Xtandi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

23-06-2021

Aktiva substanser:
enzalutamide
Tillgänglig från:
Astellas Pharma Europe B.V.
ATC-kod:
L02BB04
INN (International namn):
enzalutamide
Terapeutisk grupp:
Endokrin terapi
Terapiområde:
Prostatiska neoplasmer
Terapeutiska indikationer:
Xtandi is indicated for:the treatment of adult men with metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC) in combination with androgen deprivation therapy (see section 5. the treatment of adult men with high-risk non-metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC) (see section 5. the treatment of adult men with metastatic CRPC who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. the treatment of adult men with metastatic CRPC whose disease has progressed on or after docetaxel therapy.
Produktsammanfattning:
Revision: 19
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002639
Tillstånd datum:
2013-06-21
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002639

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

12-05-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Xtandi 40 mg mjuka kapslar

enzalutamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xtandi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Xtandi

Hur du tar Xtandi

Eventuella biverkningar

Hur Xtandi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xtandi är och vad det används för

Xtandi innehåller den aktiva substansen enzalutamid. Xtandi används för att behandla vuxna män med

prostatacancer som:

inte längre svarar på en hormonbehandling eller kirurgisk behandling för att sänka

testosteronnivåerna

eller

har spridit sig till andra delar av kroppen och som svarar på en hormonbehandling eller

kirurgisk behandling för att sänka testosteronnivåerna.

Hur Xtandi fungerar

Xtandi är ett läkemedel som verkar genom att blockera aktiviteten hos hormoner som kallas

androgener (t.ex. testosteron). Genom att blockera androgener hindrar enzalutamid

prostatacancerceller från att växa och dela sig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Xtandi

Ta inte Xtandi

Om du är allergisk mot enzalutamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

Om du är gravid eller kan bli gravid (se ”Graviditet, amning och fertilitet”)

Varningar och försiktighet

Krampanfall

Krampanfall rapporterades hos 5 av 1 000 personer som tar Xtandi och färre än 1 av 1 000 personer

som tar placebo (se ”Andra läkemedel och Xtandi” nedan och avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).

Om du tar läkemedel som kan orsaka krampanfall eller som kan öka benägenheten för att få

krampanfall (se ”Andra läkemedel och Xtandi” nedan).

Om du får ett krampanfall under behandling:

Kontakta din läkare snarast möjligt. Din läkare kan besluta att du ska sluta ta Xtandi.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

Det har förekommit sällsynta rapporter av PRES, ett sällsynt och övergående tillstånd med påverkan

på hjärnan hos patienter som behandlas med Xtandi. Om du får krampanfall, förvärrad huvudvärk, blir

förvirrad, blind eller får andra problem med synen, kontakta läkare så snart som möjligt (se också

avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Risk för ny cancer (sekundära maligniteter)

Det har förekommit rapporter om nya (andra) cancerformer såsom cancer i urinblåsan och i

tjocktarmen hos patienter som behandlats med Xtandi.

Kontakta läkare så snart som möjligt vid tecken på blödning i mag-tarmkanalen, blod i urinen eller om

du ofta känner ett akut behov av att urinera när du tar Xtandi.

Tala med läkare innan du tar Xtandi

om du tar något läkemedel som förhindrar blodet att koagulera (t.ex. warfarin, acenokumarol,

klopidogrel)

om du får behandling med kemoterapi såsom docetaxel

om du har problem med din lever

om du har problem med dina njurar.

Tala om för läkaren om du har något av följande:

Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken

för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man tar Xtandi.

Om du är allergisk mot enzalutamid kan det ge upphov till utslag eller svullnad av ansikte, tunga,

läppar eller svalg. Ta inte Xtandi om du är allergisk mot enzalutamid eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel.

Allvarliga hudutslag eller fjällande hud, blåsbildning och/eller sår i eller kring munnen har

rapporterats i samband med behandling med Xtandi. Uppsök läkare omedelbart om du får något av

dessa symtom.

Om något av ovanstående stämmer in på dig eller om du är osäker, tala med läkare innan du tar

detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar.

Andra läkemedel och Xtandi

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du behöver känna

till namnen på de läkemedel du tar. Ha en förteckning över dem med dig för att visa din läkare när du

får ett nytt läkemedel utskrivet. Du ska inte börja eller sluta att ta något läkemedel innan du talar med

läkaren som ordinerat dig Xtandi.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel. När de tas samtidigt som Xtandi, kan dessa

läkemedel öka risken för krampanfall:

Vissa läkemedel som används för att behandla astma och andra sjukdomar i andningsorganen

(t.ex. aminofyllin, teofyllin).

Läkemedel som används för att behandla vissa psykiska sjukdomar såsom depression och

schizofreni (t.ex. klozapin, olanzapin, risperidon, ziprasidon, bupropion, litium, klorpromazin,

mesoridazin, tioridazin, amitriptylin, desipramin, doxepin, imipramin, maprotilin, mirtazapin).

Vissa läkemedel för behandling av smärta (t.ex. petidin).

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel. Dessa läkemedel kan påverka effekten av

Xtandi, eller Xtandi kan påverka effekten av dessa läkemedel.

Detta inkluderar vissa läkemedel som används för att:

Sänka kolesterolet (t.ex. gemfibrozil, atorvastatin, simvastatin)

Behandla smärta (t.ex. fentanyl, tramadol)

Behandla cancer (t.ex. kabazitaxel)

Behandla epilepsi (t.ex. karbamazepin, klonazepam, fenytoin, primidon, valproinsyra)

Behandla vissa psykiatriska sjukdomar såsom svår ångest eller schizofreni (t.ex. diazepam,

midazolam, haloperidol)

Behandla sömnstörningar (t.ex. zolpidem)

Behandla hjärtproblem eller sänka blodtrycket (t.ex. bisoprolol, digoxin, diltiazem, felodipin,

nikardipin, nifedipin, propranolol, verapamil)

Behandla allvarliga inflammatoriska sjukdomar (t.ex. dexametason, prednisolon)

Behandla hiv-infektion (t.ex. indinavir, ritonavir)

Behandla bakterieinfektioner (t.ex. klaritromycin, doxycyklin)

Behandla sköldkörtelsjukdomar (t.ex. levotyroxin)

Behandla gikt (t.ex. kolkicin)

Behandla magåkommor (t.ex. omeprazol)

Förhindra hjärtsjukdomar eller slaganfall (t.ex. dabigatranetexilat)

Förhindra organavstötning (t.ex. takrolimus)

Xtandi kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex.

kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det

används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon, används mot smärta och vid behandling av

drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk

sjukdom).

Tala om för läkare om du tar något av de läkemedel som listas ovan. Dosen av Xtandi eller av något

annat läkemedel som du tar kan behöva ändras.

Graviditet, amning och fertilitet

Xtandi är inte avsett att användas av kvinnor.

Detta läkemedel

kan orsaka skada på det

ofödda barnet eller potentiellt orsaka missfall om det tas av kvinnor som är gravida. Det får inte

tas av kvinnor som är gravida, kan tänkas bli gravida eller som ammar.

Detta läkemedel kan möjligen ha effekt på manlig fertilitet.

Om du har sex med en kvinna som kan bli gravid, använd kondom och annat effektivt

preventivmedel under behandling och i 3 månader efter behandling med detta läkemedel. Om du

har sex med en gravid kvinna, använd kondom för att skydda det ofödda barnet.

Kvinnliga vårdgivare, läs avsnitt 3, ”Hur du tar Xtandi”, för information om hantering och

användning.

Körförmåga och användning av maskiner

Xtandi kan ha måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Krampanfall har

rapporterats hos patienter som tar Xtandi.

Om du har en ökad risk för krampanfall, tala med din läkare.

Xtandi innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller 57,8 mg sorbitol (en sockerart) per mjuk kapsel. Om du har fått veta av din

läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Xtandi

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Rekommenderad dos är 160 mg (fyra mjuka kapslar), som tas vid samma tidpunkt en gång dagligen.

Intag av Xtandi

Svälj de mjuka kapslarna hela med vatten.

Tugga inte, lös inte upp och öppna inte de mjuka kapslarna innan de sväljs.

Xtandi kan tas med eller utan mat.

Xtandi ska inte hanteras av någon annan än patienten eller dennes vårdgivare. Kvinnor som är

eller kan bli gravida ska inte hantera skadade eller öppna Xtandi-kapslar utan skydd, t.ex.

handskar.

Läkaren kan också ordinera andra läkemedel under den tid du tar Xtandi.

Om du har tagit för stor mängd av Xtandi

Om du har tagit fler mjuka kapslar än vad som ordinerats dig, sluta ta Xtandi och kontakta din läkare.

Du kan ha en ökad risk för krampanfall eller andra biverkningar.

Om du har glömt att ta Xtandi

Om du har glömt att ta Xtandi vid den vanliga tidpunkten, ta din vanliga dos så snart du

kommer ihåg det.

Om du har glömt att ta Xtandi under en hel dag, ta din vanliga dos nästa dag.

Om du har glömt att ta Xtandi under mer än en dag, ta omedelbart kontakt med din läkare.

Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Xtandi

Sluta inte att ta detta läkemedel om inte din läkare säger att du ska göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Krampanfall

Krampanfall rapporterades hos 5 av 1 000 personer som tar Xtandi och hos färre än 1 av 1 000

personer som tar placebo.

Krampanfall är mer troliga om du tar mer än den rekommenderade dosen av detta läkemedel, om du

tar vissa andra läkemedel, eller om du har en högre risk än vanligt att få krampanfall.

Om du får ett krampanfall

, kontakta din läkare snarast möjligt. Din läkare kan besluta att du ska

sluta ta Xtandi.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

Det har förekommit sällsynta rapporter av PRES (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer), ett

sällsynt och övergående tillstånd med påverkan på hjärnan hos patienter som behandlas med Xtandi.

Om du får krampanfall, förvärrad huvudvärk, blir förvirrad, blind eller får andra problem med synen,

kontakta läkare så snart som möjligt.

Andra eventuella biverkningar är:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

Trötthet, fall, frakturer, värmevallningar, högt blodtryck

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Huvudvärk, ångestkänsla, torr hud, klåda, svårigheter att minnas, blockering av hjärtats artärer

(ischemisk hjärtsjukdom), bröstförstoring hos män (gynekomasti), symtom på rastlösa

ben-syndrom (en okontrollerbar vilja att röra en del av kroppen, vanligtvis benen), minskad

koncentrationsförmåga, glömska, förändrat smaksinne

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till

1 av 100 personer

)

Hallucinationer, svårigheter att tänka klart, lågt antal vita blodkroppar

Ingen känd frekvens

(frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgängliga data)

Muskelvärk, muskelkramper, muskelsvaghet, ryggsmärta, förändringar (QT-förlängning) i EKG

(elektrokardiogram), orolig mage inklusive illamående, utslag, kräkningar, svullnad i ansikte,

läppar, tunga och/eller hals, minskat antal blodplättar (vilket ökar risken för blödning eller

blåmärken), diarré

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V *. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Xtandi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på plånboksförpackningen och ytterkartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Ta inte någon mjuk kapsel som läcker, är skadad eller visar tecken på att vara manipulerad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är enzalutamid. Varje mjuk kapsel innehåller 40 mg enzalutamid.

Övriga innehållsämnen i den mjuka kapseln är kaprylokaproylmakrogol-8-glycerider,

butylhydroxianisol (E320) och butylhydroxitoluen (E321).

Det mjuka kapselhöljet består av gelatin, sorbitolsorbitanlösning (se avsnitt 2), glycerol,

titandioxid (E171) och renat vatten.

Tryckfärgen består av svart järnoxid (E172) och polyvinylacetatftalat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xtandi mjuka kapslar är vita till benvita, avlånga, mjuka kapslar (ungefär 20 mm gånger 9 mm)

med “ENZ” tryckt på en sida.

Varje kartong innehåller 112 mjuka kapslar i 4 plånboksförpackningar med 28 mjuka kapslar i

varje.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Lietuva

Biocodex UAB

Tel: +370 37 408 681

България

Астелас Фарма ЕООД

Teл.: + 359 2 862 53 72

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V.Branch

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: + 420 236 080300

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Astellas Pharma a/s

Tlf: + 45 4343 0355

Malta

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Tel: + 30 210 8189900

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Tel: + 49 (0)89 454401

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Tel: + 31 (0)71 5455745

Eesti

Biocodex OÜ

Tel: + 372 6 056 014

Norge

Astellas Pharma

Tlf: + 47 66 76 46 00

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: + 30 210 8189900

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Tel: + 43 (0)1 8772668

España

Astellas Pharma S.A.

Tel: + 34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

Tel.: + 48 225451 111

France

Astellas Pharma S.A.S.

Tél: + 33 (0)1 55917500

Portugal

Astellas Farma, Lda.

Tel: + 351 21 4401320

Hrvatska

Astellas d.o.o.

Tel: + 385 1 670 01 02

România

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 40 (0)21 361 04 95 /96 /92

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

Tel: + 353 (0)1 4671555

Slovenija

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: + 386 14011 400

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o.,

Tel: + 421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Tel: + 39 02 921381

Suomi/Finland

Astellas Pharma

Puh/Tel: + 358 (0)9 85606000

Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 8189900

Sverige

Astellas Pharma AB

Tel: + 46 (0)40-650 15 00

Latvija

Biocodex SIA

Tel: + 371 67 619365

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.

Tel: + 44 (0)203 379 8700

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Bipacksedel: Information till patienten

Xtandi 40 mg filmdragerade tabletter

Xtandi 80 mg filmdragerade tabletter

enzalutamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xtandi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Xtandi

Hur du tar Xtandi

Eventuella biverkningar

Hur Xtandi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xtandi är och vad det används för

Xtandi innehåller den aktiva substansen enzalutamid. Xtandi används för att behandla vuxna män med

prostatacancer som:

inte längre svarar på en hormonbehandling eller kirurgisk behandling för att sänka

testosteronnivåerna

eller

har spridit sig till andra delar av kroppen och som svarar på en hormonbehandling eller

kirurgisk behandling för att sänka testosteronnivåerna.

Hur Xtandi fungerar

Xtandi är ett läkemedel som verkar genom att blockera aktiviteten hos hormoner som kallas

androgener (t.ex. testosteron). Genom att blockera androgener hindrar enzalutamid

prostatacancerceller från att växa och dela sig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Xtandi

Ta inte Xtandi

Om du är allergisk mot enzalutamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

Om du är gravid eller kan bli gravid (se ”Graviditet, amning och fertilitet”)

Varningar och försiktighet

Krampanfall

Krampanfall rapporterades hos 5 av 1 000 personer som tar Xtandi och färre än 1 av 1 000 personer

som tar placebo (se ”Andra läkemedel och Xtandi” nedan och avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).

Om du tar läkemedel som kan orsaka krampanfall eller som kan öka benägenheten för att få

krampanfall (se ”Andra läkemedel och Xtandi” nedan).

Om du får ett krampanfall under behandling:

Kontakta din läkare snarast möjligt. Din läkare kan besluta att du ska sluta ta Xtandi.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

Det har förekommit sällsynta rapporter av PRES, ett sällsynt och övergående tillstånd med påverkan

på hjärnan hos patienter som behandlas med Xtandi. Om du får krampanfall, förvärrad huvudvärk, blir

förvirrad, blind eller får andra problem med synen, kontakta läkare så snart som möjligt (se också

avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Risk för ny cancer (sekundära maligniteter)

Det har förekommit rapporter om nya (andra) cancerformer såsom cancer i urinblåsan och i

tjocktarmen hos patienter som behandlats med Xtandi.

Kontakta läkare så snart som möjligt vid tecken på blödning i mag-tarmkanalen, blod i urinen eller om

du ofta känner ett akut behov av att urinera när du tar Xtandi.

Tala med läkare innan du tar Xtandi

om du tar något läkemedel som förhindrar blodet att koagulera (t.ex. warfarin, acenokumarol,

klopidogrel)

om du får behandling med kemoterapi såsom docetaxel

om du har problem med din lever

om du har problem med dina njurar.

Tala om för läkaren om du har något av följande:

Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken

för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man tar Xtandi.

Om du är allergisk mot enzalutamid kan det ge upphov till utslag eller svullnad av ansikte, tunga,

läppar eller svalg. Ta inte Xtandi om du är allergisk mot enzalutamid eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel.

Allvarliga hudutslag eller fjällande hud, blåsbildning och/eller sår i eller kring munnen har

rapporterats i samband med behandling med Xtandi. Uppsök läkare omedelbart om du får något av

dessa symtom.

Om något av ovanstående stämmer in på dig eller om du är osäker, tala med läkare innan du tar

detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar.

Andra läkemedel och Xtandi

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du behöver känna

till namnen på de läkemedel du tar. Ha en förteckning över dem med dig för att visa din läkare när du

får ett nytt läkemedel utskrivet. Du ska inte börja eller sluta att ta något läkemedel innan du talar med

läkaren som ordinerat dig Xtandi.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel. När de tas samtidigt som Xtandi, kan dessa

läkemedel öka risken för krampanfall:

Vissa läkemedel som används för att behandla astma och andra sjukdomar i andningsorganen

(t.ex. aminofyllin, teofyllin).

Läkemedel som används för att behandla vissa psykiska sjukdomar såsom depression och

schizofreni (t.ex. klozapin, olanzapin, risperidon, ziprasidon, bupropion, litium, klorpromazin,

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Xtandi - 40 mg mjuka kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Xtandi - 40 mg mjuka kapslar

En mjuk kapsel innehåller 40 mg enzalutamid.

Hjälpämne med känd effekt

En mjuk kapsel innehåller 57,8 mg sorbitol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, mjuk.

Vita till benvita, avlånga, mjuka kapslar (cirka 20 mm x 9 mm) märkta med “ENZ” i svart färg på ena

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Xtandi är avsett för:

behandling av metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i

kombination med androgen deprivationsterapi (se avsnitt 5.1).

behandling av högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) hos vuxna

män (se avsnitt 5.1).

behandling av metastaserad CRPC hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda

symtom efter svikt på androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är

kliniskt indicerat (se avsnitt 5.1).

behandling av metastaserad CRPC hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller

efter docetaxelbehandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med enzalutamid bör påbörjas och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av

medicinsk behandling av prostatacancer.

Dosering

Rekommenderad dos är 160 mg enzalutamid (fyra 40 mg mjuka kapslar) dagligen som en peroral

engångsdos.

Medicinsk kastrering med en luteiniserande hormonfrisättande hormon (LHRH)-analog ska fortsätta

vid behandling av patienter som inte är kirurgiskt kastrerade.

Om en patient missar att ta Xtandi

vid den vanliga tidpunkten, ska den förskrivna dosen tas så nära

den vanliga tiden som möjligt. Om en patient missar en dos under en hel dag, ska behandlingen

återupptas nästa dag med den vanliga dagliga dosen.

Om en patient utvecklar toxiska symtom ≥ grad 3 eller en icke tolererbar biverkning, gör ett uppehåll

med doseringen i en vecka eller tills symtomen förbättrats till ≤ grad 2. Återuppta sedan samma dos

eller, om det är motiverat, en lägre dos (120 mg eller 80 mg).

Samtidig behandling med starka CYP2C8-hämmare

Samtidig användning av starka CYP2C8-hämmare bör om möjligt undvikas. Om patienten måste

behandlas samtidigt med starka CYP2C8-hämmare, ska dosen av enzalutamid minskas till 80 mg en

gång dagligen. Om samtidig behandling med starka CYP2C8-hämmare avbryts, ska enzalutamid-

dosen återgå till den dos som gavs innan behandlingen med den starka CYP2C8-hämmaren påbörjades

(se avsnitt 4.5).

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt, måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass A, B eller C). En ökad halveringstid av enzalutamid har dock observerats hos

patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Försiktighet bör iakttas hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller patienter med terminal

njursjukdom (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av enzalutamid för den pediatriska populationen vid indikationen

CRPC och mHSPC hos vuxna män.

Administreringssätt

Xtandi är avsett för oral användning. De mjuka kapslarna ska inte tuggas, lösas upp eller öppnas. De

ska sväljas hela med vatten och kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Kvinnor som är eller kan bli gravida (se avsnitt 4.6 och 6.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Risk för krampanfall

Användning av enzalutamid har förknippats med krampanfall (se avsnitt 4.8). Beslutet att fortsätta

behandling av patienter som utvecklar krampanfall tas från fall till fall.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom

Det har förekommit sällsynta rapporter av posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) hos

patienter som fått Xtandi (se avsnitt 4.8). PRES är en sällsynt, reversibel, neurologisk sjukdom som

kännetecknas av snabbt uppkommande symtom inklusive krampanfall, huvudvärk, förvirring, blindhet

och andra syn- och neurologiska störningar, med eller utan åtföljande hypertoni. En diagnos av PRES

kräver hjärnavbildning, företrädesvis magnetisk resonanstomografi (MRT). Utsättning av Xtandi hos

patienter som utvecklar PRES rekommenderas.

Sekundära maligniteter

Fall av sekundära maligniteter har rapporterats hos patienter som behandlats med enzalutamid i

kliniska studier. I kliniska fas 3-studier var de vanligaste rapporterade biverkningarna hos patienter

som behandlats med enzalutamid, och vanligare än i placebogrupperna, cancer i urinblåsan (0,3 %),

adenokarcinom i tjocktarmen (0,2 %), övergångsepitelcancer (0,2 %) och övergångsepitelcancer i

urinblåsan (0,1 %).

Patienter bör uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare vid tecken på gastrointestinal blödning,

makroskopisk hematuri eller om symtom som dysuri eller urinträngningar utvecklas under behandling

med enzalutamid.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Enzalutamid är en potent enzyminducerare och kan ge upphov till effektminskning för många vanligen

använda läkemedel (se exempel i avsnitt 4.5). En genomgång av läkemedel som ska ges samtidigt bör

därför göras då behandling med enzalutamid påbörjas. Samtidig användning av enzalutamid och

läkemedel som utgör känsliga substrat för många metaboliserande enzymer eller transportörer (se

avsnitt 4.5) bör i allmänhet undvikas om den terapeutiska effekten av dessa är av stor betydelse för

patienten och i fall då dosanpassningar inte är lätta att utföra baserade på effektmonitorering eller

plasmakoncentrationer.

Samtidig administrering med warfarin och kumarinliknande antikoagulantia bör undvikas. Om Xtandi

administreras samtidigt med en antikoagulantia som metaboliseras via CYP2C9 (såsom warfarin eller

acenokumarol) bör ytterligare

International Normalised Ratio

(INR)-monitorering utföras (se

avsnitt 4.5).

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet krävs hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion, eftersom enzalutamid inte har

studerats i denna patientgrupp.

Kraftigt nedsatt leverfunktion

En ökad halveringstid för enzalutamid har observerats hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion,

möjligen relaterat till ökad vävnadsdistribution. Den kliniska relevansen av denna observation är

okänd. En förlängd tid för att nå steady state koncentrationer kan dock förväntas, och tiden till

maximal effekt samt tid för insättande och minskning av enzyminduktion (se avsnitt 4.5) kan öka.

Nyligen genomgången hjärtkärlsjukdom

Fas 3-studierna exkluderade patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt (de senaste 6 månaderna)

eller instabil angina (de senaste 3 månaderna), NYHA (New York Heart Association) klass III eller IV

hjärtsvikt förutom om LVEF (

Left Ventricular Ejection Fraction

) ≥ 45 %, bradykardi eller

okontrollerad hypertoni. Detta bör beaktas om Xtandi förskrivs till dessa patienter.

Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet

För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning samt för

patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt

4.5), bör förskrivare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsade de pointes, innan

behandling med Xtandi påbörjas.

Användning med kemoterapi

Säkerheten och effekten vid samtidig användning av Xtandi och cytotoxisk kemoterapi har inte

fastställts. Samtidig administrering av enzalutamid har ingen kliniskt relevant effekt på

farmakokinetiken för intravenöst docetaxel (se avsnitt 4.5); en ökning av förekomsten av

docetaxelinducerad neutropeni kan dock inte uteslutas.

Hjälpämnen

Xtandi innehåller sorbitol (E420). Patienter med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans bör

inte ta detta läkemedel.

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner manifesterade med symtom som inkluderar, men inte är begränsade till,

utslag, eller ansikts-, tung-, läpp- eller faryngealt ödem har observerats med enzalutamid (se

avsnitt 4.8). Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats med enzalutamid. Vid förskrivning ska

patienter informeras om tecken och symtom, samt noga följas upp, med avseende på hudreaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Andra läkemedels potential att påverka enzalutamidexponeringen

CYP2C8-hämmare

CYP2C8 spelar en viktig roll vid elimineringen av enzalutamid och vid bildandet av dess aktiva

metabolit. Efter peroral tillförsel av den starka CYP2C8-hämmaren gemfibrozil (600 mg två gånger

dagligen) till friska män, ökade AUC för enzalutamid med 326 %, medan C

för enzalutamid

minskade med 18 %. För summan av obunden enzalutamid plus den obundna aktiva metaboliten,

ökade AUC med 77 % medan C

minskade med 19 %. Starka hämmare (t.ex. gemfibrozil) av

CYP2C8 ska undvikas eller användas med försiktighet vid behandling med enzalutamid. Om patienter

måste behandlas samtidigt med en stark CYP2C8-hämmare, ska enzalutamiddosen minskas till 80 mg

en gång dagligen (se avsnitt 4.2).

CYP3A4-hämmare

CYP3A4 spelar en mindre roll i metabolismen av enzalutamid. Efter peroral tillförsel av den starka

CYP3A4-hämmaren itrakonazol (200 mg en gång dagligen) till friska män, ökade AUC för

enzalutamid med 41 % medan C

förblev oförändrat. För summan av obunden enzalutamid plus den

obundna aktiva metaboliten, ökade AUC med 27 % medan C

återigen förblev oförändrat. Ingen

dosjustering är nödvändig när Xtandi ges tillsammans med CYP3A4-hämmare.

CYP2C8- och CYP34-inducerare

Efter oral administrering av den måttliga CYP2C8-induceraren och starka CYP3A4-induceraren

rifampin (600 mg en gång dagligen) till friska män minskade AUC av enzalutamid plus den aktiva

metaboliten med 37 % medan C

förblev oförändrat. Ingen dosjustering krävs när Xtandi

administreras samtidigt med inducerare av CYP2C8 eller CYP3A4.

Enzalutamids potential att påverka exponeringen för andra läkemedel

Enzyminduktion

Enzalutamid är en potent enzyminducerare och ökar syntesen av många enzymer och transportörer.

Interaktion med många vanliga läkemedel som utgör substrat för enzymer eller transportörer kan

därför förväntas. Minskningen av plasmakoncentrationer kan vara betydande, och leda till utebliven

eller reducerad klinisk effekt. Det finns också en risk för ökad bildning av aktiva metaboliter. Enzymer

som kan induceras inkluderar CYP3A i lever och tarm, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 och uridin-5'-

difosfoglukuronosyltransferas (UGTs - glukoronidkonjugerande enzymer). Transportproteinet P-gp

kan också induceras och troligtvis även andra transportörer, t.ex. MRP2 (multidrug resistance-

associated protein 2), bröstcancerresistent protein (BCRP) och den organiska anjontransporterande

polypeptiden 1B1 (OATP1B1).

In vivo

-studier har visat att enzalutamid är en stark inducerare av CYP3A4 och en måttlig inducerare

av CYP2C9 och CYP2C19. Samtidig administrering av enzalutamid (160 mg en gång dagligen) med

enstaka perorala doser av känsliga CYP-substrat till patienter med prostatacancer, resulterade i en

minskning av midazolams AUC med 86 % (CYP3A4-substrat), en minskning av S-warfarins AUC

med 56 % (CYP2C9-substrat) och en minskning av AUC för omeprazol med 70 % (CYP2C19-

substrat). UGT1A1 kan också ha blivit inducerat. I en klinisk studie på patienter med metastaserande

CRPC hade Xtandi (160 mg en gång dagligen) ingen kliniskt relevant effekt på farmakokinetiken för

intravenöst administrerat docetaxel (75 mg/m

med infusion var 3:e vecka). AUC för docetaxel

minskade med 12 % [geometriskt medelvärde (GMR) = 0,882 (90 % KI: 0,767, 1,02)] medan C

minskade med 4 % [GMR = 0,963 (90 % KI: 0,834, 1,11)].

Interaktioner förväntas med vissa läkemedel som elimineras genom metabolism eller aktiv transport.

Om deras terapeutiska effekt är av stor betydelse för patienten och dosjustering inte kan utföras baserat

på effektmonitorering eller plasmakoncentrationer, ska dessa läkemedel undvikas eller användas med

försiktighet. Risken för leverskada efter administrering av paracetamol misstänks vara högre för

patienter som samtidigt behandlas med enzyminducerare.

Läkemedelsgrupper som kan påverkas inkluderar, men är inte begränsat till:

Analgetika (t.ex. fentanyl, tramadol)

Antibiotika (t.ex. klaritromycin, doxycyklin)

Cytostatika (t.ex. kabazitaxel)

Antiepileptika (t.ex. karbamazepin, klonazepam, fenytoin, primidon, valproinsyra)

Antipsykotika (t.ex. haloperidol)

Antitrombotiska läkemedel (t.ex. acenokumarol, warfarin, klopidogrel)

Betablockerare (t.ex. bisoprolol, propranolol)

Kalciumantagonister (t.ex. diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin, verapamil)

Hjärtglykosider (t.ex. digoxin)

Kortikosteroider (t.ex. dexametason, prednisolon)

Hiv-antivirala medel (t.ex. indinavir, ritonavir)

Sömnmedel (t.ex. diazepam, midazolam, zolpidem)

Immunhämmande läkemedel (t.ex. takrolimus)

Protonpumpshämmare (t.ex. omeprazol)

Statiner metaboliserade via CYP3A4 (t.ex. atorvastatin, simvastatin)

Sköldkörtelmedel (t.ex. levotyroxin)

Enzalutamids fullständiga induktionspotential kan först efter ungefär 1 månad efter behandlingsstart

visa sig, när steady state plasmakoncentrationer för enzalutamid har uppnåtts. Viss induktionseffekt

kan dock visa sig tidigare. Patienter som tar läkemedel som är substrat till CYP2B6, CYP3A4,

CYP2C9, CYP2C19 eller UGT1A1 ska utvärderas för eventuell förlust av farmakologiska effekter

(eller effektökning i de fall aktiva metaboliter bildas) under den första månaden med

enzalutamidbehandling och dosjusteringar bör övervägas när så är lämpligt. Med hänsyn till den långa

halveringstiden för enzalutamid (5,8 dagar, se avsnitt 5.2), kan effekterna på enzymer kvarstå i en

månad eller längre efter avslutad enzalutamidbehandling. En gradvis dosminskning av det läkemedel

som tas samtidigt kan vara nödvändig när behandlingen med enzalutamid avslutas.

CYP1A2- och CYP2C8-substrat

Enzalutamid (160 mg en gång dagligen) förorsakade inte någon kliniskt relevant förändring i AUC

eller C

för koffein (CYP1A2-substrat) eller pioglitazon (CYP2C8-substrat). AUC för pioglitazon

ökade med 20 % medan C

minskade med 18 %. AUC och C

för koffein minskade med 11 %

respektive 4 %. Ingen dosjustering är indicerad när CYP1A2- eller CYP2C8-substrat ges samtidigt

med Xtandi.

P-gp-substrat

In vitro

-data tyder på att enzalutamid kan vara en hämmare av transportproteinet P-gp. Enzalutamids

effekt på P-gp-substrat har inte utvärderats

in vivo

. Vid klinisk användning kan dock enzalutamid vara

en inducerare av P-gp via aktivering av den nukleära pregnanreceptorn (PXR). Läkemedel med ett

smalt terapeutiskt intervall och som är P-gp-substrat (t.ex. kolkicin, dabigatranetexilat, digoxin) ska

användas med försiktighet när de ges samtidigt med Xtandi vilket kan kräva en dosjustering för att

upprätthålla optimala plasmakoncentrationer.

BCRP-, MRP2-, OAT3- och OCT1-substrat

Baserat på

in vitro

-data, kan inhibering av BCRP och MRP2 (i tarmarna), liksom organiska

anjontransportören 3 (OAT3) och organiska katjontransportören 1 (OCT1) (systemiskt) inte uteslutas.

Teoretiskt kan induktion av dessa transportörer också vara möjlig och nettoeffekten är för närvarande

okänd.

Läkemedel som förlänger QT-intervallet

Eftersom androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, bör en noggrann övervägning göras

av samtidig användning av Xtandi med läkemedel som förlänger QT-intervallet, eller med läkemedel

som kan framkalla torsade de pointes såsom klass IA antiarytmika (t.ex. kinidin, disopyramid) eller

klass IIIA antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moxifloxacin,

antipsykotika m.fl. (se avsnitt 4.4).

Effekten av mat på exponering för enzalutamid

Mat har inte någon klinisk signifikant effekt på omfattningen av exponeringen för enzalutamid. Xtandi

gavs utan hänsyn till mat i de kliniska prövningarna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Det finns inga humandata för användning av Xtandi vid graviditet och detta läkemedel ska inte

användas av fertila kvinnor. Det här läkemedlet kan orsaka skada på det ofödda barnet eller potentiellt

orsaka spontanabort om det tas av gravida kvinnor (se avsnitt 4.3, 5.3 och 6.6).

Preventivmedel för män och kvinnor

Det är inte känt huruvida enzalutamid eller dess metaboliter förekommer i sädesvätska. Kondom krävs

under behandling och i 3 månader efter behandling med enzalutamid om patienten är sexuellt aktiv

med en gravid kvinna. Om patienten har samlag med en fertil kvinna måste kondom och annan form

av preventivmedel användas under behandling och i 3 månader efter behandling. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Graviditet

Enzalutamid ska inte användas av kvinnor. Enzalutamid är kontraindicerat hos kvinnor som är eller

kan bli gravida (se avsnitt 4.3, 5.3 och 6.6).

Amning

Enzalutamid ska inte användas av kvinnor. Det är inte känt huruvida enzalutamid återfinns i

bröstmjölk. Enzalutamid och/eller dess metaboliter utsöndras i mjölk hos råttor (se avsnitt 5.3).

Fertilitet

Djurstudier visade att enzalutamid påverkade reproduktionssystemet hos hanråttor och hundar (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Xtandi kan ha måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, eftersom

psykiatriska och neurologiska biverkningar, inkluderande krampanfall, har rapporterats (se

avsnitt 4.8). Patienter bör upplysas om den potentiella risken för att psykiatriska eller neurologiska

händelser inträffar när de kör bil eller framför fordon. Inga studier har utförts för att utvärdera

enzalutamids effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna är asteni/trötthet, värmevallningar, hypertoni, frakturer och fall. Andra

viktiga biverkningar omfattar kognitiv störning och neutropeni.

Krampanfall inträffade hos 0,5 % av de enzalutamidbehandlade patienterna, hos 0,1 % av de

placebobehandlade patienterna och hos 0,3 % av de bikalutamidbehandlade patienterna.

Sällsynta fall med posteriort reversibelt encefalopatisyndrom har rapporterats hos

enzalutamidbehandlade patienter (se avsnitt 4.4).

Lista över biverkningar i tabellform

Biverkningar observerade under kliniska studier har listats nedan efter frekvens. Frekvenskategorierna

definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp visas biverkningarna

efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Biverkningar som identifierats i kontrollerade kliniska studier och efter

marknadsintroduktion

MedDRA-klassificering av

organsystem

Biverkning och frekvens

Blodet och lymfsystemet

mindre vanliga: leukopeni, neutropeni

ingen känd frekvens

: trombocytopeni

Immunsystemet

ingen känd frekvens

: ansiktsödem, tungödem, läppödem,

faryngealt ödem

Psykiska störningar

vanliga: ångest

mindre vanliga: visuell hallucination

Centrala och perifera

nervsystemet

vanliga: huvudvärk, nedsatt minnesförmåga, amnesi,

uppmärksamhetsstörning, dysgeusi, rastlösa ben-syndrom

mindre vanliga: kognitiv störning, krampanfall

ingen känd frekvens

: posteriort reversibelt encefalopatisyndrom

Hjärtat

vanliga: ischemisk hjärtsjukdom

ingen känd frekvens

: QT-förlängning (se avsnitt 4.4 och 4.5)

Blodkärl

mycket vanliga: värmevallningar, hypertoni

Magtarmkanalen

ingen känd frekvens

: illamående, kräkningar, diarré

Hud och subkutan vävnad

vanliga: torr hud, klåda

ingen känd frekvens

: utslag

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

mycket vanliga: frakturer

ingen känd frekvens

: myalgi, muskelkramper, muskelsvaghet,

ryggsmärta

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

vanliga: gynekomasti

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administreringsstället

mycket vanliga: asteni, trötthet

Skador, förgiftningar och

behandlingskomplikationer

mycket vanliga: fall

* Spontanrapporter efter marknadsintroduktion

Utvärderade genom avgränsade SMQs (

Standardised MedDRA Querie

s) med "konvulsioner", inklusive krampanfall, grand

mal kramper, komplexa partiella anfall, partiella anfall och status epilepticus. Detta inkluderar sällsynta fall av kramper

med komplikationer som leder till död.

† Utvärderade genom avgränsade SMQs med "hjärtinfarkt" och "andra ischemiska hjärtsjukdomar", inklusive följande

föredragna termer som observerades hos minst två patienter i randomiserade placebokontrollerade fas 3-studier: angina

pectoris, kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, akut hjärtinfarkt, akut kranskärlsyndrom, instabilt angina, myokardiell ischemi

och åderförkalkning av kransartärerna

‡ Inkluderar alla föredragna termer med ordet ”fraktur” av skelettet.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Krampanfall

I de kontrollerade kliniska studierna drabbades 22 av 4 168 patienter (0,5 %) av ett krampanfall efter

behandling med en daglig dos om 160 mg enzalutamid, medan tre patienter (0,1 %) som fick placebo

och en patient (0,3 %) som fick bikalutamid, drabbades av ett krampanfall. Dos tycks vara en viktig

prediktor för risken för krampanfall som speglas i prekliniska data, och data från en

doseskaleringsstudie. I de kontrollerade kliniska studierna exkluderades patienter med tidigare

krampanfall eller riskfaktorer för krampanfall.

I den enarmade studien 9785-CL-0403 (UPWARD), avsedd att utvärdera incidensen av krampanfall

hos patienter med predisponerande faktorer för krampanfall (varav 1,6 % hade en anamnes med

krampanfall), fick 8 av 366 patienter (2,2 %) behandlade med enzalutamid ett krampanfall. Medianen

för behandlingens längd var 9,3 månader.

Mekanismen för varför enzalutamid kan sänka kramptröskeln är inte känd, men kan ha ett samband

med data från

in vitro

-studier som visar att enzalutamid och dess aktiva metabolit binder till och kan

hämma aktiviteten för GABA-kloridkanalen.

Ischemisk hjärtsjukdom

I randomiserade placebokontrollerade kliniska studier inträffade ischemisk hjärtsjukdom hos 3,7 % av

patienterna behandlade med enzalutamid plus ADT jämfört med 1,5 % av patienterna behandlade med

placebo plus ADT. Femton (0,4 %) patienter behandlade med enzalutamid och 2 (0,1 %) patienter

behandlade med placebo fick ischemisk hjärtsjukdom med dödlig utgång.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V *.

4.9

Överdosering

Det finns ingen antidot mot enzalutamid. I händelse av en överdos, avsluta behandlingen med

enzalutamid och initiera allmänna understödjande åtgärder där hänsyn tas till att halveringstiden är

5,8 dagar. Patienter kan ha en ökad risk för krampanfall efter en överdos.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antihormoner och relaterade medel, antiandrogener, ATC-kod: L02BB04

Verkningsmekanism

Prostatacancer är känd för att vara androgenkänslig och svarar på hämning av

androgenreceptorsignalering. Trots låga eller till och med odetekterbara nivåer av serumandrogen

fortsätter androgenreceptorsignaleringen att främja sjukdomsprogressionen. Stimulering av

tumörcellstillväxt via androgenreceptorn kräver cellkärnelokalisering och DNA-bindning.

Enzalutamid är en potent androgenreceptorsignalhämmare som blockerar flera steg i

androgenreceptorsignaleringsvägen. Enzalutamid hämmar androgenbindningen till androgenreceptorer

kompetitivt och hämmar därmed translokering till kärnan för aktiverade receptorer och hämmar

föreningen av den aktiverade androgenreceptorn med DNA. Detta sker även vid överuttryck av

androgenreceptorn och i prostatacancerceller som är resistenta mot antiandrogener.

Enzalutamidbehandling minskar tillväxten av prostatacancerceller och kan inducera cancercelldöd och

tumörregression. I prekliniska studier saknar enzalutamid agonistisk aktivitet på androgenreceptorn.

Farmakodynamisk effekt

I en fas 3 klinisk prövning (AFFIRM) på patienter som fallerat tidigare cytostatikabehandling med

docetaxel fick 54 % av patienterna som behandlats med enzalutamid och 1,5 % av patienterna som

fick placebo minst en 50 % minskning av PSA-värdet jämfört med baseline-värdet.

I en annan fas 3 klinisk prövning (PREVAIL) på kemonaiva patienter uppvisade patienter som fick

enzalutamid en signifikant högre total PSA-svarsfrekvens (definierad som en ≥ 50 % minskning från

baseline-värdet) jämfört med patienter som fick placebo, 78,0 % jämfört med 3,5 % (skillnad = 74,5

%, p < 0,0001).

I en fas 2 klinisk prövning (TERRAIN) på kemonaiva patienter uppvisade patienter som fick

enzalutamid en signifikant högre total PSA-svarsfrekvens (definierad som en ≥ 50 % minskning från

baseline-värdet) jämfört med patienter som fick bikalutamid, 82,1 % jämfört med 20,9 % (skillnad =

61,2 %, p < 0,0001).

I en enarmad prövning (9785-CL-0410) på patienter tidigare behandlade med abirateron (plus

prednison) i minst 24 veckor hade 22,4 % en ≥ 50 % minskning av PSA-värdet jämfört med baseline-

värdet. I beaktande av tidigare kemoterapihistorik var andelen patienter med en ≥ 50 % minskning av

PSA-värdet 22,1 % och 23,2 % för patientgrupper med ingen tidigare kemoterapi respektive tidigare

kemoterapi.

I den kliniska prövningen MDV3100-09 (STRIVE) med icke-metastaserad och metastaserad CRPC,

uppvisade patienter som fick enzalutamid en signifikant högre total bekräftad svarsfrekvens av PSA

(definierad som ≥ 50 % minskning från baseline) jämfört med patienter som fick bikalutamid, 81,3 %

kontra 31,3 % (skillnad = 50,0 %, p < 0,0001).

I den kliniska prövningen MDV3100-14 (PROSPER) med icke-metastaserad CRPC uppvisade patienter

som fick enzalutamid en signifikant högre bekräftad svarsfrekvens av PSA (definierad som ≥ 50 %

minskning från baseline) jämfört med patienter som fick placebo, 76,3 % kontra 2,4 % (skillnad = 73,9

%, p < 0,0001).

Klinisk effekt och säkerhet

Enzalutamids effekt fastställdes i tre randomiserade placebokontrollerade, multicenterstudier i fas 3

[MDV3100-14 (PROSPER), CRPC2 (AFFIRM), MDV3100-03 (PREVAIL)]

på patienter med

progressiv prostatacancer med sjukdomsprogression vid androgen deprivationsbehandling

[LHRH-analog eller efter bilateral orkiektomi]. PREVAIL-studien rekryterade kemoterapinaiva

patienter med metastaserad CRPC, medan AFFIRM-studien rekryterade patienter med metastaserad

CRPC som tidigare fått docetaxel. PROSPER-studien rekryterade patienter med icke-metastaserad

CRPC. Dessutom fastställdes effekten för patienter med mHSPC i en randomiserad,

placebokontrollerad, klinisk multicenterstudie i fas 3 [9785-CL-0335 (ARCHES)]. Alla patienter var

behandlade med en LHRH-analog eller hade tidigare genomgått bilateral orkiektomi.

I den aktiva behandlingsarmen administrerades Xtandi oralt med en dos om 160 mg dagligen. I de fyra

kliniska studierna (ARCHES, PROSPER, AFFIRM och PREVAIL) fick patienterna placebo i

kontrollarmen och patienterna fick ta, men behövde inte ta prednison (maximal tillåten daglig dos var

10 mg prednison eller motsvarande).

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/186470/2021

EMEA/H/C/002639

Xtandi (enzalutamid)

Sammanfattning av Xtandi och varför det är godkänt inom EU

Vad är Xtandi och vad används det för?

Xtandi är ett cancerläkemedel som ges till män för att behandla prostatacancer.

Det kan användas tillsammans med hormonterapi (behandling för att minska testosteronproduktionen)

när cancern är metastaserande (har spridit sig till andra delar av kroppen) och hormonkänslig (när

cancern är beroende av ett hormon, till exempel testosteron, för att växa).

Läkemedlet ges också när den metastaserande cancern är kastrationsresistent (förvärras trots

behandling för att minska testosteronproduktionen eller efter att testiklarna opererats bort) och i

följande fall:

När behandling med docetaxel (ett cancerläkemedel) har misslyckats eller inte längre har någon

verkan.

När hormonterapi har misslyckats och patienten har lindriga eller inga symtom och ännu inte

behöver kemoterapi (en annan typ av cancerbehandling).

Xtandi kan också ges mot kastrationsresistent prostatacancer som ännu inte spridit sig men med stor

risk att göra det.

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen enzalutamid.

Hur används Xtandi?

Behandling med Xtandi ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av att behandla

prostatacancer.

Xtandi finns som kapslar (40 mg) och tabletter (40 och 80 mg) och är receptbelagt. Dosen är i regel

160 mg en gång om dagen, som ska tas vid omkring samma tidpunkt varje dag. Läkaren kan behöva

minska dosen eller avbryta behandlingen om en patient får vissa biverkningar.

För att få mer information om hur du använder Xtandi, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Xtandi (enzalutamid)

EMA/186470/2021

Sida 2/3

Hur verkar Xtandi?

Den aktiva substansen i Xtandi, enzalutamid, verkar genom att blockera effekten av det manliga

hormonet testosteron och andra manliga hormoner som kallas androgener. Enzalutamid gör detta

genom att blockera de receptorer som dessa hormoner binder till. Prostatacancer är beroende av

testosteron och andra manliga hormoner för att kunna överleva och växa. Enzalutamid blockerar

effekterna av dessa hormoner och saktar på så vis ner prostatacancerns tillväxt.

Vilka fördelar med Xtandi har visats i studierna?

Metastaserande prostatacancer

Xtandi har jämförts med placebo (overksam behandling) i en huvudstudie på 1 199 patienter med

metastaserad, kastrationsresistent prostatacancer som tidigare behandlats med docetaxel. I denna

studie var Xtandi effektivare än placebo när det gällde att öka patienternas livslängd. I genomsnitt

levde patienterna som fick Xtandi i 18 månader, jämfört med 14 månader för patienterna som fick

placebo.

Xtandi har också jämförts med placebo i en andra huvudstudie på 1 717 patienter med metastaserad

kastrationsresistent prostatacancer som fått hormonbehandling utan effekt men som var symtomfria

eller hade lindriga symtom och inte tidigare behandlats med kemoterapi. Patienterna som behandlades

med Xtandi levde i genomsnitt i 32 månader, jämfört med 30 månader för patienterna som fick

placebo. Dessutom levde patienterna som fick Xtandi längre utan att sjukdomen visade några tecken

på försämring vid röntgen, nämligen 20 månader, jämfört med 5 månader för placebopatienterna.

En tredje huvudstudie visade att Xtandi inte var effektivare än placebo hos 1 150 patienter med

hormonkänslig metastaserande prostatacancer som antingen också fick hormonterapi för att sänka

testosteronhalten eller hade fått testiklarna bortopererade. Sjukdomen förvärrades långsammare hos

patienterna som fick Xtandi än hos dem som fick placebo. Det tog i genomsnitt 19 månader innan

sjukdomen förvärrades för dem som fick placebo, men genomsnittet för dem som fick Xtandi kunde

inte beräknas eftersom många patienters sjukdom inte hade förvärrats under uppföljningsperioden.

Icke-metastaserande prostatacancer

Xtandi har jämförts med placebo i en studie på 1 401 patienter med kastrationsresistent

prostatacancer med stor risk att bli metastaserande. Patienterna som behandlades med Xtandi levde i

genomsnitt i 37 månader utan att sjukdomen blev metastaserande, jämfört med 15 månader för

placebopatienterna.

Vilka är riskerna med Xtandi?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Xtandi (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

är trötthet, fall, frakturer (benbrott), värmevallningar och hypertoni (högt blodtryck). Andra allvarliga

biverkningar inbegriper kognitiva störningar (problem med att tänka, lära sig och minnas) och

neutropeni (låga nivåer av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar). Dessutom kan anfall inträffa hos

omkring 4 av 1 000 patienter. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Xtandi

finns i bipacksedeln.

Läkemedlet är inte avsett för kvinnor och får inte ges till kvinnor som är eller kan bli gravida. En

fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Xtandi (enzalutamid)

EMA/186470/2021

Sida 3/3

Varför är Xtandi godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ansåg att Xtandis cancerhämmande effekter tydligt hade

påvisats och att dess fördel när det gäller att förlänga livet är viktig för patienter med metastaserande

sjukdom. Xtandi har också visat sig fördröja utvecklingen av metastaserande sjukdom. Vad gäller

Xtandis säkerhet var biverkningarna vanligtvis lindriga och kunde hanteras på lämpligt sätt.

EMA fann därför att fördelarna med Xtandi är större än riskerna och att läkemedlet kan godkännas för

försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Xtandi?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Xtandi har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Xtandi kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Xtandi utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienter.

Mer information om Xtandi

Den 21 juni 2013 beviljades Xtandi ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Xtandi finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Xtandi

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2021.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen