Xigduo

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-07-2021

Aktiva substanser:
metformin hydroklorid, dapagliflozin propanediol monohydrat
Tillgänglig från:
AstraZeneca AB
ATC-kod:
A10BD15
INN (International namn):
dapagliflozin, metformin
Terapeutisk grupp:
Läkemedel som används vid diabetes, , Kombinationer av oral blodsocker sänkande läkemedel
Terapiområde:
Diabetes Mellitus, typ 2
Terapeutiska indikationer:
Xigduo är indicerat hos vuxna för behandling av typ 2-diabetes som ett komplement till diet och motion:• hos patienter otillräckligt kontrollerad på deras maximalt tolererad dos av metformin ensam • i kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes hos patienter med otillräckligt kontrollerade med metformin och dessa läkemedel• hos patienter som redan behandlas med en kombination av dapagliflozin och metformin som separata tabletter. För att studera resultaten med avseende på kombinationen av behandlingar, effekter på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser, och de populationer som studeras, se avsnitt 4. 4, 4. 5 och 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 17
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002672
Tillstånd datum:
2014-01-16
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002672

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

29-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

16-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

16-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

16-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

16-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

29-08-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Xigduo 5 mg/850 mg filmdragerade tabletter

Xigduo 5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

dapagliflozin/metforminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xigduo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Xigduo

Hur du tar Xigduo

Eventuella biverkningar

Hur Xigduo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xigduo är och vad det används för

Detta läkemedel innehåller två olika substanser som kallas dapagliflozin och metformin. Båda tillhör

en grupp av läkemedel som kallas perorala diabetesmedel. Det är läkemedel som tas via munnen för

diabetes.

Xigduo används för en typ av diabetes som kallas ”diabetes typ 2” hos vuxna patienter (18 år och

äldre) och som brukar uppträda när man blir äldre. Om du har typ 2-diabetes producerar din

bukspottkörtel inte tillräckligt med insulin eller så kan din kropp inte använda det insulin som bildas,

på rätt sätt. Detta leder till en hög nivå av socker (glukos) i blodet.

Dapagliflozin verkar genom att avlägsna överflödigt socker från kroppen via urinen och sänka

mängden socker i blodet. Det kan också bidra till att förebygga hjärtsjukdom.

Metformin verkar främst genom att hämma glukosproduktionen i levern.

För behandling av diabetes:

Detta läkemedel används i kombination med kost och motion.

Detta läkemedel används om din diabetes inte kan kontrolleras med andra läkemedel som

används för behandling av diabetes.

Din läkare kan be att du tar enbart detta läkemedel eller tillsammans med andra läkemedel för

behandling av diabetes. Det kan vara ett annat läkemedel som tas som tabletter och/eller ett

läkemedel som ges med injektion, t.ex. insulin eller en GLP-1-receptoragonist (hjälper din

kropp att öka produktionen av insulin när ditt blodsocker är högt).

Om du redan tar både dapagliflozin och metformin som separata tabletter, kan din läkare be dig

att byta till detta läkemedel. För att undvika överdosering ska du inte fortsätta att ta

dapagliflozin och metformintabletter, om du tar Xigduo.

Det är viktigt att fortsätta att följa de råd om kost och motion som du har fått från din läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Xigduo

Ta inte Xigduo

om du är allergisk mot dapagliflozin, metformin eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du någon gång har haft diabeteskoma.

om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker),

illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos"

nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar ansamlas

i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont, snabb och

djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt.

om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

om du har en svår infektion.

om du har förlorat mycket vatten från kroppen (uttorkning), t.ex. på grund av långvarig eller

svår diarré eller om du har kräkts flera gånger i rad.

om du nyligen har haft en hjärtattack eller om du har hjärtsvikt eller allvarliga problem med

blodcirkulationen eller svårt att andas.

om du har problem med levern.

om du dricker stora mängder alkohol (antingen varje dag eller bara ibland) (se avsnittet ”Xigduo

med alkohol”).

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig.

Varningar och försiktighet

Risk för laktatacidos

Xigduo kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga, biverkningen laktatacidos, i

synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också

förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se

mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel

(bland annat akut svår hjärtsjukdom).

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.

Sluta ta Xigduo under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med

uttorkning, så som kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker

mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.

Sluta ta Xigduo och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av

symtomen på laktatacidos eftersom tillståndet kan leda till koma.

Symtomen på laktatacidos är bland annat:

kräkningar

buksmärta (magont)

muskelkramper

en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

svårt att andas

sänkt kroppstemperatur och puls.

Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Xigduo och under

behandling:

om du har ”typ 1-diabetes” – den typ av diabetes som brukar börja när man är ung, och kroppen

inte producerar något insulin. Xigduo ska inte användas för att behandla detta tillstånd.

om du upplever snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magsmärtor, kraftig törst,

snabb och djup andning, förvirring, ovanlig sömnighet eller trötthet, en sötaktig andedräkt, en

sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett ska du

kontakta läkare eller närmaste sjukhus omedelbart. Dessa symtom kan vara tecken på

”diabetesketoacidos” – ett sällsynt men allvarligt, ibland livshotande problem som du kan få vid

diabetes på grund av ökade nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet. Detta visar sig i

tester. Risken för att utveckla diabetesketoacidos kan öka vid utdragen fasta, hög

alkoholkonsumtion, vätskebrist, plötslig sänkning av insulindosen eller ett större behov av

insulin på grund av en större operation eller en allvarlig sjukdom.

om du har problem med njurarna. Läkaren kontrollerar din njurfunktion.

om du har mycket höga nivåer av glukos i blodet som kan göra dig uttorkad (tappar för mycket

kroppsvätska). Möjliga symtom på uttorkning anges i början av avsnitt 4. Tala om för din läkare

innan du börjar ta detta läkemedel om du har något av dessa tecken.

om du tar läkemedel som sänker blodtrycket (antihypertensiva medel) och har haft lågt

blodtryck (hypotoni). Mer information ges nedan under ”Andra läkemedel och Xigduo”.

om du ofta får urinvägsinfektioner. Det här läkemedlet kan orsaka urinvägsinfektioner och

läkaren kan behöva övervaka dig noggrannare. Läkaren kan överväga att ändra din behandling

tillfälligt om du får en allvarlig infektion.

Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Xigduo under operationen och en viss tid

efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Xigduo och när du ska börja ta det igen.

Det är viktigt att kontrollera fötterna regelbundet och att följa de råd om fotvård som lämnas av

sjukvårdspersonalen.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

Tala genast med din läkare om du drabbas av en kombination av symtom som smärta, ömhet, rodnad

eller svullnad i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen tillsammans med feber

eller allmän sjukdomskänsla. Dessa symtom kan vara ett tecken på en sällsynt men allvarlig och i

värsta fall livshotande infektion som kallas nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän

vilken förstör vävnaden under huden. Fourniers gangrän måste behandlas omedelbart.

Njurfunktion

Under behandling med Xigduo kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång om året

eller oftare om du är äldre och/eller om din njurfunktion försämras.

Socker i urinen

På grund av hur detta läkemedel verkar, kommer din urin att visa positivt testresultat för socker när du

tar detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder, eftersom det inte har

studerats hos dessa patienter.

Andra läkemedel och Xigduo

Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband

med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Xigduo före eller vid tidpunkten för injektionen.

Läkaren avgör när du måste sluta ta Xigduo och när du ska börja ta det igen.

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du kan behöva

göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av Xigduo. Det

är särskilt viktigt att du nämner följande:

om du tar läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika). Din läkare kan be dig sluta ta detta

läkemedel. Möjliga symtom på förlust av alltför mycket vätska från kroppen anges i början av

avsnitt 4.

om du tar andra läkemedel som sänker blodsockernivåerna, till exempel insulin eller en

sulfonureid. Din läkare vill kanske sänka dosen av de andra läkemedlen för att förhindra att du

får blodsockernivåer som är för låga (hypoglykemi).

om du tar cimetidin, ett läkemedel som används för att behandla magproblem.

om du använder luftrörsvidgande medel (beta-2-agonister) vilka används för att behandla astma.

om du använder kortikosteroider (används för att behandla inflammation vid sjukdomar som

astma och artrit) som ges via munnen, som en injektion eller inhalation.

om du använder läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-

läkemedel och COX 2-hämmare, så som ibuprofen och celecoxib).

om du använder vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och

angiotensin II-receptorantagonister).

Xigduo med alkohol

Undvik högt alkoholintag medan du tar Xigduo eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se

avsnittet "Varningar och försiktighet").

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska sluta ta detta läkemedel om du blir

gravid, eftersom det inte rekommenderas under graviditetens andra och tredje trimester (graviditetens

sista sex månader). Tala med din läkare om det bästa sättet att kontrollera ditt blodsocker när du är

gravid.

Tala med din läkare om du vill amma eller ammar innan du tar detta läkemedel. Använd inte detta

läkemedel om du ammar. Metformin passerar över till bröstmjölk i små mängder. Det är inte känt om

dapagliflozin passerar över till bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Om du tar det tillsammans med andra läkemedel som sänker mängden socker i blodet,

såsom insulin eller en sulfonureid, kan detta orsaka alltför låga blodsockernivåer (hypoglykemi), vilket

kan ge symtom som svaghet, yrsel, ökad svettning, snabba hjärtslag, synförändring eller

koncentrationssvårigheter och påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Kör inte bil och

använd inte några verktyg eller maskiner om du börjar känna dessa symtom.

Xigduo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Xigduo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Hur mycket läkemedel som ska tas

Den mängd av detta läkemedel du kommer att ta varierar beroende på ditt tillstånd och de doser

du för närvarande tar av metformin och/eller enskilda tabletter med dapagliflozin och

metformin. Din läkare talar om för dig exakt vilken dos av detta läkemedel du ska ta.

Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger om dagen.

Så här tar du läkemedlet

Svälj tabletten hel med ett halvt glas vatten.

Ta tabletten i samband med måltid. Det minskar risken för biverkningar i magsäcken.

Ta tabletten två gånger dagligen, en på morgonen (frukost) och en på kvällen (middag).

Din läkare kan ordinera detta läkemedel tillsammans med ett eller flera andra läkemedel för att sänka

dina blodsockernivåer. Dessa kan vara läkemedel som tas genom munnen eller som ges med injektion,

t.ex. insulin eller en GLP-1-receptoragonist. Kom ihåg att ta dessa andra läkemedel enligt läkarens

anvisningar. Det ger det bästa resultatet för din hälsa.

Kost och motion

För att kontrollera din diabetes behöver du äta rätt kost och motionera, även när du tar detta

läkemedel. Därför är det viktigt att fortsätta att följa de råd om kost och motion som du har fått från

läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Särskilt om du följer en diabeteskost för viktkontroll ska

du fortsätta att följa den medan du tar detta läkemedel.

Om du har tagit för stor mängd av Xigduo

Om du har tagit för många Xigduo-tabletter kan du få laktatacidos. Symtomen på laktatacidos är

kraftigt illamående, kräkningar, magont, muskelkramper, svår trötthet eller andningssvårigheter. Om

detta händer dig kan du behöva omedelbar sjukhusvård, eftersom laktatacidos kan leda till koma. Sluta

omedelbart att ta detta läkemedel och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus (se avsnitt 2). Ta

läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Xigduo

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om du inte kommer ihåg förrän det är

dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga schema. Ta inte

dubbel dos av detta läkemedel för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Xigduo

Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först tala med läkaren. Ditt blodsocker kan höjas om du inte

tar detta läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta ta Xigduo och uppsök läkare omedelbart om du upptäcker någon av följande allvarliga

eller potentiellt allvarliga biverkningar:

Laktatacidos: uppträder mycket sällan (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer)

Xigduo kan orsaka den mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10 000), men

mycket allvarliga biverkningen laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet"). Om detta

händer dig måste du sluta ta Xigduo och genast kontakta läkare eller närmaste sjukhus eftersom

laktatacidos kan leda till koma.

Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får någon av följande biverkningar:

Diabetesketoacidos, sällsynt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

Detta är tecknen på diabetesketoacidos (se även avsnitt 2 Varningar och försiktighet):

- förhöjda nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet

- snabb viktminskning

- illamående eller kräkningar

- magsmärta

- kraftig törst

- snabb och djup andning

- förvirring

- ovanlig sömnighet eller trötthet

- en sötaktig lukt på andedräkten, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en

annorlunda lukt på urin eller svett.

Detta kan uppträda oavsett blodglukosnivån. Din läkare kan besluta att tillfälligt eller varaktigt avbryta

behandlingen med Xigduo.

Nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän, en allvarlig mjukvävnadsinfektion i

könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen, är mycket sällsynt.

Sluta ta Xigduo och uppsök läkare så snart som möjligt om du upptäcker någon av följande

allvarliga eller potentiellt allvarliga biverkningar:

Uttorkning: förlust av för mycket vätska från kroppen är mindre vanligt (kan förekomma

hos upp till 1 av 100 personer).

Detta är tecken på uttorkning:

- mycket torr eller klibbig mun, stark törst

- mycket sömnig eller trött

- lite eller ingen urin

- snabba hjärtslag.

Urinvägsinfektion är vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer).

Detta är tecken på en svår urinvägsinfektion:

feber och/eller frossa

brännande känsla när du kissar

smärta i ryggen eller sidan.

Även om det är mindre vanligt ska du genast tala om för din läkare om du upptäcker blod i urinen.

Kontakta läkare så snart som möjligt om du upptäcker någon av följande biverkningar:

Låga blodsockernivåer (hypoglykemi), är mycket vanligt (kan förekomma hos fler än 1 av

10 personer) – när du tar detta läkemedel med sulfonureid eller andra läkemedel som sänker

mängden socker i blodet, såsom insulin.

Dessa är tecken på lågt blodsocker:

skakningar, svettningar, stark oro, snabba hjärtslag

hungerkänsla, huvudvärk, synförändringar

humörförändringar eller förvirringskänsla.

Din läkare kan tala om för dig hur låga blodsockernivåer ska behandlas och vad du ska göra om du får

något av ovanstående symtom. Om du har symtom på lågt blodsocker, ät glukostabletter, ett

mellanmål med hög sockerhalt eller drick fruktjuice. Mät ditt blodsocker om möjligt och vila.

Övriga biverkningar är:

Mycket vanliga

illamående, kräkning

diarré eller magont

förlorad aptit

Vanliga

infektion i underlivet (torsk) på penis eller i slidan (kan ge irritation, klåda, onormal flytning

eller lukt)

ryggsmärta

obehag när man kissar, större urinmängd än vanligt eller behov av att kissa oftare

förändringar av blodkolesterol- eller blodfettnivåerna (visat genom tester)

ökningar av mängden röda blodkroppar i blodet (visat genom tester)

minskad utsöndring av kreatinin via njurarna (visat genom tester) i början av behandlingen

smakförändringar

yrsel

utslag

Mindre vanliga

törst

förstoppning

vaknar på natten för att behöva kissa

muntorrhet

viktminskning

ökning av kreatinin (visat genom laboratorieblodprover) i början av behandlingen

ökningar av urea (visat genom laboratorieblodprover)

Mycket sällsynta

sänkta nivåer av vitamin B12 i blodet

onormala leverfunktionstester, leverinflammation (hepatit)

hudrodnad (erytem), klåda eller kliande utslag (nässelfeber)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Xigduo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret eller kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Det här läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är dapagliflozin och metforminhydroklorid (metformin HCl).

Varje Xigduo 5 mg/850 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller dapagliflozin-propandiol-

monohydrat motsvarande 5 mg dapagliflozin och 850 mg metforminhydroklorid.

Varje Xigduo 5 mg/1 000 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller

dapagliflozin-propandiol-monohydrat motsvarande 5 mg dapagliflozin och 1 000 mg

metforminhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

tablettkärna: hydroxypropylcellulosa (E463), mikrokristallin cellulosa (E460(i)),

magnesiumstearat (E470b), natriumstärkelseglykolat (typ A).

filmdragering: polyvinylalkohol (E1203), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b),

titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) (endast Xigduo

5 mg/850 mg).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xigduo 5 mg/850 mg är 9,5 x 20 mm ovala, bruna, filmdragerade tabletter. Det står ”5/850” på

ena sidan och ”1067” på andra sidan.

Xigduo 5 mg/1 000 mg är 10,5 x 21,5 mm ovala, gula, filmdragerade tabletter. Det står

”5/1000” på ena sidan och ”1069” på andra sidan.

Xigduo 5 mg/850 mg filmdragerade tabletter och Xigduo 5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter finns

i blister av PVC/PCTFE/Alun. Förpackningsstorlekarna är 14, 28, 56 och 60 filmdragerade tabletter i

icke-perforerade blister, 60 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister och multipack som

innehåller 196 (2 förpackningar med 98) filmdragerade tabletter i icke-perforerade blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tillverkare

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Xigduo 5 mg/850 mg filmdragerade tabletter

Xigduo 5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Xigduo 5 mg/850 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller dapagliflozin-propandiol-monohydrat motsvarande 5 mg dapagliflozin och

850 mg metforminhydroklorid.

Xigduo 5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller dapagliflozin-propandiol-monohydrat motsvarande 5 mg dapagliflozin och

1 000 mg metforminhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt:

Xigduo innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Xigduo 5 mg/850 mg filmdragerade tabletter

Bruna, bikonvexa, 9,5 x 20 mm ovala, filmdragerade tabletter med ”5/850” präglat på ena sidan och

”1067” präglat på andra sidan.

Xigduo 5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

Gula, bikonvexa, 10,5 x 21,5 mm ovala, filmdragerade tabletter med ”5/1000” präglat på ena sidan

och ”1069” präglat på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Xigduo är avsett för vuxna för behandling av diabetes mellitus typ 2 som ett tillägg till kost och

motion:

hos patienter som inte är tillräckligt kontrollerade på sin maximalt tolererade dos av enbart

metformin

i kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes hos patienter som inte är

tillräckligt kontrollerade med metformin och dessa läkemedel

hos patienter som redan behandlas med kombinationen dapagliflozin och metformin som

separata tabletter.

För studieresultat vad gäller kombinationer med andra läkemedel, effekter på glykemisk kontroll och

kardiovaskulära händelser, samt vilka populationer som har studerats, se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna med normal njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet

GFR] ≥ 90 ml/min)

Rekommenderad dos är en tablett två gånger dagligen. Varje tablett innehåller en fast dos

dapagliflozin och metformin (se avsnitt 2).

För patienter som inte är tillräckligt kontrollerade på monoterapi med metformin eller metformin i

kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes

Patienter som inte är tillräckligt kontrollerade på metformin som monoterapi eller i kombination med

andra läkemedel för behandling av diabetes bör få en total daglig dos Xigduo som motsvarar

dapagliflozin 10 mg, plus den totala dagliga dosen metformin eller närmaste terapeutiskt lämpliga dos,

som de redan tar. När Xigduo används i kombination med insulin eller en insulinsekretagog såsom

sulfonureid kan en lägre dos insulin eller sulfonureid övervägas för att minska risken för hypoglykemi

(se avsnitt 4.5 och 4.8).

För patienter som byter från separata tabletter med dapagliflozin och metformin

Patienter som byter från separata tabletter med dapagliflozin (10 mg total daglig dos) och metformin

till Xigduo bör få samma dagliga dos av dapagliflozin och metformin som de redan tar eller den

närmaste terapeutiskt lämpliga dosen metformin.

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

GFR bör bedömas innan behandling med metformininnehållande läkemedel inleds och minst en gång

årligen därefter. Hos patienter med ökad risk för ytterligare försämring av njurfunktionen och hos

äldre ska njurfunktionen bedömas oftare, t.ex. var tredje till var sjätte månad.

Den maximala dagliga dosen av metformin bör företrädesvis delas upp i 2-3 dagliga doser. Faktorer

som kan öka risken för laktacidos (se avsnitt 4.4) bör beaktas innan man överväger initiering av

metforminbehandling hos patienter med GFR < 60 ml/min.

Om ingen lämplig styrka av Xigduo finns tillgänglig ska enskilda monokomponenter användas i stället

för den fasta doskombinationen.

Tabell 1. Dosering hos patienter med nedsatt njurfuktion

GFR (ml/min)

Metformin

Dapagliflozin

60-89

Maximal dygnsdos är 3000 mg.

Dosreduktion kan övervägas i

förhållande till försämring av

njurfunktionen.

Maximal total dygnsdos är 10 mg.

45-59

Maximal dygnsdos är 2000 mg.

Startdosen är som högst halva den

maximala dosen.

Dapagliflozin bör inte initieras.

Maximal total dygnsdos är 10 mg.

30-44

Maximal dygnsdos är 1000 mg.

Startdosen är som högst halva den

maximala dosen.

Dapagliflozin rekommenderas inte.

< 30

Metformin är kontraindicerat.

Dapagliflozin rekommenderas inte.

Nedsatt leverfunktion

Detta läkemedel får inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Äldre (≥ 65 år)

Eftersom metformin delvis elimineras via njurarna, och eftersom sannolikheten är större för att äldre

patienter har nedsatt njurfunktion, bör detta läkemedel användas med försiktighet med stigande ålder.

Övervakning av njurfunktionen är nödvändig för att förhindra metforminassocierad laktatacidos,

särskilt hos äldre patienter (se avsnitt 4.3 och 4.4). Dessutom bör man ta med i beräkningen risken för

volymförlust med dapagliflozin (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Xigduo för barn och ungdomar i åldern 0 till < 18 år har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Xigduo ska ges två gånger dagligen i samband med måltider för att minska de gastrointestinala

biverkningar som är förknippade med metformin.

4.3

Kontraindikationer

Xigduo är kontraindicerat till patienter med:

överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1;

alla typer av akut metabolisk acidos (såsom laktatacidos, diabetisk ketoacidos);

diabetisk prekoma;

svårt nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min) (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.2);

akuta tillstånd som kan förändra njurfunktionen, till exempel:

dehydrering,

svår infektion,

chock;

akut eller kronisk sjukdom som kan orsaka vävnadshypoxi, till exempel:

hjärt- eller andningssvikt,

nyligen genomgången myokardinfarkt,

chock;

nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.2);

akut alkoholförgiftning, alkoholism (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Laktatacidos

Laktatacidos, en mycket sällsynt men allvarlig metabolisk komplikation, uppträder ofta vid akut

försämring av njurfunktionen, hjärt-lungsjukdom eller sepsis. Metformin ackumuleras vid akut

försämring av njurfunktionen, vilket ökar risken för laktatacidos.

Vid dehydrering (kraftig diarré eller kräkning, feber eller minskat vätskeintag) ska

metforminbehandlingen tillfälligt avbrytas och kontakt med sjukvården rekommenderas.

Läkemedel som kan ge akut nedsättning av njurfunktionen (t.ex. blodtryckssänkande läkemedel,

diuretika och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel [NSAID]) ska sättas in med försiktighet hos

patienter som behandlas med metformin. Andra riskfaktorer för laktatacidos är högt alkoholintag,

nedsatt leverfunktion, diabetes som inte är under kontroll, ketos, långvarig fasta och alla tillstånd som

är förknippade med hypoxi, liksom samtidig användning av läkemedel som kan orsaka laktatacidos (se

avsnitt 4.3 och 4.5).

Patienter och/eller vårdgivare ska informeras om risken för laktatacidos. Laktatacidos kännetecknas av

acidotisk dyspné, buksmärta, muskelkramper, asteni och hypotermi följt av koma. Vid misstänkta

symtom ska patienten sluta ta metformin och omedelbart söka vård. Diagnostiska laboratoriefynd är

sänkt pH i blodet (< 7,35), förhöjd laktathalt i plasma (> 5 mmol/l), ett ökat anjongap och en ökad

laktat-pyruvatkvot.

Njurfunktion

Den glykemiska effekten av dapagliflozin är beroende av njurfunktionen och effekten är reducerad hos

patienter som har måttligt nedsatt njurfunktion och saknas sannolikt hos patienter med gravt nedsatt

njurfunktion. Xigduo bör inte initieras till patienter med GFR < 60 ml/min och ska avbrytas vid

stadigvarande GFR under 45 ml/min (se avsnitt 4.2).

Metformin utsöndras av njuren, och måttligt till gravt nedsatt njurfunktion ökar risken för laktatacidos

(se avsnitt 4.4).

Monitorering av njurfunktion:

Njurfunktionen ska bedömas:

Innan behandling inleds och därefter regelbundet (se avsnitt 4.2, 4.8, 5.1 och 5.2).

Vid njurfunktion med GFR-nivåer < 60 ml/min och hos äldre patienter, minst 2 till 4 gånger per

år.

Innan behandling inleds med samtidiga läkemedel vilka kan reducera njurfunktionen och

därefter regelbundet.

Om njurfunktionen sjunker stadigvarande under GFR 45 ml/min bör behandlingen avbrytas.

Metformin är kontraindicerat för patienter med GFR < 30 ml/min och ska avbrytas tillfälligt vid

tillstånd som förändrar njurfunktionen, se avsnitt 4.3.

Nedsatt njurfunktion hos äldre patienter är vanligt och asymtomatiskt. Särskild försiktighet bör iakttas

i situationer där njurfunktionen kan försämras, till exempel när blodtryckssänkande eller diuretisk

behandling påbörjas eller när behandling med NSAID påbörjas.

Användning till patienter med risk för volymförlust och/eller hypotoni

På grund av sin verkningsmekanism ger dapagliflozin ökad diures vilket kan leda till den måttliga

sänkning av blodtrycket som har observerats i kliniska studier (se avsnitt 5.1). Den kan vara mer

uttalad hos patienter med höga glukoskoncentrationer i blodet.

Försiktighet ska iakttas hos patienter för vilka ett blodtrycksfall inducerat av dapagliflozin kan utgöra

en risk, såsom patienter som får blodtryckssänkande behandling med hypotoni i anamnesen eller äldre

patienter.

Vid tillstötande tillstånd som kan leda till volymförlust (t.ex. gastrointestinal sjukdom),

rekommenderas noggrann övervakning av volymstatus (t.ex. kroppslig undersökning,

blodtrycksmätningar, laboratorietester inklusive hematokrit och elektrolyter). Tillfälligt

behandlingsavbrott av detta läkemedel rekommenderas för patienter som utvecklar volymförlust tills

förlusten har korrigerats (se avsnitt 4.8).

Diabetesketoacidos

Sällsynta fall av diabetesketoacidos (DKA), inklusive livshotande och fall med dödlig utgång, har

rapporterats hos patienter som behandlas med natrium-glukos-kotransportör 2 (SGLT2)-hämmare,

inklusive dapagliflozin. Vissa fall var atypiska med endast måttligt förhöjda blodglukosvärden, under

14 mmol/l (250 mg/dl). Det är inte känt om DKA uppträder med större sannolikhet vid högre doser av

dapagliflozin.

Risken för diabetesketoacidos måste beaktas vid icke-specifika symtom som illamående, kräkningar,

anorexi, buksmärta, ökad törst, andningssvårigheter, förvirring, onormal trötthet eller sömnighet.

Patienterna bör utvärderas för ketoacidos omedelbart om dessa symtom uppträder, oavsett

blodglukosnivå.

Hos patienter där DKA misstänks eller är diagnostiserat ska behandlingen med dapagliflozin avbrytas

omedelbart.

Behandlingen ska avbrytas för patienter som är inlagda på sjukhus för större kirurgiska ingrepp eller

akuta allvarliga medicinska tillstånd. Provtagning av ketoner rekommenderas för dessa patienter.

Mätning av ketonnivåer i blodet istället för urinen är att föredra. Behandlingen med dapagliflozin

återupptas när ketonvärdena är normala och patientens tillstånd har stabiliserats.

Innan dapagliflozin sätts in, bör faktorer i patientens anamnes som kan predisponera för ketoacidos

beaktas.

Patienter som kan ha förhöjd risk för DKA är bland annat patienter med låg betacellsfunktionsreserv

(t.ex. patienter med typ 2-diabetes och låg C-peptid eller latent autoimmun diabetes hos vuxna

(LADA) eller patienter med pankreatit i anamnesen), patienter med tillstånd som leder till begränsat

födointag eller svår dehydrering, patienter för vilka insulindoserna är reducerade samt patienter med

ökat insulinbehov på grund av akut medicinsk sjukdom, kirurgi eller alkoholmissbruk.

SGLT2-hämmare ska användas med försiktighet för dessa patienter.

Förnyad start av behandling med SGLT2-hämmare för patienter med tidigare DKA under behandling

med SGLT2-hämmare rekommenderas inte, om inte någon annan tydligt avgörande orsak identifierats

och åtgärdats.

Säkerhet och verkan för Xigduo hos patienter med typ 1-diabetes har inte fastställts och Xigduo bör

inte användas för behandling av patienter med typ 1-diabetes. I studier på diabetes mellitus typ 1

rapporterades DKA med frekvensen vanligt förekommande.

Nekrotiserande fasciit i perineum (Fourniers gangrän)

Fall av nekrotiserande fasciit i perineum (s.k. Fourniers gangrän) har rapporterats efter godkännande

för försäljning hos kvinnliga och manliga patienter som tagit SGLT2-hämmare (se avsnitt 4.8). Detta

är en sällsynt men allvarlig och potentiellt livshotande biverkning som kräver ett kirurgiskt

akutingrepp och antibiotikabehandling.

Patienter ska rådas att söka läkarhjälp om de upplever en kombination av symtom som smärta, ömhet,

erytem eller svullnad i genital- eller perinealområdet, tillsammans med feber eller sjukdomskänsla.

Observera att urogenital infektion eller perineal abscess kan föregå nekrotiserande fasciit. Vid

misstanke om Fourniers gangrän ska Xigduo sättas ut och omedelbar behandling (såsom antibiotika

och kirurgisk debridering) sättas in.

Urinvägsinfektioner

Utsöndring av glukos i urinen kan vara associerat med en ökad risk för urinvägsinfektion. Därför ska

ett tillfälligt avbrott av behandlingen övervägas vid behandling av pyelonefrit eller urosepsis.

Äldre (≥ 65 år)

Äldre patienter kan ha högre risk för volymförlust och det är mer sannolikt att de behandlas med

diuretika.

Äldre patienter har en ökad benägenhet att ha en nedsatt njurfunktion och/eller behandlas med

blodtryckssänkande läkemedel som kan orsaka förändringar i njurfunktionen såsom

angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) och angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) (typ

1 receptor). Samma rekommendationer för njurfunktion gäller för äldre patienter som för alla patienter

(se avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 och 5.1).

Hjärtsvikt

Erfarenhet saknas från kliniska studier med dapagliflozin i NYHA klass IV.

Amputationer av nedre extremitet

En ökning av antalet fall av amputationer i de nedre extremiteterna (främst av tår) har observerats i

pågående kliniska långtidsstudier med en annan SGLT2-hämmare. Det är inte känt om det utgör en

klasseffekt. Liksom för alla diabetespatienter är det viktigt att ge patienten råd om regelbunden

förebyggande fotvård.

Laboratorieanalyser av urin

På grund av dess verkningsmekanism kommer patienter som tar detta läkemedel att få positivt

glukostest på sin urin.

Administrering av joderade kontrastmedel

Intravaskulär administrering av joderade kontrastmedel kan orsaka kontrastinducerad nefropati som

leder till ackumulering av metformin och ökad risk för laktatacidos. Xigduo ska sättas ut före eller vid

tidpunkten för bilddiagnostiken och inte återinsättas förrän minst 48 timmar efteråt, förutsatt att

njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil, se avsnitt 4.2 och 4.5.

Kirurgi

Xigduo måste sättas ut vid kirurgiska ingrepp under narkos, spinalanestesi eller epiduralanestesi.

Behandlingen får inte återinsättas förrän minst 48 timmar efter ett kirurgiskt ingrepp eller efter

återupptagen oral nutrition, förutsatt att njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil.

Förändrat kliniskt status hos patienter med tidigare kontrollerad typ 2-diabetes

Eftersom detta läkemedel innehåller metformin ska en patient med typ 2-diabetes som tidigare varit

välkontrollerad med det och som utvecklar onormala laboratorievärden eller klinisk sjukdom (särskilt

vag och dåligt definierad sjukdom) omedelbart utvärderas med avseende på tecken på ketoacidos eller

laktatacidos. Utvärderingen bör omfatta elektrolyter och ketoner i serum, blodglukos och, om det är

indicerat, pH i blodet, laktat-, pyruvat- och metforminnivåer. Om någon form av acidos uppstår, måste

behandlingen omedelbart sättas ut och andra lämpliga korrigerande åtgärder vidtas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig administrering av flera doser av dapagliflozin och metformin gav inte någon väsentlig

förändring av farmakokinetiken för varken dapagliflozin eller metformin hos friska försöksdeltagare.

Inga interaktionsstudier har utförts för Xigduo. Nedanstående uppgifter återger den tillgängliga

informationen om de enskilda aktiva substanserna.

Dapagliflozin

Farmakodynamiska interaktioner

Diuretika

Detta läkemedel kan öka den diuretiska effekten av tiazid och loopdiuretika och öka risken för

dehydrering och hypotoni (se avsnitt 4.4).

Insulin och insulinsekretagoger

Insulin och insulinsekretagoger, till exempel sulfonureider, orsakar hypoglykemi. Därför kan det

krävas en lägre dos insulin eller en insulinsekretagog för att minska risken för hypoglykemi vid

användning i kombination med dapagliflozin (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Farmakokinetiska interaktioner

Metabolismen av dapagliflozin sker primärt via glukuronidkonjugering medierad av UDP-

glukuronosyltransferas 1A9 (UGT1A9).

In vitro-studier har visat att dapagliflozin varken hämmade cytokrom P450 (CYP) 1A2, CYP2A6,

CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 eller inducerade

CYP1A2, CYP2B6 eller CYP3A4. Därför förväntas inte detta läkemedel förändra metabolisk

clearance av samtidigt administrerade läkemedel som metaboliseras av dessa enzymer.

Effekt av andra läkemedel på dapagliflozin

Interaktionsstudier som utförts på friska försöksdeltagare, där huvudsakligen engångsdoser använts,

tyder på att farmakokinetiken för dapagliflozin inte ändras av pioglitazon, sitagliptin, glimepirid,

voglibos, hydroklortiazid, bumetanid, valsartan eller simvastatin.

Efter samtidig administrering av dapagliflozin tillsammans med rifampicin (en inducerare av olika

aktiva transportörer och läkemedelsmetaboliserande enzymer) observerades en 22 % minskning av

systemisk exponering (AUC) för dapagliflozin, men utan någon kliniskt betydelsefull effekt på

glukosutsöndringen i urinen under 24 timmar. Ingen dosjustering rekommenderas. Någon kliniskt

relevant effekt tillsammans med andra inducerare (t.ex. karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital)

väntas inte.

Efter samtidig administrering av dapagliflozin och mefenamsyra (en hämmare av UGT1A9) sågs en

55 % ökning av den systemiska exponeringen för dapagliflozin, men utan någon kliniskt betydelsefull

effekt på glukosutsöndringen i urinen under 24 timmar. Ingen dosjustering rekommenderas.

Effekt av dapagliflozin på andra läkemedel

I interaktionsstudier som utförts på friska försöksdeltagare, där huvudsakligen engångsdoser använts,

förändrade inte dapagliflozin farmakokinetiken för pioglitazon, sitagliptin, glimepirid, hydroklortiazid,

bumetanid, valsartan, digoxin (ett P-gp-substrat) eller warfarin (S-warfarin, ett CYP2C9-substrat),

eller de antikoagulatoriska effekterna av warfarin enligt mätning av INR. Kombinationen av en

engångsdos av dapagliflozin 20 mg och simvastatin (ett CYP3A4-substrat) resulterade i en

19-procentig ökning av AUC för simvastatin och en 31-procentig ökning av AUC för simvastatinsyra.

Ökningen av exponeringen för simvastatin och simvastatinsyra anses inte vara kliniskt relevant.

Interferens med analys av 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG)

Övervakning av glykemisk kontroll med analys av 1,5-AG rekommenderas inte eftersom mätningar av

1,5-AG är otillförlitliga när det gäller att bedöma glykemisk kontroll hos patienter som tar

SGLT2-hämmare. Användning av andra metoder för att övervaka glykemisk kontroll rekommenderas.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Metformin

Samtidig användning rekommenderas inte

Katjoniska substanser som elimineras genom renal tubulär sekretion (t.ex. cimetidin) kan interagera

med metformin genom att konkurrera om gemensamma tubulära transportsystem i njurarna. En studie

på sju friska frivilliga försökspersoner visade att cimetidin, givet som 400 mg två gånger dagligen,

ökade metformins systemiska exponering (AUC) med 50 % och C

med 81 %. Därför bör noggrann

övervakning av glykemisk kontroll, dosjustering inom det rekommenderade dosintervallet och ändring

av diabetesbehandling övervägas när katjoniska läkemedel som elimineras genom renal tubulär

sekretion ges samtidigt.

Alkohol

Alkoholintoxikation är förknippad med ökad risk för laktatacidos, särskilt vid fasta, undernäring och

nedsatt leverfunktion. Konsumtion av alkohol och läkemedel som innehåller alkohol bör undvikas.

Joderade kontrastmedel

Intravaskulär administrering av joderade kontrastmedel kan leda till kontrastinducerad nefropati, vilket

medför ackumulering av metformin och ökad risk för laktatacidos. Xigduo ska sättas ut före eller vid

tidpunkten för bilddiagnostiken och inte återinsättas förrän minst 48 timmar efteråt, förutsatt att

njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil, se avsnitt 4.2 och 4.4.

Kombinationer som kräver försiktighet vid användning

Glukokortikoider (som ges systemiskt och lokalt), beta 2-agonister och diuretika har inneboende

hyperglykemisk aktivitet. Patienten bör informeras och blodglukoskontrollerna göras oftare, särskilt i

början av behandlingen med sådana läkemedel. Dosen av det glukossänkande läkemedlet bör vid

behov justeras vid behandling med det andra läkemedlet och vid utsättandet.

Vissa läkemedel kan försämra njurfunktionen vilket kan öka risken för laktatacidos, t.ex. NSAID-,

inklusive selektiva cyklooxygenas II-hämmare (COX II-hämmare), ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorantagonister och diuretika, i synnerhet loopdiuretika. När sådana läkemedel sätts in i

kombination med metformin krävs noggrann övervakning av njurfunktionen.

Insulin och insulinsekretagoger

Insulin och insulinsekretagoger, såsom sulfonureider, orsakar hypoglykemi. Därför kan det krävas en

lägre dos insulin eller insulinsekretagog för att minska risken för hypoglykemi när det används i

kombination med metformin (se avsnitt 4.2 och 4.8).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av Xigduo eller dapagliflozin i gravida kvinnor. Studier på råttor

som behandlats med dapagliflozin har påvisat toxicitet på njuren under dess utveckling under den

tidsperiod som motsvarar den andra och tredje trimestern av graviditet hos människa (se avsnitt 5.3).

Därför rekommenderas inte användning av detta läkemedel under graviditetens andra och tredje

trimester. En begränsad mängd data från användningen av metformin hos gravida kvinnor tyder inte

på ökad risk för medfödda missbildningar. Djurstudier med metformin tyder inte på skadliga effekter

vad gäller graviditet, embryonal- eller fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling (se

avsnitt 5.3).

Om patienten planerar att bli gravid, och under graviditet, rekommenderas att diabetes inte behandlas

med detta läkemedel, utan att insulin används för att hålla blodglukosnivåerna så normala som möjligt,

för att minska risken för missbildningar hos fostret i samband med onormala blodglukosnivåer.

Amning

Det är okänt om detta läkemedel eller dapagliflozin (och/eller dess metaboliter) utsöndras i bröstmjölk.

Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat utsöndring av

dapagliflozin/metaboliter i mjölk, samt farmakologiskt medierade effekter hos diande avkomma (se

avsnitt 5.3). Metformin utsöndras i bröstmjölk i små mängder. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Detta läkemedel ska inte användas under amning.

Fertilitet

Effekten av detta läkemedel eller dapagliflozin på fertiliteten hos människa har inte studerats. Hos

han- och honråttor visade dapagliflozin inga effekter på fertiliteten vid någon av de doser som

testades. För metformin har djurstudier inte visat några reproduktionstoxikologiska effekter (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Xigduo har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienter ska varnas för riskerna för hypoglykemi när detta läkemedel används i kombination med

andra glukossänkande läkemedel som är kända för att orsaka hypoglykemi.

4.8

Biverkningar

Xigduo har visats vara bioekvivalent med samtidigt administrerat dapagliflozin och metformin (se

avsnitt 5.2). Det har inte genomförts några terapeutiska kliniska studier med Xigduo tabletter.

Dapagliflozin plus metformin

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I en analys av 5 placebokontrollerade studier av dapagliflozin som tillägg till metformin, var

säkerhetsresultaten likartade med resultaten från den förspecificerade poolade analysen av

13 placebokontrollerade dapagliflozin-studier (se Dapagliflozin, Sammanfattning av säkerhetsprofilen

nedan). Inga ytterligare biverkningar identifierades för gruppen som fick dapagliflozin plus metformin

jämfört med biverkningarna som rapporterats för de enskilda komponenterna. I den separata poolade

analysen av dapagliflozin som tillägg till metformin, behandlades 623 försöksdeltagare med

dapagliflozin 10 mg som tillägg till metformin och 523 behandlades med placebo plus metformin.

Dapagliflozin

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I de kliniska studierna på typ 2-diabetes har mer än 15 000 patienter behandlats med dapagliflozin.

Den primära bedömningen av säkerhet och tolerabilitet genomfördes i en förspecificerad poolad

analys av 13 korttids- (upp till 24 veckor) placebokontrollerade studier med 2 360 försöksdeltagare

som behandlades med dapagliflozin 10 mg och 2 295 försöksdeltagare som behandlades med placebo.

I den kardiovaskulära utfallsstudien med dapagliflozin (se avsnitt 5.1) fick 8 574 patienter

dapagliflozin 10 mg och 8 569 fick placebo med en medianduration för exponering på 48 månader.

Den totala exponeringen för dapagliflozin motsvarade 30 623 patientår.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i de kliniska studierna var genitala infektioner.

Tabell över biverkningar

Nedanstående biverkningar har identifierats i de placebokontrollerade kliniska studierna av

dapagliflozin plus metformin, kliniska studier av dapagliflozin och kliniska studier av metformin samt

från rapporter efter godkännandet för försäljning. Ingen befanns vara dosrelaterad. Biverkningarna

som listas nedan är indelade efter frekvens och organsystemklass. Frekvenskategorierna definieras

enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2. Biverkningar i kliniska studier av dapagliflozin och metformin med omedelbar

frisättning samt data efter godkännandet för försäljning

a

Organsystem-

klassificering

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Infektioner och

infestationer

Vulvo-

vaginit,

balanit och

relaterade

genitala

infektioner

*,b,c

Urinvägs-

infektion

*,b,d

Svamp-

infektion

Nekro-

tiserande

fasciit i

perineum

(Fourniers

gangrän)

Metabolism och

nutrition

Hypoglykemi

(vid

användning

tillsammans

med SU eller

insulin)

Volym-

förlust

Törst

**

Diabetesketo-

acidos

b,k,l

Laktatacidos

Vitamin B12-

brist

h,§

Centrala och

perifera

nervsystemet

Smakrubb-

ning

Yrsel

Magtarm-

kanalen

Gastro-

intestinala

symtom

i,§

Förstopp-

ning

**

Muntorrhet

**

Lever och

gallvägar

Lever-

funktions-

störningar

Hepatit

Hud och

subkutan

vävnad

Utslag

Urtikaria

Erytem

Klåda

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Rygg-smärta

Njurar och

urinvägar

Dysuri

Polyuri

Nokturi

**

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/425288/2019

EMEA/H/C/002672

Xigduo (dapagliflozin/metformin)

Sammanfattning av Xigduo och varför det är godkänt inom EU

Vad är Xigduo och vad används det för?

Xigduo är ett läkemedel mot diabetes som används tillsammans med diet och motion hos vuxna med

typ 2-diabetes. Det innehåller de aktiva substanserna dapagliflozin och metformin.

Xigduo ges

som enda läkemedel till patienter vars sjukdom inte är tillräckligt kontrollerad med metformin

ensamt,

i kombination med andra diabetesläkemedel när dessa läkemedel tillsammans med metformin inte

kontrollerar patientens diabetes tillräckligt väl.

Xigduo kan också användas för att ersätta dapagliflozin och metformin tagna som separata tabletter.

Hur används Xigduo?

Xigduo finns som tabletter som innehåller 5 mg dapagliflozin med 850 mg metformin och som 5 mg

dapagliflozin med 1 000 mg metformin). Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger om

dagen i samband med måltid. Styrkan ska väljas så att patienterna får totalt 10 mg dapagliflozin varje

dag och samma (eller nästan samma) dos metformin som de tog innan de började med Xigduo.

När Xigduo läggs till behandling med insulin eller till ett läkemedel som hjälper kroppen att producera

insulin, till exempel en sulfonureid, kan läkaren behöva sänka dosen av insulin eller sulfonureid för att

förebygga hypoglykemi (lågt blodsocker).

Läkemedlet är receptbelagt. För att få mer information om hur du använder Xigduo, läs bipacksedeln

eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Xigduo?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att reglera

mängden socker i blodet, eller där kroppen inte kan använda insulinet effektivt. Detta leder till höga

halter av socker (glukos) i blodet.

Xigduo innehåller två olika aktiva substanser, som verkar på olika sätt:

Xigduo (dapagliflozin/metformin)

EMA/425288/2019

Sida 2/3

Dapagliflozin blockerar verkan av ett protein i njurarna som kallas natrium-glukos-kotransportör 2

(SGLT2). När blod filtreras av njurarna förhindrar SGLT2 att socker i blodet passerar ut i urinen.

Genom att blockera effekten av SGLT2 gör dapagliflozin att njurarna låter mer glukos passera ut i

urinen, vilket leder till att blodsockret sjunker. Dapagliflozin har varit godkänt i Europeiska unionen

(EU) som Forxiga sedan 2012.

Metformin verkar främst genom att minska glukosproduktionen och minska dess upptag i tarmen.

Det har funnits i EU sedan 1950-talet.

Effekten av båda dessa aktiva substanser gör att blodsockret sänks, vilket hjälper till att reglera typ 2-

diabetes.

Vilka fördelar med Xigduo har visats i studierna?

Dapagliflozin i kombination med metformin har utvärderats i sex huvudstudier på 3 200 vuxna med

typ 2-diabetes. De flesta av dessa uppgifter hade redan använts i godkännandet av Forxiga.

I en huvudstudie där dapagliflozin användes vid en dos på 5 mg två gånger dagligen som tillägg till

metformin (samma kombination som i Xigduo) sänkte det nivåerna av HbA1c med 0,65 procentenheter

efter 16 veckor, jämfört med en sänkning på 0,30 procentenheter med placebo (overksam behandling)

och metformin. HbA1c (glykosylerat hemoglobin) är en substans i blodet som ger en indikation om hur

väl blodsockret regleras.

Två andra studier visade att när dapagliflozin togs under 24 veckor tillsammans med metformin och ett

annat diabetesläkemedel – sitagliptin eller insulin – sänktes HbA1c ännu mer: dapagliflozin-

kombinationen sänkte nivåerna av HbA1c med 0,40 procentenheter mer än placebo och metformin vid

tillägg till sitagliptin, och med 0,61 procentenheter mer än placebo och metformin vid tillägg till insulin.

Ytterligare studier bekräftade att olika doser av dapagliflozin tillsammans med metformin sänkte

HbA1c mer än placebo plus jämförbara doser av metformin, och att dapagliflozin plus metformin var

minst lika effektivt när det gällde att sänka nivåerna av HbA1c som diabetesläkemedlet glipizid (en typ

av läkemedel som kallas sulfonureid).

En studie visade att efter 24 veckors behandling uppvisade patienterna som tog dapagliflozin plus

metformin en genomsnittlig viktminskning som var cirka 2 kg större än för dem som tog placebo plus

metformin.

I en långtidsstudie, med över 17 000 patienter med typ 2-diabetes, undersöktes effekterna av

dapagliflozin på kardiovaskulära sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar). Studien visade att

dapagliflozins effekter var i linje med effekterna av andra diabetesläkemedel som också verkar genom

att blockera SGLT2.

Vilka är riskerna med Xigduo?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Xigduo (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

är hypoglykemi (vid användning tillsammans med insulin eller en sulfonureid) och gastrointestinala

symtom (symtom som påverkar mage och tarm). En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Xigduo finns i bipacksedeln.

Xigduo får inte ges till

patienter med någon form av akut metabolisk acidos (ansamling av syra i blodet), t.ex.

diabetesketoacidos (höga halter i blodet av syror som kallas ketoner) eller laktatacidos (ansamling

av mjölksyra i kroppen),

Xigduo (dapagliflozin/metformin)

EMA/425288/2019

Sida 3/3

patienter med diabetesprekoma (ett farligt tillstånd som kan uppstå vid diabetes),

patienter med nedsatt leverfunktion,

patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller med tillstånd som kan ändra njurfunktionen till

exempel dehydrering, allvarlig infektion eller chock,

patienter med sjukdomar som kan orsaka vävnadshypoxi (sänkta syrenivåer i kroppens vävnader),

till exempel hjärt- eller lungsvikt (när hjärtat och lungorna inte fungerar så väl som de bör),

nyligen inträffad hjärtinfarkt eller chock,

patienter som är alkoholförgiftade (berusade) eller som regelbundet konsumerar stora mängder

alkohol.

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Xigduo godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Xigduo är större än riskerna och

rekommenderade att Xigduo kan godkännas för försäljning i EU. EMA fann att Xigduo är effektivt för

behandling av typ 2-diabetes samt att det leder till viktminskning, vilket anses gynnsamt hos patienter

med diabetes. Myndigheten konstaterade även att kombinationen dapagliflozin och metformin i en

enda tablett skulle kunna vara ett ytterligare behandlingsalternativ för patienter med typ 2-diabetes

och göra det lättare för dem att följa behandlingen. Vad gäller säkerhetsprofilen för Xigduo ansågs den

vara lik säkerhetsprofilen för dapagliflozin.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Xigduo?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Xigduo har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Xigduo utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Xigduo

Den 16 januari 2014 beviljades Xigduo ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Xigduo finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/xigduo

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen