Xromi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

22-06-2021

Aktiva substanser:
hydroxikarbamid
Tillgänglig från:
Nova Laboratories Ireland Limited
ATC-kod:
L01XX05
INN (International namn):
hydroxycarbamide
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Anemi, Sickle Cell
Terapeutiska indikationer:
Förebyggande av vaso-ocklusiv komplikationer av sickle cell sjukdom hos patienter över 2 års ålder.
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004837
Tillstånd datum:
2019-07-01
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004837

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

22-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

22-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

22-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

22-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Xromi 100 mg/ml oral lösning

hydroxikarbamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

­

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

­

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

­

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

­

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xromi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Xromi

Hur du tar Xromi

Eventuella biverkningar

Hur Xromi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xromi är och vad det används för

Xromi innehåller hydroxikarbamid, en substans som minskar vissa cellers tillväxt och delning i

benmärgen. Dessa effekter leder till en minskning av antalet cirkulerande röda, vita och koagulerande

blodkroppar. Vid sicklecellsjukdom hjälper hydroxikarbamid också till att förhindra att de röda

blodkropparna får den onormala halvmåneformen.

Sicklecellsjukdom är en ärftlig sjukdom i blodet som drabbar de tallriksformade röda blodkropparna.

En del blodkroppar blir onormala, stela och får en form som liknar en halvmåne eller en skära

(eng. ”sickle”), vilket leder till anemi.

De halvmåneformade blodkropparna fastnar också i blodkärlen, där de blockerar blodflödet. Detta kan

orsaka akuta smärtkriser och organskada.

Xromi används för att förebygga komplikationer av blockerade blodkärl som orsakats av

sicklecellsjukdom hos patienter över 2 års ålder. Xromi minskar både antalet smärtsamma kriser och

behovet att lägga in patienten på sjukhus till följd av sjukdomen.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Xromi

Ta inte Xromi

­

om du är allergisk mot hydroxikarbamid eller något annat innehållsämne i Xromi (anges i

avsnitt 6)

­

om du lider av en allvarlig leversjukdom

­

om du lider av en allvarlig njursjukdom

­

om du har en nedsatt produktion av röda, vita eller koagulerande blodkroppar

(”myelosupprimerad”) enligt beskrivningen i avsnitt 3 ”Hur du tar Xromi,

Behandlingsuppföljning”

­

om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”)

­

om du tar antiretrovirala läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (hiv), viruset

som orsakar aids

Varningar och försiktighet

Prov och kontroller

Din läkare kommer att ta blodprov

­

för att kontrollera antalet blodkroppar före och under behandlingen med Xromi

­

för att övervaka din lever före och under behandlingen med Xromi

­

för att övervaka dina njurar före och under behandlingen med Xromi

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Xromi

­

om du känner dig extremt trött, svag och andfådd, eftersom detta kan vara symtom på en brist

på röda blodkroppar (anemi)

­

om du lätt blöder eller lätt får blåmärken, vilket kan vara symtom på låga halter av celler i

blodet som kallas blodplättar

­

om du har en leversjukdom (ytterligare övervakning kan behövas)

­

om du har en njursjukdom (dosen kan behöva justeras)

­

om du har bensår

­

om du har en känd brist på vitamin B

eller folsyra

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan

du tar Xromi.

Hudcancer har rapporterats hos patienter som genomgår långvarig behandling med hydroxikarbamid.

Skydda din hud mot solljus och granska huden själv regelbundet under behandlingen och efter att

behandlingen med hydroxikarbamid avbrutits. Din läkare kommer också att granska din hud vid

uppföljande rutinbesök.

Barn

Ge inte detta läkemedel till barn från födelsen till 2 års ålder, eftersom det troligen inte är säkert.

Andra läkemedel och Xromi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala i synnerhet om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

­

andra myelosuppressiva läkemedel (som ökar produktionen av röda, vita eller koagulerande

blodkroppar)

­

strålbehandling eller kemoterapi

­

läkemedel för cancerbehandling, särskilt behandling med interferon – när de används med

Xromi ökar risken för biverkningar, såsom anemi

­

antiretrovirala läkemedel (som hämmar eller förstör ett retrovirus såsom hiv), t.ex. didanosin,

stavudin och indinavir (antalet vita blodkroppar kan sjunka)

­

levande vacciner, t.ex. mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR-vaccin), vattkoppor.

Graviditet, amning och fertilitet

Ta inte Xromi om du planerar att skaffa barn utan att först rådfråga din läkare. Detta gäller både män

och kvinnor. Xromi kan skada dina spermier eller ägg.

Xromi får inte användas under graviditet. Xromi ska avbrytas 3 till 6 månader innan du blir gravid, om

så är möjligt.

Kontakta omedelbart läkare om du tror att du kan vara gravid.

Användning av effektiva preventivmedel rekommenderas starkt för både manliga och kvinnliga

patienter.

För manliga patienter som tar Xromi: om din partner blir eller planerar att bli gravid kommer läkaren

att tala med dig om den potentiella nyttan och risken av att fortsätta använda Xromi.

Hydroxikarbamid, den aktiva substansen i Xromi, passerar över i bröstmjölken. Amma inte medan du

tar Xromi. Be läkare eller apotekspersonal om råd.

Körförmåga och användning av maskiner

Xromi kan göra att du känner dig dåsig. Du ska inte framföra fordon eller använda maskiner om det

inte har visats att Xromi inte påverkar dig och du har diskuterat detta med din läkare.

Xromi innehåller metylparahydroxibensoat (E218)

Xromi innehåller metylparahydroxibensoat (E218), som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen

fördröjda).

3.

Hur du tar Xromi

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Xromi ska endast ges till dig av specialistläkare med erfarenhet av behandling av blodsjukdomar.

­

När du tar Xromi kommer din läkare att ta regelbundna blodprover. Detta görs för att

kontrollera antalet och typen av celler i blodet och kontrollera din lever och dina njurar.

­

Beroende på vilken dos du tar kan dessa tester utföras en gång i månaden till att börja med och

därefter varannan till var tredje månad.

­

Beroende på resultaten kan läkaren ändra dosen av Xromi.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Den vanliga startdosen för vuxna, ungdomar

och barn över 2 års ålder är 15 mg/kg varje dag och den vanliga underhållsdosen mellan 20–25 mg/kg.

Din läkare kommer att ordinera rätt dos för dig. Ibland kan läkaren ändra din dos av Xromi, till

exempel till följd av olika tester. Rådfråga alltid läkare eller sjuksköterska om du är osäker på hur

mycket läkemedel du ska ta.

Xromi med mat och dryck

Du kan ta detta läkemedel tillsammans med eller efter måltider när som helst på dagen. Den valda

metoden och tiden på dagen bör dock vara densamma från dag till dag.

Användning för äldre

Du kan vara känsligare för effekterna av Xromi och läkaren kan behöva ge dig en lägre dos.

Om du har en njursjukdom

Läkaren kan behöva ge dig en lägre dos.

Du ska inte ta Xromi om du har en allvarlig njursjukdom.

Hantering

Förpackningen med Xromi innehåller en flaska med läkemedel, ett lock, en flaskadapter och två

doseringssprutor (en röd 3 ml-spruta och en vit 12 ml-spruta). Använd alltid de medföljande sprutorna

för att ta läkemedlet.

Det är viktigt att du använder rätt doseringsspruta för läkemedlet. Läkaren eller apotekspersonalen

kommer att förklara vilken spruta du ska använda beroende på den ordinerade dosen.

Den mindre 3 ml-sprutan (röd), märkt från 0,5 till 3 ml, ska användas för att mäta upp doser under

eller lika med 3 ml. Du ska använda denna spruta om den totala mängd du måste ta är mindre än eller

lika med 3 ml (varje gradering på 0,1 ml innehåller 10 mg hydroxikarbamid).

Den större 12 ml-sprutan (vit), märkt 1 ml till 12 ml, ska användas för att mäta upp doser på mer än

3 ml. Du ska använda denna spruta om den totala mängd du måste ta är mer än 3 ml (varje gradering

på 0,25 ml innehåller 25 mg hydroxikarbamid).

Om du är förälder eller vårdgivare som ger läkemedlet ska du tvätta händerna innan och efter du har

administrerat en dos. Torka upp spill omedelbart. För att minska risken för exponering ska du använda

engångshandskar vid hanteringen av Xromi. För att minimera luftbubblor, skaka inte flaskan före

administreringen av en dos.

Om Xromi kommer i kontakt med hud, ögonen eller näsan ska området tvättas omedelbart och noga

med tvål och vatten.

Följ dessa instruktioner när du använder läkemedlet:

Ta på engångshandskar innan du hanterar Xromi.

Ta av flasklocket

(figur 1)

och tryck stadigt in adaptern i toppen av flaskan och låt den sitta

kvar för framtida doser

(figur 2)

Tryck in doseringssprutans spets i hålet på adaptern

(figur 3). Läkaren eller

apotekspersonalen kommer att förklara vilken spruta du bör använda, antingen 3 ml-

sprutan (röd) eller 12 ml-sprutan (vit), för att ge rätt dos.

Vänd flaskan upp och ned

(figur 4)

Dra tillbaka sprutkolven så att läkemedlet dras upp ur flaskan och in i sprutan. Dra tillbaka

kolven till den punkt på skalan som motsvarar den ordinerade dosen

(Figur 4)

. Rådfråga alltid

din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på hur mycket läkemedel du ska dra upp i

sprutan.

Vänd flaskan rätt igen och dra försiktigt bort sprutan från adaptern, medan du håller den i

cylindern och inte i kolven.

För försiktigt in sprutspetsen i munnen mot kindens insida.

Tryck långsamt och försiktigt in kolven och spruta läkemedlet försiktigt mot kindens insida och

svälj det. Tryck INTE in kolven med kraft och spruta INTE läkemedlet mot munnens bakre del

eller svalget, eftersom det kan göra att du storknar och kvävs.

Ta ut sprutan ur munnen.

Svälj dosen av oral lösning och drick sedan lite vatten, så att inget läkemedel finns kvar i

munnen.

Sätt tillbaka locket på flaskan med adaptern kvar. Se till att locket är väl tillslutet.

Tvätta sprutan med kallt eller varmt kranvatten och skölj den ordentligt. Håll sprutan under

vatten och skjut kolven ut och in flera gånger för att säkerställa att sprutans insida är ren. Låt

sprutan torka fullständigt innan du använder den sprutan för dosering igen. Förvara sprutan på

en hygienisk plats tillsammans med läkemedlet.

Upprepa ovanstående för varje dos enligt läkarens eller apotekspersonalen anvisningar.

Om du har tagit för stor mängd av Xromi

Om du har tagit för stor mängd av Xromi, informera din läkare eller uppsök omedelbart sjukhus. Ta

med dig läkemedelsförpackningen och denna bipacksedel. De vanligaste symtomen på en

överdosering med Xromi är

­

rodnad i huden,

­

ömhet (beröring gör ont) och svullnad i handflatorna och fotsulorna, vilket följs av att händerna

och fötterna fjällar,

­

huden blir starkt pigmenterad (lokala färgförändringar),

­

ömhet eller svullnad i munnen.

Om du har glömt att ta Xromi

Informera din läkare.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Xromi

Sluta inte att ta ditt läkemedel om inte din läkare råder dig att göra det. Om du har ytterligare frågor

om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du får någon av följande biverkningar, tala med läkare eller uppsök omedelbart sjukhus:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

­

En allvarlig infektion

­

Feber eller frossa

­

Trötthet och/eller blekhet

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

­

Oförklarad uppkomst av blåmärken (ansamling av blod under huden) eller blödning

­

Varböld (öppen hudinfektion) på huden

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

­

Gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

­

Sår på benen

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

­

Hudinflammation som orsakar röda fjällande fläckar och möjligen uppträder tillsammans med

smärta i lederna

Andra biverkningar som inte nämns ovan förtecknas nedan. Tala med läkaren om någon av

dessa biverkningar oroar dig.

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

­

Brist på eller låg mängd spermier i sädesvätskan (azoospermi eller oligospermi).

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

­

Illamående

­

Huvudvärk

­

Yrsel

­

Förstoppning

­

Mörkfärgning av huden, naglar och munnen

­

Torr hud

­

Håravfall

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

­

Kliande röd huderuption (hudutslag)

­

Diarré

­

Kräkningar

­

Inflammation eller sår i munnen

­

Förhöjda leverenzymer

Andra biverkningar (ingen känd frekvens)

­

Isolerade fall av elakartad sjukdom i blodkropparna (leukemi)

­

Hudcancer hos äldre patienter

­

Magont eller halsbränna

­

Gastrointestinala sår

­

Feber

­

Uteblivna menstruationscykler (amenorré)

­

Viktökning

­

Låg D-vitaminhalt i blodprov

­

Låg magnesiumhalt i blodprov

­

Blödning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet som anges i bilaga V Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Xromi ska förvaras

­

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Oavsiktligt intag kan vara dödligt för

barn.

­

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg.dat.”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

­

Kassera oanvänt innehåll 12 veckor efter att flaskan öppnades första gången.

­

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

­

Tillslut flaskan väl för att förhindra att läkemedlet förstörs och för att minska risken för

oavsiktligt spill.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är hydroxikarbamid. En ml lösning innehåller 100 mg hydroxikarbamid.

Övriga innehållsämnen är xantangummi, sukralos (E955), jordgubbssmak, metylparahydroxibensoat

(E218), natriumhydroxid och renat vatten. Se avsnitt 2 ”Xromi innehåller metylparahydroxibensoat”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xromi är en klar, färglös till blekgul, oral lösning. Det levereras i glasflaskor om 150 ml med

barnsäker förslutning. Varje förpackning innehåller en flaska, en flaskadapter och två doseringssprutor

(en röd spruta graderad till 3 ml och en vit spruta graderad till 12 ml).

Läkaren eller apotekspersonalen kommer att förklara vilken spruta du ska använda beroende på den

ordinerade dosen

Innehavare av godkännande för försäljning

Nova Laboratories Ireland Limited

3rd Floor

Ulysses House

Foley Street, Dublin 1

D01 W2T2

Irland

Tillverkare

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Storbritannien

MIAS Pharma Limited

Suite 2, Stafford House

Strand Road

Portmarnock

Co. Dublin

D13H525

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/

Bilaga IV

Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandet för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Xromi 100 mg/ml oral lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml lösning innehåller 100 mg hydroxikarbamid.

Hjälpämnen med känd effekt

En ml lösning innehåller 0,5 mg metylhydroxibensoat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Oral lösning.

Klar, färglös till blekgul viskös vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Xromi är indicerat för förebyggande av vaso-ocklusiva komplikationer av sicklecellsjukdom hos

patienter över 2 års ålder.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med hydroxikarbamid ska övervakas av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

med erfarenhet av att behandla patienter med sicklecellsjukdom.

Dosering

Doseringen ska beräknas efter patientens kroppsvikt (kg).

Den vanliga startdosen av hydroxikarbamid är 15 mg/kg/dag och den vanliga underhållsdosen mellan

20–25 mg/kg/dag. Maximal dos är 35 mg/kg/dag. Blodstatus ska övervakas, med differentialräkning

av leukocyter och antal retikulocyter, en gång i månaden under de första 2 månaderna efter

behandlingsstarten.

Ett absolut antal neutrofiler på 1 500–4 000/μl ska eftersträvas, samtidigt som ett antal trombocyter

> 80 000/μl upprätthålls. Vid neutropeni eller trombocytopeni ska behandlingen med hydroxikarbamid

tillfälligt avbrytas och blodstatus övervakas med differentialräkning av leukocyter varje vecka. Efter

att blodstatus har normaliserats ska hydroxikarbamid sättas in igen vid en dos som är 5 mg/kg/dag

lägre än den dos som gavs före cytopeniernas debut.

Om doshöjning krävs på grund av kliniska och laboratoriemässiga fynd ska följande åtgärder vidtas:

Dosen ska höjas med steg på 5 mg/kg/dag var 8:e vecka.

Dosen ska fortsätta höjas tills lätt myelosuppression uppnås (absoluta neutrofiltal på 1 500/μl till

4 000/μl), upp till maximalt 35 mg/kg/dag.

Blodstatus ska övervakas, med differentialräkning av leukocyter och antal retikulocyter,

åtminstone var 4:e vecka vid justeringen av dosen.

Efter att en högsta tolererad dos har fastställts ska övervakning av laboratoriesäkerhet innefatta

blodstatus med differentialräkning av leukocyter, antal retikulocyter och antal trombocyter varannan

till var tredje månad.

Räkning av röda blodkroppar, genomsnittlig cellvolym och halter av fetalt hemoglobin (HbF) ska

övervakas avseende belägg för samstämmigt eller progressivt laboratoriesvar. En utebliven ökning av

genomsnittlig cellvolym, HbF, eller båda, är emellertid inget tecken på att behandlingen bör avbrytas

om patienten svarar kliniskt (t.ex. genom minskad incidens av smärta eller sjukhusinläggning).

Ett kliniskt svar på behandling med hydroxikarbamid kan ta 3–6 månader, varför en 6 månaders

prövning av högsta tolererad dos måste sättas in före övervägning av avbrott på grund av

behandlingssvikt (oavsett om detta grundar sig på bristande följsamhet eller bristande svar på

behandling).

Speciella populationer

Äldre

Äldre patienter kan vara känsligare för hydroxikarbamids myelosuppressiva effekt och kan behöva en

lägre dosering.

Nedsatt njurfunktion

Eftersom njurutsöndring är en elimineringsväg bör sänkt dosering av hydroxikarbamid övervägas för

patienter med nedsatt njurfunktion. Hos patienter med ett kreatininclearance (CrCl) på ≤ 60 ml/min

ska den initiala hydroxikarbamiddosen sänkas med 50 procent. Noga övervakning av

blodparametrarna rekommenderas hos dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Hydroxikarbamid får inte administreras till patienter med svårt nedsatt njurfunktion

(CrCl < 30 ml/min) (se avsnitten 4.3, 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga data som stöder några specifika dosjusteringar hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Noga övervakning av blodparametrarna rekommenderas för dessa patienter. Av säkerhetsskäl är

hydroxikarbamid kontraindicerat hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitten 4.3 och

4.4).

Barn under 2 års ålder

Säkerhet och effekt för hydroxikarbamid för barn från födelsen upp till 2 år har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Xromi är endast avsett för oral användning.

Två doseringssprutor (en röd spruta graderad till 3 ml och en vit spruta graderad till 12 ml)

tillhandahålls för exakt mätning av den ordinerade dosen av den orala lösningen. Det rekommenderas

att sjukvårdspersonalen förklarar för patienten eller vårdaren vilken spruta de ska använda, för att tillse

att rätt volym administreras.

Den mindre 3 ml-sprutan (röd), märkt från 0,5 till 3 ml, ska användas för att mäta upp doser under

eller lika med 3 ml. Denna spruta bör rekommenderas för doser under eller lika med 3 ml (varje

gradering på 0,1 ml innehåller 10 mg hydroxikarbamid).

Den större 12 ml-sprutan (vit), märkt 1 ml till 12 ml, ska användas för att mäta upp doser på mer än

3 ml. Denna spruta bör rekommenderas för doser över 3 ml (varje gradering på 0,25 ml innehåller

25 mg hydroxikarbamid).

För vuxna utan sväljningssvårigheter kan solida orala beredningar passa bättre och vara bekvämare.

Xromi kan tas tillsammans med eller efter måltider när som helst på dagen, men patienterna bör

standardisera administreringssättet och tiden på dagen.

För att underlätta en korrekt och konsekvent dostillförsel till magsäcken ska vatten drickas efter varje

dos av Xromi.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-klassificering C).

Svårt nedsatt njurfunktion (CrCl < 30 ml/min).

Toxiska intervall för myelosuppression enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.

Amning (se avsnitt 4.6).

Graviditet (se avsnitt 4.6)

Antiretrovirala läkemedel som ges samtidigt mot hivsjukdom (se avsnitten 4.4 och 4.5)

4.4

Varningar och försiktighet

Benmärgssuppression

Blodstatus, inklusive benmärgsundersökning, om indicerat, samt njurfunktion och leverfunktion ska

bestämmas före och upprepade gånger under behandlingen. Behandling med hydroxikarbamid ska inte

inledas om benmärgsfunktionen är nedsatt.

Blodstatus ska regelbundet övervakas, med differentialräkning av leukocyter, antal retikulocyter och

antal trombocyter (se avsnitt 4.2).

Hydroxikarbamid kan orsaka benmärgssuppression; leukopeni är i allmänhet dess första och

vanligaste uttryck. Trombocytopeni och anemi inträffar mindre ofta och ses sällan utan föregående

leukopeni. Benmärgsdepression är troligare hos patienter som tidigare fått strålbehandling eller

cytotoxiska kemoterapeutika mot cancer, och hydroxikarbamid ska ges med försiktighet till sådana

patienter. Återhämtningen från myelosuppression sker snabbt när behandlingen med hydroxikarbamid

avbryts.

Behandling med hydroxikarbamid kan sedan inledas på nytt vid en lägre dos (se avsnitt 4.2).

Svår anemi måste korrigeras med helblodsersättning innan behandling med hydroxikarbamid inleds.

Om anemi inträffar under behandlingen ska denna åtgärdas utan att behandlingen med

hydroxikarbamid avbryts. Erytrocytavvikelser; megaloblastisk erytropoes, som är självbegränsande,

ses ofta tidigt under behandlingen med hydroxikarbamid. Den morfologiska förändringen liknar

perniciös anemi, men är inte relaterad till vitamin B

- eller folsyrabrist. Makrocytosen kan maskera en

oförutsedd utveckling av folsyrabrist, varför regelbundna bestämningar av folsyra i serum

rekommenderas. Hydroxikarbamid kan även fördröja plasmaclearance av järn och bromsa

erytrocyternas användning av järn, men verkar inte påverka de röda blodkropparnas överlevnadstid.

Annat

Patienter som har fått bestrålningsterapi kan få en exacerbation av erytem efter bestrålningen när

hydroxikarbamid ges.

Nedsatt njur- och leverfunktion

Hydroxikarbamid ska ges med försiktighet till patienter med markant njurdysfunktion.

Hydroxikarbamid kan orsaka levertoxicitet, varför leverfunktionsprover ska övervakas under

behandling.

Blodparametrar för nedsatt njur- och leverfunktion ska noga övervakas, och behandlingen med

hydroxikarbamid avbrytas om så är nödvändigt. I tillämpliga fall ska behandlingen med

hydroxikarbamid återupptas vid en lägre dos.

Hivpatienter

Hydroxikarbamid får inte ges i kombination med antiretrovirala läkemedel mot hivsjukdom och kan

orsaka behandlingssvikt och toxiciteter (i vissa fall fatala) hos hivpatienter (se avsnitten 4.3 och 4.5).

Sekundär leukemi och hudcancer

Sekundär leukemi har rapporterats hos patienter som genomgår långvarig behandling med

hydroxikarbamid mot myeloproliferativa störningar, såsom polycytemi. Det är inte känt om denna

leukemogena effekt beror på hydroxikarbamid eller är kopplad till patientens bakomliggande sjukdom.

Hudcancer har rapporterats hos patienter som genomgår långvarig behandling med hydroxikarbamid.

Patienter ska uppmanas att skydda huden mot exponering för solljus. Dessutom bör patienterna

granska huden själva under behandlingen och efter att behandlingen med hydroxikarbamid satts ut,

samt screenas avseende sekundära maligniteter vid uppföljande rutinbesök.

Kutana vaskulitiska toxiciteter

Kutana vaskulitiska toxiciteter, inräknat vaskulitiska ulcerationer och gangrän, har förekommit hos

patienter med myeloproliferativa störningar medan de behandlats med hydroxikarbamid. Risken för

vaskulitiska toxiciteter är förhöjd hos patienter som tidigare behandlats eller samtidigt behandlas med

interferon. Den digitala fördelningen av dessa vaskulitiska ulcerationer och det progressiva kliniska

beteendet av perifer vaskulitisk insufficiens som leder till digital infarkt eller gangrän skilde sig tydligt

från de typiska hudsår som allmänt beskrivs med hydroxikarbamid. De potentiellt allvarliga kliniska

följderna av de vaskulitiska hudsår som rapporteras hos patienter med myeloproliferativ sjukdom gör

att hydroxikarbamid ska sättas ut om vaskulitiska hudsår utvecklas.

Vaccinationer

Samtidig användning av hydroxikarbamid och ett levande virusvaccin kan förstärka replikationen av

vaccinviruset och/eller öka vissa av vaccinvirusets biverkningar eftersom normala försvarsmekanismer

kan vara nedsatta till följd av hydroxikarbamid. Vaccination med ett levande vaccin hos en patient

som tar hydroxikarbamid kan leda till allvarliga infektioner. Patientens antikroppssvar på vacciner kan

vara nedsatt. Användning av levande vacciner ska undvikas under behandlingen och i minst

sex månader efter avslutad behandling och enskilda specialistråd ska sökas (se avsnitt 4.5).

Bensår

Hos patienter med bensår ska hydroxikarbamid användas med försiktighet. Bensår är en vanlig

komplikation av sicklecellsjukdom, men har även rapporterats hos patienter som behandlas med

hydroxikarbamid.

Karcinogenicitet

Hydroxikarbamid är otvetydigt genotoxiskt i många olika testsystem. Hydroxikarbamid antas

vara karcinogent för alla arter (se avsnitt 5.3).

Säker hantering av lösningen

Föräldrar och vårdgivare ska se till att hydroxikarbamid inte kommer i kontakt med hud eller

slemhinnor. Om lösningen kommer i kontakt med hud eller slemhinnor ska området tvättas omedelbart

och noga med tvål och vatten (se avsnitt 6.6).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller metylparahydroxibensoat (E218), som kan orsaka allergiska reaktioner

(möjligen fördröjda).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Den myelosuppressiva aktiviteten kan vara förstärkt av tidigare eller samtidig strålbehandling eller

cytotoxisk behandling.

Samtidig användning av hydroxikarbamid och andra myelosuppressiva läkemedel eller

strålbehandling kan öka förekomsten av benmärgsdepression, mag-tarmstörningar eller mukosit. Ett

erytem orsakat av strålbehandling kan förvärras av hydroxikarbamid.

Patienter får inte samtidigt behandlas med hydroxikarbamid och antiretrovirala läkemedel (se

avsnitten 4.3 och 4.4).

Fatal och icke-fatal pankreatit har inträffat hos hivinfekterade patienter under behandling med

hydroxikarbamid och didanosin, med eller utan stavudin.

Hepatotoxicitet och leversvikt med efterföljande dödsfall rapporterades under övervakning efter

godkännande för försäljning hos hivinfekterade patienter som behandlades med hydroxikarbamid och

andra antiretrovirala läkemedel. Fatala leverhändelser rapporterades oftast hos patienter som

behandlades med kombinationen hydroxikarbamid, didanosin och stavudin.

Perifer neuropati, som i vissa fall var allvarlig, har rapporterats hos hivinfekterade patienter som fick

hydroxikarbamid i kombination med antiretrovirala läkemedel, inklusive didanosin, med eller utan

stavudin (se avsnitt 4.4).

Patienter som behandlades med hydroxikarbamid i kombination med didanosin, stavudin och indinavir

uppvisade en mediannedgång av CD4-celler på cirka 100/mm

Studier har visat att det finns en analysinterferens mellan hydroxikarbamid och de enzymer (ureas,

urikas och laktatdehydrogenas) som används vid bestämningen av urea, urinsyra och mjölksyra, som

ger falskt förhöjda resultat av dessa hos patienter som behandlas med hydroxikarbamid.

Vaccinationer

Det finns en ökad risk för allvarliga eller dödliga infektioner vid samtidig användning av levande

vacciner. Levande vacciner rekommenderas inte till patienter med nedsatt immunförsvar.

Samtidig användning av hydroxikarbamid och ett levande virusvaccin kan förstärka replikationen av

vaccinviruset och/eller öka vaccinvirusets biverkningar, eftersom normala försvarsmekanismer kan

vara nedsatta till följd av behandling med hydroxikarbamid. Vaccination med ett levande vaccin hos

en patient som tar hydroxikarbamid kan leda till allvarliga infektioner. Patientens antikroppssvar på

vacciner kan vara allmänt nedsatt. Behandling med hydroxikarbamid och samtidig immunisering med

levande virusvacciner ska bara utföras om nyttan klart överväger de potentiella riskerna (se

avsnitt 4.4).

Kutana vaskulitiska toxiciteter, inräknat vaskulitiska ulcerationer och gangrän, har förekommit hos

patienter med myeloproliferativa störningar medan de behandlats med hydroxikarbamid. Dessa

vaskulitiska toxiciteter rapporterades oftast hos patienter som tidigare fått eller som för närvarande får

interferonbehandling (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/preventivmedel för män och kvinnor

Läkemedel som påverkar DNA-syntesen, såsom hydroxikarbamid, kan vara starkt mutagena aktiva

substanser. Denna möjlighet bör noga beaktas innan detta läkemedel ges till manliga eller kvinnliga

patienter som kan överväga graviditet.

Både manliga och kvinnliga patienter ska uppmanas att använda preventivmedel före och under

behandlingen med hydroxikarbamid.

Graviditet

Djurförsök har visat på reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Patienter som tar hydroxikarbamid ska

informeras om de teoretiska riskerna för fostret.

Hydroxikarbamid kan orsaka fosterskada vid administrering till en gravid kvinna. Det får därför inte

administreras till patienter som är gravida.

Patienter som tar hydroxikarbamid och vill bli gravida ska om möjligt avbryta behandlingen 3 till

6 månader före graviditeten.

Patienten ska instrueras att omedelbart kontakta läkare vid misstänkt graviditet.

Amning

Hydroxikarbamid utsöndras i bröstmjölk. På grund av potentialen för svåra biverkningar hos ammade

spädbarn måste amningen avbrytas under tiden som hydroxikarbamid tas.

Fertilitet

Mäns fertilitet kan påverkas av behandling. Mycket vanlig reversibel oligo- eller azoospermi har setts

hos män, även om dessa störningar också är associerade med den bakomliggande sjukdomen. Nedsatt

fertilitet har setts hos hanråttor (se avsnitt 5.3).

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska informera manliga patienter om möjligheten att konservera

(frysförvara) sperma innan behandlingen inleds.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Hydroxikarbamid har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter

ska avrådas från att framföra fordon eller hantera maskiner om de upplever yrsel medan de tar

hydroxikarbamid.

4.8

Biverkningar

Säkerhetsprofilen för hydroxikarbamid vid sicklecellsjukdom har fastställts i kliniska studier och

därefter bekräftats i långsiktiga kohortstudier som omfattade upp till 1 903 vuxna och barn över två års

ålder.

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Benmärgssuppression är den främsta toxiska effekten av hydroxikarbamid och är dosrelaterad. Vid

lägre doser rapporteras vanligtvis lindriga, övergående och reversibla cytopenier hos patienter med

sicklecellsjukdom, vilket är en förväntad effekt utifrån hydroxikarbamids farmakologi.

Hydroxikarbamid påverkar spermatiebildningen, varför rapporterade fall av oligospermi och

azoospermi är mycket vanliga.

Andra vanliga rapporterade biverkningar är illamående, förstoppning, huvudvärk och yrsel.

Biverkningar som påverkar huden och subkutan vävnad, såsom mörkfärgning av hud, nagelbäddar,

torr hud, hudsår och alopeci, tenderar att uppträda efter flera års långvarig daglig

underhållsbehandling. I sällsynta fall har bensår och i mycket sällsynta fall systemisk lupus

erythematosus rapporterats.

Det finns även en allvarlig risk för leukemi, och hos äldre hudcancer, även om frekvensen är okänd.

Biverkningslista i tabellform

Listan visas efter organsystem, MedDRA:s föredragna termer och frekvens med hjälp av följande

frekvenskategorier: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1,000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10,000, < 1/1,000), mycket sällsynta (< 1/10,000), och ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1: Biverkningar

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Neoplasier; benigna, maligna

och ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Ingen känd frekvens

Leukemi, hudcancer (hos

äldre patienter)

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Benmärgsdepression inräknat

neutropeni (< 1 500/μl),

retikulocytopeni

(< 80 000/μl), makrocytos

Vanliga

Trombocytopeni

(< 80 000/μl), anemi

(hemoglobin < 4,5 g/dl)

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Viktökning, D-vitaminbrist

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk, yrsel

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Blödning

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående, förstoppning

Mindre vanliga

Stomatit, diarré, kräkningar

Ingen känd frekvens

Gastrointestinala störningar,

gastrointestinala sår, allvarlig

hypomagnesemi

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Förhöjda leverenzymer,

hepatotoxicitet

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudsår, hyperpigmentering av

munnen, naglarna och huden,

torr hud, alopeci

Mindre vanliga

Hudutslag

Sällsynta

Bensår

Mycket sällsynta

Systemisk och kutan lupus

erythematosus

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket vanliga

Oligospermi, azoospermi

Ingen känd frekvens

Amenorré

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället:

Ingen känd frekvens

Feber

Beskrivning av utvalda biverkningar

Vid benmärgssuppression sker den hematologiska återhämtningen vanligtvis inom två veckor efter

utsättning av hydroxikarbamid. Gradvis dostitrering rekommenderas för att undvika svårare

benmärgssuppression (se avsnitt 4.2).

Makrocytosen till följd av hydroxikarbamid är inte vitamin B

- eller folsyraberoende. Den vanligen

observerade anemin har främst berott på en infektion med parvovirus, mjält- eller leversekvestrering,

nedsatt njurfunktion.

Den viktökning som setts vid behandling med hydroxikarbamid kan vara en följd av förbättrat

allmäntillstånd.

Oligospermi och azoospermi till följd av hydroxikarbamid är vanligen reversibelt, men måste beaktas

när faderskap önskas (se avsnitt 5.3). Dessa störningar är även associerade med den bakomliggande

sjukdomen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter det att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i

bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

Akut mukokutan toxicitet har rapporterats hos patienter som får hydroxikarbamid vid en dos som är

flera gånger högre än den rekommenderade dosen. Ömhet, violett erytem, ödem på handflator och

fotsulor som följs av fjällning på händer och fötter, intensiv generaliserad hyperpigmentering av huden

samt allvarlig akut stomatit observerades.

Hos patienter med sicklecellsjukdom rapporterades isolerade fall av allvarlig benmärgsdepression vid

överdosering av hydroxikarbamid mellan 2 och 10 gånger den ordinerade dosen (upp till 8,57 gånger

den maximala rekommenderade dosen på 35 mg/kg/dag). Det rekommenderas att blodstatus

övervakas i flera veckor efter överdosering eftersom återhämtningen kan vara fördröjd.

Behandling

Omedelbar behandling består av ventrikelsköljning, följt av stödjande behandling för de

kardiorespiratoriska systemen om så behövs. Patienter ska övervakas med avseende på

vitalparametrar, blod- och urinkemi, njur- och leverfunktion samt blodstatus i minst 3 veckor. Längre

övervakningsperioder kan behövas. Om så är nödvändigt ska blodtransfusion ges.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, andra antineoplastiska medel,

ATC- kod: L01XX05.

Verkningsmekanism

Hydroxikarbamid är ett oralt aktivt antineoplastiskt medel.

Även om verkningsmekanismen ännu inte tydligt definierats verkar hydroxikarbamid ha en störande

effekt på DNA-syntesen genom att fungera som hämmare av ribonukleotidreduktas, utan att störa

syntesen av ribonukleinsyra eller protein.

En av de mekanismer som hydroxikarbamid verkar genom är höjningen av HbF-koncentrationer hos

patienter med sicklecellsjukdom. HbF stör polymeriseringen av HbS (sicklecellhemoglobin) och

förhindrar därmed att de röda blodkropparna blir halvmåneformade. I alla kliniska studier sågs en

betydande ökning av HbF från utgångsvärdet efter användning av hydroxikarbamid.

Hydroxikarbamid har nyligen visat sig vara förknippat med genereringen av kväveoxid, vilket tyder på

att kväveoxid stimulerar produktionen av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), vilket sedan aktiverar

ett proteinkinas och ökar produktionen av HbF. Andra kända farmakologiska effekter av

hydroxikarbamid som kan bidra till dess gynnsamma effekter vid sicklecellsjukdom är ett minskat

antal neutrofiler, förbättrad plasticitet av halvmåneformade blodkroppar och förändrad adhesion av

röda blodkroppar till endotelet.

Klinisk effekt och säkerhet

Beläggen för hydroxikarbamids effekt när det gäller att minska vaso-ocklusiva komplikationer av

sicklecellsjukdom hos patienter som är över 2 år kommer från fyra randomiserade kontrollerade

prövningar (Charache et al 1995 [MSH-studie]; Jain et al 2012, Ferster et al 1996; Ware et al 2015

[TWiTCH]). Vidare stöds fynden från dessa pivotala studier av observationsstudier i vilka en viss

långsiktig uppföljning ingår.

Multicenterstudie av hydroxikarbamid vid sicklecellsjukdom (MSH)

MSH-studien var en randomiserad och dubbelblindad multicenterstudie, där hydroxikarbamid

jämfördes med placebo hos vuxna med sicklecellsjukdom (uteslutande HbSS-genotyp) med målet att

minska antalet smärtkriser. Sammanlagt randomiserades 299 deltagare; 152 till hydroxikarbamid och

147 till matchande placebo. Hydroxikarbamid sattes in vid en lägre dos

(15 mg/kg per dag) och höjdes var 12:e vecka med 5 mg/kg per dag tills en lätt benmärgsdepression

uppnåddes, bedömt utifrån uppträdandet av antingen neutropeni eller trombocytopeni. Efter att

blodstatus normaliserats sattes behandling in igen vid 2,5 mg/kg per dag lägre än den toxiska dosen.

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan hydroxikarbamidgruppen och placebogruppen i den

genomsnittliga årliga krisfrekvensen (alla kriser), med

medeldifferensen -2,80 (95-procentigt KI -4,74 till -0,86) (p = 0,005), och för kriser som kräver

sjukhusinläggning, med medeldifferensen -1,50 (95-procentigt KI -2,58 till -0,42) (p = 0,007).

Studien visade även på en ökad mediantid från behandlingens inledning till den första smärtsamma

krisen (2,76 månader i hydroxikarbamidarmen jämfört med 1,35 månader med placebo (p = 0,014),

den andra smärtsamma krisen (6,58 månader i hydroxikarbamidgruppen jämfört med 4,13 månader

med placebo (p < 0,0024), och den tredje smärtsamma krisen (11,9 månader i

hydroxikarbamidgruppen jämfört med 7,04 månader med placebo (p = 0,0002).

Dessutom minskade antalet akuta bröstsyndrom hos dem som tog hydroxikarbamid jämfört med dem

som tog placebo; RR 0,44 (95-procentigt KI 0,28 till 0,68) (p < 0,001). Liknande sänkningar sågs i

antalet blodtransfusioner, ett surrogat för livshotande sjukdom. Hydroxikarbamid sänkte inte

frekvenserna av lever- eller mjältsekvestrering i jämförelse med placebo.

I linje med hydroxikarbamids verkningsmekanism visade MSH-studien även en statistiskt signifikant

ökning av HbF (medeldifferens 3,9 procent (95-procentigt KI 2,69 till 5,11 (p < 0,0001)) och

hemoglobinnivåer (medeldifferens 0,6 g/dl (95-procentigt KI 0,28 till 0,92, p < 0,0014) samt en

minskning av de hemolytiska markörerna i de grupper som behandlades med hydroxikarbamid. MSH-

studien visade på en ökad hematologisk toxicitet som ledde till en dosreduktion i

hydroxikarbamidgruppen jämfört med placebo, men det fanns inga infektioner förknippade med

neutropeni eller blödningsepisoder på grund av trombocytopeni.

Pediatrisk population

Överkorsningsjämförelse med placebo (Ferster et al 1996)

En randomiserad överkorsningsstudie utfördes på 25 barn och unga vuxna (åldersintervall: 2 till 22 år)

med homozygot sicklecellsjukdom och svåra kliniska manifestationer (definierat som > 3 vaso-

ocklusiva kriser under året före inträdet i studien och/eller med tidigare förekomst av stroke, akut

bröstsyndrom, återkommande kriser utan fritt intervall eller mjältsekvestrering). Studiens primära

resultatmått var sjukhusinläggningarnas antal och duration. Som första medel tilldelades patienterna

slumpmässigt antingen hydroxikarbamid under 6 månader, följt av placebo under 6 månader, eller

först placebo, följt av hydroxikarbamid under 6 månader. Hydroxikarbamid administrerades vid en

initial dos om 20 mg/kg/dag. Dosen höjdes till 25 mg/kg per dag om förändringen av HbF

var < 2 procent efter 2 månader. Dosen sänktes med 50 procent för benmärgstoxicitet.

I studien rapporterades det att 16 patienter av 22 (73 procent) inte behövde läggas in på sjukhus för

smärtsamma episoder när de behandlades med hydroxikarbamid, jämfört med endast 3 av

22 (14 procent) som fick placebo. Dessutom sågs en minskning av den genomsnittliga

sjukhusvistelsen; 5,3 dagar i hydroxikarbamidgruppen och 15,2 dagar i placebogruppen. Inga dödsfall

rapporterades i studien. En ökning av HbF och en minskning av absoluta neutrofiltal rapporterades i

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/244342/2019

EMEA/H/C/004837

Xromi (hydroxikarbamid)

Sammanfattning av Xromi och varför det är godkänt inom EU

Vad är Xromi och vad används det för?

Xromi är ett läkemedel som ges till vuxna, ungdomar och barn över två års ålder som har

sickelcellssjukdom, en genetisk sjukdom där de röda blodkropparna blir styva och klibbiga, och

förändras från att vara diskformade till halvmåneformade (som en sickel). Xromi används för att

förhindra så kallade vaso-ocklusiva komplikationer, problem som uppstår när blodkärlen blockeras av

de onormala röda blodkropparna och begränsar flödet av blod till delar av kroppen.

Xromi är ett ”hybridläkemedel”. Det innebär att det liknar ett referensläkemedel som innehåller samma

aktiva substans, men ges som en vätska som ska sväljas istället för som kapslar och som är godkänt

för andra användningar. Referensläkemedlet för Xromi är Hydrea.

Den aktiva substansen i Xromi är hydroxikarbamid.

Hur används Xromi?

Xromi finns som en vätska som ska sväljas. Det innehåller hydroxikarbamid 100 mg/ml och dosen

beräknas efter patientens kroppsvikt. Patienterna börjar vanligtvis med en daglig dos på 15 mg per kg

kroppsvikt som vid behov kan ökas var åttonde vecka till högst 35 mg/kg. Läkemedlet levereras med

två orala sprutor för att mäta dosen: en mindre röd spruta för uppmätning av doser upp till totalt

300 mg (3 ml vätska) och en större vit spruta som används om doserna är större än detta. Patienterna

ska dricka vatten efter en dos Xromi för att se till att hela dosen når magsäcken.

Läkemedlet är receptbelagt och behandling ska övervakas av hälso- och sjukvårdspersonal med

erfarenhet av att behandla patienter med sickelcellssjukdom. För att få mer information om hur du

använder Xromi, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Xromi?

Den aktiva substansen i Xromi, hydroxikarbamid, blockerar tillväxt och reproduktion av vissa celler,

t.ex. blodkroppar. Även om det inte är helt klarlagt hur hydroxikarbamid verkar vid denna sjukdom

kan hydroxikarbamid minska antalet celler som cirkulerar i blodet och förhindra att de röda

blodkropparna ändrar form hos patienter med sickelcellssjukdom. Detta minskar risken för att

blodkärlen blir blockerade.

Xromi (hydroxikarbamid)

EMA/244342/2019

Sida 2/3

Hydroxikarbamid, som tidigare kallades hydroxiurea, har använts under många år för att behandla

sickelcellssjukdom och har i flera årtionden varit godkänt i EU-länderna som Hydrea för användning vid

vissa cancertyper.

Vilken nytta med Xromi har visats i studierna?

Eftersom hydroxikarbamid är en väletablerad substans som har använts i många år i EU, tillhandahöll

företaget information från publicerad litteratur om nyttan och riskerna med hydroxikarbamid i dess

godkända användningar. Detta omfattade information från 4 huvudstudier av sickelcellssjukdom,

inklusive 3 studier med 384 vuxna och barn som visade att hydroxikarbamid avsevärt minskade risken

för allvarliga och smärtsamma stopp i blodtillförseln (s.k. vaso-ocklusiva kriser) jämfört med en

overksam behandling, och en fjärde studie med 121 barn som visade att hydroxikarbamid är minst lika

effektivt som standardbehandling med blodtransfusioner för att minska blodkärlskador i hjärnan och

risken för stroke.

Företaget la också fram information från en rad olika stödstudier. Liksom för alla läkemedel omfattade

detta studier som visade att läkemedlet var av godtagbar kvalitet. Företaget har dessutom genomfört

en studie som visade att Xromi är bioekvivalent med referensläkemedlet, Hydrea. Två läkemedel är

bioekvivalenta när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är riskerna med Xromi?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Xromi (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

benmärgsuppression (minskad förmåga att framställa blodkroppar) och minskad fertilitet hos män på

grund av oligospermi (lågt antal spermier) eller azoospermi (avsaknad av sperma). En fullständig

förteckning över biverkningar som rapporterats för Xromi finns i bipacksedeln.

Xromi får inte ges till personer som har allvarliga problem med njurar eller lever, eller som har farligt

lågt antal blodkroppar. Xromi får inte användas i samband med graviditet och amning måste avbrytas

när man tar läkemedlet. Xromi får inte heller ges till patienter som tar läkemedel för att behandla

hivinfektion. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Xromi godkänt i EU?

Företaget har tillhandahållit uppdaterad information som visar fördelarna med hydroxikarbamid när det

gäller att förhindra komplikationer av sickelcellssjukdom hos patienter över 2 år. Det finns god

kunskap om säkerhetsfrågorna för hydroxikarbamid, och Xromi har visats vara bioekvivalent med ett

godkänt hydroxikarbamidläkemedel. Europeiska läkemedelsmyndigheten fann därför att fördelarna

med Xromi är större än riskerna och att Xromi kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Xromi?

Företaget som marknadsför Xromi kommer att införa ett utbildningsprogram för läkare och patienter

om hur läkemedlet används på rätt sätt för att förebygga skada, inbegripet vägledning om användning

av lämplig spruta för dosering och behovet av regelbundna blodprov.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Xromi har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Xromi kontinuerligt. Biverkningar

som har rapporterats för Xromi utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda

patienterna.

Xromi (hydroxikarbamid)

EMA/244342/2019

Sida 3/3

Mer information om Xromi

Mer information om Xromi finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/xromi.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen