Zavesca

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-11-2020

Aktiva substanser:
miglustat
Tillgänglig från:
Janssen Cilag International NV
ATC-kod:
A16AX06
INN (International namn):
miglustat
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
Gaucher Disease; Niemann-Pick Diseases
Terapeutiska indikationer:
Zavesca är avsett för oral behandling av vuxna patienter med mild till måttlig typ 1 Gauchers sjukdom. Zavesca får endast användas vid behandling av patienter för vilka enzymetersättningsterapi är olämpligt. Zavesca är indicerat för behandling av progressiva neurologiska manifestationer hos vuxna patienter och pediatriska patienter med Niemann-Pick typ C sjukdom.
Produktsammanfattning:
Revision: 32
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000435
Tillstånd datum:
2002-11-20
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000435

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

30-07-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

26-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

26-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

26-11-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Zavesca 100 mg kapslar

miglustat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zavesca är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zavesca

Hur du tar Zavesca

Eventuella biverkningar

Hur Zavesca ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zavesca är och vad det används för

Zavesca innehåller den aktiva substansen miglustat som tillhör en grupp läkemedel som påverkar

metabolism. Det används för att behandla två sjukdomar:

Zavesca används för att behandla mild till måttlig Gauchers sjudom typ 1 hos vuxna.

För Gauchers sjukdom typ 1, avlägsnas inte en substans kallad glukosylceramid från din kropp. Den

börjar inlagras i vissa celler som hör till kroppens immunsystem. Detta kan leda till lever- och

mjältförstoring, förändringar i blodet samt skelettsjukdom.

Gauchers sjukdom typ 1 behandlas normalt med enzymersättningsbehandling. Zavesca används

endast om patienten inte anses lämpad för behandling med enzymersättningsbehandling.

Zavesca används också för att behandla tilltagande neurologiska symptom vid

sjukdomen Niemann-Pick typ C hos vuxna och barn.

Om du har sjukdomen Niemann-Pick C lagras fetter, såsom glykosphingolipider i dina hjärnceller.

Detta kan leda till störningar i de neurologiska funktionerna såsom långsamma ögonrörelser, balans,

sväljförmåga, minnet och till kramper.

Zavesca verkar genom att hämma ett enzym som heter ”glukosylceramid syntetas”, vilket ansvarar

för det första steget i tillverkningen av de flesta glykosphingolipider.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zavesca

Ta inte Zavesca:

om du är allergisk mot miglustat eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zavesca

om du har någon njursjukdom

om du har någon leversjukdom

Din läkare kommer att utföra följande kontroller före och under behandling med Zavesca:

undersökning för att kontrollera nerverna i dina armar och ben

mätning av vitamin B

-värde.

följa din tillväxt om du är ett barn eller ungdom med sjukdomen Niemann-Pick typ C

kontrollera antalet blodplättar

Anledningen till dessa kontroller är att en del patienter har fått stickningar eller domningar i händer

och fötter eller minskat i vikt under behandling med Zavesca. Kontrollerna gör det lättare för läkaren

att avgöra om dessa problem är på grund av din sjukdom eller något du har haft sedan tidigare, eller

om de beror på biverkningar av Zavesca (för övriga upplysningar se avsnitt 4).

Om du får diarré, kan din läkare be dig att förändra din kost så att du minskar intaget av mjölksocker

och kolhydrater såsom sackaros (vanligt socker). Läkaren kan också be dig att inte ta Zavesca

tillsammans med mat. I vissa fall kan läkaren tillfälligt sänka din dos eller förskriva någon medicin

mot diarré (såsom loperamid). Om din diarré inte svarar på dessa åtgärder, eller om du har något

annat problem med magen, skall du rådfråga din läkare. I sådant fall kan din läkare besluta om

ytterligare utredningar.

Manliga patienter bör använda tillförlitlig preventivmetod under behandling med Zavesca och i

3 månader efter avslutad behandling.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar (under 18 år) med Gauchers sjukdom typ 1 för det är

inte känt om det fungerar mot den sjukdomen.

Andra läkemedel och Zavesca

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för läkare om du tar läkemedel som innehåller imiglukeras, som ibland används samtidigt

som Zavesca. De kan sänka mängden Zavesca i din kropp.

Graviditet, amning och fertilitet

Du bör inte ta Zavesca om du är gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kan ge dig mer

information. Du måste använda säker preventivmetod när du tar Zavesca. Amma inte när du tar

Zavesca.

Manliga patienter skall använda pålitliga preventivmetoder under behandling med Zavesca och 3

månader efter avslutad behandling.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Zavesca kan få dig att känna dig yr. Kör inte något fordon och använd inga verktyg eller maskiner

om du känner dig yr.

Zavesca innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Zavesca

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

För Gauchers sjukdom typ 1: för vuxna patienter är den vanliga dosen en kapsel (100 mg)

tre gånger om dagen (morgon, eftermiddag och kväll). Detta innebär en daglig maxdos på tre

kapslar (300 mg).

För sjukdomen Niemann-Pick typ C: För vuxna och ungdomar (över 12 år) är den vanliga

dosen två kapslar (200 mg) tre gånger om dagen (morgon, eftermiddag och kväll). Detta

innebär en daglig maxdos på 6 kapslar (600 mg).

För barn under 12 års ålder som har sjukdomen Niemann-Pick typ C kommer läkaren att anpassa

dosen.

Om du har problem med njurarna kan du få en lägre startdos. Din läkare kan sänka din dos t.ex. till

en kapsel (100 mg) en eller två gånger om dagen, om du lider av diarré under behandling med

Zavesca (se avsnitt 4). Din läkare talar om hur länge du kommer att behandlas.

Ta ut kapseln så här:

Avskilj vid perforeringarna

Dra pappret bakåt vid pilarna

Tryck läkemedlet genom folien

Zavesca kan tas med eller utan mat. Du bör svälja hela kapseln med ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Zavesca

Rådgör omedelbart med din läkare om du tagit fler kapslar än du borde. Zavesca har använts i

kliniska prövningar i doser som är tio gånger högre än den dos som rekommenderas: detta orsakade

en minskning av antalet vita blodkroppar och andra biverkningar liknade dem som beskrivs i avsnitt

Om du har glömt att ta Zavesca

Ta nästa kapsel vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zavesca

Sluta inte ta Zavesca utan att tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarligaste biverkningarna:

Vissa patienter har upplevt stickningar eller domningar i händer och fötter (vanligt

förekommande). Detta kan vara tecken på perifer neuropati på grund av biverkningar av Zavesca

eller på grund av redan existerande tillstånd. Din läkare kommer att utföra några kontroller före och

under behandling med Zavesca för att utvärdera detta (se avsnitt 2).

Om du upplever något av dessa symptom, rådfråga din läkare så snart som möjligt.

Om du får lättare skakningar, vanligtvis i händerna, rådfråga din läkare så snart som möjligt.

Dessa skakningar försvinner oftast utan att behandlingen måste avbrytas. Ibland behöver din läkare

minska dosen eller avbryta behandlingen med Zavesca, för att du ska bli av med skakningarna.

Mycket vanliga: (kan drabba mer än 1 av 10 personer)

De vanligaste biverkningarna är diarré, gaser, buk- (mag-) smärtor, viktminskning och minskad aptit.

Oroa dig inte om du minskar något i vikt när du börjar behandlingen med Zavesca. Vanligtvis

slutar man att minska i vikt när behandlingen fortgår.

Vanliga: (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

Vanliga biverkningar av behandlingen inkluderar huvudvärk, yrsel, parastesi (stickningar eller

domningar), onormal koordination, hypoestesi (nedsatt känsel), sura uppstötningar (halsbränna),

illamående, förstoppning och kräkningar, svullnad eller obehag från buken (magen) och

trombocytopeni (minskad nivå av blodplättar). De neurologiska symtomen och trombocytopenin kan

orsakas av den underliggande sjukdomen.

Andra möjliga biverkningar är muskelspasmer eller -svaghet, trötthet, frossa och allmän

sjukdomskänsla, depression, sömnsvårigheter, glömska och minskad libido.

De flesta patienter får en eller flera av dessa biverkningar, vanligtvis i början av behandlingen eller

periodvis under behandlingen. I de flesta fall är biverkningarna milda och försvinner ganska snabbt.

Om någon av dessa biverkningar orsakar problem rådgör med din läkare. Han eller hon kan då

minska dosen av Zavesca eller föreslå andra mediciner som kan hjälpa till att minska biverkningarna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zavesca ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är miglustat 100 mg.

De övriga innehållsämnena är:

Natriumstärkelseglykolat,

Povidon (K30),

Magnesiumstearat.

Gelatin,

Titandioxid (E171).

Svart järnoxid (E172)

Shellack.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zavesca är en vit 100 mg kapsel med "OGT 918" i svart tryck i änden och "100" i svart tryck på

sidan.

En kartong innehåller 4 tryckförpackningar med vardera 21 kapslar, vilket ger totalt 84 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Tillverkare:

Actelion Manufacturing GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Teл.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Τηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +43 1 610 300

España

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +48 22 237 60 00

France

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +421 232 408 400

Italia

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta

sjukdomar och behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zavesca 100 mg kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 100 mg miglustat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård

Vita kapslar med "OGT 918" i svart tryck i änden och "100" i svart tryck på sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zavesca är indicerat för oral behandling av vuxna patienter med mild till måttlig Gauchers sjukdom

typ 1. Zavesca skall endast användas för behandling av patienter för vilka

enzymersättningsbehandling inte är lämplig (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Zavesca är indicerat för behandling av progressiva neurologiska manifestationer hos vuxna och barn

med Niemann-Pick typ C (se avsnitt 4.4 och 4.5).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling skall ges av läkare med god kunskap om behandling av Gauchers sjukdom eller

Niemann-Pick typ C.

Dosering

Dosering för Gauchers sjukdom typ 1

Vuxna

Rekommenderad startdos för behandling av vuxna patienter med Gauchers sjukdom typ 1 är 100 mg

tre gånger per dag.

Tillfällig minskning av dosen till 100 mg en eller två gånger per dag kan vara nödvändig hos vissa

patienter pga diarré.

Pediatrisk population

Effekt för Zavesca för barn och ungdomar i åldern 0 till 17 år med Gauchers sjukdom typ 1 har inte

fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Dosering för Niemann-Pick typ C

Vuxna

Rekommenderad dos för behandling av vuxna med Niemann-Pick typ C är 200 mg tre gånger

daligen.

Pediatrisk population

Den rekommenderade dosen för behandling av ungdomar (12 år och äldre) med sjukdomen

Niemann-Pick typ C är 200 mg tre gånger dagligen.

Dosering hos patienter under 12 års ålder ska justeras baserat på kroppsyta , såsom beskrivs nedan:

Kroppsyta (m

Rekommenderad dos

1,25

200 mg tre gånger dagligen

0,88 – 1,25

200 mg två gånger dagligen

0,73 – 0,88

100 mg tre gånger dagligen

0,47 – 0,73

100 mg två gånger dagligen

0,47

100 mg en gång dagligen

Tillfällig minskning av dosen kan vara nödvändigt hos vissa patienter pga diarré.

Nyttan av behandling med Zavecsa för patienten ska utvärderas regelbundet (se avsnitt 4.4).

Det finns begränsad erfarenhet från användningen av Zavecsa hos patienter under 4 års ålder med

Niemann-Pick typ C.

Speciella populationer

Äldre

Erfarenhet saknas av användning av Zavesca till patienter över 70 år.

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiska data visar på ökad systemisk exponering för miglustat hos patienter med nedsatt

njurfunktion. Hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 och med kreatininclearance 50–

70 ml/min/1,73 m

, bör administrering inledas med en dos på 100 mg två gånger dagligen och hos

patienter med Niemann-Pick typ C med en dos på 200 mg två gånger dagligen (justerat för kroppsyta

hos patienter under 12 års ålder).

Hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 och med kreatininclearance 30–50 ml/min/1,73 m

, bör

administrering inledas med en dos på 100 mg en gång dagligen och hos patienter med Niemann-Pick

typ C med en dos på 100 mg två gånger dagligen (justerat för kroppsyta hos patienter under 12 års

ålder). Användning till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

< 30 ml/min/1,73 m

) rekommenderas inte (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Zavesca har inte utvärderats hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Administreringssätt

Zavesca kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Tremor

Omkring 37% av patienterna i kliniska studier av Gauchers sjukdom typ 1 och 58% av patienterna i

en klinisk studie av Niemann-Pick typ C rapporterade tremor under behandling. Vid Gauchers

sjukdom typ 1 beskrevs denna tremor som uttalad fysiologisk tremor i händerna. Tremor började

vanligtvis under den första månaden och försvann i många fall efter 1 till 3 månaders behandling.

Minskning av dosen kan vanligen lindra tremor inom några dagar, men ibland kan det vara

nödvändigt att avbryta behandlingen.

Gastrointestinala störningar

Gastrointestinala händelser, framförallt diarré, har setts hos mer än 80% av patienterna, antingen vid

påbörjande av behandlingen eller intermittent under behandlingen (se avsnitt 4.8). Mekanismen är

högst troligen en hämning av intestinala disackaridaser såsom sackaras-isomaltas i mag-tarmkanalen

som leder till minskad absorption av disackarider från födan. I klinisk praxis har man sett att

miglustat-inducerade gastrointestinala händelser kan svara på individualiserade kostförändringar (till

exempel minskning av intag av sackaros, laktos och andra kolhydrater), ändrad dosering av Zavesca

(mellan måltider istället för i samband med måltid) och/eller diarrébehandlingar med läkemedel

såsom loperamid. Hos vissa patienter kan tillfällig dosminskning bli nödvändig. Patienter med

kronisk diarré eller andra långvariga besvär från magtarmkanalen, som inte svarar på dessa

interventioner, skall undersökas enligt gängse klinisk praxis. Zavesca har inte utvärderats hos

patienter med signifikant mag-tarmsjukdom, inkluderande inflammatorisk tarmsjukdom, i

anamnesen.

Effekter på spermatogenes

Manliga patienter bör använda tillförlitlig preventivmetod under behandling med Zavesca. Försök

med råttor har visat att miglustat har negativ inverkan på spermatogenes och spermaparametrar samt

reducerar fertilitet (se avsnitt 4.6 och 5.3). Tills mer information finns tillgänglig ska därför manliga

patienter sluta ta Zavesca och att använda tillförlitlig preventivmetod i ytterligare 3 månader, innan

försök till befruktning görs.

Speciella populationer

Zavesca bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion pga

begränsad erfarenhet. Det finns ett nära samband mellan njurfunktion och clearance av miglustat.

Exponeringen för miglustat är märkbart ökad hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 5.2). För närvarande finns det inte tillräcklig klinisk erfarenhet av dessa patienter för att ge

dosrekommendationer. Användning av Zavesca hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min/1,73 m

) rekommenderas inte.

Gauchers sjukdom typ 1

Även om inga direkta jämförelser gjorts med enzymersättningsbehandling (ERT) hos tidigare

obehandlade patienter med Gauchers sjukdom typ 1, finns inget som tyder på en bättre effekt eller

säkerhet med Zavesca jämfört med ERT. ERT är standardbehandling vid vård av patienter som

kräver behandling för Gauchers sjukdom typ 1 (se avsnitt 5.1). Effektivitet och säkerhet för Zavesca

har inte specifikt utvärderats hos patienter med grav Gauchers sjukdom.

Regelbunden kontroll av vitamin B

-värdet rekommenderas, eftersom brist på vitamin B

är vanligt

förekommande hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1.

Fall av perifer neuropati har rapporterats hos patienter som behandlats med Zavesca med eller utan

samtidiga tillstånd såsom vitamin B

-brist och monoklonal gammopati. Perifer neuropati verkar vara

vanligare hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 jämfört med normalpopulationen. Alla patienter

bör genomgå neurologisk utvärdering såväl före behandlingsstart som under behandlingen.

Hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 rekommenderas monitorering av trombocytnivå. En lätt

minskning av trombocytnivåer utan samtidig blödning har setts hos patienter med Gauchers sjukdom

typ 1 som ställts om från ERT till Zavesca.

Niemann-Pick typ C

Nyttan av behandling med Zavesca avseende neurologiska manifestationer hos patienter med

Niemann-Pick typ C ska utvärderas regelbundet t.ex. var sjätte månad; fortsatt behandling ska

utvärderas efter minst ett års behandling med Zavesca.

Mild reduktion i trombocytnivån utan samband med blödning observerades hos vissa patienter med

Niemann-Pick typ C som behandlades med Zavesca. Hos patienter som ingick i den kliniska

prövningen hade 40%-50% av patienterna en trombocytnivå under den lägsta normalnivån vid

baseline. Uppföljning av trombocytnivåerna rekommenderas hos dessa patienter.

Pediatrisk population

Minskad tillväxt har rapporterats hos vissa barn med Niemann-Pick typ C i den tidigare fasen av

behandling med miglustat, då den initialt reducerade viktökningen kan vara förenad med eller följas

av en minskad tillväxt i längd. Tillväxt ska monitoreras hos barn och ungdomar under behandling

med Zavesca; nytta/risk balansen ska utvärderas på individuell basis avseende fortsatt behandling.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Begränsade data antyder att samtidig administrering av Zavesca och enzymersättning med

imiglukeras hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1 kan resultera i reducerad exponering för

miglustat (omkring 22% minskning av C

och 14% minskning av AUC observerades i en liten

parallellgruppstudie). Denna studie tyder även på att Zavesca har begränsad eller ingen effekt på

farmakokinetiken för imiglukeras.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med miglustat saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter, bl.a. dystoki (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd.

Miglustat passerar placenta. Zavesca skall inte användas under graviditet.

Amning

Det är inte känt om miglustat utsöndras i bröstmjölk. Zavesca skall inte tas under amning.

Fertilitet

Studier på råtta har visat att miglustat har en negativ påverkan på spermieparametrar (motilitet och

morfologi) och minskar därmed fertiliteten (se avsnitt 4.4 och 5.3). Tills ytterligare information är

tillgänglig, rekommenderas att innan man försöker att skaffa barn bör manliga patienter sluta

använda Zavesca och använda pålitlig preventivmetod under ytterligare 3 månader.

Preventivmedel skall användas av fertila kvinnor. Manliga patienter skall använda pålitliga

preventivmetoder under behandling med Zavesca (se avsnitt 4.4 och 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zavesca har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. En vanligt

rapporterad biverkning är yrsel och patienter som lider av yrsel bör inte framföra fordon eller

använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna som rapporterats i kliniska studier med Zavesca är diarré, flatulens,

buksmärtor, viktminskning och tremor (se avsnitt 4.4). Den vanligaste allvarliga reaktionen som

rapporterats vid behandling med Zavessca i kliniska prövningar är perifer neuropati (se avsnitt 4.4).

I 11 kliniska prövningar på olika indikationer behandlades 247 patienter med Zavesca i doser mellan

50-200 mg tre gånger dagligen, med en genomsnittlig behandlingstid på 2,1 år. Utav dessa patienter

hade 132 Gauchers sjukdom typ 1 och 40 hade Niemann-Pick typ C. Biverkningarna var generellt

milda till måttliga i svårighetsgrad och inträffade med samma frekvens för de indikationer och doser

som prövats.

Biverkningar i tabellform

Biverkningar från kliniska prövningar och spontanrapportering, som förekommit hos >1% av

patienterna, anges i tabellen nedan och är uppdelade efter organsystem och frekvens (mycket vanlig:

≥ 1/10, vanlig: ≥ 1/100, < 1/10, mindre vanlig: ≥ 1/1 000, < 1/100, sällsynt: ≥ 1/10 000, < 1/1 000,

mycket sällsynt: < 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

Blodet och lymfsystemet

Vanlig

Trombocytopeni

Metabolism och nutrition

Mycket vanlig

Viktminskning, minskad aptit

Psykiska störningar

Vanlig

Depression, insomnia, minskad libido

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanlig

Tremor

Vanlig

Perifer neuropati, ataxi, amnesi, parestesi, hypoestesi, huvudvärk, yrsel

Magtarmkanalen

Mycket vanlig

Diarré, gaser, magsmärtor,

Vanlig

Illamående, kräkning, mag-distension/obehag, förstoppning, dyspepsi

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanlig

Muskelspasm, muskelsvaghet

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanlig

Trötthet, asteni, frossa och allmän sjukdomskänsla

Undersökningar

Vanlig

Abnormal nervledningshastighet

Beskrivning av utvalda biverkningar

Viktminskning har rapporterats hos omkring 55% av patienterna. Den största prevalensen sågs efter

mellan 6 och 12 månaders behandling.

Zavesca har studerats på indikationer där vissa händelser, rapporterade som biverkningar, såsom

neurologiska och neuropsykologiska symtom/tecken, kognitiv dysfunktion och trombocytopeni

också kan vara orsakade av det underliggande tillståndet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via: det nationella rapporteringssystemet listat i

bilaga V.

4.9

Överdosering

Symptom

Inga akuta symptom på överdosering har påvisats. Zavesca har administrerats i doser upp till

3000 mg/dag i upp till sex månader hos HIV-positiva patienter i kliniska prövningar. Biverkningar

som observerats är bl.a. granulocytopeni, yrsel och parestesi. Leukopeni och neutropeni har också

observerats i en liknande grupp av patienter som fick 800 mg/dag eller högre doser.

Behandling

Vid överdos rekommenderas generell medicinsk vård.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning. ATC-kod:

A16AX06

Gauchers sjukdom typ 1

Gauchers sjukdom är en ärftlig ämnesomsättningssjukdom som orsakas av oförmåga att bryta ner

glukosylceramid, vilket leder till lysosomal inlagring av detta ämne och utbredd patologi. Miglustat

är en hämmare av glukosylceramid-syntetas, det enzym som ansvarar för det första steget i syntesen

av de flesta glykolipider. In vitro, hämmas syntesen av glykosylceramid av miglustat med IC

20-37 µM. Dessutom har en inhiberande effekt på ett icke-lysosomalt glykosylceramidas visats

exprimentellt in vitro. Den inhiberande effekten på glykosylceramidsyntesen utgör grunden för

substratreducerande behandling av Gauchers sjukdom.

Den viktigaste studien med Zavesca utfördes med patienter som inte kunde eller inte ville behandlas

med ERT. Anledningar till att inte behandlas med enzymersättning var bl.a. ovilja mot intravenös

infusion och svårigheter att hitta vener. Tjugoåtta patienter med mild till måttlig Gauchers sjukdom

typ 1 inkluderades i denna 12 månaders-, icke jämförande studie varav 22 patienter fullföljde

studien. Vid 12 månader var den genomsnittliga minskningen i leverns organvolym 12,1% och den

genomsnittliga minskningen i mjältens organvolym 19,0%. En genomsnittlig ökning av

hemoglobinkoncentrationen med 0,26 g/dl samt en genomsnittlig ökning av trombocytantal med

8,29 × 10

/l observerades. Arton patienter fortsatte sedan behandlingen med Zavesca i en frivillig

uppföljningsstudie. Kliniska fördelar utvärderades vid 24 och 36 månader hos 13 patienter. Efter

3 års kontinuerlig behandling med Zavesca var den genomsnittliga minskningen i leverns och

mjältens organvolym 17,5% respektive 29,6%. En genomsnittlig ökning av trombocytantal med

22,2 × 10

/l och en genomsnittlig ökning av hemoglobinkoncentration med 0,95 g/dl observerades.

I en andra öppen, kontrollerad studie randomiserades 36 patienter som behandlats i minst 2 år med

ERT till tre behandlingsgrupper: fortsatt behandling med imiglukeras, imiglukeras i kombination

med Zavesca eller övergång till Zavesca. Studien var en randomiserad jämförelse som pågick under

en 6-månadersperiod följt av 18 månaders fortsättning där alla patienter fick Zavecsa som

monoterapi. Under de första 6 månaderna hos de patienter som fick byta till Zavesca, var leverns och

mjältens organvolym samt hemoglobinvärdet oförändrat. Hos några patienter sågs minskat

trombocytantal och ökning i chitotriosidasaktivitet, vilket tyder på att behandling med enbart

Zavesca eventuellt inte upprätthåller samma kontroll av sjukdomsaktivitet hos alla patienter. 29

patienter fortsatte i uppföljningsperioden. Vid jämförelse med mätningarna vid 6 månader var

sjukdomens stabilitet oförändrad efter 18 och 24 månaders behandling med Zavesca i monoterapi (20

respektive 6 patienter). Ingen patient uppvisade någon snabb försämring av Gauchers sjukdom typ 1

efter att ha bytt till monoterapi med Zavesca.

En daglig totaldos på 300 mg Zavesca, uppdelad på tre doser, användes i de två ovanstående

studierna. Dessutom genomfördes en monoterapistudie med 18 patienter med en daglig totaldos på

150 mg. Resultaten tyder på reducerad effektivitet jämfört med en daglig totaldos på 300 mg.

I en öppen, icke jämförande, 2-årsstudie inkluderades 42 patienter med Gauchers sjukdom typ 1, som

hade erhållit minst 3 års ERT och som uppfyllde kriterierna för stabil sjukdom under minst 2 år.

Patienterna ställdes om till monoterapi med miglustat 100 mg tre gånger dagligen. Levervolymen

(primär effektvariabel) förblev oförändrad från baseline till slutet av behandlingen. Hos sex patienter

avslutades miglustatbehandlingen i förväg på grund av potentiell försämring av sjukdomen, enligt

definition i studien. Hos tretton patienter avbröts behandlingen på grund av biverkningar. Små

sänkningar i hemoglobin [–0,95 g/dl (95% CI: –1,38, –0,53)] och trombocyter [-44,1 × 10

/l (95%

CI: –57,6, –30,7)] sågs mellan baseline och slutet av studien. Tjugoen patienter fullföljde 24

månaders behandling med miglustat. Av dessa var 18 patienter vid baseline inom etablerade

terapeutiska mål för lever- och mjältvolym, hemoglobinvärden och trombocytantal, och 16 patienter

förblev inom alla dessa terapeutiska mål vid månad 24.

Benmanifestationer av Gauchers sjukdom typ 1 har utvärderats i 3 öppna kliniska studier hos

patienter som behandlats med miglustat 100 mg tre gånger dagligen i upp till 2 år (n=72). I en poolad

analys av okontrollerade data, ökade Z-värdet (Z-score) vid bestämning av benmineraldensitet i

ländryggen och lårbenshalsen med mer än 0,1 enheter från utgångsvärdet hos 27 (57%) repektive 28

(65%) patienter med longitudinella bendensitetsmätningar. Ingen förekomst av benkriser, avaskulär

nekros eller frakturer sågs under behandlingsperioden.

Niemann-Pick typ C

Niemann-Pick type C är en mycket ovanlig sjukdom, undantagslöst progressiv och slutligen dödlig

neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av ofullständig intracellulär lipidtransport. De

neurologiska manifestationerna anses vara sekundära till den onormla ansamlingen av

glykosphingolipider i neuronala och glia celler.

Data som bekräftar säkerhet och effect med Zavesca behandling av Niemann-Pick typ C kommer

från en prospektiv öppen klinisk prövning och en retrospektiv kartläggning. I den kliniska

prövningen inkluderades 29 vuxna och ungdomar i en 12-månaders kontrollerad fas, följd av en

förlängd behandlingsperiod med en total genomsnittlig duration av 3,9 år upp till 5,6 år. I tillägg

ingick 12 barn i en icke-kontrollerad sub-studie som i genomsnitt varade 3,1 år upp till 4,4 år. Bland

de 41 patienter som ingick i studien behandlades 14 med Zavesca i mer än 3 år. Kartläggningen

innefattade en fallserie med 66 patienter som behandlats med Zavesca, utanför den kliniska

prövningen, i medeltal 1,5 år. Båda grupperna innefattade barn, ungdomar och vuxna patienter med

ett åldersspann från 1 år till 43 år. Den vanligaste dosen av Zavesca hos vuxna patienter var 200 mg

tre gånger dagligen och justerades efter kroppsyta hos barn.

Totalt sett visar data att behandling med Zavecsa kan minska progressionen av kliniskt relevanta

neurologiska symptom hos patienter med Niemann-Pick typ C.

Nyttan av behandling med Zavesca avseende neurologiska manifestationer hos patienter med

Niemann-Pick typ C ska utvärderas regelbundet t.ex. var sjätte månad; fortsatt behandling ska

utvärderas efter minst ett års behandling med Zavesca, (se avsnitt 4.4).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiska parametrar för miglustat utvärderades hos friska försökspersoner, hos ett litet antal

patienter med Gauchers sjukdom typ 1, hos patienter med Fabrys sjukdom, HIV smittade patienter

och hos vuxna, ungdomar och barn med Niemann-Pick typ C eller Gauchers sjukdom typ 3.

Kinetiken hos miglustat verkar vara doslinjär och oberoende av tid. Hos friska försökspersoner

absorberas miglustat snabbt. Maximal plasmakoncentration uppnås omkring 2 timmar efter

administrering. Absolut biotillgänglighet har inte fastställts. Samtidigt intag av föda minskar

absorptionshastigheten (C

minskade med 36% och t

försköts 2 timmar). Detta har dock ingen

statistiskt signifikant betydelse för omfattningen av absorptionen av miglustat (AUC minskade med

14%).

Skenbar distributionsvolym av miglustat är 83 l. Miglustat binds inte till plasmaproteiner. Miglustat

utsöndras huvudsakligen via njurarna och återfinns som oförändrat läkemedel i urin motsvarande 70-

80% av dosen. Skenbar oral clearance (CL/F) är 230 ± 39 ml/min. Den genomsnittliga

halveringstiden är 6–7 timmar.

Efter administration av en dos med 100 mg

C-miglustat till friska försökspersoner återfanns 83%

av radioaktiviteten i urinen och 12% i feces. Flera metaboliter identifierades i urin och feces. Den

vanligast förekommande metaboliten i urin var miglustat glucuronid svarande för 5% av dosen.

Terminal halveringstid för radioaktivitet i plasma var 150 h, vilket tyder på närvaro av en eller flera

metaboliter med mycket lång halveringstid. Metaboliten som orsakar detta har inte identifierats men

kan ackumuleras och nå koncentrationer som överstiger de för miglustat vid steady-state.

Farmakokinetiken för miglustat är liknande hos vuxna patienter med Gauchers sjukdom typ 1 som

hos patienter med Niemann-Pick typ C jämfört med friska försökspersoner.

Pediatrisk population

Farmakokinetisk data inhämtades hos barn i åldrarna 3 till 15 år med Gauchers sjukdom typ 3 och

hos patienter med Niemann-Pick typ C i åldrarna 5 till 16 år. Dosering till barn med 200 mg tre

gånger dagligen, justerat för kroppsyta, resulterade i C

och AUC

värden som var ungefär två

gånger högre än de som uppnåtts efter 100 mg tre gånger dagligen hos patienter med Gauchers

sjudom typ 1, vilket överenstämmer med den dos-linjära farmakokinetiken hos miglustat. Vid

steady-state var koncentrationen av miglustat i cerebrospinalvätska hos sex Gaucher typ 3 patienter

31,4–67,2% av den i plasma.

Begränsade data från patienter med Fabrys sjukdom och nedsatt njurfunktion visade att CL/F

minskar med minskande njurfunktion. Trots att antalet studiepatienter med lätt till måttligt nedsatt

njurfunktion var relativt litet, tyder data på en ungefärlig minskning av CL/F på 40% respektive

60%, vid lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2). Data för grav njurfunktionsnedsättning

är begränsade till två patienter med kreatininclearance 18-29 ml/min och kan inte extrapoleras under

dessa värden. Dessa data tyder på en minskning av CL/F med minst 70% hos patienter med gravt

nedsatt njurfunktion.

Utifrån de olika data som finns tillgängliga har inget signifikant förhållande eller tydliga trender

observerats mellan miglustats farmakokinetiska parametrar och demografiska variabler (ålder, BMI,

kön eller folkgrupp).

Det finns inga data för farmakokinetiken hos patienter med nedsatt leverfunktion eller hos äldre

(> 70 år).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

De huvudsakliga effekterna, gemensamma för alla arter, var viktminskning, diarré och, vid högre

doser, skada på slemhinnan i mag-tarmsystemet (erosion och ulceration). Effekter hos djur vid doser

som gav en exponering liknande den eller något högre än den kliniska var dessutom: förändringar i

de lymfoida organen hos alla testade arter, förändringar i aminotransferaser, vakuolisering av

thyreoidea och pancreas, grå starr, nefropati och myokardförändringar hos råtta. Dessa fynd ansågs

vara sekundära och bero på försvagat allmäntillstånd.

Administrering av miglustat till han- och honråttor (Sprague-Dawley) via oral sondmatning under

2 år med doser på 30, 60 och 180 mg/kg/dag, resulterade i en ökad incidens av hyperplasi hos

testikulära interstitiella celler (Leydig celler) samt adenom hos hanråttor vid samtliga dosnivåer. Den

systemiska exponeringen vid den lägsta dosen, var under eller jämförbar med den som observerats

hos människa (baserat på AUC

) vid den rekommenderad humandos. En icke-effektnivå (No

Observed Effect Levels - NOEL) kunde inte fastställas och effekten var inte dosberoende. Det fanns

ingen substansrelaterad ökning av tumörer i något annat organ hos han- eller honråttor. Mekanistiska

studier visade en mekanism specifik för råtta, vilken bedöms ha liten relevans för människa.

Administrering av miglustat till han- och honmöss (CD1) via oral sondmatning i 2 år med doser på

210, 420, och 840/500 mg/kg/dygn (reducerad dos efter ett halvår) resulterade i en ökad incidens av

inflammatoriska och hyperplastiska förändringar i tjocktarmen hos djur av bägge könen. Baserat på

mg/kg/dag och korrigering för skillnader i fekal utsöndring, motsvarar doserna 8, 16 och 33/19

gånger den högsta rekommenderade dosen till människa (200 mg tre gånger dagligen). Karcinom i

tjocktarmen förekom sporadiskt vid alla doser med en statistiskt signifikant ökning i högdosgruppen.

Det kan inte uteslutas att dessa fynd har relevans för människa. Det fanns ingen läkemedelsrelaterad

ökning av tumörincidensen i något annat organ.

Miglustat visade inga mutagena eller klastogena effekter i en standarduppsättning av tester för

genotoxicitet.

Toxicitetsstudier med upprepad dosering i råtta visade effekter på epitelet i tubuli seminiferi i testis.

Andra studier påvisade förändringar i spermieparametrar (motilitet och morfologi), vilket

överensstämmer med den observerade nedsatta fertiliteten. Dessa effekter noterades vid

exponeringsnivåer liknande de vid klinisk användning men visade sig vara reversibla. Miglustat

påverkade embryo-/fosteröverlevnad hos råtta och kanin, dystoki rapporterades, ökade förluster efter

implantation och en ökad frekvens av vaskulära anomalier förekom hos kanin. Dessa effekter kan

delvis relateras till maternal toxicitet.

Förändringar i laktation observerades hos råtta av honkön vid en ettårsstudie. Mekanismen bakom

denna effekt är inte känd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Natriumstärkelseglykolat,

Povidon (K30),

Magnesiumstearat.

Kapselhölje

Gelatin,

Titandioxid (E171).

Kapseltryck

Svart järnoxid (E172),

Shellack.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/307451/2012

EMEA/H/C/000435

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zavesca

miglustat

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zavesca.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Zavesca?

Zavesca är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen miglustat. Det finns som kapslar

(100 mg).

Vad används Zavesca för?

Zavesca används för att behandla två ärftliga sjukdomar som påverkar kroppens sätt att hantera fett.

Båda sjukdomarna leder till att fettämnen som kallas glykosfingolipider inlagras i kroppen. Zavesca ges

för att behandla följande patienter:

Vuxna (18 år och äldre) med mild till måttlig Gauchers sjukdom typ 1. Patienter med denna

sjukdom lider brist på ett enzym kallat glukocerebrosidas, vilket leder till att en glykosfingolipid

kallad glukosylceramid inlagras i olika delar av kroppen, såsom mjälten, levern och skelettet.

Zavesca ges till patienter som inte kan få standardbehandlingen enzymersättningsterapi (ERT).

Patienter i alla åldrar med Niemann-Picks sjukdom typ C, en potentiellt livshotande sjukdom som

innebär att glykosfingolipiderna inlagras i cellerna i hjärnan och på andra ställen i kroppen.

Zavesca används för att behandla sjukdomens neurologiska symtom (symtom som drabbar

hjärnan och nerverna). Dessa innefattar nedsatt koordinationsförmåga, problem med sackaderade

(snabba) ögonrörelser som kan leda till nedsatt syn, försenad utveckling, svårigheter att svälja,

minskad muskeltonus, krampanfall och inlärningssvårigheter.

Zavesca

Page 2/3

Eftersom antalet patienter med dessa sjukdomar är litet betraktas sjukdomarna som sällsynta. Den

18 oktober 2000 klassificerades Zavesca som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta

sjukdomar) för Gauchers sjukdom typ 1 och den 16 februari 2006 för Niemann-Picks sjukdom typ C.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Zavesca?

Behandling med Zavesca ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av

Gauchers sjukdom eller Niemann-Picks sjukdom typ C.

Den rekommenderade startdosen för Gauchers sjukdom typ 1 är en kapsel tre gånger om dagen. För

Niemann-Picks sjukdom typ C är den två kapslar tre gånger om dagen för patienter som är 12 år och

äldre. För yngre patienter beror dosen på deras vikt och längd. Zavesca är avsett för långvarig

användning.

En lägre dos ska ges till patienter med nedsatt njurfunktion. Dosen ska också tillfälligt minskas till

patienter som får diarré. Mer information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Zavesca?

Den aktiva substansen i Zavesca, miglustat, hindrar ett enzym som kallas glukosylceramidsyntas från

att verka. Detta enzym medverkar i det första skedet av bildandet av glykosfingolipider. Genom att

hindra enzymet från att verka kan miglustat minska bildandet av glykosfingolipider i cellerna. Det

förväntas att detta fördröjer eller förhindrar utvecklingen av symtomen för Gauchers sjukdom typ 1

och minskar symtomen för Niemann-Picks sjukdom typ C.

Hur har Zavesca undersökts?

Zavesca undersöktes vid Gauchers sjukdom typ 1 i en huvudstudie på 28 vuxna med lindrig till måttlig

sjukdom som inte kunde eller inte ville behandlas med enzymersättning. Huvuddelen av studien pågick

i ett år, men 13 patienter fortsatte senare behandlingen med läkemedlet i ytterligare två år. I studien

undersöktes Zavescas effekt på leverns och mjältens storlek samt på blodbilden, t.ex. koncentrationen

av hemoglobin (det protein som finns i röda blodkroppar och som transporterar syre i kroppen) och

antalet blodplättar (komponenter som gör att blodet koagulerar).

Vid Niemann-Picks sjukdom typ C undersöktes Zavesca i en huvudstudie på 31 patienter av vilka 12

var under 12 år. I studien jämfördes effekterna av Zavesca som tillägg till standardbehandling med

effekterna av enbart standardbehandling. Huvudeffektmåttet var förändringen i hur snabbt patienterna

gjorde sackaderade horisontella ögonrörelser efter ett år. I studien tittade man dock också på andra

neurologiska symtom, t.ex. patienternas förmåga att svälja och deras intellektuella funktioner. Vissa

patienter behandlades i upp till fem och ett halvt år. Företaget lade också fram resultaten av en enkät

bland 66 patienter som behandlats med Zavesca.

Vilken nytta har Zavesca visat vid studierna?

I studien av Gauchers sjukdom typ 1 uppträdde en måttlig minskning av leverns storlek (12 procents

minskning) och av mjältens storlek (19 procents minskning) efter ett år. Blodbilden förbättrades också

något: i genomsnitt ökade hemoglobinnivåerna med 0,26 g per deciliter och antalet blodplättar ökade

med 8,29 miljoner per milliliter. Fördelarna med Zavesca kvarstod under tre år av kontinuerlig

behandling.

Zavesca

Page 3/3

I studien av Niemann-Picks sjukdom typ C förbättrades ögonrörelserna i ungefär lika stor utsträckning

hos patienter som behandlades med och utan Zavesca. Det fanns dock tecken på förbättring av

förmågan att svälja och de intellektuella funktionerna hos patienterna som behandlades med Zavesca.

Enkäten visade att Zavesca ledde till en stabilisering eller minskning av den takt i vilken symtomen

förvärrades hos ungefär tre fjärdedelar av patienterna.

Vilka är riskerna med Zavesca?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Zavesca (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

viktnedgång, minskad aptit, tremor (skakningar), diarré, gasbildning och buksmärtor (magont). En

fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Zavesca finns i bipacksedeln.

Zavesca får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot miglustat eller något annat

innehållsämne.

Varför har Zavesca godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Zavesca är större än riskerna och rekommenderade att Zavesca skulle

godkännas för försäljning.

Zavesca godkändes ursprungligen i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta

beror på att det endast fanns begränsad information vid tidpunkten för godkännandet eftersom

sjukdomarna är sällsynta. Eftersom företaget har redovisat den kompletterande information som

begärdes upphörde villkoret ”i undantagsfall” att gälla den 23 augusti 2012.

Mer information om Zavesca

Den 20 november 2002 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Zavesca som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Zavesca finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandena om Zavesca från Kommittén för särläkemedel finns på

EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

Gauchers sjukdom

Niemann-Picks sjukdom typ C

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2012.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen