Yescarta

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-07-2021

Aktiva substanser:
axicabtagene ciloleucel
Tillgänglig från:
Kite Pharma EU B.V.
ATC-kod:
L01X
INN (International namn):
axicabtagene ciloleucel
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse
Terapeutiska indikationer:
Yescarta är indicerat för behandling av vuxna patienter med återfall eller refraktär diffusa stora B-cellslymfom (DLBCL) och primära mediastinal stora B-cellslymfom (PMBCL), efter två eller fler linjer av systemisk terapi.
Produktsammanfattning:
Revision: 7
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004480
Tillstånd datum:
2018-08-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004480

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

10-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

10-09-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Yescarta 0,4–2 x 10

8

celler infusionsvätska, dispersion

axikabtagenciloleucel (CAR+ viabla T-celler)

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

Din läkare kommer att ge dig ett patientkort. Läs igenom det noga och följ anvisningarna på det.

Visa alltid patientkortet för läkaren eller sjuksköterskan när du träffar dem eller om du besöker

sjukhuset.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Yescarta är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Yescarta

Hur Yescarta ges

Eventuella biverkningar

Hur Yescarta ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Yescarta är och vad det används för

Yescarta är ett genterapeutiskt läkemedel för behandling av vuxna med aggressivt diffust storcelligt B-

cellslymfom (DLBCL) och primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL) som påverkar din

lymfvävnad (del av immunförsvaret), vilket i sin tur påverkar en typ av vita blodkroppar som kallas B-

lymfocyter, samt andra organ i kroppen. Alltför många av dessa onormala vita blodkroppar ansamlas i

dina vävnader och orsakar de symtom som du eventuellt har. Det används för att behandla dessa

tillstånd när andra tillgängliga läkemedel inte längre fungerar för dig.

Läkemedlet är särskilt framställt för dig som en engångsbehandling med dina egna modifierade vita

blodkroppar. Det ges som dropp (

infusion

) i en ven (

intravenöst

2.

Vad du behöver veta innan du får Yescarta

Du ska inte få Yescarta

om du är allergisk mot något av innehållsämnena i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk, rådfråga din läkare.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Yescarta tillverkas av dina egna vita blodkroppar och ska endast ges till dig (

autolog användning

Innan du behandlas med Yescarta måste du tala om för läkaren om du:

har problem med nervsystemet (t.ex. krampanfall, stroke eller minnesförlust).

har njurproblem.

har lågt antal blodkroppar (blodkroppsräkning).

har genomgått en stamcellstransplantation under de senaste 4 månaderna.

har några problem med lungor, hjärta eller blodtryck (lågt eller förhöjt).

har tecken eller symtom på transplantat-mot-värdsjukdom. Detta händer när transplanterade

celler angriper din kropp, vilket orsakar symtom som utslag, illamående, kräkning, diarré och

blodig avföring.

noterar att symtomen på din cancer förvärras. Om du har lymfom kan detta inkludera feber,

svaghetskänsla, nattsvettningar, plötslig viktnedgång.

har en infektion. Infektionen kommer att behandlas innan du får Yescarta-infusionen.

har haft en infektion med hepatit B, hepatit C eller humant immunbristvirus (hiv).

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du

behandlas med Yescarta.

Tester och kontroller

Innan du ges Yescarta kommer din läkare att:

kontrollera lungor, hjärta och blodtryck.

leta efter tecken på infektion; en eventuell infektion kommer att behandlas innan du behandlas

med Yescarta.

kontrollera din cancer för att se om den förvärrats.

leta efter tecken på transplantat-mot-värdsjukdom vilket kan uppstå efter en transplantation.

kontrollera ditt blod avseende urinsyra och hur många cancerceller det finns i ditt blod. Detta

visar om det är sannolikt att du kommer att utveckla ett tillstånd som kallas tumörlyssyndrom.

Du kan få läkemedel som bidrar till att förhindra detta tillstånd.

kontrollera om du har hepatit B-, hepatit C- eller hiv-infektion.

kontrollera om du fått en vaccination under de föregående 6 veckorna eller om det är planerat att

du ska få en under de kommande månaderna.

Efter det att du har behandlats med Yescarta

Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du har något av följande:

Frossa, extrem trötthet, svaghet, yrsel, huvudvärk, hosta, andfåddhet eller hjärtklappning, som

kan vara symtom på ett tillstånd som är känt som cytokinfrisättningssyndrom. Mät din

temperatur två gånger om dagen i 3–4 veckor efter behandling med Yescarta. Om din

temperatur är förhöjd ska du genast uppsöka din läkare.

Krampanfall, skakningar eller svårigheter att tala eller otydligt tal, medvetslöshet eller minskad

medvetandenivå, förvirring och desorientering, försämrad balans eller koordination

Feber, som kan vara ett symtom på en infektion.

Extrem trötthet, svaghet och andfåddhet, som kan vara symtom på brist på röda blodkroppar.

Blödning eller att du lättare får blåmärken, vilket kan vara symtom på låga nivåer av

blodkroppar som kallas blodplättar.

Din läkare kommer regelbundet att kontrollera ditt blodkroppsantal eftersom antalet blodkroppar och

andra blodkomponenter kan minska.

Du ska inte donera blod, organ, vävnader eller celler för transplantation.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), ska du tala med din läkare eller

sjuksköterska innan du behandlas med Yescarta. Din läkare måste eventuellt ge dig särskild vård

under din behandling med Yescarta.

I vissa fall kanske det inte är möjligt att gå vidare med den planerade behandlingen med Yescarta. Till

exempel:

Om infusion med Yescarta fördröjs mer än 2 veckor efter att du har fått förberedande

kemoterapi måste du eventuellt få mer förberedande kemoterapi.

Barn och ungdomar

Yescarta bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Yescarta

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Innan du får Yescarta ska du berätta för din läkare eller sjuksköterska om du tar några läkemedel som

försvagar immunsystemet, såsom kortison, eftersom dessa läkemedel kan störa effekten av Yescarta.

I synnerhet får du inte ges vissa vacciner som kallas levande vacciner:

under de 6 veckorna innan du ges den korta kuren med kemoterapi (kallas lymfocytreducerande

kemoterapi) för att förbereda din kropp för Yescarta-cellerna.

under Yescarta-behandling.

efter behandling medan immunsystemet återhämtar sig.

Tala med din läkare om du måste vaccineras.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du ges detta läkemedel. Detta beror på att effekterna av Yescarta hos gravida eller ammande

kvinnor är okända, och det kan skada ditt ofödda barn eller ditt ammade barn.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid efter behandling med Yescarta, tala omedelbart

med din läkare.

Du kommer att få göra ett graviditetstest innan behandlingen startar. Yescarta får endast ges om

resultatet visar att du inte är gravid.

Diskutera graviditet med din läkare om du har fått Yescarta.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna sig trötta, yra eller ha skakningar efter att de fått Yescarta. Om detta händer

dig ska du inte köra bil eller använda tunga maskiner förrän minst 8 veckor efter infusionen, eller tills

din läkare säger att du är helt återställd.

Yescarta innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 300 mg natrium (huvudkomponenten i bordssalt) i varje infusionspåse.

Detta motsvarar 15 % av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen.

3.

Hur Yescarta ges

Yescarta ges alltid av hälso- och sjukvårdspersonal.

Eftersom Yescarta framställs från dina egna vita blodkroppar kommer dina blodkroppar att

samlas in från dig för framställning av ditt läkemedel. Din läkare kommer att samla in en del av

ditt blod via en kateter som placeras i en ven (en procedur som kallas leukoferes). En del av

dina vita blodkroppar avskiljs från ditt blod och resten av blodet återförs till din ven. Detta kan

ta 3 till 6 timmar och det kan behöva upprepas.

Dina vita blodkroppar fryses in och skickas iväg för att tillverka Yescarta. Det tar vanligtvis

cirka 3 till 4 veckor att få din Yescarta-behandling men tiden kan variera.

Läkemedel som ges innan Yescarta-behandling

Under de 30 till 60 minuterna innan du ges Yescarta kan du få andra läkemedel. Detta görs för att

förhindra infusionsreaktioner och feber. Dessa andra läkemedel kan inkludera:

Paracetamol.

Ett antihistamin såsom difenhydramin.

Innan du får Yescarta, kommer du att få andra läkemedel såsom förberedande kemoterapi, vilket gör

att dina modifierade vita blodkroppar i Yescarta förökar sig i kroppen när du får läkemedlet.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att kontrollera noga att detta läkemedel är ditt.

Hur du ges Yescarta

Yescarta ges alltid av en läkare på en kvalificerat behandlingsenhet.

Yescarta ges som en engångsdos.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig en enda infusion av Yescarta genom en kateter

som satts i en ven (

intravenös

infusion) under ca 30 minuter.

Yescarta är en genetiskt modifierad versionen av dina vita blodkroppar. Den sjukvårdspersonal

som hanterar behandlingen kommer därför att vidtalämpliga försiktighetsåtgärder (använda

skyddshandskar och skyddsglasögon) för att undvika en potentiell överföring av smittsamma

sjukdomar och kommer att följa lokala riktlinjer för hantering av humanbiologiskt avfall för

rengöring eller kassering av allt material som varit i kontakt med läkemedlet.

Du måste få Yescarta-infusionen på en kvalificerad klinik, och skrivs ut först när din läkare anser att

det är säkert för dig att gå hem.

Din läkare kan ta blodprover för att kontrollera om du har biverkningar.

Efter det att du har fått Yescarta

Planera att stanna kvar i närheten av sjukhuset där du behandlades i minst 4 veckor efter det att

du har behandlats med Yescarta. Din läkare kommer att rekommendera att du återkommer till

sjukhuset varje dag i minst 10 dagar och kommer att överväga om du måste stanna kvar på

sjukhuset som inneliggande patient under de första 10 dagarna efter infusion. Detta görs för att

läkaren ska kunna kontrollera om din behandling verkar och hjälpa dig om du får biverkningar.

Om du missar något besök ska du ringa din läkare eller den kvalificerade kliniken så snart som möjligt

för att boka om ditt besök.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Yescarta kan orsaka biverkningar i immunsystemet, som kan vara allvarliga eller livshotande, och kan

leda till dödsfall.

Följande biverkningar har rapporterats med Yescarta.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

Feber, frossa, sänkt blodtryck, vilket kan orsaka symtom såsom yrsel, svindel, vätska i lungorna,

som kan vara allvarligt och kan vara dödligt (alla dessa är symtom på ett tillstånd som kallas

cytokinfrisättningssyndrom).

Feber eller frossa.

Minskat antal röda blodkroppar (celler som transporterar syre), vilket kan leda till att du känner

dig mycket trött och energilös.

Lågt blodtryck, yrsel.

Illamående, förstoppning, diarré, magont eller kräkningar.

Huvudvärk, minskad medvetandenivå, svårigheter att tala, upprördhet, skakningar.

Minskat antal vita blodkroppar, som är viktiga för att bekämpa infektioner.

Minskade nivåer av natrium, fosfat eller kalium, vilket visar sig i blodprover.

Förändringar i hjärtrytm eller hjärtslag.

Ängslighet.

Minskning av antalet blodkroppar som hjälper till att koagulera blodet (trombocytopeni).

Infektioner i blodet som orsakas av bakterier, virus eller andra typer av infektioner.

Andfåddhet, hosta.

Låga nivåer av antikroppar som kallas immunglobuliner, vilket kan leda till infektioner.

Högt blodtryck.

Svullnad i benen, vätska runt lungorna (pleural effusion).

Muskel- och ledsmärta, ryggvärk.

Extrem trötthet.

Uttorkning.

Minskad aptit, viktminskning.

Förvirring.

Förhöjda nivåer av leverenzymer, vilket visar sig i blodprover.

Muntorrhet.

Låg syrenivå i blodet.

Smärta i händer eller fötter.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Svårt att förstå siffror, minnesförlust, krampanfall, förlust av kontroll av kroppsrörelser.

Fel på njurarna som gör att vätska ansamlas i kroppen, vilket kan vara allvarligt eller

livshotande.

Vätska i lungorna.

Lunginfektion.

Plötsligt, oväntat hjärtstillestånd; detta är allvarligt och livshotande.

Hjärtsvikt.

Muskelspasmer.

Svårt att svälja.

Läckage av vätska från blodkärlen in i omgivande vävnad. Detta kan leda till viktökning och

svårigheter att andas.

Minskade nivåer av kalcium, vilket syns i blodtester.

Blodinfektioner som orsakas av svamp.

Minskade nivåer av albumin, vilket visar sig i blodprover.

Hudutslag.

Förhöjda nivåer bilirubin, som rapporterar hur levern fungerar, vilket visar sig i blodprover.

Tecken och symtom på blodproppar.

Svårt att sova.

Överkänslighet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Inflammation och svullnad i ryggmärgen, vilket kan orsaka partiell eller total förlamning av

extremiteter och bål.

Berätta omedelbart för din läkare om du får någon av de biverkningar som anges ovan. Försök inte att

behandla dina symtom själv med andra läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet som anges i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att

öka informationen om detta läkemedels säkerhet.

5.

Hur Yescarta ska förvaras

Följande information är endast avsedd för läkare.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som anges på behållarens etikett och infusionspåsen.

Förvaras i frys i gasfasen av flytande kväve ≤ -150 °C tills det tinas upp för användning.

Läkemedlet ska inte frysas igen.

Detta läkemedel innehåller genetiskt modifierade mänskliga blodkroppar. Lokala riktlinjer för

hantering av humanbiologiskt avfall ska följas för oanvänt läkemedel och avfall. Eftersom detta

läkemedel kommer att ges av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar de för korrekt

kassering av produkten. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Yescarta

innehåller

Den aktiva substansen är axikabtagenciloleucel. Varje patientspecifik påse för engångsinfusion

innehåller en dispersion av anti-CD19 CAR T-celler i cirka 68 ml för en måldos på 2 x 10

anti-CD19

CAR-positiva viabla T-celler/kg.

Övriga innehållsämnen är: Cryostor CS10, natriumklorid, humant albumin. Se avsnitt 2 ”Yescarta

innehåller natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackning

Yescarta är en klar till ogenomskinlig, vit till röd dispersion för infusion, och levereras i en

infusionspåse individuellt förpackad i en metallkassett. En påse för engångsinfusion innehåller cirka

68 ml celldispersion.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Kite Pharma EU B.V.

Tufsteen 1

2132 NT Hoofddorp

Nederländerna

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta det lokala ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom (Northern Ireland)

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu. Det finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Det är viktigt att läsa igenom hela innehållet av denna procedur innan Yescarta administreras.

Försiktighetsåtgärder som ska vidtas före hantering eller administrering av läkemedlet

Yescarta innehåller genetiskt modifierade humana celler. Lokala riktlinjer för hantering av

avfall av mänskligt ursprung som gäller för sådana produkter ska följas.

Yescarta ska transporteras inom kliniken i stängda, okrossbara, läckagesäkra behållare.

Yescarta framställs från autologt blod från som tagits genom leukoferes. Leukoferesmaterial

från patienten och Yescarta kan medföra en risk för överföring av smittsamma virus till hälso-

och sjukvårdspersonalen som hanterar produkten. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska

följaktligen vidta lämpliga försiktighetsåtgärder (använda skyddshandskar och -glasögon) vid

hantering av leukoferesmaterial eller Yescarta för att undvika potentiell överföring av

smittsamma sjukdomar.

Arbetsytor och material som potentiellt har varit i kontakt med Yescarta måste dekontamineras i

enlighet med lokala riktlinjer för hantering av avfall av mänskligt ursprung.

Förberedelser inför infusion

Säkerställ att patientens identitet (ID) matchar patientens ID-nummer på Yescarta-kassetten.

Yescarta-påsen får inte tas ur metallkassetten om informationen på den patientspecifika

etiketten inte överensstämmer med den avsedda patienten.

När patientens ID har bekräftats, ta ut Yescarta-påsen ur metallkassetten.

Kontrollera att patientinformationen på metallkassettetiketten motsvarar den på påsetiketten.

Inspektera produktpåsen för eventuella skador eller sprickor före upptining. Om påsen har

skador ska lokala riktlinjer för hantering av humanbiologiskt avfall följas (eller kontakta

omedelbart Kite).

Placera infusionspåsen inuti en andra påse.

Tina Yescarta vid ca 37 °C med hjälp av antingen ett vattenbad eller torr upptining tills det inte

finns någon synlig is i infusionspåsen. Blanda försiktigt innehållet i påsen för att lösa upp

klumpar av cellulärt material. Om synliga cellklumpar kvarstår, fortsätt att varsamt blanda

innehållet i påsen. Små klumpar av cellulärt material ska kunna sönderdelas genom varsam

manuell blandning. Yescarta ska inte tvättas, centrifugeras, och/eller resuspenderas i nytt

medium före infusion. Upptining bör ta ca 3 till 5 minuter.

När Yescarta har tinat är det stabilt i rumstemperatur (20 °C–25 °C) i upp till 3 timmar.

Infusionen av Yescarta ska dock påbörjas inom 30 minuter efter att upptiningen avslutats.

Använd INTE leukocytreducerande filter.

Administrering

Läkemedlet måste administreras på en kvalificerad behandlingsenhet av läkare som har

erfarenhet av behandling av hematologiska maligniteter och är utbildad i administrering och

hantering av patienter som behandlas med Yescarta.

Säkerställ att minst 1 dos av tocilizumab per patient och akututrustning finns tillgängligt före

infusionen och under återhämtningsperioden. Sjukhus måste ha tillgång till ytterligare en dos

tocilizumab inom 8 timmar från varje föregående dos.

atientens identitet (ID) ska matcha patientens ID-nummer på infusionspåsen.

Yescarta är endast avsett för autolog användning.

Yescarta ska administreras som en intravenös infusion med hjälp av en latexfri slang för

intravenöst bruk, utan leukocytreducerande filter, inom 30 minuter, antingen via gravitation

eller med en peristaltisk pump.

Skaka påsen försiktigt under Yescarta-infusionen för att förhindra att cellerna klumpar ihop sig.

Allt innehåll i infusionspåsen ska infunderas.

En steril injektionsvätska, lösning, som innehåller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) (0,154 mmol

natrium per ml) ska användas för att skölja igenom slangen före infusionen samt för ursköljning

efter infusionen. När hela Yescarta-mängden har infunderats ska infusionspåsen sköljas med

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Yescarta 0,4–2 x 10

celler infusionsvätska, dispersion

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

2.1

Allmän beskrivning

Yescarta (axikabtagenciloleucel) är en CD19-riktad, genetiskt modifierad, autolog immunterapi med

T-celler. Yescarta förbereds genom att patientens egna T-celler isoleras och modifieras genetiskt ex

vivo genom retroviral transduktion för att uttrycka en chimär antigenreceptor (CAR), som innefattar

ett mus-anti-CD19-variabelt fragment med enkel kedja, länkat till CD28 samstimulerande domän och

CD3-zeta signaleringsdomän. De anti-CD19 CAR-positiva viabla T-cellerna expanderas och injiceras

tillbaka i patienten, där de kan identifiera och eliminera CD19-uttryckande målceller.

2.2

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje patientspecifik, enskild infusionspåse med Yescarta innehåller en dispersion av anti-CD19 CAR

T-celler i ca 68 ml för en måldos på 2 x 10

anti-CD19 CAR-positiva viabla T-celler/kg kroppsvikt

(intervall: 1 x 10

till 2 x 10

celler/kg), med högst 2 x 10

anti-CD19 CAR T-celler.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje påse med Yescarta innehåller 300 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELS

FORM

Infusionsvätska, dispersion.

En klar till opak, vit till röd dispersion.

4.

KLINISKA

UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Yescarta är avsedd för behandling av vuxna patienter med recidiverat eller refraktärt diffust storcelligt

B-cellslymfom (DLBCL) och primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL), efter två eller

fler linjer av systemisk terapi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Yescarta ska administreras på en kvalificerad behandlingsenhet av en läkare som har erfarenhet av

behandling av hematologiska maligniteter och är utbildad i administrering och hantering av patienter

som behandlas med Yescarta. Minst 1 dos av tocilizumab för användning vid

cytokinfrisättningssyndrom (CRS) och akututrustning måste vara tillgänglig när infusionen av

Yescarta inleds. Behandlingsenheten måste ha tillgång till ytterligare en dos tocilizumab inom

8 timmar från varje föregående dos.

Dosering

Yescarta är endast avsett för autolog användning (se avsnitt 4.4).

En engångsdos av Yescarta innehåller 2 x 10

CAR-positiva viabla T-celler per kg kroppsvikt (eller

högst 2 x 10

CAR-positiva viabla T-celler för patienter som väger 100 kg eller mer) i cirka 68 ml

dispersion i en infusionspåse.

Tillgängligheten av Yescarta måste bekräftas innan lymfocytreducerande regim påbörjas.

Förbehandling (lymfocytreducerande kemoterapi)

En lymfocytreducerande kemoterapiregim, bestående av cyklofosfamid 500 mg/m

intravenöst

och fludarabin 30 mg/m

intravenöst, bör administreras på den 5:e, 4:e och 3:e dagen före

infusion av Yescarta.

Premedicinering

Paracetamol 500–1 000 mg oralt och difenhydramin 12,5-25 mg intravenöst eller oralt (eller

motsvarande) ca 1 timme före Yescarta-infusion rekommenderas.

Profylaktisk användning av systemiska kortikosteroider rekommenderas inte eftersom detta kan

störa aktiviteten hos Yescarta.

Övervakning

Patienter bör övervakas dagligen under de första 10 dagarna efter infusion, för tecken och

symtom på potentiellt CRS, neurologiska biverkningar och andra toxiciteter. Läkare bör

överväga inläggning på sjukhus under de första 10 dagarna efter infusion eller vid de första

tecknen eller symtomen på cytokinfrisättningssyndrom (CRS) och/eller neurologiska

biverkningar.

Efter de första 10 dagarna efter infusionen ska patienten övervakas enligt läkarens bedömning

Patienter bör instrueras att stanna kvar i närheten av en kvalificerad klinik i minst 4 veckor efter

infusionen.

Särskilda populationer

Patienter med humant immunbristvirus (hiv), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV)-

infektion

Det finns ingen klinisk erfarenhet av patienter med aktiv hiv-, HBV- eller HCV-infektion.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Yescarta hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Äldre

Ingen dosjustering krävs för patienter ≥ 65 år. Effekten var densamma som i den totala behandlade

patientpopulationen.

Administreringssätt

Yescarta ska administreras via intravenös infusion.

Yescarta får inte bestrålas. Använd INTE leukocytreducerande filter.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Detta läkemedel innehåller genetiskt modifierade humana blodkroppar. Sjukvårdspersonal som

hanterar Yescarta ska vidta lämpliga försiktighetsåtgärder (använda skyddshandskar och

skyddsglasögon) för att undvika potentiell överföring av smittsamma sjukdomar.

Förberedelser inför infusion

Säkerställ att patientens identitet (ID) matchar patientens ID-nummer på Yescarta-kassetten.

Yescarta-påsen får inte tas ur metallkassetten om informationen på den patientspecifika

etiketten inte överensstämmer med den avsedda patienten.

När patientens ID har bekräftats, ta ut Yescarta-påsen ur metallkassetten.

Kontrollera att patientinformationen på metallkassettetiketten motsvarar den på påsetiketten.

Inspektera produktpåsen för eventuella skador eller sprickor före upptining. Följ lokala riklinjer

för omhändertagande av humanbiologiskt avfall om påsen är skadad (eller kontakta omedelbart

Kite).

Placera infusionspåsen inuti en andra påse.

Tina Yescarta vid ca 37 °C, med hjälp av antingen ett vattenbad eller torr upptining tills det inte

finns någon synlig is i infusionspåsen. Blanda försiktigt innehållet i påsen för att lösa upp

klumpar av cellulärt material. Om synliga cellklumpar kvarstår, fortsätt att varsamt blanda

innehållet i påsen. Små klumpar av cellulärt material ska kunna sönderdelas genom varsam

manuell blandning. Yescarta ska inte tvättas, centrifugeras, och/eller resuspenderas i nytt

medium före infusion. Upptining bör ta ca 3 till 5 minuter.

När Yescarta har tinat är det stabilt i rumstemperatur (20 °C–25 °C) i upp till 3 timmar.

Infusionen av Yescarta ska dock påbörjas inom 30 minuter efter att upptiningen avslutats.

Administrering

Endast för autolog användning.

Tocilizumab och akututrustning bör finnas tillgängliga före infusion och under

övervakningsperioden.

Leukocytreducerande filter får inte användas.

Centralvenös access rekommenderas för administrering av Yescarta.

Kontrollera patient-ID:t igen så att det överensstämmer med patientidentifieringsnumren på

Yescarta-påsen.

Skölj slangen med 0,9 % natriumkloridlösning (0,154 mmol natrium per ml) före infusion.

Infundera hela innehållet i Yescarta-påsen inom 30 minuter via antingen gravitation eller en

peristaltisk pump.

Skaka påsen försiktigt under Yescarta-infusionen för att förhindra att cellerna klumpar ihop sig.

Skölj slangen med 0,9 % natriumkloridlösning (0,154 mmol natrium per ml) med samma

infusionshastighet efter att hela innehållet i påsen infunderats, för att säkerställa att all Yescarta

tillförs.

För anvisningar om hantering, oavsiktlig exponering för och kassering av läkemedlet, se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Kontraindikationer mot den lymfocytreducerande kemoterapin måste beaktas.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

Kraven på spårbarhet för cellbaserade läkemedel för avancerad terapi måste tillämpas. För att

säkerställa spårbarheten ska produktens namn och tillverkningssatsnummer samt den behandlade

patientens namn sparas i 30 år efter produktens utgånsdatum.

Allmänt

Yescarta är endast avsett för autolog användning och får inte administreras till andra patienter. Före

infusion måste patientens identitet överensstämma med patientidentifieringsnumret på Yescarta-

infusionspåsen och kassetten. Yescarta får inte infunderas om informationen på den patientspecifika

etiketten inte överensstämmer med den avsedda patienten.

Patienterna bör övervakas dagligen under de första 10 dagarna efter infusionen för tecken och symtom

på potentiellt CRS, neurologiska händelser och andra toxiciteter. Läkare bör överväga inläggning på

sjukhus de första 10 dagarna efter infusion eller vid första tecken/symtom på CRS och/eller

neurologiska biverkningar. Efter de första 10 dagarna efter infusion ska patienten övervakas efter

läkarens bedömning.

Patienterna ska få anvisning om att stanna i närheten av en kvalificerad behandlingsenhet i minst 4

veckor efter infusionen och att omedelbart uppsöka läkare om tecken eller symtom på CRS eller

neurologiska biverkningar uppstår. Övervakning av vitala tecken och organfunktioner bör övervägas

beroende på reaktionens svårighetsgrad.

Orsaker till fördröjning av behandling

På grund av riskerna som förknippas med Yescarta-behandling, ska infusionen skjutas upp om en

patient har något av följande tillstånd:

Kvarstående allvarliga biverkningar (särskilt lungreaktioner, hjärtreaktioner eller hypotoni)

inklusive från föregående kemoterapier.

Aktiv okontrollerad infektion.

Aktiv transplantat-mot-värdsjukdom (graft-versus-host disease, GVHD).

Serologisk testning

Screening för HBV, hepatit-C virus (HCV) och hiv ska utföras före insamling av celler för

framställning av Yescarta (se avsnitt 4.2).

Donation av blod, organ, vävnad och celler

Patienter som behandlas med Yescarta ska inte donera blod, organ, vävnader eller celler för

transplantation.

Konkomitant sjukdom

Patienter med aktiv CNS-sjukdom eller nedsatt njur-, lever-, lung- eller hjärtfunktion är sannolikt mer

känsliga för följderna av de biverkningar som beskrivs nedan och kräver särskild uppmärksamhet.

Primärt lymfom i centrala nervsystemet (CNS)

Det saknas erfarenhet av användning av Yescarta till patienter med primärt CNS-lymfom. Därför har

risk/nyttaförhållandet för Yescarta inte fastställts i denna population.

Cytokinfrisättningssyndrom

Nästan alla patienter upplevde någon form av CRS. Svår CRS, inklusive livshotande och fatala

reaktioner, observerades mycket ofta med Yescarta, med en debuttid på 1 till 12 dagar efter infusionen

(se avsnitt 4.8). CRS ska behandlas enligt läkares bedömning, baserat på patientens kliniska bild och i

enlighet med behandlingsalgoritmen för CRS som anges i tabell 1. Behandling som är baserad på en

interleukin-6 (IL-6)-receptorhämmare, såsom tocilizumab har administrerats för måttligt till allvarligt

CRS i samband med Yescarta.

Innan en Yescarta-infusion inleds måste minst 1 dos tocilizumab per patient finnas på plats och vara

tillgänglig för administrering. Behandlingsenheten måste ha tillgång till ytterligare en dos tocilizumab

inom 8 timmar från varje föregående dos.

Övervaka patienter dagligen avseende tecken och symtom på CRS under minst 10 dagar efter infusion

vid den kvalificerade kliniken. Efter de första 10 dagarna efter en infusion ska patienten övervakas

enligt läkarens bedömning.

Rekommendera patienterna att stanna kvar i närheten av en kvalificerad klinik under minst 4 veckor

efter infusionen och att söka omedelbar läkarvård om tecken eller symtom på CRS uppträder.

Behandlingsalgoritmer har utvecklats för att lindra vissa av de CRS-symtom som patienter som står på

Yescarta upplever. Dessa inkluderar användning av tocilizumab eller tocilizumab och kortikosteroider

för måttligt, svår eller livshotande CRS, vilka sammanfattas i Tabell 1. Patienter som får CRS av grad

2 eller högre (t.ex. hypotoni som inte svarar på vätskebehandling, eller hypoxi som kräver tillägg av

syresättning) ska övervakas med kontinuerlig hjärttelemetri och pulsoximetri. För patienter som får

svår CRS, överväg att utföra ekokardiogram för att bedöma hjärtfunktionen. För svår eller livshotande

CRS, överväg intensivvård med stödjande behandling.

Yescarta ska inte administreras till patienter med aktiva infektioner eller inflammatorisk sjukdom

förrän dessa tillstånd har gått över.

CRS har varit känt för att förknippas med slutorgandysfunktion (t.ex. lever, njurar, hjärta och lungor).

Dessutom kan förvärring av underliggande organpatologier förekomma vid CRS. Patienter med

medicinskt signifikant hjärtdysfunktion ska behandlas enligt gängse riktlinjer för intensivvård och

åtgärder såsom ekokardiografi ska övervägas.

För diagnos av CRS måste alternativa orsaker till systemisk inflammatorisk reaktion uteslutas,

inklusive infektion. Vid febril neutropeni bör man utvärdera för infektion och behandla med

bredspektrumantibiotika, vätska och annan understödjande behandling, enligt medicinska indikationer.

Utvärdering för hemofagocyterande lymfohistiocytos/makrofagaktiverande syndrom (HLH/MAS) bör

övervägas hos patienter med svår eller icke-responsiv CRS.

Yescarta fortsätter att expandera och är persistent efter administrering av tocilizumab och

kortikosteroider. Tumörnekrosfaktor (TNF)-antagonister rekommenderas inte för behandling av

Yescarta-associerat CRS.

Tabell 1:

Vägledning om gradering och hantering av CRS

CRS-Grad

a

Tocilizumab

Kortikosteroider

Grad 1

Symtomen kräver endast

symtomatisk behandling

(t.ex. feber, illamående,

trötthet, huvudvärk,

myalgi, diffust obehag).

Om ingen förbättring inom 24 timmar,

hantera som Grad 2.

Ej tillämpligt

Grad 2

Symtomen kräver och

svarar på måttlig

intervention.

Syrekrav på mindre än 40

% FiO

eller hypotoni som

svarar på vätskor eller låg

dos av en vasopressor eller

Grad 2 organtoxicitet

.

Administrera tocilizumab

8 mg/kg intravenöst

under 1 timme (får inte överstiga 800 mg).

Upprepa tocilizumab var 8:e timme vid behov

om patienten inte svarar på intravenös vätska

eller ökad extra syrgas.

Begränsa till högst 3 doser inom en

24-timmarsperiod; totalt högst 4 doser om ingen

klinisk förbättring sker av tecken och symtom

på CRS. Om inget behandlingssvar erhålls efter

den andra dosen av tocilizumab eller

efterföljande doser, ska alternativa

behandlingsåtgärder mot CRS övervägas.

Hantera enligt Grad 3 om ingen

förbättring inom 24 timmar

efter insättande av tocilizumab.

CRS-Grad

a

Tocilizumab

Kortikosteroider

Grad 3

Symtomen kräver och

svarar på aggressiv

intervention.

Syrgaskrav som är större

än eller lika med 40 %

eller hypotoni som

kräver en hög dos av eller

flera vasopressorer, eller

Grad 3 organtoxicitet eller

Grad 4 transaminit.

Enligt Grad 2

Administrera

metylprednisolon

1 mg/kg intravenöst 2 gånger

dagligen eller motsvarande

dexametason (t.ex. 10 mg

intravenöst var 6:e timme).

Fortsätt att använda

kortikosteroider tills symtomen

är Grad 1 eller lägre, och trappa

sedan ned.

Om ingen förbättring sker,

hantera som Grad 4 (nedan).

Grad 4

Livshotande symtom.

Kräver ventilatorstöd eller

kontinuerlig veno-venös

hemodialys eller Grad 4

organtoxicitet (exklusive

transaminit).

Enligt Grad 2

Administrera metylprednisolon

1000 mg intravenöst dagligen i

3 dagar. Vid förbättring,

hantera som ovan.

Överväg alternativa

immunsupprimerande medel

om ingen förbättring eller om

tillståndet försämras.

(a) Lee et al 2014.

(b) Se Tabell 2 för hantering av neurologiska biverkningar.

(c) Se produktresumén för tocilizumab för ytterligare information.

Neurologiska biverkningar

Svåra neurologiska biverkningar, som kan vara livshotande eller fatala, har observerats mycket ofta

hos patienter som behandlats med Yescarta (se avsnitt 4.8). Patienter med anamnes på CNS-

störningar, såsom kramper eller cerebrovaskulär ischemi, kan löpa ökad risk. Dödsfall och allvarliga

fall av cerebralt ödem har rapporterats hos patienter som behandlats med Yescarta. Patienter bör

övervakas med avseende på tecken och symtom på neurologiska biverkningar (Tabell 2). Patienter ska

övervakas åtminstone dagligen i 10 dagar vid den kvalificerade kliniken avseende tecken och symtom

på neurologisk toxicitet. Efter de första 10 dagarna efter infusionen ska patienten övervakas enligt

läkarens bedömning. Rekommendera patienterna att stanna kvar i närheten av en kvalificerad klinik i

minst 4 veckor efter infusion och att söka omedelbar läkarvård om tecken eller symtom på neurologisk

toxicitet skulle uppträda. Undersökning av vitala tecken och organfunktioner bör övervägas beroende

på svårighetsgraden av reaktionen.

Patienter som får neurologiska toxiciteter av grad 2 eller högre ska övervakas med kontinuerlig

hjärttelemetri och pulsoximetri. Intensivvård med understödjande behandling för svåra eller

livshotande neurologiska toxiciteter ska tillhandahållas. Icke-sederande, antiepileptiska läkemedel bör

övervägas för krampprofylax enligt vad som indiceras kliniskt för biverkningar av Grad 2 eller högre.

Behandlingsalgoritmer har utvecklats för att lindra de neurologiska biverkningarna som patienter som

står på Yescarta upplever. Dessa inkluderar användning av tocilizumab (vid samtidig CRS) och/eller

kortikosteroider för måttliga, allvarliga eller livshotande neurologiska biverkningar som sammanfattas

i Tabell 2.

Tabell 2:

Vägledning om gradering och hantering av neurologiska biverkningar

Graderingsbedömning

Samtidig CRS

Icke-samtidig CRS

Grad 2

Administrera tocilizumab enligt Tabell 1 för

hantering av CRS av Grad 2.

Om ingen förbättring inom 24 timmar efter att

tocilizumab satts in, administrera dexametason

10 mg intravenöst var 6:e timme om patienten inte

redan tar andra kortikosteroider. Fortsätt att använda

dexametason tills symtomen är Grad 1 eller lägre,

och trappa sedan ned.

Administrera dexametason

10 mg intravenöst var 6:e

timme.

Fortsätt att använda

dexametason tills

symtomen är Grad 1 eller

lägre, och trappa sedan ned.

Överväg icke-sederande, antiepileptiska läkemedel (t.ex. levetiracetam) för

Graderingsbedömning

Samtidig CRS

Icke-samtidig CRS

krampprofylax.

Grad 3

Administrera tocilizumab enligt Tabell 1 för

hantering av CRS av Grad 2.

Administrera även dexametason 10 mg intravenöst

med den första dosen av tocilizumab och upprepa

dosen var 6:e timme. Fortsätt att använda

dexametason tills symtomen är Grad 1 eller lägre,

och trappa sedan ned.

Administrera dexametason

10 mg intravenöst var

6:e timme.

Fortsätt att använda

dexametason tills

symtomen är Grad 1 eller

lägre, och trappa sedan ned.

Överväg icke-sederande, antiepileptiska läkemedel (t.ex. levetiracetam) för

krampprofylax.

Grad 4

Administrera tocilizumab enligt Tabell 1 för

hantering av CRS av Grad 2.

Administrera metylprednisolon 1000 mg intravenöst

per dag med den första dosen av tocilizumab, och

fortsätt med metylprednisolon 1000 mg intravenöst

per dag i 2 dagar. Vid förbättring, hantera som ovan.

Om ingen förbättring, överväg 1000 mg

metylprednisolon intravenöst 3 gånger dagligen eller

alternativ behandling.

Administrera

metylprednisolon 1000 mg

intravenöst per dag i

3 dagar. Vid förbättring,

hantera som ovan.

Om ingen förbättring,

överväg 1000 mg

metylprednisolon

intravenöst 3 gånger

dagligen eller alternativ

behandling.

Överväg icke-sederande, antiepileptiska läkemedel (t.ex. levetiracetam) för

krampprofylax.

a.

Alternativ behandling inkluderar (men är inte begränsad till): anakinra, siltuximab, ruxolitinib, cyklofosfamid, IVIG och

ATG.

Infektioner och febril neutropeni

Allvarliga infektioner har observerats mycket ofta med Yescarta (se avsnitt 4.8). Patienter bör

övervakas med avseende på tecken och symtom på infektion före, under och efter Yescarta-infusion,

och behandlas på lämpligt sätt. Profylaktisk antibiotika bör administreras enligt rådande riktlinjer.

Febril neutropeni har observerats hos patienter efter Yescarta-infusion (se avsnitt 4.8) och kan

förekomma samtidigt med CRS. I händelse av febril neutropeni, utvärdera för infektion och behandla

med bredspektrumantibiotika, vätskor och annan stödjande vård så som är medicinskt indikerat.

HBV-reaktivering

Reaktivering av HBV, som i några fall ledde till fulminant hepatit, leversvikt och dödsfall, kan

förekomma hos patienter som behandlats med läkemedel som riktas mot B-celler. Screening för HBV,

HCV och hiv ska utföras före insamling av celler för framställning av Yescarta.

Långvariga cytopenier

Patienter kan uppvisa cytopenier i flera veckor efter lymfocytreducerande kemoterapi och Yescarta-

infusion. Långvariga cytopenier av Grad 3 eller högre var mycket vanligt förekommande efter

Yescarta-infusion, och inkluderade trombocytopeni, neutropeni och anemi. Undersök blodvärden efter

Yescarta-infusion.

Hypogammaglobulinemi

B-cellsaplasi, som leder till hypogammaglobulinemi, kan förkomma hos patienter som får behandling

med Yescarta. Hypogammaglobulinemi har observerats mycket ofta hos patienter som behandlats med

Yescarta. Immunglobulinnivåer bör övervakas efter behandling med Yescarta, och hanteras enligt

försiktighetsåtgärder för infektion, antibiotikaprofylax och immunglobulinersättning.

Överkänslighetsreaktioner

Allergiska reaktioner kan uppkomma i samband med infusionen av Yescarta. Allvarliga

överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi kan bero på dimetylsulfoxid (DMSO) eller rester av

gentamicin i Yescarta.

Sekundära maligniteter

Patienter som behandlas med Yescarta kan utveckla sekundära maligniteter. Övervaka patienterna

under resten av livet avseende sekundära maligniteter. Om en sekundär malignitet skulle uppstå,

kontakta företaget för att få anvisningar om patientprover som ska samlas in för testning.

Tumörlyssyndrom (TLS)

TLS, vilket kan vara allvarligt, har ibland observerats. För att minimera risken för TLS, ska patienter

med förhöjd urinsyra eller hög tumörbörda få allopurinol eller en annan profylax före Yescarta-

infusion. Tecken och symtom på TLS ska övervakas och hanteras enligt gängse riktlinjer.

Föregående behandling med anti-CD19-terapi

Det finns begränsad erfarenhet av Yescarta till patienter som exponerats för föregående CD19-riktad

terapi. Yescarta rekommenderas inte om patienten har återfallit i CD19-negativ sjukdom efter

föregående anti-CD19-terapi.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 300 mg natrium per infusionspåse, motsvarande 15 % av det av WHO

rekommenderade maximala dagliga intaget på 2 g natrium för en vuxen.

Patienterna planeras att skrivas in i ett register och kommer att följas i registret i syfte att få bättre

kunskap om den långsiktiga säkerhet och effekten för Yescarta.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Yescarta.

Levande vacciner

Säkerheten vid immunisering med levande virala vacciner under eller efter Yescarta-behandling har

inte studerats. Vaccinering med levande virusvacciner rekommenderas inte under minst 6 veckor före

start av lymfocytreducerande kemoterapi, under Yescarta-behandling, och tills immunåterhämtning

efter behandling med Yescarta.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder/preventivmetoder

Graviditetsstatus hos fertila kvinnor måste verifieras innan Yescarta-behandling sätts in.

Se förskrivningsinformationen för lymfocytreducerande kemoterapi för information om behovet av

effektiva preventivmedel för patienter som får lymfocytreducerande kemoterapi.

Det finns inte tillräckligt med exponeringsdata för att kunna ge rekommendationer om hur länge

preventivmedel ska användas efter behandling med Yescarta.

Graviditet

Det finns inga tillgängliga data från användningen av Yescarta till gravida kvinnor. Inga djurstudier

om reproduktion eller utvecklingstoxicitet har utförts med Yescarta för att bedöma om det kan orsaka

fosterskador när det administreras till en gravid kvinna (se avsnitt 5.3).

Det är inte känt om Yescarta kan överföras till fostret. Baserat på verkningsmekanismen kan de

transducerade cellerna, om de passerar placenta, orsaka fostertoxicitet, inklusive

B-cellslymfocytopeni. Därför rekommenderas Yescarta inte för kvinnor som är gravida, eller för

fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Gravida kvinnor ska informeras om de potentiella

riskerna för fostret. Graviditet efter Yescarta-infusion bör diskuteras med den behandlande läkaren.

Bedömning av immunglobulinnivåer och B-celler hos nyfödda barn till mödrar som behandlats med

Yescarta ska övervägas.

Amning

Det är okänt om Yescarta utsöndras i bröstmjölk eller överförs till det ammade barnet. Ammande

kvinnor bör underrättas om den potentiella risken för ammade barn.

Fertilitet

Inga kliniska data om effekten av Yescarta på fertilitet finns tillgängliga. Effekter på manlig och

kvinnlig fertilitet har inte utvärderats i djurstudier.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Yescarta har påtaglig inverkan på körförmåga eller användning av maskiner. På grund av potentialen

för neurologiska biverkningar, inklusive förändrat mentalt tillstånd eller krampanfall, ska patienter

avstå från att köra eller använda tunga eller potentiellt farliga maskiner tills minst 8 veckor efter

infusion eller tills neurologiska biverkningar har upphört.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsuppgifterna som beskrivs i detta avsnitt avspeglar exponeringen för Yescarta i ZUMA-1, en

fas 1/2-studie där 108 patienter med recidiverat/refraktärt non-Hodgkins lymfom (NHL) av B-cellstyp

fick CAR-positiva T-celler baserade på en rekommenderad dos som var viktbaserad. Uppföljningens

medianperiod var 27,4 månader.

De mest betydelsefulla och vanligast förekommande biverkningarna var CRS (93 %), encefalopati

(58 %) och infektioner (39 %).

Allvarliga biverkningar förekom hos 56 % av patienterna. De vanligaste, allvarliga biverkningarna

inkluderade encefalopati (22 %), ospecificerade, patogena infektioner (16 %), bakterieinfektioner

(6 %), febril neutropeni (6 %), virusinfektioner (5 %) och pyrexi (5 %).

De vanligaste biverkningarna av Grad 3 eller högre inkluderade encefalopati (31 %), ospecificerade

patogena infektioner (19 %), CRS (11 %), bakterieinfektion (9 %), afasi (7 %), virusinfektion (6 %),

delirium (6 %), hypotoni (6 %) och hypertoni (6 %).

Lista med biverkningar i tabellform

Biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och efter godkännande för försäljning presenteras

nedan. Dessa biverkningar presenteras enligt organsystemklass och frekvens. Frekvenser definieras

som: mycket vanliga (≥ 1/ 10); vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1000 till < 1/100);

sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1000) och mycket sällsynta (< 1/10 000). Inom varje frekvensgruppering

presenteras biverkningarna enligt fallande svårighetsgrad.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/495475/2018

EMEA/H/C/004480

Yescarta (axikabtagenciloleucel)

Sammanfattning av Yescarta och varför det är godkänt inom EU

Vad är Yescarta och vad används det för?

Yescarta är ett läkemedel för behandling av två typer av blodcancer:

diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL),

primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL).

Yescarta är avsett för vuxna patienter vars blodcancer har återkommit eller slutat svara på tidigare

behandling.

Yescarta är en typ av läkemedel för avancerad terapi som kallas ”genterapiprodukt”. Det är en typ av

läkemedel som verkar genom att gener förs in i kroppen.

De blodcancerformer som Yescarta används för att behandla är sällsynta och Yescarta klassificerades

som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) för DLBCL den

16 december

2014 och för PMBCL den 9 oktober 2015.

Yescarta innehåller den aktiva substansen axikabtagenciloleucel (bestående av genetiskt modifierade

vita blodkroppar).

Hur används Yescarta?

Yescarta tillverkas med hjälp av patientens egna vita blodkroppar som utvinns ur blodet och modifieras

genetiskt i laboratoriet.

Det ges som en engångsinfusion (dropp) i en ven och får bara ges till den patient vars blodkroppar

användes för att tillverka det. Innan patienterna får Yescarta ska de få en kort behandling med

kemoterapi så att deras befintliga vita blodkroppar elimineras, och strax före infusionen får de

paracetamol och ett antihistaminläkemedel för att minska risken för reaktioner mot infusionen.

Läkemedlet tocilizumab och akututrustning måste vara tillgängliga för det fall att patienten får en

potentiellt allvarlig biverkning som kallas cytokinfrisättningssyndrom (se avsnittet om risker nedan).

Patienterna bör noga övervakas under 10 dagar efter behandlingen avseende biverkningar och bör

stanna kvar i närheten av ett specialistsjukhus under minst 4 veckor efter behandlingen.

Yescarta (axikabtagenciloleucel)

EMA/495475/2018

Sida 2/3

För att få mer information om hur du använder Yescarta, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Yescarta?

Yescarta innehåller patientens egna T-celler (en typ av vita blodkroppar) som har genmodifierats i

laboratoriet så att de framställer ett protein som kallas chimär antigenreceptor (CAR). CAR kan fästa

vid ett annat protein på cancercellernas yta som kallas CD19.

När Yescarta ges till patienten binder de modifierade T-cellerna till cancerceller och dödar dem, vilket

bidrar till att eliminera cancern från kroppen.

Vilka fördelar med Yescarta har visats i studierna?

En huvudstudie på 111 patienter med DLBCL och PMBCL som inte svarade på tidigare behandling eller

hade återkommit visade att Yescarta är effektivt när det gäller att eliminera cancern hos många

patienter. Av de patienter som gick med i studien fick 47 procent ett fullständigt svar (vilket betyder

att de inte längre hade några tecken på cancer), medan 66 procent fick åtminstone ett delvist svar

efter behandling med Yescarta.

Dessa resultat var bättre än de från studier på patienter som fick standardbehandlingar mot cancer,

där cirka 7 procent av patienterna fick ett fullständigt svar och cirka 26 procent fick åtminstone ett

delvist svar.

Vilka är riskerna med Yescarta?

Allvarliga biverkningar inträffar hos fler än 1 av 2 patienter. De vanligaste allvarliga biverkningarna är

cytokinfrisättningssyndrom (en potentiellt livshotande sjukdom som kan ge feber, kräkning,

andfåddhet, smärta och lågt blodtryck), encefalopati (en hjärnsjukdom som förknippas med

huvudvärk, sömnighet och förvirring) samt infektioner.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Yescarta finns i bipacksedeln.

Varför är Yescarta godkänt i EU?

En huvudstudie visade att Yescarta är effektivt när det gäller att eliminera cancern hos många

patienter med DLBCL och PMBCL som inte svarade på tidigare behandling eller hade återkommit.

Antalet patienter hos vilka cancern eliminerades eller som uppvisade åtminstone ett delvis svar var

högre än hos patienter som fick standardvård.

Allvarliga biverkningar, särskilt cytokinfrisättningssyndrom, kan inträffa. Dessa kan dock hanteras om

lämpliga åtgärder införs (se nedan). Europeiska läkemedelsmyndigheten fann därför att fördelarna

med Yescarta är större än riskerna och att Yescarta skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Yescarta?

Företaget som marknadsför Yescarta måste säkerställa att lämplig expertis, utrustning och utbildning

finns på de sjukhus där Yescarta ges. Tocilizumab måste vara tillgängligt ifall

cytokinfrisättningssyndrom inträffar. Företaget måste förse hälso- och sjukvårdpersonal och patienter

med utbildningsmaterial om möjliga biverkningar, särskilt cytokinfrisättningssyndrom.

Företaget måste också genomföra en studie för att ta fram mer information om den långsiktiga

säkerheten av Yescarta.

Yescarta (axikabtagenciloleucel)

EMA/495475/2018

Sida 3/3

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Yescarta har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Yescarta utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Yescarta

Mer information om Yescarta finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen