkubationen. Undvik

skumbildning, skakning och agitering av blandningen.

Steg 5: Testa den [

90

Y]-märkta Zevalinlösningen avseende radioaktivitet

Radiokemisk renhet hos den radioaktiva beredningen gäller så länge som mer än 95% av yttrium-90 är

inkorporerat i den monoklonala antikroppen.

Före administrering till patient måste procentandelen radioaktiv inkorporering i den beredda [

märkta Zevalinlösningen kontrolleras i enlighet med det förfaringssätt som beskrivs nedan.

Obs:

Patientdosen får inte överstiga 1200 MBq.

Anvisningar för att avgöra procentandelen radioaktiv inkorporering

Test av radiokemisk renhet utförs med tunnskiktskromatografi (ITCL) och bör utföras enligt följande

beskrivning:

Erforderlig utrustning som inte medföljer Zevalinsatsen:

Framkallningskammare för kromotografi

Mobil fas: 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning, bakteriostatikafri

ITLC-remsor (t.ex. ITLC TEC kromatografiska kontrollremsor, Biodex, Shirley, New York,

USA, Art. Nr. 150-772 or motsvarande; dimensioner: 0,5-1 cm x 6 cm)

scintillationsflaskor

vätskescintillationscocktail (LSC-cocktail) (t.ex. Ultima Gold, art-nr 6013329, Packard

Instruments, USA eller motsvarande)

Testanvisning:

1.) Tillsätt cirka 0,8 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) till framkallningskammaren och var

noga med att inte vätskan vidrör startpunkten vid 1,4 cm på ITCL-remsan.

2.) Använd en 1ml-insulinspruta med en 25–26 G-nål och placera en droppe (7-10 µl) med [

märkt Zevalin på ITLC-remsan vid dess startpunkt. Placera en droppe på var och en av de tre ITLC-

remsorna och kör dem. Det kan vara nödvändigt att späda lösningen med [

Y]-märkt Zevalin (1:100)

innan den appliceras på ITLC-remsorna.

3.) Placera ITLC-remsan i framkallningskammaren och låt lösningsmedelsfronten passera förbi 5,4-

cm-märket.

4.) Avlägsna ITLC-remsan och halvera den vid skärningslinjen 3,5 cm. Placera varje halva i separata

skintillationsflaskor till vilka 5 ml LSC-cocktail tillsätts (t.ex. Ultima Gold, katalognr 6013329,

Packard Instruments, USA eller motsvarande). Räkna varje skintillationsflaska i en betaräknare eller i

en lämplig räknare i 1 minut (CPM), registrera nettotalen med korrigering för bakgrund.

5. ) Beräkna den genomsnittliga radiokemiska renheten (RCP) enligt följande:

6. ) Genomsnitts-% RCP =

netto CPM nedre halva x 100

netto CPM övre halva + netto CPM nedre halva

7.) Om den genomsnittliga radiokemiska renheten är mindre än 95%, bör preparatet inte

administreras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/725154/2011

EMEA/H/C/000547

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zevalin

ibritumomab tiuxetan

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zevalin. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet

ska användas.

Vad är Zevalin?

Zevalin är en sats för beredning av en ”radiomärkt” infusion (dropp i en ven) av den aktiva substansen

ibritumomab tiuxetan.

Vad används Zevalin för?

Zevalin används inte direkt utan måste radiomärkas innan det används. Radiomärkning är en teknik

där en substans taggas (märks) med ett radioaktivt ämne. Zevalin radiomärks genom att det blandas

med en lösning bestående av radioaktivt yttrium (

Y)-klorid.

Det radiomärkta läkemedlet används för att behandla vuxna patienter med follikulärt non-Hodgkin-

lymfom av B-cellstyp. Det är cancer i lymfvävnaden (del av immunsystemet) som påverkar en typ av

vita blodkroppar som kallas B-lymfocyter eller B-celler. Zevalin ges till följande patientgrupper:

Patienter vars tillstånd förbättrats (antalet cancerceller har minskat) efter deras första

induktionsbehandling (inledande kemoterapibehandling) av lymfom. Zevalin ges som

konsolideringsbehandling för bättre återhämtning.

Patienter hos vilka rituximab (en annan behandling av non-Hodgkins lymfom) inte längre är

verksamt eller vars sjukdom har kommit tillbaka efter behandling med rituximab.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Zevalin?

Behandling med radiomärkt Zevalin ska endast hanteras och ges av en person med tillstånd att

använda radioaktiva läkemedel.

Före behandlingen med radiomärkt Zevalin måste patienterna först få en infusion av rituximab (i en

lägre dos än den som används vid behandling) för att eliminera cirkulerande B-celler så att endast de

sjuka B-cellerna finns kvar i lymfvävnaden. Zevalin kan då leverera strålningen mer specifikt till de

sjuka B-cellerna. Detta följs 7

9 dagar senare av en andra infusion av rituximab samt en injektion av

radiomärkt Zevalin. Zevalin måste ges som en långsam infusion som varar 10 minuter. Dosen Zevalin

beräknas så att lämplig mängd radioaktivitet ges med hänsyn till patientens tillstånd och på grundval

av antalet blodplättar.

Hur verkar Zevalin?

Den aktiva substansen i Zevalin, ibritumomab, är en monoklonal antikropp. En monoklonal antikropp

är en antikropp (ett slags protein) som har utformats för att känna igen och binda till en särskild

struktur (ett så kallat antigen) som finns på vissa av kroppens celler. Ibritumomab har utformats för

att binda till en antigen, CD20, som finns på ytan av alla B-lymfocyter.

När Zevalin radiomärks fäster det radioaktiva elementet yttrium-90 (

Y) vid ibritumomab. När det

radiomärkta läkemedlet injicieras i patienten transporterar den monoklonala antikroppen

radioaktiviteten till målantigenen CD20 på B-cellerna. När antikroppen har bundit till antigenen kan

strålningen verka lokalt och förstöra lymfom-B-cellerna.

Hur har Zevalins effekt undersökts?

Zevalin för konsolideringsbehandling har undersökts i en huvudstudie med 414 patienter som nått

delvis eller fullständig remission (återhämtning) under induktionsbehandlingen av non-Hodgkins

lymfom. I studien jämfördes patienter som fick Zevalin med patienter som inte fick någon ytterligare

behandling. Huvudeffektmåttet var hur länge patienterna levde utan att sjukdomen förvärrades.

Zevalin har också undersökts hos totalt 306 patienter med non-Hodgkins lymfom som inte svarat på

annan behandling eller vars sjukdom kommit tillbaka efter tidigare behandling. I huvudstudien

jämfördes effekten av Zevalin med effekten av rituximab hos 143 patienter. I ytterligare en studie fick

57 patienter med follikulärt lymfom, vilka tidigare behandlats och inte svarat på rituximab, behandling

med Zevalin. I båda studierna var huvudeffektmåttet antalet patienter som svarade delvis eller

fullständigt på behandlingen.

Vilken nytta har Zevalin visat vid studierna?

När Zevalin användes för konsolideringsbehandling överlevde patienterna längre utan att sjukdomen

förvärrades än när ingen ytterligare behandling gavs. Patienter som fick radiomärkt Zevalin överlevde i

genomsnitt 37 månader innan sjukdomen förvärrades, jämfört med 14 månader för dem som inte fick

någon ytterligare behandling. Antalet patienter som fick rituximab som en del av

induktionsbehandlingen var emellertid för litet för att man skulle kunna avgöra nyttan med Zevalin för

konsolideringsbehandling av dessa patienter.

För patienter som inte svarat på annan behandling eller vars sjukdom kommit tillbaka efter tidigare

behandling var Zevalin effektivare än rituximab: 80 procent av patienterna som fick radiomärkt Zevalin

svarade på behandlingen, jämfört med 56 procent av patienterna som fick rituximab. Tiden tills

sjukdomen förvärrades efter behandlingen var emellertid densamma i båda grupperna (cirka

10 månader). I den ytterligare studien svarade cirka hälften av patienterna på radiomärkt Zevalin.

Zevalin

Sida 2/3

Zevalin

Sida 3/3

Vilka är riskerna med Zevalin?

Radiomärkt Zevalin är radioaktivt och dess användning kan medföra risk för cancer och genetiska

defekter. Läkaren som förskriver läkemedlet måste försäkra sig om att de risker som är kopplade till

exponeringen för radioaktivitet är lägre än riskerna från själva sjukdomen. De vanligaste

biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är anemi (lågt antal röda blodkroppar),

leukocytopeni och neutropeni (lågt antal vita blodkroppar), trombocytopeni (lågt antal blodplättar),

asteni (svaghet), pyrexi (feber), rigor (stelhet) och illamående. Förteckningen över samtliga

biverkningar som rapporterats för Zevalin finns i bipacksedeln.

Zevalin ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot ibritumomab,

yttriumklorid, musproteiner eller något annat innehållsämne. Zevalin får inte ges till kvinnor som är

gravida eller ammar.

Varför har Zevalin godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Zevalin är större än riskerna vid konsolideringsbehandling efter

induktionsbehandling till remission hos tidigare obehandlade patienter med follikulärt lymfom och för

behandling av vuxna patienter med CD20-positivt follikulärt non-Hodgkin-lymfom av B-cellstyp, som

inte svarat på behandling med rituximab eller fått återfall efter behandlingen. Kommittén

rekommenderade att Zevalin skulle godkännas för försäljning.

Zevalin godkändes ursprungligen enligt förfarandet för undantagsfall. Detta innebär att det inte varit

möjligt att få fullständig information om Zevalin. Eftersom företaget hade redovisat den

kompletterande information som begärdes upphörde villkoret ”i undantagsfall” att gälla den 22 maj

2008.

Mer information om Zevalin

Den 16 januari 2004 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Zevalin

som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zevalin finns i sin helhet på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer

information om behandling med Zevalin finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också

kontakta din läkare eller ditt apotek.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 09-2011.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen