Zelboraf

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-09-2021

Aktiva substanser:
vemurafenib
Tillgänglig från:
Roche Registration GmbH
ATC-kod:
L01EC01
INN (International namn):
vemurafenib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Melanom
Terapeutiska indikationer:
Vemurafenib är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med BRAF-V600-mutationspositivt oreceptabelt eller metastatiskt melanom.
Produktsammanfattning:
Revision: 21
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002409
Tillstånd datum:
2012-02-17
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002409

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

12-04-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Zelboraf 240 mg filmdragerade tabletter

Vemurafenib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande

Vad Zelboraf är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zelboraf

Hur du tar Zelboraf

Eventuella biverkningar

Hur Zelboraf ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zelboraf är och vad det används för

Zelboraf är ett läkemedel mot cancer som innehåller den aktiva substansen vemurafenib. Det används

för att behandla vuxna patienter med melanom som har spridit sig till andra delar av kroppen eller som

inte kan tas bort med kirurgi.

Det kan enbart användas av patienter vars cancer har en förändring (mutation) i ”BRAF”-genen.

Denna förändring kan ha resulterat i utvecklingen av melanom.

Zelboraf riktar in sig mot proteiner från denna förändrade gen och fördröjer eller stoppar utvecklingen

av din cancer.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zelboraf

Ta inte Zelboraf:

om du är

allergisk

(överkänslig) mot vemurafenib eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtom på allergiska reaktioner kan innefatta svullnad av ansikte,

läppar eller tunga, svårigheter att andas, hudutslag, eller svimningskänsla.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Zelboraf.

Allergiska reaktioner

llergiska reaktioner kan inträffa då du tar Zelboraf och de kan vara allvarliga.

Sluta ta

Zelboraf och skaffa medicinsk hjälp omedelbart

om du får något symtom på en allergisk

reaktion som t ex svullnad av ansikte, läppar eller tunga, svårigheter att andas, hudutslag eller

svimningskänsla.

Allvarliga hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner kan inträffa då du tar Zelboraf. Sluta ta Zelboraf och tala med läkare

omedelbart om du får hudutslag med något av följande symtom: blåsor på huden, blåsor eller

sår i munnen, huden lossnar, feber, rodnad eller svullnad i ansiktet, händerna eller fotsulorna.

Tidigare haft cancer

Tala om för din läkare om du har haft en annan typ av cancer än melanom

, eftersom

Zelboraf kan orsaka försämring av vissa typer av cancer.

Strålbehandlingsreaktioner

Tala om för din läkare om du har fått, eller kommer att få strålbehandling

, eftersom

Zelboraf kan förvärra biverkningar av strålbehandling.

Hjärtproblem

Tala om för din läkare om du har hjärtproblem, som t ex en förändring av den elektriska

aktiviteten i hjärtat, så kallat ”förlängt QT-intervall”.

Din läkare kommer att göra tester för

att kontrollera att ditt hjärta fungerar som det ska innan och under din behandling med Zelboraf.

Om det behövs kan din läkare i vissa fall besluta att tillfälligt avbryta behandlingen eller stoppa

den helt.

Ögonproblem

Dina ögon ska undersökas av din läkare medan du tar Zelboraf.

Tala om för din läkare

omedelbart om du får ont i ögonen, svullnad, rodnad, dimsyn eller andra synförändringar under

din behandling.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Tala om för din läkare om du upptäcker en ovanlig förtjockning av dina handflator

medföljande åtstramning av fingrarna inåt eller en ovanlig förtjockning av fotsulorna som kan

vara smärtsam.

Kontroll av din hud före, under och efter behandling

Om du upptäcker några förändringar i huden när du tar det här läkemedlet, tala så snart

som möjligt om det för din läkare.

Regelbundet under din behandling och upp till 6 månader efter din behandling kommer din

läkare att behöva undersöka din hud för en typ av cancer som kallas ”kutan skivepitelcancer”.

Vanligtvis uppstår den här förändringen i solskadad hud, håller sig inom ett begränsat område

och kan botas genom kirurgiskt avlägsnande.

Om din läkare upptäcker den här typen av hudcancer kommer han eller hon att behandla den

eller se till att du kommer till en annan läkare för behandling.

Dessutom behöver din läkare undersöka huvudet, nacken, munnen, dina lymfkörtlar och du

kommer regelbundet att undersökas med datortomografi. Detta är en försiktighetsåtgärd om

kutan skivepitelcancer-förändringar skulle utvecklas i din kropp. Genital undersökning (för

kvinnor) och anala undersökningar rekommenderas också före och vid slutet av din behandling.

Du kan utveckla nya melanomförändringar då du tar Zelboraf. Dessa förändringar tas vanligtvis

bort med kirurgi och patienterna fortsätter sin behandling. Övervakning av dessa förändringar

görs på samma sätt som beskrivs ovan för kutan skivepitelcancer.

Njur- eller leverproblem

Tala om för din läkare om du har njur- eller leverproblem

. Detta kan påverka effekten av

Zelboraf. Din läkare kommer också att ta några blodprover för att kontrollera din lever- och

njurfunktion innan du börjar ta Zelboraf och under behandlingen.

Solskydd

Om du tar Zelboraf kan du bli mer känslig för solljus och få solskador som kan vara allvarliga.

Undvik att utsätta huden för direkt solljus under behandlingen.

Om du planerar att vistas i solen:

bär kläder som skyddar din hud, inklusive huvud och ansikte, armar och ben.

använd läppbalsam och solskyddsmedel med ett brett spektrum (minst solskyddsfaktor

(SPF) 30, appliceras på nytt varannan till var tredje timme).

Detta kommer hjälpa att skydda dig mot solskador/bränna.

Barn och ungdomar

Zelboraf är inte rekommenderat för barn och ungdomar. Effekterna av Zelboraf hos personer yngre än

18 år är inte kända.

Andra läkemedel och Zelboraf

Innan du påbörjar behandling, tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan

komma att använda andra läkemedel

(inklusive de som du har köpt själv på apotek, matvarubutik

eller hälsobutik). Detta är mycket viktigt eftersom användning av mer än ett läkemedel samtidigt kan

förstärka eller försvaga effekten av läkemedel.

Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar:

Läkemedel som är kända att påverka hur ditt hjärta slår:

läkemedel mot hjärtrytmrubbningar (t ex kinidin, amiodaron)

läkemedel mot depression (t ex amitriptylin, imipramin)

läkemedel mot bakterieinfektioner (t ex azitromycin, klaritromycin)

läkemedel mot illamående och kräkningar (ondansetron, domperidon).

Läkemedel som främst metaboliseras av ett protein som heter CYP1A2 (t ex koffein, olanzapin,

teofyllin), CYP3A4 (t ex vissa p-piller) eller CYP2C8.

Läkemedel som påverkar ett protein som heter P-gp eller BCRP (t ex verapamil, ciklosporin,

ritonavir, kinidin, itrakonazol, gefitinib).

Läkemedel som kan påverkas av ett protein som heter P-gp (t ex aliskiren, kolkicin, digoxin,

everolimus, fexofenadin) eller ett protein som heter BCRP (t ex metotrexat, mitoxantron,

rosuvastatin).

Läkemedel som stimulerar det metaboliserande proteinet som kallas CYP3A4 eller en

metaboliseringsprocess som kallas glukuronidering (t ex rifampicin, rifabutin, karbamazepin,

fenytoin eller Johannesört).

Läkemedel som starkt hämmar det metaboliserande proteinet som kallas CYP3A4 (t ex ritonavir,

sakvinavir, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, nefazodon,

atazanavir).

Ett läkemedel som används för att förhindra blodproppar som heter warfarin.

Ett läkemedel som heter ipilimumab, som är ett annat läkemedel för behandling av melanom.

Kombinationen av detta läkemedel och Zelboraf rekommenderas inte på grund av ökad toxicitet

för levern.

Om du tar något av dessa läkemedel (eller om du är osäker), tala om det för din läkare innan du tar

Zelboraf.

Graviditet och amning

Använd en lämplig preventivmetod under din behandling

och under minst 6 månader efter att

du avslutat din behandling. Zelboraf kan minska effekten av vissa p-piller. Tala om för din läkare

om du använder ett oralt preventivmedel.

Zelboraf är inte rekommenderat att använda under graviditet om inte din läkare anser att nyttan

för modern överväger risken för barnet. Det finns ingen information om säkerheten av Zelboraf

hos gravida kvinnor. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Det är inte känt huruvida innehållet i Zelboraf går över i modersmjölken. Amning

rekommenderas inte under behandling med Zelboraf.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Zelboraf har biverkningar som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Var

medveten om att trötthet eller ögonproblem kan vara skäl för att inte köra.

Viktig information om några innehållsämnen i Zelboraf

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d v s är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Zelboraf

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Hur många tabletter du ska ta

Den rekommenderade dosen är 4 tabletter två gånger dagligen (totalt 8 tabletter).

Ta 4 tabletter på morgonen. Ta sedan 4 tabletter på kvällen.

Om du upplever biverkningar kan din läkare besluta att fortsätta behandlingen men sänka din dos.

Ta alltid Zelboraf enligt läkarens anvisningar.

Om du kräks ska du fortsätta ta Zelboraf som vanligt och inte ta en ytterligare dos.

Hur du tar dina tabletter

Ta inte Zelboraf regelbundet på fastande mage.

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Tugga eller krossa inte tabletten

Om du har tagit för stor mängd av Zelboraf

Om du tar mer Zelboraf än du borde, kontakta omedelbart din läkare. Att ta för mycket Zelboraf kan

öka risken för och svårighetsgraden av biverkningar. Inga fall av överdosering har observerats med

Zelboraf.

Om du har glömt att ta Zelboraf

Om du har glömt en dos och det är mer än 4 timmar kvar till din nästa dos, ska du ta din dos så

snart du kommer ihåg det. Ta nästa dos vid vanlig tid.

Om det är mindre än 4 timmar kvar till din nästa dos, ska du hoppa över den missade dosen. Ta

nästa dos vid vanlig tid.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du slutar att ta Zelboraf

Det är viktigt att du fortsätter att ta Zelboraf så länge som din läkare förskriver det till dig. Om du har

ytterligare frågor om hur detta läkemedel ska tas, kontakta din läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zelboraf orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga allergiska reaktioner

Om du får något av detta:

Svullnad av ansikte, läppar eller tunga

Svårigheter att andas

Hudutslag

Svimningskänsla

Kontakta läkare omedelbart. Ta inte mer Zelboraf förrän du talat med en läkare.

Försämring av biverkningar orsakade av strålbehandling kan förekomma hos patienter som behandlats

med strålning före, under eller efter behandling med Zelboraf. Detta kan uppstå på området som

behandlades med strålning såsom huden, matstrupen, urinblåsa, lever, ändtarm och lungor.

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande symtom:

Hudutslag, blåsbildning, fjällning eller missfärgning av huden

Andfåddhet som kan åtföljas av hosta, feber eller frossa (pneumonit)

Svårigheter eller smärta vid sväljning, bröstsmärta, halsbränna eller sura uppstötningar (esofagit).

Tala så fort som möjligt om för din läkare om du märker några förändringar i din hud.

Biverkningarna nedan är listade efter frekvens:

Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 användare):

Hudutslag, klåda, torr eller flagande hud

Hudproblem, inklusive vårtor

En typ av hudcancer (kutant skivepitelscarcinom)

Handfotsyndromet (rodnad, huden flagnar eller blåsor på händer och fötter)

Solbränna, ökad känslighet mot solljus

Aptitlöshet

Huvudvärk

Smakförändringar

Diarré

Förstoppning

Illamående, kräkningar

Håravfall

Led- eller muskelvärk, muskuloskeletal smärta

Smärta i armar och ben

Ryggsmärta

Trötthet

Yrsel

Feber

Svullnad vanligen i benen (perifert ödem)

Hosta.

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

Typer av hudcancer (basalcellscarcinom, nytt primärt melanom)

Förtjockning av vävnader under handflatan vilket kan orsaka åtstramning av fingrarna inåt; vid

allvarliga fall kan det vara handikappande

Inflammation i ögat (uveit)

Bells pares (en form av ansiktsförlamning som ofta är reversibel (övergående))

Stickningar eller en brännande känsla i händer och fötter

Ledinflammation

Inflammation i hårrötter

Viktminskning

Inflammation i blodkärlen

Problem med nerver som kan ge smärta, känselbortfall och/eller muskelsvaghet (perifer

neuropati)

Förändringar i levertestresultat (ökning av ALAT, alkaliska fosfataser, bilirubin)

Förändringar i hjärtats elektriska aktivitet (QT-förlängning)

Inflammation i fettvävnaden under huden

Onormala njurtestresultat (kreatininökning i blodet)

Förändringar i levertestresultat (GGT-ökning)

Minskat antal vita blodkroppar (neutropeni).

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

Allergisk reaktion som kan inkludera svullnad i ansiktet och svårigheter att andas

Blockering av blodflödet till delar av ögats näthinna (retinal venocklusion)

Inflammation i bukspottkörteln (pankreas)

Förändringar i testresultat av levervärden eller leverskada, inklusive allvarlig leverskada där

levern är skadad i sådan utsträckning så att den inte fungerar helt

En typ av cancer (icke-kutan skivepitelcancer)

Förtjockning av djupliggande vävnader under fotsulan som kan vara handikappande i allvarliga

fall.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare):

Fortskridande (progression) av en typ av tidigare existerande cancer med RAS-mutationer

(kronisk myelomonocytisk leukemi, pankreatiskt adenocarcinom)

En typ av allvarlig hudreaktion som utmärks av hudutslag tillsammans med feber och

inflammation av inre organ såsom lever och njurar

Inflammatorisk sjukdom som främst drabbar huden, lungorna och ögonen (sarkoidos)

Njurskador karakteriserade av inflammation (akut interstitiell nefrit) eller skada på njurkanalerna

(akut tubulär nekros).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna

information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet

listat i bilaga V.*. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zelboraf ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter Utg. dat./EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vemurafenib. Varje filmdragerad tablett inehåller 240 milligram

(mg) vemurafenib (som en kombinerad fällning av vemurafenib och

hypromellosacetatsuccinat).

Övriga innehållsämnen är:

Kärna: kiseldioxid, kolloidal, vattenfri, kroskarmellosnatrim, hydroxipropylcellulosa och

magnesiumstearat

Filmdragering: röd järnoxid, makrogol 3350, polyvinylalkohol, talk och titandioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zelboraf 240 mg filmdragerade tabletter är ljusrosa till ljusorange. De är ovala med ‘VEM’ ingraverat

på ena sidan.

De finns tillgängliga i aluminiumperforerade endosblister i förpackningar om 56 x 1 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Tillverkare

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639

Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See United Kingdom)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche

Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denna bipacksedel ändrades senast

<MM/ÅÅÅÅ>

Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zelboraf 240 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 240 mg vemurafenib (som en kombinerad fällning av vemurafenib och

hypromellosacetatsuccinat).

Den fullständiga förteckningen över hjälpämnen finns i avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Ljusrosa till ljusorange, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, cirka 19 mm, med‘VEM’ ingraverat

på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Vemurafenib är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med

BRAF V600-mutationspositivt icke-resektabelt eller metastaserat melanom (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med vemurafenib bör inledas av och ske under överinseende av en läkare med erfarenhet

av användning av cancerläkemedel.

Innan behandling med vemurafenib inleds måste patientens tumörstatus ha konstaterats

BRAF V600-mutationspositiv med ett validerat test (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Dosering

Den rekommenderade dosen vemurafenib är 960 mg (4 tabletter à 240 mg) två gånger dagligen

(motsvarande total daglig dos av 1 920 mg). Vemurafenib kan tas med eller utan mat, men

konsekvent intag av båda dagliga doserna på fastande mage ska undvikas (se avsnitt 5.2).

Behandlingstid

Behandling med vemurafenib ska fortsätta tills sjukdomsprogress eller tills oacceptabel toxicitet

utvecklats (se tabell 1 och 2 nedan).

Missade doser

Om en dos missas kan den tas upp till 4 timmar före nästa dos för att upprätthålla dosering två gånger

dagligen. De båda doserna ska inte tas samtidigt.

Kräkning

Vid kräkning efter vemurafenib-administrering ska patienten inte ta en ytterligare dos av läkemedlet,

utan behandlingen ska fortsätta som vanligt.

Dosjusteringar

Hantering av biverkningar eller förlängning av QTc-tid kan kräva dosreduktion, tillfälligt avbrott

och/eller avslutande av behandling (se tabell 1 och 2). Dosjusteringar som resulterar i en dos lägre än

480 mg två gånger dagligen rekommenderas inte.

Om patienten utvecklar kutan skivepitelcancer är rekommendationen att fortsätta behandlingen utan

dosjustering av vemurafenib (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Tabell 1: Dosjusteringsschema baserat på biverkningar av olika grader

Grad (CTC-AE)

(a)

Rekommenderad dosjustering

Grad 1 eller 2 (tolerabla)

Bibehåll vemurafenib med en dos av 960 mg två gånger

dagligen.

Grad 2 (intolerabla) eller Grad 3

Första händelsen av någon

biverkning av grad 2 eller 3

Avbryt behandling tills grad 0-1. Återuppta dosering med

720 mg två gånger dagligen (eller 480 mg två gånger dagligen

om dosen redan har sänkts).

Andra händelsen av någon

biverkning av grad 2 eller 3 eller

om biverkningen kvarstår efter

behandlingen avbrutits

Avbryt behandling tills grad 0-1. Återuppta dosering med

480 mg två gånger dagligen (eller avsluta behandlingen

permanent om dosen redan har sänkts till 480 mg två gånger

dagligen).

Tredje händelsen av någon

biverkning av grad 2 eller 3 eller

om biverkningen kvarstår efter

andra dosreduktionen

Avsluta behandlingen permanent.

Grad 4

Första händelsen av någon

biverkning av grad 4

Avsluta permanent eller avbryt behandling med vemurafenib

tills grad 0-1.

Återuppta dosering vid 480 mg två gånger dagligen (eller

avsluta behandlingen permanent om dosen redan har sänkts till

480 mg två gånger dagligen).

Andra händelsen av någon

biverkning av grad 4 eller om

någon biverkning av grad 4

kvarstår efter första dosreduktionen

Avsluta behandlingen permanent.

Intensiteten av biverkningar klassificeras med hjälp av The Common Terminology Criteria for Adverse Events

v4.0 (CTC-AE)

Exponeringsberoende QT-tidsförlängning observerades i en okontrollerad, öppen fas II-studie hos

tidigare behandlade patienter med metastaserat melanom. Hantering av QT-tidsförlängning kan kräva

särskilda övervakningsåtgärder (se avsnitt 4.4).

Tabell 2: Dosjusteringsschema baserat på förlängning av QT-intervall

QTc-värde

Rekommenderad dosjustering

QTc > 500 ms före behandlingen inleds

(baseline)

Behandling rekommenderas inte.

QTc-ökningen är både > 500 ms och har

förändrats > 60 ms från värden före

behandlingen inleddes

Avsluta permanent.

Första händelsen av QTc > 500 ms under

behandling och förändringen från värden före

behandlingen kvarstår på < 60 ms

Avbryt behandlingen tillfälligt tills QTc

minskar till under 500 ms.

Se övervakningsåtgärder i avsnitt 4.4.

Återuppta behandling med doseringen 720 mg

två gånger dagligen (eller 480 mg två gånger

dagligen om dosen redan har sänkts).

Andra händelsen av QTc > 500 ms under

behandling och förändringen från värden före

behandlingen kvarstår på < 60 ms

Avbryt behandlingen tillfälligt tills QTc

minskar till under 500 ms.

Se övervakningsåtgärder i avsnitt 4.4.

Återuppta behandling med doseringen 480 mg

två gånger dagligen (eller avsluta behandlingen

permanent om dosen redan har sänkts till

480 mg två gånger dagligen).

Tredje händelsen av QTc > 500 ms under

behandling och förändringen från värden före

behandlingen kvarstår på < 60 ms

Avsluta permanent.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Inga dosjusteringar krävs för patienter >65 år.

Nedsatt njurfunktion

Begränsade data finns tillgängliga för patienter med nedsatt njurfunktion. En risk för ökad exponering

hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion kan inte uteslutas. Patienter med gravt nedsatt

njurfunktion ska övervakas noggrant (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Begränsade data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom vemurafenib

elimineras via levern kan patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion få en ökad exponering

och ska övervakas noggrant (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för vemurafenib för barn under 18 års ålder har inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Icke-kaukasiska patienter

Säkerhet och effekt för vemurafenib har inte fastställts hos icke-kaukasiska patienter. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Vemurafenib är för oral användning. Tabletterna ska sväljas hela med vatten. De ska inte tuggas eller

krossas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Innan behandling med vemurafenib inleds måste patientens tumörstatus ha testats

BRAF V600-mutationspositiv med ett validerat test. Effekt och säkerhet av vemurafenib hos patienter

med tumörer som uttrycker sällsynta BRAF V600 mutationer andra än V600E eller V600K har inte

övertygande fastställts (se avsnitt 5.1). Vemurafenib ska inte användas hos patienter med malignt

melanom med BRAF av vildtyp.

Överkänslighetsreaktioner

Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi har rapporterats i samband med vemurafenib

(se avsnitt 4.3 och 4.8). Allvarliga överkänslighetsreaktioner kan inkludera Stevens-Johnsons

syndrom, generella hudutslag, erytem eller hypotension. För patienter som utvecklar allvarliga

överkänslighetsreaktioner ska vemurafenibbehandling avslutas permanent.

Dermatologiska reaktioner

Allvarliga dermatologiska reaktioner har rapporterats hos patienter som får vemurafenib, inklusive

sällsynta fall av Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys i den pivotala kliniska

studien. Läkemedelsreaktioner med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i

samband med användning av vemurafenib efter marknadsintroduktionen (se avsnitt 4.8). För patienter

som får en allvarlig dermatologisk reaktion ska behandlingen med vemurafenib avslutas permanent.

Potentiering av strålningstoxicitet

Fall av reaktivering av strålreaktion s.k. radiation recall och strålsensitisering har rapporterats hos

patienter som behandlats med strålning före, under eller efter behandling med vemurafenib. De flesta

fall var av kutan typ men vissa fall som involverade invärtes organ hade dödlig utgång (se avsnitt 4.5

och 4.8).

Vemurafenib ska användas med försiktighet när det ges samtidigt eller sekventiellt med

strålbehandling.

QT-tidsförlängning

Exponeringsberoende QT-tidsförlängning observerades i en okontrollerad, öppen fas II studie hos

tidigare behandlade patienter med metastaserande melanom (se avsnitt 4.8). QT-tidsförlängning kan

leda till en ökad risk för ventrikulära arytmier inklusive Torsade de Pointes. Behandling med

vemurafenib rekommenderas inte för patienter med icke-korrigerbar elektrolytrubbning (inklusive

magnesium), långt QT-syndrom eller som tar läkemedel kända för att förlänga QT-intervallet.

Elektrokardiogram (EKG) och elektrolyter (inklusive magnesium) måste övervakas hos alla patienter

innan behandling med vemurafenib, efter en månads behandling och efter dosjustering. Ytterligare

övervakning rekommenderas särskilt hos patienter med måttlig till grav leverfunktionsnedsättning

månadsvis de 3 första månaderna av behandlingen följt av var tredje månad därefter, eller oftare om

kliniskt motiverat. Att påbörja behandling med vemurafenib rekommenderas inte för patienter med

QTc-tider >500 millisekunder (ms). Om QTc-tiden under pågående behandling överskrider 500 ms

ska vemurafenib tillfälligt sättas ut, elektrolytrubbningar (inklusive magnesium) korrigeras och

kardiella riskfaktorer för QT-förlängning (t ex hjärtsvikt, bradyarytmier) bör kontrolleras.

Återinsättande av behandling ska ske först när QTc-tiden sjunker under 500 ms och till en lägre dos

som beskrivs i tabell 2. Permanent avbrytande av vemurafenibbehandling rekommenderas om QTc-

tidens ökning uppnår värden av både >500 ms och en förändring >60 ms från värdena innan

behandling.

Oftalmologiska reaktioner

Allvarliga oftalmologiska reaktioner som innefattar uveit, irit och retinalvensocklusion har

rapporterats. Övervaka patienterna rutinmässigt för oftalmologiska reaktioner.

Kutan skivepitelcancer

Fall av kutan skivepitelcancer (vilkat inkluderar de som klassificerats som keratoakantom eller

blandad keratoakantom subtyp) har rapporterats hos patienter behandlade med vemurafenib (se avsnitt

4.8).

Alla patienter rekommenderas att genomgå en dermatologisk undersökning innan behandlingen

påbörjas och därefter rutinmässigt övervakas under pågående behandling. Misstänkta hudförändringar

ska excideras, skickas till dermatopatologisk utvärdering och behandlas enligt lokala riktlinjer.

Förskrivaren ska undersöka patienten varje månad under behandling och upp till sex månader efter

behandling av kutan skivepitelcancer. Patienter som utvecklar kutan skivepitelcancer rekommenderas

att fortsätta behandlingen utan dosjustering. Övervakning skall fortsätta i 6 månader efter behandling

med vemurafenib avslutats eller tills annan anti-neoplastisk behandling påbörjas. Patienter ska

instrueras att informera läkaren vid uppkomst av hudförändringar.

Icke-kutan skivepitelcancer

Fall av icke-kutan skivepitelcancer har rapporterats i kliniska studier där patienter fått vemurafenib.

Patienter ska genomgå en undersökning av huvud och hals, bestående av minst en visuell kontroll av

den orala mukosan och palpation av lymfknutor innan behandling påbörjas, samt var tredje månad

under behandlingens gång. Dessutom ska patienter genomgå en datortomografi av thorax före

behandling och var sjätte månad under pågående behandling.

Anala undersökningar och pelvis-undersökningar (för kvinnor) rekommenderas före och vid slutet av

behandlingen eller då det anses kliniskt indicerat.

Efter utsättande av vemurafenib ska övervakning för icke-kutan skivepitelcancer fortsätta i upp till 6

månader eller tills annan anti-neoplastisk behandling påbörjas. Onormala fynd ska hanteras enligt

klinisk praxis.

Nytt primärt melanom

Nya primära melanom har rapporterats i kliniska studier. Fallen kunde hanteras med excision och

patienterna fortsatte behandlingen utan dosjustering. Övervakning av hudlesioner ska ske på samma

sätt som beskrivs ovan för kutan skivepitelcancer.

Andra maligniteter

Baserat på verkningsmekanismen, kan vemurafenib förorsaka progression av cancer som är associerad

med RAS-mutationer (se avsnitt 4.8). Överväg noggrant nytta och risker innan vemurafenib

administreras till patienter med tidigare eller samtidig cancer associerad med RAS-mutation.

Pankreatit

Pankreatit har rapporterats hos patienter behandlade med vemurafenib. Oförklarlig buksmärta ska

genast undersökas (inklusive mätning av serumamylas och lipas). Patienterna ska noggrant följas upp

då vemurafenib återupptas efter en händelse av pankreatit.

Leverskada

Leverskada, inklusive fall av allvarlig leverskada, har rapporterats med vemurafenib (se avsnitt 4.8).

Leverenzymer (transaminaser och alkaliska fosfataser) och bilirubin ska mätas innan behandling

påbörjas och övervakas månadsvis under pågående behandling, eller så ofta som är kliniskt motiverat.

Avvikande laboratorievärden ska hanteras genom dosreduktion, behandlingsuppehåll eller avslutande

av behandling (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Njurtoxicitet

Njurtoxicitet som sträcker sig från ökning av serumkreatinin till akut interstitiell nefrit och akut

tubulär nekros har rapporterats med vemurafenib. Serumkreatinin bör mätas innan behandling påbörjas

och kontrolleras under behandling som kliniskt motiverat (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Nedsatt leverfunktion

Ingen anpassning av startdosen behövs för patienter med leverfunktionsnedsättning. Patienter med

mild leverfunktionsnedsättning på grund av levermetastaser utan hyperbilirubinemi kan övervakas

enligt de generella rekommendationerna. Det finns endast mycket begränsade data tillgängliga för

patienter med måttlig till svår leverfunktionsnedsättning. Patienter med måttlig till svår

leverfunktionsnedsättning kan ha en ökad exponering (se avsnitt 5.2). Därför är noggrann övervakning

befogat, särskilt efter de första veckornas behandling eftersom ackumulering kan inträffa under en

utsträckt tidsperiod (flera veckor). Dessutom rekommenderas EKG-övervakning varje månad under de

första 3 månaderna.

Nedsatt njurfunktion

Ingen anpassning av startdosen behövs för patienter med mild eller måttlig njurfunktionsnedsättning.

Det finns endast begränsade data tillgängliga för patienter med svår njurfunktionsnedsättning (se

avsnitt 5.2). Vemurafenib ska användas med försiktighet hos patienter med svår

njurfunktionsnedsättning och patienterna ska övervakas noggrannt.

Ljuskänslighet

Mild till svår ljuskänslighet rapporterades hos patienter som fick vemurafenib i kliniska studier (se

avsnitt 4.8). Alla patienter ska rådas att undvika solexponering under den tid de tar vemurafenib.

Medan de tar läkemedlet bör patienterna rådas att bära skyddande klädsel och använda ett brett

spektrum av Ultraviolett A (UVA)/Ultraviolett B (UVB) solskyddskräm och läppbalsam

(solskyddsfaktor ≥30) när de är utomhus för att skydda sig mot solbränna.

För ljuskänslighet grad 2 (intolerabel) eller högre rekommenderas dosjusteringar (se avsnitt 4.2).

Dupuytrens kontraktur och plantar fascial fibromatos

Dupuytrens kontraktur och plantar fascial fibromatos har rapporterats med vemurafenib. Majoriteten

av fallen var grad 1 eller 2 men allvarliga och handikappande fall av Dupuytrens kontraktur har också

rapporterats (se avsnitt 4.8).

Händelser ska hanteras med dosreduktion med behandlingsuppehåll eller avslutande av behandling (se

avsnitt 4.2)

Effekt av vemurafenib på andra läkemedel

Vemurafenib kan öka plasmaexponeringen av läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av

CYP1A2 och minska plasmaexponeringan av läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av

CYP3A4. Samtidig användning av vemurafenib med läkemedel som metaboliseras av CYP1A2 och

CYP3A4 med smalt terapeutiskt fönster rekommenderas inte. Innan samtidig behandling med

vemurafenib inleds, ska dosanpassningar av läkemedel som huvudsakligen metaboliseras via CYP1A2

eller CYP3A4 övervägas, baserat på deras terapeutiska fönster (se avsnitt 4.5 och 4.6).

Iaktta försiktighet och överväg ytterligare INR-övervakning (internationellt normaliserat ratio) då

vemurafenib ges tillsammans med warfarin.

Vemurafenib kan öka plasmaexponeringen av läkemedel som är substrat för P-gp. Försiktighet ska

iakttas när vemurafenib doseras samtidigt med substrat för P-gp. Dosreducering och/eller utökad

övervakning av läkemedelsnivåer för läkemedel med smalt terapeutiskt index som är substrat för P-gp

(tex digoxin, dabigatran etexilat, aliskiren) kan övervägas om dessa läkemedel används samtidigt med

vemurafenib (se avsnitt 4.5).

Effekt av andra läkemedel på vemurafenib

Samtidig administrering av starka inducerare av CYP3A4, P-gp och glukuronidering (t ex rifampicin,

rifabutin, karbamazepin, fenytoin eller johannesört [hypericin]) kan leda till minskad exponering av

vemurafenib och ska undvikas när det är möjligt (se avsnitt 4.5). Alternativ behandling med mindre

inducerande potential ska övervägas för att bibehålla effekten av vemurafenib. Försiktighet ska iakttas

när vemurafenib administreras med starka hämmare av CYP3A4/Pgp. Patienterna ska noggrant följas

avseende säkerhet och dosjusteringar ska göras om kliniskt indicerat (se tabell 1 i avsnitt 4.2).

Samtidig administrering med ipilimumab

I en fas I-studie rapporterades asymtomatiska grad 3-ökningar av transaminaser (ALAT/ASAT >5

gånger övre normalvärdet (ULN)) och bilirubin (totalt bilirubin >3 gånger övre normalvärdet) vid

samtidig administrering av ipilimumab (3 mg/kg) och vemurafenib (960 mg två gånger dagligen eller

720 mg två gånger dagligen). Baserat på dessa preliminära resultat rekommenderas inte samtidig

administrering av ipilimumab och vemurafenib.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av vemurafenib på läkemedelsmetaboliserande enzymer

Resultat från en

in-vivo

läkemedelsinteraktionsstudie hos patienter med metastaserat melanom visade

att vemurafenib är en måttlig hämmare av CYP1A2 och en inducerare av CYP3A4.

Samtidig användning av vemurafenib med läkemedel som metaboliseras av CYP1A2 med smalt

terapeutiskt fönster (t ex agomelatin, alosetron, duloxetin, melatonin, ramelteon, takrin, tizanidin,

teofyllin) rekommenderas inte. Iaktta försiktighet om samtidig administrering inte kan undvikas,

eftersom vemurafenib kan öka plasmaexponeringen av läkemedel som är CYP1A2-substrat.

Dosreduktion av det samtidigt administrerade CYP1A2-substratet kan övervägas om det är kliniskt

motiverat. Samtidig administrering av vemurafenib ökade plasmaexponeringen (AUC) av koffein

(CYP1A2-substrat) 2,6-faldigt. I en annan klinisk studie resulterade vemurafenibadministrering i

ungefär en 2,2-faldig ökning av C

och en 4,7-faldig ökning av AUC av en enstaka dos av 2 mg

tizanidin (CYP1A2- substrat).

Samtidig användning av vemurafenib med läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 med smalt

terapeutiskt fönster rekommenderas inte. Om samtidig administrering inte kan undvikas måste det tas i

beaktande att vemurafenib kan minska plasmakoncentrationen av CYP3A4-substrat och därmed kan

deras effekt försämras. Baserat på detta kan effekten av p-piller som metaboliseras av CYP3A4

minska om de används samtidigt som vemurafenib. Dosjusteringar för CYP3A4-substrat med smalt

terapeutiskt fönster kan övervägas om det är kliniskt motiverat (se avsnitt 4.4 och 4.6). I en klinisk

studie minskade samtidig administrering av vemurafenib AUC för midazolam (CYP 3A4-substrat)

med i genomsnitt 39% (maximal minskning upp till 80%).

Mild induktion av CYP2B6 av vemurafenib noterades

in vitro

vid vemurafenib-koncentrationen

10 µM. Det är för närvarande inte känt om vemurafenib vid plasmanivåer på 100 µM som observerats

hos patienter vid steady state (ungefär 50 µg/ml) kan minska plasmakoncentrationerna av samtidigt

administrerade CYP2B6-substrat såsom bupropion.

Samtidig administrering av vemurafenib resulterade i en 18%-ig ökning av AUC för S-warfarin

(CYP2C9-substrat) . Iaktta försiktighet och överväg ytterligare övervakning av INR (internationellt

normaliserat förhållande) när vemurafenib ges samtidigt med warfarin (se avsnitt 4.4).

Vemurafenib hämmade CYP2C8 måttligt

in vitro

. Relevansen

in vivo

av detta fynd är inte känd, men

risken för en kliniskt relevant effekt på samtidigt administrerade substrat till CYP2C8 kan inte

uteslutas. Samtidig administrering av CYP2C8-substrat med smalt terapeutiskt fönster ska ske med

försiktighet då vemurafenib kan öka deras koncentration.

På grund av den långa halveringstiden för vemurafenib kan full hämmande effekt på en samtidig

läkemedelsbehandling inte observeras före 8 dagars behandling med vemurafenib. Efter avslutande

behandling av vemurafenib kan en wash-out-period på 8 dagar vara nödvändig för att undvika en

interaktion med efterföljande behandling.

Strålbehandling

Potentiering av strålbehandlingstoxicitet har rapporterats hos patienter som behandlats med

vemurafenib (se avsnitt 4.4 och 4.8). I majoriteten av fallen fick patienterna strålbehandling större än

eller lika med 2 Gy/dag (hypofraktionerad behandling).

Effekter av vemurafenib på läkemedelstransportsystem

In vitro

-studier har visat att vemurafenib är en hämmare av effluxtransportörerna P-glykoprotein (P-

gp) och bröstcancerresistent protein (BCRP).

En klinisk läkemedelsinteraktionsstudie visade att flera orala doser av vemurafenib (960 mg två

gånger dagligen) ökade exponeringen av en enstaka oral dos av P-gp-substratet digoxin ungefär 1,8

gånger för AUC

last

(AUC fram till den sista mätbara koncentrationen) och 1,5 gånger för C

Försiktighet ska iakttas när vemurafenib ges tillsammans med läkemedel som är substrat till P-gp (t.ex.

aliskiren, ambrisentan, kolkicin, dabigatran, etexilat, digoxin, everolimus, fexofenadin, lapatinib,

maravirok, nilotinib, posakonazol, ranolazine, sirolimus, sitagliptin, talinolol, topotekan) och

dosreduktion för samtidiga läkemedel kan övervägas om kliniskt motiverat. Överväg ytterligare

övervakning av läkemedelsnivåer för läkemedel med smalt terapeutiskt index som är substrat för P-gp

(tex digoxin, dabigatran etexilat, aliskiren) (se avsnitt 4.4).

Effekten av vemurafenib på läkemedel som är substrat till BCRP är okänd. Det kan inte uteslutas att

vemurafenib kan öka exponeringen för läkemendel som transporteras via BCRP (t ex metotrexat,

mitoxantron, rosuvastatin).

Många läkemedel mot cancer är substrat till BCRP och det finns därför en teoretisk risk för en

interaktion med vemurafenib.

Den möjliga effekten av vemurafenib på andra transportörer är för närvarande inte känd.

Effekter av samtidig administrering av andra läkemedel på vemurafenib

In vitro

-studier tyder på att metabolism via CYP3A4 och glukuronidering ansvarar för metabolismen

av vemurafenib. Biliär utsöndring verkar vara en annan viktig eliminationsväg.

In vitro

studier har

visat att vemurafenib är ett substrat för effluxtransportörerna P-gp och BCRP. Det är för närvarande

inte känt om vemurafenib också är ett substrat för andra transportproteiner. Samtidig administrering av

starka hämmare eller inducerare av CYP3A4 eller hämmare/inducerare av transportproteinaktivitet

kan förändra vemurerafenibkoncentrationer.

Samtidig administrering av itrakonazol, en stark hämmare av CYP3A4/Pgp, ökade steady state AUC

för vemurafenib med cirka 40%. Vemurafenib ska användas med försiktighet i kombination med

starka hämmare av CYP3A4, glukuronidering och/eller transportprotein (t. ex. ritonavir, saquinavir,

telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, nefazodon, atazanavir). Patienter

som samtidigt behandlas med sådana preparat ska noggrant följas avseende säkerhet och

dosjusteringar göras om kliniskt indicerat (se tabell 1 i avsnitt 4.2).

I en klinisk studie gav samtidig administrering av en singeldos 960 mg vemurafenib med rifampicin en

signifikant minskning av plasmaexponeringen av vemurafenib med ungefär 40%.

Samtidig administrering av starka inducerare av P-gp, glukuronidering och/eller CYP3A4 (t ex

rifampicin, rifabutin, karbamazepin, fenytoin eller johannesört [

Hypericum perforatum

]) kan leda till

suboptimal exponering av vemurafenib och ska undvikas.

Effekten av hämmare av P-gp och BCRP som inte också är starka hämmare av CYP3A4 är inte känd.

Det kan inte uteslutas att vemurafenibs farmakokinetik kan påverkas av sådana läkemedel genom

påverkan på P-gp (t ex verapamil, ciklosporin, kinidin) eller BCRP (t ex ciklosporin, gefitinib).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder / preventivmedel för kvinnor

Fertila kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under behandling och minst 6 månader efter

avslutad behandling.

Vemurafenib kan minska effekten av hormonella preventivmedel (se avsnitt 4.5).

Graviditet

Det finns inga data från användningen av vemurafenib i gravida kvinnor.

Vemurafenib visade inga tecken på teratogenecitet hos rått- eller kanin-embryon/foster (se avsnitt 5.3).

I djurstudier visades att vemurafenib passerar placentan. Baserat på verkningsmekanismen kan

vemurafenib orsaka fosterskada när det ges till en gravid kvinna. Vemurafenib skall inte ges till

gravida kvinnor om inte den potentiella nyttan för modern överväger den möjliga risken för fostret.

Amning

Det är okänt om vemurafenib utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan

inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med

vemurafenib efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med

behandling för kvinnan.

Fertilitet

Inga specifika studier med vemurafenib som utvärderat effekten på fertiliteten har utförts på djur.

Däremot sågs inga histopatologiska fynd i reproduktionsorganen hos hannar och honor i

toxicitetsstudierna med upprepad dosering till råtta och hund (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vemurafenib har liten inverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna

ska göras uppmärksamma på att eventuell trötthet eller ögonproblem kan vara skäl till att inte köra.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna av alla grader (>30%) som rapporterats med vemurafenib inkluderar

artralgi, trötthet, hudutslag, ljuskänslighetsreaktioner, alopeci, illamående, diarré, huvudvärk, pruritus,

kräkning, hudpapillom och hyperkeratos. De vanligaste (≥ 5%) biverkningarna av grad 3 var kutan

skivepitelcancer, keratoakantom, hudutslag, artralgi och ökning av gamma-glutamyltransferas

(GGT).Kutan skivepitelcancer behandlades vanligen med lokal excision.

Sammanfattande lista över biverkningar

Biverkningar som rapporterats hos melanompatienter listas nedan med organsystem, frekvens och

svårighetsgrad enligt MedDRA klassificering. Följande indelning har använts för att klassificera

frekvens:

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1000, <1/100

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000

I detta avsnitt baseras biverkningarna på resultaten för 468 patienter från en randomiserad öppen fas

III studie på vuxna patienter med BRAF V600-mutationspositiva inoperabla eller stadium IV

melanom, samt en enarmad fas II studie på patienter med BRAF V600-mutationspositiva stadium IV

melanom hos vilka minst en tidigare systemisk behandling givits utan framgång (se avsnitt 5.1).

Dessutom har biverkningar som härstammar från säkerhetsrapporter från alla kliniska studier och efter

marknadsintroduktionen rapporterats. Alla ingående termer är baserade på den högsta observerade

andelen i de kliniska fas II- och III- studierna. Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningar i

fallande svårighetsgrad och rapporterades med hjälp av NCI-CTCAE v 4.0 (common toxicity criteria)

för bedömning av toxicitet.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/107042/2018

EMEA/H/C/002409

Zelboraf (vemurafenib)

Sammanfattning av Zelboraf och varför det är godkänt inom EU

Vad är Zelboraf och vad används det för?

Zelboraf är ett cancerläkemedel som används för att behandla vuxna med melanom (en typ av

hudcancer) som har spridit sig till andra delar av kroppen eller som inte kan opereras bort. Zelboraf

ges endast till patienter vars melanomtumörceller har en särskild mutation (genetisk förändring) som

kallas BRAF V600.

Zelboraf innehåller den aktiva substansen vemurafenib.

Hur används Zelboraf?

Zelboraf är receptbelagt och behandlingen ska påbörjas och övervakas av en specialistläkare som har

erfarenhet av att behandla cancer. Innan behandlingen påbörjas måste patienterna genomgå ett test

som bekräftar att deras tumörceller har BRAF V600-mutationen.

Zelboraf finns som tabletter (240 mg). Den rekommenderade dosen är 960 mg (fyra tabletter) två

gånger dagligen. Den första dosen tas på morgonen och den andra på kvällen ungefär 12 timmar

senare. Varje dos kan tas med eller utan mat, men Zelboraf ska tas på samma sätt varje dag.

Behandlingen ska pågå tills sjukdomen förvärras eller biverkningarna blir för svåra.

För mer information om hur du använder Zelboraf, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Zelboraf?

Den aktiva substansen i Zelboraf, vemurafenib, är en BRAF-hämmare, dvs. den hämmar proteinet

BRAF som medverkar till att stimulera celldelningen. I melanomtumörer med BRAF V600-mutationen

finns det en onormal form av BRAF som bidrar till cancerns utveckling genom att den gör det möjligt

för tumörcellerna att dela sig okontrollerat. Genom att blockera det onormala BRAF-proteinets effekt

hjälper Zelboraf till att hämma cancerns tillväxt och spridning.

Zelboraf (vemurafenib)

EMA/107042/2018

Sida 2/2

Vilka fördelar med Zelboraf har visats i studierna?

Zelboraf jämfördes med cancerläkemedlet dakarbazin i en huvudstudie på 675 patienter med melanom

som innehöll BRAF V600-mutationen vars tumörer hade spridit sig eller inte kunde opereras bort.

Patienterna skulle få ett av läkemedlen tills sjukdomen förvärrades eller behandlingen blivit för giftig

för dem. Huvudeffektmåtten var hur länge patienterna levde (total överlevnad) och hur länge de levde

utan att sjukdomen förvärrades (progressionsfri överlevnad).

Zelboraf visade sig vara effektivt när det gäller att öka patienternas livslängd och fördröja

sjukdomsförloppet. Studien visade att patienter som fick Zelboraf levde i genomsnitt 13,2 månader

jämfört med 9,6 månader för patienter som fick dakarbazin, och att det i genomsnitt tog 5,3 månader

innan sjukdomen förvärrades i Zelboraf-gruppen jämfört med 1,6 månader i dakarbazin-gruppen.

Vilka är riskerna med Zelboraf?

Bland de vanligaste biverkningarna som orsakas av Zelboraf (kan uppträda hos fler än 3 av 10

patienter) noteras artralgi (ledvärk), trötthet, hudutslag, ljuskänslighetsreaktioner (solbränneliknande

reaktioner efter exponering för ljus), illamående och kräkningar, alopeci (håravfall), diarré, huvudvärk,

klåda, hudpapillom (vårtor) och hyperkeratos (förtjockningar och förhårdningar i huden). Bland de

vanligaste allvarliga biverkningarna noteras en annan typ av hudcancer som kallas kutant

skivepitelcarcinom som vanligtvis behandlas med lokal kirurgi, keratoakantom (benign hudtumör),

hudutslag, artralgi och förändrade levertestresultat (förhöjt gammaglutamyltransferas [GGT]).

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Zelboraf finns i bipacksedeln.

Varför är Zelboraf godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Zelboraf är större än riskerna och att

Zelboraf skulle godkännas för försäljning i EU. Myndigheten noterade att Zelboraf på ett övertygande

sätt har visat sig förbättra den totala överlevnaden och fördröja sjukdomsförloppet för BRAF V600-

mutationspositiva melanom som har spridit sig eller inte kan opereras bort. När det gäller riskerna

drabbades omkring hälften av patienterna som fick Zelboraf i huvudstudien av en allvarlig biverkning

och omkring en femtedel utvecklade kutant skivepitelcarcinom. Myndigheten fann biverkningarna

hanterbara och inkluderade rekommendationer för läkare i produktinformationen för att hjälpa till att

minska riskerna.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zelboraf?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Zelboraf har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Zelboraf kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Zelboraf utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienter.

Mer information om Zelboraf

Den 17 februari 2012 beviljades Zelboraf godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Zelboraf finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 02-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen