Xelevia

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-02-2021

Aktiva substanser:
sitagliptin
Tillgänglig från:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kod:
A10BH01
INN (International namn):
sitagliptin
Terapeutisk grupp:
Läkemedel som används vid diabetes,
Terapiområde:
Diabetes Mellitus, typ 2
Terapeutiska indikationer:
För vuxna patienter med typ-2-diabetes mellitus, Xelevia är indicerat för att förbättra glykemisk kontroll:som monoterapi:patienter, otillräckligt kontrollerad av kost och motion och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. dubbel oral behandling i kombination med metformin när kost och motion plus metformin ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;en sulphonylurea när kost och motion plus maximal tolererad dos av en sulphonylurea ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll och när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.en peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARy) agonist (jag. en thiazolidinedione) när användningen av en PPARy agonist är lämpligt och när kost och motion plus PPARy agonist ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll;som triple muntlig behandling i kombination med:en sulphonylurea och metformin när kost och motion plus dubbel behandling med dessa läkemedel inte ger tillräcklig glykemisk kontroll
Produktsammanfattning:
Revision: 31
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000762
Tillstånd datum:
2007-03-21
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000762

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

24-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

21-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

24-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

24-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

24-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

24-02-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Xelevia 25 mg filmdragerade tabletter

sitagliptin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xelevia är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Xelevia

Hur du tar Xelevia

Eventuella biverkningar

Hur Xelevia ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xelevia är och vad det används för

Xelevia innehåller den aktiva substansen sitagliptin vilken tillhör en grupp av läkemedel som sänker

blodsockernivån hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2. Dessa kallas DPP-4-hämmare

(dipeptidylpeptidas-4-hämmare).

Detta läkemedel hjälper till att öka insulinnivåerna som produceras efter en måltid och minskar

mängden socker som bildas i kroppen.

Din läkare har skrivit ut detta läkemedel som hjälp att sänka ditt blodsocker, som är för högt på grund

av din typ 2-diabetes. Detta läkemedel kan användas ensamt eller i kombination med vissa andra

blodsockersänkande läkemedel (insulin, metformin, sulfonureider eller glitazoner) som du kanske

redan tar för din diabetes och tillsammans med ett kost- och motionsprogram.

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är ett tillstånd som innebär att din kropp inte bildar tillräcklig mängd insulin och det

insulin som kroppen producerar inte verkar så bra som det borde. Din kropp kan också bilda för

mycket socker. När detta sker ansamlas socker (glukos) i blodet. Detta kan leda till allvarliga

medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Xelevia

Använd inte Xelevia

om du är allergisk mot sitagliptin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Fall av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) har rapporterats hos patienter som får Xelevia (se

avsnitt 4).

Om du får blåsor i huden kan det vara ett tecken på ett tillstånd som kallas bullös pemfigoid. Din

läkare kan säga till dig att sluta ta Xelevia.

Tala om för din läkare om du har eller har haft:

en sjukdom i bukspottkörteln (såsom pankreatit)

gallsten, alkoholberoende eller mycket höga nivåer av triglycerider (en typ av fett) i blodet.

Dessa medicinska tillstånd kan öka risken att få pankreatit (se avsnitt 4).

typ 1-diabetes

ökad halt ketoner i blod och urin (diabetesketoacidos; en komplikation vid diabetes med högt

blodsocker, snabb viktminskning, illamående eller kräkning)

några tidigare eller nuvarande problem med njurarna

en allergisk reaktion mot Xelevia (se avsnitt 4).

Detta läkemedel verkar inte när blodsockret är lågt och orsakar därför sannolikt inte alltför lågt

blodsocker. När detta läkemedel används i kombination med en sulfonureid eller insulin kan dock lågt

blodsocker (hypoglykemi) förekomma. Din läkare kan då minska dosen av din sulfonureid eller ditt

insulin.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år bör inte använda detta läkemedel. Det är inte effektivt hos barn och

ungdomar mellan 10 och 17 år. Det är inte känt om detta läkemedel är säkert och effektivt när det

används hos barn och ungdomar under 10 år.

Andra läkemedel och Xelevia

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala särskilt om för din läkare om du tar digoxin (ett läkemedel för behandling av oregelbunden

hjärtrytm och andra hjärtproblem). Nivån av digoxin i blodet kan behöva kontrolleras om det tas

tillsammans med Xelevia.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte använda detta läkemedel under graviditet.

Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk. Du bör inte använda detta läkemedel

om du ammar eller planerar att amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Yrsel och sömnighet har dock rapporterats, som kan påverka din förmåga att framföra

fordon och använda maskiner.

Samtidig användning av detta läkemedel tillsammans med läkemedel som kallas sulfonureider eller

med insulin kan orsaka hypoglykemi, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda

maskiner.

Xelevia innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Xelevia

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vanlig rekommenderad dos är:

en filmdragerad tablett à 100 mg

en gång dagligen

genom munnen.

Om du har njurbesvär är det möjligt att läkaren förskriver lägre doser till dig (såsom 25 mg eller

50 mg).

Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat och dryck.

Din läkare kan förskriva detta läkemedel ensamt eller tillsammans med vissa andra läkemedel som

sänker blodsockret.

Kost och motion kan hjälpa din kropp att bättre utnyttja blodsockret. Det är viktigt att fortsätta med

den kost och motion som läkaren rekommenderat under tiden du tar Xelevia.

Om du har tagit för stor mängd av Xelevia

Kontakta omedelbart läkare om du har tagit mer än den ordinerade dosen av detta läkemedel.

Om du har glömt att ta Xelevia

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om du inte kommer ihåg det förrän det

är dags för nästa dos, ta då inte den glömda dosen utan fortsätt det vanliga doseringsschemat. Ta inte

dubbla doser av detta läkemedel under en och samma dag.

Om du slutar att ta Xelevia

För att hålla ditt blodsocker under kontroll ska du fortsätta att ta detta läkemedel så länge som din

läkare ordinerat behandlingen. Du bör inte sluta ta läkemedlet utan att prata med din läkare först.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

SLUTA ta Xelevia och kontakta läkare omedelbart om du märker någon av följande allvarliga

biverkningar:

Svår och ihållande smärta i buken (magen) som kan stråla ut i ryggen, med eller utan

illamående och kräkningar, då dessa kan vara tecken på en inflammerad bukspottkörtel

(pankreatit).

Om du får en allvarlig allergisk reaktion (ingen känd frekvens), såsom utslag, nässelfeber, blåsor på

huden/fjällande hud och svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg som kan orsaka andnings- eller

sväljsvårigheter, sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kan ordinera

ett läkemedel för att behandla din allergiska reaktion och ett annat läkemedel för din diabetes.

En del patienter har upplevt följande biverkningar vid tillägg av sitagliptin till metformin:

Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare): lågt blodsocker, illamående, väderspänning,

kräkningar

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare): magsmärta, diarré, förstoppning,

dåsighet

En del patienter har upplevt olika typer av magbesvär vid inledning av kombinationsbehandling med

sitagliptin och metformin tillsammans (rapporterad frekvens: vanliga).

En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit sitagliptin i kombination med en

sulfonureid och metformin:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): lågt blodsocker

Vanliga: förstoppning

En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit sitagliptin och pioglitazon:

Vanliga: väderspänning, svullna händer och ben

En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit sitagliptin i kombination med

pioglitazon och metformin:

Vanliga: svullna händer och ben

En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit sitagliptin i kombination med insulin

(med eller utan metformin):

Vanliga: influensa

Mindre vanliga: muntorrhet

En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit enbart sitagliptin i kliniska studier eller

vid uppföljning efter godkännandet, vid användning av sitagliptin enbart och/eller i kombination med

andra diabetesläkemedel:

Vanliga: lågt blodsocker, huvudvärk, övre luftvägsinfektion, täppt eller rinnande näsa och halsont,

artros, smärta i armar eller ben.

Mindre vanliga: yrsel, förstoppning, klåda

Sällsynta: minskat antal blodplättar

Ingen känd frekvens: njurbesvär (som ibland kräver dialys), kräkningar, ledvärk, muskelsmärta,

ryggsmärta, interstitiell lungsjukdom, bullös pemfigoid (en sorts blåsor i huden).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i Appendix V. Genom att rapportera biverkningar

kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Xelevia ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter ”EXP” respektive

”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sitagliptin. Varje filmdragerad tablett (tablett) innehåller

sitagliptinfosfatmonohydrat motsvarande 25 mg sitagliptin.

Övriga innehållsämnen är: I tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa (E460), vattenfri

kalciumvätefosfat (E341), kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E470b) och

natriumstearylfumarat. Tablettens filmdragering innehåller: poly(vinylalkohol), makrogol 3350,

talk (E553b), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rund, rosa, filmdragerad tablett märkt ”221” på ena sidan.

Ogenomskinlig blister (PVC/PE/PVDC och aluminium). Förpackningar innehållande 14, 28, 30, 56,

84, 90 eller 98 filmdragerade tabletter och 50x1 filmdragerade tabletter i perforerad endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32 (0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: +32 (0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36 1 8885300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

BERLIN-CHEMIE AG

Tel: +49 (0) 30 67070

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel.: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

medicaldep@ferrergrupo.com

Polska

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Tel. +48 22 364 61 01

France

Pierre Fabre Médicament

Tél: +33 (0) 1 49 10 80 00

Portugal

LABORATÓRIO MEDINFAR, Produtos

Farmacêuticos, SA

Tel: +351 800204661

medinfar@medinfar.pt

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

Neopharmed Gentili S.p.A.

Tel: +39 02891321

regulatory@neogen.it

Suomi/Finland

Orion Oyj

Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denna bipacksedel ändrades senast <{MM/ÅÅÅÅ}> <{månad ÅÅÅÅ}.>

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bipacksedel: Information till patienten

Xelevia 50 mg filmdragerade tabletter

sitagliptin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xelevia är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Xelevia

Hur du tar Xelevia

Eventuella biverkningar

Hur Xelevia ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xelevia är och vad det används för

Xelevia innehåller den aktiva substansen sitagliptin vilken tillhör en grupp av läkemedel som sänker

blodsockernivån hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2. Dessa kallas DPP-4-hämmare

(dipeptidylpeptidas-4-hämmare).

Detta läkemedel hjälper till att öka insulinnivåerna som produceras efter en måltid och minskar

mängden socker som bildas i kroppen.

Din läkare har skrivit ut detta läkemedel som hjälp att sänka ditt blodsocker, som är för högt på grund

av din typ 2-diabetes. Detta läkemedel kan användas ensamt eller i kombination med vissa andra

blodsockersänkande läkemedel (insulin, metformin, sulfonureider eller glitazoner) som du kanske

redan tar för din diabetes och tillsammans med ett kost- och motionsprogram.

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är ett tillstånd som innebär att din kropp inte bildar tillräcklig mängd insulin och det

insulin som kroppen producerar inte verkar så bra som det borde. Din kropp kan också bilda för

mycket socker. När detta sker ansamlas socker (glukos) i blodet. Detta kan leda till allvarliga

medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Xelevia

Använd inte Xelevia

om du är allergisk mot sitagliptin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Fall av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) har rapporterats hos patienter som får Xelevia (se

avsnitt 4).

Om du får blåsor i huden kan det vara ett tecken på ett tillstånd som kallas bullös pemfigoid. Din

läkare kan säga till dig att sluta ta Xelevia.

Tala om för din läkare om du har eller har haft:

en sjukdom i bukspottkörteln (såsom pankreatit)

gallsten, alkoholberoende eller mycket höga nivåer av triglycerider (en typ av fett) i blodet.

Dessa medicinska tillstånd kan öka risken att få pankreatit (se avsnitt 4).

typ 1-diabetes

ökad halt ketoner i blod och urin (diabetesketoacidos; en komplikation vid diabetes med högt

blodsocker, snabb viktminskning, illamående eller kräkning)

några tidigare eller nuvarande problem med njurarna

en allergisk reaktion mot Xelevia (se avsnitt 4).

Detta läkemedel verkar inte när blodsockret är lågt och orsakar därför sannolikt inte alltför lågt

blodsocker. När detta läkemedel används i kombination med en sulfonureid eller insulin kan dock lågt

blodsocker (hypoglykemi) förekomma. Din läkare kan då minska dosen av din sulfonureid eller ditt

insulin.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år bör inte använda detta läkemedel. Det är inte effektivt hos barn och

ungdomar mellan 10 och 17 år. Det är inte känt om detta läkemedel är säkert och effektivt när det

används hos barn och ungdomar under 10 år.

Andra läkemedel och Xelevia

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala särskilt om för din läkare om du tar digoxin (ett läkemedel för behandling av oregelbunden

hjärtrytm och andra hjärtproblem). Nivån av digoxin i blodet kan behöva kontrolleras om det tas

tillsammans med Xelevia.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte använda detta läkemedel under graviditet.

Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk. Du bör inte använda detta läkemedel

om du ammar eller planerar att amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Yrsel och sömnighet har dock rapporterats, som kan påverka din förmåga att framföra

fordon och använda maskiner.

Samtidig användning av detta läkemedel tillsammans med läkemedel som kallas sulfonureider eller

med insulin kan orsaka hypoglykemi, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda

maskiner.

Xelevia innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Xelevia

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Xelevia 25 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller sitagliptinfosfatmonohydrat motsvarande 25 mg sitagliptin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Rund, rosa filmdragerad tablett märkt ”221” på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Xelevia är indicerat för behandling av vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2 för att förbättra den

glykemiska kontrollen:

som monoterapi:

i de fall där enbart kost och motion inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll och för vilka

metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.

som kombinationsterapi med:

metformin i de fall där kost och motion tillsammans med metformin i monoterapi inte ger

tillfredsställande glykemisk kontroll.

en sulfonureid i de fall där kost och motion tillsammans med maximal tolererbar dos av en

sulfonureid i monoterapi inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll och för vilka metformin

är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.

en PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma)-agonist (t ex tiazolidindion) i de

fall där en PPARγ-agonist är lämplig och kost och motion tillsammans med en PPARγ-agonist i

monoterapi inte ger tillfredställande glykemisk kontroll.

som trippel kombinationsterapi med:

en sulfonureid och metformin i de fall där kost och motion tillsammans med

kombinationsbehandling med dessa två läkemedel inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

en PPARγ-agonist och metformin i de fall där en PPARγ-agonist är lämplig och kost och

motion tillsammans med kombinationsbehandling med dessa två läkemedel inte ger

tillfredsställande glykemisk kontroll.

Xelevia är också indicerat som tilläggsbehandling till insulin (med eller utan metformin) i de fall där

kost och motion tillsammans med en stabil insulindos inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Doseringen sitagliptin är 100 mg sitagliptin en gång dagligen. Vid användning i kombination med

metformin och/eller en PPARγ-agonist, bör dosen av metformin och/eller PPARγ-agonist bibehållas

och ges samtidigt som Xelevia.

När Xelevia används i kombination med en sulfonureid eller med insulin, kan en lägre dos av

sulfonureiden eller insulinet övervägas för att minska risken för hypoglykemi (se avsnitt 4.4).

Om en dos av Xelevia missats, bör den tas så snart som patienten kommer ihåg. Dubbel dos bör inte

tas under samma dag.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

När man överväger användning av sitagliptin i kombination med andra antidiabetesläkemedel, bör

villkor för dess användning hos patienter med nedsatt njurfunktion kontrolleras.

Till patienter med lätt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtreringshastighet [GFR] ≥60 till

<90 ml/min) behövs ingen dosjustering.

Till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (GFR

45 till <60 ml/min) behövs ingen dosjustering.

Till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (GFR

30 till <45 ml/min) är dosen av Xelevia 50 mg

en gång dagligen.

Till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR

15 till <30 ml/min) eller kronisk njursjukdom

(ESRD, end-stage renal disease) (GFR <15 ml/min), inkluderande de som kräver hemodialys eller

peritonealdialys är dosen av Xelevia 25 mg en gång dagligen. Behandling kan ges utan hänsyn till

tidpunkten för dialys.

Eftersom dosjustering baseras på njurfunktion rekommenderas att en bedömning av njurfunktionen

görs före påbörjad behandling med Xelevia och därefter regelbundet.

Nedsatt leverfunktion

Det behövs ingen dosjustering för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Xelevia har

inte utvärderats hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion och försiktighet bör därför iakttas (se

avsnitt 5.2).

Eftersom sitagliptin huvudsakligen elimineras via renal utsöndring förväntas dock inte kraftigt nedsatt

leverfunktion påverka farmakokinetiken för sitagliptin.

Äldre

Dosen behöver inte anpassas efter ålder.

Pediatrisk population

Sitagliptin bör inte användas av barn och ungdomar mellan 10 och 17 år pga otillräcklig effekt.

Tillgänglig data anges i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2. Sitagliptin har inte studerats hos pediatriska patienter

under 10 år.

Administreringssätt

Xelevia kan intas med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (se

avsnitt 4.4 och 4.8).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Xelevia ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes eller för behandling av diabetesketoacidos.

Akut pankreatit

Användning av DPP-4-hämmare har förknippats med en risk att utveckla akut pankreatit. Patienter bör

informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit: ihållande, svår buksmärta. Resolution

av pankreatit har observerats efter utsättande av sitagliptin (med eller utan understödjande

behandling), men mycket sällsynta fall av nekrotiserande eller hemorragisk pankreatit och/eller

dödsfall har rapporterats. Om man misstänker pankreatit ska behandling med Xelevia och andra

potentiellt misstänkta läkemedel sättas ut. Om akut pankreatit bekräftas bör Xelevia inte återinsättas.

Försiktighet bör iakttas hos patienter med anamnes på pankreatit.

Hypoglykemi i samband med kombinationsbehandling med andra antihyperglykemiska läkemedel

I kliniska studier med Xelevia givet som monoterapi och som del av kombinationsbehandling med

läkemedel som man vet inte orsakar hypoglykemi (dvs metformin och/eller en PPARγ-agonist), var

andelen patienter med rapporterad hypoglykemi med sitagliptin i nivå med andelen hos patienter som

fick placebo. Hypoglykemi har observerats när sitagliptin användes i kombination med insulin eller en

sulfonureid. För att minska risken för hypoglykemi kan därför en lägre dos av sulfonureid eller insulin

övervägas (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Sitagliptin utsöndras renalt. För att uppnå plasmakoncentrationer av sitagliptin jämförbara med dem

hos patienter med normal njurfunktion, rekommenderas lägre doser till patienter med

GFR <45 ml/min, samt hos patienter med kronisk njursjukdom (ESRD) som kräver hemodialys eller

peritonealdialys (se avsnitt 4.2 och 5.2).

När man överväger användning av sitagliptin i kombination med andra antidiabetesläkemedel, bör

villkor för dess användning hos patienter med nedsatt njurfunktion kontrolleras.

Överkänslighetsreaktioner

Efter godkännandet har fall av allvarliga överkänslighetsreaktioner rapporterats hos patienter som

behandlats med sitagliptin. Dessa reaktioner innefattar anafylaxi, angioödem och exfoliativa

hudtillstånd inkluderande Stevens-Johnsons syndrom. Dessa reaktioner debuterade inom de 3 första

månaderna efter påbörjad behandling, varav vissa fall efter den första dosen. Om en

överkänslighetsreaktion misstänks, ska behandlingen med Xelevia avslutas. Andra potentiella orsaker

till händelsen bör fastställas och en alternativ diabetesbehandling inledas.

Bullös pemfigoid

Fall av bullös pemfigoid har rapporterats efter godkännandet hos patienter som tar DPP-4-hämmare,

inklusive sitagliptin. Vid misstanke om bullös pemfigoid bör behandlingen med Xelevia avbrytas.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Påverkan av andra läkemedel på sitagliptin

Kliniska data som redovisas nedan tyder på att risken för kliniskt betydelsefulla interaktioner från

samtidigt givna läkemedel är låg.

In vitro studier indikerade att det enzym som huvudsakligen svarar för sitagliptins begränsade

metabolism är CYP3A4, med hjälp av CYP2C8. Hos patienter med normal njurfunktion har

metabolismen, även den med CYP3A4, endast ringa betydelse för clearance av sitagliptin.

Metabolism kan ha en mer väsentlig roll för elimineringen av sitagliptin vid kraftigt nedsatt

njurfunktion eller kronisk njursjukdom (ESRD, end-stage renal disease). Av denna anledning är det

möjligt att potenta CYP3A4-hämmare (som ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, klaritromycin) kan

påverka farmakokinetiken för sitagliptin hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller kronisk

njursjukdom (ESRD). Effekterna av potenta CYP3A4-hämmare i samband med kraftigt nedsatt

njurfunktion har inte utvärderats i någon klinisk studie.

In vitro transportörstudier visade att sitagliptin utgör substrat för p-glykoprotein och OAT3 (organic

anion transporter-3). OAT3-medierad transport av sitagliptin hämmades in vitro av probenecid, dock

bedöms

risken

för

kliniskt

betydelsefulla

interaktioner

liten.

Samtidig

administrering

OAT3-hämmare har inte utvärderats in vivo.

Metformin: Samtidig administrering av multipla doser metformin 1 000 mg givet 2 gånger dagligen

tillsammans med 50 mg sitagliptin ändrade inte väsentligt farmakokinetiken för sitagliptin hos

patienter med typ 2-diabetes.

Ciklosporin: En studie genomfördes för att utvärdera effekten av ciklosporin, en potent hämmare av

p-glykoprotein, på sitagliptins farmakokinetik. Samtidig administrering av en peroral engångsdos

sitagliptin 100 mg och en peroral engångsdos ciklosporin 600 mg ökade AUC och C

för sitagliptin

med ca 29% respektive 68%. Dessa förändringar av sitagliptins farmakokinetik bedömdes ej vara

kliniskt betydelsefulla. Renalt clearance för sitagliptin påverkades ej väsentligt. Kliniskt

betydelsefulla interaktioner med andra hämmare av p-glykoprotein förväntas därför inte.

Effekten av sitagliptin på andra läkemedel

Digoxin: Sitagliptin hade en liten effekt på plasmakoncentrationer av digoxin. Efter administrering av

0,25 mg digoxin tillsammans med 100 mg sitagliptin dagligen under 10 dagar, ökade AUC i plasma

för digoxin med i medeltal 11% och C

i plasma med i medeltal 18%. Ingen dosjustering

rekommenderas för digoxin. Patienter med risk för digoxin-toxicitet bör dock följas noga när

sitagliptin och digoxin ges samtidigt.

In vitro data indikerar att sitagliptin varken hämmar eller inducerar CYP450-isoenzymer. I kliniska

studier förändrade sitagliptin inte väsentligt farmakokinetiken för metformin, glibenklamid,

simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller perorala antikonceptionsmedel. Sitagliptin visade därmed in

vivo ringa benägenhet att interagera med CYP3A4-, CYP2C8-, CYP2C9-substrat och organiska

katjontransportörer (OCT).

Sitagliptin kan vara en svag p-glykoprotein-hämmare in vivo.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling med sitagliptin hos gravida kvinnor saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter vid höga doser (se avsnitt 5.3). Den eventuella risken för

människa är okänd. I avsaknad av humandata bör Xelevia inte användas under graviditet.

Amning

Det är inte känt om sitagliptin utsöndras i modersmjölk hos människa. Djurstudier har visat på

utsöndring av sitagliptin i bröstmjölk. Xelevia bör inte användas under amning.

Fertilitet

Djurdata tyder inte på någon effekt på manlig eller kvinnlig fertilitet vid behandling med sitagliptin.

Humandata saknas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Xelevia har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vid

bilkörning eller användning av maskiner bör det dock tas i beaktande att yrsel och somnolens har

rapporterats.

Patienter bör vara medvetna om risken för hypoglykemi när Xelevia tas tillsammans med en

sulfonureid eller insulin.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Allvarliga biverkningar inkluderande pankreatit och överkänslighetsreaktioner har rapporterats.

Hypoglykemi har rapporterats i kombination med sulfonureid (4,7%–13,8%) och insulin (9,6%) (se

avsnitt 4.4).

Listade biverkningar i tabellform

Biverkningar listas nedan (tabell 1) enligt organklass och frekvens.

Frekvensen definieras som: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1. Frekvensen av biverkningar rapporterade från placebokontrollerade kliniska studier

med sitagliptin som monoterapi och vid uppföljning efter godkännandet

Biverkning

Biverkningsfrekvens

Blodet och lymfsystemet

trombocytopeni

Sällsynta

Immunsystemet

överkänslighets-reaktioner inkluderande

anafylaxi

*,†

Ingen känd frekvens

Metabolism och nutrition

hypoglykemi

Vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

huvudvärk

Vanliga

yrsel

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

interstitiell lungsjukdom

Ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

förstoppning

Mindre vanliga

Biverkning

Biverkningsfrekvens

kräkningar

Ingen känd frekvens

akut pankreatit

*,†,‡

Ingen känd frekvens

fatal och icke-fatal hemorragisk och

nekrotiserande pankreatit

*,†

Ingen känd frekvens

Hud och subkutan vävnad

klåda

Mindre vanliga

angioödem

*,†

Ingen känd frekvens

utslag

*,†

Ingen känd frekvens

urtikaria

*,†

Ingen känd frekvens

kutan vaskulit

*,†

Ingen känd frekvens

exfoliativa hudtillstånd inkluderande

Stevens-Johnsons syndrom

*,†

Ingen känd frekvens

bullös pemfigoid

Ingen känd frekvens

Muskuloskeletala systemet och bindväv

artralgi

Ingen känd frekvens

myalgi

Ingen känd frekvens

ryggsmärta

Ingen känd frekvens

artropati

Ingen känd frekvens

Njurar och urinvägar

nedsatt njurfunktion

Ingen känd frekvens

akut njursvikt

Ingen känd frekvens

Biverkningar rapporterade efter marknadsföring.

Se avsnitt 4.4.

Se nedan TECOS kardiovaskulär säkerhetsstudie

Beskrivning av utvalda biverkningar

Utöver de läkemedelsrelaterade biverkningar som beskrivs ovan, innefattade övre luftvägsinfektion

och nasofaryngit biverkningar som rapporterades oavsett ett orsakssamband med

läkemedelsbehandling, och förekom hos minst 5% och oftare hos patienter som behandlades med

sitagliptin. Ytterligare biverkningar som har rapporterats, oavsett ett orsakssamband med

läkemedelsbehandling och som förekom mer frekvent hos patienter som behandlades med sitagliptin

(som inte nådde 5%, men som förekom med en incidens på >0,5% högre med sitagliptin än den i

kontrollgruppen) innefattade artros och smärta i extremitet.

Vissa biverkningar observerades oftare i studier med kombinationsbehandling med sitagliptin och

andra antidiabetesläkemedel än i studier med sitagliptin som monoterapi. Dessa innefattade

hypoglykemi (rapporterad frekvens: mycket vanliga, med kombinationen sulfonureid och metformin),

influensa (vanliga, med insulin (med eller utan metformin)), illamående och kräkningar (vanliga, med

metformin), flatulens (vanliga, med metformin eller pioglitazon), förstoppning (vanliga, med

kombinationen sulfonureid och metformin), perifert ödem (vanliga, med pioglitazon eller

kombinationen pioglitazon och metformin), sömnighet och diarré (mindre vanliga, med metformin)

och muntorrhet (mindre vanliga, med insulin (med eller utan metformin)).

Pediatrisk population

I kliniska studier med sitagliptin hos pediatriska patienter, mellan 10 och 17 år med

typ 2-diabetes mellitus, var biverkningsprofilen jämförbar med den som observerades hos vuxna.

TECOS kardiovaskulär säkerhetsstudie

Studien ”Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin” (TECOS) inkluderade

7 332 patienter behandlade med sitagliptin 100 mg dagligen (eller 50 mg dagligen om utgångsvärdet

för eGFR var ≥30 och <50 ml/min/1,73 m

) samt 7 339 patienter behandlade med placebo i intention-

to-treat-populationen. Båda behandlingarna var tillagda till sedvanlig behandling för att uppnå

regionala målnivåerför HbA

och kardiovaskulära riskfaktorer. Den totala incidensen av allvarliga

biverkningar hos patienter som fick sitagliptin var densamma som för patienter som fick placebo.

Bland de patienter som använde insulin och/eller ett sulfonylurealäkemedel vid studiestart i intention-

to-treat-populationen, var incidensen av allvarlig hypoglykemi 2,7% hos sitagliptin-behandlade

patienter och 2,5% hos placebo-behandlade patienter. Bland patienter som inte använde insulin

och/eller ett sulfonylurealäkemedel vid studiestart, var incidensen av allvarlig hypoglykemi 1,0% hos

sitagliptin-behandlade patienter och 0,7% hos placebo-behandlade patienter. Incidensen av pankreatit

(verifierade av studiekommittén) var 0,3% hos sitagliptin-behandlade patienter och 0,2% hos placeo-

behandlade.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I kontrollerade kliniska studier med friska försökspersoner administrerades engångsdoser om 800 mg

sitagliptin. Minimala ökningar av QTc, vilka inte ansågs kliniskt betydelsefulla, observerades i en

studie med 800 mg sitagliptin. Det finns ingen erfarenhet av högre doser än 800 mg i kliniska studier.

I fas I-studier med multipla doser, observerades inga kliniska dosrelaterade biverkningar med

sitagliptin med doser upp till 600 mg per dag under perioder om upp till 10 dagar respektive 400 mg

per dag under perioder om upp till 28 dagar.

I händelse av överdosering är det skäligt att vidtaga vanliga stödjande åtgärder, t ex avlägsna icke-

absorberade ämnen från magtarmkanalen, iaktta klinisk övervakning (inkluderande EKG) och att vid

behov påbörja stödjande behandling.

Sitagliptin är i mindre utsträckning dialyserbart. I kliniska studier avlägsnades ca 13,5% av given dos

under 3-4 timmars hemodialys. Om det är kliniskt lämpligt, kan längre hemodialys övervägas. Det är

inte känt om sitagliptin kan dialyseras genom peritonealdialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Diabetesmedel, Dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4)-hämmare, ATC-kod:

A10BH01

Verkningsmekanism

Xelevia tillhör den klass perorala antihyperglykemiska substanser som kallas DPP-4-hämmare

(dipeptidylpeptidas-4-hämmare). Den förbättring av glykemisk kontroll som observerats med

sitagliptin torde medieras av ökade nivåer av aktiva inkretinhormoner. Inkretiner, såsom glukagonlik

peptid-1 (GLP-1) och glukosberoende insulinotropisk polypeptid (GIP), frigörs från tarmen under hela

dygnet och nivåerna ökar som svar på måltid. Inkretinerna utgör delar av ett endogent system som

deltar i den fysiologiska regleringen av glukoshomeostasen. När blodglukosnivåerna är normala eller

förhöjda, ökar GLP-1 och GIP insulinsyntesen samt insulinfrisättningen från betaceller i

bukspottkörteln via intracellulära signalsystem som involverar cykliskt AMP. Behandling med GLP-1

eller DPP-4-hämmare visade i djurmodeller med typ 2-diabetes förbättring av betacellernas förmåga

att svara på glukos och att stimulera syntes och frisättning av insulin. Vid högre insulinnivåer ökar

upptaget av glukos i vävnad. GLP-1 sänker dessutom glukagonsekretionen från alfaceller i

bukspottkörteln. Sänkta glukagonkoncentrationer tillsammans med högre insulinnivåer leder till

minskad glukosproduktion i levern, vilket resulterar i minskade blodglukosnivåer. Effekten av GLP-1

och GIP är glukosberoende dvs GLP-1 stimulerar inte insulinfrisättning och hämmar inte

glukagonutsöndring när blodglukoskoncentrationen är låg. Både GLP-1 och GIP ökar stimulering av

insulinfrisättning när glukosnivåerna stiger över det normala. Det normala glukagonsvaret på

hypoglykemi försämras inte av GLP-1. Aktiviteten av GLP-1 och GIP begränsas av enzymet DPP-4,

vilket snabbt hydrolyserar inkretiner till inaktiva substanser. Sitagliptin förhindrar att inkretiner

hydrolyseras av enzymet DPP-4 och ökar därigenom plasmakoncentrationen av de aktiva formerna av

GLP-1 och GIP. Genom att höja nivåerna av aktiva inkretiner ger sitagliptin en glukosberoende

ökning av insulinfrisättning och minskning av glukagonnivåerna. Hos patienter med typ 2-diabetes

med hyperglykemi, leder dessa förändringar av insulin- och glukagonnivåer till lägre hemoglobin A

(HbA

) samt lägre fasteglukos och postprandiell glukoskoncentration. Den glukosberoende

mekanismen för sitagliptin skiljer sig från mekanismen för sulfonureider, vilken ökar

insulinfrisättning även då glukosnivåerna är låga och kan leda till hypoglykemi hos patienter med typ

2-diabetes och hos friska patienter. Sitagliptin är en potent och mycket selektiv hämmare av DPP-4

men hämmar inte de närbesläktade enzymerna DPP-8 eller DPP-9 vid terapeutiska koncentrationer.

I en 2-dagars studie med friska individer ökade sitagliptin i monoterapi koncentrationen av aktivt

GLP-1 medan metformin i monoterapi ökade koncentrationen av aktivt GLP-1 och

totalkoncentrationen av GLP-1 i likvärdig utsträckning. Samtidig behandling med sitagliptin och

metformin gav en additiv effekt på koncentrationen av aktivt GLP-1. Sitagliptin, men inte metformin,

ökade koncentrationen av aktivt GIP.

Klinisk effekt och säkerhet

Totalt sett förbättrade sitagliptin den glykemiska kontrollen när det gavs som monoterapi eller som

kombinationsbehandling hos vuxna patienter med typ 2-diabetes (se Tabell 2).

Två studier genomfördes för att utvärdera effekt och säkerhet av monoterapi med sitagliptin.

Behandling med sitagliptin 100 mg en gång dagligen i monoterapi jämfört med placebo i två studier,

18 respektive 24 veckor långa, resulterade i signifikanta förbättringar av HbA

, fasteglukos i plasma

(faste-P-glukos) och postprandiellt glukos efter 2 timmar. En förbättring sågs av surrogatmarkörer för

betacellsfunktionen, såsom HOMA-β (Homeostasis Model Assessment-β), kvoten proinsulin/insulin

samt betacellssvar mätt med måltidstoleranstest med frekvent provtagning. Förekomsten av

hypoglykemi hos patienter som behandlades med sitagliptin var densamma som för placebo. Vid

behandling med sitagliptin ökade inte kroppsvikten i förhållande till utgångsvärdet i någon av

studierna, att jämföras med en liten minskning för de patienter som fick placebo.

Sitagliptin 100 mg en gång dagligen gav signifikanta förbättringar av glykemiska parametrar jämfört

med placebo i två 24-veckors studier med sitagliptin som tilläggsbehandling, en i kombination med

metformin och en i kombination med pioglitazon. Skillnaden från utgångsvärdet för kroppsvikt var

likvärdig hos patienter behandlade med sitagliptin jämfört med placebo. I dessa studier rapporterades

en likvärdig förekomst av hypoglykemi hos patienter behandlade med sitagliptin jämfört med placebo.

En 24-veckors placebokontrollerad studie var utformad för att utvärdera effekt och säkerhet av

sitagliptin (100 mg en gång dagligen) som tillägg till glimepirid i monoterapi eller glimepirid i

kombination med metformin. Tillägg av sitagliptin till antingen glimepirid i monoterapi eller till

glimepirid och metformin gav signifikanta förbättringar av glykemiska parametrar. Patienter som

behandlades med sitagliptin visade en liten viktökning jämfört med patienter som fått placebo.

En 26-veckors placebokontrollerad studie var utformad för att utvärdera effekt och säkerhet av

sitagliptin (100 mg en gång dagligen) som tillägg till pioglitazon i kombination med metformin.

Tillägg av sitagliptin till pioglitazon och metformin gav signifikanta förbättringar av glykemiska

parametrar. Förändring från utgångsvärdet för kroppsvikt var likvärdig hos patienter som behandlades

med sitagliptin jämfört med placebo. Förekomsten av hypoglykemi var också likvärdig hos patienter

som behandlades med sitagliptin jämfört med placebo.

En 24-veckors placebokontrollerad studie var utformad för att utvärdera effekt och säkerhet av

sitagliptin (100 mg en gång dagligen) som tillägg till insulin (med en stabil dosering under minst

10 veckor) med eller utan metformin (minst 1 500 mg). Hos patienter som fick mixinsulin

(tvåfasinsulin) var den genomsnittliga dagliga dosen 70,9 IE/dag. Hos patienter som fick medellång-

eller långverkande insulin var den genomsnittliga dagliga dosen 44,3 IE/dag. Tillägg av sitagliptin till

insulin gav signifikanta förbättringar av glykemiska parametrar. Ingen betydelsefull förändring från

utgångsvärdet för kroppsvikt observerades i någon av grupperna.

I en 24-veckors placebokontrollerad studie med inledande behandling, gav sitagliptin 50 mg två

gånger dagligen i kombination med metformin (500 mg eller 1 000 mg två gånger dagligen)

signifikanta förbättringar av glykemiska parametrar jämfört med sitagliptin eller metformin i

monoterapi. Minskningen i kroppsvikt med kombinationen sitagliptin och metformin var i nivå med

den som sågs för metformin i monoterapi eller placebo: man såg ingen skillnad från utgångsvärdet för

kroppsvikt hos patienter med sitagliptin i monoterapi. Förekomsten av hypoglykemi var likvärdig i

alla behandlingsgrupper.

Tabell 2. HbA

1c

resultat i placebokontrollerade studier med monoterapi och

kombinationsbehandling*

Studie

Genomsnittligt

utgångsvärde

HbA

1c

(%)

Genomsnittlig

förändring av

HbA

1c

(%)

jämfört med

utgångsvärdet

Placebokorrigerad

genomsnittlig

förändring av

HbA

1c

(%)

(95% KI)

Monoterapistudier

Sitagliptin 100 mg en gång

dagligen

(N=193)

-0,5

-0,6

(-0,8; -0,4)

Sitagliptin 100 mg en gång

dagligen

(N=229)

-0,6

-0,8

(-1,0; -0,6)

Kombinationsbehandlingsstudier

Sitagliptin 100 mg en gång

dagligen som tillägg till

pågående

metforminbehandling

(N=453)

-0,7

-0,7

(-0,8; -0,5)

Sitagliptin 100 mg en gång

dagligen som tillägg till

pågående

pioglitazonbehandling

(N=163)

-0,9

-0,7

(-0,9; -0,5)

Sitagliptin 100 mg en gång

dagligen som tillägg till

pågående

glimepiridbehandling

(N=102)

-0,3

-0,6

(-0,8; -0,3)

Sitagliptin 100 mg en gång

dagligen som tillägg till

pågående glimepirid +

metforminbehandling

(N=115)

-0,6

-0,9

(-1,1; -0,7)

Sitagliptin 100 mg en gång

dagligen som tillägg till

-1,2

-0,7

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/525445/2012

EMEA/H/C/000762

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Xelevia

sitagliptin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Xelevia

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Xelevia?

Xelevia är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen sitagliptin. Det finns som tabletter (25,

50 och 100 mg).

Vad används Xelevia för?

Xelevia används för att behandla patienter med typ 2-diabetes för att förbättra blodsockerkontrollen.

Det ges som tillägg till diet och motion

som enda läkemedel till patienter vars sjukdom inte kontrolleras tillräckligt väl med enbart diet och

motion och som inte kan ta metformin (ett diabetesläkemedel),

i kombination med metmorfin eller en PPARγ-agonist (en typ av diabetesläkemedel) som till

exempel en tiazolidindion till patienter vars sjukdom inte kontrolleras tillräckligt väl med enbart

metformin eller en PPARγ-agonist,

i kombination med en sulfonureid (en annan typ av diabetesläkemedel) till patienter vars sjukdom

inte kontrolleras tillräckligt väl med enbart en sulfonureid och som inte kan ta metformin,

i kombination med både metformin och en sulfonureid eller en PPARγ-agonist till patienter som inte

kontrolleras tillräckligt väl med de båda läkemedlen,

i kombination med insulin, med eller utan metformin, till patienter som inte kontrolleras tillräckligt

väl med en stabil insulindos.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Xelevia?

Xelevia tas i dosen 100 mg en gång dagligen. Om Xelevia tas tillsammans med en sulfonureid eller

insulin kan dosen sulfonureid eller insulin behöva sänkas för att minska risken för hypoglykemi (lågt

blodsocker).

Patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion ska få en lägre dos av Xelevia.

Hur verkar Xelevia?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att

kontrollera blodglukosnivån (blodsockret) eller där kroppen inte klarar av att använda insulin effektivt.

Den aktiva substansen i Xelevia, sitagliptin, är en dipeptidylpeptidas 4 (DPP-4)-hämmare. Den verkar

genom att blockera nedbrytningen av de så kallade inkretinhormonerna i kroppen. Dessa hormoner

frisätts efter en måltid och stimulerar bukspottkörtelns produktion av insulin. Genom att sitagliptin ger

en högre halt av inkretinhormoner i blodet stimuleras bukspottkörteln att producera mer insulin när

blodsockernivån är hög. Sitagliptin har ingen effekt när blodsockret är lågt. Sitagliptin sänker också

den mängd glukos som produceras av levern genom att höja insulinnivåerna och sänka nivåerna av

hormonet glukagon. Tillsammans bidrar detta till att sänka blodsockernivåerna och underlätta

kontrollen av typ 2-diabetes.

Hur har Xelevias effekt undersökts?

Xelevias effekt har undersökts i nio studier som omfattade knappt 6 000 patienter med typ 2-diabetes

vars blodsockernivåer inte kontrollerades tillräckligt väl:

I fyra av studierna jämfördes Xelevia med placebo (overksam behandling): Xelevia eller placebo

användes ensamt i två studier som omfattade 1 262 patienter, som tillägg till metformin i en studie

som omfattade 701 patienter och som tillägg till pioglitazon (en PPARγ-agonist) i en studie som

omfattade 353 patienter.

I två studier jämfördes Xelevia med andra diabetesläkemedel. I den ena studien jämfördes Xelevia

med glipizid (en sulfonureid) när de användes som tillägg till metformin hos 1 172 patienter. I den

andra studien jämfördes Xelevia med metformin som enda läkemedel hos 1 058 patienter.

I tre ytterligare studier jämfördes Xelevia med placebo när de gavs som tillägg till andra

diabetesläkemedel: glimepirid (en annan sulfonureid) med eller utan metformin hos 441 patienter,

kombinationen av metformin och rosiglitazon (en PPARγ-agonist) hos 278 patienter och en stabil

insulindos med eller utan metformin hos 641 patienter.

I samtliga studier var huvudeffektmåttet förändringen av nivåerna i blodet av ämnet glykosylerat

hemoglobin (HbA1c), som avspeglar hur väl blodsockret kontrolleras.

Vilken nytta har Xelevia visat vid studierna?

Xelevia var effektivare än placebo då läkemedlet togs ensamt eller i kombination med andra

diabetesläkemedel. Hos patienter som tog Xelevia ensamt minskade nivåerna av HbA1c från cirka

8,0 procent vid studiernas början med 0,48 procent efter 18 veckor och 0,61 procent efter 24 veckor.

Hos patienter som fick placebo ökade nivåerna däremot med 0,12 procent respektive 0,18 procent.

Tillägget av Xelevia till metformin minskade nivåerna av HbA1c med 0,67 procent efter 24 veckor,

jämfört med en minskning med 0,02 procent hos patienterna som fick tillägg av placebo. Tillägget av

Xelevia

Sida 2/3

Xelevia

Sida 3/3

Xelevia till pioglitazon minskade nivåerna av HbA1c med 0,85 procent efter 24 veckor, jämfört med en

minskning med 0,15 procent hos patienterna som fick tillägg av placebo.

I de studier där Xelevia jämfördes med andra läkemedel liknade effekten av Xelevia som tillägg till

metformin effekten av tillägg av glipizid. När Xelevia och metformin togs ensamt minskade nivåerna av

HbA1c i liknande utsträckning, men effekten av Xelevia verkade vara något lägre än effekten av

metformin.

I de ytterligare studierna ledde tillägg av Xelevia till glimepirid (med eller utan metformin) till en

minskning av nivåerna av HbA1c med 0,45 procent efter 24 veckor, jämfört med en ökning med

0,28 procent hos dem som fick placebo. Nivåerna av HbA1c minskade med 1,03 procent efter

18 veckor hos patienter som fick Xelevia som tillägg till metformin och rosiglitazon, jämfört med en

minskning med 0,31 procent hos dem som fick placebo som tillägg. Slutligen minskade nivåerna av

HbA1c med 0,59 procent hos patienter som fick Xelevia som tillägg till insulin (med eller utan

metformin), jämfört med en minskning med 0,03 procent hos dem som fick placebo som tillägg.

Vilka är riskerna med Xelevia?

Allvarliga biverkningar som rapporterats för Xelevia (uppträder i allmänhet hos mer än 5 procent av

patienterna) är bland annat pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) och överkänslighet (allergiska

reaktioner). Hypoglykemi (lågt blodsocker) har rapporterats hos 4,7–13,8 procent av patienterna som

fått Xelevia i kombination med en sulfonureid och hos 9,6 procent av patienterna som fått Xelevia i

kombination med insulin. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Xelevia

finns i bipacksedeln.

Xelevia får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot sitagliptin eller något annat

innehållsämne.

Varför har Xelevia godkänts?

CHMP fann att nyttan med Xelevia är större än riskerna och rekommenderade att Xelevia skulle

godkännas för försäljning.

Mer information om Xelevia

Den 21 mars 2007 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Xelevia som

gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Xelevia finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2012.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen