Xermelo

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

31-05-2021

Aktiva substanser:
telotristat etiprat
Tillgänglig från:
Ipsen Pharma
ATC-kod:
A16A
INN (International namn):
telotristat ethyl
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsvägar och metabolismprodukter
Terapiområde:
Carcinoid Tumor; Neuroendocrine Tumors
Terapeutiska indikationer:
Xermelo är indicerat för behandling av karcinoid syndrom diarré i kombination med somatostatinanaloga (SSA) behandling hos vuxna som otillräckligt kontrolleras av SSA-terapi.
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003937
Tillstånd datum:
2017-09-17
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003937

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-10-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

31-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

31-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

20-10-2017

Läs hela dokumentet

B.

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Xermelo 250 mg filmdragerade tabletter

telotristatetyl

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xermelo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Xermelo

Hur du tar Xermelo

Eventuella biverkningar

Hur Xermelo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xermelo är och vad det används för

Vad Xermelo är

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen telotristatetyl.

Vad Xermelo används för

Detta läkemedel används till vuxna med ett tillstånd som kallas karcinoidsyndrom. Detta uppstår när

en tumör, som kallas neuroendokrin tumör, frisläpper substansen serotonin i blodet.

Läkaren kommer att förskriva detta läkemedel om din diarré inte är välkontrollerad med injektioner av

andra läkemedel som kallas somatostatinanaloger (lanreotid eller oktreotid). Du ska fortsätta med

injektioner av de andra läkemedlen när du tar Xermelo.

Hur Xermelo fungerar

När tumören frisläpper för mycket serotonin i blodet kan du få diarré.

Detta läkemedel fungerar genom att minska mängden serotonin som tumören producerar. Detta

minskar din diarré.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Xermelo

Ta inte Xermelo

om du är allergisk mot telotristat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Xermelo:

om du har problem med levern. Detta på grund av att läkemedlet inte rekommenderas för

användning hos patienter med allvarliga leverproblem. Läkaren kan besluta att minska din

dagliga dos av Xermelo i de fall där dina leverproblem bedöms som lätta eller måttliga. Läkaren

kommer också att kontrollera din lever.

om du har njursjukdom i slutstadiet eller går på dialys. Detta på grund av att läkemedlet inte har

testats hos patienter med njursjukdom i slutstadiet och som kräver dialys.

Var uppmärksam på biverkningar

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande tecken eller symtom på att din

lever kanske inte fungerar som den ska:

illamående eller kräkningar (oförklarliga), onormalt mörk urin, gulaktig hud eller gula

ögonvitor, smärta i övre högra delen av magen.

Läkaren kommer att ta blodprover för att kontrollera din leverfunktion och besluta om du ska fortsätta

att ta detta läkemedel.

Tala med läkare eller apotekspersonal:

om du känner dig nedstämd, deprimerad, eller om du känner att du inte är intresserad av eller

inte känner någon glädje av att göra dina vanliga aktiviteter när du tar detta läkemedel.

om du har tecken på förstoppning, eftersom telotristat minskar antalet tarmtömningar.

Tester

Läkaren kan komma att ta blodprover innan du börjar ta detta läkemedel och medan du tar det.

Detta är för att kontrollera att din lever fungerar normalt.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte till patienter under 18 år. Detta beror på att läkemedlet inte har

testats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Xermelo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta för att Xermelo kan påverka sättet som andra läkemedel fungerar på, eller andra

läkemedel kan påverka sättet som Xermelo fungerar på. Det kan innebära att läkaren behöver ändra

dosen som du tar. Du ska berätta för din läkare om varje läkemedel. Det inkluderar:

läkemedel mot diarré. Xermelo och dessa läkemedel minskar antalet tarmtömningar och om de

tas samtidigt kan de orsaka svår förstoppning. Läkaren kan behöva ändra dosen av dina

läkemedel.

läkemedel som används för att behandla epilepsi, såsom valproinsyra.

läkemedel som används för att behandla din neuroendokrina tumör, såsom sunitinib eller

everolimus.

läkemedel som används för att behandla depression, såsom bupropion eller sertralin.

läkemedel som används för att undvika transplantationsavstötning, såsom ciklosporin.

läkemedel som används för att minska kolesterolnivåer, såsom simvastatin.

orala preventivmedel sås

om etinylestradiol.

läkemedel som används för att behandla högt blodtryck såsom amlodipin.

läkemedel som används för att behandla vissa typer av cancer, såsom irinotecan, capecitabin

och flutamid.

läkemedel som används för att minska risken för att en blodpropp bildas, såsom prasugrel.

oktreotid. Om du behöver behandling med oktreotid subkutan injektion (injicerad under huden),

ska du ta injektionen minst 30 minuter efter att du tagit Xermelo.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt hur telotristat kan

påverka barnet.

Kvinnor ska använda effektiva preventivmetoder när de tar detta läkemedel.

Amma inte om du tar Xermelo, eftersom detta läkemedel kan överföras till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Xermelo kan ha en liten effekt på din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Om du

känner dig trött ska du vänta tills du mår bättre innan du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

Xermelo innehåller laktos

Xermelo innehåller laktos (en sorts socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar detta läkemedel.

Xermelo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Xermelo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket du ska ta

Rekommenderad dos är en tablett (250 mg) tre gånger dagligen. Den maximala dosen av Xermelo är

750 mg under 24 timmar.

Läkaren kommer att bestämma hur länge du ska ta Xermelo.

Om du har leverproblem kan läkaren besluta att minska din dagliga dos av Xermelo.

Att ta detta läkemedel

Ta alltid detta läkemedel tillsammans med måltid eller med lite mat.

Du ska fortsätta ta injektioner med somatostatinanaloger (lanreotid eller oktreotid) när du tar

Xermelo.

Om du har tagit för stor mängd av Xermelo

Du kan må illa eller kräkas, få diarré eller magsmärtor. Tala med läkare. Ta med

läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Xermelo

Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos som planerat och hoppa över glömd dos.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Xermelo

Sluta inte att ta Xermelo utan att först tala med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av följande biverkningar:

illamående eller kräkningar, onormal mörk urin, gulaktig hud eller gula ögonvitor, smärta i övre

högra delen av magen. Dessa kan vara tecken på att din lever inte fungerar som den ska. Detta

kan också yttra sig genom förändringar i dina blodprover, såsom en ökning av leverenzymer:

gamma-glutamyltransferas (mycket vanliga, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare),

transaminaser och alkaliska fosfataser i blodet (vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 10

användare).

Andra biverkningar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande

biverkningar:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Magsmärta

Trötthets- eller svaghetskänsla

Sjukdomskänsla (illamående)

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Gaser

Feber

Huvudvärk

Förstoppning

Svullen mage

Minskad aptit

Svullnad (ansamling av vätska i kroppen)

Depression, du kan uppleva minskat självförtroende, avsaknad av motivation, sorg eller sänkt

humör

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Påverkad avföring (tarmobstruktion, fekalom). Du kan uppleva förstoppning, vattnig diarré, blek

hud (anemi), illamående, kräkningar, viktminskning, ryggsmärta eller magbesvär, särskilt efter

att ha ätit, eller en minskning av urin (urinering).

Tala omedelbart med din läkare

om du upplever någon av följande biverkningar:

Andningsbesvär, snabba hjärtslag, feber, inkontinens (okontrollerad urinering), förvirring, yrsel

eller rastlöshet.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av biverkningarna som

beskrivs ovan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Xermelo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är telotristatetyl. 1 tablett innehåller telotristatetiprat motsvarande 250 mg

telotristatetyl.

Övriga innehållsämnen är: laktos (se avsnitt 2 under ”Xermelo innehåller laktos”),

hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

poly(vinylalkohol) (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521) och talk (E553b).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xermelo är vita till blekvita filmdragerade ovala tabletter. Varje tablett är ca. 17 mm lång och 7,5 mm

bred med ”T-E” präglat på ena sidan och ”250” präglat på den andra. Tabletterna är förpackade i

PVC/PCTFE/PVC/Al-blister. Blistren är förpackade i en ytterkartong.

Förpackningar med 90 och 180 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrike

Tillverkare

Beaufour Ipsen Industrie

Rue Ethé Virton

28100 Dreux

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ipsen NV

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Italia

Ipsen SpA

Tel: + 39 02 39 22 41

България

Pharmaswiss EOOD

Teл.: + 359 28952 110

Latvija

Ipsen Pharma pārstāvniecība Latvijā

Tel: + 371 67622233

Česká republika

Ipsen Pharma, s.r.o.

Tel: + 420 242 481 821

Lietuva

Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas

Tel: + 370 700 33305

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige,

Ísland

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð

Tlf/Puh/Tel/Sími: + 46 8 451 60 00

Magyarország

IPSEN Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36-1 555 5930

Deutschland, Österreich

Ipsen Pharma GmbH

Deutschland

Tel.: + 49 89 262043289

Nederland

Ipsen Farmaceutica B.V.

Tel: + 31 (0) 23 554 1600

Eesti

CentralPharma Communications OÜ

Tel: + 372 6015540

Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 653 68 00

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ

Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 984 3324

Portugal

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Tel: + 351 21 412 3550

España

Ipsen Pharma, S.A.

Tel: + 34 936 858 100

România

Ipsen Pharma România SRL

Tel: + 40 21 231 27 20

France, Hrvatska

Ipsen Pharma

France

Tél: + 33 1 58 33 50 00

Slovenija

Pharmaswiss d.o.o.

Tel: + 386 1 236 47 00

Ireland, United Kingdom (Northern Ireland)

Ipsen Pharmaceuticals Limited.

Ireland

Tel: + 44 (0)1753 627777

Slovenská republika

Ipsen Pharma, organizačná zložka

Tel: + 420 242 481 821

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Xermelo 250 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 filmdragerad tablett innehåller telotristatetiprat motsvarande 250 mg telotristatetyl.

Hjälpämne med känd effekt

1 tablett innehåller 168 mg laktos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Vit till blekvit filmdragerad oval tablett (cirka 17 mm lång och 7,5 mm bred) med ”T-E” präglat på

den ena sidan och ”250” präglat på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Xermelo, i kombination med somatostatinanaloger, är avsett för behandling av diarré vid

karcinoidsyndrom hos vuxna där behandling med somatostatinanaloger gett otillräcklig kontroll.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen är 250 mg tre gånger dagligen.

Tillgängliga data tyder på att kliniskt svar normalt uppnås inom 12 veckors behandling.

Det rekommenderas att omvärdera nyttan av fortsatt behandling hos en patient som inte svarar inom

denna tidsperiod.

Baserat på den höga interindividuella variabiliteten som observerats kan ackumulering i en undergrupp

av patienter med karcinoidsyndrom inte exkluderas. Intag av högre doser rekommenderas därför inte

(se avsnitt 5.2).

Glömda doser

I händelse av en glömd dos ska patienten ta sin efterföljande dos vid nästa planerade tidpunkt.

Patienten ska inte ta dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Äldre (65 år och äldre)

Det finns inga särskilda dosrekommendationer för äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosförändring krävs hos patienter med lätt, måttlig eller allvarligt nedsatt njurfunktion; som inte

kräver dialys (se avsnitt 5.2). Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att patienter med allvarligt

nedsatt njurfunktion monitoreras för tecken på minskad tolerans.

Användning av Xermelo rekommenderas inte hos patienter med njursjukdom i slutstadiet, som kräver

dialys (eGFR < 15ml/min kräver dialys), eftersom effekten och säkerheten av Xermelo inte har

fastställts hos dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child Pugh grad A) kan det vara nödvändigt att minska

dosen till 250 mg två gånger dagligen i enlighet med tolerabilitet. Hos patienter med måttligt nedsatt

leverfunktion (Child Pugh grad B) kan det vara nödvändigt att minska dosen till 250 mg en gång

dagligen i enlighet med tolerabilitet. Användning av telotristat rekommenderas inte hos patienter med

allvarligt nedsatt leverfunktion (Child Pugh grad C) (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av telotristat för en pediatrisk population för indikationen

karcinoidsyndrom.

Administreringssätt

Oral användning.

Xermelo ska tas tillsammans med mat (se avsnitt 5.1 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Förhöjning av leverenzymer

Förhöjning av leverenzymer observerades i kliniska prövningar (se avsnitt 4.8). Laborativ

monitorering av leverenzymer före och under behandling med telotristat rekommenderas så som är

kliniskt motiverat. Hos patienter med nedsatt leverfunktion rekommenderas kontinuerlig övervakning

för biverkningar och försämring av leverfunktion.

Patienter som utvecklar symtom som tyder på leverdysfunktion ska testas avseende leverenzymer och

telotristat ska sättas ut om leverskada misstänks. Behandling med telotristat ska inte återinsättas om

leverskadan inte kan förklaras av en annan orsak.

Förstoppning

Telotristat minskar frekvensen av tarmtömning. Förstoppning rapporterades hos patienter som använde

en högre dos (500 mg). Patienter ska övervakas för tecken och symtom på förstoppning. Om

förstoppning utvecklas, ska användningen av telotristat och annan samtidig behandling som påverkar

tarmmotiliteten omvärderas.

Depression

Depression, nedstämt humör och nedsatt intresse har rapporterats i kliniska prövningar och efter

marknadsföring hos vissa patienter som behandlats med telotristat (se avsnitt 4.8). Patienterna bör

rekommenderas att rapportera eventuella symptom på depression, nedstämt humör och nedsatt intresse

till läkare.

Hjälpämnen

Laktos

Xermelo innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23mg) per tablett, d.v.s är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt av andra läkemedel på Xermelo

Kortverkande oktreotid

Samtidig administrering av kortverkande oktreotid med Xermelo minskade den systemiska

exponeringen av telotristatetyl och den aktiva metaboliten telotristat signifikant (se avsnitt 5.2).

Kortverkande oktreotid ska administreras minst 30 minuter efter administrering av Xermelo om

behandling med kortverkande oktreotid är nödvändigt i kombination med Xermelo.

Hämmare av karboxylesteras 2 (CES2)

Loperamid hämmade metabolismen av telotristatetyl via CES2 med ett IC

-värde på 5.2 µM. (se

avsnitt 5.2). I fas 3-studier kombinerades telotristat rutinmässigt med loperamid utan några tecken på

säkerhetsproblem.

Effekt av Xermelo på andra läkemedel

CYP2B6-substrat

Telotristat inducerade CYP2B6

in vitro

(se avsnitt 5.2). Samtidig användning av Xermelo kan minska

effekten av läkemedel som är CYP2B6-substrat (t.ex. valproinsyra, bupropion, sertralin) genom att

minska deras systemiska exponering. Monitorering för suboptimal effekt rekommenderas.

CYP3A4-substrat

Samtidig användning av Xermelo kan minska effekten av läkemedel som är CYP3A4-substrat (t.ex.

midazolam,

everolimus, sunitinib, simvastatin, etinylestradiol, amlodipin, ciklosporin…) genom att

minska deras systemiska exponering (se avsnitt 5.2). Monitorering för suboptimal effekt

rekommenderas.

Karboxylesteras 2 (CES2)-substrat

Samtidig användning av Xermelo kan förändra exponeringen för läkemedel som är CES2-substrat

(t.ex. prasugrel, irinotecan, capecitabin och flutamid) (se avsnitt 5.2). Om samtidig administrering är

oundviklig, monitorera för suboptimal effekt och biverkningar.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska rådas att använda adekvat preventivmetod under behandling med telotristat.

Graviditet

Det finns inga data från användningen av telotristat i gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Xermelo rekommenderas inte under graviditet

eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning

Det är okänt om telotristatetyl och dess metabolit utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Patienter ska inte amma under behandling med telotristat.

Fertilitet

Inga studier avseende effekten av telotristat på fertilitet hos människa har utförts. Telotristat hade

ingen effekt på fertilitet i djurstudier (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Telotristat har en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet kan

inträffa efter administrering av telotristat (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna hos patienter behandlade med telotristat var buksmärta

(26%), förhöjt gamma-glutamyltransferas (11%) och trötthet (10%). De var i allmänhet av mild till

måttlig intensitet. Den mest förekommande rapporterade biverkningen som ledde till utsättning av

telotristat var buksmärta hos 7,1% av patienterna (5/70).

Biverkningar i tabellform

Biverkningar rapporterade i en sammanslagen säkerhetsdata på 70 patienter med karcinoidsyndrom

som fick telotristatetyl 250 mg tre gånger dagligen i kombination med behandling med

somatostatinanaloger i placebokontrollerade kliniska prövningar visas i tabell 1. Biverkningarna anges

efter MedDRAs organsystemklass och frekvensindelning: mycket vanliga (

1/10), vanliga

1/100, <1/10), mindre vanliga (

1/1 000, <1/100), sällsynta (

1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje

frekvensgrupp är biverkningarna presenterade i avtagande allvarlighetsgrad.

Tabell 1 – Biverkningar rapporterade hos patienter behandlade med Xermelo

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Metabolism och nutrition

Minskad aptit

Psykiska störningar

Depression, nedstämt humör

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Magtarmkanalen

Buksmärta

illamående

Utspänd buk,

förstoppning,

gasbildning

Fekalom

tarmobstruktion

Lever och gallvägar

Förhöjt gamma-

glutamyltransferas

Förhöjt alaninaminotransferas

(ALAT),

förhöjt

aspartataminotransferas

(ASAT),

förhöjda alkaliska fosfataser

(ALP) i blodet

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Trötthet

Perifert ödem,

feber

Buksmärta (inklusive övre and nedre buksmärta)

Förhöjt gamma-glutamyltransferas (inklusive föredragna termer av förhöjt gamma-

glutamyltransferas, gamma-glutamyltransferas, och onormal leverfunktionstest/förhöjningar av

leverenzymer för vilken gamma-glutamyltransferas var förhöjt).

Fekalom har enbart observerats i en klinisk studie vid en dos på 500 mg, tre gånger om dagen (två

gånger så mycket som rekommenderad dos).

Beskrivning av valda biverkningar

Förhöjning av leverenzymer

Förhöjda ALAT-värden på > 3 × det övre normalvärdet (ULN) eller ALP > 2 ULN har rapporterats

hos patienter som behandlas med telotristat, de flesta fall rapporterades vid en högre dos (500 mg).

Dessa har inte förknippats med samtidiga förhöjningar av totalt serumbilirubin. Förhöjningarna var i

stor utsträckning reversibla vid avbrott eller minskning av dos, eller återgick till det normala när

behandlingen upprätthölls vid samma dos. För klinisk hantering av förhöjda leverenzymer, se avsnitt

4.4.

Mag-tarmkanalen

Den mest förekommande rapporterade biverkningen hos patienter som behandlats med 250 mg

telotristatetyl tre gånger dagligen var buksmärta (25,7%; 18/70) jämfört med placebo (19,7%; 14/71).

Utspänd buk rapporterades hos 7,1% av patienterna (5/70) som behandlats med 250 mg telotristatetyl

tre gånger dagligen jämfört med 4,2% i placebogruppen (3/71). Gasbildning sågs hos 5,7% av

patienterna (4/70) i gruppen med 250 mg telotristatetyl jämfört med 1,4% (1/71) i placebogruppen. De

flesta fall var milda eller måttliga och begränsade inte behandlingen under studien.

Förstoppning rapporterades hos 5,7% av patienterna (4/70) i gruppen med 250 mg telotristatetyl och

hos 4,2% av patienterna (3/71) i placebogruppen. Allvarlig förstoppning observerades hos 3 patienter

behandlade med en högre dos (500 mg) i den totala säkerhetspopulationen (239 patienter).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

Det finns begränsad klinisk erfarenhet av överdos med telotristat hos människa. Gastrointestinala

störningar inklusive illamående, diarré, buksmärta och kräkningar har rapporterats i friska

försökspersoner som tagit en engångsdos på 1 500 mg i en fas-1-studie.

Hantering

Behandling av en överdos ska inkludera allmän symtomatisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, övriga medel för

matsmältning och ämnesomsättning, ATC-kod: A16AX15

Verkningsmekanism

Både prodrogen (telotristatetyl) och dess aktiva metabolit (telotristat) är hämmare av

L-tryptofanhydroxylaser (TPH1 och TPH2, de hastighetsbestämmande stegen i biosyntesen av

serotonin). Serotonin har en avgörande roll i regleringen av flera stora fysiologiska processer i

mag-tarmkanalen, inklusive sekretion, motilitet, inflammation och känsel, och utsöndras i för hög grad

hos patienter med karcinoidsyndrom. Genom inhibering av perifert TPH1 minskar telotristat

produktionen av serotonin, och lindrar på så sätt symtomen som är förknippade med

karcinoidsyndrom.

Farmakodynamisk effekt

I fas-1-studier har dosering med telotristatetyl i friska försökspersoner (dosintervall: 100 mg en gång

dagligen till 500 mg tre gånger dagligen) visat statistisk signifikanta minskningar från baslinjen i totalt

serotonin i blod och 24-timmars 5-hydroxiindolättiksyra i urin (u5-HIAA) jämfört med placebo. Hos

patienter med karcinoidsyndrom resulterade telotristat minskningar i u5-HIAA (se tabell 3 för

TELESTAR och information som tillhandahålls för TELECAST). Statistiskt signifikanta minskningar

i u5-HIAA sågs för telotristatetyl 250 mg tre gånger dagligen jämfört med placebo i båda

fas-3-studierna.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet för telotristat för behandling av karcinoidsyndrom hos patienter med metastatiska

neuroendokrina tumörer där patienterna fick behandling med somatostatinanaloger fastställdes i en

12-veckor lång dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad, multicenter fas 3-studie hos vuxna

patienter. Studien inkluderade en öppen förlängningsfas på 36-veckor under vilken alla patienter

behandlades med telotristat (TELESTAR study).

Totalt 135 patienter utvärderades för effekt. Medelåldern var 64 år (intervall 37 till 88 år), 52% var

män och 90% var vita. Alla patienter hade väl differentierade metastatiska neuroendokrina tumörer

och karcinoidsyndrom. De stod på behandling med somatostatinanaloger och hade ≥ 4 tarmtömningar

per dag.

Studien omfattade en dubbelblindad behandlingsperiod på 12 veckor, där patienterna initialt fick

placebo (n = 45), 250 mg telotristatetyl (n = 45) eller en högre dos (500 mg telotristatetyl, n = 45) tre

gånger dagligen. Under studien fick patienterna tillåtelse att använda undsättningsläkemedel

(behandling med kortverkande somatostatinanaloger) och antidiarroika för symptomatisk lättnad, men

det krävdes att de stod på stabil dos av långverkande somatostatinanalogbehandling under den

dubbelblindade behandlingsperioden. Xermelo intogs inom 15 minuter före, eller inom 1 timme efter

mat.

Tabell 2: Svar tarmtömning (TELESTAR study)

Parameter

Placebo

250 mg telotristatetyl

tre gånger dagligen

Tarmtömningar/dag

vid baslinjen

Antal patienter

Baslinje medelvärde

(SD)

5,2 (1,35)

6,1 (2,07)

Primär endpoint:

förändring från

baslinjen i

tarmtömningar/dag i

genomsnitt över 12

veckor

Antal patienter

Genomsnittlig ändring

över 12 veckor:

medelvärde (SD)

˗0,6 (0,83)

˗1,4 (1,37)

ANCOVA

a

Least square mean

difference (skillnad i

minsta

kvadratmedelvärde)

-0,6

97,5% konfidensgräns

för skillnad

-1,16, -0,06

p-värde

0,01

Procentandel av

patienter med

varaktigt svar

b

Antal patienter

Patienter med

varaktigt svar, n (%)

9 (20,0)

20 (44,4)

Genomsnittlig förändring från baslinjen (och 95%

konfidensgräns) i antal tarmtömningar per dag.

Parameter

Placebo

250 mg telotristatetyl

tre gånger dagligen

SD = standardavvikelse

Analys av kovarians inklusive behandlingsgrupp och stratifiering av 5-HIAA i urin vid

randomisering som bestämda effekter, och antalet tarmtömningar vid baslinjen som en bestämd

kovariat.

Definieras som andelen av patienter som svarar med en minskning av antalet tarmtömningar per

dag på ≥30% under ≥50% av den dubbelblindade behandlingsperioden.

p = 0.01

När full effekt av telotristat observerades (under de sista 6 veckorna av den dubbelblindade

behandlingsperioden) var andelen som svarade på behandling med en tarmtömningsminskning på

minst 30%, 51% (23/45) i 250 mg-gruppen jämfört med 22% (10/45) i placebogruppen

post-hoc-

analys).

Genomsnittliga veckovisa minskningar av tarmtömningsfrekvensen observerades för telotristat så

tidigt som vid 3 veckor i den 12 veckor långa dubbelblinda behandlingsperioden av studien, där de

kraftigaste minskningarna inträffade under de sista 6 veckorna i den dubbelblindade

behandlingsperioden jämfört med placebo (se Figur 1).

Figur 1 – Genomsnittlig förändring från baslinjen i tarmtömningar efter studieveckor under

den dubbelblindade behandlingsperioden, intent-to-treat population

Studievecka

Observera: Den här figuren plottar det aritmetiska medelvärdet och 95% konfidensgränser (baserat på

normal approximation) av förändringen från baslinjen i antalet dagliga tarmtömningar (antal/dag) i

genomsnitt per vecka.

Andelen av patienter som rapporterade en minskning från baslinjen i daglig tarmtömningsfrekvens (i

genomsnitt över 12 veckor) var:

Patienter med en medelminskning på minst 1 tarmtömning per dag: 66,7% (250 mg

telotristatetyl) och 31,1% (placebo);

Patienter med en medelminskning på minst 1,5 tarmtömningar per dag: 46,7% (250 mg

telotristatetyl) och 20,0% (placebo);

Patienter med en medelminskning på minst 2 tarmtömningar per dag: 33,3% (250 telotristatetyl)

och 4,4% (placebo).

Tabell 3: u5-HIAA-utsöndring vid baslinjen och vecka 12 (TELESTAR study)

Parameter

Placebo

250 mg telotristatetyl

tre gånger dagligen

u5-HIAA-utsöndring

(mg/24 timmar) vid

baslinjen

Antal patienter

Baslinje medelvärde

(SD)

81,0 (161,01)

92,6 (114,90)

Procentuell

förändring från

baslinjen i u5-HIAA-

utsöndring (mg/24

timmar) vid vecka 12

Antal patienter

Procentuell förändring

vid vecka 12:

medelvärde (SD)

14,4 (57,80)

-42,3 (41,96)

Uppskattad

behandlingsskillnad

(95% CL)

-53,4

(-69,32, -38,79)

CL=konfidensgräns; SD=standardavvikelse; u5-HIAA = 5-hydroxiindolättiksyra i urin.

Värdet vid baslinjen inkluderar alla patienter med data vid baslinjen.

Statistiska tester använde ett van Elteren test (blocked 2-sample Wilcoxon Rank Sum statistic)

som stratifierades av u5-HIAA stratifieringen vid randomisering. Konfidensgränserna baserades

på Hodges-Lehmann skattningen av skillnaden på de parvisa medianerna.

p <0,001

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupper för endpoint för flush och buksmärta.

post-hoc-

analys visade att det genomsnittliga antalet av dagliga injektioner med kortverkande

somatostatinanaloger som användes för undsättningsbehandling under den 12 veckors långa

dubbelblindade behandlingsperioden var 0,3 respektive 0,7 i telotristatetyl-gruppen 250 mg respektive

placebogruppen.

En förspecificerad intervjustudie vid behandlingsslut utfördes på 35 patienter för att bedöma relevans

och klinisk meningsfullhet av symtomförbättringar. Frågor ställdes till blindade deltagare för att

ytterligare karakterisera graden av förändring som upplevdes under den kliniska prövningen. Det var

12 patienter som var "mycket nöjda", och samtliga av dem behandlades med telotristat. Andelen av

patienterna som var "mycket nöjda" behandlades 0/9 (0%) med placebo, 5/9 (56%) med 250 mg

telotristatetyl tre gånger dagligen och 7/15 (47%) med en högre dos telotristatetyl.

Totalt avbröt 18 patienter (13,2%) studien i förtid under den dubbelblindade behandlingsperioden, 7

patienter i placebogruppen, 3 i gruppen med 250 mg telotristatetyl och 8 i den högre dosgruppen. Vid

slutet av den 12-veckor långa dubbelblindade behandlingsperioden fortsatte 115 patienter (85,2%) i

den 36-veckor långa öppna förlängningsperioden, där alla patienter titrerades för att få en högre dos

telotristatetyl (500 mg) tre gånger dagligen.

I en fas 3 studie av liknande design (TELECAST) utvärderades totalt 76 patienter för effekt.

Medelåldern var 63 år (intervallet 35 till 84 år), 55% var män och 97% var vita.

Alla patienter hade väl differentierad metastatisk neuroendokrin tumör med karcinoidsyndrom. De

flesta av patienterna (92,1%) hade färre än 4 tarmtömningar per dag och alla utom 9 behandlades med

somatostatinanaloger.

Primär endpoint var den procentuella förändringen från baslinjen av u5-HIAA vid vecka 12. Den

genomsnittliga utsöndringen av u5-HIAA vid baslinjen var 69,1 mg/24 timmar i 250 mg-gruppen

(n = 17) och 84,8 mg/24 timmar i placebogruppen (n = 22). Den procentuella förändringen från

baslinjen av U5-HIAA-utsöndring vid vecka 12 var + 97,7% i placebogruppen jämfört med -33,2% i

250 mg-gruppen.

Medelvärdet av antalet dagliga tarmtömningar vid baslinjen var 2,2 respektive 2,5 i placebo-gruppen

(n = 25) respektive 250 mg-gruppen (n = 25). Förändringen från baslinjen i daglig tarmtömning i

genomsnitt över 12 veckor var +0,1 respektive -0,5 i placebo-gruppen respektive 250 mg-gruppen.

250 mg telotristatetyl visade att avföringskonsistens, mätt enligt Bristol Stool Form Scale, förbättrades

jämfört med placebo. Det var 40% patienter (10/25) med varaktigt svar (enligt definition i Tabell 2) i

250 mg telotristatetyl-gruppen, jämfört med 0% i placebogruppen (0/26) (p = 0,001).

Den långsiktiga säkerheten och toleransen för telotristat utvärderades i en öppen långsiktig icke-

pivotal (icke-randomiserad), fas 3-, multicenter-, förlängningsstudie. Patienter som deltagit i någon

Xermelo fas 2- eller fas 3-karcinoidsyndromstudie, var berättigade att delta i studien vid samma

dosnivå och regim som identifierats i deras ursprungliga studie, under minst 84 veckors behandling.

Inga nya signifikanta säkerhetssignaler identifierades.

Det sekundära målet med denna studie var att utvärdera förändringar av patienternas livskvalitet

(QOL) fram till vecka 84. QQL var generellt stabilt under studiens gång.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

telotristat för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av karcinoidsyndrom

(information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för telotristatetyl och dess aktiva metabolit har karakteriserats i friska frivilliga och

patienter med karcinoidsyndrom.

Absorption

Efter oral administrering till friska frivilliga absorberades telotristatetyl snabbt och omvandlades

nästan fullständigt till dess aktiva metabolit. Högsta plasmakoncentrationen av telotristatetyl

respektive den aktiva metaboliten uppnåddes inom 0,53 till 2,00 timmar respektive inom 1,50 till 3,00

timmar efter oral administrering. Efter administrering av en engångsdos på 500 mg telotristatetyl (två

gånger den rekommenderade dosen) hos friska försökspersoner i fastande tillstånd, var medelvärdet av

respektive AUC

0-inf

4,4 ng/ml respektive 6,23 ngtim/ml för telotristatetyl. Medelvärdet av C

och AUC

0-inf

var 610 ng/ml respektive 2320 ngtim/ml för telotristat.

Hos patienter med karcinoidsyndrom som stod på långverkande somatostatinanalogbehandling, var det

också en snabb omvandling från telotristatetyl till dess aktiva metabolit. En hög variabilitet (% CV-

intervall på 18% till 99%) i parametrarna för telotristatetyl och dess aktiva metabolit observerades

inom den totala farmakokinetiken (PK). De genomsnittliga PK-parametrarna för telotristatetyl och den

aktiva metaboliten var oförändrade mellan vecka 24 och vecka 48, vilket tyder på att tillstånd med

steady-state uppnås vid eller före vecka 24.

Effekt av föda

I en studie som studerade effekten av föda resulterade en administrering av 500 mg telotristatetyl

tillsammans med en fettrik måltid i en högre exponering för modersubstansen (C

, AUC

0-tlast

respektive AUC

0-∞

var 112%, 272%, respektive 264% högre jämfört med det fastande tillståndet) och

dess aktiva metabolit (C

, AUC

0-tlast

, respektive AUC

0-∞

, 47%, 32%, respektive 33% högre, jämfört

med det fastande tillståndet).

Distribution

Både telotristatetyl och dess aktiva metabolit är till > 99% bundna till plasmaproteiner i människa.

Metabolism

Efter oral administrering genomgår telotristatetyl hydrolys via karboxylesteraser till dess aktiva och

huvudsakliga metabolit. Den enda metaboliten av telotristat (aktiv metabolit) som konsekvent

representerade > 10% av totalt läkemedelsrelaterat material i plasma var dess oxidativa

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/643014/2017

EMEA/H/C/003937

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Xermelo

telotristat

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Xermelo.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Xermelo ska användas.

Praktisk information om hur Xermelo ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Xermelo och vad används det för?

Xermelo är ett läkemedel som används för att behandla vuxna med svår diarré i samband med ett

tillstånd som kallas karcinoidsyndrom. Karcinoidsyndrom uppstår när vissa tumörer producerar och

frisläpper för mycket av en substans som kallas serotonin i blodet. Överskottet av serotonin kan orsaka

både svår diarré och andra symtom såsom ansiktsrodnad och magkramper. Xermelo används

tillsammans med andra läkemedel som kallas somatostatinanaloger när dessa läkemedel inte räcker

för att på egen hand kontrollera diarrén.

Eftersom antalet patienter med karcinoidsyndrom är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och

Xermelo klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den

8 oktober 2009.

Xermelo innehåller den aktiva substansen telotristat.

Hur används Xermelo?

Xermelo är receptbelagt. Xermelo finns som tabletter innehållande 250 mg telotristat och den

rekommenderade dosen är en tablett tre gånger om dagen. Doserna kan behöva sänkas för patienter

med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Läkare kan överväga att avbryta behandlingen om

patienterna inte blir bättre efter 12 veckor. Mer information finns i bipacksedeln.

Xermelo

EMA/643014/2017

Sida 2/2

Hur verkar Xermelo?

Den aktiva substansen i Xermelo, telotristat, blockerar verkan av enzymer som kallas L-

tryptofanhydroxylaser. Dessa enzymer är nödvändiga för produktionen av serotonin. Genom att

blockera enzymerna minskar telotristat produktionen av serotonin hos patienter med karcinoidsyndrom,

vilket lindrar symtomen på tillståndet.

Vilken nytta med Xermelo har visats i studierna?

Nyttan av tillägg av Xermelo till behandling har visats i en huvudstudie på 135 patienter med

karcinoidsyndrom vars diarré inte kontrollerades fullständigt med somatostatinanaloger som enda

läkemedel. Xermelo jämfördes med placebo (en overksam behandling) och huvudmåttet på effekt var

förändringen av antalet dagliga tarmtömningar under studiens 12 veckor.

Inledningsvis hade patienterna som fick Xermelo ett genomsnitt av 6,1 tarmtömningar per dag, vilket

sjönk till ett genomsnitt av 4,7 per dag under de 12 veckorna, en minskning på 1,4 tarmtömningar.

Patienterna som tog placebo hade inledningsvis ett genomsnitt av 5,2 dagliga tarmtömningar, vilket

sjönk till ett genomsnitt av 4,6 dagliga tarmtömningar, en minskning på 0,6 tarmtömningar. Effekterna

av Xermelo sågs från omkring 3 veckor efter behandlingens inledning.

Vilka är riskerna med Xermelo?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Xermelo (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

magsmärta, ökning av leverenzymet gamma-glutamyltransferas och trötthet, och är vanligtvis lindriga

eller måttliga. Den vanligaste biverkningen som är tillräckligt svår för att leda till att behandlingen

avbryts är magsmärta.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Xermelo finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Xermelo?

Xermelo har visats producera en minskning av antalet tarmtömningar hos patienter med

karcinoidsyndrom som inte kontrollerats fullständigt med andra läkemedel. Även om minskningen var

liten ansågs den ändå signifikant med tanke på att patienterna ser på tarmtömningarnas frekvens som

ett symtom med betydande inflytande på deras livskvalitet. De iakttagna biverkningarna, som främst

drabbade tarmen, väckte inga större farhågor och ansågs vara lindriga och hanterbara. Europeiska

läkemedelsmyndigheten fann därför att nyttan med Xermelo är större än riskerna och rekommenderade

att Xermelo skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Xermelo?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Xermelo har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Övrig information om Xermelo

EPAR för Xermelo finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Xermelo finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Xermelo från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen