Zerbaxa

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-03-2021

Aktiva substanser:
ceftolozane sulfat, natrium tazobaktam
Tillgänglig från:
Merck Sharp & Dohme B.V. 
ATC-kod:
J01
INN (International namn):
ceftolozane, tazobactam
Terapeutisk grupp:
Antibakteriella medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
Bakterieinfektioner
Terapeutiska indikationer:
Zerbaxa is indicated for the treatment of the following infections in adults:Complicated intra abdominal infections;Acute pyelonephritis;Complicated urinary tract infections;Hospital-acquired pneumonia (HAP), including ventilator associated pneumonia (VAP). Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.
Produktsammanfattning:
Revision: 14
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003772
Tillstånd datum:
2015-09-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003772

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

08-11-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

ceftolozan/tazobaktam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zerbaxa är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zerbaxa

Hur du tar Zerbaxa

Eventuella biverkningar

Hur Zerbaxa ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zerbaxa är och vad det används för

Zerbaxa är ett läkemedel som används för att behandla flera olika infektioner orsakade av bakterier.

Det innehåller två aktiva substanser:

Ceftolozan, ett antibiotika som tillhör gruppen ”cefalosporiner” och som kan döda vissa typer

av bakterier som kan orsaka infektion.

Tazobaktam som blockerar effekten av vissa enzymer som kallas beta-laktamaser. Dessa

enzymer gör bakterier resistenta mot ceftolozan genom att bryta ner antibiotikan innan det kan

verka. Genom att blockera enzymernas verkan gör tazobaktam ceftolozan mer effektivt på att

döda bakterier.

Zerbaxa används till vuxna för att behandla komplicerade infektioner i buken, infektioner i njurarna

och urinvägarna, och lunginflammation.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zerbaxa

Ta inte Zerbaxa:

om du är allergisk mot ceftolozan, tazobaktam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du är allergisk mot läkemedel av typen cefalosporiner

om du har haft en svår allergisk reaktion (t.ex. svår hudfjällning, svullnad i ansikte, händer,

fötter, läppar, tunga eller svalg, eller svårigheter att svälja eller andas) mot vissa andra

antibiotika (t.ex. penicilliner eller karbapenemer).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zerbaxa om du vet att du är eller tidigare har varit

allergisk mot cefalosporiner, penicilliner eller andra antibiotika.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får diarré när du tar Zerbaxa.

Infektioner orsakade av bakterier som inte är känsliga för Zerbaxa eller orsakade av svamp kan

förekomma under eller efter behandling med Zerbaxa. Tala med läkare om du tror att du har fått en ny

infektion.

Behandling med Zerbaxa orsakar ibland produktion av antikroppar som reagerar med dina röda

blodkroppar. Om du får veta att du har ett onormalt blodprov (så kallat ”Coombs test”), tala om för

läkaren att du tar eller nyligen har tagit Zerbaxa.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn under 18 år, eftersom det inte finns tillräckligt med information

om användning i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Zerbaxa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av ceftolozan och tazobaktam. Dit hör:

Probenecid (ett läkemedel mot gikt). Detta kan göra att det tar längre tid för tazobaktam att gå ur

kroppen.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal

innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att avgöra om du ska få Zerbaxa under

graviditeten.

Om du ammar kommer din läkare att avgöra om du ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från

behandling med Zerbaxa baserat på nyttan av amningen för barnet och fördelarna med behandlingen

för dig.

Körförmåga och användning av maskiner

Zerbaxa kan orsaka yrsel, vilket kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Zerbaxa innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 230 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 11,5% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Efter beredning med 10 ml 0,9 % natriumklorid (fysiologisk koksaltlösning) för injektion innehåller

varje injektionsflaska 265 mg natrium. Detta motsvarar 13,3% av högsta rekommenderat dagligt intag

av natrium för vuxna.

3.

Hur du tar Zerbaxa

Din läkare eller annan sjukvårdspersonal ger dig läkemedlet i ett av dina blodkärl genom en infusion

(dropp) som pågår i 1 timme. Vilken dos av läkemedlet du får beror på om du har problem med

njurarna eller inte.

Vuxna

Dosen beror på vilken typ av infektion du har, var i din kropp infektionen sitter och hur allvarlig

infektionen är. Läkaren kommer att bestämma vilken dos du behöver.

Rekommenderad dos av Zerbaxa är 1 g ceftolozan och 0,5 g tazobaktam eller 2 g ceftolozan och 1 g

tazobaktam var 8:e timme som du får i ett av dina blodkärl (direkt in i blodet).

Behandlingen med Zerbaxa pågår normalt i 4-14 dagar, beroende på hur svår infektionen är, var den

sitter och på hur din kropp reagerar på behandlingen.

Patienter med njurproblem

Din läkare kan behöva minska dosen av Zerbaxa eller avgöra hur ofta läkemedlet ska ges till dig.

Eventuellt kommer din läkare också att vilja ta blodprov för att kontrollera att du får lämplig dos av

läkemedlet, i synnerhet om du behöver använda läkemedlet under lång tid.

Om du tagit för stor mängd av Zerbaxa

Eftersom läkemedlet ges av läkare eller annan sjukvårdspersonal är det mycket osannolikt att du

kommer att få för mycket Zerbaxa, men om du är orolig bör du låta din läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal veta det omedelbart.

Om du slutar att ta Zerbaxa

Om du tror att du har missat att få en dos av Zerbaxa ska du genast kontakta läkare eller annan

sjukvårdspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart med läkare om du får dessa symtom eftersom du kan behöva akut behandling:

Plötslig svullnad i läppar, ansikte, svalg eller tunga, svåra hudutslag och problem att svälja eller

andas. Dessa kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) och kan vara

livshotande.

Diarré som blir allvarlig eller inte går över eller blod eller slem i avföringen under eller efter

behandling med Zerbaxa. I en sådan situation ska du inte ta läkemedel som stoppar eller ger

långsamma tarmrörelser.

Patienter behandlade för komplicerade infektioner i buken, njurarna och urinvägarna

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Huvudvärk, magont, förstoppning, diarré, illamående, kräkning, förhöjda värden av

leverenzymer (i blodprov), hudutslag, feber (hög kroppstemperatur), blodtryckssänkning,

minskad nivå av kalium (i blodprov), ökat antal av en viss typ av blodkroppar som kallas

blodplättar, yrsel, ångest, sömnsvårigheter, reaktioner vid infusionsstället

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Inflammation i tjocktarmen orsakad av C. difficile-bakterier, inflammation i buken, uppsvälld

buk, problem med matsmältningen, ökad gasbildning i mage eller tarm, hinder i tarmen,

svampinfektion i munnen (torsk), svampinfektion i underlivet hos kvinnor, svamporsakad

urinvägsinfektion, förhöjda blodsockernivåer (i blodprov), sänkta magnesiumnivåer (i

blodprov), sänkta fosfatnivåer (i blodprov), ischemisk stroke (slaganfall orsakat av minskat

blodflöde till hjärnan), irritation eller inflammation i ett blodkärl vid injektionsstället,

ventrombos (blodpropp i ett blodkärl), lågt antal röda blodkroppar, förmaksflimmer (snabba

eller oregelbundna hjärtslag), snabba hjärtslag, kärlkramp (bröstsmärta eller känsla av trånghet,

tryck eller tyngd i bröstet), kliande utslag eller svullnader på huden, nässelutslag, positivt

Coombs test (ett blodprov som letar efter antikroppar som kan angripa dina röda blodkroppar),

problem med njurar, njursjukdom, andnöd

Patienter behandlade för lunginflammation

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Inflammation i tjocktarmen orsakad av C. difficile-bakterier, diarré, kräkning, förhöjda värden

av leverenzymer (i blodprov)

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Infektion orsakad av C. difficile-bakterier, positivt C. difficile test (i avföringsprov), positivt

Coombs test (ett blodprov som letar efter antikroppar som kan angripa dina röda blodkroppar)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zerbaxa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Oöppnade injektionsflaskor: Förvaras i kylskåp (2° C-8° C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande

anvisningar. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är ceftolozan och tazobaktam.

En injektionsflaska innehåller ceftolozansulfat motsvarande 1 g ceftolozan och

tazobaktamnatrium motsvarande 0,5 g tazobaktam. För doser över 1 g ceftolozan och 0,5 g

tazobactam används två injektionsflaskor.

Övriga hjälpämnen är natriumklorid, arginin och vattenfri citronsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zerbaxa är ett vitt till gulaktigt pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (pulver till

koncentrat), som levereras i en injektionsflaska.

Zerbaxa finns i förpackningar med 20 ml injektionsflaskor av ofärgat typ I-glas med propp (av

brombutylgummi) och ”flip-off”-förslutning.

Förpackningsstorlek: 10 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

FAREVA Mirabel

Route de Marsat

Riom

63963, Clermont-Ferrand Cedex 9

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@msd.com

Denna bipacksedel ändrades senast {månad ÅÅÅÅ}.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Beredning av lösningar

Injektionsflaskan är endast avsedd för engångsbruk.

Aseptisk teknik måste tillämpas vid beredning av infusionslösningen.

Beredning av doser

Varje injektionsflaska med pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning bereds med 10 ml vatten

för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion. Därefter skakas

flaskan försiktigt så att pulvret löses upp. Den slutliga volymen för varje injektionsflaska är cirka

11,4 ml. Den erhållna koncentrationen för varje injektionsflaska är cirka 132 mg/ml (88 mg/ml

ceftolozan och 44 mg/ml tazobaktam).

VARNING: DEN BEREDDA LÖSNINGEN ÄR INTE AVSEDD FÖR DIREKT INJEKTION.

Se avsnitt 4.2 i produktresumén för rekommenderad dosregim för Zerbaxa baserad på indikation och

njurfunktion. Beredning av varje dos visas nedan.

För beredning av dosen 2 g ceftolozan/1 g tazobaktam: dra upp hela innehållet (cirka 11,4 ml per

injektionsflaska) från två beredda injektionsflaskor med hjälp av en injektionsspruta. Tillsätt detta till

en infusionspåse som innehåller 100 ml 0,9 % natriumklorid för injektion (fysiologisk koksaltlösning)

eller 5 % glukos för injektion.

För beredning av dosen 1,5 g ceftolozan/0,75 g tazobaktam: dra upp hela innehållet (cirka 11,4 ml)

från en beredd injektionsflaska och 5,7 ml från en andra beredd injektionsflaska med hjälp av en

injektionsspruta. Tillsätt detta till en infusionspåse som innehåller 100 ml 0,9 % natriumklorid för

injektion (fysiologisk koksaltlösning) eller 5 % glukos för injektion.

För beredning av dosen 1 g ceftolozan/0,5 g tazobaktam: dra upp hela innehållet (cirka 11,4 ml) från

den beredda injektionsflaskan med hjälp av en injektionsspruta. Tillsätt detta till en infusionspåse som

innehåller 100 ml 0,9 % natriumklorid för injektion (fysiologisk koksaltlösning) eller 5 % glukos för

injektion.

För beredning av dosen 500 mg ceftolozan/250 mg tazobaktam: dra upp 5,7 ml av innehållet från den

beredda injektionsflaskan. Tillsätt detta till en infusionspåse som innehåller 100 ml 0,9 %

natriumklorid för injektion (fysiologisk koksaltlösning) eller 5 % glukos för injektion.

För beredning av dosen 300 mg ceftolozan/150 mg tazobaktam: dra upp 3,5 ml av innehållet från den

beredda injektionsflaskan. Tillsätt detta till en infusionspåse som innehåller 100 ml 0,9 %

natriumklorid för injektion (fysiologisk koksaltlösning) eller 5 % glukos för injektion.

För beredning av dosen 250 mg ceftolozan/125 mg tazobaktam: dra upp 2,9 ml av innehållet från den

beredda injektionsflaskan. Tillsätt detta till en infusionspåse som innehåller 100 ml 0,9 %

natriumklorid för injektion (fysiologisk koksaltlösning) eller 5 % glukos för injektion.

För beredning av dosen 100 mg ceftolozan/50 mg tazobaktam: dra upp 1,2 ml av innehållet från den

beredda injektionsflaskan. Tillsätt detta till en infusionspåse som innehåller 100 ml 0,9 %

natriumklorid för injektion (fysiologisk koksaltlösning) eller 5 % glukos för injektion.

Zerbaxa infusionsvätska, lösning är klar och färglös till svagt gul.

Färgvariationer inom detta område påverkar inte läkemedlets potens.

Efter beredning och spädning har kemisk och fysikalisk stabilitet visats vid förvaring i 24 timmar vid

rumstemperatur eller i 4 dygn vid 2-8 °C. Läkemedlet är ljuskänsligt och ska skyddas från ljus när det

inte förvaras i originalförpackningen.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas omedelbart efter beredning. Om det inte

används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstiden och förvaringsbetingelserna före

användning, och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida inte beredning/spädning

skett under kontrollerade och validerade aseptiska betingelser.

En av de aktiva substanserna, ceftolozan, kan ha skadliga effekter om den når

vattenmiljön. Kasta inte bort oanvänt läkemedel eller avfall via avloppsvatten.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Dessa åtgärder

hjälper till att skydda miljön.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller ceftolozansulfat motsvarande 1 g ceftolozan och tazobaktamnatrium

motsvarande 0,5 g tazobaktam.

Efter beredning med 10 ml spädningsvätska är den totala volymen av lösningen i flaskan 11,4 ml, som

innehåller 88 mg/ml ceftolozan och 44 mg/ml tazobaktam.

Hjälpämne med känd effekt

En injektionsflaska innehåller 10 mmol (230 mg) natrium.

Efter beredning med 10 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion innehåller

injektionsflaskan 11,5 mmol (265 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (pulver till koncentrat).

Vitt till gulaktigt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zerbaxa är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna (se avsnitt 5.1):

Komplicerade intraabdominella infektioner (se avsnitt 4.4).

Akut pyelonefrit.

Komplicerade urinvägsinfektioner (se avsnitt 4.4).

Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni.

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad intravenös dosregim för patienter med kreatininclearance >50 ml/min för varje

infektionstyp visas i tabell 1.

Tabell 1: Intravenös dos av Zerbaxa för varje infektionstyp till patienter med kreatininclearance

>50 ml/min

Typ av infektion

Dos

Frekvens

Infusionstid

Behandlingsduration

Komplicerad

intraabdominell infektion*

1 g ceftolozan/

0,5 g tazobaktam

Var 8:e

timme

1 timme

4-14 dagar

Komplicerad

urinvägsinfektion

Akut pyelonefrit

1 g ceftolozan/

0,5 g tazobaktam

Var 8:e

timme

1 timme

7 dagar

Sjukhusförvärvad

pneumoni, inklusive

ventilatorassocierad

pneumoni**

2 g ceftolozan/

1 g tazobaktam

Var 8:e

timme

1 timme

8-14 dagar

*Används i kombination med metronidazol vid misstanke om anaeroba patogener.

**Används i kombination med antibiotika mot grampositiva patogener när dessa är kända eller när de

misstänks bidra till infektionsprocessen.

Särskilda populationer

Äldre (≥65 år)

Ingen dosjustering behövs till äldre enbart baserat på ålder (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Till patienter med lätt nedsatt njurfunktion (uppskattat kreatininclearance [CrCl] >50 ml/min) behövs

ingen dosjustering (se avsnitt 5.2).

Till patienter med måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion och till patienter med terminal njursvikt som

behandlas med hemodialys ska dosen justeras enligt tabell 2 (se avsnitt 5.1 och 6.6).

Tabell 2: Rekommenderad intravenös dosregim för Zerbaxa till patienter med

kreatininclearance ≤50 ml/min

Uppskattad

CrCl

(ml/min)*

Komplicerade intraabdominella

infektioner, komplicerade

urinvägsinfektioner och

akut pyelonefrit**

Sjukhusförvärvad pneumoni,

inklusive ventilatorassocierad

pneumoni**

30-50

500 mg ceftolozan/250 mg tazobaktam

intravenöst var 8:e timme

1 g ceftolozan/0,5 g tazobaktam

intravenöst var 8:e timme

15-29

250 mg ceftolozan/125 mg tazobaktam

intravenöst var 8:e timme

500 mg ceftolozan/250 mg tazobaktam

intravenöst var 8:e timme

Terminal

njursvikt med

hemodialys

En laddningsdos på 500 mg

ceftolozan/250 mg tazobaktam, följt av

en underhållsdos efter 8 timmar på

100 mg ceftolozan/50 mg tazobaktam

som därefter administreras var 8:e timme

under resten av behandlingsperioden (på

hemodialysdagar ska dosen ges så snart

som möjligt efter avslutad hemodialys)

En laddningsdos på 1,5 g

ceftolozan/0,75 g tazobaktam, följt av en

underhållsdos efter 8 timmar på 300 mg

ceftolozan/150 mg tazobaktam som

därefter administreras var 8:e timme

under resten av behandlingsperioden (på

hemodialysdagar ska dosen ges så snart

som möjligt efter avslutad hemodialys)

*CrCl uppskattad med hjälp av Cockcroft-Gaults formel.

**Alla doser av Zerbaxa administreras intravenöst under 1 timme och rekommenderas för alla

indikationer. Behandlingsdurationen ska följa rekommendationerna i tabell 1.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för ceftolozan/tazobaktam för barn och ungdomar under 18 år har ännu inte

fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Zerbaxa ska administreras genom intravenös infusion under 1 timme för alla doser.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Se avsnitt 6.2 för inkompatibiliteter.

Se avsnitt 6.6 för anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot någon antibiotika av typen cefalosporiner.

Svår överkänslighet (t.ex. anafylaktisk reaktion, svår hudreaktion) mot någon annan typ av

betalaktamantibiotika (t.ex. penicilliner eller karbapenemer).

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner

Allvarliga och ibland dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) kan förekomma (se

avsnitt 4.3 och 4.8). Om en allvarlig allergisk reaktion uppkommer under behandlingen med

ceftolozan/tazobaktam ska läkemedlet sättas ut och lämpliga åtgärder vidtas.

Patienter med anamnes på överkänslighet mot cefalosporiner, penicilliner eller andra

betalaktamantibiotika kan också vara överkänsliga mot ceftolozan/tazobaktam.

Ceftolozan/tazobaktam är kontraindicerat hos patienter med anamnes på överkänslighet mot

ceftolozan, tazobaktam eller cefalosporiner (se avsnitt 4.3).

Ceftolozan/tazobaktam är även kontraindicerat hos patienter med svår överkänslighet (t.ex.

anafylaktisk reaktion, svår hudreaktion) mot andra typer av betalaktamantibiotika (t.ex. penicilliner

eller karbapenemer) (se avsnitt 4.3).

Ceftolozan/tazobaktam bör användas med försiktighet hos patienter med anamnes på någon annan typ

av överkänslighetsreaktion mot penicilliner eller andra betalaktamantibiotika.

Påverkan på njurfunktionen

Försämrad njurfunktion har observerats hos patienter som fått ceftolozan/tazobaktam.

Nedsatt njurfunktion

Dosen ceftolozan/tazobaktam ska justeras med hänsyn till njurfunktionen (se avsnitt 4.2, tabell 2).

I kliniska studier av komplicerade intraabdominella infektioner och komplicerade urinvägsinfektioner,

inklusive pyelonefrit var effekten av ceftolozan/tazobaktam lägre hos patienter med måttligt nedsatt

njurfunktion jämfört med hos patienter med normal eller lätt nedsatt njurfunktion vid ”baseline”.

Patienter som har nedsatt njurfunktion vid start av behandling ska kontrolleras ofta avseende

förändringar av njurfunktionen under behandlingen och dosen ceftolozan/tazobaktam ska justeras efter

behov.

Begränsningar i kliniska data

Patienter med nedsatt immunförsvar, patienter med svår neutropeni och patienter med terminal

njursvikt som får hemodialys exkluderades från kliniska studier.

Komplicerade intraabdominella infektioner

I en prövning på patienter med komplicerade intraabdominella infektioner var den vanligaste

diagnosen appendixperforation eller periappendikulär abscess (420/970 patienter [43,3 %]), av vilka

137/420 (32,6 %) hade diffus peritonit vid ”baseline”. Ungefär 82 % av alla patienter i studien hade

APACHE II-poäng (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) på <10 och 2,3 % hade

bakteriemi vid ”baseline”. Hos de kliniskt utvärderingsbara patienterna var frekvensen klinisk bot för

ceftolozan/tazobaktam 95,9 % hos 293 patienter under 65 års ålder och 87,8 % hos 82 patienter i

åldern 65 år eller äldre.

Komplicerade urinvägsinfektioner

Det finns endast begränsade data om den kliniska effekten hos patienter med komplicerad infektion i

de nedre urinvägarna. I en randomiserad studie med aktiv kontroll hade 18,2 % (126/693) av de

mikrobiologiskt utvärderingsbara patienterna en komplicerad infektion i nedre urinvägarna, varav

60/126 patienter behandlades med ceftolozan/tazobaktam. En av dessa 60 patienter hade bakteriemi

vid ”baseline”.

Clostridioides difficile-associerad diarré

Antibiotikaassocierad kolit och pseudomembranös kolit har rapporterats med ceftolozan/tazobaktam

(se avsnitt 4.8). Dessa typer av infektioner kan variera i svårighetsgrad från lindriga till livshotande.

Det är därför viktigt att ha denna diagnos i åtanke hos patienter som får diarré under eller efter

administrering av ceftolozan/tazobaktam. I dessa fall bör man överväga att sätta ut behandlingen med

ceftolozan/tazobaktam och att sätta in understödjande behandling tillsammans med specifik

behandling mot Clostridioides difficile.

Icke känsliga mikroorganismer

Användning av ceftolozan/tazobaktam kan resultera i överväxt av icke-känsliga mikroorganismer. Om

superinfektion uppstår under eller efter behandling ska lämpliga åtgärder vidtas.

Ceftolozan/tazobaktam har ingen effekt på bakterier som producerar betalaktamasenzymer som inte

hämmas av tazobaktam (se avsnitt 5.1).

Serokonversion vid direkt antiglobulintest (Coombs test) och potentiell risk för hemolytisk anemi

Utveckling av ett positivt direkt antiglobulintest (DAGT) kan ske under behandling med

ceftolozan/tazobaktam (se avsnitt 4.8). Det fanns inga tecken på hemolys hos patienter som fick

positivt DAGT vid behandling i kliniska studier.

Natriumhalt

Varje injektionsflaska ceftolozan/tazobaktam innehåller 230 mg natrium motsvarande 11,5% av

WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av 2 g natrium för vuxna. En injektionsflaska beredd med

10 ml 0,9 % natriumkloridlösning för injektion (fysiologisk koksaltlösning) innehåller 265 mg natrium

per injektionsflaska motsvarande 13,3% av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av 2 g natrium

för vuxna.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga signifikanta läkemedelsinteraktioner förväntas mellan ceftolozan/tazobaktam och substrat,

hämmare och inducerare av cytokrom P450-enzymer (CYP-enzymer) baserat på in vitro- och in vivo-

studier.

In vitro-studier visade att ceftolozan, tazobaktam och tazobaktam-metaboliten M1 inte hämmade

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 eller CYP3A4 och inte inducerade

CYP1A2, CYP2B6 eller CYP3A4 vid terapeutiska plasmakoncentrationer.

Ceftolozan och tazobaktam utgjorde inte substrat för P-gp eller BCRP och tazobaktam var inte ett

substrat för OCT2 vid terapeutiska plasmakoncentrationer in vitro. In vitro-data tyder på att ceftolozan

inte hämmar P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, MRP, BSEP, OAT1, OAT3, MATE1

eller MATE2-K vid terapeutiska plasmakoncentrationer in vitro. In vitro-data tyder på att varken

tazobaktam eller tazobaktam-metaboliten M1 hämmar transportörerna P-gp, BCRP, OATP1B1,

OATP1B3, OCT1, OCT2 eller BSEP vid terapeutiska plasmakoncentrationer.

Tazobaktam är ett substrat för OATI1 och OATI3. In vitro hämmade tazobaktam de humana

transportörerna OAT1 och OAT3 med IC

-värden på 118 respektive 147 ug/ml. Samtidig

administrering av ceftolozan/tazobaktam med OAT1- och OAT3-substratet furosemid i en klinisk

studie ökade inte signifikant plasmaexponeringen av furosemid (kvoterna mellan de geometriska

medelvärdena var 0,83 och 0,87 för C

respektive AUC). Emellertid kan aktiva substanser som

hämmar OAT1 eller OAT3 (t.ex. probenecid) öka plasmakoncentrationerna av tazobaktam.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av ceftolozan/tazobaktam hos gravida kvinnor. Tazobaktam

passerar över placenta. Det är inte känt om ceftolozan passerar över placenta.

Djurstudier med tazobaktam har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3) utan evidens

för teratogena effekter. Studier med ceftolozan på möss och råttor har inte visade någon evidens för

reproduktionstoxicitet eller teratogenicitet. Ceftolozan administrerat till råttor under dräktighet och

digivning var associerat med en minskning av akustisk ”startle response” (stark reaktion vid plötsligt

ljud) hos hanungar på postnatal dag (PND) 60 (se avsnitt 5.3).

Zerbaxa ska endast användas under graviditet om den förväntade nyttan uppväger den potentiella

risken för kvinnan och fostret.

Amning

Det är okänt om ceftolozan och tazobaktam utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller

avbryta/avstå från behandling med Zerbaxa efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för

barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Effekterna av ceftolozan och tazobaktam på fertiliteten hos människor har inte studerats.

Fertilitetsstudier på råttor visade ingen effekt på fertilitet och parning efter intraperitoneal

administrering av tazobaktam eller intravenös administrering av ceftolozan (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zerbaxa kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel kan

förekomma efter administrering av Zerbaxa (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Zerbaxa utvärderades i jämförande, kontrollerade kliniska fas 3-studier av komplicerade

intraabdominella infektioner och komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit).

De vanligaste biverkningarna (≥ 3 % i sammanlagda fas 3-studier av komplicerade intraabdominella

infektioner och komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit) som förekom hos patienter

som fick Zerbaxa var illamående, huvudvärk, förstoppning, diarré och feber och de var i allmänhet

lindriga eller måttliga.

Zerbaxa utvärderades i en jämförande, kontrollerad klinisk fas 3-studie av sjukhusförvärvad

pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni.

De vanligaste biverkningarna (≥ 5 % i fas 3-studien av sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive

ventilatorassocierad pneumoni) som förekom hos patienter som fick Zerbaxa var diarré, förhöjt

alaninaminotransferas och förhöjt aspartataminotransferas och de var i allmänhet lindriga eller

måttliga.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har identifierats under de kliniska studierna av Zerbaxa. Biverkningarna är

klassificerade efter MedDRA organsystemklass och frekvens. Frekvenskategorierna är definierade

enligt följande konventioner: vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) (se tabell 3).

Tabell 3. Biverkningar som identifierats under de kliniska studierna av ceftolozan/tazobaktam

Organsystemklass

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Infektioner och

infestationer

Clostridioides difficile-kolit

Candidiasis inklusive orofaryngeal och

vulvovaginal

, Clostridioides difficile-

kolit

, svamporsakad urinvägsinfektion

Clostridioides difficile-infektion

Blodet och lymfsystemet Trombocytos

Anemi

Metabolism och nutrition Hypokalemi

Hyperglykemi

, hypomagnesemi

hypofosfatemi

Psykiska störningar

Sömnlöshet

, ångest

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

, yrsel

Ischemisk stroke

Hjärtat

Förmaksflimmer

, takykardi

, angina

pectoris

Blodkärl

Hypotoni

Flebit

, venös trombos

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Dyspné

Magtarmkanalen

Illamående

, diarré

förstoppning

, kräkning

buksmärta

Gastrit

, uppsvälld buk

, dyspepsi

flatulens

, paralytisk ileus

Hud och subkutan vävnad Hudutslag

Urtikaria

Njurar och urinvägar

Nedsatt njurfunktion

, njursvikt

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Feber

, reaktioner vid

infusionsstället

Undersökningar

Förhöjt alaninaminotransferas

förhöjt

aspartataminotransferas

förhöjda transaminaser

onormal leverfunktionstest

förhöjda alkaliska fosfataser i

blodet

, förhöjt gamma-

glutamyl transpeptidas (GGT)

Positivt Coombs test

, förhöjt serum

gamma-glutamyl transpeptidas (GGT)

förhöjt serum alkaliskt fosfatas

, positivt

Clostridioides difficile-test

Specifikt för indikationerna komplicerade intraabdominella infektioner, akut pyelonefrit och

komplicerade urinvägsinfektioner behandlade med Zerbaxa (1 g/0,5 g intravenöst var 8:e timme)

under upp till 14 dagar.

Specifikt för indikationen sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni

behandlad med Zerbaxa (2 g/1 g intravenöst var 8:e timme) under upp till 14 dagar.

Gäller alla indikationerna: komplicerade intraabdominella infektioner, akut pyelonefrit, komplicerade

urinvägsinfektioner och sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Laboratorievärden

Utveckling av ett positivt direkt Coombs test kan ske under behandling med Zerbaxa. Incidensen av

serokonversion till ett positivt direkt Coombs test var 0,2% hos patienter som fick Zerbaxa och 0% hos

patienter som fick komparatorn i kliniska studier av komplicerade intra-abdominala infektioner och

komplicerade urinvägsinfektioner. Incidensen av serokonversion till ett positivt direkt Coombs test var

31,2% hos patienter som fick Zerbaxa och 3,6% hos patienter som fick meropenem i kliniska studier

vid sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni. I kliniska studier fanns inga

tecken på hemolys i någon behandlingsgrupp hos patienter som utvecklade ett positivt direkt Coombs

test.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns ingen erfarenhet av överdosering med Zerbaxa. Den högsta singeldos av Zerbaxa som

användes i kliniska studier var 3 g/1,5 g av ceftolozan/tazobaktam administrerat till friska

försökspersoner.

I händelse av överdosering ska behandlingen med Zerbaxa sättas ut och generell symtomatisk

behandling ges. Zerbaxa kan elimineras med hemodialys. Cirka 66% av ceftolozan, 56% av

tazobaktam och 51% av tazobaktam-metaboliten M1 eliminerades genom dialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, övriga cefalosporiner och

penemer, ATC-kod: J01DI54.

Verkningsmekanism

Ceftolozan tillhör cefalosporinklassen av antibakteriella medel. Ceftolozan utövar baktericid aktivitet

genom att binda till viktiga penicillinbindande proteiner (PBP), vilket leder till hämning av

cellväggssyntesen hos bakterierna och efterföljande celldöd.

Tazobaktam är en betalaktam som strukturellt liknar penicillin. Det är en hämmare av många

molekylära klass A-betalaktamaser, inkluderande CTX-M, SHV och TEM enzymer. Se nedan.

Resistensmekanismer

Mekanismerna för bakteriell resistens mot ceftolozan/tazobaktam innefattar:

produktion av betalaktamaser, som kan hydrolysera ceftolozan och som inte inhiberas av

tazobaktam (se nedan)

modifiering av penicillinbindande proteiner.

Tazobaktam inhiberar inte alla klass A-enzymer.

Tazobaktam inhiberar inte heller följande typer av betalaktamaser:

AmpC enzymer (producerade av Enterobacter)

Serinbaserade karbapenemaser (t.ex. Klebsiella pneumoniae-karbapenemaser [KPC])

iii.

Metallobetalaktamaser (t.ex. New Delhi metallobetalaktamas [NDM])

Ambler klass D betalaktamaser (oxakarbapenemaser).

Farmakokinetisk/farmakodynamiskt förhållande

För ceftolozan har tiden då plasmakoncentrationen överstiger minsta inhiberande koncentration av

ceftolozan för den infektiösa organismen visat sig vara den bästa prediktorn för effekt i

infektionsmodeller på djur.

För tazobaktam visades PD-index associerat med effekt vara den procentandel av dosintervallet under

vilket plasmakoncentrationen översteg ett tröskelvärde (%T>tröskelvärde). Tiden över

tröskelkoncentrationen har visat sig vara den parameter som bäst förutsäger effekten av tazobaktam i

icke-kliniska in vitro och in vivo modeller.

Brytpunkter för resistensbestämning

Brytpunkterna för minsta inhiberande koncentration enligt ”European Committee on Antimicrobial

Susceptibillity Testing” (EUCAST) är:

Minsta Inhiberande

Koncentration (mg/l)

Patogen

Typ av infektion

Känsliga

Resistenta

Enterobacter

Komplicerade intraabdominella

infektioner*

Komplicerade urinvägsinfektioner*

Akut pyelonefrit*

Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive

ventilatorassocierad pneumoni**

≤ 2

> 2

P. aeruginosa

Komplicerade intraabdominella

infektioner*

Komplicerade urinvägsinfektioner*

Akut pyelonefrit*

Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive

ventilatorassocierad pneumoni**

≤ 4

> 4

H. influenzae

Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive

ventilatorassocierad pneumoni**

≤ 0,5

> 0,5

*Baserat på 1 g ceftolozan/0,5 g tazobaktam intravenöst var 8:e timme.

**Baserat på 2 g ceftolozan/1 g tazobaktam intravenöst var 8:e timme.

Klinisk effekt mot specifika patogener

Effekt har visats i kliniska studier mot de patogener som anges under respektive indikation och som

var känsliga för Zerbaxa in vitro:

Komplicerade intraabdominella infektioner

Gramnegativa bakterier

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa

Grampositiva bakterier

Streptococcus anginosus

Streptococcus constellatus

Streptococcus salivarius

Komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit

Gramnegativa bakterier

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni

Gramnegativa bakterier

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Klinisk effekt har inte fastställts mot följande patogener även om in vitro-studier tyder på att de skulle

vara känsliga för Zerbaxa i frånvaro av förvärvade resistensmekanismer:

Citrobacter freundii

Citrobacter koseri

Klebsiella (Enterobacter) aerogenes

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Serratia liquefaciens

In vitro-data tyder på att följande arter inte är känsliga för ceftolozan/tazobaktam:

Staphylococcus aureus

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Zerbaxa för

en eller flera grupper av den pediatriska populationen för komplicerade intraabdominella infektioner,

komplicerade urinvägsinfektioner och sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad

pneumoni (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

och AUC för ceftolozan/tazobaktam ökar approximativt i proportion till dosen inom ett

singeldosintervall för ceftolozan på 250 mg till 3 g och för tazobaktam på 500 mg till 1,5 g. Ingen

avsevärd ackumulering av ceftolozan/tazobaktam observerades efter flera 1-timmes intravenösa

infusioner av 1 g/0,5 g ceftolozan/tazobaktam eller 2 g/1 g ceftolozan/tazobaktam administrerade var

8:e timme under upp till 10 dagar till friska vuxna med normal njurfunktion.

Eliminationshalveringstiden (t

) för ceftolozan eller tazobaktam är oberoende av dosen.

Distribution

Bindningen av ceftolozan och tazobaktam till humana plasmaproteiner är låg (cirka 16-21% respektive

30%). Medelvärdet (variationskoefficient, CV %) för distributionsvolymen vid steady-state för

ceftolozan/tazobaktam hos friska vuxna män (n = 51) efter en i.v. engångsdos på 1 g/0,5 g var 13,5 l

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/505055/2015

EMEA/H/C/003772

Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam)

Sammanfattning av Zerbaxa och varför det är godkänt inom EU

Vad är Zerbaxa och vad används det för?

Zerbaxa är ett läkemedel som används för att behandla vuxna med

komplicerade (svårbehandlade) infektioner i vävnader och organ i buken (intraabdominella

infektioner),

allvarliga njurinfektioner (akut pyelonefrit),

komplicerade urinvägsinfektioner (strukturer som transporterar urinen, till exempel urinblåsan),

sjukhusförvärvad pneumoni (en infektion i lungorna som har förvärvats på sjukhus), inräknat

ventilatorassocierad pneumoni (lunginflammation orsakad av ventilator/respirator, en maskin som

hjälper patienten att andas).

Zerbaxa innehåller de aktiva substanserna ceftolozan och tazobaktam.

Hur används Zerbaxa?

Zerbaxa ges som en infusion (dropp) i en ven och det är receptbelagt. Infusionen ges under en timme

var åttonde timme. Dosen och behandlingstiden beror på den infektion som behandlas och hur

infektionen svarar på läkemedlet. För att få mer information om hur du använder Zerbaxa, läs

bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Zerbaxa?

De två aktiva substanserna i Zerbaxa, ceftolozan och tazobaktam, verkar på olika sätt. Ceftolozan i

Zerbaxa är en typ av antibiotikum som kallas cefalosporin, som tillhör den bredare gruppen

betalaktamer. Det verkar genom att störa produktionen av molekyler som bakterierna behöver för att

bygga upp sina skyddande cellväggar. Detta gör att bakterieväggarna försvagas och lätt faller

samman, vilket slutligen leder till att bakterien dör.

Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam)

EMA/473417/2019

Sida 2/3

Tazobaktam blockerar effekten av bakteriella enzymer, så kallade betalaktamaser. Dessa enzymer gör

det möjligt för bakterier att bryta ner betalaktamantibiotika, exempelvis ceftolozan, och gör dem

resistenta mot antibiotikaeffekten. Genom att blockera effekten av dessa enzymer gör tazobaktam att

ceftolozan kan verka mot bakterier som annars skulle vara resistenta mot ceftolozan.

Vilka fördelar med Zerbaxa har visats i studierna?

Zerbaxa har i tre huvudstudier visat sig vara minst lika effektivt som andra antibiotika när det gäller

att bota infektioner.

I en studie deltog 1 083 patienter som främst hade njurinfektion eller i vissa fall en komplicerad

urinvägsinfektion. Zerbaxa behandlade infektionen framgångsrikt i cirka 85 procent av fallen där det

gavs (288 av 340), jämfört med 75 procent (266 av 353) av dem som fick ett annat antibiotikum som

kallas levofloxacin.

I den andra studien deltog 993 patienter med komplicerade intraabdominella infektioner. Zerbaxa

jämfördes med ett annat antibiotikum, meropenem. Båda läkemedlen botade sjukdomen hos

94 procent av patienterna (353 av 375 som fick Zerbaxa och 375 av 399 som fick meropenem).

I den tredje studien deltog 726 patienter som använde en ventilator och som antingen hade

sjukhusförvärvad pneumoni eller ventilatorassocierad pneumoni. I studien konstaterades att Zerbaxa

var minst lika effektivt som meropenem: infektionen hade gått över hos 54 procent av patienterna

(197 av 362) efter 7–14 dagars behandling med Zerbaxa jämfört med 53 procent av patienterna (194

av 362) som fick meropenem.

Vilka är riskerna med Zerbaxa?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Zerbaxa (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

är illamående, huvudvärk, förstoppning, diarré och feber. En fullständig förteckning över biverkningar

som rapporterats för Zerbaxa finns i bipacksedeln.

Zerbaxa får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot Zerbaxa eller mot något av dess

innehållsämnen, eller till dem som är överkänsliga mot andra cefalosporinantibiotika eller som

någonsin haft en allvarlig allergisk reaktion mot ett annat betalaktamantibiotikum.

Varför är Zerbaxa godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Zerbaxa är större än riskerna och

att Zerbaxa kan godkännas för försäljning i EU. Läkemedelsmyndigheten fann att Zerbaxa var effektivt

när det gäller att bota infektioner hos de undersökta patienterna, men beaktade att endast ett

begränsat antal patienter med komplicerade urinvägsinfektioner hade ingått. Läkemedelsmyndigheten

noterade även att tazobaktam inte är verksamt mot vissa klasser av betalaktamas, vilket kan orsaka

resistensproblem. Vad gäller säkerhet ansågs biverkningarna vara typiska och de som förväntas av ett

antibiotikum av detta slag.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zerbaxa?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Zerbaxa har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam)

EMA/473417/2019

Sida 3/3

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Zerbaxa kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Zerbaxa utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Zerbaxa

Den 18 september 2015 beviljades Zerbaxa ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Zerbaxa finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/zerbaxa.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen