Zerit

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-03-2019

Aktiva substanser:
stavudin
Tillgänglig från:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC-kod:
J05AF04
INN (International namn):
stavudine
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
HIV-infektioner
Terapeutiska indikationer:
Svårt capsulesZerit är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av HIV-infekterade vuxna patienter och pediatriska patienter (äldre än tre månader) endast när andra bromsmediciner kan inte användas. Längden på behandling med Zerit bör begränsas till kortast möjliga tid. Pulver för oral solutionZerit är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av HIV-infekterade vuxna patienter och pediatriska patienter (från födseln) endast när andra bromsmediciner kan inte användas. Längden på behandling med Zerit bör begränsas till kortast möjliga tid.
Produktsammanfattning:
Revision: 31
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000110
Tillstånd datum:
1996-05-08
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000110

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

02-06-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-03-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-03-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

27-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

27-03-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

02-06-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Approved

Bipacksedel: Information till användaren

Zerit 15 mg hårda kapslar

Stavudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zerit är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Hur du tar Zerit

Eventuella biverkningar

Hur Zerit ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zerit är och vad det används för

Zerit tillhör en särskild grupp antivirala, eller antiretrovirala, läkemedel som kallas nukleosidanaloga

hämmare av omvänt transkriptas (NRTI). Dessa används för behandling av infektion med humant

immunbristvirus (HIV).

Detta läkemedel, i kombination med andra antiretrovirala läkemedel, reducerar mängden HIV-virus

och håller den på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4 celler. Dessa CD4 celler spelar en viktig roll

i bibehållandet av ett friskt immunsystem som hjälper till att bekämpa infektioner. Svaret på

behandling med Zerit varierar mellan olika patienter. Din doktor kommer därför att följa upp effekten

av din behandling.

Zerit kan förbättra ditt tillstånd, men botar inte din HIV-infektion. Du kan fortfarande överföra hiv-

smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera

med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra. Andra infektioner som är

kopplade till ett försvagat immunförsvar (opportunistiska infektioner) kan uppträda under

behandlingen. Dessa kommer att kräva specifik och ibland förebyggande behandling.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Ta inte Zerit:

Om du är allergisk mot stavudin eller något av övriga innehållsämnen idetta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Om du tar didanosin som används för att behandla HIV-infektion.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar Zerit.

Innan du tar Zerit bör du ha upplyst din läkare:

om du lider av njursjukdom eller leversjukdom (såsom hepatit)

om du har haft perifer neuropati (kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter

och/eller händer)

Approved

om du haft pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

Zerit kan orsaka ett tillstånd, ibland dödligt, som kallas laktacidos, tillsammans med en förstorad lever.

Detta tillstånd uppträder normalt inte förrän ett par månader efter påbörjad behandling. Denna

sällsynta, men mycket allvarliga, biverkan uppträder oftare hos kvinnor, särskilt om dessa är mycket

överviktiga. I sällsynta fall har dessutom leversvikt/njursvikt eller dödlig hepatit rapporterats.

Patienter med kronisk gulsot (hepatit) B eller C som behandlas med antiretroviral

kombinationsbehandling löper ökad risk för allvarliga och eventuellt dödliga leverbiverkningar. Detta

kan innebära att man behöver ta blodprov för kontroll av leverfunktionen.

Om något av följande uppkommer, kontakta din läkare:

kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter och/eller händer (detta kan vara tecken

på begynnande perifer neuropati, en biverkan på nerverna), muskelsvaghet

buksmärta, illamående eller kräkningar

hastig djupandning, dåsighet (som kan tyda på pankreatit, leverstörning såsom hepatit eller på

laktacidos).

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska

infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att

behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens

immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan

några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din

HIV infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades.

Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar

i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet,

informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Under behandling med Zerit sker ofta en gradvis förlust av underhudsfett (fett som finns under huden),

vilken syns mest i ansiktet och på armarna och benen. Kontakta din läkare om du märker sådana

förändringar.

Benproblem

Vissa patienter som får Zerit kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör

beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla

sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider,

alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på

osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig.

Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Andra läkemedel och Zerit:

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra

läkemedel.

Ta inte Zerit om du tar didanosin, som används för att behandla HIV-infektion.

Upplys din läkare om du tar något av följande läkemedel, eftersom oönskade interaktioner kan

förekomma:

zidovudin som används för att behandla HIV-infektion

doxorubicin som används för att behandla cancer

ribavirin som används för att behandla hepatit C infektion

Zerit med mat och dryck

För maximal effekt bör Zerit tas på fastande mage, och helst minst 1 timme före måltid. Om detta inte

är möjligt kan kapslarna även tas tillsammans med en lätt måltid.

Approved

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din

läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du måste kontakta din läkare för att diskutera eventuella biverkningar samt vilken nytta och vilka

risker som din antiretrovirala behandling kan ha för dig och ditt barn. Laktacidos (ibland dödlig) har

rapporterats hos gravida kvinnor som fått Zerit i kombination med annan antiretroviral behandling.

Om du har tagit Zerit under din graviditet kan det hända att din läkare kommer att kalla dig till

regelbundna blodprovstagningar och andra diagnostiska test för att kunna följa utvecklingen av ditt

barn. Hos barn vars mödrar tog NRTI under graviditeten är nyttan med skyddet mot HIV större än

risken för biverkningar.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar. Det rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor under inga

omständigheter ammar sina barn, för att undvika överföring av HIV till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Zerit kan orsaka yrsel och sömnighet.

Om du upplever dessa symptom, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.

Zerit innehåller laktos

Kapslarna innehåller laktos. Om din läkare har sagt att du har en intolerans för vissa sockerarter,

kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur du tar Zerit

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din läkare har fastställt din dagliga dos med utgångspunkt från din vikt och individuella egenskaper.

Följ dessa rekommendationer noga då de ger dig bäst chans att fördröja resistensutveckling mot detta

läkemedel. Ändra inte doseringen på egen hand. Fortsätt ta detta läkemedel tills din läkare ger dig

andra instruktioner. För vuxna som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två

gånger dagligen (med ca 12 timmar mellan varje dos).

För bästa absorption, bör kapslarna sväljas med ett glas vatten, helst minst 1 timme före måltid och på

fastande mage. Om detta inte är möjligt kan Zerit även tas tillsammans med en lätt måltid.

Om du har problem att svälja kapslar, bör du fråga din doktor om möjligheten att byta till den flytande

formen av detta preparat, eller kan du försiktigt öppna kapseln och blanda innehållet med lite mat.

Användning för barn

För barn som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två gånger dagligen (med

ca 12 timmar mellan varje dos).

Barn äldre än 3 månader och som väger mindre än 30 kg skall ges 1 mg/kg kroppsvikt två gånger

dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Zerit

Om du tagit för många kapslar eller om någon av misstag sväljer några, är det ingen överhängande

fara. Du bör dock kontakta din läkare (eller närmaste sjukhus) för rådgivning.

Om du har glömt att ta Zerit

Om du av misstag hoppat över en dos, ta helt enkelt din normala dos nästa gång det är dags. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zerit

Beslutet att sluta ta Zerit ska diskuteras med din läkare.

Approved

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vid behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att skilja mellan oönskade effekter orsakade

av Zerit, de som orsakats av någon annan medicin du samtidigt tar, eller av komplikationer från

infektionen. Därför är det viktigt att du informerar din läkare om förändringar i din hälsa.

Under HIV-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med HIV-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Behandling med stavudin (Zerit), orsakar ofta minskad fettmängd på ben, armar och ansikte

(lipoatrofi). Sådan förlust av kroppsfett har visats inte helt försvinna efter avbruten behandling med

stavudin. Din läkare ska leta efter tecken på lipoartrofi. Tala om för din läkare om du upptäcker att

mängden fett minskar på ben, armar och ansikte. När dessa tecken inträffar, ska du sluta ta Zerit och få

annan HIV-behandling..

Patienter behandlade med Zerit har rapporterat följande biverkningar:

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

hyperlaktatemi (ansamling av mjöksyra i blodet) utan några symtom

lipoatrofi

depression

perifera neurologiska symtom inklusive perifer neuropati, parestesi och perifer neurit (domningar,

svaghet, stickningar eller värk i armar och ben)

yrsel, onormala drömmar, huvudvärk

sömnlöshet, sömnighet, onormala tankar

diarré, magont

illamående, dyspepsi (dålig matsmältning)

hudutslag, klåda

extrem trötthet

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

laktacidos (mjölksyreöverskott i blodet) i vissa fall innefattande motorisk svaghet (svaghet i

armar, nem eller händer)

gynekomasti (bröstförstoring hos män)

anorexi (aptitlöshet), oro, känslomässigt labil

pankreatit (bukspottkörtelinflammation), kräkningar

hepatit (leverinflammation), gulsot (gulfärgning av hud eller ögon)

nässelutslag, artalgi (ledvärk)

myalgi (muskelsmärta), asteni (ovanlig trötthet eller kraftlöshet)

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 användare)

anemi

hyperglykemi (höga sockervärden i blodet)

leversteatos (fettlever)

Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)

trombocytopeni, neutropeni (blodrubbningar)

diabetes mellitus

motorisk svaghet (oftast rapporterat i samband med symptomatisk hyperlakatemi eller utveckling

av laktacidos)

Approved

leversvikt

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zerit ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, på burkens etikett och/eller på

blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC. (Aclar/aluminium blisterförpackningar)

Förvaras vid högst 30ºC. (HDPE-burkar)

Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är stavudin (15 mg).

Övriga innehållsämnen är laktos (120 mg), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa och

natriumstärkelseglykolat.

Kapselhöljet består av gelatin, färgämnet järnoxid (E172), kiseldioxid, natriumlaurilsulfat och

färgämnet titandioxid (E171).

Märkningen på de hårda kapslarna är gjord med ätlig tryckfärg innehållande shellack,

propylenglykol, renat vatten, kaliumklorid och järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Zerit 15 mg kapslar, hårda är röda och gula och märkta med “BMS 1964” på ena sidan och 15 på den

andra sidan.

Zerit 15 mg kapslar, hårda tillhandahålls i blisterförpackningar med 56 hårda kapslar eller i burkar

med 60 hårda kapslar. För att skydda kapslarna mot fukt innehåller burken en behållare med

torkmedel.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15

D15 T867

Irland

Approved

Tillverkare

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso

03012 Anagni (FR)

Italien

Aesica Queenborough Limited

North Road, Queenborough

Kent, ME11 5EL

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

RISTOL

YERS

QUIBB

, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

: +385 1 2078 508

România

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Approved

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/YYYY}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Approved

Bipacksedel: Information till användaren

Zerit 20 mg hårda kapslar

Stavudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zerit är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Hur du tar Zerit

Eventuella biverkningar

Hur Zerit ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zerit är och vad det används för

Zerit tillhör en särskild grupp antivirala, eller antiretrovirala, läkemedel som kallas nukleosidanaloga

hämmare av omvänt transkriptas (NRTI). Dessa används för behandling av infektion med humant

immunbristvirus (HIV).

Detta läkemedel, i kombination med andra antiretrovirala läkemedel, reducerar mängden HIV-virus

och håller den på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4 celler. Dessa CD4 celler spelar en viktig roll

i bibehållandet av ett friskt immunsystem som hjälper till att bekämpa infektioner. Svaret på

behandling med Zerit varierar mellan olika patienter. Din doktor kommer därför att följa upp effekten

av din behandling.

Zerit kan förbättra ditt tillstånd, men botar inte din HIV-infektion. Du kan fortfarande överföra hiv-

smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera

med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra. Andra infektioner som är

kopplade till ett försvagat immunförsvar (opportunistiska infektioner) kan uppträda under

behandlingen. Dessa kommer att kräva specifik och ibland förebyggande behandling.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Ta inte Zerit:

Om du är allergisk mot stavudin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Om du tar didanosin som används för att behandla HIV-infektion.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar Zerit.

Innan du tar Zerit bör du ha upplyst din läkare:

om du lider av njursjukdom eller leversjukdom (såsom hepatit)

om du har haft perifer neuropati (kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter

och/eller händer)

Approved

om du haft pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

Zerit kan orsaka ett tillstånd, ibland dödligt, som kallas laktacidos, tillsammans med en förstorad lever.

Detta tillstånd uppträder normalt inte förrän ett par månader efter påbörjad behandling. Denna

sällsynta, men mycket allvarliga, biverkan uppträder oftare hos kvinnor, särskilt om dessa är mycket

överviktiga. I sällsynta fall har dessutom leversvikt/njursvikt eller dödlig hepatit rapporterats.

Patienter med kronisk gulsot (hepatit) B eller C som behandlas med antiretroviral

kombinationsbehandling löper ökad risk för allvarliga och eventuellt dödliga leverbiverkningar. Detta

kan innebära att man behöver ta blodprov för kontroll av leverfunktionen.

Om något av följande uppkommer, kontakta din läkare:

kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter och/eller händer (detta kan vara tecken

på begynnande perifer neuropati, en biverkan på nerverna), muskelsvaghet

buksmärta, illamående eller kräkningar

hastig djupandning, dåsighet (som kan tyda på pankreatit, leverstörning såsom hepatit eller på

laktacidos).

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska

infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att

behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens

immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan

några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din

HIV infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades.

Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar

i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet,

informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Under behandling med Zerit sker ofta en gradvis förlust av underhudsfett (fett som finns under huden),

vilken syns mest i ansiktet och på armarna och benen. Kontakta din läkare om du märker sådana

förändringar.

Benproblem:

Vissa patienter som får Zerit kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör

beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla

sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider,

alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på

osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig.

Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Andra läkemedel och Zerit:

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra

läkemedel.

Ta inte Zerit om du tar didanosin, som används för att behandla HIV-infektion.

Upplys din läkare om du tar något av följande läkemedel, eftersom oönskade interaktioner kan

förekomma.

zidovudin som används för att behandla HIV-infektion

doxorubicin som används för att behandla cancer

ribavirin som används för att behandla hepatit C infektion

Approved

Zerit med mat och dryck

För maximal effekt bör Zerit tas på fastande mage, och helst minst 1 timme före måltid. Om detta inte

är möjligt kan kapslarna även tas tillsammans med en lätt måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din

läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du måste kontakta din läkare för att diskutera eventuella biverkningar samt vilken nytta och vilka

risker som din antiretrovirala behandling kan ha för dig och ditt barn. Laktacidos (ibland dödlig) har

rapporterats hos gravida kvinnor som fått Zerit i kombination med annan antiretroviral behandling.

Om du har tagit Zerit under din graviditet kan det hända att din läkare kommer att kalla dig till

regelbundna blodprovstagningar och andra diognostiska test för att kunna följa utvecklingen av ditt

barn. Hos barn vars mödrar tog NRTI under graviditeten är nyttan med skyddet mot HIV större än

risken för biverkningar.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar. Det rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor under inga

omständigheter ammar sina barn, för att undvika överföring av HIV till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Zerit kan orsaka yrsel och sömnighet.

Om du upplever dessa symptom, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.

Zerit innehåller laktos

Kapslarna innehåller laktos. Om din läkare har sagt att du har en intolerans för vissa sockerarter,

kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur du tar Zerit

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din läkare har fastställt din dagliga dos med utgångspunkt från din vikt och individuella egenskaper.

Följ dessa rekommendationer noga då de ger dig bäst chans att fördröja resistensutveckling mot detta

läkemedel. Ändra inte doseringen på egen hand. Fortsätt ta detta läkemedel tills din läkare ger dig

andra instruktioner. För vuxna som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två

gånger dagligen (med ca 12 timmar mellan varje dos).

För bästa absorption, bör kapslarna sväljas med ett glas vatten, helst minst 1 timme före måltid och på

fastande mage. Om detta inte är möjligt kan Zerit även tas tillsammans med en lätt måltid.

Om du har problem att svälja kapslar, bör du fråga din doktor om möjligheten att byta till den flytande

formen av detta preparat, eller kan du försiktigt öppna kapseln och blanda innehållet med lite mat.

Användning för barn

För barn som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två gånger dagligen (med

ca 12 timmar mellan varje dos).

Barn äldre än 3 månader och som väger mindre än 30 kg skall ges 1 mg/kg kroppsvikt två gånger

dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Zerit

Om du tagit för många kapslar eller om någon av misstag sväljer några, är det ingen överhängande

fara. Du bör dock kontakta din läkare (eller närmaste sjukhus) för rådgivning.

Om du har glömt att ta Zerit

Om du av misstag hoppat över en dos, ta helt enkelt din normala dos nästa gång det är dags. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Approved

Om du slutar att ta Zerit

Beslutet att sluta ta Zerit ska diskuteras med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vid behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att skilja mellan oönskade effekter orsakade

av Zerit, de som orsakats av någon annan medicin du samtidigt tar, eller av komplikationer från

infektionen. Därför är det viktigt att du informerar din läkare om förändringar i din hälsa.

Under HIV-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med HIV-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Behandling med stavudin (Zerit), orsakar ofta minskad fettmängd på ben, armar och ansikte

(lipoatrofi). Sådan förlust av kroppsfett har visats inte helt försvinna efter avbruten behandling med

stavudin. Din läkare ska leta efter tecken på lipoartrofi. Tala om för din läkare om du upptäcker att

mängden fett minskar på ben, armar och ansikte. När dessa tecken inträffar, ska du sluta ta Zerit och få

annan HIV-behandling.

Patienter behandlade med Zerit har rapporterat följande biverkningar:

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

hyperlaktatemi (ansamling av mjöksyra i blodet) utan några symtom

lipoatrofi

depression

perifera neurologiska symtom inklusive perifer neuropati, parestesi och perifer neurit (domningar,

svaghet, stickningar eller värk i armar och ben)

yrsel, onormala drömmar, huvudvärk

sömnlöshet, sömnighet, onormala tankar

diarré, magont

illamående, dyspepsi (dålig matsmältning)

hudutslag, klåda

extrem trötthet

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

laktacidos (mjölksyreöverskott i blodet) i vissa fall innefattande motorisk svaghet (svaghet i

armar, nem eller händer)

gynekomasti (bröstförstoring hos män)

anorexi (aptitlöshet), oro, känslomässigt labil

pankreatit (bukspottkörtelinflammation), kräkningar

hepatit (leverinflammation), gulsot (gulfärgning av hud eller ögon)

nässelutslag, artalgi (ledvärk)

myalgi (muskelsmärta), asteni (ovanlig trötthet eller kraftlöshet)

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 användare)

anemi

hyperglykemi (höga sockervärden i blodet)

leversteatos (fettlever)

Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)

Approved

trombocytopeni, neutropeni (blodrubbningar)

diabetes mellitus

motorisk svaghet (oftast rapporterat i samband med symptomatisk hyperlakatemi eller utveckling

av laktacidos)

leversvikt

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zerit ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, på burkens etikett och/eller på

blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC. (Aclar/aluminium blisterförpackningar)

Förvaras vid högst 30ºC. (HDPE-burkar)

Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är stavudin (20 mg).

Övriga innehållsämnen är laktos (180 mg), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa och

natriumstärkelseglykolat.

Kapselhöljet består av gelatin, färgämnet järnoxid (E172), kiseldioxid, natriumlaurilsulfat och

färgämnet titandioxid (E171).

Märkningen på de hårda kapslarna är gjord med ätlig tryckfärg innehållande shellack,

propylenglykol, renat vatten, kaliumklorid och järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Zerit 20 mg kapslar, hårda är bruna och märkta med “BMS 1965” på ena sidan och 20 på den andra

sidan.

Zerit 20 mg kapslar, hårda tillhandahålls i blisterförpackningar med 56 hårda kapslar eller i burkar

med 60 hårda kapslar. För att skydda kapslarna mot fukt innehåller burken en behållare med

torkmedel.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15

D15 T867

Irland

Approved

Tillverkare

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso

03012 Anagni (FR)

Italien

Aesica Queenborough Limited

North Road, Queenborough

Kent, ME11 5EL

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

RISTOL

YERS

QUIBB

, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Approved

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

: +385 1 2078 508

România

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denna bipacksedel ändrades senast { MM/YYYY}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Approved

Bipacksedel: Information till användaren

Zerit 30 mg hårda kapslar

Stavudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zerit är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Hur du tar Zerit

Eventuella biverkningar

Hur Zerit ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zerit är och vad det används för

Zerit tillhör en särskild grupp antivirala, eller antiretrovirala, läkemedel som kallas nukleosidanaloga

hämmare av omvänt transkriptas (NRTI). Dessa används för behandling av infektion med humant

immunbristvirus (HIV).

Detta läkemedel, i kombination med andra antiretrovirala läkemedel, reducerar mängden HIV-virus

och håller den på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4 celler. Dessa CD4 celler spelar en viktig roll

i bibehållandet av ett friskt immunsystem som hjälper till att bekämpa infektioner. Svaret på

behandling med Zerit varierar mellan olika patienter. Din doktor kommer därför att följa upp effekten

av din behandling.

Zerit kan förbättra ditt tillstånd, men botar inte din HIV-infektion. Du kan fortfarande överföra hiv-

smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera

med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra. Andra infektioner som är

kopplade till ett försvagat immunförsvar (opportunistiska infektioner) kan uppträda under

behandlingen. Dessa kommer att kräva specifik och ibland förebyggande behandling.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Ta inte Zerit:

Om du är allergisk mot stavudin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Om du tar didanosin som används för att behandla HIV-infektion.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar Zerit.

Innan du tar Zerit bör du ha upplyst din läkare:

om du lider av njursjukdom eller leversjukdom (såsom hepatit)

om du har haft perifer neuropati (kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter

och/eller händer)

Approved

om du haft pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

Zerit kan orsaka ett tillstånd, ibland dödligt, som kallas laktacidos, tillsammans med en förstorad lever.

Detta tillstånd uppträder normalt inte förrän ett par månader efter påbörjad behandling. Denna

sällsynta, men mycket allvarliga, biverkan uppträder oftare hos kvinnor, särskilt om dessa är mycket

överviktiga. I sällsynta fall har dessutom leversvikt/njursvikt eller dödlig hepatit rapporterats.

Patienter med kronisk gulsot (hepatit) B eller C som behandlas med antiretroviral

kombinationsbehandling löper ökad risk för allvarliga och eventuellt dödliga leverbiverkningar. Detta

kan innebära att man behöver ta blodprov för kontroll av leverfunktionen.

Om något av följande uppkommer, kontakta din läkare:

kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter och/eller händer (detta kan vara tecken

på begynnande perifer neuropati, en biverkan på nerverna), muskelsvaghet

buksmärta, illamående eller kräkningar

hastig djupandning, dåsighet (som kan tyda på pankreatit, leverstörning såsom hepatit eller på

laktacidos).

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska

infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att

behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens

immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan

några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din

HIV infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades.

Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar

i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet,

informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Under behandling med Zerit sker ofta en gradvis förlust av underhudsfett (fett som finns under huden),

vilken syns mest i ansiktet och på armarna och benen. Kontakta din läkare om du märker sådana

förändringar.

Benproblem:

Vissa patienter som får Zerit kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör

beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla

sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider,

alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på

osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig.

Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Andra läkemedel och Zerit:

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra

läkemedel.

Ta inte Zerit om du tar didanosin, som används för att behandla HIV-infektion.

Upplys din läkare om du tar något av följande läkemedel, eftersom oönskade interaktioner kan

förekomma.

zidovudin som används för att behandla HIV-infektion

doxorubicin som används för att behandla cancer

ribavirin som används för att behandla hepatit C infektion

Zerit med mat och dryck:

För maximal effekt bör Zerit tas på fastande mage, och helst minst 1 timme före måltid. Om detta inte

är möjligt kan kapslarna även tas tillsammans med en lätt måltid.

Approved

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din

läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du måste kontakta din läkare för att diskutera eventuella biverkningar samt vilken nytta och vilka

risker som din antiretrovirala behandling kan ha för dig och ditt barn. Laktacidos (ibland dödlig) har

rapporterats hos gravida kvinnor som fått Zerit i kombination med annan antiretroviral behandling.

Om du har tagit Zerit under din graviditet kan det hända att din läkare kommer att kalla dig till

regelbundna blodprovstagningar och andra diagnostiska test för att kunna följa utvecklingen av ditt

barn. Hos barn vars mödrar tog NRTI under graviditeten är nyttan med skyddet mot HIV större än

risken för biverkningar.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar. Det rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor under inga

omständigheter ammar sina barn, för att undvika överföring av HIV till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Zerit kan orsaka yrsel och sömnighet.

Om du upplever dessa symptom, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.

Zerit innehåller laktos

Kapslarna innehåller laktos. Om din läkare har sagt att du har en intolerans för vissa sockerarter,

kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur du tar Zerit

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din läkare har fastställt din dagliga dos med utgångspunkt från din vikt och individuella egenskaper.

Följ dessa rekommendationer noga då de ger dig bäst chans att fördröja resistensutveckling mot detta

läkemedel. Ändra inte doseringen på egen hand. Fortsätt ta detta läkemedel tills din läkare ger dig

andra instruktioner. För vuxna som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två

gånger dagligen (med ca 12 timmar mellan varje dos).

För bästa absorption, bör kapslarna sväljas med ett glas vatten, helst minst 1 timme före måltid och på

fastande mage. Om detta inte är möjligt kan Zerit även tas tillsammans med en lätt måltid.

Om du har problem att svälja kapslar, bör du fråga din doktor om möjligheten att byta till den flytande

formen av detta preparat, eller kan du försiktigt öppna kapseln och blanda innehållet med lite mat.

Användning för barn

För barn som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två gånger dagligen (med

ca 12 timmar mellan varje dos).

Barn äldre än 3 månader och som väger mindre än 30 kg skall ges 1 mg/kg kroppsvikt två gånger

dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Zerit

Om du tagit för många kapslar eller om någon av misstag sväljer några, är det ingen överhängande

fara. Du bör dock kontakta din läkare (eller närmaste sjukhus) för rådgivning.

Om du har glömt att ta Zerit

Om du av misstag hoppat över en dos, ta helt enkelt din normala dos nästa gång det är dags. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zerit

Beslutet att sluta ta Zerit ska diskuteras med din läkare.

Approved

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. Vid behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att skilja mellan oönskade effekter

orsakade av Zerit, de som orsakats av någon annan medicin du samtidigt tar, eller av komplikationer

från infektionen. Därför är det viktigt att du informerar din läkare om förändringar i din hälsa.

Under HIV-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med HIV-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Behandling med stavudin (Zerit), orsakar ofta minskad fettmängd på ben, armar och ansikte

(lipoatrofi). Sådan förlust av kroppsfett har visats inte helt försvinna efter avbruten behandling med

stavudin. Din läkare ska leta efter tecken på lipoartrofi. Tala om för din läkare om du upptäcker att

mängden fett minskar på ben, armar och ansikte. När dessa tecken inträffar, ska du sluta ta Zerit och få

annan HIV-behandling.

Patienter behandlade med Zerit har rapporterat följande biverkningar:

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

hyperlaktatemi (ansamling av mjöksyra i blodet) utan några symtom

lipoatrofi

depression

perifera neurologiska symtom inklusive perifer neuropati, parestesi och perifer neurit (domningar,

svaghet, stickningar eller värk i armar och ben)

yrsel, onormala drömmar, huvudvärk

sömnlöshet, sömnighet, onormala tankar

diarré, magont

illamående, dyspepsi (dålig matsmältning)

hudutslag, klåda

extrem trötthet

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

laktacidos (mjölksyreöverskott i blodet) i vissa fall innefattande motorisk svaghet (svaghet i

armar, nem eller händer)

gynekomasti (bröstförstoring hos män)

anorexi (aptitlöshet), oro, känslomässigt labil

pankreatit (bukspottkörtelinflammation), kräkningar

hepatit (leverinflammation), gulsot (gulfärgning av hud eller ögon)

nässelutslag, artalgi (ledvärk)

myalgi (muskelsmärta), asteni (ovanlig trötthet eller kraftlöshet)

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 användare)

anemi

hyperglykemi (höga sockervärden i blodet)

leversteatos (fettlever)

Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)

trombocytopeni, neutropeni (blodrubbningar)

diabetes mellitus

motorisk svaghet (oftast rapporterat i samband med symptomatisk hyperlakatemi eller utveckling

av laktacidos)

leversvikt

Approved

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zerit ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, på burkens etikett och/eller på

blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC. (Aclar/aluminium blisterförpackningar)

Förvaras vid högst 30ºC. (HDPE-burkar)

Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är stavudin (30 mg).

Övriga innehållsämnen är laktos (180 mg), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa och

natriumstärkelseglykolat.

Kapselhöljet består av gelatin, färgämnet järnoxid (E172), kiseldioxid, natriumlaurilsulfat och

färgämnet titandioxid (E171).

Märkningen på de hårda kapslarna är gjord med ätlig tryckfärg innehållande shellack,

propylenglykol, renat vatten, kaliumklorid och järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Zerit 30 mg kapslar, hårda är ljust och mörkt orange och märkta med “BMS 1966” på ena sidan och 30

på den andra sidan.

Zerit 30 mg kapslar, hårda tillhandahålls i blisterförpackningar med 56 hårda kapslar eller i burkar

med 60 hårda kapslar. För att skydda kapslarna mot fukt innehåller burken en behållare med

torkmedel.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15

D15 T867

Irland

Tillverkare

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso

03012 Anagni (FR)

Approved

Italien

Aesica Queenborough Limited

North Road, Queenborough

Kent, ME11 5EL

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

RISTOL

YERS

QUIBB

, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

: +385 1 2078 508

România

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Approved

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/YYYY}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Approved

Bipacksedel: Information till användaren

Zerit 40 mg hårda kapslar

Stavudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zerit är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Hur du tar Zerit

Eventuella biverkningar

Hur Zerit ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zerit är och vad det används för

Zerit tillhör en särskild grupp antivirala, eller antiretrovirala, läkemedel som kallas nukleosidanaloga

hämmare av omvänt transkriptas (NRTI). Dessa används för behandling av infektion med humant

immunbristvirus (HIV).

Detta läkemedel, i kombination med andra antiretrovirala läkemedel, reducerar mängden HIV-virus

och håller den på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4 celler. Dessa CD4 celler spelar en viktig roll

i bibehållandet av ett friskt immunsystem som hjälper till att bekämpa infektioner. Svaret på

behandling med Zerit varierar mellan olika patienter. Din doktor kommer därför att följa upp effekten

av din behandling.

Zerit kan förbättra ditt tillstånd, men botar inte din HIV-infektion. Du kan fortfarande överföra hiv-

smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera

med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra. Andra infektioner som är

kopplade till ett försvagat immunförsvar (opportunistiska infektioner) kan uppträda under

behandlingen. Dessa kommer att kräva specifik och ibland förebyggande behandling.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Ta inte Zerit:

Om du är allergisk mot stavudin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Om du tar didanosin som används för att behandla HIV-infektion.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar Zerit

Innan du tar Zerit bör du ha upplyst din läkare:

om du lider av njursjukdom eller leversjukdom (såsom hepatit)

om du har haft perifer neuropati (kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter

och/eller händer)

Approved

om du haft pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

Zerit kan orsaka ett tillstånd, ibland dödligt, som kallas laktacidos, tillsammans med en förstorad lever.

Detta tillstånd uppträder normalt inte förrän ett par månader efter påbörjad behandling. Denna

sällsynta, men mycket allvarliga, biverkan uppträder oftare hos kvinnor, särskilt om dessa är mycket

överviktiga. I sällsynta fall har dessutom leversvikt/njursvikt eller dödlig hepatit rapporterats.

Patienter med kronisk gulsot (hepatit) B eller C som behandlas med antiretroviral

kombinationsbehandling löper ökad risk för allvarliga och eventuellt dödliga leverbiverkningar. Detta

kan innebära att man behöver ta blodprov för kontroll av leverfunktionen.

Om något av följande uppkommer, kontakta din läkare:

kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter och/eller händer (detta kan vara tecken

på begynnande perifer neuropati, en biverkan på nerverna), muskelsvaghet

buksmärta, illamående eller kräkningar

hastig djupandning, dåsighet (som kan tyda på pankreatit, leverstörning såsom hepatit eller på

laktacidos).

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska

infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att

behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens

immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan

några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din

HIV infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades.

Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar

i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet,

informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Under behandling med Zerit sker ofta en gradvis förlust av underhudsfett (fett som finns under huden),

vilken syns mest i ansiktet och på armarna och benen. Kontakta din läkare om du märker sådana

förändringar.

Benproblem:

Vissa patienter som får Zerit kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör

beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla

sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider,

alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på

osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig.

Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Andra läkemedel och Zerit:

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra

läkemedel.

Ta inte Zerit om du tar didanosin, som används för att behandla HIV-infektion.

Upplys din läkare om du tar något av följande läkemedel, eftersom oönskade interaktioner kan

förekomma.

zidovudin som används för att behandla HIV-infektion

doxorubicin som används för att behandla cancer

ribavirin som används för att behandla hepatit C infektion

Zerit med mat och dryck

För maximal effekt bör Zerit tas på fastande mage, och helst minst 1 timme före måltid. Om detta inte

är möjligt kan kapslarna även tas tillsammans med en lätt måltid.

Approved

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din

läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du måste kontakta din läkare för att diskutera eventuella biverkningar samt vilken nytta och vilka

risker som din antiretrovirala behandling kan ha för dig och ditt barn. Laktacidos (ibland dödlig) har

rapporterats hos gravida kvinnor som fått Zerit i kombination med annan antiretroviral behandling.

Om du har tagit Zerit under din graviditet kan det hända att din läkare kommer att kalla dig till

regelbundna blodprovstagningar och andra diagnostiska test för att kunna följa utvecklingen av ditt

barn. Hos barn vars mödrar tog NRTI under graviditeten är nyttan med skyddet mot HIV större än

risken för biverkningar.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar. Det rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor under inga

omständigheter ammar sina barn, för att undvika överföring av HIV till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Zerit kan orsaka yrsel och sömnighet.

Om du upplever dessa symptom, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.

Zerit innehåller laktos

Kapslarna innehåller laktos. Om din läkare har sagt att du har en intolerans för vissa sockerarter,

kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur du tar Zerit

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din läkare har fastställt din dagliga dos med utgångspunkt från din vikt och individuella egenskaper.

Följ dessa rekommendationer noga då de ger dig bäst chans att fördröja resistensutveckling mot detta

läkemedel. Ändra inte doseringen på egen hand. Fortsätt ta detta läkemedel tills din läkare ger dig

andra instruktioner. För vuxna som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två

gånger dagligen (med ca 12 timmar mellan varje dos).

För bästa absorption, bör kapslarna sväljas med ett glas vatten, helst minst 1 timme före måltid och på

fastande mage. Om detta inte är möjligt kan Zerit även tas tillsammans med en lätt måltid.

Om du har problem att svälja kapslar, bör du fråga din doktor om möjligheten att byta till den flytande

formen av detta preparat, eller kan du försiktigt öppna kapseln och blanda innehållet med lite mat.

Användning för barn

För barn som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två gånger dagligen (med

ca 12 timmar mellan varje dos).

Barn äldre än 3 månader och som väger mindre än 30 kg skall ges 1 mg/kg kroppsvikt två gånger

dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Zerit

Om du tagit för många kapslar eller om någon av misstag sväljer några, är det ingen överhängande

fara. Du bör dock kontakta din läkare (eller närmaste sjukhus) för rådgivning.

Om du har glömt att ta Zerit

Om du av misstag hoppat över en dos, ta helt enkelt din normala dos nästa gång det är dags. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zerit

Beslutet att sluta ta Zerit ska diskuteras med din läkare.

Approved

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. Vid behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att skilja mellan oönskade effekter

orsakade av Zerit, de som orsakats av någon annan medicin du samtidigt tar, eller av komplikationer

från infektionen. Därför är det viktigt att du informerar din läkare om förändringar i din hälsa.

Under HIV-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med HIV-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Behandling med stavudin (Zerit), orsakar ofta minskad fettmängd på ben, armar och ansikte

(lipoatrofi). Sådan förlust av kroppsfett har visats inte helt försvinna efter avbruten behandling med

stavudin. Din läkare ska leta efter tecken på lipoartrofi. Tala om för din läkare om du upptäcker att

mängden fett minskar på ben, armar och ansikte. När dessa tecken inträffar, ska du sluta ta Zerit och få

annan HIV-behandling.

Patienter behandlade med Zerit har rapporterat följande biverkningar:

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

hyperlaktatemi (ansamling av mjöksyra i blodet) utan några symtom

lipoatrofi

depression

perifera neurologiska symtom inklusive perifer neuropati, parestesi och perifer neurit (domningar,

svaghet, stickningar eller värk i armar och ben)

yrsel, onormala drömmar, huvudvärk

sömnlöshet, sömnighet, onormala tankar

diarré, magont

illamående, dyspepsi (dålig matsmältning)

hudutslag, klåda

extrem trötthet

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

laktacidos (mjölksyreöverskott i blodet) i vissa fall innefattande motorisk svaghet (svaghet i

armar, nem eller händer)

gynekomasti (bröstförstoring hos män)

anorexi (aptitlöshet), oro, känslomässigt labil

pankreatit (bukspottkörtelinflammation), kräkningar

hepatit (leverinflammation), gulsot (gulfärgning av hud eller ögon)

nässelutslag, artalgi (ledvärk)

myalgi (muskelsmärta), asteni (ovanlig trötthet eller kraftlöshet)

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 användare)

anemi

hyperglykemi (höga sockervärden i blodet)

leversteatos (fettlever)

Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)

trombocytopeni, neutropeni (blodrubbningar)

diabetes mellitus

motorisk svaghet (oftast rapporterat i samband med symptomatisk hyperlakatemi eller utveckling

av laktacidos)

leversvikt

Approved

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zerit ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, på burkens etikett och/eller på

blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC. (Aclar/aluminium blisterförpackningar)

Förvaras vid högst 30ºC. (HDPE-burkar)

Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är stavudin (40 mg).

Övriga innehållsämnen är laktos (240 mg), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa och

natriumstärkelseglykolat.

Kapselhöljet består av gelatin, färgämnet järnoxid (E172), kiseldioxid, natriumlaurilsulfat och

färgämnet titandioxid (E171).

Märkningen på de hårda kapslarna är gjord med ätlig tryckfärg innehållande shellack,

propylenglykol, renat vatten, kaliumklorid och järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Zerit 40 mg kapslar, hårda är mörkt orange och märkta med “BMS 1967” på ena sidan och 40 på den

andra sidan.

Zerit 40 mg kapslar, hårda tillhandahålls i blisterförpackningar med 56 hårda kapslar eller i burkar

med 60 hårda kapslar. För att skydda kapslarna mot fukt innehåller burken en behållare med

torkmedel.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15

D15 T867

Irland

Tillverkare

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso

03012 Anagni (FR)

Approved

Italien

Aesica Queenborough Limited

North Road, Queenborough

Kent, ME11 5EL

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

RISTOL

YERS

QUIBB

, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

: +385 1 2078 508

România

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Approved

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/YYYY}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Approved

Bipacksedel: Information till användaren

Zerit 200 mg pulver till oral lösning

Stavudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zerit är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Hur du tar Zerit

Eventuella biverkningar

Hur Zerit ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zerit är och vad det används för

Zerit tillhör en särskild grupp antivirala, eller antiretrovirala, läkemedel som kallas nukleosidanaloga

hämmare av omvänt transkriptas (NRTI). Dessa används för behandling av infektion med humant

immunbristvirus (HIV).

Detta läkemedel, i kombination med andra antiretrovirala läkemedel, reducerar mängden HIV-virus

och håller den på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4 celler. Dessa CD4 celler spelar en viktig roll

i bibehållandet av ett friskt immunsystem som hjälper till att bekämpa infektioner. Svaret på

behandling med Zerit varierar mellan olika patienter. Din doktor kommer därför att följa upp effekten

av din behandling.

Zerit kan förbättra ditt tillstånd, men botar inte din HIV-infektion. Du kan fortfarande överföra hiv-

smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera

med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra. Andra infektioner som är

kopplade till ett försvagat immunförsvar (opportunistiska infektioner) kan uppträda under

behandlingen. Dessa kommer att kräva specifik och ibland förebyggande behandling.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zerit

Ta inte Zerit:

Om du är allergisk mot stavudin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Om du tar didanosin som används för att behandla HIV-infektion.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar Zerit.

Innan du tar Zerit bör du ha upplyst din läkare:

om du lider av njursjukdom eller leversjukdom (såsom hepatit)

om du har haft perifer neuropati (kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter

och/eller händer)

om du haft pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

Approved

Zerit kan orsaka ett tillstånd, ibland dödligt, som kallas laktacidos, tillsammans med en förstorad lever.

Detta tillstånd uppträder normalt inte förrän ett par månader efter påbörjad behandling. Denna

sällsynta, men mycket allvarliga, biverkan uppträder oftare hos kvinnor, särskilt om dessa är mycket

överviktiga. I sällsynta fall har dessutom leversvikt/njursvikt eller dödlig hepatit rapporterats.

Patienter med kronisk gulsot (hepatit) B eller C som behandlas med antiretroviral

kombinationsbehandling löper ökad risk för allvarliga och eventuellt dödliga leverbiverkningar. Detta

kan innebära att man behöver ta blodprov för kontroll av leverfunktionen.

Om något av följande uppkommer, kontakta din läkare:

kvarstående domningar, stickningar eller smärta i fötter och/eller händer (detta kan vara tecken

på begynnande perifer neuropati, en biverkan på nerverna), muskelsvaghet

buksmärta, illamående eller kräkningar

hastig djupandning, dåsighet (som kan tyda på pankreatit, leverstörning såsom hepatit eller på

laktacidos).

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska

infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa kort tid efter att

behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i kroppens

immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits utan

några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på infektion.

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din

HIV infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades.

Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar

i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet,

informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Under behandling med Zerit sker ofta en gradvis förlust av underhudsfett (fett som finns under huden),

vilken syns mest i ansiktet och på armarna och benen. Kontakta din läkare om du märker sådana

förändringar.

Benproblem

Vissa patienter som får Zerit kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör

beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla

sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider,

alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på

osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig.

Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Andra läkemedel och Zerit:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra

läkemedel

Ta inte Zerit om du tar didanosin, som används för att behandla HIV-infektion.

Upplys din läkare om du tar något av följande läkemedel, eftersom oönskade interaktioner kan

förekomma:

zidovudin som används för att behandla HIV-infektion

doxorubicin som används för att behandla cancer

ribavirin som används för att behandla hepatit C infektion

Zerit med mat och dryck

För maximal effekt bör Zerit tas på fastande mage, och helst minst 1 timme före måltid. Om detta inte

är möjligt kan kapslarna även tas tillsammans med en lätt måltid.

Approved

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din

läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du måste kontakta din läkare för att diskutera eventuella biverkningar samt vilken nytta och vilka

risker som din antiretrovirala behandling kan ha för dig och ditt barn. Laktacidos (ibland dödlig) har

rapporterats hos gravida kvinnor som fått Zerit i kombination med annan antiretroviral behandling.

Om du har tagit Zerit under din graviditet kan det hända att din läkare kommer att kalla dig till

regelbundna blodprovstagningar och andra diagnostiska test för att kunna följa utvecklingen av ditt

barn. Hos barn vars mödrar tog NRTI under graviditeten är nyttan med skyddet mot HIV större än

risken för biverkningar.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar. Det rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor under inga

omständigheter ammar sina barn, för att undvika överföring av HIV till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Zerit kan orsaka yrsel och sömnighet.

Om du upplever dessa symptom, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.

Zerit innehåller sackaros och konserveringsmedel

Efter beredning med vatten innehåller lösningen 50 mg sackaros per ml lösning.

Detta bör beaktas vid behandling av patienter med diabetes mellitus. Om din läkare har sagt att du har

en intolerans för vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel. Kan vara

skadligt för tänderna.

Den här produkten innehåller metylhydroxibensoat (E218) och propylhydroxibensoat (E216) som

kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

3.

Hur du tar Zerit

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Din läkare har fastställt din dagliga dos med utgångspunkt från din vikt och individuella

egenskaper. Följ dessa rekommendationer noga då de ger dig bäst chans att fördröja

resistensutveckling mot detta läkemedel. Ändra inte doseringen på egen hand. Fortsätt ta detta

läkemedel tills din läkare ger dig andra instruktioner. För vuxna som väger 30 kg eller mer är den

vanliga startdosen 30 eller 40 mg två gånger dagligen (med ca 12 timmar mellan varje dos).

För bästa absorption, bör Zerit tas minst 1 timme före måltid och på fastande mage. Om detta inte är

möjligt kan Zerit även tas tillsammans med en lätt måltid.

Den bruksfärdiga lösningen beredes genom att pulvret blandas med 202 ml vatten eller genom att

vatten långsamt tillsätts upp till den övre kanten av flaskans etikett, som indikeras av pilens

fyllnadsmärke. Korken skruvas sedan på hårt, flaskan skakas väl tills pulvret löses fullständigt och

lösningen intas eller administreras med det medföljande dosmåttet. För spädbarn som behöver en lägre

dos än 10 ml kan du be ditt apotek om en doseringsspruta för att kunna mäta exakt oral dos. Var inte

orolig om lösningen förblir något grumlig efter blandningen med vatten; detta är normalt. Om det

behövs, vänd dig till ditt apotek för hjälp med denna beredning.

Användning för barn

För barn som väger 30 kg eller mer är den vanliga startdosen 30 eller 40 mg två gånger dagligen (med

ca 12 timmar mellan varje dos).

Barn från födseln och till de är 13 dagar gamla skall behandlas med 0,5 mg/kg två gånger dagligen.

Barn minst 14 dagar gamla som väger mindre än 30 kg skall ges 1 mg/kg kroppsvikt två gånger

dagligen.

Approved

Om du har tagit för stor mängd av Zerit

Om du tagit för mycket av lösningen eller om någon av misstag sväljer lite, är det ingen överhängande

fara. Du bör dock kontakta din läkare (eller närmaste sjukhus) för rådgivning.

Om du har glömt att ta Zerit

Om du av misstag hoppat över en dos, ta helt enkelt din normala dos nästa gång det är dags. Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zerit

Beslutet att sluta ta Zerit ska diskuteras med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Vid behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att skilja mellan oönskade effekter

orsakade av Zerit, de som orsakats av någon annan medicin du samtidigt tar, eller av komplikationer

från infektionen. Därför är det viktigt att du informerar din läkare om förändringar i din hälsa.

Under HIV-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med HIV-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Behandling med stavudin (Zerit), orsakar ofta minskad fettmängd på ben, armar och ansikte

(lipoatrofi). Sådan förlust av kroppsfett har visats inte helt försvinna efter avbruten behandling med

stavudin. Din läkare ska leta efter tecken på lipoartrofi. Tala om för din läkare om du upptäcker att

mängden fett minskar på ben, armar och ansikte. När dessa tecken inträffar, ska du sluta ta Zerit och få

annan HIV-behandling.

Patienter behandlade med Zerit har rapporterat följande biverkningar:

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

hyperlaktatemi (ansamling av mjöksyra i blodet) utan några symtom

lipoatrofi

depression

perifera neurologiska symtom inklusive perifer neuropati, parestesi och perifer neurit

(domningar, svaghet, stickningar eller värk i armar och ben)

yrsel, onormala drömmar, huvudvärk

sömnlöshet, sömnighet, onormala tankar

diarré, magont

illamående, dyspepsi (dålig matsmältning)

hudutslag, klåda

extrem trötthet

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

laktacidos (mjölksyreöverskott i blodet) i vissa fall innefattande motorisk svaghet (svaghet i

armar, ben eller händer)

gynekomasti (bröstförstoring hos män)

anorexi (aptitlöshet), oro, känslomässigt labil

pankreatit (bukspottkörtelinflammation), kräkningar

hepatit (leverinflammation), gulsot (gulfärgning av hud eller ögon)

nässelutslag, artalgi (ledvärk)

myalgi (muskelsmärta), asteni (ovanlig trötthet eller kraftlöshet)

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 användare)

Approved

anemi

hyperglykemi (höga sockervärden i blodet)

leversteatos (fettlever)

Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)

trombocytopeni, neutropeni (blodrubbningar)

diabetes mellitus

motorisk svaghet (oftast rapporterat i samband med symptomatisk hyperlakatemi eller

utveckling av laktacidos)

leversvikt

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur zerit ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som anges på flaskan och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C före beredning. Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

Färdigberedd oral lösning är hållbar 30 dagar i kylskåp (2°C - 8°C).

Tillslut flaskan väl.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är stavudin (200 mg).

Övriga innehållsämnen är körsbärssmakämne, metylhydroxibensoat (E218),

propylhydroxibensoat (E216), kiseldioxid, simetikon, karmellosnatrium, sorbinsyra,

stearatemulgatorer och sackaros.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Pulvret innehåller 200 mg av den aktiva substansen stavudin. Den färdigberedda lösningen innehåller

1 mg stavudin per ml. Före beredning är Zerit pulvret ett off-white- till blek-rosafärgat, kornigt pulver.

Efter beredning med 202 ml vatten produceras 210 ml av en färglös till lätt rosafärgad, grumlig

lösning. Zerit 200 pulver till oral lösning tillhandahålls i en flaska innehållande 200 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15

D15 T867

Irland

Approved

Tillverkare

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso

03012 Anagni (FR)

Italien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

RISTOL

YERS

QUIBB

, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

: +385 1 2078 508

România

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Approved

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/YYYY}.

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Approved

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Approved

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zerit 15 mg hårda kapslar

Zerit 20 mg hårda kapslar

Zerit 30 mg hårda kapslar

Zerit 40 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Zerit 15 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 15 mg stavudin.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje hård kapsel innehåller 80,84 mg vattenfri laktos.

Varje hård kapsel innehåller 40,42 mg laktosmonohydrat.

Zerit 20 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 20 mg stavudin.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje hård kapsel innehåller 121,30 mg vattenfri laktos.

Varje hård kapsel innehåller 60,66 mg laktosmonohydrat.

Zerit 30 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 30 mg stavudin.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje hård kapsel innehåller 121,09 mg vattenfri laktos.

Varje hård kapsel innehåller 60,54 mg laktosmonohydrat.

Zerit 40 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 40 mg stavudin.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje hård kapsel innehåller 159,06 mg vattenfri laktos.

Varje hård kapsel innehåller 79,53 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel.

Zerit 15 mg hårda kapslar

Den hårda kapseln är röd och gul, ogenomskinlig och tryckt med “BMS” ovanför en BMS-kod “1964”

på ena delen och “15” på den andra delen.

Zerit 20 mg hårda kapslar

Den hårda kapseln är brun, ogenomskinlig och tryckt med “BMS” ovanför en BMS-kod “1965” på ena

delen och “20” på den andra delen.

Zerit 30 mg hårda kapslar

Den hårda kapseln är ljust och mörkt orange, ogenomskinlig och tryckt med “BMS” ovanför en BMS-

kod “1966” på ena delen och “30” på den andra delen.

Approved

Zerit 40 mg hårda kapslar

Den hårda kapseln är mörkt orange, ogenomskinlig och tryckt med “BMS” ovanför en BMS-kod

“1967” på ena delen och “40” på den andra delen.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zerit används i kombination med andra antivirala läkemedel vid behandling av HIV-infekterade vuxna

patienter och pediatriska patienter (över 3 månader) endast då adekvat behandling inte kan uppnås

med andra antivirala läkemedel. Behandlingstiden med Zerit ska begränsas till kortast möjliga tid (se

avsnitt 4.2).

4.2

Dosering och administreringssätt

Terapin bör inledas av en läkare med erfarenhet av behandling av HIV-infektion (se även avsnitt 4.4).

För patienter som påbörjar behandling med Zerit ska behandlingstiden begränsas till kortast möjliga

tid följt av byte till lämplig alternativ behandling när det är möjligt. De patienter som fortsätter

behandling med Zerit skall utvärderas frekvent och byte till lämplig alternativ behandling ska ske om

det är möjligt. (se avsnitt 4.4).

Dosering

Vuxna:

rekommenderad oral dos är

Patientvikt

Zerit dosering

< 60 kg

30 mg två gånger dagligen (var 12:e timme)

≥ 60 kg

40 mg två gånger dagligen (var 12:e timme)

Pediatrisk population

Ungdomar, barn och spädbarn äldre än 3 månader:

rekommenderad oral dos är

Patientvikt

Zerit dosering

< 30 kg

≥ 30 kg

1 mg/kg två gånger dagligen (var 12:e timme)

vuxendosering

Pulverberedningsformen av Zerit skall användas av spädbarn under 3 månader. Vuxna patienter med

svårigheter att svälja kapslarna bör fråga sin läkare om möjligheten att byta till

pulverberedningsformen av detta läkemedel.

Var god se produktresumén för pulverberedningsformen.

Dosjusteringar

Perifer neuropati:

om symptom på perifer neuropati utvecklas (kännetecknas vanligen av ihållande

domningar, stickningar eller smärta i fötter och/eller händer) (se avsnitt 4.4) bör patienten byta till en

alternativ behandlingsregim om så är lämpligt. I de sällsynta fall där detta inte är lämpligt kan

dosreduktion av stavudin övervägas, medan symtomen på perifer neuropati hålls under noggrann

övervakning och tillräcklig virologisk supression upprätthålls.

I varje enskilt fall skall möjliga fördelar balanseras mot riskerna som kan bli följden av denna åtgärd

(lägre intracellulära koncentrationer).

Speciella populationer

Approved

Äldre:

Zerit har inte specifikt undersökts hos patienter över 65 års ålder.

Leverfunktionsnedsättning:

ingen initial dosjustering är nödvändig.

Njurfunktionsnedsättning:

följande doseringar rekommenderas

Zerit dosering (baserad på kreatinin

clearance)

Patientvikt

26-50 ml/min

≤ 25 ml/min

(inklusive dialyspatienter*)

< 60 kg

15 mg två gånger dagligen

15 mg var 24:e timme

≥ 60 kg

20 mg två gånger dagligen

20 mg var 24:e timme

* Patienter i hemodialys bör ta Zerit efter avslutad dialys och vid samma tidpunkt dialysfria dagar.

Eftersom utsöndring via urin är en betydande eliminationsväg för stavudin även hos barn, kan

stavudinclearance ändras hos barn med nedsatt njurfunktion. Även om data är otillräckliga för att

kunna rekommendera en specifik dosjustering av Zerit hos denna patientpopulation, bör man överväga

en dosreduktion och/eller förlängt intervall mellan doserna i proportion till den reduktion som görs för

vuxna. För pediatriska patienter under 3 månader med nedsatt njurfunktion finns inga

dosrekommendationer.

Administreringssätt

För optimal absorption bör Zerit tas på fastande mage (d.v.s minst 1 timme före måltid) men, om detta

inte är möjligt, kan det tas tillsammans med en lätt måltid. Zerit kan också administreras genom att

man försiktigt öppnar kapseln och blandar innehållet med mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering med didanosin på grund av risken för allvarliga och/eller livshotande

händelser särskilt laktacidos, onormal leverfunktion, pankreatit och perifer neuropati (se avsnitt

4.4

och 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Behandling med stavudin är associerat med flera allvarliga biverkningar, såsom laktacidos, lipoatrofi

och polyneuropati, för vilken mitokondriell toxicitet är en potentiell underliggande mekanism. På

grund av de potentiella riskerna skall det för varje patient göras en nytta/risk bedömning och en

alternativ antiretroviral behandling bör noga övervägas (se

Laktacidos

Lipoartrofi

, och

Perifer

neuropati nedan

och i avsnitt 4.8).

Laktacidos:

laktacidos, vanligen i samband med hepatomegali och leversteatos har rapporterats efter

behandling med stavudin. Tidiga symtom (symptomatisk hyperlaktatemi) omfattar lindriga symtom

från magtarmkanalen (illamående, kräkningar och buksmärta), ospecifik sjukdomskänsla, aptitlöshet,

viktnedgång, respiratoriska symtom (hastig och/eller djup andning) eller neurologiska symtom

(inklusive motorisk svaghet). Laktacidos har hög dödlighet och kan ha samband med pankreatit,

leversvikt, njursvikt eller motorisk pares.

Laktacidos har vanligtvis uppträtt efter några få eller efter flera månaders behandling.

Approved

Behandlingen med stavudin skall avbrytas vid symptomatisk hyperlaktatemi och metabol

acidos/laktacidos, progressiv hepatomegali eller snabbt stigande aminotransferaser. Försiktighet bör

iakttas vid behandling med stavudin till patienter (framför allt till obesa kvinnor) med hepatomegali,

hepatit eller annan känd riskfaktor för leversjukdom och leversteatos (bland annat vissa läkemedel och

alkohol). Patienter med samtidig hepatit C-infektion som behandlas med alfa interferon och ribavarin

kan utgöra en speciell riskgrupp.

Patienter med ökad risk bör noggrant kontrolleras (se även avsnitt 4.6).

Leversjukdom:

hepatit eller leversvikt, i några fall fatal, har rapporterats. Säkerhet och effekt av

stavudin har inte fastställts hos patienter med betydande underliggande leverstörning. Patienter med

kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral terapi löper en ökad risk för allvarliga och

potentiellt livshotande leverbiverkningar. Om samtidig antiviral terapi mot hepatit B eller C pågår, se

även relevant produktinformation för dessa medicinska preparat.

Patienter med en tidigare existerande leverdysfunktion, inklusive kronisk aktiv hepatit, har vid

antiretroviral kombinationsbehandling en ökad frekvens av abnormaliteter hos leverfunktionen och bör

övervakas enligt gällande praxis. Om det finns belägg för en försämrad leversjukdom hos dessa

patienter måste man överväga om behandlingen ska avbrytas eller avslutas.

I händelse av snabbt ökande transaminasvärden (ALAT/ASAT > 5 gånger övre normalgränsen) bör

utsättande av Zerit och alla andra potentiellt levertoxiska läkemedel övervägas.

Lipoartrofi:

Baserat på mitokondriell toxicitet har stavudin visat sig orsaka förlust av underhudsfett,

vilken syns mest i ansiktet och på armarna, benen och skinkorna.

I kontrollerade randomiserade studier med behandlingsnaiva patienter utvecklade en större andel

stavudinbehandlade patienter klinisk lipoatrofi jämfört med andra nukleosider (tenofovir eller

abacavir). Dual energy x-ray absorptiometry (DEXA) visade att stavudinbehandlade patienter hade

reducerad andel fett i extremiteterna jämfört med andelen fett hos andra NRTI-behandlade patienter

(abacavir, tenofovir eller zidovudin) som var förhöjd eller oförändrad. Incidensen och graden av

lipoatrofi är kumulativ över tiden med en behandlingsregim innehållande stavudin. Vid byte från

stavudin till andra nukleosider (tenofovir eller abacavir) i kliniska studier resulterade detta i ökad

andel fett i extremiteterna samt ingen eller måttlig förbättring av klinisk lipoatrofi. På grund av de

potentiella riskerna med att använda Zerit, inklusive lipoatrofi, skall det för varje patient göras en

nytta/risk bedömning och en alternativ antiretroviral behandling noga övervägas. Patienter som

behandlas med Zerit skall frekvent undersökas och utfrågas efter tecken på lipoatrofi. När sådana

tecken inträffar, bör övervägande göras att avbryta Zeritbehandlingen.

Vikt och metabola parametrar

: Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan

förekomma under antiretroviral behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med

sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt

medan det inte finns några starka belägg för ett samband mellan viktökning och någon viss

behandling. Beträffande övervakning av lipider och glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer

för HIV-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på ett kliniskt lämpligt sätt.

Perifer neuropati

: upp till 20% av patienter som behandlas med Zerit kommer att utveckla perifer

neuropati som oftast börjar efter några månaders behandling. Patienter med perifer neuropati i

anamnesen eller med andra riskfaktorer (t ex alkohol, läkemedel såsom isoniazid) är speciellt i

riskzonen. Patienterna skall övervakas för symtom (ihållande domningar, stickningar eller smärta i

fötter och/eller händer) och om dessa observeras skall patienterna byta till en alternativ

behandlingsregim (se avsnitt 4.2 och Ej rekommenderade kombinationer nedan).

Pankreatit:

patienter med pankreatit i anamnesen hade en incidens av ca 5% vid behandling med Zerit,

jämfört med ca 2% för patienter utan denna anamnes. Patienter som har hög risk för pankreatit eller

som får läkemedel kända för att vara förknippade med pankreatit skall observeras noggrant med

avseende på symptom på detta tillstånd.

Approved

Immunreaktiveringssyndrom

: Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för

insättande av antiretroviral kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller

kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande

av symptom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna

efter insättande av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit,

generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och Pneumocystis carinii pneumoni. Varje

symptom på inflammation skall utredas och behandling påbörjas vid behov. Autoimmuna tillstånd

(som Graves sjukdom och autoimmun hepatit)) har också rapporterats vid immunreaktivering; dock

har tid till tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

Osteonekros:

även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-

användning, alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av

osteonekros rapporteras, främst hos patienter med framskriden HIV-sjukdom och/eller långvarig

exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Patienter ska rådas att söka läkare ifall

de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Laktosintolerans:

den hårda kapseln innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta

ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

Ej rekommenderade kombinationer:

Letal och icke-letal pankreatit samt perifer neuropati (ibland

allvarlig) har inträffat hos HIV-infekterade patienter under behandling med stavudin i kombination

med hydroxiurea och didanosin (se avsnitt 4.3). Hepatotoxicitet och leversvikt som ledde till döden

har rapporterats i post-marketing-uppföljning av HIV-infekterade patienter behandlade med

hydroxiurea och andra antiretrovirala läkemedel. Dödliga hepatiska händelser rapporterades oftast hos

patienter behandlade med kombinationen hydroxiurea, didanosin och stavudin. Hydroxiurea bör därför

inte användas för behandling av HIV-infektioner.

Äldre:

Zerit har inte undersökts specifikt hos patienter över 65 års ålder.

Pediatrisk population

Spädbarn yngre än 3 månader:

det finns säkerhetsdata tillgängliga från kliniska prövningar med upp

till 6 veckors behandling av 179 nyfödda och spädbarn < 3 månader (se avsnitt 4.8).

Man bör ta särskild hänsyn till moderns antiretrovirala behandlingsanamnes och resistensprofilen för

moderns HIVstam.

Mitokondriell dysfunktion efter exponering in utero:

nukleos(t)idanaloger kan i varierande grad

påverka den mitokondriella funktionen, som är mest uttalad med stavudin, didanosin och zidovudin.

Fall av mitokondriell dysfunktion hos HIV-negativa barn som exponerats för nukleosidanaloger

in

utero

och/eller postnatalt har rapporterats (se även avsnitt 4.8); dessa har främst innefattat

behandlingar innehållande zidovudin. De huvudsakliga biverkningarna som rapporterats är

hematologiska (anemi, neutropeni) och metabola (hyperlaktatemi, hyperlipasemi). Dessa biverkningar

har ofta varit övergående. Sena neurologiska biverkningar har rapporterats i sällsynta fall (hypertoni,

kramper, onormalt uppförande). Det är okänt om sådana neurologiska biverkningar är övergående eller

bestående. Dessa fynd bör tas i beaktning för varje barn som exponerats

in utero

för

nukleos(t)idanaloger, med allvarliga kliniska fynd av okänd etiologi, särskilt neurologiska. Dessa fynd

påverkar inte aktuella nationella rekommendationer att man ska använda antiretroviral behandling till

gravida för att förhindra överföring av HIV.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kombinationen av stavudin med didanosin är kontraindicerat eftersom båda läkemedlen uppvisar hög

risk för mitokondriell toxicitet (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Approved

Eftersom stavudin utsöndras aktivt via renala tubuli, är interaktioner möjliga med andra aktivt

utsöndrade läkemedel, t ex med trimetoprim. Inga kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner har

emellertid setts med lamivudin.

Zidovudin och stavudin fosforyleras av det cellulära enzym (tymidinkinas), som primärt fosforylerar

zidovudin och därmed minskar stavudins fosforylering till dess aktiva trifosfatform. Zidovudin

rekommenderas därför inte för användning i kombination med stavudin.

In vitro

studier indikerar att aktiveringen av stavudin hämmas av doxorubicin och ribavirin, men inte

av andra läkemedel som används vid HIV-infektion och som fosforyleras på likartat sätt(t ex

didanosin, zalcitabin, ganciclovir och foscarnet), därför bör samtidig administrering av stavudin med

antingen doxorubicin eller ribavirin ges med försiktighet. Inverkan av stavudin på

fosforyleringskinetiken hos andra nukleosidanaloger än zidovudin har inte undersökts.

Kliniskt signifikanta interaktioner mellan stavudin eller stavudin plus didanosin och nelfinavir har inte

observerats.

Stavudin hämmar inte de viktigaste cytokrom P450 isoenzymerna: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6 och CYP3A4; därför är det osannolikt att kliniskt signifikanta interaktioner kommer att ske

med läkemedel som metaboliseras via dessa system.

Stavudin är inte proteinbundet och förväntas därmed inte påverka farmakokinetiken hos proteinbundna

läkemedel.

Det har inte genomförts några formella interaktionsstudier med andra läkemedel.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Zerit skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Klinisk erfarenhet vid behandling av gravida kvinnor är begränsad, men medfödda missbildningar och

missfall har rapporterats.

I studie AI455-094, som utförts i Sydafrika, inkluderades 362 mor-spädbarn par för att studera

förebyggande av överföring från mor till barn. Behandlingsnaiva gravida kvinnor inkluderades i

studien i graviditetsvecka 34-36 och gavs antiretroviral behandling tills nedkomsten. Samma

antiretrovirala profylaxmedicinering som getts till modern gavs till det nyfödda barnet inom 36 timmar

efter nedkomst och fortsattes i 6 veckor. I de behandlingsregimer som innehöll stavudin behandlades

de nyfödda barnen med 1mg/kg stavudin 2 gånger dagligen i 6 veckor. Uppföljningstiden var upp till

24 veckors ålder.

Moder-spädbarnsparen randomiserades till att få antingen stavudin (N= 91), didanosin (N= 94),

stavudin+didanosin (N= 88) eller zidovudin (N= 89).

95% konfidensintervall för överföringsgrad moder till barn var 5,4-19,3% (stavudin), 5,2-18,7%

(didanosin); 1,3-11,2% (stavudin+didanosin); and 1,9-12,6% for zidovudin.

Preliminära säkerhetsdata från den här studien (se även avsnitt 4.8) visade en ökad spädbarnsmortalitet

i stavudin+didanosin (10%) behandlingsgruppen jämfört med stavudin (2%), didanosin (3%) eller

zidovudin (6%) grupperna, med en högre incidens av dödfödsel i stavudin+dianosin gruppen. Data på

mjölksyra i serum samlades ej in i denna studie.

Fall av laktacidos, ibland med dödlig utgång, har dock rapporterats hos gravida kvinnor efter

behandling med en kombination av didanosin och stavudin med eller utan annan antiretroviral

behandling (se avsnitt 4.3 och 4.4). Embryo fetal toxicitet sågs endast vid höga exponeringsnivåer hos

Approved

djur. Prekliniska studier visade att stavudin förs över i placenta (se avsnitt 5.3). Tills ytterligare data

finns tillgängliga, bör Zerit ges under graviditet endast efter särskilt övervägande. Det finns inte

tillräcklig information för att kunna rekommendera Zerit för att förebygga överföring av HIV från

moder till barn.

Amning

Det rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor under inga förhållanden ammar sina barn för att

undvika överföring av HIV.

Tillgängliga data om stavudinexkretion till human bröstmjölk är otillräckliga för att bedöma riskerna

för spädbarnet. Studier med lakterande råttor visade att stavudin utsöndras i bröstmjölk. Därför skall

mödrar instrueras att avbryta amningen innan de får Zerit.

Fertilitet

Inga belägg för nedsatt fertilitet sågs hos råtta som exponerats för höga doser (upp till 216 gånger det

rekommenderade för klinisk dos).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att köra bil eller använda maskiner har genomförts. Stavudin kan orsaka

yrsel och/eller sömnighet. Patienter som upplever dessa symptom bör instrueras att undvika potentiellt

farliga situationer såsom bilkörning eller att använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattad säkerhetsprofil

Behandling med stavudin är associerat med flera allvarliga biverkningar, såsom laktacidos, lipoatrofi

och polyneuropati, för vilken mitokondriell toxicitet är en potentiell underliggande mekanism. På

grund av de potentiella riskerna skall det för varje patient göras en nytta/risk bedömning och en

alternativ antiretroviral behandling bör noga övervägas (se avsnitt 4.4 och nedan).

Fall av laktacidos, ibland med dödlig utgång, vanligen i samband med grav hepatomegali och

leversteatos har rapporterats hos <1% av patienter som behandlas med stavudin i kombination med

andra antiretrovirala läkemedel (se avsnitt 4.4).

Motorisk svaghet har rapporterats i sällsynta fall hos patienter som får antiretroviral

kombinationsbehandling med Zerit. De flesta av dessa fall inträffade vid symtomatisk hyperlaktatemi

eller laktacidos syndrom (se avsnitt 4.4). Utvecklingen av motorisk svaghet kan efterlikna den kliniska

presentationen av Guillain-Barrés syndrom (inklusive andningssvikt). Symptomen kan fortsätta eller

förvärras efter avslutad behandling.

Hepatit eller leversvikt, i några fall fatal, har rapporterats efter behandling med stavudin (se

avsnitt 4.4).

Lipoatrofi rapporterades ofta hos patienter som behandlats med stavudin i kombination med andra

antiretrovirala läkemedel (se avsnitt 4.4).

Perifer neuropati sågs i kombinationsstudier av Zerit med lamivudin och efavirenz. Frekvensen av

perifera neurologiska symtom var 19% (6% måttliga till svåra) med 2% terapiavbrott orsakade av

neuropati. Patienterna upplevde oftast att symtomen gick tillbaka efter dosreduktion ellerefter att

behandlingen med stavudin avbröts.

Approved

Pankreatit, ibland med dödlig utgång, har rapporterats hos upp till 2-3% av de patienter som ingick i

monoterapi-studier (se avsnitt 4.4). Pankreatit rapporterades hos< 1% i studier av

kombinationsbehandling med Zerit.

Tabulerad sammanfattning av biverkningar

Biverkningar av måttlig eller högre svårighetsgrad med åtminstone en möjlig koppling till

behandlingsregim (baserat på prövarens angivelse) rapporterades från 467 patienter som behandlades

med Zerit i kombination med lamivudin och efavirenz i två randomiserade kliniska studier samt en

långtidsuppföljningsstudie (uppföljning: median 56 veckor och upp till 119 veckor) listas nedan.

Dessutom listas biverkningar associerade med stavudininnehållande antiretroviralbehandling som

observerats efter marknadsföringen. Frekvensindelningen för biverkningar som listas nedan definieras

på följande sätt: mycket vanlig (≥ 1/10); vanlig (≥ 1/100 < 1/10); mindre vanlig (≥ 1/1000 < 1/100);

sällsynt (≥ 1/ 10 000 < 1/1000); mycket sällsynt (< 1/10 000). Inom varje frekvensgrupp presenteras

biverkningarna i ordning med fallande svårighetsgrad.

Blodet och lymfsystemet:

sällsynt: anemi*

mycket sällsynt: neutropeni*, trombocytopeni

Endokrina systemet:

mindre vanlig: gynekomasti

Metabolism och nutrition:

vanlig: lipoatrofi**, asymptomatisk hyperlaktatemi

mindre vanlig: laktacidos (i vissa fall innefattande motorisk

svaghet), anorexi

sällsynt: hyperglykemi*

mycket sällsynt: diabetes mellitus*

Psykiska störningar:

vanlig: depression

mindre vanlig: oro; emotionell labilitet

Centrala och perifera

nervsystemet:

vanlig: perifera neurologiska symtom inklusive perifer neuropati,

parestesi och perifer neurit; yrsel; onormala drömmar; huvudvärk,

insomnia; onormala tankar, dåsighet

mycket sällsynt: motorisk svaghet* (oftast rapporterat i samband

med symtomatisk hyperlaktatemi eller utveckling av laktacidos)

Magtarmkanalen:

vanlig: diarré; buksmärta; illamående, dyspepsi

mindre vanlig: pankreatit, kräkningar

Lever och gallvägar:

mindre vanlig: hepatit eller gulsot

sällsynt: leversteatos*

mycket sällsynt: leversvikt*

Hud och subkutan vävnad:

vanlig: hudutslag; pruritus

mindre vanlig: urtikaria

Muskuloskeletala systemet och

bindväv:

mindre vanlig: artalgi, myalgi

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället:

vanlig: trötthet

mindre vanlig: asteni

* Biverkningar observerade efter marknadsföring i samband med stavudininnehållande antiretroviral

behandling.

**Se sektion Beskrivning av utvalda biverkningar för mer information.

Approved

Beskrivning av utvalda biverkningar

Immunreaktiveringssyndrom

: Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för

insättande av antiretroviral kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska

eller kvarvarande opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och

autoimmun hepatit)) har också rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan

inträffa flera månader efter behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Lipoatrofi

: Stavudin har visat sig orsaka förlust av underhudsfett, vilken syns mest i ansiktet och på

armarna, benen och skinkorna. Incidensen och lipoatrofins svårighetsgrad är relaterad till kumulativ

exponering, och är ofta inte reversibel när stavudinbehandlingen avbryts. Patienter som får Zerit ska

undersökas ofta och frågas om tecken på lipoatrofi. Om sådan utveckling konstateras ska behandlingen

med Zerit inte fortsättas (se avsnitt 4.4).

Metabola parametrar

: Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma

under antiretroviral behandling (se avsnitt 4.4).

Osteonekros:

fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer,

framskriden HIV-sjukdom eller långvarig exponering för antiretroviral kombinationsbehandling

(CART). Frekvensen av detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Avvikande laboratorievärden:

Avvikande laboratorievärden som rapporterades i dessa två studier och i en pågående

uppföljningsstudie inkluderade höjningar av ALAT (> 5 x ULN) hos 3%, av ASAT (> 5 x ULN) hos

3%, av lipaser (≥ 2,1 ULN) hos 3% i Zerit-gruppen. Neutropeni (< 750 celler/mm

) rapporterades hos

5%, trombocytopeni (trombocyter < 50000/mm

) hos 2%, och lågthaemoglobin (< 8 g/dl) hos < 1% av

patienterna som behandlats med Zerit.

Makrocytos utvärderades inte i dessa studier, men befanns vara associerad med Zerit i en tidigare

undersökning (MCV > 112 fl uppträdde hos 30% av patienterna behandlade med Zerit.

Pediatrisk population

Ungdomar, barn och spädbarn:

biverkningar och allvarliga avvikelser i laboratorievärden som

rapporterats hos barn i ålder från födseln till puberteten som fått stavudin i kliniska prövningar var i

allmänhet lika till typ och frekvens som hos vuxna. Kliniskt signifikant perifer neuropati är dock

mindre vanlig. Dessa studier inkluderar ACTG 240, där 105 barn i åldern 3 månader till 6 år fått Zerit

2 mg/kg/dag i 6,4 månader (median); en kontrollerad klinisk prövning där 185 nyfödda fått Zerit

2 mg/kg/dag antingen enbart eller i kombination med didanosin från födseln till 6 veckors ålder; och

en klinisk prövning där 8 nyfödda fått Zerit 2 mg/kg/dag i kombination med didanosin och nelfinavir

från födseln till 4 veckors ålder.

I studie AI455-094 (se även avsnitt 4.6) var uppföljningsperioden begränsad till enbart 6 månader,

vilket kan vara otillräckligt för att få långtidsdata på neurologiska biverkningar och mitokondriell

toxicitet. Relevanta avvikelser i laboratorievärden (grad 3-4) hos de 91 spädbarn som behandlats med

stavudin var låga neutrofiler (7%), lågt hemoglobin (1%), ökning av ALAT (1%) och ingen avvikelse i

lipasvärde. Ingen insamling av data på mjölksyra i serum gjordes. Ingen märkbar skillnad i

biverkningsfrekvens sågs mellan behandlingsgrupperna. En ökad spädbarnsdödlighet sågs dock i

stavudin+didanosingruppen (10%) jämfört med stavudin (2%), didanosin (3%) eller zidovudin (6%)

grupperna, med en högre incidens av dödfödsel i stavudin+didanosin gruppen.

Mitokondriell dysfunktion:

genomgång av säkerhetsdatabasen för data som raporterats efter det att

läkemedlet kommit ut på markanden visar att biverkningar som tyder på mitokondriell dysfunktion har

rapporterats hos nyfödda och i spädbarnspopulationen som exponerats för en eller flera

nukleosidanaloger (se även avsnitt 4.4). HIV status för nyfödda och spädbarn ≤ 3 månader var negativ,

för äldre spädbarn tenderade den att vara positiv. Biverkningsprofilen hos nyfödda och spädbarn ≤ 3

månader visade på ökningar i mjölksyrenivåer, neutropeni, anemi, trombocytopeni, ökning av

Approved

levertransaminaser och ökade lipidnivåer, inklusive hypertriglyceridemi. För äldre spädbarn var

antalet rapporter för få för att kunna identiera ett mönster.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Erfarenhet från vuxna behandlade med upp till 12 gånger den rekommenderade dagsdosen visade

ingen akut toxicitet. Komplikationer av kronisk överdosering kan inkludera perifer neuropati och

hepatisk dysfunktion. Clearance av stavudin vid hemodialys är i genomsnitt 120 ml/min. Betydelsen

av detta för den totala eliminationen vid överdosering är okänd. Det är inte känt om stavudin

elimineras vid peritonealdialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antivirala läkemedel för systemisk användning, nukleosid- och

nukleotidhämmare av omvänt transkriptas, ATC-kod J05AF04.

Verkningsmekanism

Stavudin, en tymidinanalog, fosforyleras av cellulära kinaser till stavudintrifosfat, som inhiberar HIV's

omvända transkriptas genom att konkurrera med det naturliga substratet, tymidintrifosfat. Det

inhiberar också den virala DNA-syntesen genom att hindra DNA-kedjans förlängning p g a att den 3-

hydroxylgrupp som behövs för DNA förlängning saknas. Cellulärt DNA polymeras γ är också känsligt

för hämning av stavudintrifosfat, medan cellulärt polymeras α och β hämmas vid koncentrationer som

är 4000-faldigt respektive 40 faldigt gånger högre än vad som krävs för hämning av HIV-reversibelt

transkriptas.

Resistens

Stavudinbehandling kan selektera för och/eller underhålla tymidinanalogmutationer (TAMs) som är

associerade med zidovudinresistens. Den minskade känsligheten

in vitro

är subtil och kräver två eller

fler TAMs (vanligtvis M41L och T215Y) innan stavudinkänsligheten minskar (>1,5 gånger). Dessa

TAMs påträffas med en liknande frekvens för stavudin och zidovudin i virologiska behandligar. Den

kliniska relevansen för dessa fynd tyder på att stavudin generellt bör undvikas i närvaro av TAMs,

speciellt M41L och T215Y. Stavudinaktiviteten påverkas också av mutationer associerade med

multiläkemedelsresistens, såsom Q151M. Vidare har K65R rapporterats hos patienter som behandlats

med stavudin/didanosin eller stavudin/lamivudin, men inte hos patienter som behandlats med stavudin

som monoterapi. Stavudin selekterar

in vitro

för V75T och minskar känsligheten 2-faldigt för

stavudin. Detta inträffar hos ~1 % av patienterna som får stavudin.

Klinisk effekt och säkerhet

Zerit kapsel har undersökts i studier i kombination med andra antiretrovirala medel, t ex didanosin,

lamivudin, ritonavir, indinavir, saquinavir, efavirenz och nelfinavir.

Antiretroviralt naiva patienter

Studie AI455-099 var en 48-veckor lång, randomiserad, dubbelblind studie med Zerit (40 mg två

gånger dagligen), i kombination med lamivudin (150 mg två gånger dagligen) och efavirenz (600 mg

en gång dagligen), hos 391 behandlingsnaiva patienter, med ett medianvärde av CD4 celler på

Approved

272 celler/mm

(intervall 61-1215 celler/mm

) och ett medianvärde av plasma HIV-1 RNA på

4,80 log

kopior/ml (intervall 2,6-5,9 log

kopior/ml) som utgångsvärde. De flesta av patienterna var

män (70%) och icke-vita (58%) med en medianålder på 33 år (intervall 18-68 år).

Studie AI455-096 var en 48-veckor lång, randomiserad, dubbelblind studie med Zerit (40 mg två

gånger dagligen) i kombination med lamivudin (150 mg två gånger dagligen) samt efavirenz (600 mg

en gång dagligen), hos 76 behandlingsnaiva patienter, med ett medianvärde av CD4 celler på

261 celler/mm

(intervall 63-962 celler/mm

) och ett medianvärde av plasma HIV-1 RNA på

4,63 log

kopior/ml (intervall 3,0-5,9 log

kopior/ml) som utgångsvärde. De flesta av patienterna var

män (76%) och vita (66%) med en medianålder på 34 år (intervall 22-67 år).

Resultaten för AI455-099 och AI455-096 visas i Tabell 1. Båda studierna var utformade att jämföra

två olika beredningsformer av Zerit, varav en var en marknadsförd beredningsform som doserades

enligt godkänd produktinformation. Endast data från den marknadsförda beredningsformen

presenteras.

Tabell 1:

Effektivitetsresultat vid vecka 48 (för studierna AI455-099 och AI455-096)

AI455-099

AI455-096

Zerit + lamivudin + efavirenz

Zerit + lamivudin + efavirenz

Parameter

n=391

n=76

HIV RNA < 400 kopior/ml, behandlingssvar, %

Alla patienter

HIV RNA < 50 kopior/ml, behandlingssvar, %

Alla patienter

HIV RNA medelförändring från utgångsvärde, log

10

kopior/ml

Alla patienter

-2,83 (n=321

-2,64 (n=58)

CD4 medelförändring från utgångsvärde, celler/mm

3

Alla patienter

182 (n=314)

195 (n=55)

Antal patienter som kunde utvärderas

Pediatrisk population

Användning av stavudin hos ungdomar, barn och spädbarn styrks av farmakokinetiska- och

säkerhetsdata från barn (se även avsnitt 4.8 och 5.2).

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Den absoluta biotillgängligheten är 86±18%. Efter upprepad peroral administrering av doser

på 0,5-0,67 mg/kg, erhölls ett C

på 810±175 ng/ml. C

och AUC ökade proportionellt med dosen i

dosområdena 0,0625-0,75 mg/kg intravenöst och 0,033-4,0 mg/kg oralt.

Hos åtta patienter som fick 40 mg två gånger dagligen i fastande tillstånd var jämvikts-AUC

1284±227 ng h/ml (18%) (medelvärde ± SD [% CV]) var C

536±146 ng/ml (27%) och C

9±8 ng/ml (89%). En studie på asymptomatiska patienter visade att systemisk exposition är likartad,

medan C

är lägre och T

förlängd, då stavudin ges tillsammans med en standardiserad, fettrik

måltid jämfört med fasteförhållanden. Den kliniska betydelsen av detta är okänd.

Distribution

Den skenbara distributionsvolymen vid steady state är 46±21 l. Halter av stavudin i

cerebrospinalvätska kunde inte uppmätas förrän minst 2 timmar efter oral tillförsel. Fyra timmar efter

administrering var CSF/plasma ratio 0,39±0,06. Ingen signifikant ackumulering av stavudin

observeras vid upprepad administrering var 6:e, 8:e eller 12:e timme. Stavudins proteinbindning till

serumproteiner var försumbar i koncentrationsområdet 0,01 till 11,4 μg/ml. Stavudin distribueras lika

mellan erytrocyter och plasma.

Approved

Metabolism

Oförändrat stavudin var den huvudsakliga läkemedelskomponenten av cirkulerande total plasma

radioaktivitet efter en oral 80 mg dos

C-stavudin hos friska frivilliga. AUC

för stavudin var 61 %

av AUC

av den totala cirkulerande radioaktiviteten. Metaboliterna omfattar oxiderat stavudin,

glukuronidkonjugat av stavudin och dess oxiderade metaboliter, och ett

N

-acetylcysteinkonjugat av

riboset efter glykosidklyvning vilket tyder på att tymin också är en metabolit av stavudin.

Eliminering

Efter en 80 mg oral dos

C-stavudin hos friska frivilliga, återfanns ca. 95 %respektive 3 % i urin och i

faeces. Ca. 70 % av den oralt administrerade stavudindosen utsöndrades som oförändrat läkemedel i

urinen. Genomsnittlig renal clearence av modersubstansen är ca. 272 ml/min; detta svarar för cirka

67 % av synbar oral clearance, vilket tyder på aktiv tubulär utsöndring utöver glomerulär filtrering.

I HIV-infekterade patienter är total clearance av stavudin 594±164 ml/min och renalt clearance är

237±98 ml/min. Total clearance av stavudin verkar vara högre i HIV-infekterade patienter, medan

renalt clearance är nästan samma hos både friska frivilliga och HIV-infekterade patienter. Mekanismen

och den kliniska betydelsen av denna skillnad är okänd. Efter intravenös administrering utsöndras

42 % (intervall 13 % till 87 %) oförändrat i urinen. Motsvarande värden efter oral administrering med

enkeldos är 35 % (intervall 8 % till 72 %) och efter upprepad peroral administrering 40 % (intervall

12 % till 82 %). Den genomsnittnliga terminala elimineringshalveringstiden för stavudin är 1,3 till 2,3

timmar efter enkeldos eller upprepade doser, och är oberoende av dos.

In vitro

har stavudintrifosfat en

intracellulär halveringstid på 3,5 timmar i CEM T-celler (en human T-lymfoblastoid cellinje) och i

mononukleära celler från perifert blod, vilket stödjer doseringen två gånger per dygn.

Stavudins farmakokinetik var oberoende av tiden, då förhållandet mellan AUC

(ss)

vid steady state och

(0-t)

efter den första dosen var ca. 1. Intra- och interindividuell variation av farmakokinetiska

karaktäristika för stavudin är liten, ca. 15% respektive 25% efter oral administrering.

Speciella populationer

Nedsatt njurfunktion:

clearance för stavudin minskar då kreatininclearance minskar; därför

rekommenderas att doseringen av Zerit justeras hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion:

farmakokinetiken för stavudin hos patienter med nedsatt leverfunktion var

likartad med den hos patienter med normal leverfunktion.

Pediatrisk population

Ungdomar, barn och spädbarn:

total exponering för stavudin var jämförbar hos ungdomar, barn och

spädbarn som behandlades ≥ 14 dagar med dosen 2 mg/kg/dag och vuxna som erhöll 1 mg/kg/dag.

Skenbar oral clearance var cirka 14 ml/min/kg för patientåldrarna från 5 veckor till 15 år,

12 ml/min/kg för spädbarn i åldern 14 till 28 dagar och 5 ml/min/kg för spädbarn på dagen de föddes.

CSF/plasma ratio för stavudin varierade, 2-3 timmar efter administrering, mellan 16% och 125%

(medelvärde 59±35%).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Djurdata visade embryo-fetal toxicitet vid mycket höga exponeringsnivåer. En studie

ex vivo

med en

human placentamodell visade att stavudin når cirkulationen hos fostret genom enkel diffusion. En

studie på råtta visade också på placentapassage av stavudin, med en vävnadskoncentration hos foster

motsvarande cirka 50% av plasmakoncentrationen hos moderdjuret.

Stavudin var genotoxiskt i

in vitro

tester på humana lymfocyter med trifosforylerande aktivitet (hos

vilka ingen noll-effekt nivå fastställts), på musfibroblaster och i en

in vivo

test som påvisar

kromosomala avvikelser. Liknande effekter har observerats med andra nukleosidanaloger.

Stavudin var karcinogent på mus (levertumörer) och råtta (levertumörer: cholangiocellulära,

hepatocellulära, blandat hepatocholangiocellulära och/eller vaskulära; och karcinom i urinblåsan) vid

Approved

mycket höga expositionsnivåer. Ingen karcinogenicitet sågs vid doser på 400 mg/kg/dag till mus

och 600 mg/kg/dag till råtta, vilket motsvarar en exposition ca 39 respektive 168 gånger den

förväntade humana expositionen, och tyder på att den karcinogena potentialen av stavudin i klinisk

användning är obetydlig.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Laktos

Magnesiumstearat

Mikrokristallin cellulosa

Natriumstärkelseglykolat

Kapselhölje

Gelatin

Färgämne järnoxid (E172)

Kiseldioxid

Natriumlaurilsulfat

Färgämne titandioxid (E171)

Svart tryckfärg innehållande

Shellack

Propylenglykol

Rent vatten

Kaliumhydroxid

Järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25ºC. (Aclar/aluminium blisterförpackningar)

Förvaras vid högst 30ºC. (HDPE-burkar)

Förvaras i originalförpackningen.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

HDPE burkar med barnsäkert skruvlock (60 hårda kapslar/burk).

Aclar/aluminium tryckförpackning med 14 hårda kapslar/karta och 4 kartor (56 hårda kapslar) per ask.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Approved

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15

D15 T867

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/009/001 - 008

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 8 maj 1996

Datum för förnyat godkännande: 20 april 2011

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

{månad år}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Approved

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zerit 200 mg Pulver till oral lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje flaska innehåller 200 mg stavudin.

Färdigberedd lösning innehåller 1 mg stavudin per ml.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje flaska innehåller

31,5 mg propylhydroxibensoat (E216)

Varje flaska innehåller 315 mg metylhydroxibensoat (E218)

Varje flaska innehåller 10,15 g sackaros

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till oral lösning.

Gulvitt till lätt rosa grynigt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zerit används i kombination med andra antivirala läkemedel vid behandling av HIV-infekterade vuxna

patienter och pediatriska patienter (från födseln) endast då adekvat behandling inte kan uppnås med

andra antivirala läkemedel. Behandlingstiden med Zerit ska begränsas till kortast möjliga tid (se

avsnitt 4.2).

4.2

Dosering och administreringssätt

Terapin bör inledas av en läkare med erfarenhet av behandling av HIV-infektion (se även avsnitt 4.4).

För patienter som påbörjar behandling med Zerit ska behandlingstiden begränsas till kortast möjliga

tid följt av byte till lämplig alternativ behandling när det är möjligt. De patienter som fortsätter

behandling med Zerit skall utvärderas frekvent och byte till lämplig alternativ behandling ska ske om

det är möjligt. (se avsnitt 4.4).

Dosering

Vuxna:

rekommenderad oral dos är

Patientvikt

Zerit dosering

< 60 kg

30 mg två gånger dagligen (var 12:e timme)

≥ 60 kg

40 mg två gånger dagligen (var 12:e timme)

Pediatrisk population

Ungdomar, barn och spädbarn:

rekommenderad oral dos är

Patientålder och/eller vikt

Zerit dosering

Approved

Från födseln* till 13 dagar gammal

Minst 14 dagar gammal och < 30 kg

≥ 30 kg

0,5 mg/kg två gånger dagligen (var 12:e timme)

1 mg/kg två gånger dagligen (var 12:e timme)

vuxendosering

*Den reducerade dosen till nyfödda från 0-13 dagar baseras på genomsnittliga studiedata och det kan

hända att den inte motsvarar individuella variationer i mognad av njurfunktion. Det finns inga

dosrekommendationer för nyfödda som är födda före graviditetsvecka 37.

Pulverberedningsformen av Zerit skall användas av spädbarn under 3 månader. Vuxna patienter med

svårigheter att svälja kapslarna bör fråga sin läkare om möjligheten att byta till

pulverberedningsformen av detta läkemedel.

Instruktioner för beredning, se avsnitt 6.6.

Dosjusteringar

Perifer neuropati:

om symptom på perifer neuropati utvecklas (kännetecknas vanligen av ihållande

domningar, stickningar eller smärta i fötter och/eller händer) (se avsnitt 4.4) bör patienten byta till en

alternativ behandlingsregim om så är lämpligt. I de sällsynta fall där detta inte är lämpligt kan

dosreduktion av stavudin övervägas, medan symtomen på perifer neuropati hålls under noggrann

övervakning och till tillräcklig virologisk supression upprätthålls.

I varje enskilt fall skall möjliga fördelar balanseras mot riskerna som kan bli följden av denna åtgärd

(lägre intracellulära koncentrationer)..

Speciella populationer

Äldre:

Zerit har inte undersökts specifikt hos patienter över 65 års ålder.

Leverfunktionsnedsättning:

ingen initial dosjustering är nödvändig.

Njurfunktionsnedsättning:

följande doseringar rekommenderas

Zerit dosering (baserad på kreatinin

clearance)

Patientvikt

26-50 ml/min

≤ 25 ml/min

(inklusive dialyspatienter*)

< 60 kg

15 mg två gånger dagligen

15 mg var 24:e timme

≥ 60 kg

20 mg två gånger dagligen

20 mg var 24:e timme

* Patienter i hemodialys bör ta Zerit efter avslutad dialys och vid samma tidpunkt dialysfria dagar.

Eftersom utsöndring via urin är en betydande eliminationsväg för stavudin även hos barn, kan

stavudinclearance ändras hos barn med nedsatt njurfunktion. Även om data är otillräckliga för att

kunna rekommendera en specifik dosjustering av Zerit hos denna patientpopulation, bör man överväga

en dosreduktion och/eller förlängt intervall mellan doserna i proportion till den reduktion som görs för

vuxna. För pediatriska patienter under 3 månader med nedsatt njurfunktion finns inga

dosrekommendationer.

Administreringssätt

För optimal absorption bör Zerit tas på fastande mage (d.v.s. minst 1 timme före måltid) men, om detta

inte är möjligt, kan det tas tillsammans med en lätt måltid.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Approved

Samtidig administrering med didanosin på grund av risken för allvarliga och/eller livshotande

händelser särskilt laktacidos, onormal leverfunktion, pankreatit och perifer neuropati (se avsnitt 4.4

och 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Behandling med stavudin är associerat med flera allvarliga biverkningar, såsom laktacidos, lipoatrofi

och polyneuropati, för vilken mitokondriell toxicitet är en potentiell underliggande mekanism. På

grund av de potentiella riskerna skall det för varje patient göras en nytta/risk bedömning och en

alternativ antiretroviral behandling bör noga övervägas (se

Laktacidos

Lipoartrofi

, och

Perifer

neuropati nedan

och i avsnitt 4.8).

Laktacidos:

laktacidos, vanligen i samband med hepatomegali och leversteatos har rapporterats efter

behandling med stavudin. Tidiga symtom (symptomatisk hyperlaktatemi) omfattar lindriga symtom

från magtarmkanalen (illamående, kräkningar och buksmärta), ospecifik sjukdomskänsla, aptitlöshet,

viktnedgång, respiratoriska symtom (hastig och/eller djup andning) eller neurologiska symtom

(inklusive motorisk svaghet). Laktacidos har hög dödlighet och kan ha samband med pankreatit,

leversvikt, njursvikt eller motorisk pares.

Laktacidos har vanligtvis uppträtt efter några få eller efter flera månaders behandling.

Behandlingen med stavudin skall avbrytas vid symptomatisk hyperlaktatemi och metabol

acidos/laktacidos, progressiv hepatomegali eller snabbt stigande aminotransferaser. Försiktighet bör

iakttas vid behandling med stavudin till patienter (framför allt till obesa kvinnor) med hepatomegali,

hepatit eller annan känd riskfaktor för leversjukdom och leversteatos (bland annat vissa läkemedel och

alkohol). Patienter med samtidig hepatit C-infektion som behandlas med alfa interferon och ribavarin

kan utgöra en speciell riskgrupp.

Patienter med ökad risk bör noggrant kontrolleras (se även avsnitt 4.6).

Leversjukdom:

hepatit eller leversvikt, i några fall fatal, har rapporterats. Säkerhet och effekt av

stavudin har inte fastställts hos patienter med betydande underliggande leverstörning. Patienter med

kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral terapi löper en ökad risk för allvarliga och

potentiellt livshotande leverbiverkningar. Om samtidig antiviral terapi mot hepatit B eller C pågår, se

även relevant produktinformation för dessa medicinska preparat.

Patienter med en tidigare existerande leverdysfunktion, inklusive kronisk aktiv hepatit, har vid

antiretroviral kombinationsbehandling en ökad frekvens av abnormaliteter av leverfunktionen och bör

övervakas enligt gällande praxis. Om det finns belägg för en försämrad leversjukdom hos dessa

patienter måste man överväga om behandlingen ska avbrytas.

I händelse av snabbt ökande transaminasvärden (ALAT/ASAT > 5 gånger övre normalgränsen) bör

utsättande av Zerit och alla andra potentiellt levertoxiska läkemedel övervägas.

Lipoartrofi

Baserat på mitokondriell toxicitet har stavudin visat sig orsaka förlust av underhudsfett, vilken syns

mest i ansiktet och på armarna, benen och skinkorna.

I kontrollerade randomiserade studier med behandlingsnaiva patienter utvecklade en större andel

stavudinbehandlade patienter klinisk lipoatrofi jämfört med andra nukleosider (tenofovir eller

abacavir). Dual energy x-ray absorptiometry (DEXA) visade att stavudinbehandlade patienter hade

reducerad andel fett i extremiteterna jämfört med andelen fett hos andra NRTI-behandlade patienter

(abacavir, tenofovir eller zidovudin) som var förhöjd eller oförändrad. Incidensen och graden av

lipoatrofi är kumulativ över tiden med en behandlingsregim innehållande stavudin. Vid byte från

stavudin till andra nukleosider (tenofovir eller abacavir) i kliniska studier resulterade detta i ökad

andel fett i extremiteterna samt ingen eller måttlig förbättring av klinisk lipoatrofi. På grund av de

Approved

potentiella riskerna med att använda Zerit, inklusive lipoatrofi, skall det för varje patient göras en

nytta/risk bedömning och en alternativ antiretroviral behandling noga övervägas. Patienter som

behandlas med Zerit skall frekvent undersökas och utfrågas efter tecken pålipoatrofi. När sådana

tecken inträffar, bör övervägande göras att avbryta Zeritbehandlingen.

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för HIV-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas

på ett kliniskt lämpligt sätt.

Perifer neuropati:

upp till 20% av patienter som behandlas med Zerit kommer att utveckla perifer

neuropati som oftast börjar efter några månaders behandling. Patienter med perifer neuropati i

anamnesen eller med andra riskfaktorer (t ex alkohol, läkemedel såsom isoniazid) är speciellt i

riskzonen. Patienterna skall övervakas för symtom (ihållande domningar, stickningar eller smärta i

fötter och/eller händer) och om dessa observeras skall patienterna byta till en alternativ

behandlingsregim (se avsnitt 4.2 och Ej rekommenderade kombinationer nedan).

Pankreatit:

patienter med pankreatit i anamnesen hade en incidens av ca 5% vid behandling med Zerit,

jämfört med ca 2% för patienter utan denna anamnes. Patienter som har hög risk för pankreatit eller

som får läkemedel kända för att vara förknippade med pankreatit skall observeras noggrant med

avseende på symptom på detta tillstånd.

Immunreaktiveringssyndrom

: Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för

insättande av antiretroviral kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller

kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande

av symptom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna

efter insättande av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit,

generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och Pneumocystis carinii pneumoni. Varje

symptom på inflammation skall utredas och behandling påbörjas vid behov. Autoimmuna tillstånd

(som Graves sjukdom och autoimmun hepatit)) har också rapporterats vid immunreaktivering; dock

har tid till tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

Osteonekros:

även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-

användning, alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av

osteonekros rapporteras, främst hos patienter med framskriden HIV-sjukdom och/eller långvarig

exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Patienter ska rådas att söka läkare ifall

de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Hjälpämnen:

Efter beredning innehåller lösningen 50 mg sackaros per ml färdig lösning. Detta bör

beaktas hos patienter med diabetes mellitus. Patienter med sällsynta ärftliga problem med

fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist bör inte ta detta läkemedel.

Kan vara skadligt för tänderna. Denna produkt innehåller metylhydroxibensoat (E218) och

propylhydroxibensoat (E216) som kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Ej rekommenderade kombinationer:

Letal och icke-letal pankreatit samt perifer neuropati (ibland

allvarlig) har inträffat hos HIV-infekterade patienter under behandling med stavudin i kombination

med hydroxiurea och didanosin (se avsnitt 4.3). Hepatotoxicitet och leversvikt som ledde till döden

har rapporterats i post-marketing-uppföljning av HIV-infekterade patienter behandlade med

hydroxiurea och andra antiretrovirala läkemedel. Dödliga hepatiska händelser rapporterades oftast hos

patienter behandlade med kombinationen hydroxiurea, didanosin och stavudin. Hydroxiurea bör därför

inte användas för behandling av HIV-infektioner.

Äldre:

Zerit har inte undersökts specifikt hos patienter över 65 års ålder.

Approved

Pediatrisk population

Spädbarn yngre än 3 månader:

det finns säkerhetsdata tillgängliga från kliniska prövningar med upp

till 6 veckors behandling av 179 nyfödda och spädbarn < 3 månader (se avsnitt 4.8).

Man bör ta särskild hänsyn till moderns antiretrovirala behandlingsanamnes och resistensprofilen för

moderns HIVstam.

Mitokondriell dysfunktion efter exponering in utero: nukleos(t)idanologer kan i varierande grad

påverka den mitokondrella funktionen, som är mest uttalad med stavudin, didanosin och zidovudin

Fall av mitokondriell dysfunktion hos HIV-negativa barn som exponerats för nukleosidanaloger

in

utero

och/eller postnatalt har rapporterats (se även avsnitt 4.8); dessa har främst innefattat

behandlingar innehållande zidovudin. De huvudsakliga biverkningarna som rapporterats är

hematologiska (anemi, neutropeni) och metabola (hyperlaktatemi, hyperlipasemi). Dessa biverkningar

har ofta varit övergående. Sena neurologiska biverkningar har rapporterats i sällsynta fall (hypertoni,

kramper, onormalt uppförande). Det är okänt om sådana neurologiska biverkningar är övergående eller

bestående. Dessa fynd bör tas i beaktning för varje barn som exponerats

in utero

för

nukleos(t)idanaloger, med allvarliga kliniska fynd av okänd etiologi, särskilt neurologiska. Dessa fynd

påverkar inte aktuella nationella rekommendationer att man ska använda antiretroviral behandling till

gravida för att förhindra överföring av HIV.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kombinationen av stavudin med didanosin är kontraindicerat eftersom båda läkemedlen uppvisar hög

risk för mitokondriell toxicitet (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Eftersom stavudin utsöndras aktivt via renala tubuli, är interaktioner möjliga med andra aktivt

utsöndrade läkemedel, t ex med trimetoprim. Inga kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner har

emellertid setts med lamivudin.

Zidovudin och stavudin fosforyleras av det cellulära enzym (tymidinkinas), som primärt fosforylerar

zidovudin och därmed minskar stavudins fosforylering till dess aktiva trifosfatform. Zidovudin

rekommenderas därför inte för användning i kombination med stavudin.

In vitro

studier indikerar att aktiveringen av stavudin hämmas av doxorubicin och ribavirin, men inte

av andra läkemedel som används vid HIV-infektion och som fosforyleras på likartat sätt, (t ex

didanosin, zalcitabin, ganciclovir och foscarnet) därför bör samtidig administrering av stavudin med

antingen doxorubicin eller ribavirin ges med försiktighet. Inverkan av stavudin på

fosforyleringskinetiken hos andra nukleosidanaloger än zidovudin har inte undersökts.

Kliniskt signifikanta interaktioner mellan stavudin eller stavudin plus didanosin och nelfinavir har inte

observerats.

Stavudin hämmar inte de viktigaste cytokrom P450 isoenzymerna: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6 och CYP3A4; därför är det osannolikt att kliniskt signifikanta interaktioner kommer att ske

med läkemedel som metaboliseras via dessa system.

Stavudin är inte proteinbundet och förväntas därmed inte påverka farmakokinetiken hos proteinbundna

läkemedel.

Det har inte genomförts några formella interaktionsstudier med andra läkemedel.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Approved

Zerit skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Klinisk erfarenhet vid behandling av gravida kvinnor är begränsad, men medfödda missbildningar och

missfall har rapporterats.

I studie AI455-094, som utförts i Sydafrika, inkluderades 362 mor-spädbarn par för att studera

förebyggande av överföring från mor till barn. Behandlingsnaiva gravida kvinnor inkluderades i

studien i graviditetsvecka 34-36 och gavs antiretroviral behandling tills nedkomsten. Samma

antiretrovirala profylaxmedicinering som getts till modern gavs till det nyfödda barnet inom 36 timmar

efter nedkomst och fortsattes i 6 veckor. I de behandlingsregimer som innehöll stavudin behandlades

de nyfödda barnen med 1mg/kg stavudin 2 gånger dagligen i 6 veckor. Uppföljningstiden var upp till

24 veckors ålder.

Moder-spädbarnsparen randomiserades till att få antingen stavudin (N= 91), didanosin (N= 94),

stavudin+didanosin (N= 88) eller zidovudin (N= 89).

95% konfidensintervall för överföringsgrad moder till barn var 5,4-19,3% (stavudin), 5,2-18,7%

(didanosin); 1,3-11,2% (stavudin+didanosin); and 1,9-12,6% for zidovudin.

Preliminära säkerhetsdata från den här studien (se även avsnitt 4.8) visade en ökad spädbarnsmortalitet

i stavudin+didanosin (10%) behandlingsgruppen jämfört med stavudin (2%), didanosin (3%) eller

zidovudin (6%) grupperna, med en högre incidens av dödfödsel i stavudin+dianosin gruppen. Data på

mjölksyra i serum samlades ej in i denna studie.

Fall av laktacidos, ibland med dödlig utgång, har dock rapporterats hos gravida kvinnor efter

behandling med en kombination av didanosin och stavudin med eller utan annan antiretroviral

behandling (se avsnitt 4.3 och 4.4). Embryo fetal toxicitet sågs endast vid höga exponeringsnivåer hos

djur. Prekliniska studier visade att stavudin förs över i placenta (se avsnitt 5.3). Tills ytterligare data

finns tillgängliga, bör Zerit ges under graviditet endast efter särskilt övervägande. Det finns inte

tillräcklig information för att kunna rekommendera Zerit för att förebygga överföring av HIV från

moder till barn.

Amning

Det rekommenderas att HIV-infekterade kvinnor, för att undvika överföring av HIV, under inga

förhållanden ammar sina barn för att undvika överföring av HIV.

Tillgängliga data om stavudinexkretion till human bröstmjölk är otillräckliga för att bedöma riskerna

för spädbarnet. Studier med lakterande råttor visade att stavudin utsöndras i bröstmjölk. Därför skall

mödrar instrueras att avbryta amningen innan de får Zerit.

Fertilitet

Inga belägg för nedsatt fertilitet sågs hos råtta som exponerats för höga doser (upp till 216 gånger det

rekommenderade för klinisk dos).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att köra bil eller använda maskiner har genomförts. Stavudin kan orsaka

yrsel och/eller sömnighet. Patienter som upplever dessa symptom bör instrueras att undvika potentiellt

farliga situationer såsom bilkörning eller att använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattad säkerhetsprofil

Behandling med stavudin är associerat med flera allvarliga biverkningar, såsom laktacidos, lipoatrofi

och polyneuropati, för vilken mitokondriell toxicitet är en potentiell underliggande mekanism. På

grund av de potentiella riskerna skall det för varje patient göras en nytta/risk bedömning och en

alternativ antiretroviral behandling bör noga övervägas (se avsnitt 4.4 och nedan).

Approved

Fall av laktacidos, ibland med dödlig utgång, vanligen i samband med grav hepatomegali och

leversteatos har rapporterats hos <1% av patienter som behandlas med stavudin i kombination med

andra antiretrovirala läkemedel (se avsnitt 4.4).

Motorisk svaghet har rapporterats i sällsynta fall hos patienter som får antiretroviral

kombinationsbehandling med Zerit. De flesta av dessa fall inträffade vid symtomatisk hyperlaktatemi

eller laktacidos syndrom (se avsnitt 4.4). Utvecklingen av motorisk svaghet kan efterlikna den kliniska

presentationen av Guillain-Barrés syndrom (inklusive andningssvikt). Symptomen kan fortsätta eller

förvärras efter avslutad behandling.

Hepatit eller leversvikt, i några fall fatal, har rapporterats efter behandling med stavudin (se

avsnitt 4.4).

Lipoatrofi rapporterades ofta hos patienter som behandlats med stavudin i kombination med andra

antiretrovirala läkemedel (se avsnitt 4.4).

Perifer neuropati sågs i kombinationsstudier av Zerit med lamivudin och efavirenz. Frekvensen av

perifera neurologiska symtom var 19% (6% måttliga till svåra) med 2% terapiavbrott orsakade av

neuropati. Patienterna upplevde oftast att symtomen gick tillbaka efter dosreduktion eller efter att

behandlingen med stavudin avbröts.

Pankreatit, ibland med dödlig utgång, har rapporterats hos upp till 2-3% av de patienter som ingick i

monoterapi-studier (se avsnitt 4.4). Pankreatit rapporterades hos< 1% i studier av

kombinationsbehandling med Zerit.

Tabulerad sammanfattning av biverkningar

Biverkningar av måttlig eller högre svårighetsgrad med åtminstone en möjlig koppling till

behandlingsregim (baserat på prövarens angivelse) rapporterades från 467 patienter som behandlades

med Zerit i kombination med lamivudin och efavirenz i två randomiserade kliniska studier samt en

långtidsuppföljningsstudie (uppföljning: median 56 veckor och upp till 119 veckor) listas nedan.

Dessutom listas biverkningar associerade med stavudininnehållande antiretroviralbehandling som

observerats efter marknadsföringen. Frekvensindelningen för biverkningar som listas nedan definieras

på följande sätt: mycket vanlig (≥ 1/10); vanlig (≥ 1/100 < 1/10); mindre vanlig (≥ 1/1000 < 1/100);

sällsynt (≥ 1/ 10 000 < 1/1000); mycket sällsynt (< 1/10 000). Inom varje frekvensgrupp presenteras

biverkningarna i ordning med fallande svårighetsgrad.

Approved

Blodet och lymfsystemet:

sällsynt: anemi*

mycket sällsynt: neutropeni*, trombocytopeni*

Endokrina systemet:

mindre vanlig: gynekomasti

Metabolism och nutrition:

vanlig: lipoatrofi**, asymptomatisk hyperlaktatemi

mindre vanlig: laktacidos (i vissa fall innefattande motorisk

svaghet), anorexi

sällsynt: hyperglykemi*

mycket sällsynt: diabetes mellitus*

Psykiska störningar:

vanlig: depression

mindre vanlig: oro; emotionell labilitet

Centrala och perifera

nervsystemet:

vanlig: perifera neurologiska symtom inklusive perifer neuropati,

parestesi och perifer neurit; yrsel; onormala drömmar; huvudvärk,

insomnia; onormala tankar, dåsighet

mycket sällsynt: motorisk svaghet* (oftast rapporterat i samband

med symtomatisk hyperlaktatemi eller utveckling av laktacidos)

Magtarmkanalen:

vanlig: diarré; buksmärta; illamående, dyspepsi

mindre vanlig: pankreatit, kräkningar

Lever och gallvägar:

mindre vanlig: hepatit eller gulsot

sällsynt: leversteatos*

mycket sällsynt: leversvikt*

Hud och subkutan vävnad:

vanlig: hudutslag; pruritus

mindre vanlig: urtikaria

Muskuloskeletala systemet och

bindväv:

mindre vanlig: artalgi, myalgi

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället:

vanlig: trötthet

mindre vanlig: asteni

* Biverkningar observerade efter marknadsföring i samband med stavudininnehållande antiretroviral

behandling.

**Se sektion Beskrivning av utvalda biverkningar för mer information.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Immunreaktiveringssyndrom

: Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för

insättande av antiretroviral kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska

eller kvarvarande opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och

autoimmun hepatit)) har också rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan

inträffa flera månader efter behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Lipoatrofi

Stavudin har visat sig orsaka förlust av underhudsfett, vilken syns mest i ansiktet och på armarna,

benen och skinkorna. Incidensen och lipoatrofins svårighetsgrad är relaterad till kumulativ exponering,

och är ofta inte reversibel när stavudinbehandlingen avbryts. Patienter som får Zerit ska undersökas

ofta och frågas om tecken på lipoatrofi. Om sådan utveckling konstateras ska behandlingen med Zerit

inte fortsättas (se avsnitt 4.4).

Metabola parametrar

Approved

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling (se avsnitt 4.4).

Osteonekros:

fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer,

framskriden HIV-sjukdom eller långvarig exponering för antiretroviral kombinationsbehandling

(CART). Frekvensen av detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Avvikande laboratorievärden:

Avvikande laboratorievärden som rapporterades i dessa två studier och i en pågående

uppföljningsstudie inkluderade höjningar av ALAT (> 5 x ULN) hos 3%, av ASAT (> 5 x ULN) hos

3%, av lipaser (≥ 2,1 ULN) hos 3% i Zerit-gruppen. Neutropeni (< 750 celler/mm

) rapporterades hos

5%, trombocytopeni (trombocyter < 50000/mm

) hos 2%, och lågt hemoglobin (< 8 g/dl) hos < 1% av

patienterna som behandlats med Zerit.

Makrocytos utvärderades inte i dessa undersökningar, men befanns vara associerad med Zerit i en

tidigare undersökning (MCV > 112 fl uppträdde hos 30% av patienterna behandlade med Zerit.

Pediatrisk population

Ungdomar, barn och spädbarn:

biverkningar och allvarliga avvikelser i laboratorievärden som

rapporterats hos barn i ålder från födseln till puberteten som fått stavudin i kliniska prövningar var i

allmänhet lika till typ och frekvens som hos vuxna. Kliniskt signifikant perifer neuropati är dock

mindre vanlig. Dessa studier inkluderar ACTG 240, där 105 barn i åldern 3 månader till 6 år fått Zerit

2 mg/kg/dag i 6,4 månader (median); en kontrollerad klinisk prövning där 185 nyfödda fått Zerit

2 mg/kg/dag antingen enbart eller i kombination med didanosin från födseln till 6 veckors ålder; och

en klinisk prövning där 8 nyfödda fått Zerit 2 mg/kg/dag i kombination med didanosin och nelfinavir

från födseln till 4 veckors ålder.

I studie AI455-094 (se även avsnitt 4.6) var uppföljningsperioden begränsad till enbart 6 månader,

vilket kan vara otillräckligt för att få långtidsdata på neurologiska biverkningar och mitokondriell

toxicitet. Relevanta avvikelser i laboratorievärden (grad 3-4) hos de 91 spädbarn som behandlats med

stavudin var låga neutrofiler (7%), lågt hemoglobin (1%), ökning av ALAT (1%) och ingen avvikelse i

lipasvärde. Ingen insamling av data på mjölksyra i serum gjordes. Ingen märkbar skillnad i

biverkningsfrekvens sågs mellan behandlingsgrupperna. En ökad spädbarnsdödlighet sågs dock i

stavudin+didanosingruppen (10%) jämfört med stavudin (2%), didanosin (3%) eller zidovudin (6%)

grupperna, med en högre incidens av dödfödsel i stavudin+didanosin gruppen.

Mitokondriell dysfunktion:

genomgång av säkerhetsdatabasen för data som raporterats efter det att

läkemedlet kommit ut på markanden visar att biverkningar som tyder på mitokondriell dysfunktion har

rapporterats hos nyfödda och i spädbarnspopulationen som exponerats för en eller flera

nukleosidanaloger (se även avsnitt 4.4). HIV status för nyfödda och spädbarn ≤ 3 månader var negativ,

för äldre spädbarn tenderade den att vara positiv. Biverkningsprofilen hos nyfödda och spädbarn ≤ 3

månader visade på ökningar i mjölksyrenivåer, neutropeni, anemi, trombocytopeni, ökning av

levertransaminaser och ökade lipidnivåer, inklusive hypertriglyceridemi. För äldre spädbarn var

antalet rapporter för få för att kunna identiera ett mönster.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Erfarenhet från vuxna behandlade med upp till 12 gånger den rekommenderade dagsdosen visade

ingen akut toxicitet. Komplikationer av kronisk överdosering kan inkludera perifer neuropati och

hepatisk dysfunktion. Clearance av stavudin vid hemodialys är i genomsnitt 120 ml/min. Betydelsen

av detta för den totala eliminationen vid överdosering är okänd. Det är inte känt om stavudin

elimineras vid peritonealdialys.

Approved

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antivirala läkemedel för systemisk användning, nukleosid- och

nukleotidhämmare av omvänt transkriptas, ATC-kod J05AF04.

Verkningsmekanism

Stavudin, en tymidinanalog, fosforyleras av cellulära kinaser till stavudintrifosfat, som inhiberar HIV's

omvända transkriptas genom att konkurrera med det naturliga substratet, tymidintrifosfat. Det

inhiberar också den virala DNA-syntesen genom att hindra DNA-kedjans förlängning p g a att den 3-

hydroxylgrupp som behövs för DNA förlängning saknas. Cellulärt DNA polymeras γ är också känsligt

för hämning av stavudintrifosfat, medan cellulärt polymeras α och β hämmas vid koncentrationer som

är 4000-faldigt respektive 40 faldigt gånger högre än vad som krävs för hämning av HIV-reversibelt

transkriptas.

Resistens

Stavudinbehandling kan selektera för och/eller underhålla tymidinanalogmutationer (TAMs) som är

associerade med zidovudinresistens. Den minskade känsligheten

in vitro

är subtil och kräver två eller

fler TAMs (vanligtvis M41L och T215Y) innan stavudinkänsligheten minskar (>1,5 gånger). Dessa

TAMs påträffas med en liknande frekvens för stavudin och zidovudin i virologiska behandligar. Den

kliniska relevansen för dessa fynd tyder på att stavudin generellt bör undvikas i närvaro av TAMs,

speciellt M41L och T215Y. Stavudinaktiviteten påverkas också av mutationer associerade med

multiläkemedelsresistens, såsom Q151M. Vidare har K65R rapporterats hos patienter som behandlats

med stavudin/didanosin eller stavudin/lamivudin, men inte hos patienter som behandlats med stavudin

som monoterapi. Stavudin selekterar

in vitro

för V75T och minskar känsligheten 2-faldigt för

stavudin. Detta inträffar hos ~1 % av patienterna som får stavudin.

Klinisk effekt och säkerhet

Zerit kapsel har undersökts i studier i kombination med andra antiretrovirala medel, t ex didanosin,

lamivudin, ritonavir, indinavir, saquinavir, efavirenz och nelfinavir.

Antiretroviralt naiva patienter

Studie AI455-099 var en 48-veckor lång, randomiserad, dubbelblind studie med Zerit (40 mg två

gånger dagligen), i kombination med lamivudin (150 mg två gånger dagligen) och efavirenz (600 mg

en gång dagligen), hos 391 behandlingsnaiva patienter, med ett medianvärde av CD4 celler på

272 celler/mm

(intervall 61-1215 celler/mm

) och ett medianvärde av plasma HIV-1 RNA på

4,80 log

kopior/ml (intervall 2,6-5,9 log

kopior/ml) som utgångsvärde. De flesta av patienterna var

män (70%) och icke-vita (58%) med en medianålder på 33 år (intervall 18-68 år).

Studie AI455-096 var en 48-veckor lång, randomiserad, dubbelblind studie med Zerit (40 mg två

gånger dagligen) i kombination med lamivudin (150 mg två gånger dagligen) samt efavirenz (600 mg

en gång dagligen), hos 76 behandlingsnaiva patienter, med ett medianvärde av CD4 celler på

261 celler/mm

(intervall 63-962 celler/mm

) och ett medianvärde av plasma HIV-1 RNA på

4,63 log

kopior/ml (intervall 3,0-5,9 log

kopior/ml) som utgångsvärde. De flesta av patienterna var

män (76%) och vita (66%) med en medianålder på 34 år (intervall 22-67 år).

Resultaten för AI455-099 och AI455-096 visas i Tabell 1. Båda studierna var utformade att jämföra

två olika beredningsformer av Zerit, varav en var en marknadsförd beredningsform som doserades

enligt godkänd produktinformation. Endast data från den marknadsförda beredningsformen

presenteras.

Approved

Tabell 1:

Effektivitetsresultat vid vecka 48 (för studierna AI455-099 och AI455-096)

AI455-099

AI455-096

Zerit + lamivudin + efavirenz

Zerit + lamivudin + efavirenz

Parameter

n=391

n=76

HIV RNA < 400 kopior/ml, behandlingssvar, %

Alla patienter

HIV RNA < 50 kopior/ml, behandlingssvar, %

Alla patienter

HIV RNA medelförändring från utgångsvärde, log

10

kopior/ml

Alla patienter

-2,83 (n=321

-2,64 (n=58)

CD4 medelförändring från utgångsvärde, celler/mm

3

Alla patienter

182 (n=314)

195 (n=55)

Antal patienter som kunde utvärderas

Pediatrisk population

Användning av stavudin hos ungdomar, barn och spädbarn styrks av farmakokinetiska- och

säkerhetsdata från barn (se även avsnitt 4.8 och 5.2).

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Den absoluta biotillgängligheten är 86±18%. Efter upprepad peroral administrering av doser

på 0,5-0,67 mg/kg, erhölls ett C

på 810±175 ng/ml. C

och AUC ökade proportionellt med dosen i

dosområdena 0,0625-0,75 mg/kg intravenöst och 0,033-4,0 mg/kg oralt.

Hos åtta patienter som fick 40 mg två gånger dagligen i fastande tillstånd var jämvikts-AUC

1284±227 ng h/ml (18%) (medelvärde ± SD[% CV]), C

var 536±146 ng/ml (27%) och C

9±8 ng/ml (89%). En studie på asymptomatiska patienter visade att systemisk exposition är likartad,

medan C

är lägre och T

förlängd, då stavudin ges tillsammans med en standardiserad, fettrik

måltid jämfört med fasteförhållanden. Den kliniska betydelsen av detta är okänd.

Distribution

Den skenbara distributionsvolymen vid steady state är 46±21 l. Halter av stavudin i

cerebrospinalvätska kunde inte uppmätas förrän minst 2 timmar efter oral tillförsel. Fyra timmar efter

administrering var CSF/plasma ratio 0,39±0,06. Ingen signifikant ackumulering av stavudin

observeras vid upprepad administrering var 6:e, 8:e eller 12:e timme. Stavudins proteinbindning till

serumproteiner var försumbar i koncentrationsområdet 0,01 till 11,4 μg/ml. Stavudin distribueras lika

mellan erytrocyter och plasma.

Metabolism

Oförändrat stavudin var den huvudsakliga läkemedelskomponenten av cirkulerande total plasma

radioaktivitet efter en oral 80 mg dos

C-stavudin hos friska frivilliga. AUC

för stavudin var 61 %

av AUC

av den totala cirkulerande radioaktiviteten. Metaboliterna omfattar oxiderat stavudin,

glukuronidkonjugat av stavudin och dess oxiderade metaboliter, och ett

N

-acetylcysteinkonjugat av

riboset efter glykosidklyvning vilket tyder på att tymin också är en metabolit av stavudin.

Eliminering

Efter en 80 mg oral dos

C-stavudin hos friska frivilliga, återfanns ca. 95 %respektive 3 % i urin och i

faeces. Ca. 70 % av den oralt administrerade stavudindosen utsöndrades som oförändrat läkemedel i

urinen. Genomsnittlig renal clearence av modersubstansen är ca. 272 ml/min; detta svarar för cirka

67 % av synbar oral clearance, vilket tyder på aktiv tubulär utsöndring utöver glomerulär filtrering.

Approved

I HIV-infekterade patienter är total clearance av stavudin 594±164 ml/min och renalt clearance är

237±98 ml/min. Total clearance av stavudin verkar vara högre i HIV-infekterade patienter, medan

renalt clearance är nästan samma hos både friska frivilliga och HIV-infekterade patienter. Mekanismen

och den kliniska betydelsen av denna skillnad är okänd. Efter intravenös administrering utsöndras

42 % (intervall 13 % till 87 %) oförändrat i urinen. Motsvarande värden efter oral administrering med

enkeldos är 35 % (intervall 8 % till 72 %) och efter upprepad peroral administrering 40 % (intervall

12 % till 82 %). Den genomsnittnliga terminala elimineringshalveringstiden för stavudin är 1,3 till 2,3

timmar efter enkeldos eller upprepade doser, och är oberoende av dos.

In vitro

har stavudintrifosfat en

intracellulär halveringstid på 3,5 timmar i CEM T-celler (en human T-lymfoblastoid cellinje) och i

mononukleära celler från perifert blod, vilket stödjer doseringen två gånger per dygn.

Stavudins farmakokinetik var oberoende av tiden, då förhållandet mellan AUC

(ss)

vid steady state och

(0-t)

efter den första dosen var ca. 1. Intra- och interindividuell variation av farmakokinetiska

karaktäristika för stavudin är liten, ca. 15% respektive 25% efter oral administrering.

Speciella populationer

Nedsatt njurfunktion:

clearance för stavudin minskar då kreatininclearance minskar; därför

rekommenderas att doseringen av Zerit justeras hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion:

farmakokinetiken för stavudin hos patienter med nedsatt leverfunktion var

likartad med den hos patienter med normal leverfunktion.

Pediatrisk population

Ungdomar, barn och spädbarn:

total exponering för stavudin var jämförbar hos ungdomar, barn och

spädbarn som behandlades ≥ 14 dagar med dosen 2 mg/kg/dag och vuxna som erhöll 1 mg/kg/dag.

Skenbar oral clearance var cirka 14 ml/min/kg för patientåldrarna från 5 veckor till 15 år,

12 ml/min/kg för spädbarn i åldern 14 till 28 dagar och 5 ml/min/kg för spädbarn på dagen de föddes.

CSF/plasma ratio för stavudin varierade, 2-3 timmar efter administrering, mellan 16% och 125%

(medelvärde 59±35%).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Djurdata visade embryo-fetal toxicitet vid mycket höga exponeringsnivåer. En studie

ex vivo

med en

human placentamodell visade att stavudin når cirkulationen hos fostret genom enkel diffusion. En

studie på råtta visade också på placentapassage av stavudin, med en vävnadskoncentration hos foster

motsvarande cirka 50% av plasmakoncentrationen hos moderdjuret.

Stavudin var genotoxiskt i

in vitro

tester på humana lymfocyter med trifosforylerande aktivitet (hos

vilka ingen noll-effekt nivå fastställts), på musfibroblaster och i en

in vivo

test som påvisar

kromosomala avvikelser. Liknande effekter har observerats med andra nukleosidanaloger.

Stavudin var karcinogent på mus (levertumörer) och råtta (levertumörer: cholangiocellulära,

hepatocellulära, blandat hepatocholangiocellulära och/eller vaskulära; och karcinom i urinblåsan) vid

mycket höga expositionsnivåer. Ingen karcinogenicitet sågs vid doser på 400 mg/kg/dag till mus

och 600 mg/kg/dag till råtta, vilket motsvarar en exposition ca 39 respektive 168 gånger den

förväntade humana expositionen, och tyder på att den karcinogena potentialen av stavudin i klinisk

användning är obetydlig.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Körsbärssmakämne

Metylhydroxibensoat (E218)

Propylhydroxibensoat (E216)

Kiseldioxid

Simetikon

Approved

Karmellosnatrium

Sorbinsyra

Stearatemulgatorer

Sackaros

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Färdigberedd oral lösning kan förvaras 30 dagar i kylskåp (2°C - 8°C).

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara vid högst 30

Förvaras i originalförpackningen.

Tillslut flaskan väl för att skydda mot fukt.

För förvaringsanvisningar av färdigberedd produkt, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

HDPE flaska med barnsäkert skruvlock, fyllningsmarkering (200 ml lösning efter beredning) och

dosmått.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Instruktioner för beredning

Zerit ska blandas med vatten till en uttagbar volym på 200 ml (stavudinkoncentration 1 mg/ml).

För att blanda Zerit, tillsätt 202 ml vatten till originalförpackningen (när patienten bereder lösningen

skall han/hon instrueras att fylla upp till den övre kanten av flaskans etikett, som indikeras av pilens

fyllnadsmärke). Sätt tillbaka locket.

Flaskan ska skakas väl tills pulvret lösts fullständigt. Lösningen är en färglös till lätt rosa, grumlig

lösning.

Lösningen ska doseras med dosmåttet som medföljer. Använd en doseringspruta för doser under

10 ml. Patienten skall instrueras att skaka flaskan väl innan varje dos mäts upp.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15

D15 T867

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/009/009

Approved

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 8 maj 1996

Datum för förnyat godkännande: 20 april 2011

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

{månad år}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/.

Approved

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/270140/2016

EMEA/H/C/000110

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zerit

stavudin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zerit. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Zerit?

Zerit är ett antiviralt läkemedel som innehåller den aktiva substansen stavudin. Det finns som kapslar

som innehåller 15 mg, 20 mg, 30 mg och 40 mg stavudin. Zerit finns också som pulver till oral lösning.

Vad används Zerit för?

Zerit används i kombination med andra antivirala läkemedel för behandling av vuxna och barn som är

infekterade med humant immunbristvirus (hiv), det virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom

(aids).

Zerit ska ges under så kort tid som möjligt och endast när andra antivirala läkemedel inte är lämpliga.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Zerit?

Behandling med Zerit ska påbörjas av en läkare med erfarenhet av att behandla hivinfektion. Dosen

baseras på patientens ålder och vikt. Vuxna som väger mindre än 60 kg och barn som väger över

30 kg tar en dos på 30 mg och vuxna över 60 kg tar 40 mg. Barn som är äldre än 14 dagar får 1 mg

per kilogram kroppsvikt, om de inte väger mer än 30 kg. Spädbarn som är yngre än 13 dagar ska få

0,5 mg per kilogram kroppsvikt. Alla doser ska tas var tolfte timme.

Zerit

EMA/270140/2016

Sida 2/3

Zerit ska tas på tom mage, minst en timme före måltid. Om detta inte är möjligt ska läkemedlet tas

tillsammans med en lätt måltid. Kapslarna ska antingen sväljas hela eller öppnas försiktigt så att deras

innehåll kan blandas med mat. Den orala lösningen ska ges till patienter som är yngre än tre månader.

Dosen kan behöva justeras för patienter som har problem med njurarna eller får vissa biverkningar.

Zerit ska ges under så kort tid som möjligt och patienterna ska övergå till lämpliga alternativ när detta

är möjligt. Patienter som tar Zerit bör utvärderas ofta. Mer information finns i produktresumén (ingår

också i EPAR).

Hur verkar Zerit?

Den aktiva substansen i Zerit, stavudin, är en nukleosid omvänd transkriptashämmare (NRTI). Den

blockerar aktiviteten av omvänt transkriptas, som är ett enzym som produceras av hiv och som gör att

viruset kan infektera celler i kroppen så att fler virus kan bildas. Genom att blockera detta enzym

minskar Zerit, när det tas i kombination med andra antivirala läkemedel, mängden hiv i blodet och

håller den på en låg nivå. Zerit botar varken hivinfektion eller aids, men läkemedlet kan fördröja

skadan på immunsystemet och utvecklingen av infektioner och sjukdomar som är kopplade till aids.

Hur har Zerits effekt undersökts?

Effekten av Zerit utvärderades i fyra huvudstudier. I den första studien jämfördes effekten av Zerit

taget som enda läkemedel med effekten av zidovudin (ett annat antiviralt läkemedel) hos

822 hivinfekterade patienter som hade tagit zidovudin i minst sex månader. Det huvudsakliga

effektmåttet var hur lång tid det tog innan patienterna utvecklade en sjukdom kopplad till aids eller

avled. I den andra studien jämfördes två doser av Zerit hos drygt 13 000 patienter som inte svarade

på eller inte kunde ta andra typer av antivirala läkemedel. Denna studie mätte överlevnadsfrekvensen.

I de två övriga studierna utvärderades effekten av Zerit, i kombination med lamivudin och efavirenz

(andra antivirala läkemedel) hos 467 patienter som inte hade fått behandling mot hivinfektion tidigare.

De huvudsakliga effektmåtten var hivnivåerna i blodet (virusbelastningen) och antalet CD4 T-celler i

blodet (CD4-celltalet) efter 48 veckors behandling. CD4 T-celler är vita blodkroppar som är viktiga när

det gäller att bekämpa infektioner, men som dödas av hiv.

Vilken nytta har Zerit visat vid studierna?

Studierna visade att Zerit kunde fördröja sjukdomsutvecklingen hos hivinfekterade patienter. De

patienter som tog Zerit som enda läkemedel utvecklade en aidsrelaterad sjukdom eller avled i nästan

samma utsträckning som dem som tog zidovudin. Patienterna som tog den ena av de båda doserna av

Zerit som jämfördes hade liknande överlevnadsfrekvens under 22 veckor som de som tog den andra.

Omkring 70 procent av de patienter som tog Zerit i kombination med lamivudin och efavirenz hade en

virusbelastning under 400 kopior/ml efter 48 veckor. Patienternas CD4-celltal steg också från omkring

280 celler/mm

före behandling med i genomsnitt 185 celler/mm

Vilka är riskerna med Zerit?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är perifer neuropati (skada på

nerverna i extremiteterna, vilket ger stickningar, domningar och smärta i händer och fötter), diarré,

illamående, magont, dyspepsi (halsbränna), trötthet, lipoatrofi (fettförlust på vissa delar av kroppen,

vilket kan leda till vanställdhet), yrsel, sömnsvårigheter, onormala tankar eller drömmar, somnolens

Zerit

EMA/270140/2016

Sida 3/3

(sömnighet), huvudvärk, depression, hudutslag, klåda och hyperlaktatemi (förhöjda mjölksyranivåer i

blodet).

Tre biverkningar har eventuellt ett samband med läkemedlets toxiska effekt på mitokondrier (de

energiproducerande delarna av kroppens celler): lipoatrofi, mjölksyraacidos (anhopning av mjölksyra i

kroppen) och perifer neuropati. Dessa biverkningar är allvarliga, uppträder vanligtvis vid

långtidsanvändning och är vanligare vid behandling med Zerit än med andra NRTI-preparat.

Zerit får inte ges till patienter som samtidigt behandlas med didanosin, ett annat hivläkemedel som

också kan ha en toxisk effekt på mitokondrierna. En fullständig förteckning över biverkningar och

restriktioner för Zerit finns i bipacksedeln.

Varför har Zerit godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Zerit är större än riskerna och rekommenderade att Zerit skulle

godkännas för försäljning. Sedan Zerit godkändes för försäljning har rapporter och publicerad litteratur

om Zerits biverkningar lett till att CHMP uppdaterat förskrivningsinformationen för Zerit. Där

rekommenderas nu att läkemedlet ska användas under så kort tid som möjligt och endast när andra

antivirala läkemedel inte kan användas.

Mer information om Zerit

Den 8 maj 1996 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Zerit som

gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Zerit finns i bipacksedeln (ingår också

i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller ditt apotek.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2016.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen