Zarzio

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-10-2019

Aktiva substanser:
filgrastim
Tillgänglig från:
Sandoz GmbH
ATC-kod:
L03AA02
INN (International namn):
filgrastim
Terapeutisk grupp:
Immunstimulatorer,
Terapiområde:
Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer
Terapeutiska indikationer:
Minska varaktigheten av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och att minska varaktigheten av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följt av benmärgstransplantation anses vara utsatta för ökad risk av förlängd svår neutropeni. Säkerheten och effekten av filgrastim är lika hos vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi. Utnyttjande av perifert blod förstadier (PBPC). Hos barn och vuxna med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) på ≤0. 5 x 109/l, och en historia av allvarliga eller återkommande infektioner, långsiktig förvaltning av filgrastim är indicerat för att öka antalet neutrofila granulocyter och minska förekomsten och varaktigheten av infektioner-relaterade evenemang. Behandling av ihållande neutropeni (ANC ≤ 1. 0 x 109/l) hos patienter med avancerad HIV-in
Produktsammanfattning:
Revision: 18
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000917
Tillstånd datum:
2009-02-06
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000917

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

17-02-2009

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

17-02-2009

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Zarzio 30 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Zarzio 48 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Filgrastim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Zarzio är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Zarzio

Hur du använder Zarzio

Eventuella biverkningar

Hur Zarzio ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zarzio är och vad det används för

Zarzio är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar (granulocytkolonistimulerande faktor) och tillhör en

grupp av proteiner som kallas cytokiner. Tillväxtfaktorer är proteiner som produceras naturligt i

kroppen men de kan också tillverkas med bioteknik för att användas i läkemedel. Zarzio verkar genom

att stimulera benmärgen så att den bildar fler vita blodkroppar.

En minskning av antalet vita blodkroppar (neutropeni) kan uppträda av olika orsaker och försvagar

kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Zarzio stimulerar benmärgen att snabbt producera nya vita

blodkroppar.

Zarzio kan användas:

för att öka antalet vita blodkroppar efter behandling med kemoterapi i syfte att förhindra

infektioner,

för att öka antalet vita blodkroppar efter en benmärgstransplantation i syfte att förhindra

infektioner,

före högdos kemoterapi för att få benmärgen att producera fler stamceller som kan samlas in

och återföras till dig efter behandlingen. Dessa kan tas från dig eller från en donator.

Stamcellerna går sedan tillbaka till benmärgen och producerar blodkroppar,

för att öka antalet vita blodkroppar om du har svår kronisk neutropeni i syfte att förhindra

infektioner,

hos patienter med avancerad HIV-infektion i syfte att minska risken för infektioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Zarzio

Använd inte Zarzio

om du är allergisk mot filgrastim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zarzio.

Informera din läkare innan du påbörjar behandling

om du har:

osteoporos (benskörhet)

sicklecellanemi eftersom Zarzio kan orsaka sicklecellkris.

Informera omedelbart din läkare under behandling med Zarzio om du:

får ont i övre vänstra delen av buken (buksmärta), smärta under vänster revbensbåge eller i

vänster skulderbladsspets [detta kan vara symtom på förstorad mjälte (splenomegali) eller

möjligen brusten mjälte]

märker onormala blödningar eller blåmärken [detta kan vara symtom på minskat antal

blodplättar (trombocytopeni), vilket försämrar blodets förmåga att koagulera]

får plötsliga tecken på allergi som exempelvis utslag, klåda eller nässelutslag på huden, svullnad

av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, andfåddhet, väsande andning eller

svårighet att andas, eftersom detta kan vara tecken på en svår allergisk reaktion (överkänslighet).

får svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen eller brunfärgad urin eller om du märker att

du kissar mindre än vanligt (glomerulonefrit).

Inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen) har

rapporterats med frekvensen ”sällsynt” hos cancerpatienter och friska donatorer. Symtomen kan

innefatta feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade inflammatoriska markörer. Tala om

för din läkare om du upplever dessa symtom.

Minskat svar på filgrastim

Om du upplever att du inte längre svarar på filgrastimbehandlingen eller ditt behandlingssvar minskar

kommer läkaren att undersöka orsakerna till detta, bl.a. huruvida du har utvecklat antikroppar som

neutraliserar filgrastims verkan.

Läkaren kan vilja övervaka dig noga, se avsnitt 4 i bipacksedeln.

Om du är en patient med svår kronisk neutropeni kan du löpa risk att utveckla blodcancer (leukemi,

myelodysplastiskt syndrom [MSD]). Du bör prata med läkaren om din risk att utveckla blodcancer och

vilka tester som bör göras. Om du utvecklar eller löper risk att utveckla blodcancer, ska du inte

använda Zarzio om inte läkaren säger åt dig att göra det.

Om du är stamcellsdonator måste du vara mellan 16 och 60 år.

Var särskilt försiktig med andra produkter som stimulerar vita blodkroppar

Zarzio tillhör en grupp läkemedel som stimulerar produktionen av vita blodkroppar.

Sjukvårdpersonalen bör alltid anteckna exakt vilken produkt du använder.

Andra läkemedel och Zarzio

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Zarzio har inte testats på gravida eller ammande kvinnor.

Zarzio rekommenderas inte under graviditet.

Det är viktigt att du talar om för din läkare om du:

är gravid eller ammar

tror att du kan vara gravid

planerar att skaffa barn.

Informera läkaren om du blir gravid under behandlingen med Zarzio.

Om läkaren inte ger dig andra anvisningar måste du sluta amma om du använder Zarzio.

Körförmåga och användning av maskiner

Zarzio kan ha en mindre påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det här

läkemedlet kan orsaka yrsel. Det är klokt att vänta och se hur du mår efter att du har tagit Zarzio och

innan du framför fordon eller använder maskiner.

Zarzio innehåller sorbitol

Zarzio innehåller sorbitol (E420).

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) har hereditär fruktosintolerans, en sällsynt,

ärftlig sjukdom, ska du (eller ditt barn) inte använda detta läkemedel. Patienter med hereditär

fruktosintolerans kan inte bryta ner fruktos, vilket kan orsaka allvarliga biverkningar.

Kontakta läkare innan du använder detta läkemedel om du (eller ditt barn) har hereditär

fruktosintolerans, eller om ditt barn inte längre kan äta söt mat eller dryck utan att må illa, kräks eller

känner obehag så som uppblåsthet, magkramper eller diarré.

3.

Hur du använder Zarzio

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Hur ges Zarzio och hur mycket ska jag ta?

Zarzio ges vanligen som en daglig injektion i vävnaden alldeles under huden (så kallad subkutan

injektion). Det kan också ges som en långsam injektion i venen (så kallad intravenös infusion). Den

vanliga dosen varierar beroende på din sjukdom och vikt. Läkaren kommer att tala om hur mycket

Zarzio du ska ta.

Patienter som genomgår benmärgstransplantation efter kemoterapi:

Du får normalt din första dos Zarzio minst 24 timmar efter kemoterapin och minst 24 timmar efter att

du har genomgått benmärgstransplantation.

Du, eller personer som sköter om dig, kan få utbildning i hur man ger en subkutan injektion så att du

kan fortsätta med din behandling hemma. Du ska dock inte försöka göra detta om du inte först har fått

ordentlig utbildning av vårdpersonal.

Hur länge behöver jag ta Zarzio?

Du behöver ta Zarzio tills antalet vita blodkroppar är normalt. Blodprover kommer att tas regelbundet

för att kontrollera antalet vita blodkroppar i kroppen. Läkaren kommer att tala om hur länge du

behöver ta Zarzio.

Användning för barn

Zarzio används för att behandla barn som får kemoterapi eller som har mycket lågt antal vita

blodkroppar (neutropeni). Dosen för barn som får kemoterapi är densamma som för vuxna.

Om du använt för stor mängd av Zarzio

Öka inte den dos läkaren har gett dig. Om du tror att du har injicerat mer Zarzio än du borde, kontakta

läkare så snart som möjligt.

Om du har glömt att använda Zarzio

Om du har missat en injektion eller injicerat för lite ska du kontakta din läkare så snart som möjligt. Ta

inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver

inte få dem.

Berätta omedelbart för din läkare

under behandling

:

om du får en allergisk reaktion med kraftlöshet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad i

ansiktet (anafylaxi), hudutslag, kliande utslag (urtikaria), svullnad i ansiktet, läppar, mun, tunga

eller hals (angioödem) eller andfåddhet (dyspné).

om du drabbas av hosta, feber och andningssvårigheter (dyspné), eftersom detta kan vara tecken

på akut andnödssyndrom (ARDS).

om du får ont i övre vänstra delen av buken (buksmärta), smärta under vänster revbensbåge eller

i skulderbladsspetsen, eftersom det kan bero på problem med mjälten [förstoring av mjälten

(splenomegali) eller brusten mjälte].

om du behandlas för svår kronisk neutropeni och har blod i urinen (hematuri). Läkaren kan testa

urinen regelbundet om du får denna biverkning eller om protein påvisas i urinen (proteinuri).

om du får någon eller några av följande biverkningar:

svullnader eller vätskeansamlingar, vilket kan vara förknippat med att urinering sker mer

sällan än vanligt, andningssvårigheter, svullen buk och känsla av övermättnad samt

allmän trötthetskänsla. Dessa symtom utvecklas ofta snabbt.

Dessa symtom kan vara tecken på ett tillstånd som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som

gör att blod läcker från små blodkärl ut i kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.

om du får några av följande symtom:

feber eller frossa eller känner dig mycket kall, hög hjärtfrekvens, förvirring eller

desorientering, andfåddhet, extrem smärta eller obehag och klibbig eller svettig hud.

De här kan vara symtom på ett tillstånd som kallas ”sepsis” (kallas även ”blodförgiftning”), en

allvarlig infektion med inflammatorisk respons i hela kroppen som kan vara livshotande och

som måste behandlas omedelbart.

om du får njurskada (glomerulonefrit). Njurskada har setts hos patienter som får filgrastim.

Kontakta omedelbart läkare om du får svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen eller

brunfärgad urin eller om du märker att du kissar mindre än vanligt.

En vanlig biverkning vid användning av filgrastim är smärta i muskler eller skelett (muskuloskeletal

smärta), som kan lindras med vanliga smärtstillande läkemedel (analgetika). Hos patienter som

genomgår stamcells- eller benmärgstransplantation kan transplantat-mot-värdsjukdom (GvHD)

förekomma – detta är en reaktion hos donatorcellerna mot patienten som mottar transplantatet; tecken

och symtom är utslag på handflatorna och fotsulorna och sår i munnen, tarmen, levern, huden eller

ögonen, lungorna, vagina och leder. En biverkning som är mycket vanlig hos friska stamcellsdonatorer

är ökat antal vita blodkroppar (leukocytos) och minskat antal trombocyter, vilket försämrar blodets

förmåga att koagulera (trombocytopeni), din läkare kommer att kontrollera detta.

Mycket vanliga biverkningar

(ses hos fler än 1 av 10 personer)

minskat antal blodplättar, vilket minskar blodets förmåga att koagulera (trombocytopeni)

litet antal röda blodkroppar (anemi)

huvudvärk

diarré

kräkning

illamående

onormalt håravfall eller håruttunning (alopeci)

trötthet (utmattning)

ömhet och svullnad i slemhinnan i matsmältningskanalen som går från munnen till anus

(slemhinneinflammation)

feber (pyrexi).

Vanliga biverkningar

(ses hos upp till 1 av 10 personer)

inflammation i lungan (bronkit)

övre luftvägsinfektion

urinvägsinfektion

minskad aptit

insomningsproblem (insomnia)

yrsel

nedsatt känslighet, särskilt i huden (hypestesi)

stickningar eller domningar i händer eller fötter (parestesi)

lågt blodtryck (hypotoni)

högt blodtryck (hypertoni)

hosta

blodig upphostning (hemoptys)

smärta i munnen och halsen (orofaryngeal smärta)

näsblod (epistaxis)

förstoppning

smärta i munnen

förstorad lever (hepatomegali)

utslag

hudrodnad (erytem)

muskelspasm

smärta vid urinering (dysuri)

bröstsmärta

smärta

allmän svaghetskänsla (asteni)

allmän sjukdomskänsla

svullna händer och fötter (perifert ödem)

ökning av vissa enzymer i blodet

förändringar i blodets kemiska sammansättning

transfusionsreaktion

Mindre vanliga biverkningar

(ses hos upp till 1 av 100 personer)

ökat antal vita blockroppar (leukocytos)

allergisk reaktion (överkänslighet)

avstötning av transplanterad benmärg (transplantat mot värdsjukdom)

höga nivåer av urinsyra i blodet, vilket kan orsaka gikt (hyperurikemi) (förhöjd halt av urinsyra

i blodet)

leverskada på grund av blockering av de små venerna i levern (venocklusiv sjukdom)

lungor som inte fungerar som de ska vilket leder till andfåddhet (andningssvikt)

svullnad och/eller vätska i lungorna (lungödem)

lunginflammation (interstitiell lungsjukdom)

avvikelser på lungröntgen (lunginfiltration)

blödning i lungan (lungblödning)

minskat syreupptag i lungan (hypoxi)

ojämnt hudutslag (läkemedelsutslag)

sjukdom som gör skelettet mindre tätt, så att det blir svagare, skörare och bryts lättare

(osteoporos)

reaktion vid injektionsstället

Sällsynta biverkningar

(ses hos upp till 1 av 1 000 personer):

svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellkris)

plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

smärta och svullnad i lederna som liknar gikt (pseudogikt)

förändringar i hur kroppen reglerar vätska vilket kan leda till svullnad (vätskevolymrubbning)

inflammation i blodkärlen i huden (kutan vaskulit)

plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma sår på armar och ben och ibland i ansiktet och på

halsen med feber (Sweets syndrom)

förvärrad reumatoid artrit

ovanliga förändringar i urinen

minskad bentäthet

inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen),

se avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zarzio ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på sprutans etikett efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2–8 °C).

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Oavsiktlig nedfrysning skadar inte Zarzio.

Sprutan kan tas ut ur kylskåpet och lämnas i rumstemperatur under en enstaka period av

maximalt 72 timmar (dock inte över 25 ºC). Vid slutet av denna period ska produkten inte sättas

tillbaka i kylskåp utan skall kasseras.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker missfärgning, grumlighet eller partiklar, vätskan ska

vara klar och färglös till svagt gulaktig.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är filgrastim.

Zarzio 30 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta: En

förfylld spruta innehåller 30 ME filgrastim i 0,5 ml motsvarande 60 ME/ml.

Zarzio 48 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta: En

förfylld spruta innehåller 48 ME filgrastim i 0,5 ml motsvarande 96 ME/ml.

Övriga innehållsämnen är glutaminsyra, sorbitol (E420), polysorbat 80 och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zarzio är en klar, färglös till svagt gulaktig lösning för injektion eller infusion, i förfylld spruta.

Zarzio finns tillgängligt i förpackningar innehållande 1, 3, 5 eller 10 förfyllda sprutor med

injektionsnål och med eller utan nålskydd.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Österrike

Tillverkare

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Österrike

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA)

webbplats: http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruktioner för hur du ger dig själv en injektion

Detta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion av Zarzio.

Det är viktigt att

du inte försöker ge dig själv en injektion om du inte har fått specialutbildning av din läkare eller

sköterska.

Zarzio tillhandahålls med eller utan nålskydd och din läkare eller sköterska kommer att

visa hur du använder det. Om du är osäker på hur du ger injektionen eller om du har några frågor, be

din läkare eller sköterska om hjälp.

Tvätta händerna.

Ta ut en spruta från förpackningen och ta av skyddet från injektionsnålen. Sprutorna har

graderingsringar för att det vid behov ska gå att använda en del av innehållet. Varje

graderingsring motsvarar volymen 0,1 ml. Om endast en del av innehållet ska användas,

avlägsna den oönskade volymen före injektionen.

Tvätta huden på injektionsstället med en sprittork.

Skapa ett hudveck genom att nypa ihop huden mellan tummen och pekfingret.

Stick in nålen i hudvecket med en snabb, bestämd rörelse. Injicera Zarzio-lösningen så som

läkaren har visat dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Förfylld spruta utan nålskydd

Medan du hela tiden nyper ihop huden trycker du sakta och jämnt in kolven.

När du har injicerat vätskan, drar du ut nålen och släpper huden.

Lägg den använda sprutan i avfallsbehållaren. Använd varje spruta till endast

en injektion.

Förfylld spruta med nålskydd

Samtidigt som du hela tiden nyper ihop huden, trycker du sakta och jämnt in

kolven tills du har injicerat hela dosen och kolven inte kan tryckas in

ytterligare. Släpp inte trycket på kolven!

När vätskan har injicerats drar du ut nålen samtidigt som du håller kvar

trycket på kolven och därefter släpper du huden.

Släpp kolven. Nålens säkerhetsskydd glider snabbt fram och täcker nålen.

Kasta överblivet läkemedel och använt material. Använd varje spruta till

endast en injektion.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar ska användas.

Oavsiktlig exponering för frystemperaturer påverkar inte stabiliteten hos Zarzio negativt.

Zarzio innehåller inget konserveringsmedel: Beroende på den möjliga risken för mikrobiell

kontaminering är Zarzio sprutor endast avsedda för engångsbruk.

Spädning före administrering (valfritt)

Vid behov kan Zarzio spädas i glukoslösning 50 mg/ml (5 %). Zarzio får inte spädas med

natriumkloridlösningar.

Lösningen ska aldrig spädas till en slutkoncentration som är lägre än 0,2 ME/ml (2 μg/ml).

För patienter som behandlas med filgrastim som spätts till koncentrationer < 1,5 ME/ml (15 μg/ml),

bör humant serumalbumin (HSA) tillsättas till en slutkoncentration på 2 mg/ml.

Exempel: Vid en slutlig volym på 20 ml då totaldosen av filgrastim är lägre än 30 ME (300 μg) bör

man tillsätta 0,2 ml humant serumalbumin av en lösning på 200 mg/ml (20 %) i enlighet med Ph. Eur.

Om spädning sker i glukoslösning 50 mg/ml (5 %) är filgrastim kompatibelt med glas och flera olika

plaster, däribland polyvinylklorid, polyolefin (sampolymer av polypropen och polyeten) och

polypropen.

Efter spädning: Den utspädda infusionslösningen har visat kemisk och fysikalisk stabilitet i 24 timmar

vid 2–8 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda lösningen användas omedelbart. Om den

utspädda lösningen inte används omedelbart, är förvaringstider och förvaringsförhållanden före

användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2–8 °C, såvida inte

spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Användning av förfylld spruta med nålskydd

Nålens säkerhetsskydd täcker nålen efter injektion för att förhindra nålstickskada. Detta påverkar inte

normal hantering av sprutan. Tryck in kolven långsamt och jämnt tills hela dosen har injicerats och

kolven inte kan tryckas in ytterligare. Samtidigt som trycket på kolven bibehålls, avlägsnas sprutan

från patienten. Nålens säkerhetsskydd täcker nålen när kolven släpps.

Användning av förfylld spruta utan nålskydd

Administrera dosen på brukligt sätt.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zarzio 30 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Zarzio 48 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Zarzio 30 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta

En ml lösning innehåller 60 miljoner enheter (ME) (ekvivalent med 600 mikrogram [μg]) filgrastim*.

En förfylld spruta innehåller 30 ME (ekvivalent med 300 μg) filgrastim i 0,5 ml.

Zarzio 48 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta

En ml lösning innehåller 96 miljoner enheter (ME) (ekvivalent med 960 mikrogram [μg]) filgrastim*.

En förfylld spruta innehåller 48 ME (ekvivalent med 480 μg) filgrastim i 0,5 ml.

* rekombinant metionylerad human granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) framställd med

rekombinant DNA-teknik i

E. coli

Hjälpämne med känd effekt

En ml lösning innehåller 50 mg sorbitol (E420).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta (injektion eller infusion)

Klar, färglös till svagt gulaktig lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Filgrastim är indicerat för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril

neutropeni hos patienter som behandlas med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet

(med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och för att

reducera durationen av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följd av

benmärgstransplantation och som bedöms ha ökad risk för förlängd svår neutropeni.

Säkerheten och effekten av filgrastim är densamma för vuxna och barn som får cytotoxisk

kemoterapi.

Mobilisering av perifera blodstamceller (PBSC).

Hos patienter, barn eller vuxna, med svår medfödd, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett

absolut neutrofilantal (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l, och en anamnes av svåra eller återkommande

infektioner, är långtidsbehandling med filgrastim indicerad för att öka neutrofilantalet och

minska incidensen och durationen av infektionsrelaterade händelser.

Behandling av ihållande neutropeni (ANC ≤ 1,0 x 10

/l) hos patienter med avancerad HIV-

infektion för att reducera risken för bakteriella infektioner när andra alternativ för att hantera

neutropeni är olämpliga.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med filgrastim bör endast ske i samarbete med en onkologiklinik som har erfarenhet av

behandling med G-CSF och hematologi, och som har tillgång till nödvändiga diagnostiska hjälpmedel.

Mobilisering och aferes bör utföras i samarbete med en onkologi-/hematologiklinik med tillräcklig

erfarenhet inom detta område och där övervakningen av hematopoetiska stamceller kan göras på ett

korrekt sätt.

Etablerad cytotoxisk kemoterapi

Dosering

Rekommenderad dos av filgrastim är 0,5 ME/kg/dag (5 μg/kg/dag). Den första dosen av filgrastim ska

administreras minst 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi. I randomiserade kliniska prövningar

användes en subkutan dos på 230 μg/m

/dag (4,0 till 8,4 μg/kg/dag).

Daglig behandling med filgrastim bör fortsätta tills den förväntade lägsta neutrofilnivån har passerats

och neutrofilantalet har normaliserats. Efter etablerad kemoterapi av solida tumörer, lymfom och

lymfoid leukemi förväntas att durationen av den behandling som krävs för att uppfylla dessa kriterier

kommer att vara upp till 14 dagar. Efter induktions- och konsolideringsbehandling av akut myeloisk

leukemi kan behandlingstiden vara betydligt längre (upp till 38 dagar) beroende på typ, dos och

schema för den aktuella cytotoxiska kemoterapin.

Hos patienter som får cytotoxisk kemoterapi ser man normalt en kortvarig ökning av neutrofilantalet

1–2 dagar efter påbörjad filgrastimbehandling. För ett bestående terapisvar, bör

filgrastimbehandlingen dock inte avbrytas förrän den förväntade lägsta nivån har passerats och

neutrofilantalet har normaliserats. För tidigt avbrytande av filgrastimbehandlingen, före tidpunkten för

förväntad lägsta neutrofilnivå, rekommenderas inte.

Administreringssätt

Filgrastim kan ges som en daglig subkutan injektion eller som en daglig intravenös infusion spädd

med 5 % glukoslösning administrerad under 30 minuter (se avsnitt 6.6). Den subkutana

administreringsvägen föredras i de flesta fall. Det finns vissa belägg från en studie med

endosadministrering som tyder på att intravenös tillförsel kan förkorta effektdurationen. Den kliniska

relevansen av detta fynd vid upprepad dosering är inte klarlagd. Valet av administreringssätt ska göras

med tanke på individuella kliniska omständigheter.

Patienter som behandlas med myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation

Dosering

Rekommenderad startdos av filgrastim är 1,0 ME/kg/dag (10 μg/kg/dag). Den första dosen av

filgrastim ska administreras minst 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi och minst 24 timmar efter

benmärgstransplantation.

När den lägsta neutrofilnivån har passerats, ska den dagliga dosen av filgrastim titreras mot

neutrofilsvaret enligt följande:

Antal neutrofiler

Dosjustering av filgrastim

> 1,0 x 10

/l i 3 dagar i följd

Reducera till 0,5 ME/kg/dag (5 μg/kg/dag)

Om ANC därefter förblir > 1,0 x 10

/l i

ytterligare 3 dagar i följd:

Avsluta behandlingen med filgrastim

Om ANC sjunker till < 1,0 x 10

/l under behandlingsperioden, bör dosen av filgrastim

stegvis höjas igen enligt ovan

ANC = absolut neutrofiltal

Administreringssätt

Filgrastim kan ges som 30 minuters eller 24 timmars intravenös infusion, eller som 24 timmars

kontinuerlig subkutan infusion. Filgrastim ska spädas i 20 ml 5 % glukoslösning (se avsnitt 6.6).

För mobilisering av PBSC hos patienter som genomgår myelosuppressiv eller myeloablativ terapi

följd av autolog PBSC-transplantation

Dosering

Rekommenderad dos av filgrastim vid mobilisering av PBSC med enbart filgrastim är 1,0 ME/kg/dag

(10 μg/kg/dag) i 5–7 dagar i följd. Tidpunkt för leukaferes: 1 eller 2 leukafereser på dag 5 och 6 är ofta

tillräckligt. Under vissa förhållanden kan ytterligare leukafereser vara nödvändiga. Dosering av

filgrastim bör fortsätta fram till den sista leukaferesen.

Rekommenderad dos av filgrastim vid mobilisering av PBSC efter myelosuppressiv kemoterapi är

0,5 ME/kg/dag (5 μg/kg/dag) från första dagen efter avslutad kemoterapi tills den förväntade lägsta

neutrofilnivån har passerats och neutrofilantalet har normaliserats. Leukaferes bör göras under den

period då ANC ökar från < 0,5 x 10

/l till > 5,0 x 10

/l. För patienter som inte har fått omfattande

kemoterapi är oftast en leukaferes tillräcklig. Under andra förhållanden rekommenderas ytterligare

leukafereser.

Administreringssätt

Filgrastim för PBSC-mobilisering när det används som monoterapi:

Filgrastim kan ges som 24 timmars subkutan kontinuerlig infusion eller subkutan injektion. För

infusioner ska filgrastim spädas i 20 ml 5 % glukoslösning (se avsnitt 6.6).

Filgrastim för PBSC-mobilisering efter myelosuppressiv kemoterapi:

Filgrastim ska ges som subkutan injektion.

För mobilisering av PBSC hos friska donatorer före allogen PBSC-transplantation

Dosering

För mobilisering av PBSC hos friska donatorer bör filgrastim ges i dosen 1,0 ME/kg/dag

(10 μg/kg/dag) i 4–5 dagar i följd. Leukaferes ska påbörjas dag 5 och vid behov fortsätta till dag 6 för

att samla in 4 x 10

CD34

-celler/kg av mottagarens kroppsvikt.

Administreringssätt

Filgrastim ska ges som subkutan injektion.

Patienter med svår kronisk neutropeni

Dosering

Medfödd neutropeni:

Rekommenderad startdos är 1,2 ME/kg/dag (12 μg/kg/dag) som engångsdos eller uppdelad på flera

doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni:

Rekommenderad startdos är 0,5 ME/kg/dag (5 μg/kg/dag) som engångsdos eller uppdelad på flera

doser.

Dosjustering:

Filgrastim bör administreras dagligen som subkutan injektion tills ett neutrofilantal på över 1,5 x 10

har uppnåtts och kan bibehållas. När svar har erhållits, bör lägsta effektiva dos som behövs för att

bibehålla denna nivå fastställas. Det krävs daglig administrering under lång tid för att bibehålla ett

adekvat neutrofilantal. Efter 1–2 veckors behandling kan den initiala dosen fördubblas eller halveras,

beroende på patientens terapisvar. Därefter kan dosen justeras individuellt varje eller varannan vecka

för att hålla det genomsnittliga neutrofilantalet mellan 1,5 x 10

/l och 10 x 10

/l. En snabbare

dosökning kan övervägas hos patienter med svåra infektioner. I kliniska prövningar hade 97 % av de

patienter som svarade på behandlingen ett fullständigt svar vid doser ≤ 24 μg/kg/dag.

Långtidssäkerheten vid behandling med filgrastim i doser över 24 μg/kg/dag hos patienter med svår

kronisk neutropeni har inte fastställts.

Administreringssätt

Medfödd, idiopatisk eller cyklisk neutropeni: Filgrastim ska ges som subkutan injektion.

Patienter med HIV-infektion

Dosering

För att upphäva neutropeni:

Rekommenderad startdos av filgrastim är 0,1 ME/kg/dag (1 μg/kg/dag) med titrering upp till maximalt

0,4 ME/kg/dag (4 μg/kg/dag) tills ett normalt neutrofilantal har uppnåtts och kan bibehållas

(ANC > 2,0 x 10

/l). I kliniska studier svarade > 90 % av patienterna på dessa doser med upphävd

neutropeni inom en mediantid på 2 dagar.

Hos ett litet antal patienter (< 10 %) krävdes doser på upp till 1,0 ME/kg/dag (10 μg/kg/dag) för att

upphäva neutropenin.

För att bibehålla normalt neutrofilantal:

När neutropenin är upphävd, bör lägsta effektiva dos för att bibehålla ett normalt neutrofilantal

fastställas. Initial dosjustering till alternerade dagliga doser med 30 ME/dag (300 μg/dag)

rekommenderas. Beroende på patientens ANC kan ytterligare dosjustering vara nödvändig för att

bibehålla neutrofilantalet på > 2,0 x 10

/l. I kliniska studier krävdes dosering med

30 ME/dag (300 μg/dag) i 1–7 dagar per vecka för att bibehålla ANC på > 2,0 x 10

/l, med

mediandosfrekvensen 3 dagar per vecka. Långtidsbehandling kan krävas för att bibehålla ANC på

> 2,0 x 10

Administreringssätt

För att upphäva neutropeni eller bibehålla normalt neutrofilantal: Filgrastim ska ges som subkutan

injektion.

Äldre

Kliniska prövningar med filgrastim har omfattat ett litet antal äldre patienter. Dock har inga särskilda

studier genomförts hos denna åldersgrupp och därför kan inte specifika doseringsrekommendationer

ges.

Nedsatt njurfunktion

I studier med filgrastim hos patienter med svårt nedsatt njur- eller leverfunktion uppvisar filgrastim en

liknande farmakokinetisk och farmakodynamisk profil som den som setts hos friska individer.

Dosjustering behövs inte under dessa förhållanden.

Pediatrisk användning vid svår kronisk neutropeni eller cancer

Sextiofem procent av de patienter som studerades i prövningsprogrammet för svår kronisk neutropeni

var under 18 års ålder. Effekten av behandlingen var tydlig i denna åldersgrupp, som omfattade flest

patienter med medfödd neutropeni. Det fanns inga skillnader i säkerhetsprofilerna för pediatriska

patienter som behandlades för svår kronisk neutropeni.

Data från kliniska studier med pediatriska patienter indikerar att säkerheten och effekten av filgrastim

är densamma hos både vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi.

Doseringsrekommendationerna för pediatriska patienter är desamma som för vuxna som får

myelosuppressiv cytotoxisk kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Varningar och försiktighet för samtliga indikationer

Överkänslighet

Överkänslighet, inklusive anafylaktiska reaktioner, som inträffat vid initial eller påföljande behandling

har rapporterats hos patienter som behandlats med filgrastim. Sätt ut Zarzio permanent för patienter

med kliniskt signifikant överkänslighet. Administrera inte Zarzio till patienter med överkänslighet mot

filgrastim eller pegfilgrastim i anamnesen.

Pulmonella biverkningar

Pulmonella biverkningar, särskilt interstitiell lungsjukdom, har rapporterats efter administrering av

G-CSF. Patienter som nyligen har haft lunginfiltrat eller pneumoni kan löpa större risk. Debut av

pulmonella symtom, såsom hosta, feber och dyspné, tillsammans med radiologiska tecken på

pulmonella infiltrat och försämrad lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut andnödssyndrom

(ARDS). I dessa fall bör administreringen av filgrastim avbrytas och lämplig behandling ges.

Glomerulonefrit

Glomerulonefrit har rapporterats hos patienter som fått filgrastim eller pegfilgrastim. Generellt

avklingade glomerulonefrit efter dossänkning eller utsättning av filgrastim eller pegfilgrastim.

Kontroller med urinanalys rekommenderas.

Kapillärläckagesyndrom

Kapillärläckagesyndrom, som kan vara livshotande om inte behandling sätts in omedelbart, har

rapporterats efter administrering av granulocytkolonistimulerande faktor. Det utmärks av hypotoni,

hypoalbuminemi, ödem och hemokoncentration. Patienter som utvecklar symtom på

kapillärläckagesyndrom ska övervakas noga och ges symtomatisk standardbehandling, vilket kan

innebära intensivvård (se avsnitt 4.8).

Splenomegali och mjältruptur

Normalt asymtomatiska fall av splenomegali och fall av mjältruptur har rapporterats hos patienter efter

administrering av filgrastim. Några fall av mjältruptur hade dödlig utgång. Därför ska mjältstorleken

noggrant övervakas (t.ex. klinisk undersökning, ultraljud). Diagnos på mjältruptur bör övervägas hos

donatorer och/eller patienter som rapporterar smärta i övre vänstra delen av buken eller vid

skulderbladsspetsen. Dosreduktioner för filgrastim har observerats fördröja eller stoppa progressionen

av mjältförstoring hos patienter med svår kronisk neutropeni. Hos 3 % av patienterna var splenektomi

nödvändig.

Malign celltillväxt

G-CSF kan gynna tillväxten av myeloida celler

in vitro

och liknande effekter kan ses på vissa icke-

myeloida celler

in vitro

Myelodysplastiskt syndrom eller kronisk myeloisk leukemi

Säkerheten och effekten av filgrastimbehandling hos patienter med myelodysplastiskt syndrom eller

kronisk myelogen leukemi har inte fastställts. Filgrastim är inte indicerat för användning vid dessa

tillstånd. Särskild försiktighet bör iakttas för att skilja diagnosen blasttransformation vid kronisk

myeloisk leukemi från akut myeloisk leukemi.

Akut myeloisk leukemi

Eftersom det finns begränsade säkerhets- och effektdata från patienter med sekundär AML, bör

filgrastim administreras med försiktighet. Säkerheten och effekten vid administrering av filgrastim hos

de novo

AML-patienter i åldern < 55 år med god cytogenetik [t(8;21), t(15;17), och inv(16)] har inte

fastställts.

Trombocytopeni

Trombocytopeni har rapporterats hos patienter som får filgrastim. Trombocytantalet bör noggrant

övervakas, särskilt under de första veckornas filgrastimbehandling. Tillfälligt behandlingsuppehåll

eller sänkt filgrastimdos bör övervägas hos patienter med svår kronisk neutropeni som utvecklar

trombocytopeni (trombocytantal < 100 x 10

/l).

Leukocytos

Leukocytantal på 100 x 10

/l eller mer har observerats hos mindre än 5 % av de cancerpatienter som

får filgrastim i doser över 0,3 ME/kg/dag (3 μg/kg/dag). Inga biverkningar som direkt kan hänföras till

denna grad av leukocytos har rapporterats. Mot bakgrund av de potentiella risker som är förknippade

med svår leukocytos, bör dock leukocytantalet regelbundet kontrolleras under behandling med

filgrastim. Om leukocytantalet överstiger 50 x 10

/l efter den förväntade lägsta nivån, bör behandling

med filgrastim omedelbart avbrytas. När filgrastim ges för PBSC-mobilisering, bör behandlingen

avbrytas eller doseringen sänkas om leukocytantalet stiger till > 70 x 10

Immunogenicitet

Liksom för alla terapeutiska proteiner finns det risk för immungenicitet. Frekvensen av

antikroppsbildning mot filgrastim är i allmänhet låg. Bindande antikroppar förekommer som förväntat

för alla biologiska medel, men dessa har för närvarande inte förknippats med neutraliserande aktivitet.

Varning och försiktighet associerat med komorbiditeter

Speciell försiktighet vid sicklecelltrait och sicklecellanemi

Sicklecellkris, i vissa fall med dödlig utgång, har rapporterats vid användning av filgrastim hos

patienter med sicklecelltrait eller sicklecellanemi

.

Läkare bör vara försiktiga vid förskrivning av

filgrastim till patienter med sicklecelltrait eller sicklecellanemi.

Osteoporos

Övervakning av bentäthet kan vara indicerat hos patienter med bakomliggande osteoporotisk

skelettsjukdom, vilka genomgår kontinuerlig behandling med filgrastim under mer än 6 månader.

Speciell försiktighet hos cancerpatienter

Filgrastim ska inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda

doseringsregimer.

Risker associerade med ökade kemoterapidoser

Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som får högdos kemoterapi, eftersom

förbättrade tumörresultat inte har visats och ökade doser av kemoterapeutika kan leda till ökad

toxicitet, inklusive kardiella, pulmonella, neurologiska och dermatologiska effekter (se

förskrivningsinformationen för de specifika kemoterapeutika som används).

Effekt av kemoterapi på erytrocyter och trombocyter

Behandling med filgrastim ensamt förhindrar inte trombocytopeni och anemi orsakad av

myelosuppressiv kemoterapi. På grund av möjligheten att patienten får högre doser kemoterapi (t.ex.

fulldos enligt ordinerat doseringsschema), kan patienten löpa större risk för att utveckla

trombocytopeni och anemi. Regelbunden kontroll av trombocytantal och hematokritvärden

rekommenderas. Särskild försiktighet bör iakttas vid administrering av kemoterapeutika, ensamma

eller i kombination, vilka är kända för att orsaka svår trombocytopeni.

Användning av PBSC som mobiliserats med filgrastim, har visat sig reducera graden och durationen

av den trombocytopeni som följer efter myelosuppressiv eller myeloablativ kemoterapi.

Övrig försiktighet

Effekterna av filgrastim hos patienter med avsevärt reducerat antal myeloida stamceller har inte

studerats. Filgrastim verkar främst på neutrofila prekursorer så att ett förhöjt neutrofilantal erhålls.

Därför kan neutrofilsvaret vara nedsatt hos patienter med reducerat antal prekursorer (såsom de som

behandlas med omfattande strålbehandling eller kemoterapi, eller de som har tumörinfiltrat i

benmärgen).

Vaskulära rubbningar, däribland venocklusiv sjukdom och vätskevolymrubbningar, har emellanåt

rapporterats hos patienter som fått högdos kemoterapi följd av transplantation.

Det har förekommit rapporter om transplantat-mot-värdsjukdom (GvHD) och dödsfall hos patienter

som fått G-CSF efter allogen benmärgstransplantation (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Ökad hematopoetisk benmärgsaktivitet som svar på behandling med tillväxtfaktorer har varit

förknippad med övergående positiva fynd vid skelettskintigrafi. Detta bör övervägas vid tolkning av

resultat från skelettskintigrafi.

Aortit har rapporterats hos friska personer och cancerpatienter efter administrering av G-CSF. De

upplevda symtomen inbegriper feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade

inflammatoriska markörer (t.ex. C-reaktivt protein och antalet vita blodkroppar). I de flesta fall

diagnostiserades aortit med hjälp av datortomografi och gick i allmänhet över efter utsättning av G-

CSF. Se även avsnitt 4.8.

Speciell försiktighet för patienter som genomgår PBSC-mobilisering

Mobilisering

Det finns inga prospektiva, randomiserade jämförelser av de två rekommenderade

mobiliseringsmetoderna (filgrastim ensamt eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi)

inom samma patientpopulation. Graden av variation mellan enskilda patienter och mellan

laboratorieanalyser av CD34

-celler innebär att direktjämförelse mellan olika studier är svårt. Det är

därför svårt att rekommendera en optimal metod. Valet av mobiliseringsmetod bör övervägas i

förhållande till de övergripande behandlingsmålen för en enskild patient.

Tidigare exponering för cytotoxiska medel

Patienter som tidigare har genomgått mycket omfattande myelosuppressiv behandling visar eventuellt

inte tillräcklig mobilisering av PBSC för att uppnå rekommenderat lägsta utbyte (≥ 2,0 x 10

CD34

celler/kg) eller accelererad trombocytnormalisering av samma grad.

Vissa cytotoxiska medel uppvisar särskild toxicitet på den hematopoetiska stamcellspoolen och kan

påverka stamcellsmobiliseringen negativt. Substanser såsom melfalan, karmustin (BCNU) och

karboplatin, administrerade under längre perioder före försök till stamcellsmobilisering, kan reducera

stamcellsutbytet. Administrering av melfalan, karboplatin eller BCNU tillsammans med filgrastim har

däremot visat sig vara effektivt för stamcellsmobilisering. När en PBSC-transplantation förutses, bör

stamcellsmobiliseringen planeras in tidigt i patientens behandlingsplan. Särskild uppmärksamhet bör

ägnas åt antalet mobiliserade stamceller hos sådana patienter före administrering av högdos

kemoterapi. Om utbytet är otillräckligt, enligt ovanstående kriterier, bör andra behandlingsformer som

inte kräver stamceller övervägas.

Bestämning av stamcellsutbytet

Vid bestämning av antalet stamceller som skördats hos patienter som behandlats med filgrastim, bör

särskild uppmärksamhet ägnas åt kvantifieringsmetoden. Resultaten från flödescytometrisk analys av

antalet CD34

-celler kan variera beroende på vilken metod som använts och rekommendationer om

antal, vilka baseras på studier i andra laboratorier, måste tolkas med försiktighet.

Statistisk analys av förhållandet mellan det antal CD34

-celler som återinfunderats och hastigheten för

normalisering av trombocytantalet efter högdos kemoterapi indikerar ett komplext men kontinuerligt

förhållande.

Det rekommenderade lägsta utbytet på ≥ 2,0 x 10

CD34

-celler/kg baseras på publicerad erfarenhet

och resulterar i adekvat hematologisk återhämtning. Utbyten som är högre än detta förefaller korrelera

med snabbare återhämtning och utbyten som är lägre korrelerar med långsammare återhämtning.

Speciell försiktighet för friska donatorer som genomgår PBSC-mobilisering

Mobilisering av PBSC ger inte någon direkt klinisk fördel hos friska donatorer och bör endast

övervägas vid allogen stamcellstransplantation.

PBSC-mobilisering bör endast övervägas hos donatorer som uppfyller normala kliniska och

laboratoriemässiga lämplighetskriterier för stamcellsdonation, med speciell hänsyn till hematologiska

värden och infektionssjukdomar.

Säkerheten och effekten av filgrastim har inte utvärderats hos friska donatorer som är yngre än 16 år

eller äldre än 60 år.

Övergående trombocytopeni (trombocytantal < 100 x 10

/l) efter administrering av filgrastim och

leukaferes observerades hos 35 % av de undersökta donatorerna. Av dessa rapporterades två fall där

trombocytantalet var < 50 x 10

/l och där detta tillskrevs leukaferesen.

Om fler än en leukaferes krävs, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt donatorer med trombocytantal på

< 100 x 10

/l före leukaferes. Generellt bör aferes inte utföras om trombocytantalet är < 75 x 10

Leukaferes bör inte utföras hos donatorer som behandlas med antikoagulantia eller som har kända

hemostasdefekter.

Donatorer som behandlas med G-CSF för PBSC-mobilisering bör övervakas tills de hematologiska

värdena normaliserats.

Övergående cytogena avvikelser har observerats hos friska donatorer efter G-CSF-behandling.

Betydelsen av dessa förändringar är okänd. Emellertid kan en risk för aktivering av en malign myeloid

klon inte uteslutas. Det rekommenderas att aferescentrum utför en systematisk registrering och följer

stamcellsdonatorer under minst 10 år för att försäkra sig om uppföljning avseende långtidssäkerheten.

Speciell försiktighet för mottagare av allogena PBSC som mobiliserats med filgrastim

Nuvarande data indikerar att immunologiska interaktioner mellan det allogena PBSC-transplantatet

och mottagaren kan vara förenade med ökad risk för akut och kronisk GvHD jämfört med

benmärgstransplantation.

Speciell försiktighet för patienter med svår kronisk neutropeni

Filgrastim ska inte administreras till patienter med svår medfödd neutropeni som utvecklar leukemi

eller uppvisar tecken på att leukemi är under utveckling.

Blodbild

Andra blodbildsförändringar förekommer, 200 övergående ökningar av myeloida stamceller, vilka

kräver noggrann övervakning av cellantalen.

Transformation till leukemi eller myelodysplastiskt syndrom

Särskild försiktighet bör iakttas vid diagnos av svåra kroniska neutropenier för att skilja dem från

andra hematopoetiska störningar, såsom aplastisk anemi, myelodysplasi och myeloisk leukemi.

Fullständig blodstatus med differentialräkning och trombocyträkning, samt en utvärdering av

benmärgens morfologi och karyotyp bör utföras före behandling.

I kliniska prövningar förekom en låg frekvens (ca 3 %) av myelodysplastiska syndrom (MDS) eller

leukemi hos patienter med svår kronisk neutropati som behandlats med filgrastim. Denna observation

har endast gjorts hos patienter med medfödd neutropeni. MDS och leukemi är naturliga

komplikationer av sjukdomen och sambandet med filgrastimbehandling är osäkert. En subgrupp,

omfattande ca 12 % av de patienter som hade normala cytogenetiska utgångsvärden, utvecklade senare

avvikelser, däribland monosomi 7, vid rutinmässig, upprepad utvärdering. Det är för närvarande oklart

om långtidsbehandling av patienter med svår kronisk neutropeni predisponerar dessa patienter för

cytogenetiska abnormiteter, MSD eller leukemitransformation. Det rekommenderas att morfologiska

och cytogenetiska benmärgsundersökningar genomförs regelbundet (ca var 12:e månad).

Övrig försiktighet

Orsaker till övergående neutropeni, såsom virusinfektioner, bör uteslutas.

Hematuri var vanligt och proteinuri förekom hos ett litet antal patienter. Regelbunden urinanalys bör

genomföras för att övervaka dessa händelser.

Säkerheten och effekten hos nyfödda barn och hos patienter med autoimmun neutropeni har inte

fastställts.

Speciell försiktighet hos patienter med HIV-infektion

Blodbild

Absolut antal neutrofiler (ANC) bör noggrant övervakas, särskilt under de första veckornas

filgrastimbehandling. En del patienter kan svara mycket snabbt på den första dosen filgrastim och med

en väsentlig ökning av neutrofilantalet. Det rekommenderas att ANC mäts dagligen under de första 2–

3 dagarnas filgrastimbehandling. Därefter rekommenderas att ANC mäts minst två gånger i veckan

under de första 2 veckorna och därefter en gång i veckan eller en gång varannan vecka vid

underhållsbehandling. Vid intermittent dosering av filgrastim med 30 ME/dag (300 μg/dag) kan det

förekomma stora variationer i patienternas ANC över tiden. För att bestämma patientens lägsta nivå av

ANC rekommenderas blodprovstagning för mätning av ANC omedelbart före en planerad dosering av

filgrastim.

Risk förknippad med ökade doser av myelosuppressiva läkemedel

Behandling med enbart filgrastim utesluter inte trombocytopeni och anemi orsakad av

myelosuppressiv behandling. På grund av möjligheten att få högre doser eller ett större antal av dessa

läkemedel tillsammans med filgrastimbehandling kan patienten löpa högre risk för att utveckla

trombocytopeni och anemi. Regelbunden kontroll av blodstatus rekommenderas (se ovan).

Infektioner och maligniteter som orsakar myelosuppression

Neutropeni kan bero på benmärgsinfiltrerande opportunistiska infektioner, såsom komplex av

Mycobacterium avium

, eller maligniteter, såsom lymfom. Hos patienter med kända

benmärgsinfiltrerande infektioner eller malignitet ska lämplig behandling av det bakomliggande

tillståndet övervägas förutom administrering av filgrastim för behandling av neutropeni. Effekten av

filgrastim på neutropeni som orsakats av benmärgsinfiltrerande infektion eller malignitet har inte

fastställts.

Hjälpämnen

Zarzio innehåller sorbitol (E420). Patienter med hereditär fruktosintolerans ska inte använda detta

läkemedel om det inte är absolut nödvändigt.

Spädbarn och små barn (yngre än 2 år) kanske inte ännu har diagnostiserats med hereditär

fruktosintolerans. Läkemedel (som innehåller sorbitol/fruktos) som ges intravenöst kan vara

livshotande och är kontraindicerat i denna population om det inte är livsnödvändigt och inga andra

alternativ finns.

Detaljerad anamnes med avseende på symtom på hereditär fruktosintolerans ska tas upp för varje

patient innan detta läkemedel ordineras.

För att förbättra spårbarheten hos granulocytkolonistimulerande faktorer (G-CSFs) skall

produktnamnet på den administrerade produkten tydligt anges i patientjournalen.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Säkerheten och effekten av filgrastim som ges samma dag som myelosuppressiv cytotoxisk

kemoterapi har inte slutgiltigt fastställts. Med tanke på snabbt delande myeloida cellers känslighet för

myelosuppressiv cytotoxisk kemoterapi rekommenderas inte användning av filgrastim under perioden

från 24 timmar före till 24 timmar efter kemoterapi. Preliminära resultat från ett litet antal patienter

som samtidigt behandlats med filgrastim och 5-fluorouracil indikerar att graden av neutropeni kan

förvärras.

Möjliga interaktioner med andra hematopoetiska tillväxtfaktorer och cytokiner har ännu inte

undersökts i kliniska prövningar.

Eftersom litium gynnar frisättningen av neutrofiler, är det troligt att litium potentierar effekten av

filgrastim. Även om denna interaktion inte har undersökts formellt, finns det inga bevis för att en

sådan interaktion är skadlig.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av filgrastim i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. En ökad incidens av embryoförlust har

observerats hos kaniner vid höga multiplar av den kliniska exponeringen och i närvaro av maternell

toxicitet (se avsnitt 5.3). Det finns rapporter i litteraturen där det har visats att filgrastim passerar över

placentan hos gravida kvinnor.

Zarzio rekommenderas inte under graviditet.

Amning

Det är okänt om filgrastim/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller

avbryta/avstå från behandling med Zarzio efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för

barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Filgrastim påverkade inte reproduktionsförmågan eller fertiliteten hos han- eller honråttor (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Filgrastim kan ha en mindre påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel

kan förekomma efter administrering av filgrastim (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De allvarligaste biverkningar som kan förekomma under filgrastimbehandling är: anafylaktisk reaktion,

allvarliga pulmonella biverkningar (inkluderande interstitiell pneumoni och ARDS),

kapillärläckagesyndrom, svår splenomegali/mjältruptur, transformation till myelodysplastiskt syndrom

eller leukemi hos patienter med svår kronisk neutropeni, GvHD hos patienter som får allogen

benmärgsöverföring eller transplantation av perifera blodstamceller samt sicklecellkris hos patienter

med sicklecellanemi.

De vanligaste rapporterade biverkningarna är feber, muskuloskeletal smärta (vilket inkluderar

skelettsmärta, ryggsmärta, artralgi, myalgi, smärta i extremiteter, muskuloskeletal smärta,

muskuloskeletal bröstsmärta, nacksmärta), anemi, kräkning och illamående. I kliniska prövningar på

cancerpatienter var muskuloskeletal smärta lindrig eller måttlig hos 10 % av patienterna och svår

hos 3 %.

Biverkningar i tabellform

Data i tabellerna nedan beskriver biverkningar rapporterade i kliniska prövningar och spontana

rapporter. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

MedDRA

organsystemklass

Biverkningar

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Infektioner och

infestationer

Sepsis

Bronkit

Övre luftvägs-

infektion

Urinvägs-

infektion

Blodet och

lymfsystemet

Trombocyto-

peni

Anemi

Splenomegali

Sänkt

hemoglobin

Leukocytos

Mjält-

ruptur

Sicklecell-

anemi med

kris

Immunsystemet

Överkänslighet

Läkemedels-

överkänslighet

Transplantat-mot-

värdsjukdom

Anafylak-

tisk

reaktion

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Förhöjd halt av

laktatdehydro-

genas i blodet

Hyperurikemi

Förhöjd halt av

urinsyra i blodet

Sänkt halt

av glukos i

blodet

Pseudo-

gikt

(Broskför-

kalkning

pyrofosfat)

Vätske-

volym-

rubbning

Psykiska

störningar

Insomnia

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Hypestesi

Parestesi

Blodkärl

Hypertoni

Hypotoni

Venocklusiv

sjukdom

Aortit

Kapillär-

läckage-

syndrom

MedDRA

organsystemklass

Biverkningar

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hemoptys

Dyspné

Hosta

Orofaryngeal

smärta

Epistaxis

Akut

andnödssyndrom

Andningssvikt

Lungödem

Lungblödning

Interstitiell

lungsjukdom

Lunginfiltration

Hypoxi

Magtarmkanalen

Diarré

a, e

Kräkning

a, e

Illamående

Oral smärta

Förstoppning

Lever och

gallvägar

Hepatomegali

Förhöjd halt av

alkaliskt

fosfatas i

blodet

Förhöjt

aspartatamino-

transferas

Förhöjt gamma-

glutamyl-

transferas

Hud och subkutan

vävnad

Alopeci

Utslag

Hudrodnad

Läkemedels-

utslag

Kutan

vaskulit

Sweets

syndrom

(akut febril

neutrofil

dermatos)

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Muskulo-

skeletal

smärta

Muskel-

kramper

Osteoporos

Minskad

bentäthet

Förvärrad

reumatoid

artrit

Njurar och

urinvägar

Dysuri

Hematuri

Proteinuri

Glomeru-

lonefrit

Urin-

avvikelser

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid administre-

ringsstället

Trötthet

Slemhinne-

inflammation

Feber

Bröstsmärta

Smärta

Asteni

Sjukdoms-

känsla

Perifert ödem

Reaktion vid

injektions-

stället

Skador och

förgiftningar och

behandlings-

komplikationer

Transfusions-

reaktion

Se avsnitt c (Beskrivning av valda biverkningar)

Det har förekommit rapporter om GvHD och dödsfall hos patienter efter allogen

benmärgstransplantation (se avsnitt c)

Inkluderar skelettsmärta, ryggsmärta, artralgi, myalgi, smärta i extremiteter, muskuloskeletal smärta,

muskuloskeletal bröstsmärta, nacksmärta

Fall observerades efter godkännandet för försäljning vid filgrastimbehandling hos patienter som

genomgick benmärgstransplantation eller PBSC-mobilisering

Biverkningar med högre incidens hos filgrastimpatienter jämfört med placebo och associerade med

komplikationer av den underliggande maligniteten eller cytotoxisk kemoterapi

Beskrivning av valda biverkningar

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner inkluderande anafylaxi, utslag, urtikaria, angioödem, dyspné och hypotoni

som förekommit vid initial eller senare behandling har rapporterats i kliniska studier och vid

användning efter godkännande för försäljning. Generellt var rapporterna vanligare efter IV-

administrering. I vissa fall har symtomen återkommit vid förnyad behandling, vilket tyder på ett

orsakssamband. Filgrastim ska avbrytas permanent hos patienter som drabbas av en svår allergisk

reaktion.

Pulmonella biverkningar

I kliniska studier och efter godkännande för försäljning har pulmonella biverkningar inkluderande

interstitiell lungsjukdom, lungödem och lunginfiltration i några fall rapporterats resultera i

andningssvikt eller andnödssyndrom (ARDS) som kan vara fatalt (se avsnitt 4.4).

Splenomegali och mjältruptur

Fall av splenomegali och mjältruptur har rapporterats efter administrering av filgrastim. Några fall av

mjältruptur hade dödlig utgång (se avsnitt 4.4).

Kapillärläckagesyndrom

Fall av kapillärläckagesyndrom har rapporterats vid användning av granulocytkolonistimulerande

faktor. Dessa fall har normalt drabbat patienter med avancerade tumörsjukdomar, sepsis, patienter som

behandlas med flera kemoterapipreparat eller som genomgår aferes (se avsnitt 4.4).

Kutan vaskulit

Kutan vaskulit rapporterats hos patienter som behandlas med filgrastim. Mekanismen bakom vaskulit

hos patienter som får filgrastim är okänd. Under långtidsanvändning har kutan vaskulit rapporterats

hos 2 % av patienterna med svår kronisk neutropeni.

Leukocytos

Leukocytos (LPK > 50 x 10

/l) observerades hos 41 % av donatorerna och övergående trombocytopeni

(trombocyttal < 100 x 10

/l) efter filgrastim och leukaferes observerades hos 35 % av donatorerna (se

avsnitt 4.4).

Sweets syndrom

Fall av Sweets syndrom (akut febril neutrofil dermatos) har rapporterats hos patienter som behandlats

med filgrastim.

Pseudogikt (broskförkalkning pyrofosfat)

Pseudogikt (broskförkalkning pyrofosfat) har rapporterats hos cancerpatienter som behandlats med

filgrastim.

GvHD

Det har förekommit rapporter om GvHD och dödsfall hos patienter som fått G-CSF efter allogen

benmärgstransplantation (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Pediatrisk population

Data från kliniska studier av pediatriska patienter visar att säkerhet och effekt för filgrastim är

likartade hos vuxna och barn som fick cytotoxisk kemoterapi och tyder på att det inte finns några

åldersrelaterade skillnader i filgrastims farmakokinetik. Den enda konsekvent rapporterade

biverkningen var muskuloskeletal smärta, vilket inte skiljer sig från erfarenheten från den vuxna

populationen.

Det finns inte tillräckligt med data för att vidare utvärdera användning av filgrastim hos pediatriska

patienter.

Andra särskilda populationer

Geriatrisk användning

Inga generella skillnader i säkerhet eller effektivitet observerades mellan patienter över 65 år jämfört

med yngre vuxna (> 18 år) patienter som fick cytotoxisk kemoterapi och klinisk erfarenhet har inte

identifierat skillnader i svar mellan äldre och yngre vuxna patienter. Det finns inte tillräckliga data för

att bedöma användning av filgrastim hos geriatriska patienter för andra godkända

filgrastimindikationer.

Pediatriska patienter med svår kronisk neutropeni

Fall av minskad bentäthet och osteoporos har rapporterats hos pediatriska patienter med svår kronisk

neutropeni som får kronisk behandling med filgrastim.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Effekterna av överdosering av filgrastim har inte fastställts. Vid utsättning av filgrastimbehandling

minskar normalt antalet cirkulerande neutrofiler med 50 % inom 1–2 dagar och återgår till normala

nivåer inom 1–7 dagar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunstimulerande medel, kolonistimulerande faktorer, ATC-kod:

L03AA02

Zarzio tillhör gruppen ”biosimilars”. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska

läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

Human G-CSF är ett glykoprotein som reglerar produktionen och frisättningen av funktionella

neutrofiler från benmärgen. Zarzio innehåller r-metHuG-CSF (filgrastim) som ger en markant ökning

av antalet neutrofiler i perifert blod inom 24 timmar, med en mindre ökning av antalet monocyter. Hos

en del patienter med svår kronisk neutropeni kan filgrastim även inducera en mindre ökning av antalet

cirkulerande eosinofiler och basofiler i förhållande till utgångsvärdet. En del av dessa patienter kan

uppvisa eosinofili eller basofili redan före behandling. Ökningen av neutrofilantalet är dosberoende

vid rekommenderade doser. Neutrofiler som produceras som svar på behandling med filgrastim

uppvisar normal eller ökad funktion, vilket visats genom tester på kemotaxi och fagocytos. Vid

avslutad filgrastimbehandling minskar antalet cirkulerande neutrofiler med 50 % inom 1–2 dagar och

återgår till normala nivåer inom 1–7 dagar.

Användning av filgrastim hos patienter som genomgår cytotoxisk kemoterapi leder till signifikant

minskad incidens, svårighetsgrad och duration av neutropeni och febril neutropeni. Behandling med

filgrastim minskar signifikant durationen av febril neutropeni, användningen av antibiotika och

inläggning på sjukhus efter induktion av kemoterapi för akut myelogen leukemi eller myeloablativ

terapi följd av benmärgstransplantation. Incidensen av feber och dokumenterade infektioner minskade

inte med någon av dessa behandlingar. Durationen av feber minskade inte hos patienter som

genomgick myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation.

Användning av filgrastim, antingen ensamt eller efter kemoterapi, mobiliserar hematopoetiska

stamceller till det perifera blodet. Dessa autologa PBSC kan skördas och infunderas efter cytotoxisk

terapi i högdos, antingen i stället för eller som tillägg till benmärgstransplantation. Infusion av PBSC

påskyndar den hematopoetiska återhämtningen och minskar risken för blödningskomplikationer och

behovet av trombocyttransfusioner.

Hos mottagare av allogena PBSC som mobiliserats med filgrastim skedde den hematologiska

återhämtningen signifikant snabbare, vilket ledde till en signifikant minskning av tiden till

normalisering av trombocytantalet utan behandlingsstöd jämfört med allogen benmärgstransplantation.

En retrospektiv europeisk studie som utvärderade användningen av G-CSF efter allogen

benmärgstransplantation hos patienter med akut leukemi visade på ökad risk för GvHD,

behandlingsrelaterad mortalitet och mortalitet vid administrering av G-CSF. I en separat retrospektiv

internationell studie på patienter med akut och kronisk myelogen leukemi observerades ingen effekt på

risken för GvHD, behandlingsrelaterad mortalitet och mortalitet. En metaanalys av studier på allogena

transplantationer, omfattande resultat från nio prospektiva randomiserade prövningar, åtta

retrospektiva studier och en fallkontrollerad studie, påvisades ingen effekt på riskerna för akut GvHD,

kronisk GvHD eller tidig behandlingsrelaterad mortalitet.

Relativ risk (95 % KI) för GvHD och behandlingsrelaterad mortalitet

efter behandling med G-CSF efter benmärgstransplantation

Publikation

Studieperiod

N

Akut GvHD

av grad

II–IV

Kronisk

GvHD

Behandlingsrelaterad

mortalitet

Metaanalys

(2003)

1986–2001

1 198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Europeisk

retrospektiv

studie (2004)

1992–2002

1 789

1,33

(1,08; 1,64)

1,29

(1,02; 1,61)

1,73

(1,30; 2,32)

Internationell

retrospektiv

studie (2006)

1995–2000

2 110

1,11

(0,86; 1,42)

1,10

(0,86; 1,39)

1,26

(0,95; 1,67)

Analysen omfattar studier med benmärgstransplantation under denna period. Vissa studier använde

GM-CSF

Analysen omfattar patienter som fick benmärgstransplantation under denna period

Användning av filgrastim för mobilisering av PBSC hos friska donatorer före allogen PBSC-

transplantation

Hos majoriteten av friska donatorer som fick en dos på 1 ME/kg/dag (10 μg/kg/dag) subkutant i 4–

5 dagar i följd kunde man skörda ≥ 4 x 10

CD34

-celler/kg av mottagarens kroppsvikt efter två

leukafereser.

Användning av filgrastim hos patienter, barn eller vuxna, med svår kronisk neutropeni (svår medfödd,

cyklisk och idiopatisk neutropeni) inducerar en kvarstående ökning av antalet neutrofiler i perifert

blod och en reduktion av antalet infektioner och relaterade händelser.

Användning av filgrastim hos patienter med HIV-infektion upprätthåller normalt neutrofilantal, vilket

möjliggör planerad dosering av antivirala och/eller myelosuppressiva läkemedel. Det finns inga belägg

för att HIV-infekterade patienter som behandlas med filgrastim uppvisar ökad HIV-replikation.

Liksom andra hematopoetiska tillväxtfaktorer, har G-CSF visat stimulerande egenskaper

in vitro

humana endotelceller.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Randomiserade, dubbelblinda, crossover-studier med engångs- och flergångdoser på 204 friska

frivilliga visade att den farmakokinetiska profilen för Zarzio var jämförbar med den för

referensprodukten efter subkutan och intravenös administration.

Absorption

En subkutan engångsdos på 0,5 ME/kg (5 µg/kg) gav maximala serumkoncentrationer efter ett t

på 4,5 ± 0,9 timmar (genomsnitt ± SD).

Distribution

Distributionsvolymen i blod är ca 150 ml/kg. Efter subkutan administrering av rekommenderade doser

bibehölls serumkoncentrationer över 10 ng/ml i 8–16 timmar. Det finns ett positivt linjärt samband

mellan dosen och serumkoncentrationen av filgrastim, vare sig det administrerats intravenöst eller

subkutant.

Eliminering

Median elimineringshalveringstid (t

) för filgrastim efter subkutana engångsdoser var mellan

2,7 timmar (1,0 ME/kg, 10 µg/kg) och 5,7 timmar (0,25 ME/kg, 2,5 µg/kg) och förlängdes

till 8,5 respektive 14 timmar efter 7 dagars dosering.

Kontinuerlig infusion med filgrastim över en period på upp till 28 dagar till patienter under

tillfrisknande från autolog benmärgstransplantation gav inga belägg för läkemedelsackumulation och

jämförbara elimineringshalveringstider.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Filgrastim har studerats i studier av allmäntoxicitet med upp till 1 års varaktighet, vilka visade

förändringar som kunde hänföras till den förväntade farmakologiska effekten, inklusive ökat antal

leukocyter, myeloid hyperplasi i benmärg, extramedullär granulopoies och förstorad mjälte. Samtliga

av dessa förändringar gick tillbaka efter utsatt behandling.

Effekterna av filgrastim på den prenatala utvecklingen har studerats på råttor och kaniner. Intravenös

(80 µg/kg/dag) administrering av filgrastim till kaniner under organbildningsperioden var toxisk för

modern och ökade antalet spontana aborter och postimplantationsförluster samt minskade

genomsnittligt antal levande ungar i kullarna och fostervikten.

Baserat på rapporterade data för en annan filgrastimprodukt som liknar referensfilgrastimprodukten

observerades jämförbara fynd plus ökat antal fostermissbildningar vid 100 µg/kg/dag, en maternellt

toxisk dos som motsvarar en systemisk exponering på cirka 50–90 gånger de exponeringar som

observerats hos patienter som behandlats med den kliniska dosen 5 µg/kg/dag. Den observerade

biverkningsnivån för embryofetal toxicitet i denna studie var 10 µg/kg/dag, vilket motsvarar en

systemisk exponering på cirka 3–5 gånger de exponeringar som observerades hos patienter som

behandlades med den kliniska dosen.

Hos dräktiga råttor observerades ingen maternell eller fetal toxicitet vid doser upp till 575 µg/kg/dag.

Avkomman till råttor som administrerats filgrastim under den perinatala perioden och

digivningsperioden uppvisade fördröjning i extern differentiering och tillväxthämning

(≥ 20 µg/kg/dag) samt en något minskad överlevnadsfrekvens (100 µg/kg/dag).

Filgrastim hade ingen observerad effekt på fertiliteten hos han- eller honråttor.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Glutaminsyra

Sorbitol (E420)

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Zarzio får inte spädas med natriumkloridlösning.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

Utspädd filgrastim kan adsorberas på glas- och plastmaterial, om det inte späds i

glukoslösning 50 mg/ml (5 %) (se avsnitt 6.6).

6.3

Hållbarhet

36 månader.

Efter spädning: Den utspädda infusionslösningen har visat kemisk och fysikalisk stabilitet i 24 timmar

vid 2–8 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda lösningen användas omedelbart. Om den

utspädda lösningen inte används omedelbart, är förvaringstider och förvaringsförhållanden före

användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2–8 °C, såvida inte

spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2–8 °C).

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Inom hållbarhetstiden och för ambulatorisk användning kan patienten ta ut produkten ur kylskåpet och

förvara den i rumstemperatur (inte över 25 °C) under en enstaka period i upp till 72 timmar. Vid slutet

av denna period ska produkten inte sättas tillbaka i kylskåp utan skall kasseras.

Förvaringsanvisningar efter spädning av läkemedlet finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Förfylld spruta (glas av typ I) med injektionsnål (rostfritt stål), med eller utan nålskydd,

innehållande 0,5 ml lösning.

Förpackningsstorlekar på 1, 3, 5 eller 10 förfyllda sprutor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar ska användas.

Oavsiktlig exponering för frystemperaturer påverkar inte stabiliteten hos filgrastim negativt.

Zarzio innehåller inget konserveringsmedel. Beroende på den möjliga risken för mikrobiell

kontaminering är Zarzio sprutor endast avsedda för engångsbruk.

Spädning före administrering (valfritt)

Vid behov kan Zarzio spädas i glukoslösning 50 mg/ml (5 %).

Lösningen ska aldrig spädas till en slutkoncentration som är lägre än 0,2 ME/ml (2 μg/ml).

För patienter som behandlas med filgrastim som spätts till koncentrationer < 1,5 ME/ml (15 μg/ml),

bör humant serumalbumin (HSA) tillsättas till en slutkoncentration på 2 mg/ml.

Exempel: Vid en slutlig volym på 20 ml då totaldosen av filgrastim är lägre än 30 ME (300 μg) bör

man tillsätta 0,2 ml humant serumalbumin av en lösning på 200 mg/ml (20 %) i enlighet med Ph. Eur.

Om spädning sker i glukoslösning 50 mg/ml (5 %) är filgrastim kompatibelt med glas och flera olika

plaster, däribland polyvinylklorid, polyolefin (sampolymer av polypropen och polyeten) och

polypropen.

Användning av förfylld spruta med nålskydd

Nålens säkerhetsskydd täcker nålen efter injektion för att förhindra nålstickskada. Detta påverkar inte

normal hantering av sprutan. Tryck in kolven långsamt och jämnt tills hela dosen har injicerats och

kolven inte kan tryckas in ytterligare. Samtidigt som trycket på kolven bibehålls, avlägsnas sprutan

från patienten. Nålens säkerhetsskydd täcker nålen när kolven släpps.

Användning av förfylld spruta utan nålskydd

Administrera dosen på brukligt sätt.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Österrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zarzio 30 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta

EU/1/08/495/001

EU/1/08/495/002

EU/1/08/495/003

EU/1/08/495/004

EU/1/08/495/009

EU/1/08/495/010

EU/1/08/495/011

EU/1/08/495/012

Zarzio 48 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta

EU/1/08/495/005

EU/1/08/495/006

EU/1/08/495/007

EU/1/08/495/008

EU/1/08/495/013

EU/1/08/495/014

EU/1/08/495/015

EU/1/08/495/016

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 6 februari 2009

Datum för den senaste förnyelsen: 13 november 2013

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

<{MM/ÅÅÅÅ}>

Läs hela dokumentet

EMA/434861/2014

EMEA/H/C/000917

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zarzio

filgrastim

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zarzio. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Zarzio?

Zarzio är en lösning för injektion eller infusion (dropp i en ven) i en förfylld spruta. Den innehåller den

aktiva substansen filgrastim (30 eller 48 miljoner enheter).

Zarzio är en biosimilar (liknande biologiskt läkemedel), vilket innebär att Zarzio liknar ett biologiskt

läkemedel som redan är godkänt i EU och som innehåller samma aktiva substans (kallas också

”referensläkemedel”). Referensläkemedlet är Neupogen. Mer information om biosimilarer finns i

dokumentet med frågor och svar här

.

Vad används Zarzio för?

Zarzio används för att stimulera produktionen av vita blodkroppar i följande fall:

För att minska varaktigheten av neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar)

och förekomsten av febril neutropeni (neutropeni med feber) hos patienter som får kemoterapi

(cancerbehandling) som är cytotoxisk (celldödande).

För att minska varaktigheten av neutropeni hos patienter som genomgår behandling för att

förstöra benmärgscellerna före en benmärgstransplantation (till exempel hos vissa patienter med

leukemi) om de löper risk för långvarig, svår neutropeni.

För att öka antalet neutrofiler och minska risken för infektion hos neutropenipatienter som tidigare

haft svåra, upprepade infektioner.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

För att behandla ihållande neutropeni hos patienter med avancerad infektion med humant

immunbristvirus (hiv) för att minska risken för bakteriella infektioner när annan behandling är

olämplig.

Zarzio kan också ges till personer som ska donera blodstamceller för transplantation för att hjälpa till

att frigöra dessa celler från benmärgen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Zarzio?

Zarzio ges genom injektion under huden eller infusion i en ven. Hur läkemedlet ges, i vilken dos och

hur länge behandlingen behöver pågå beror på varför läkemedlet används, hur mycket patienten väger

och hur patienten svarar på behandlingen. Zarzio ges vanligen vid en specialiserad behandlingsklinik,

även om de patienter som får läkemedlet genom injektion under huden själva kan injicera läkemedlet

förutsatt att de har fått lämplig utbildning. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Zarzio?

Den aktiva substansen i Zarzio, filgrastim, är mycket lik ett mänskligt protein som kallas G-CSF

(granulocyte colony stimulating factor). Filgrastim framställs med s.k. rekombinant DNA-teknik, vilket

innebär att det framställs av bakterier som har fått en gen (DNA) som gör att de kan producera

filgrastim. Det ämne som framställs med denna metod fungerar genom att stimulera benmärgen att

producera fler vita blodkroppar, på samma sätt som G-CSF som produceras naturligt i kroppen.

Hur har Zarzios effekt undersökts?

Det har gjorts undersökningar för att visa att Zarzio är jämförbart med referensläkemedlet Neupogen.

I fyra studier undersöktes nivåerna av neutrofiler i blodet hos sammanlagt 146 friska frivilliga

försökspersoner som fick Zarzio eller Neupogen. I studierna tittade man på effekterna av

engångsdoser och upprepade doser av läkemedlen som antingen injicerades under huden eller gavs

som infusion i en ven. Det viktigaste måttet i dessa studier var antalet neutrofiler under de första tio

dagarna av behandlingen.

Vilken nytta har Zarzio visat vid studierna?

Zarzio och Neupogen ledde till liknande ökning av antalet neutrofiler i blodet hos friska frivilliga

försökspersoner under studiernas gång. Detta ansågs tillräckligt för att visa att fördelarna med Zarzio

är jämförbara med referensläkemedlets fördelar.

Vilka är riskerna med Zarzio?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Zarzio (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

muskel- och skelettvärk. Andra biverkningar kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter, beroende på

vilket medicinskt tillstånd Zarzio används mot. En fullständig förteckning över biverkningar och

restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Zarzio godkänts?

CHMP fann att det i enlighet md EU:s krav har visats att Zarzio har en kvalitets-, säkerhets- och

effektprofil som är jämförbar med profilen för Neupogen. Kommittén fann därför att nyttan är större än

Zarzio

EMA/434861/2014

Sida 2/3

de konstaterade riskerna, liksom för Neupogen. Kommittén rekommenderade att Zarzio skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zarzio?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Zarzio används så säkert som möjligt. I enlighet

med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Zarzio.

Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Zarzio

Den 6 februari 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Zarzio som

gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Zarzio finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2014.

Zarzio

EMA/434861/2014

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen