Xerava

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-07-2019

Aktiva substanser:
eravacycline
Tillgänglig från:
PAION Deutschland GmbH
ATC-kod:
J01AA
INN (International namn):
eravacycline
Terapeutisk grupp:
Antibakteriella medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
Infection; Bacterial Infections
Terapeutiska indikationer:
Xerava är indicerat för behandling av komplicerade intraabdominella infektioner (cIAI) hos vuxna. Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.
Produktsammanfattning:
Revision: 4
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004237
Tillstånd datum:
2018-09-20
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004237

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-07-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-07-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-07-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Xerava 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

eravacyklin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xerava är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Xerava

Hur du kommer att få Xerava

Eventuella biverkningar

Hur Xerava ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xerava är och vad det används för

Vad Xerava är

Xerava är ett antibiotikum som innehåller den aktiva substansen eravacyklin. Det tillhör en grupp

antibiotika som kallas ”tetracykliner”, som verkar genom att hindra tillväxten av vissa infektiösa

bakterier.

Vad Xerava används för

Xerava används för att behandla vuxna med en komplicerad bukinfektion.

2.

Vad du behöver veta innan du får Xerava

Du får inte ta Xerava:

om du är allergisk mot eravacyklin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6),

om du är allergisk mot några tetracyklinantibiotika (t.ex. minocyklin och doxycyklin) eftersom

du också kan vara allergisk mot eravacyklin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Xerava om något av följande oroar dig:

Anafylaktiska reaktioner

Anafylaktiska (allergiska) reaktioner har rapporterats med andra tetracyklinantibiotika. Dessa kan

utvecklas plötsligt och kan potentiellt vara livshotande.

Sök omedelbart läkarhjälp

om du misstänker

att du får en anafylaktisk reaktion medan du får Xerava. Symtom att vara uppmärksam på är

hudutslag, svullnad av ansiktet, att känna sig omtöcknad eller matt, trånghet i bröstet,

andningssvårigheter, hjärtklappning, eller att förlora medvetandet (se även avsnitt 4).

Diarré

Tala med läkare eller sjuksköterska om du lider av diarré innan du får Xerava. Om du får diarré under

eller efter behandlingen

ska du genast berätta det för läkaren

. Ta inga läkemedel för att behandla

din diarré utan att först ha hört med din läkare (se även avsnitt 4).

Reaktioner vid infusionsstället

Xerava ges som en infusion (dropp) direkt i en ven.

Tala genast med läkare eller sjuksköterska

du lägger märke till något av följande vid stället för infusionen, under eller efter behandlingen: rodnad

av huden, hudutslag, inflammation, eller smärta eller ömhet.

Ny infektion

Även om antibiotika såsom Xerava bekämpar vissa bakterier, kan andra bakterier och svampar

fortsätta att växa. Detta kallas ”överväxt” eller ”superinfektion”. Din läkare kommer att följa dig noga

avseende alla nya infektioner eller avbryta behandlingen med Xerava och ge dig en annan behandling

om så behövs.

Pankreatit

Allvarlig buk- och ryggsmärta med feber kan vara tecken på inflammation i bukspottkörteln

(pankreas). Berätta för läkare eller sjuksköterska om du märker av någon av dessa biverkningar under

din behandling med Xerava.

Leverproblem

Tala med läkare om du har leverproblem eller är överviktig, särskilt om du också tar itrakonazol (ett

läkemedel för behandling av svampinfektioner), ritonavir (ett läkemedel som används för att behandla

virusinfektioner) eller klaritromycin (ett antibiotikum), eftersom läkaren kommer att kontrollera om du

får några biverkningar.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats

tillräckligt i dessa patientgrupper. Xerava får inte ges till barn under 8 år eftersom det kan ge

bestående effekter på deras tänder såsom missfärgning.

Andra läkemedel och Xerava

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel

såsom rifampicin och klaritromycin (antibiotika), fenobarbital, karbamazepin och fenytoin (används

för att behandla epilepsi), johannesört (ett växtbaserat läkemedel som används för att behandla

depression och ångest/oro), itrakonazol (ett läkemedel för behandling av svampinfektioner), ritonavir,

atazanavir, lopinavir och sakvinavir (läkemedel som används för att behandla virusinfektioner), och

cyklosporin (ett läkemedel som används för att hämma immunsystemet).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du får detta läkemedel. Xerava rekommenderas inte för användning under graviditet eftersom

det kan

ge bestående fläckar på ditt ofödda barns tänder

fördröja den naturliga skelettbildningen hos ditt ofödda barn.

Det är inte känt om Xerava passerar över i bröstmjölken. Långvarig användning av andra liknande

antibiotiska läkemedel av ammande mödrar kan ge bestående fläckar på barnets tänder. Be din läkare

om råd innan du ammar ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Xerava kan komma att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner på ett säkert

sätt. Du ska inte framföra fordon eller använda maskiner om du känner dig yr, omtöcknad eller ostadig

efter att du fått detta läkemedel.

3.

Hur du kommer att få Xerava

Xerava kommer att ges av en läkare eller sjuksköterska.

Rekommenderad dos för vuxna baseras på kroppsvikten, och är 1 mg/kg var 12:e timme.

Din läkare kan komma att öka din dos (1,5 mg/kg var 12:e timme) om du tar andra läkemedel såsom

rifampicin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin eller johannesört.

Du kommer att få dosen genom dropp direkt i en ven (intravenöst) under cirka 1 timme.

En behandlingskur varar vanligtvis i 4 till 14 dagar. Din läkare kommer att besluta hur länge du bör

behandlas.

Om du har fått för stor mängd av Xerava

Xerava kommer att ges på sjukhus av en läkare eller sjuksköterska. Det är därför inte troligt att du

kommer att få för stor mängd. Informera din läkare eller sjuksköterska omedelbart om du oroar dig

över att du kan ha fått för stor mängd av Xerava.

Om du missar en dos av Xerava

Xerava kommer att ges på sjukhus av en läkare eller sjuksköterska. Det är därför inte troligt att du

kommer att missa en dos. Informera din läkare eller sjuksköterska omedelbart om du oroar dig över att

du kan ha missat en dos.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sök omedelbart läkarhjälp

om du misstänker att du har fått en anafylaktisk reaktion, eller utvecklar

något av följande symtom, medan du får Xerava:

Hudutslag

Svullnad av ansiktet

Känna sig omtöcknad eller matt

Trånghet i bröstet

Andningssvårigheter

Hjärtklappning

Förlora medvetandet

Informera genast din läkare eller sjuksköterska

om du får diarré under eller efter behandlingen. Ta

inga läkemedel för att behandla diarrén utan att först ha hört med din läkare.

Andra biverkningar kan innefatta följande:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Illamående

Kräkningar

Inflammation och smärta orsakad av blodproppar vid injektionsstället (tromboflebit)

Inflammation i en ven som orsakar smärta och svullnad (flebit)

Rodnad eller svullnad vid injektionsstället

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Diarré

Allergisk reaktion

Inflammation i bukspottkörteln, som orsakar svår smärta i buken och ryggen (pankreatit)

Hudutslag

Yrsel

Huvudvärk

Ökad svettning

Onormala blodprovsresultat för levern

Berätta för läkare eller sjuksköterska om du har fått någon av dessa biverkningar.

Andra tetracyklinantibiotika

Andra biverkningar har rapporterats med andra tetracyklinantibiotika såsom minocyklin och

doxycyklin. I dessa ingår känslighet för ljus, huvudvärk, synproblem eller onormala blodprov. Berätta

för läkare eller sjuksköterska om du märker av någon av dessa under din behandling med Xerava.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet som anges i bilaga V. Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Xerava ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och kartong efter ”EXP” .

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Förvara injektionsflaskan i kartongen. Ljuskänsligt.

Efter att pulvret beretts till en lösning och spätts ut till bruksfärdigt skick ska den ges till dig

omedelbart. Om inte, kan den förvaras vid rumstemperatur och användas inom 12 timmar.

Efter beredningen ska Xerava vara en klar, blekgul till orangefärgad lösning. Lösningen ska inte

användas om den verkar innehålla partiklar eller om lösningen är grumlig.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eravacyklin. Varje injektionsflaska innehåller 50 mg eravacyklin.

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), saltsyra (för pH-justering) och natriumhydroxid (för

pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xerava är en blekgul till mörkgul kaka i en 10 ml injektionsflaska av glas. Pulvret till koncentrat till

infusionsvätska, lösning (pulvret till koncentrat) ska beredas i injektionsflaskan med 5 ml vatten för

injektioner. Den beredda lösningen ska dras upp ur injektionsflaskan och tillsättas i en infusionspåse

med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) injektionsvätska, lösning på sjukhuset.

Xerava tillhandahålls i förpackningar med 1 injektionsflaska eller multipelförpackningar med

12 kartonger som vardera innehåller 1 injektionsflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Tetraphase Pharmaceuticals Ireland Limited

10 Earlsfort Terrace

Dublin 2, D02 T380, Irland

Tillverkare

Patheon Italia S.p.A.

2° Trav. SX. Via Morolense, 5

03013 Ferentino (FR)

Italien

Kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Viktigt: Se produktresumén före förskrivningen.

Xerava måste beredas med vatten för injektionsvätska och sedan spädas med natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 procent) injektionsvätska, lösning.

Xerava får inte blandas med andra läkemedel. Om samma venkateter används för infusion av olika

läkemedel i följd ska katetern sköljas före och efter infusion med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent)

injektionsvätska, lösning.

Dosen ska beräknas utifrån patientens vikt; 1 mg/kg kroppsvikt.

Anvisningar för beredning

Aseptisk teknik måste användas vid förberedelsen av infusionslösningen. Varje injektionsflaska ska

beredas med 5 ml vatten för injektioner, och snurras försiktigt tills pulvret har lösts upp helt och hållet.

Undvik skakning eller snabba rörelser, då detta kan leda till skumbildning.

Efter beredningen ska Xerava vara en klar, blekgul till orangefärgad lösning. Lösningen ska inte

användas om partiklar syns eller lösningen är grumlig.

Förberedelse av infusionslösningen

För att administreras måste den beredda lösningen spädas ytterligare med natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 procent) injektionsvätska, lösning. Den beräknade volymen beredd lösning ska tillsättas i

infusionspåsen till en målkoncentration om 0,3 mg/ml, inom intervallet 0,2 till 0,6 mg/ml. Se

exempelberäkningar i tabell 1.

Vänd påsen försiktigt upp och ner för att blanda lösningen.

Tabell 1 Exempelberäkningar för vikter från 40 kg till 200 kg

Patientvikt

(kg)

Total dos

(mg)

Antal

infektionsflaskor

för beredning

Total volym som ska

spädas (ml)

Infusionspåsens

rekommenderade storlek

100 ml

250 ml

250 ml

250 ml

500 ml

500 ml

Den exakta dosen måste beräknas baserat på den specifika patientvikten.

För patienter som väger

≥ 40 kg–49 kg

Beräkna den nödvändiga volymen av den beredda lösningen baserat på patientens vikt och injicera den i en

100 ml infusionspåse.

För patienter som väger

50 kg–100 kg

Beräkna den nödvändiga volymen av den beredda lösningen baserat på patientens vikt och injicera den i en

250 ml infusionspåse.

För patienter som väger

> 100 kg

Beräkna den nödvändiga volymen av den beredda lösningen baserat på patientens vikt och injicera den i en

500 ml infusionspåse.

Infusion

Infusionslösningen ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar före administreringen.

Färdigberedda och utspädda lösningar som innehåller synliga partiklar eller som är grumliga ska

kasseras.

Efter spädningen administreras Xerava intravenöst under cirka 1 timme. Den rekommenderade

doseringen av Xerava är 1 mg/kg var 12:e timme under 4 till 14 dagar.

Den färdigberedda och utspädda lösningen får endast administreras som en intravenös infusion. Den

får inte administreras som en intravenös bolus.

Endast för engångsbruk, all oanvänd lösning ska kasseras.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Xerava 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 50 mg eravacyklin.

Efter beredning kommer varje ml att innehålla 10 mg eravacyklin.

Efter ytterligare utspädning kommer 1 ml att innehålla 0,3 mg eravacyklin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (pulver till koncentrat).

Blekgul till mörkgul kaka.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Xerava är avsett för behandling av komplicerade intraabdominella infektioner (cIAI) hos vuxna (se

avsnitt 4.4 och 5.1).

Officiella riktlinjer för korrekt användning av antibiotika ska beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade doseringen är 1 mg/kg eravacyklin var 12:e timme under 4 till 14 dagar.

Starka CYP3A4-inducerare

Hos patienter som samtidigt ges starka CYP3A4-inducerare är den rekommenderade doseringen 1,5

mg/kg eravacyklin var 12:e timme under 4 till 14 dagar (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Äldre (≥ 65 år)

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion eller för patienter som genomgår

hemodialys. Eravacyklin kan administreras utan hänsyn till tidpunkten för hemodialys (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Xerava för barn och ungdomar under 18 års ålder har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga. Xerava ska inte ges till barn under 8 års ålder på grund av tandmissfärgning (se

avsnitt 4.4 och 4.6).

Administreringssätt

Intravenös användning

Xerava administreras endast genom intravenös infusion under cirka 1 timme (se avsnitt 4.4).

Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot tetracyklinantibiotika.

4.4

Varningar och försiktighet

Anafylaktiska reaktioner

Allvarliga och ibland fatala överkänslighetsreaktioner är möjliga och har rapporterats med andra

tetracyklinantibiotika (se avsnitt 4.3). Vid överkänslighetsreaktioner måste behandlingen med

eravacyklin omedelbart avbrytas och lämpliga åtgärder sättas in.

Clostridium difficile-

associerad diarré

Antibiotika-associerad kolit och pseudomembranös kolit har rapporterats vid nästan all

antibiotikaanvändning och kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande. Det är viktigt att

överväga denna diagnos hos patienter som får diarré under eller efter behandling med eravacyklin (se

avsnitt 4.8). I sådana fall bör man överväga att avbryta behandlingen med eravacyklin och ge

understödjande behandling tillsammans med specifik behandling för

Clostridium difficile

. Läkemedel

som hämmar peristaltiken ska inte ges.

Reaktioner vid infusionsstället

Eravacyklin administreras via intravenös infusion under en infusionstid av cirka 1 timme för att

minimera risken för reaktioner vid infusionsstället. Erytem, smärta/ömhet, flebit och tromboflebit vid

infusionsstället sågs när eravacyklin gavs intravenöst i kliniska prövningar (se avsnitt 4.8). Vid

allvarliga reaktioner ska eravacyklin avbrytas tills ett nytt ställe för intravenös tillgång har valts. Andra

åtgärder som minskar uppträdandet och svårighetsgraden av reaktioner vid infusionsstället är att

minska infusionshastigheten och/eller koncentrationen av eravacyklin.

Okänsliga mikroorganismer

Långvarigt bruk kan orsaka överväxt av okänsliga mikroorganismer, inklusive fungi. Om

superinfektion inträffar under behandlingen kan det vara nödvändigt att avbryta behandlingen. Andra

lämpliga åtgärder ska vidtas, och alternativ antimikrobiell behandling ska övervägas i enlighet med

befintliga behandlingsriktlinjer.

Pankreatit

Pankreatit har rapporterats med eravacyklin och andra tetracyklinantibiotika, och har i vissa fall varit

allvarlig (se avsnitt 4.8). Om pankreatit misstänks ska eravacyklin avbrytas.

Pediatrisk population

Xerava ska inte ges under tandutvecklingen (under graviditetens 2:a och 3:e trimester, och till barn

under 8 års ålder) eftersom det kan orsaka permanent tandmissfärgning (gul-grå-brun) (se avsnitt 4.2

och 4.6).

Samtidig användning av starka CYP3A4-inducerare

Läkemedel som inducerar CYP3A4 förväntas öka hastigheten och omfattningen av eravacyklins

metabolisering. CYP3A4-inducerare har en tidsberoende effekt, och kan ta minst 2 veckor innan de

når sin högsta effekt efter insättningen. På samma sätt kan CYP3A4-induceringen ta minst 2 veckor

för att avta efter utsättning. Samtidig administrering av en stark CYP3A4-inducerare (t.ex.

fenobarbital, rifampicin, karbamazepin, fenytoin, johannesört) förväntas minska eravacyklins effekt

(se avsnitt 4.2 och 4.5).

Patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Exponeringen kan vara förhöjd hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C).

Sådana patienter bör därför övervakas med avseende på biverkningar (se avsnitt 4.8), särskilt om dessa

patienter har kraftig övervikt och/eller behandlas med starka CYP3A-hämmare där exponeringen kan

vara ytterligare förhöjd (se avsnitt 4.5 och 5.2). I dessa fall kan ingen rekommendation om dosering

ges.

De kliniska uppgifternas begränsningar

I kliniska prövningar vid cIAI sågs inga patienter med nedsatt immunförsvar, och de flesta patienter

(80 procent) hade APACHE II-poäng < 10 vid utgångsvärdet; 5,4 procent av patienterna hade samtidig

bakteremi vid utgångsvärdet; 34 procent av patienterna hade komplicerad appendicit.

Urinvägsinfektioner

Kliniska prövningar har inte lyckats påvisa Xeravas effekt vid behandlingen av komplicerade

urinvägsinfektioner. Xerava är därför inte indicerat för behandling av komplicerade

urinvägsinfektioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Andra läkemedels potential att påverka eravacyklins farmakokinetik

Samtidig administrering av den starka CYP 3A4/3A5-induceraren rifampicin ändrade eravacyklins

farmakokinetik, där exponeringen minskade med cirka 32 procent och clearance ökade med cirka

54 procent. Eravacyklin-dosen bör höjas med cirka 50 procent (1,5 mg/kg i.v. var 12:e timme) vid

samtidig administrering med rifampicin eller andra starka CYP3A-inducerare såsom fenobarbital,

karbamazepin, fenytoin och johannesört (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Samtidig administrering av den starka CYP3A-hämmaren itrakonazol ändrade eravacyklins

farmakokinetik, där C

ökade med cirka 5 procent och AUC

0-24

med cirka 23 procent, och clearance

minskade. Den ökade exponeringen är troligen inte kliniskt signifikant, varför ingen dosjustering krävs

när eravacyklin samadministreras med CYP3A-hämmare. Patienter som får starka CYP3A-hämmare

(till exempel ritonavir, itrakonazol, klaritromycin) samtidigt med en kombination av faktorer som kan

öka exponeringen, t.ex. svårt nedsatt leverfunktion och/eller kraftig övervikt, bör dock övervakas med

avseende på biverkningar (se avsnitt 4.4 och 4.8).

In vitro

visades eravacyklin vara ett substrat för transportörerna P-gp, OATP1B1 och OATP1B3. En

läkemedelsinteraktion in vivo kan inte uteslutas, och samtidig administrering av eravacyklin och andra

läkemedel som hämmar dessa transportörer (exempel på OATP1B1/3-hämmare; atazanavir,

cyklosporin, lopinavir och sakvinavir) kan öka eravacyklins koncentration i plasma.

Potential för att eravacyklin påverkar andra läkemedels farmakokinetik

In vitro

är eravacyklin och dess metaboliter inga hämmare eller inducerare av CYP-enzymer eller

transportproteiner (se avsnitt 5.2). Det är därför inte troligt att interaktioner sker med läkemedel som är

substrat för dessa enzymer eller transportörer.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsade data från användningen av eravacyklin hos gravida kvinnor. Djurförsök har visat

på reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är inte känd.

I likhet med andra tetracyklinantibiotika kan eravacyklin orsaka permanenta tanddefekter

(missfärgning och emaljdefekter) och fördröjd förbeningsprocess hos foster som exponerats

in utero

under 2:a och 3:e trimestern, till följd av anrikning i vävnader med hög kalciumomsättning och

bildning av kalciumkelatkomplex (se avsnitt 4.4 och 5.3). Xerava bör inte användas under graviditeten

om inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med eravacyklin.

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder bör undvika att bli gravida medan de får eravacyklin.

Amning

Det är inte känt om eravacyklin och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk hos människa. Djurförsök

har visat att eravacyklin och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk (se avsnitt 5.3).

Långvarig användning av andra tetracykliner under amningen kan leda till signifikant absorption hos

det ammade spädbarnet, och rekommenderas inte på grund av risken för tandmissfärgning och

fördröjning av förbeningsprocessen hos det ammade spädbarnet.

Ett beslut måste tas om amningen ska fortsätta/avbrytas eller om behandlingen med Xerava ska

fortsätta/avbrytas, samtidigt som amningens nytta för barnet ska vägas mot behandlingens nytta för

modern.

Fertilitet

Det finns inga data från människa om eravacyklins effekt på fertiliteten. Eravacyklin påverkade inte

parningen och fertiliteten hos hanråttor vid kliniskt relevanta exponeringar (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Eravacyklin kan ha mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel kan

uppträda efter att eravacyklin administrerats (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De oftast rapporterade biverkningarna i kliniska prövningar med patienter med cIAI som behandlats

med eravacyklin (n = 576) var illamående (3,0 procent), kräkningar, flebit vid infusionsstället (vardera

1,9 procent), flebit (1,4 procent), trombos vid infusionsstället (0,9 procent), diarré (0,7 procent),

erytem vid kärlpunktionsstället (0,5 procent), hyperhidros, tromboflebit, hypestesi vid infusionsstället,

och huvudvärk (vardera 0,3 procent), som oftast var av mild eller måttlig svårighetsgrad.

Sammanfattande tabell över biverkningar

De biverkningar som identifierats med eravacyklin visas i tabell 1. Biverkningar anges enligt

MedDRA-organsystemets klassificering och frekvens. Frekvenskategorierna bestäms enligt följande

konventioner: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100),

sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna redovisas inom varje

frekvensgrupp efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Sammanfattande tabell över biverkningar av eravacyklin i kliniska prövningar

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Lever och gallvägar

Förhöjt aspartataminotransferas (AST)

Förhöjt alaninaminotransferas (ALT)

Hyperbilirubinemi

Immunsystemet

Överkänslighet

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

Blodkärl

Tromboflebit

Flebit

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

Pankreatit

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag

Hyperhidros

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administreringsstället

Reaktioner vid

infusionsstället

Tromboflebit innefattar de föredragna termerna tromboflebit och trombos vid infusionsstället.

Flebit innefattar de föredragna termerna flebit, flebit vid infusionsstället, ytlig flebit och flebit vid

injektionsstället.

Reaktioner vid infusionsstället innefattar de föredragna termerna erytem vid injektionsstället, hypestesi

vid infusionsstället, erytem vid kärlpunktionsstället och smärta vid kärlpunktionsstället.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Reaktioner vid infusionsstället

Milda till måttliga reaktioner vid infusionsstället, inräknat smärta eller besvär, erytem och svullnad

eller inflammation vid injektionsstället samt ytlig tromboflebit och/eller flebit har rapporterats hos

patienter som behandlats med eravacyklin. Reaktioner vid infusionsstället kan mildras genom

minskning av eravacyklins infusionskoncentration eller infusionshastighet.

Tetracyklineffekter

Tetracyklinbiverkningar innefattar ljuskänslighet,

pseudotumor cerebri

, och antianabol påverkan som

har lett till förhöjd BUN, azotemi, acidos och hyperfosfatemi.

Diarré

Antibiotikabiverkningar innefattar pseudomembranös kolit och överväxt av okänsliga

mikroorganismer, inklusive fungi (se avsnitt 4.4). I kliniska prövningar inträffade behandlingsrelaterad

diarré hos 0,7 procent av patienterna; samtliga fall var av mild svårighetsgrad.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I studier där upp till 3 mg/kg eravacyklin administrerades till friska frivilliga har doser över den

rekommenderade dosen setts leda till en högre frekvens av illamående och kräkningar.

Vid misstänkt överdosering ska Xerava sättas ut och patienterna övervakas med avseende på

biverkningar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, tetracykliner, ATC-kod:

J01AA13.

Verkningsmekanism

Eravacyklins verkningsmekanism involverar avbrytning av den bakteriella proteinsyntesen genom

bindning till den ribosomala 30S-underenheten, vilket förhindrar inkorporering av aminosyrarester i

förlängning av peptidkedjor.

C-7- och C-9-substitutionerna i eravacyklin finns inte i några naturligt förekommande eller

halvsyntetiska tetracykliner och substitutionsmönstret tillför mikrobiologiska egenskaper inräknat

retention av styrka

in vitro

mot grampositiva och gramnegativa stammar som uttrycker tetracyklin-

specifik(a) resistensmekanism(er) (dvs. utflöde medierat av tet(A), tet(B) och tet(K); ribosomalt skydd

kodat av tet(M) and tet(Q)). Eravacyklin är inte ett substrat för MepA-pumpen i

Staphylococcus aureus

som har beskrivits som en resistensmekanism för tigecyklin. Eravacyklin påverkas heller inte av

aminoglykosid-inaktiverande eller -modifierande enzymer.

Verkningsmekanism

Resistens mot eravacyklin har iakttagits i

Enterococcus

med mutationer i rpsJ. Det finns ingen

målbaserad korsresistens mellan eravacyklin och andra klasser av antibiotika såsom kinoloner,

penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer.

Andra bakteriella resistensmekanismer som potentiellt kan påverka eravacyklin är förknippade med

uppreglerat, ospecifikt inneboende multiresistent (MDR) utflöde.

Brytpunkter för känslighetstester

Brytpunkter för minsta inhiberande koncentration (MIC) som fastställts av den europeiska kommittén

för resistensbestämning (EUCAST) för eravacyklin är:

Patogen

MIC-brytpunkter (µg/ml)

Känslig (S ≤)

Resistent (R >)

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

0,25

0,25

Enterococcus

spp.

0,125

0,125

Viridans

Streptococcus spp.

0,125

0,125

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Arean under plasmakoncentrationstidens kurva (AUC) delad med minsta inhiberande koncentration

(MIC) av eravacyklin har visat sig vara den bästa prediktorn för effekt

in vitro

, med hjälp av steady

state-exponeringar hos människa i en kemostat och bekräftad

in vivo

i djurmodeller av infektion.

Klinisk effekt mot specifika patogener

Effekt har påvisats i kliniska studier mot de patogener som har listats för cIAI som var känsliga för

eravacyklin

in vitro

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Staphylococcus aureus

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Viridans

Streptococcus spp.

Antibakteriell aktivitet mot andra relevanta patogener

In vitro

-data visar att följande patogen inte är känslig för eravacyklin:

Pseudomonas aeruginosa

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Xerava för en

eller flera grupper av den pediatriska populationen för cIAI (information om pediatrisk användning

finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Eravacyklin administreras intravenöst och har därför 100-procentig biotillgänglighet.

Genomsnittliga farmakokinetiska parametrar för eravacyklin efter enkla och multipla intravenösa

infusioner (60 minuter) på 1 mg/kg som administrerats till friska vuxna var 12:e timme anges i

tabell 2.

Tabell 2

Genomsnittliga (%CV) plasma-farmakokinetiska parametrar för eravacyklin efter

enkla och multipla intravenösa infusioner och hos friska vuxna

Eravacyklin-dosering

PK-parametrar

aritmetiskt medelvärde (%CV)

C

max

(ng/ml)

t

max

a

(h)

AUC

0-12

b

(ng*h/ml)

t

1/2

(h)

1,0 mg/kg i.v. var 12:e timme

(n = 6)

Dag 1

2125 (15)

1,0 (1,0-1,0)

4305 (14)

9 (21)

Dag 10

1825 (16)

1,0 (1,0-1,0)

6309 (15)

39 (32)

Medelvärde (intervall) angett

AUC för dag 1 = AUC

0-12

efter den första dosen och AUC för dag 10 = steady state AUC

0- 12

Distribution

Eravacyklins bindning

in vitro

till mänskliga plasmaproteiner ökar med ökande koncentrationer, med

79 procent, 86 procent och 90 procent (bundet) vid 0,1, 1 respektive 10

g/ml. Medelvärdet (%CV) för

distributionsvolymen vid steady-state hos friska normala frivilliga efter 1 mg/kg var 12:e timme är

cirka 321 l (6,35), vilket är större än totalt kroppsvatten.

Metabolism

Oförändrat eravacyklin är den främsta läkemedelsrelaterade komponenten i mänskligt plasma och

mänsklig urin. Eravacyklin metaboliseras främst genom CYP3A4- och FMO-medierad oxidering av

pyrrolidinringen till TP-6208, och genom kemisk epimerisering vid C-4 till TP-498. Andra mindre

metaboliter bildas genom glukuronidering, oxidering och hydrolys. TP-6208 och TP-498 anses inte

vara farmakologiskt aktiva.

Eravacyklin är ett substrat för transportörerna P-gp, OATP1B1 och OATP1B3 men inte för BCRP.

Eliminering

Eravacyklin utsöndras i både urinen och avföringen. Renal clearance och biliär och direkt intestinal

utsöndring står för cirka 35 procent respektive 48 procent av total kroppsclearance efter administrering

av en i.v. enkeldos på 60 mg

C-eravacyklin.

Linjäritet/icke-linjäritet

och AUC för eravacyklin hos friska vuxna ökar i ungefärligt förhållande till en ökning av dosen.

En cirka 45-procentig ackumulering sker efter intravenös dosering av 1 mg/kg var 12:e timme.

Inom intervallet för kliniskt studerade multipla intravenösa doser av eravacyklin är de

farmakokinetiska parametrarna AUC och C

linjära, men med ökande doser är ökningen av både

AUC och C

något mindre än proportionerlig med dosen.

Potential för läkemedelsinteraktioner

Eravacyklin och dess metaboliter är inte hämmare av CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6 eller CYP3A4 in vitro. Eravacyklin, TP-498 och TP-6208 är inte inducerare av

CYP1A2, CYP2B6 eller CYP3A4.

Eravacyklin, TP-498 och TP-6208 är inte hämmare av transportörer för BCRP, BSEP, OATP1B1,

OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1 eller MATE2-K. Metaboliterna TP-498 och TP-

6208 är inte hämmare av P-gp

in vitro

Speciella populationer

Nedsatt njurfunktion

Det geometriska minsta kvadratmedelvärdet för C

för eravacyklin ökade med 8,8 procent för

patienter med terminal njurinsufficiens (ESRD) jämfört med friska patienter med 90-procentigt KI -

19,4, 45,2. Det geometriska minsta kvadratmedelvärdet för AUC

0-inf

för eravacyklin minskade med

4,0 procent för patienter med ESRD jämfört med friska patienter med 90-procentigt KI -14,0, 12,3.

Nedsatt leverfunktion

Det geometriska medelvärdet för C

för eravacyklin ökade med 13,9 procent, 16,3 procent och

19,7 procent för patienter med lindrigt (Child-Pugh klass A), måttligt (Child-Pugh klass B) respektive

svårt (Child-Pugh klass C) nedsatt leverfunktion jämfört med friska patienter. Det geometriska

medelvärdet för AUC

0-inf

för eravacyklin ökade med 22,9 procent, 37,9 procent och 110,3 procent för

patienter med lindrigt, måttligt respektive svårt nedsatt leverfunktion jämfört med friska patienter.

Kön

I en populationsfarmakokinetisk analys av eravacyklin sågs inga kliniskt relevanta skillnader i AUC

uppdelat efter kön för eravacyklin.

Äldre (> 65 år)

I en populationsfarmakokinetisk analys av eravacyklin sågs inga kliniskt relevanta skillnader i

farmakokinetiken för eravacyklin vad gäller ålder.

Kroppsvikt

I en populationsfarmakokinetisk analys framgick det att eravacyklins disposition (clearance och

volym) var beroende av kroppsvikten. Den resulterande skillnaden i exponeringen för eravacyklin vad

gäller AUC kräver dock inga dosjusteringar inom det studerade viktintervallet. Det finns inga data för

patienter som väger över 137 kg. Den potentiella påverkan av kraftig övervikt på exponeringen för

eravacyklin har inte studerats.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I upprepade dostoxicitetsstudier på råttor, hundar och apor sågs lymfoid uttömning/atrofi av

lymfkörtlar, mjälte och tymus, minskat antal erytrocyter, retikulocyter, leukocyter och trombocyter

(hund och apa), i samband med benmärgshypocellularitet, samt skadliga gastrointestinala effekter

(hund och apa) med eravacyklin. Dessa fynd var reversibla eller delvis reversibla under

återhämtningsperioder på 3 till 7 veckor.

Skelettmissfärgning (i frånvaro av histologiska fynd), som inte var helt reversibla under

återhämtningsperioder på upp till 7 veckor, sågs hos råttor och apor efter 13 veckors dosering.

Intravenös administrering av höga doser av eravacyklin har förknippats med hudreaktioner (inräknat

nässelutslag, klåda, svullnad och/eller huderytem) i studier av råtta och hund.

I fertilitetsstudier på hanråttor ledde administrering av eravacyklin vid cirka 5 gånger den kliniska

exponeringen (baserat på AUC) till ett signifikant minskat antal dräktigheter. Dessa fynd var

reversibla efter en 70 dagars (10 veckors) återhämtningsperiod, motsvarande en spermatogen cykel

hos råtta. Fynd på de maskulina fortplantningsorganen sågs även hos råttor i de upprepade

dostoxicitetsstudierna under 14 dagar eller 13 veckor vid exponeringar över 10 eller 5 gånger den

kliniska exponeringen baserat på AUC. I observationerna ingick degenerering av sädeskanalerna,

oligospermi, och cellmaterial i bitestiklarna, spermatid retention i sädeskanalerna, ökad retention av

spermatidens huvud i Sertoli-celler och vakuolisering av Sertoli-celler och sänkt antal spermier. Inga

skadliga effekter på parning eller fertilitet sågs hos honråttor.

I embryo-fetala studier sågs inga skadliga effekter på råttor vid exponeringar jämförbara med klinisk

exponering eller hos kaniner vid exponeringar som var 1,9 gånger högre än den kliniska exponeringen

(baserat på AUC) hos råttor respektive kaniner. Doser som var 2 eller 4 gånger högre än den kliniska

exponeringen (baserat på AUC) var förknippade med maternell toxicitet (kliniska observationer och

minskad ökning av kroppsvikten och minskat födointag) och minskade fosterkroppsvikter och fördröjd

skelettbenbildning hos båda arterna samt avstötning av foster hos kaniner.

Djurförsök visar att eravacyklin passerar placenta och påträffas i fosterplasma. Eravacyklin (och

metaboliter) utsöndras i mjölken hos lakterande råttor.

Eravacyklin är inte genotoxiskt. Inga karcinogenicitetsstudier har utförts med eravacyklin.

Studier för miljöriskbedömning har visat att Xerava kan utgöra en risk för vattenmiljön.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol (E421)

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning efter beredning i injektionsflaskan har påvisats i

1 timme vid 25 °C.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning efter spädning i infusionspåsen har påvisats i

12 timmar vid 25 °C.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning efter spädning i infusionspåsen har påvisats i

72 timmar vid kyltemperatur (2–8

Mikrobiologiskt sett bör produkten användas omedelbart, såvida inte metoden för

öppning/beredning/spädning utesluter risken för mikrobiell kontaminering. Om den inte används

omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider och förhållanden vid användning.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2

C–8

C). Förvara injektionsflaskan i kartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning och spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

10 ml typ I-injektionsflaska av glas med klorbutylgummipropp och aluminiumlock.

Förpackningsstorlekar: 1 injektionsflaska och multipelförpackningar innehållande 12 (12

förpackningar med 1) injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Allmänna anvisningar

Varje injektionsflaska ska bara användas en enda gång.

Aseptisk teknik måste användas vid förberedelsen av infusionslösningen.

Anvisningar för beredning

Innehållet i det nödvändiga antalet injektionsflaskor ska vart och ett beredas med 5 ml vatten för

injektionsvätska, och snurras försiktigt tills pulvret har lösts upp helt och hållet. Undvik skakning eller

snabba rörelser, då detta kan leda till skumbildning.

Efter beredningen ska Xerava vara en klar, blekgul till orangefärgad lösning. Lösningen ska inte

användas om partiklar märks av eller lösningen är grumlig.

Förberedelse av infusionslösningen

För att administreras måste den beredda lösningen spädas ytterligare med natriumklorid 9 mg/ml

(0,9 procent) injektionsvätska, lösning. Den beräknade volymen beredd lösning ska tillsättas i

infusionspåsen till en målkoncentration om 0,3 mg/ml, inom intervallet 0,2 till 0,6 mg/ml. Se

exempelberäkningar i tabell 3.

Vänd påsen försiktigt upp och ner för att blanda lösningen.

Tabell 3

Exempelberäkningar för vikter från 40 kg till 200 kg

Patientvikt

(kg)

Total dos

(mg)

Antal nödvändiga

infektionsflaskor

för beredning

Total volym som ska

spädas (ml)

Infusionspåsens

rekommenderade storlek

100 ml

250 ml

250 ml

250 ml

500 ml

500 ml

Den exakta dosen måste beräknas baserat på den specifika patientvikten.

För patienter som väger

≥ 40 kg–49 kg

Beräkna den nödvändiga volymen av den beredda lösningen baserat på patientens vikt och injicera den i en

100 ml infusionspåse.

För patienter som väger

50 kg–100 kg

Beräkna den nödvändiga volymen av den beredda lösningen baserat på patientens vikt och injicera den i en

250 ml infusionspåse.

För patienter som väger

> 100 kg

Beräkna den nödvändiga volymen av den beredda lösningen baserat på patientens vikt och injicera den i en

500 ml infusionspåse.

Infusion

Den bruksfärdiga lösningen ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar före administreringen.

Färdigberedda och utspädda lösningar som innehåller synliga partiklar eller som är grumliga ska

kasseras.

Efter spädningen administreras Xerava intravenöst under cirka 1 timme.

Den färdigberedda och utspädda lösningen får endast administreras som en intravenös infusion. Den

får inte administreras som en intravenös bolus.

Om samma venkateter används för infusion av flera olika läkemedel i följd ska katetern sköljas före

och efter infusion med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) injektionsvätska, lösning.

Destruktion

Detta läkemedel kan utgöra en risk för miljön (se avsnitt 5.3).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Tetraphase Pharmaceuticals Ireland Limited

10 Earlsfort Terrace

Dublin 2, D02 T380, Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/18/1312/001

EU/1/18/1312/002

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 20 september 2018

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Detaljerad information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/521584/2018

EMEA/H/C/004237

Xerava (eravacyklin)

Sammanfattning av Xerava och varför det är godkänt inom EU

Vad är Xerava och vad används det för?

Xerava är ett antibiotikum som används för att behandla komplicerade intraabdominella (buk-)

infektioner (cIAI) hos vuxna. ”Komplicerad” innebär att infektionen är svårbehandlad eftersom den har

spridit sig till bukhålan.

Xerava innehåller den aktiva substansen eravacyklin.

Hur används Xerava?

Xerava är receptbelagt. Förskrivande läkare ska beakta gällande officiella riktlinjer för

antibiotikaanvändning.

Xerava ges genom infusion (dropp) i en ven under en timme. Läkemedlet ges en gång var 12:e timme

mellan minst 4 dagar och högst 14 dagar. Dosen beror på patientens kroppsvikt och kan höjas om

patienten också tar en typ av läkemedel som kallas ”starka CYP3A4-inducerare”.

För att få mer information om hur du använder Xerava, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Xerava?

Den aktiva substansen i Xerava, eravacyklin, tillhör en grupp antibiotika som kallas tetracykliner.

Tetracykliner verkar genom att binda till och blockera en del av bakteriecellernas cellmaskineri som

deltar i bildandet av proteiner. Detta leder till att bakterien som orsakar infektionen dör.

Vilka fördelar med Xerava har visats i studierna?

Xerava visade sig vara lika effektivt som alternativa antibiotika i 2 huvudstudier på vuxna med cIAI.

Huvudeffektmåttet i båda studierna var om infektionen botades.

I den första studien ingick 538 patienter, där Xerava jämfördes med ertapenem (ett annat

antibiotikum). Efter cirka en månad var 87 procent av patienterna som behandlades med Xerava

botade från sin infektion, jämfört med 89 procent av patienterna som behandlades med ertapenem.

Xerava (eravacyklin)

EMA/521584/2018

Sida 2/2

I den andra studien ingick 499 patienter, där Xerava jämfördes med meropenem (ett annat

antibiotikum). Efter cirka en månad var 92 procent av patienterna som behandlades med Xerava och

92 procent av patienterna som behandlades med meropenem botade från sin infektion.

Vilka är riskerna med Xerava?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Xerava (kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer) är

tromboflebit (inflammation i venerna orsakad av en blodpropp), flebit (inflammation i en ven),

illamående, kräkningar och reaktioner vid infusionsstället inräknat hudrodnad, minskad känslighet för

beröring och smärta. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Xerava finns i

bipacksedeln.

Xerava får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot något innehållsämne eller mot

andra tetracyklinantibiotika.

Varför är Xerava godkänt i EU?

Xerava är lika effektivt som alternativa antibiotika när det gäller att behandla infektioner orsakade av

olika typer av bakterier och gav höga andelar botade patienter. Xeravas säkerhetsprofil ansågs

godtagbar. Europeiska läkemedelsmyndigheten fann därför att fördelarna med Xerava är större än

riskerna och att Xerava skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Xerava?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Xerava har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Xerava utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Xerava

Mer information om Xerava finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen