Zalviso

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-10-2021

Aktiva substanser:
sufentanil
Tillgänglig från:
Grünenthal GmbH
ATC-kod:
N01AH03
INN (International namn):
sufentanil
Terapeutisk grupp:
bedövningsmedel
Terapiområde:
Smärta, postoperativ
Terapeutiska indikationer:
Zalviso är indicerat för hantering av akut måttlig till svår postoperativ smärta hos vuxna patienter.
Produktsammanfattning:
Revision: 6
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002784
Tillstånd datum:
2015-09-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002784

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

02-10-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

02-10-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel:

Information till patienten

Zalviso 15 mikrogram sublinguala resoribletter

sufentanil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Zalviso är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zalviso

Hur du tar Zalviso

Eventuella biverkningar

Hur Zalviso ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zalviso är och vad det används för

Den aktiva substansen i Zalviso är sufentanil, som tillhör en grupp av starka smärtstillande läkemedel

som kallas opioider.

Zalviso används för att behandla akut, måttlig till svår, smärta hos vuxna patienter efter en operation.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zalviso

Ta inte Zalviso:

om du är allergisk mot sufentanil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har svåra andningsproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du tar Zalviso.

Tala om för läkare eller sjuksköterska före behandlingen om du:

har en sjukdom som påverkar din andning (t.ex. astma, väsande andning eller andfåddhet).

Eftersom Zalviso kan påverka din andning, kommer läkare eller sjuksköterska att kontrollera

din andning under behandlingen;

har en huvudskada eller hjärntumör;

har problem med hjärta och cirkulation, särskilt låg hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, låg

blodvolym eller lågt blodtryck;

har måttliga till svåra leverproblem eller svåra njurproblem, eftersom dessa organ påverkar hur

kroppen bryter ner och avlägsnar läkemedlet

har haft problem med läkemedels- eller alkoholmissbruk;

regelbundet använder ett receptbelagt opioidläkemedel (t.ex. kodein, fentanyl, hydromorfon,

oxikodon);

har onormalt långsamma tarmrörelser;

har någon sjukdom i gallblåsan eller bukspottkörteln.

Sömnrelaterade andningsstörningar

Zalviso innehåller en aktiv substans som hör till gruppen opioider. Opioider kan orsaka

sömnrelaterade andningsstörningar, t.ex. central sömnapné (ytlig andning eller andningsuppehåll

under sömn) och sömnrelaterad hypoxemi (för låg syrgashalt i blodet).

Risken för att uppleva central sömnapné beror på dosen av opioider. Läkaren kan överväga att minska

din totala opioiddos om du upplever central sömnapné.

Barn och ungdomar

Zalviso får inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Zalviso

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Speciellt ska du tala om för din läkare om du tar något av följande:

Läkemedel som kan påverka hur kroppen bryter ner Zalviso, t.ex. ketokonazol, som används för

behandling av svampinfektioner.

Läkemedel mot ångest, lugnande medel eller andra opioidläkemedel, eftersom de kan öka risken

för svåra andningsproblem.

Läkemedel för behandling av depression kallade monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare).

De här läkemedlen får inte tas under de 2 veckorna före och under behandlingen med Zalviso.

Läkemedel för behandling av depression kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

och serotonin/noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Det rekommenderas inte att använda de

här läkemedlen samtidigt med Zalviso.

Andra läkemedel som också tas sublingualt (läkemedel som placeras under tungan och löses

upp där) eller läkemedel som ska spädas ut eller ha effekt i munhålan (t.ex. nystatin – ett

läkemedel i form av vätska eller sugtabletter som man håller i munnen för att behandla

svampinfektioner), eftersom man inte har studerat deras eventuella påverkan på Zalviso.

Samtidig användning av Zalviso och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom

bensodiazepiner

eller

liknande

läkemedel

ökar

risken

för

dåsighet,

svårigheter

andas

(andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast

övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

läkaren

dock

förskriver

Zalviso tillsammans med lugnande läkemedel ska

samtidiga

behandlingens längd begränsas av läkaren.

Berätta för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens rekommendation. Det

kan vara till hjälp att meddela vänner och anhöriga att vara uppmärksamma på ovan nämnda tecken och

symtom. Kontakta läkaren om du får sådana symtom.

Zalviso med alkohol

Du får inte dricka alkohol medan du behandlas med Zalviso. Det kan öka risken att drabbas av svåra

andningsproblem.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte använda Zalviso under graviditet eller om du är en kvinna i fertil ålder som inte använder

preventivmedel.

Sufentanil passerar över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar hos det ammade barnet. Amning

rekommenderas inte när du tar Zalviso.

Körförmåga och användning av maskiner

Zalviso påverkar din förmåga att köra bil och använda maskiner eftersom det kan orsaka sömnighet,

yrsel eller synstörningar. Du får inte köra bil eller använda maskiner om du får något av dessa symtom

under eller efter behandlingen med Zalviso. Du får endast köra bil och använda maskiner om det har

gått tillräckligt lång tid sedan din sista dos av Zalviso.

Zalviso innehåller para-orange aluminiumlack (E110)

Zalviso innehåller färgämnet para-orange aluminiumlack (E110), som kan ge allergiska reaktioner.

Zalviso innehåller natrium

Zalviso innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Zalviso

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

De sublinguala resoribletterna tas med hjälp av Zalviso administreringsenhet. Det är ett system som

matar ut en enskild dos när man aktiverar det.

Innan du börjar använda Zalviso kommer din läkare eller sjuksköterska att visa dig hur du använder

Zalviso administreringsenhet. Sedan kan du ta en resoriblett vid behov för att få smärtlindring. Följ

anvisningarna noga. Tala med läkare eller sjuksköterska om du inte förstår anvisningarna helt och

hållet eller är osäker på hur du ska hantera administreringsenheten på rätt sätt.

När du har tagit en dos, kan du inte mata ut en ny dos förrän det har gått 20 minuter, och du kommer

inte att kunna ta mer än 3 doser i timmen.

Enheten fungerar i 3 dygn (72 timmar), vilket även är den maximala tid som rekommenderas för din

behandling.

Zalviso placeras under tungan med hjälp av administreringsenheten. Du kan själv styra din behandling

och ska bara aktivera enheten när du behöver smärtlindring.

Resoribletterna löses upp under tungan och får inte krossas, tuggas eller sväljas. Du får inte äta och

dricka och ska tala så lite som möjligt under 10 minuter efter varje dos.

Zalviso får endast användas i sjukhusregi. Läkemedlet får endast ordineras av läkare som har

erfarenhet av behandling med starka smärtstillande medel som Zalviso och som känner till vilka

effekter det kan ha på dig, särskilt på din andning (se ”Varningar och försiktighet” ovan).

Använd inte enheten om någon komponent har synliga skador.

Efter behandlingen tar sjukvårdspersonalen hand om administreringsenheten och kastar alla oanvända

resoribletter på korrekt sätt. Enheten är konstruerad så att du inte kan öppna den.

Om du har tagit för stor mängd av Zalviso

Administreringsenheten gör att du måste vänta 20 minuter mellan doserna, för att hindra att du tar för

mycket Zalviso. Symtomen på överdosering är dock svåra andningsproblem som långsam och ytlig

andning, medvetslöshet, extremt lågt blodtryck, kollaps och muskelstelhet. Om du börjar få sådana

symtom, ska du omedelbart tala om det för läkare eller sjuksköterska.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De allvarligaste biverkningarna är svåra andningsproblem som långsam och ytlig andning, vilket även

kan leda till att man slutar andas eller inte kan andas.

Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du genast sluta ta Zalviso och tala om det för läkare

eller sjuksköterska.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare): illamående,

kräkningar, feber.

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

förvirring, yrsel, huvudvärk, dåsighet, ökad hjärtfrekvens, högt blodtryck, lågt blodtryck, förstoppning,

matsmältningsbesvär, hudklåda, ofrivilliga muskelkramper, muskelryckningar, svårigheter att kissa.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): allergiska

reaktioner, avsaknad av intresse eller känslor, nervositet, sömnighet, onormal känsla i huden, problem

att samordna muskelrörelser, muskelsammandragningar, alltför kraftiga reflexer, synstörningar, sänkt

hjärtfrekvens, muntorrhet, kraftig svettning, hudutslag, torr hud, frossa, matthet.

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare): svåra allergiska reaktioner

(anafylaktisk chock), kramper (krampanfall), koma, små pupiller, hudrodnad, abstinenssyndrom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zalviso ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter EXP.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga sjukvårdspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sufentanil. Varje sublingual resoriblett innehåller 15 mikrogram

sufentanil (som citrat).

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), kalciumvätefosfat, hypromellos,

kroskarmellosnatrium, stearinsyra, magnesiumstearat, para-orange aluminiumlack (E110) (se

avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar Zalviso”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zalviso sublinguala resoribletter är orangefärgade resoribletter med flata sidor och rundade kanter. De

sublinguala resoribletterna är 3 mm i diameter.

De sublinguala resoribletterna levereras i patroner. Varje patron innehåller 40 sublinguala

resoribletter. Varje patron är förpackad i en dospåse tillsammans med ett ämne som absorberar syre.

Zalviso sublinguala resoribletter saluförs i förpackningsstorlekar med 1, 10 eller 20 patroner och i

multipelförpackning med 40 patroner (2 förpackningar med 20), 60 patroner (3 förpackningar med 20)

och 100 patroner (5 förpackningar med 20), motsvarande 40, 400, 800, 1 600, 2 400 respektive

4 000 sublinguala resoribletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

FGK Representative Service GmbH

Heimeranstrasse 35

80339 München

Tyskland

Tel.: +49 89 89 3119 22

tillverkare

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Tyskland

Tel.: +49-241-569-0

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zalviso 15 mikrogram sublinguala resoribletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje sublingual resoriblett innehåller 15 mikrogram sufentanil (som citrat).

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje sublingual resoriblett innehåller 0,074 mg para-orange aluminiumlack (E110).

Varje sublingual resoriblett innehåller 0,013 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Sublingual resoriblett.

Zalviso sublinguala resoribletter med en diameter på 3 mm är orangefärgade resoribletter med flata

sidor och rundade kanter.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zalviso är avsett för behandling av akut, måttlig till svår, postoperativ smärta hos vuxna patienter.

4.2

Dosering och administreringssätt

Zalviso får endast administreras i sjukhusregi. Zalviso får endast ordineras av läkare med erfarenhet av

hantering av opioidbehandling, i synnerhet av biverkningar av opioider såsom andningsdepression (se

avsnitt 4.4).

Dosering

Zalviso sublinguala resoribletter är avsedda att självadministreras av patienten som svar på smärta

med hjälp av Zalviso administreringsenhet. Zalviso administreringsenhet är utformad för att

administrera en enskild sublingual resoriblett med 15 mikrogram sufentanil på en patientkontrollerad

vid behovs-basis, med ett minimi-intervall på 20 minuter (blockeringsintervall) mellan doserna, under

en period på upp till 72 timmar, vilket är den maximala rekommenderade behandlingstiden. Se

avsnittet ”Administreringssätt”.

Äldre

Inga studier av särskilda populationer för användning av sufentanil sublinguala resoribletter till äldre

har utförts. I de kliniska studierna var cirka 30 % av de rekryterade patienterna i åldern 65-75 år.

Säkerhet och effekt hos äldre personer var jämförbar med vad som sågs hos yngre vuxna (se

avsnitt 5.2).

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Inga studier av särskilda populationer för användning av sufentanil sublinguala resoribletter till

patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion har utförts. Endast begränsade data finns tillgängliga

från användning av sufentanil till dessa patienter. Zalviso ska ges med försiktighet till patienter med

måttligt till svårt nedsatt leverfunktion eller svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Zalviso för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Endast för sublingual användning.

Zalviso sublinguala resoribletter är avsedda för självadministrering med hjälp av Zalviso

administreringsenhet, som endast ska aktiveras av patienten som svar på smärta (se avsnitt 6.6).

Den dispenserade sublinguala resoribletten ska lösas upp under tungan och får inte krossas, tuggas

eller sväljas. Patienterna får inte äta eller dricka och ska tala så lite som möjligt under 10 minuter efter

varje dos av Zalviso.

Den maximala mängden sublingualt sufentanil som kan administreras med Zalviso

administreringsenhet under en timme är 45 mikrogram (3 doser).

Om patienten kontinuerligt tar maximal dos, räcker en patron i 13 timmar och 20 minuter. Vid behov

kan ytterligare Zalviso-patroner användas.

Anvisningar för förberedelse och hantering av Zalviso administreringsenhet före administrering finns i

avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Signifikant andningsdepression.

4.4

Varningar och försiktighet

Andningsdepression

Sufentanil kan orsaka andningsdepression, och graden/svårighetsgraden av denna är dosrelaterad. De

respiratoriska effekterna av sufentanil måste bedömas genom klinisk monitorering av t.ex.

andningsfrekvens, sederingsnivå och syrgasmättnad. Risken är särskilt hög för patienter med nedsatt

andningsfunktion eller minskad andningsreserv. Andningsdepression orsakad av sufentanil kan hävas

med opioidantagonister. Det kan krävas upprepade administreringar av antagonist, eftersom

durationen av andningsdepressionen kan vara längre än effektdurationen för antagonisten (se

avsnitt 4.9)

Sömnrelaterade andningsstörningar

Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar, inklusive central sömnapné (CSA) och

sömnrelated hypoxemi. Den ökade risken för CSA vid opioidanvändning är dosberoende. Överväg att

minska den totala opioiddosen för patienter som uppvisar CSA.

Intrakraniellt tryck

Sufentanil ska användas med försiktighet till patienter som kan vara särskilt känsliga för CO

retentionseffekter på hjärnan, t.ex. patienter med tecken på förhöjt intrakraniellt tryck eller nedsatt

medvetandegrad. Sufentanil kan dölja det kliniska förloppet hos patienter med skallskada. Sufentanil

ska användas med försiktighet till patienter med hjärntumörer.

Kardiovaskulära effekter

Sufentanil kan ge bradykardi. Det ska därför användas med försiktighet till patienter med tidigare eller

befintliga bradyarytmier.

Sufentanil kan orsaka hypotoni, speciellt hos hypovolemiska patienter. Lämpliga åtgärder bör vidtas

för att upprätthålla ett stabilt arteriellt tryck.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Sufentanil metaboliseras huvudsakligen i levern och utsöndras i urin och faeces. Effektdurationen kan

vara förlängd hos patienter med svårt nedsatt lever- och njurfunktion. Endast begränsade data finns

tillgängliga från användning av Zalviso till dessa patienter. Patienter med måttligt till svårt nedsatt

leverfunktion eller svårt nedsatt njurfunktion bör övervakas noggrant med avseende på symtom på

överdosering av sufentanil (se avsnitt 4.9).

Missbrukspotential och tolerans

Sufentanil har potential för missbruk. Detta bör beaktas vid ordination eller administrering av

sufentanil när det finns oro för en förhöjd risk för felaktig användning, missbruk eller avsteg från dos.

Patienter som står på kronisk opioidbehandling eller opioidberoende missbrukare kan kräva högre

analgetiska doser än Zalviso administreringsenhet kan administrera.

Gastrointestinala effekter

Eftersom sufentanil är en μ-opioidreceptoragonist kan det bromsa den gastrointestinala motiliteten.

Därför ska Zalviso användas med försiktighet till patienter med risk för ileus.

Eftersom sufentanil är en μ-opioidreceptoragonist kan det orsaka spasm i Oddis sfinkter. Därför ska

Zalviso användas med försiktighet till patienter med gallvägssjukdom, inklusive akut pankreatit.

Risk vid samtidig användning av sederande läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande ämnen

Samtidig användning av Zalviso och sederande läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande

ämnen kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker bör dessa

sederande läkemedel endast förskrivas samtidigt med Zalviso till patienter för vilka det inte finns

möjliga alternativa behandlingar. Om ett beslut görs att förskriva Zalviso samtidigt med sederande

läkemedel, ska längden av den samtidiga behandlingen vara så kort som möjligt.

Patienterna ska noga följas upp för tecken och symptom på andningsdepression och sedering.

Härvidlag rekommenderas det starkt att patienterna och vårdgivarna informeras att ge akt på dessa

symtom (se avsnitt 4.5).

Övriga

Innan läkemedlet används måste sjukvårdspersonalen kontrollera att patienterna har fått adekvata

instruktioner för användning av Zalviso administreringsenhet för att självadministrera resoribletter vid

behov för att hantera sin postoperativa smärta. Endast patienter som kan förstå och följa

instruktionerna för användning av administreringsenheten får använda Zalviso. Sjukvårdspersonalen

måste ta hänsyn till patientens förmåga att använda enheten på korrekt sätt (t.ex. syn och kognitiv

förmåga).

Hjälpämnen

Zalviso sublinguala resoribletter innehåller azofärgämnet para-orange aluminiumlack (E110), som kan

ge allergiska reaktioner.

Zalviso sublinguala resoribletter innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är

näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktion med cytokrom P-450-isoenzymet 3A4

Sufentanil metaboliseras huvudsakligen av det humana cytokrom P-450-isoenzymet 3A4.

Ketokonazol, en potent CYP3A4-hämmare, kan avsevärt öka den systemiska exponeringen för

sublingualt sufentanil (de maximala plasmanivåerna (C

) ökar med 19 %, den totala exponeringen

för den aktiva substansen (AUC) ökar med 77 %) och förlänga tiden till maximal koncentration med

41 %. Liknande effekter kan inte uteslutas med andra potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. itrakonazol,

ritonavir). Varje förändring av effekt/tolerabilitet kopplad till den ökade exponeringen skulle i

praktiken kompenseras av en ändrad doseringsfrekvens (se avsnitt 4.2).

CNS-dämpande medel

Samtidig användning av CNS-dämpande medel, inklusive barbiturater, neuroleptika eller andra

opioider, halogengaser eller andra icke-selektiva CNS-dämpande medel (t.ex. alkohol), kan förstärka

andningsdepressionen.

Sederande läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande ämnen

Samtidig användning av Zalviso med sederande läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande

ämnen ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död, på grund av den additativa CNS-

depressiva effekten. Längden på den samtidiga användningen ska begränsas (se avsnitt 4.4).

Serotonergt medel

Samtidig administrering av sufentanil och ett serotonergt medel, som exempelvis selektiva

serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin/noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), kan öka risken för serotoninsyndrom som är ett

potentiellt livshotande tillstånd. Monoaminoxidashämmare får inte tas under de 2 veckorna före och

under behandlingen med Zalviso.

Övriga

Interaktion med andra sublingualt administrerade läkemedel eller läkemedel som är avsedda att spädas

ut/utöva en effekt i munhålan har inte utvärderats och samtidig administrering bör undvikas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inte tillräckligt med data från användning av sufentanil under graviditet hos människa för att

utvärdera dess potentiellt skadliga effekter. Det finns för närvarande inga indikationer på att

användning av sufentanil under graviditeten skulle öka risken för kongentiala missbildningar.

Sufentanil passerar placentan.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Zalviso rekommenderas inte under graviditet och till fertila kvinnor som inte använder

preventivmedel.

Amning

Sufentanil utsöndras i bröstmjölk när det ges intravenöst; därför rekommenderas försiktighet när

Zalviso ges till ammande kvinnor. Amning rekommenderas inte när sufentanil administreras, på grund

av risken för opioideffekter eller toxicitet hos ammade nyfödda/spädbarn (se 4.9).

Fertilitet

Det finns inga data om effekterna av sufentanil på fertiliteten hos kvinnor eller män.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Sufentanil har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna bör

avrådas från att framföra fordon eller använda maskiner om de drabbas av somnolens, yrsel eller

synstörningar medan de tar Zalviso eller efter behandlingen. Patienterna får endast framföra fordon

och använda maskiner om tillräcklig tid har förflutit sedan den sista administreringen av Zalviso.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den allvarligaste biverkningen av sufentanil är andningsdepression, som kan leda till apné och

andningsstillestånd (se avsnitt 4.4).

Baserat på kombinerade säkerhetsdata från de kliniska studierna var illamående och kräkningar

de mest frekvent rapporterade biverkningarna (frekvens ≥1/10).

Tabell över biverkningar

De biverkningar som, antingen i kliniska studier eller efter lansering, har identifierats med andra

läkemedel som innehåller sufentanil sammanfattas i nedanstående tabell. Frekvenserna är

definierade enligt följande:

Mycket vanliga

≥1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000, <1/100

Sällsynta

≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta

<1/10 000

Ingen känd frekvens

Kan inte beräknas från tillgängliga data

MedDRA-klassificering

av organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet*

Anafylaktisk chock

Psykiska störningar

Förvirringstillstånd

Apati*

Nervositet*

Centrala och perifera

nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

Sedering

Somnolens

Parestesi

Ataxi*

Dystoni*

Hyperreflexi*

Kramper

Koma

Ögon

Synstörningar

Mios

Hjärtat

Höjd hjärtfrekvens

Sänkt

hjärtfrekvens*

Blodkärl

Höjt blodtryck

Sänkt blodtryck

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Andningsdepression

Apné

Andningsstillestånd

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

Förstoppning

Dyspepsi

Muntorrhet

Hud och subkutan

vävnad

Klåda

Hyperhidros

Hudutslag

Torr hud*

Erytem

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Ofrivilliga

muskelspasmer

Muskelryckningar*

Njurar och urinvägar

Urinretention

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Feber

Frossbrytningar

Asteni

Abstinenssyndrom

* se ”Beskrivning av utvalda biverkningar”

Beskrivning av utvalda biverkningar

Efter långvarig användning av andra substanser med μ-opioidreceptoraktivitet sågs abstinenssymptom

efter abrupta avbrott av behandlingen.

Vissa biverkningar observerades inte i de kliniska studierna med Zalviso. Frekvenserna för dessa

fastställdes baserat på data från intravenös administrering av sufentanil: vanliga – muskelryckningar;

mindre vanliga – överkänslighet, apati, nervositet, ataxi, dystoni, hyperreflexi, sänkt hjärtfrekvens och

torr hud.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Tecken och symtom

Överdosering av sufentanil manifesterar sig som en intensifiering av de farmakologiska effekterna.

Beroende på individuell känslighet avgörs den kliniska bilden av graden av andningsdepression.

Denna kan variera från hypoventilation till andningsstillestånd. Andra symtom som kan förekomma är

medvetslöshet, koma, kardiovaskulär chock och muskelstelhet.

Behandling

Behandlingen av överdosering bör fokusera på behandling av symtomen på μ-opioidreceptoragonism

inklusive administrering av syrgas. Man bör främst vara uppmärksam på obstruktion av luftvägarna

och behovet av assisterad eller kontrollerad andning.

En opiatantagonist (t.ex. naloxon) ska administreras i händelse av andningsdepression. Detta utesluter

inte mer direkta motåtgärder. Man måste ta hänsyn till att opiatantagonisten har kortare effektduration

än sufentanil. I detta fall kan opioidantagonisten administreras vid upprepade tillfällen eller genom

infusion.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Anestetika, opioidanestetika, ATC-kod: N01AH03

Verkningsmekanism

Sufentanil är en syntetisk, potent opioid med starkt selektiv bindning till μ-opioidreceptorer.

Sufentanil fungerar som en fullständig agonist på μ-opioidreceptorer.

Sufentanil inducerar inte någon histaminfrisättning. Alla effekter av sufentanil kan omedelbart och

fullständigt blockeras genom administrering av en specifik antagonist, såsom naloxon.

Primära farmakodynamiska effekter

Smärtlindring:

Den smärtlindring som sufentanil ger tros vara medierad av en aktivering av μ-opioidreceptorer,

främst inom CNS, vilket får effekt på processer som påverkar både upplevelsen av och reaktionen på

smärta. Hos människor är potensen 7 till 10 gånger högre än för fentanyl och 500 till 1 000 gånger

högre än för morfin (oralt). Den höga lipofiliciteten hos sufentanil gör det möjligt att administrera det

sublingualt och uppnå en snabbt insättande analgetisk effekt.

Sekundära farmakodynamiska effekter

Andningsdepression

Sufentanil kan orsaka andningsdepression (se avsnitt 4.4) och undertrycker också hostreflexen.

Andra CNS-effekter:

Det är känt att höga doser av intravenöst administrerat sufentanil kan orsaka muskelstelhet, troligen

som en följd av en effekt på substantia nigra och striatum. Hypnotisk effekt kan påvisas genom EEG-

förändringar.

Gastrointestinala effekter

Analgetiska plasmakoncentrationer av sufentanil kan framkalla illamående och kräkning genom

irritation av kemoreceptortriggerzonen.

De gastrointestinala effekterna av sufentanil innefattar nedsatt propulsiv motilitet, minskad sekretion

och ökad muskeltonus (upp till spasmer) i sfinktrarna i mag-tarmkanalen (se avsnitt 4.4).

Kardiovaskulära effekter

Låga doser av intravenöst sufentanil associerade med troligtvis vagal (kolinerg) aktivitet orsakar lätt

bradykardi och lätt sänkt systemisk vaskulär resistens utan signifikant sänkning av blodtrycket (se

avsnitt 4.4).

Kardiovaskulär stabilitet är också en följd av minimala effekter på hjärtats preload, hjärtats slagvolym

och myokardiets syreförbrukning. Inga direkta effekter av sufentanil på myokardiefunktionen

observerades.

Klinisk effekt och säkerhet

Smärtlindring:

Effekten av Zalviso för patientkontrollerad smärtlindring visades i 3 kliniska fas III-studier på akut

postoperativ nociceptiv och visceral smärta (postoperativ smärta efter större bukkirurgi eller

ortopedisk kirurgi): 2 studier var dubbelblinda, placebokontrollerade (Zalviso N = 430 patienter;

placebo N = 161 patienter) och 1 var en öppen studie med aktiv kontroll (Zalviso N = 177 patienter;

morfin N = 180 patienter).

Patienterna behandlades med en doseringsregim med 15 mikrogram sufentanil sublingualt vid behov,

med minst 20 minuters blockeringsintervall, under en period på 72 timmar.

Överlägsenhet jämfört med placebo visades i de placebokontrollerade fas III-studierna för det primära

effektmåttet tidsvägd summa av skillnaden i smärtintensitet från baseline under 48 timmar (SPID48,

0,001) och de sekundära effektmåtten tidsvägd SPID (p

0,004), total smärtlindring (TOTPAR;

0,004) och patienternas övergripande bedömning (p

0,007) under 24, 48 och 72 timmar. Efter

48 timmar hade mer än hälften av patienterna i Zalviso-gruppen i dessa studier en relevant

smärtreduktion (30 % responderfrekvens) (visceral smärta 60 %, nociceptiv smärta 54,9 %).

En signifikant högre andel av patienterna (78,5 %) bedömde metoden för smärtkontroll såsom ”bra”

eller ”utmärkt” med Zalviso än med metoden med intravenös patientkontrollerad smärtlindring med

morfin (65,5 %) (primärt effektmått efter 48 timmar; p = 0,007). I samtliga 3 fas III-studier

rapporterade patienterna en kliniskt betydelsefull smärtlindring inom den första behandlingstimmen

med Zalviso (en skillnad i smärtintensitet mellan baseline och totalt smärtsvar >1 NRS). Zalviso

ansågs också lättare att använda av sjukvårdspersonalen (p = 0,017).

Som visades i studien med aktiv kontroll var den genomsnittliga tiden mellan Zalviso-doserna ungefär

dubbelt så lång som med intravenös patientkontrollerad smärtlindring med morfin (cirka 80 minuter

jämfört med cirka 45 minuter) under de första 48 timmarna.

Patienter som behandlades med Zalviso i 48–72 timmar i de tre kontrollerade studierna använde ett

brett intervall av de tillgängliga 216 doserna, med ett medelvärde på 49 doser/patient (intervall 8–

153 doser) varvid majoriteten av patienterna (69,7 %) använde 24–72 doser.

Andningsdepression

Analgetiska doser av Zalviso gav andningsdepressiva effekter hos vissa patienter i de kliniska

studierna. I fas III-studien med aktiv kontroll sågs en sänkning av syrgasmättnaden med en

storleksordning som var jämförbar mellan de grupper som fick Zalviso respektive intravenöst

patientkontrollerat morfin. Det var dock en statistiskt signifikant lägre andel patienter som upplevde

episoder av syredesaturation efter administrering av Zalviso sublinguala resoribletter (19,8 %) med

administreringsenheten än i gruppen med i.v. patientkontrollerad smärtlindring med morfin (30,0 %).

Kliniska studier har visat att intravenöst sufentanil ger mindre andningsdepression än ekvianalgetiska

doser av fentanyl.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Farmakokinetiken för sufentanil efter sublingual administrering kan beskrivas som en tre-

kompartmentmodell med första ordningens absorption. Detta administreringssätt ger högre absolut

biotillgänglighet eftersom man undviker metabolism i tarmen och första-passage-metabolism genom

3A4-enzym i levern.

Den genomsnittliga absoluta biotillgängligheten efter en enstaka sublingual administrering av Zalviso

jämfört med en enminuts intravenös sufentanil-infusion på 15 mikrogram var 59 %. Detta kan

jämföras med en betydligt lägre biotillgänglighet på 9 % efter oralt intag (nedsvald). I de kliniska

studierna minskade biotillgängligheten vid upprepad administrering till 37,6 %.

En studie med buckal administrering visade en ökad biotillgänglighet på 78 % när resoribletterna

placerades framför framtänderna i underkäken.

Maximala koncentrationer av sufentanil uppnås cirka 50 minuter efter en singeldos; detta minskar till

cirka 20 minuter efter upprepad dosering. När Zalviso administrerades var 20:e minut uppnåddes

steady state-koncentrationer i plasma efter 13 doser.

Distribution

Den centrala distributionsvolymen efter intravenös administrering av sufentanil är cirka 14 liter och

distributionsvolymen vid steady state är cirka 350 liter.

Metabolism

Metabolismen sker främst i lever och tunntarm. Sufentanil metaboliseras hos människor

huvudsakligen av cytokrom P-450-isoenzymet 3A4 (se avsnitt 4.5). Sufentanil metaboliseras snabbt

till ett antal inaktiva metaboliter, varvid oxidativ N- och O-dealkylering är de viktigaste

eliminationsvägarna.

Eliminering

Totalt plasmaclearance efter en enstaka intravenös administrering är cirka 917 l/min.

Cirka 80 % av den intravenöst administrerade dosen av sufentanil utsöndras inom 24 timmar. Endast

2 % av dosen utsöndras i oförändrad form. Clearance påverkas inte av etnicitet, kön, njurparametrar,

leverparametrar eller samtidigt intag av CYP3A4-substrat.

De kliniskt relevanta plasmanivåerna avgörs främst av den tid det tar för plasmakoncentrationen av

sufentanil att sjunka från C

till 50 % av C

efter seponering av doseringen (kontextkänslig

halveringstid eller CST½) och inte av den terminala halveringstiden. Median-CST½ var 2,2 timmar

efter en singeldos och ökade till ett medianvärde på 2,5 timmar efter upprepad dosering; det

sublinguala administreringssättet förlänger alltså effektdurationen avsevärt jämfört med intravenös

administrering av sufentanil (då CST½ är 0,14 timmar). Liknande CST½-värden observerades efter

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/505468/2015

EMEA/H/C/002784

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Zalviso

sufentanil

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Zalviso. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Zalviso ska användas.

Praktisk information om hur Zalviso ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Zalviso och vad används det för?

Zalviso är en opioid (ett kraftigt smärtstillande medel) som används för behandling av smärta hos

vuxna efter en operation. Det innehåller den aktiva substansen sufentanil.

Zalviso är ett ”hybridläkemedel”, vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel som innehåller

samma aktiva substans, men Zalviso finns i en annan form. Referensläkemedlet för Zalviso kallas

Sufenta Forte, och finns som en injektionsvätska, lösning, medan Zalviso finns som sublinguala

resoribletter (tabletter som ska lösas upp under tungan).

Hur används Zalviso?

Zalviso finns som sublinguala resoribletter som innehåller 15 mikrogram sufentanil. Tabletterna får

endast användas på sjukhus och kan endast erhållas med recept från en läkare med erfarenhet av att

behandla patienter med opioider.

Patienten placerar vid behov Zalviso-tabletterna under tungan med hjälp av en särskild

administreringsenhet. Enheten blockeras under 20 minuter efter att patienten har tagit en tablett, vilket

gör att patienten inte kan ta mer än 3 doser i timmen. Enheten använder även en identifierare så att

bara den patient som har fått ett särskilt tummärke kan mata ut tabletterna. Tabletterna måste tillåtas

Zalviso

EMA/505468/2015

Sida 2/3

att lösas upp under tungan och får inte tuggas eller sväljas. Behandlingen fortsätter i upp till 72

timmar.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Zalviso?

Den aktiva substansen i Zalviso, sufentanil, är en opioid. Det är en välkänd substans som har använts

för smärtbehandling i många år. När patienten placerar en Zalviso-tablett under tungan tas en dos

sufentanil snabbt upp i blodomloppet genom blodkärlen i munslemhinnan. Detta gör att läkemedlet

transporteras till receptorer i hjärnan och ryggmärgen där sufentanil kan lindra smärta.

Vilken nytta med Zalviso har visats i studierna?

Eftersom Zalviso är ett hybridgenerikum presenterade den sökande både data om referensläkemedlet

och resultat från egna studier.

I en huvudstudie ingick 178 patienter som genomgick bukkirurgi (operation i magen) och en annan

innefattade 426 patienter som genomgick knä- eller höftkirurgi. I båda fallen jämfördes Zalviso med

placebo (en overksam behandling). Det huvudsakliga effektmåttet baserades på en patientpoäng som

mått på minskad smärtintensitet under 48 timmars behandling. För bukkirurgi var minskningen av

smärtintensiteten i genomsnitt 50 poäng större med Zalviso än med placebo (106 mot 56). För knä-

och höftkirurgi var minskningen av smärtintensiteten omkring 88 poäng större med Zalviso (76 mot -

11) än med placebo.

En tredje huvudstudie jämförde Zalviso med ett patientkontrollerat smärtlindringssystem som använde

morfin, en annan opioid, i vilken ingick 359 patienter som genomgick större buk-, knä- eller

höftkirurgi. Av 177 patienter som använde Zalviso bedömde 139 patienter smärtkontrollen som

utmärkt eller god (79 procent), jämfört med 118 av 180 (66 procent) som använde morfin.

Vilka är riskerna med Zalviso?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Zalviso (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

illamående och kräkningar. Den allvarligaste biverkningen är andningsdepression (nedsatt andning)

som potentiellt kan leda till att patienten helt slutar andas. Zalviso får inte ges till patienter som redan

har signifikant nedsatt andning.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Zalviso finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Zalviso?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Zalviso är större än riskerna och

rekommenderade att Zalviso skulle godkännas för försäljning i EU. Kommittén ansåg att ytterligare ett

alternativ för patientkontrollerad smärtlindring direkt efter kirurgi, när smärtan är som värst, var en

fördel, särskilt som läkemedlet inte behövde ges i en ven. Vad gäller säkerheten var biverkningarna de

som förväntas för opioider och kunde anses vara hanterbara. Men eftersom den postoperativa smärtan

minskar av sig själv med tiden och det finns en potential för beroende eller att kroppen vänjer sig vid

opioiden och kräver allt större doser, bör läkemedlet och dess administreringsenhet endast användas i

sjukhusregi och begränsas till att användas under maximalt 72 timmar.

Zalviso

EMA/505468/2015

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Zalviso?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Zalviso används så säkert som möjligt. I enlighet

med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Zalviso.

Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information finns i sammanfattningen av riskhanteringsplanen

Mer information om Zalviso

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Zalviso finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare

eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen