Xaluprine (previously Mercaptopurine Nova Laboratories)

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

31-03-2021

Aktiva substanser:
6-merkaptopurinmonohydrat
Tillgänglig från:
Nova Laboratories Ireland Limited
ATC-kod:
L01BB02
INN (International namn):
mercaptopurine
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Leukemi, lymfoid
Terapeutiska indikationer:
Xaluprine är indicerat för behandling av akut lymfoblastisk leukemi (ALL) hos vuxna, ungdomar och barn.
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002022
Tillstånd datum:
2012-03-09
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002022

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

31-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

27-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

31-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

31-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

31-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

31-03-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Xaluprine 20 mg/ml oral suspension

merkaptopurin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xaluprine är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Xaluprine

Hur du tar Xaluprine

Eventuella biverkningar

Hur Xaluprine ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xaluprine

är och vad det används för

Xaluprine innehåller merkaptopurin. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas cytotoxiska medel

(kallas även kemoterapi).

Xaluprine används för behandling av akut lymfoblastisk leukemi (kallas även akut lymfatisk leukemi

eller ALL). Detta är en sjukdom med snabb tillväxt som ökar antalet nya vita blodkroppar. Dessa nya

vita blodkroppar är omogna (inte fullt utvecklade) och oförmögna att växa och fungera ordentligt. De

kan därför inte bekämpa infektioner och kan orsaka blödningar.

Fråga din läkare om du vill ha mer information om denna sjukdom.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Xaluprine

Ta inte Xaluprine

om du är allergisk mot merkaptopurin eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Vaccinera dig inte

med vaccin mot gula febern medan du tar Xaluprine, eftersom det kan få

dödlig utgång.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Xaluprine

om du har vaccinerats med vaccin mot gula febern,

om du har njur- eller leverproblem, eftersom din läkare måste kontrollera att njurar och lever

fungerar som de ska,

om du har ett tillstånd där din kropp producerar för lite av det enzym som kallas TPMT

(tiopurinmetyltransferas), eftersom din läkare kan behöva justera dosen,

om du planerar att skaffa barn. Detta gäller både män och kvinnor. Xaluprine kan skada din

sperma eller dina ägg (se ” Graviditet. amning och fertilitet” nedan).

Om du genomgår immunsuppressiv behandling och tar Xaluprine kan detta öka din risk för:

tumörer, inräknat hudcancer. När du tar Xaluprine bör du därför undvika överdriven solning

samt bära skyddskläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

lymfoproliferativa störningar

behandling med Xaluprine ökar din risk för att få en typ av cancer som kallas

lymfoproliferativ störning. Vid behandlingskurer som innehåller flera

immunsuppressiva läkemedel (inräknat tiopuriner) kan detta leda till dödsfall.

En kombination av flera samtidigt använda immunsuppressiva läkemedel ökar

risken för störningar i lymfsystemet till följd av en virusinfektion

(lymfoproliferativa störningar som har samband med Epstein-Barr virus (EBV)).

Att ta Xaluprine kan öka din risk för:

utveckling av ett allvarligt tillstånd som kallas makrofagaktiveringssyndrom (överdriven

aktivering av vita blodkroppar förknippade med inflammation), som vanligtvis inträffar hos

personer som har vissa typer av artrit

Vissa patienter som har en inflammatorisk tarmsjukdom och har fått 6-merkaptopurin har utvecklat en

sällsynt och aggressiv typ av cancer som kallas hepatosplenärt T-cellslymfom (se avsnitt 4, Eventuella

biverkningar).

Infektioner

När du behandlas med Xaluprine ökar risken för virus-, svamp- och bakterieinfektioner, och

infektionerna kan vara allvarligare. Se även avsnitt 4.

Tala om för läkaren innan behandlingen inleds om du har haft vattkoppor, bältros eller hepatit B (en

leversjukdom som orsakas av ett virus).

NUDT15-genmutation

Om du har en ärftlig mutation i NUDT15-genen (en gen som är involverad i nedbrytningen av

Xaluprine i kroppen), så är risken högre för att du ska få infektioner och håravfall och läkaren kan i

detta fall ge dig en lägre dos.

Undvik att Xaluprine kommer i kontakt med hud, ögon eller näsa. Om du råkar få in lite i ögonen eller

näsan, spola området med vatten.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan

du tar Xaluprine.

Barn och ungdomar

Lågt blodsocker har ibland setts hos barn, främst hos barn under sex år eller med ett lågt

kroppsmasseindex. Tala med ditt barns läkare om detta händer.

Andra läkemedel och Xaluprine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala i synnerhet om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar något av följande:

Andra cytotoxiska läkemedel (kemoterapi) - när de används tillsammans med Xaluprine finns

det större risk för biverkningar, såsom anemi (blodbrist).

Allopurinol eller febuxostat (används för behandling av gikt).

Orala antikoagulantia (används för att förtunna blodet).

Olsalazin eller mesalazin (används för en tarmsjukdom som kallas ulcerös kolit).

Sulfasalazin (används för reumatoid artrit eller ulcerös kolit).

Läkemedel mot epilepsi såsom fenytoin, karbamazepin. Blodnivåerna av läkemedel mot epilepsi

kan behöva övervakas och doserna vid behov justeras.

Vaccinationer under tiden du tar Xaluprine

Om du ska vaccineras är det viktigt att du talar med din läkare eller sjuksköterska innan du får

vaccinet. Vaccination med levande vacciner (såsom polio, mässling, påssjuka och röda hund)

rekommenderas inte, eftersom dessa vacciner kan orsaka infektion om du får dem medan du tar

Xaluprine.

Xaluprine med mat och dryck

Xaluprine kan tas tillsammans med mat eller på fastande mage. Metoden bör dock vara densamma

från dag till dag.

Ta inte Xaluprine tillsammans med mjölk eller mejeriprodukter, eftersom de kan göra läkemedlet

mindre effektivt. Xaluprine ska tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller

mejeriprodukter.

Graviditet, amning och fertilitet

Ta inte Xaluprine om du planerar att skaffa barn utan att först be din läkare om råd. Detta gäller både

män och kvinnor. Xaluprine kan skada din sperma eller dina ägg. Du måste använda tillförlitliga

preventivmedel för att undvika graviditet medan du eller din partner tar Xaluprine. Både män och

kvinnor ska fortsätta att använda effektiva preventivmedel i minst 3 månader efter avslutad

behandling. Om du redan är gravid måste du tala med din läkare innan du tar Xaluprine.

Xaluprine ska inte hanteras av kvinnor som är eller planerar att bli gravida eller ammar.

Amma inte medan du tar Xaluprine. Be läkare, apotekspersonal eller barnmorska om råd.

Körförmåga och användning av maskiner

Xaluprine förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner, men inga studier har

gjorts för att bekräfta detta.

Xaluprine innehåller aspartam, natriummetylparahydroxibensoat (E219),

natriumetylparahydroxibensoat (E215) och sackaros

Detta läkemedel innehåller 3 mg aspartam (E951) per 1 ml. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan

vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt genetisk sjukdom där fenylalanin ansamlas

eftersom kroppen inte kan göra sig av med det på rätt sätt.

Xaluprine innehåller också natriummetylparahydroxibensoat (E219) och

natriumetylparahydroxibensoat (E215) som kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Xaluprine innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar

detta läkemedel. Läkemedlet kan dessutom vara skadligt för tänderna.

3.

Hur du tar Xaluprine

Xaluprine ska endast ges till dig av en specialistläkare med erfarenhet av behandling av

blodsjukdomar.

När du tar Xaluprine kommer din läkare att ta regelbundna blodprover. Detta gör läkaren för att

kontrollera antalet och typen av celler i blodet och för att försäkra sig om att din lever fungerar

som den ska.

Din läkare kan också be om andra blod- och urinprover för att kontrollera dina urinsyranivåer.

Urinsyra är ett naturligt ämne i kroppen, vars nivåer kan stiga medan du tar Xaluprine.

Din läkare kan ibland ändra dosen av Xaluprine till följd av dessa prover.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Vanlig startdos för vuxna, ungdomar och barn är mellan 25 och

75 mg/m

kroppsyta varje dag. Din läkare ordinerar rätt dos för dig. Ibland kan läkaren ändra dosen av

Xaluprine till följd av olika tester. Rådfråga alltid läkare eller sjuksköterska om du är osäker på hur

mycket läkemedel du ska ta.

Det är viktigt att du tar Xaluprine på kvällen för att läkemedlet ska bli effektivare.

Läkemedlet kan tas med mat eller på fastande mage, men metoden ska vara densamma från dag till

dag. Läkemedlet ska tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller mejeriprodukter.

Förpackningen med Xaluprine innehåller en flaska med läkemedel, ett lock, en flaskadapter och två

doseringssprutor (en lila 1 ml-spruta och en vit 5 ml-spruta). Använd alltid de medföljande sprutorna

för att ta läkemedlet.

Det är viktigt att du använder rätt doseringsspruta för läkemedlet. Läkaren eller apotekspersonalen

talar om för dig vilken spruta du ska använda beroende på vilken dos som har ordinerats.

Den mindre 1 ml-sprutan (lila), märkt 0,1 till 1,0 ml, ska användas för att mäta upp doser på mindre

eller lika med 1,0 ml. Du ska använda denna spruta om den totala mängd som du måste ta är mindre än

eller lika med 1,0 ml (varje gradering på 0,1 ml innehåller 2 mg merkaptopurin).

Den större 5 ml-sprutan (vit), märkt 1 ml till 5 ml, ska användas för att mäta upp doser på mer än 1 ml.

Du ska använda denna spruta om den totala mängd som du måste ta är mer än 1,0 ml (varje gradering

på 0,2 ml innehåller 4 mg merkaptopurin).

Om du är förälder eller vårdgivare och ska ge läkemedlet, tvätta dina händer före och efter att du har

gett en dos. Torka omedelbart upp spill. För att minska risken för exponering ska du använda

engångshandskar när du hanterar Xaluprine.

Om Xaluprine kommer i kontakt med hud, ögon eller näsa ska området omedelbart tvättas noggrant

med tvål och vatten.

När du använder läkemedlet ska du följa instruktionerna nedan:

1. Ta på engångshandskar innan du hanterar Xaluprine.

Skaka flaskan kraftigt i minst 30 sekunder

för att säkerställa att läkemedlet är väl blandat

(Figur 1)

3. Ta av flasklocket

(Figur 2)

och tryck fast adaptern ordentligt inuti toppen på flaskan och låt den

sitta kvar för framtida doser

(Figur 3)

4. Tryck in doseringssprutans spets i hålet på adaptern

(Figur 4)

Läkaren eller apotekspersonalen

upplyser dig om vilken spruta du ska använda, antingen 1 ml (lila spruta) eller 5 ml (vit spruta),

för att ge rätt dos.

5. Vänd flaskan upp och ned

(Figur 5)

6. Dra sprutkolven bakåt så att läkemedlet dras ur flaskan och in i sprutan. Dra tillbaka kolven till den

punkt på skalan som motsvarar den ordinerade dosen

(Figur 5)

. Rådfråga alltid din läkare eller

sjuksköterska om du är osäker på hur mycket läkemedel du ska dra upp i sprutan.

7. Vänd tillbaka flaskan åt rätt håll och ta försiktigt bort sprutan från adaptern medan du håller i

sprutcylindern istället för i kolven.

8. Stick försiktigt in sprutspetsen i munnen på insidan av kinden.

9. Tryck långsamt och försiktigt in kolven för att försiktigt spruta in läkemedlet på insidan av kinden

och svälj det. Tryck INTE in kolven hårt eller spruta ut läkemedlet i bakre delen av munnen eller

svalget, eftersom du då kan kvävas.

10. Ta ut sprutan ur munnen.

11. Svälj dosen av oral suspension och drick därefter lite vatten, för att säkerställa att inget läkemedel

finns kvar i munnen.

12. Sätt tillbaka locket på flaskan med adaptern kvar. Se till att locket är väl tillslutet.

13. Tvätta sprutan med varmt vatten och skölj väl. Håll sprutan under vatten och skjut kolven ut och in

flera gånger för att säkerställa att sprutans insida är ren. Låt sprutan lufttorka helt innan du använder

den för dosering igen. Den ska inte torkas torr med en servett. Förvara sprutan på en hygienisk plats

tillsammans med läkemedlet.

Upprepa ovanstående för varje dos enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Om du har tagit för stor mängd av Xaluprine

Om du har tagit för stor mängd av Xaluprine, kontakta din läkare eller uppsök sjukhus omedelbart. Du

kan må illa, kräkas eller få diarré. Ta läkemedelsförpackningen och denna bipacksedel med dig.

Om du har glömt att ta Xaluprine

Informera din läkare:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Xaluprine

Sluta inte att ta ditt läkemedel om inte din läkare säger till dig att göra det, annars kan du få återfall av

din sjukdom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du får några av följande biverkningar, tala med din specialistläkare eller uppsök sjukhus

omedelbart:

Allergisk reaktion, tecknen kan innefatta:

hudutslag

hög kroppstemperatur

ledsmärta

svullet ansikte

Tecken på feber eller infektion (ont i halsen, ont i munnen eller problem att urinera)

Oväntade

blåmärken eller blödningar, eftersom detta kan innebära att för få blodkroppar av en

speciell typ produceras

Om du

plötsligt

känner dig dålig (även om du har normal kroppstemperatur) och får buksmärtor och

mår illa, eftersom detta kan vara tecken på inflammerad bukspottkörtel

Gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

Om du får diarré

Tala med din läkare om du får någon av följande biverkningar som också kan förekomma i samband

med detta läkemedel:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

en minskning av antalet vita blodkroppar och blodplättar (kan visa sig i blodprover)

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 personer)

illamående eller kräkningar

leverskada - detta kan visa sig i blodprover

en minskning av antalet blodkroppar som kan göra dig trött, svag eller andfådd (kallas anemi)

aptitlöshet

diarré

inflammation i munslemhinnan (stomatit)

Mindre vanliga (drabbar färre än 1 av 100 personer)

munsår

inflammerad bukspottkörtel

ledsmärta

hudutslag

feber

bestående skador på levern (levernekros)

Sällsynta (drabbar färre än 1 av 1 000 personer)

håravfall

hos män: tillfälligt lågt spermieantal

svullet ansikte

olika cancertyper inräknat blod-, lymf- och hudcancer

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer)

en annan typ av leukemi än den som behandlas

sår i tarmarna

Övriga biverkningar (frekvensen är okänd)

en sällsynt typ av cancer (hepatosplenärt T-cellslymfom), (se avsnitt 2, Varningar och

försiktighet).

ljuskänslighet som ger upphov till hudreaktioner.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Lågt blodsocker (hypoglykemi) - frekvensen är okänd.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga

V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Xaluprine ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Oavsiktligt intag

kan vara dödligt för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter ”Utg. dat.”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut flaskan väl för att förhindra att läkemedlet förstörs och för att minska risken för

oavsiktligt spill.

Kassera icke använt innehåll 56 dagar efter att flaskan öppnades första gången.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är merkaptopurin (som monohydrat). En ml suspension innehåller 20 mg

merkaptopurinmonohydrat.

Övriga innehållsämnen är xantangummi, aspartam (E951), koncentrerad hallonsaft, sackaros,

natriummetylparahydroxibensoat (E219), natriumetylparahydroxibensoat (E215), kaliumsorbat (E202),

natriumhydroxid och renat vatten (se avsnitt 2 för mer information om aspartam,

natriummetylparahydroxibensoat (E219), natriumetylparahydroxibensoat (E215) och sackaros).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xaluprine är en rosa till brun oral suspension. Det levereras i glasflaskor om 100 ml med barnsäkert

lock. Varje förpackning innehåller en flaska, en flaskadapter och två doseringssprutor (en lila spruta

graderad till 1 ml och en vit spruta graderad till 5 ml). Din läkare eller apotekspersonalen kommer att

tala om vilken spruta som ska användas beroende på vilken dos som har ordinerats.

Innehavare av godkännande för försäljning

Nova Laboratories Ireland Limited

Floor, Ulysses House

Foley Street, Dublin 1

D01 W2T2

Irland

Tillverkare

MIAS Pharma Limited

Suite 2, Stafford House, Strand Road

Portmarnock, Co. Dublin

D13H525

Irland

Pronav Clinical Ltd.

Unit 5

Dublin Road Business Park

Carraroe, Sligo

F91 D439

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Xaluprine 20 mg/ml oral suspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml suspension innehåller 20 mg merkaptopurin (som monohydrat).

Hjälpämne(n) med känd effekt:

En ml suspension innehåller 3 mg aspartam, 1 mg metylhydroxibensoat (som natriumsaltet) och

0,5 mg etylhydroxibensoat (som natriumsaltet) samt sackaros (spår).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Oral suspension.

Suspensionen är rosa till brun i färgen.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Xaluprine är avsett för behandling av akut lymfoblastisk leukemi (ALL) hos vuxna, ungdomar och

barn.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Xaluprine bör övervakas av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med

erfarenhet av behandling av patienter med ALL.

Dosering

Dosen styrs av uppmärksamt övervakad hematotoxicitet och dosen bör noggrant justeras för att passa

den enskilda patienten i enlighet med det behandlingsprotokoll som används. Beroende på

behandlingsfas varierar start- eller måldoserna i allmänhet mellan 25 och 75 mg/m

kroppsyta per dag,

men bör vara lägre hos patienter med reducerad eller ingen aktivitet hos enzymet

tiopurinmetyltransferas (TPMT) (se avsnitt 4.4).

25 mg/m

2

50 mg/m

2

75 mg/m

2

Kroppsyta

(mg)

Volym

(ml)

Kroppsyta

(mg)

Volym

(ml)

Kroppsyta

(mg)

Volym

(ml)

0,20 - 0,29

0,20 - 0,23

0,20 - 0,23

0,30 - 0,36

0,24 - 0,26

0,24 - 0,26

0,37 - 0,43

0,27 - 0,29

0,27 - 0,34

0,44 - 0,51

0,30 - 0,33

0,35 - 0,39

0,52 - 0,60

0,34 - 0,37

0,40 - 0,43

0,61 - 0,68

0,40 - 0,44

0,44 - 0,49

0,69 - 0,75

0,45 - 0,50

0,50 - 0,55

0,76 - 0,84

0,51 - 0,58

0,56 - 0,60

0,85 - 0,99

0,59 - 0,66

0,61 - 0,65

1,0 - 1,16

0,67 - 0,74

0,66 - 0,70

1,17 - 1,33

0,75 - 0,82

0,71 - 0,75

1,34 - 1,49

0,83 - 0,90

0,76 - 0,81

1,50 - 1,64

0,91 - 0,98

0,82 - 0,86

1,65 - 1,73

0,99 - 1,06

0,87 - 0,92

1,07 - 1,13

0,93 - 0,97

1,14 - 1,22

0,98 - 1,03

1,23 - 1,31

1,04 - 1,08

1,32 - 1,38

1,09 - 1,13

1,39 - 1,46

1,14 - 1,18

1,47 - 1,55

1,19 - 1,24

1,56 - 1,63

1,25 - 1,29

1,64 - 1,70

1,30 - 1,35

1,71 - 1,73

1,36 - 1,40

1,41 - 1,46

1,47 - 1,51

1,52 - 1,57

1,58 - 1,62

1,63 - 1,67

1,68 - 1,73

6-merkaptopurin metaboliseras av det polymorfa TPMT-enzymet. Patienter med låg eller ingen

medfödd TPMT-aktivitet har ökad risk för svår toxicitet vid konventionella doser av merkaptopurin

och kräver i allmänhet betydande dosreduktion. TPMT-genotypning eller-fenotypning kan användas

för att identifiera patienter som saknar eller som har reducerad TPMT-aktivitet. TPMT-test kan inte

ersätta hematologisk övervakning av patienter som får Xaluprine. Den optimala startdosen för

patienter med homozygot brist har inte fastställts (se avsnitt 4.4).

Särskilda populationer

Äldre

Inga specifika studier har genomförts på äldre. Det är dock tillrådligt att övervaka njur- och

leverfunktionen hos dessa patienter, och om det sker någon försämring bör man överväga att reducera

dosen av Xaluprine.

Nedsatt njurfunktion

Eftersom farmakokinetiken för 6-merkaptopurin inte formellt har studerats vid nedsatt njurfunktion

kan inga specifika dosrekommendationer ges. Eftersom nedsatt njurfunktion kan leda till långsammare

eliminering av merkaptopurin och dess metaboliter och därmed en ökad kumulativ effekt, bör man

överväga att reducera startdoserna hos patienter med nedsatt njurfunktion. Patienterna ska noggrant

övervakas med avseende på dosrelaterade biverkningar.

Nedsatt leverfunktion

Eftersom farmakokinetiken för 6-merkaptopurin inte formellt har studerats vid nedsatt leverfunktion

kan inga specifika dosrekommendationer ges. Eftersom det finns risk för reducerad eliminering av

merkaptopurin, bör man överväga att reducera startdosen hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Patienterna ska noggrant övervakas med avseende på dosrelaterade biverkningar (se avsnitt 4.4).

Byte från tablett till oral suspension och vice versa

6-merkaptopurin finns även i tablettform. 6-merkaptopurin oral suspension och tablett är inte

bioekvivalenta med avseende på maximal plasmakoncentration och därför rekommenderas

intensifierad hematologisk övervakning av patienten vid byte av formulering (se avsnitt 5.2).

Kombination med xantinoxidashämmare

Allopurinol och andra xantinoxidashämmare minskar 6-merkaptopurins katabolismhastighet. När

allopurinol och 6-merkaptopurin administreras samtidigt är det viktigt att endast en fjärdedel av den

vanliga dosen av 6-merkaptopurin ges. Andra xantinoxidashämmare bör undvikas (se avsnitt 4.5).

Patienter med NUDT15-variant

Patienter med ärftlig muterad NUDT15-gen löper ökad risk för svår 6-merkaptopurintoxicitet (se

avsnitt 4.4). Dessa patienter kräver i allmänhet en dosreduktion; särskilt de med homozygot NUDT15-

variant (se avsnitt 4.4). Genotyptestning av NUDT15-varianter kan övervägas innan behandling med

6-merkaptopurin inleds. I samtliga fall är noggrann övervakning av blodstatus nödvändig.

Administreringssätt

Xaluprine är avsett för oral användning och kräver återdispergering (genom att skaka kraftigt i minst

30 sekunder) före dosering.

Två doseringssprutor (en lila spruta graderad till 1 ml och en vit spruta graderad till 5 ml)

tillhandahålls för exakta mått av förskriven dos av den orala suspensionen. Det rekommenderas att

sjukvårdspersonalen informerar patienten eller vårdaren om vilken spruta som ska användas för att

säkerställa att korrekt volym administreras.

Xaluprine kan tas med mat eller på fastande mage, men patienterna bör standardisera

administreringssättet. Dosen ska inte tas tillsammans med mjölk eller mejeriprodukter (se avsnitt 4.5).

Xaluprine ska tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller mejeriprodukter.

6-merkaptopurin visar dygnsvariation i farmakokinetik och effekt. Administrering på kvällen jämfört

med på morgonen kan minska risken för återfall. Därför bör den dagliga dosen av Xaluprine tas

på kvällen.

För att underlätta korrekt och konsekvent dostillförsel till magsäcken bör patienten inta vatten efter

varje dos Xaluprine.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig användning av vaccin mot gula febern (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Cytotoxicitet och hematologisk övervakning

Behandling med 6-merkaptopurin orsakar benmärgssuppression som leder till leukopeni och

trombocytopeni och, mindre ofta, till anemi. Noggrann övervakning av hematologiska parametrar ska

ske under behandling. Leukocyt- och trombocytantalet fortsätter att sjunka efter avslutad behandling,

så vid första tecknet på en onormalt stor minskning av antalet ska behandlingen omedelbart avbrytas.

Benmärgssuppressionen är reversibel om behandlingen med 6-merkaptopurin avbryts i tid.

Det finns individer med medfödd brist på TPMT-enzymaktivitet som är mycket känsliga för den

myelosuppressiva effekten av 6-merkaptopurin och snabbt kan utveckla benmärgsdepression när

behandling med 6-merkaptopurin påbörjas. Detta problem kan förvärras av samtidig administrering av

aktiva substanser som hämmar TPMT, såsom olsalazin, mesalazin eller sulfasalazin. Vissa laboratorier

erbjuder test av TPMT-brist, även om det har visat sig att dessa tester inte identifierar alla patienter

med risk för allvarlig toxicitet. Det är därför nödvändigt med noggrann övervakning av blodstatus.

Betydande dosreduktioner krävs i allmänhet för patienter med homozygot TPMT-brist för att undvika

utveckling av livshotande benmärgssuppression.

Ett möjligt samband mellan minskad TPMT-aktivitet och sekundär leukemi och myelodysplasi har

rapporterats hos individer som fått 6-merkaptopurin i kombination med andra cytotoxiska medel

(se avsnitt 4.8).

Immunsuppression

Immunisering med levande vaccin kan orsaka infektioner hos individer med nedsatt immunförsvar.

Därför rekommenderas inte immunisering med levande vacciner.

Levertoxicitet

Xaluprine är levertoxiskt och leverfunktionsprover ska tas en gång per vecka under behandling.

Tätare kontroller kan vara lämpligt hos patienter med befintlig leversjukdom eller som får annan

potentiellt levertoxisk behandling. Patienten ska instrueras att omedelbart avbryta behandlingen med

Xaluprine om ikterus uppstår (se avsnitt 4.8).

Njurtoxicitet

Under induktion av remission, när snabb cellys pågår, ska urinsyranivåerna i blod och urin

kontrolleras, eftersom hyperurikemi och/eller hyperurikosuri kan utvecklas med risk för

urinsyranefropati. Hydrering och alkalisering av urin kan minimera risken för njurkomplikationer.

Pankreatit i behandling utanför godkänd indikation (off-label) av patienter med inflammatorisk

tarmsjukdom

Pankreatit har rapporterats förekomma med en frekvens på ≥ 1/100 till < 1/10 (”vanliga”) hos patienter

som behandlas för off label-indikationen inflammatorisk tarmsjukdom.

Mutagenicitet och karcinogenicitet

Patienter som genomgår immunsuppressiv behandling, inräknat merkaptopurin, löper högre risk för att

utveckla lymfoproliferativa störningar och andra maligniteter, särskilt hudcancer (melanom och icke-

melanom), sarkom (Kaposis och icke-Kaposis) och uterin livmodershalscancer

in situ

. Den högre

risken verkar vara relaterad till immunsuppressionens grad och duration. Det har rapporterats att

avbrott av immunsuppressionen kan ge partiell regression av den lymfoproliferativa störningen.

En behandlingskur med flera immunsuppressiva medel (inräknat tiopuriner) bör därför användas med

försiktighet eftersom den kan leda till lymfoproliferativa störningar, där dödsfall i vissa fall har

rapporterats. En kombination av flera och samtidigt administrerade immunsuppressiva läkemedel ökar

risken för Epstein-Barr virus (EBV)-associerade lymfoproliferativa störningar.

Ökningar av kromosomförändringar observerades i de perifera lymfocyterna hos leukemipatienter, hos

en patient med njurcellscancer som fick en icke angiven dos av 6-merkaptopurin och hos patienter

med kronisk njursjukdom som behandlades med doser på 0,4 - 1,0 mg/kg/dag.

Med tanke på dess effekt på cellulär deoxiribonukleinsyra (DNA) är 6-merkaptopurin potentiellt

cancerframkallande och hänsyn ska tas till den teoretiska risken för cancer med denna behandling.

Hepatosplenärt T-cellslymfom har rapporterats hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom* som

behandlats med azatioprin (prodrug till 6-merkaptopurin) eller 6-merkaptopurin, antingen med eller

utan samtidig behandling med antikroppar mot TNF-alfa. Denna sällsynta typ av T-cellslymfom har

ett aggressivt sjukdomsförlopp och är vanligtvis dödlig (se även avsnitt 4.8).

* inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en olicensierad indikation

Makrofagaktiveringssyndrom.

Makrofagaktiveringssyndrom (MAS) är en känd, livshotande sjukdom som kan utvecklas hos patienter

med autoimmuna sjukdomar, särskilt vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) (ej godkänd indikation),

och det kan potentiellt finnas en ökad mottaglighet för utveckling av sjukdomen när merkaptopurin

används. Om MAS inträffar, eller misstänks, bör utvärdering och behandling inledas så tidigt som

möjligt, och behandling med merkaptopurin avbrytas. Läkare bör vara uppmärksamma på symtom på

infektion såsom EBV och cytomegalovirus (CMV), eftersom dessa är kända utlösande faktorer för

MAS.

Infektioner

Patienter som behandlas med 6-merkaptopurin som monoterapi eller i kombination med andra

immunsuppressiva medel, inklusive kortikosteroider, har visat ökad känslighet för infektioner med

virus, svamp och bakterier, inklusive svår eller atypisk infektion, och viral reaktivering. Den infektiösa

sjukdomen och komplikationer kan vara svårare hos dessa patienter än hos icke behandlade patienter.

Tidigare exponering för eller infektion med varicella zoster-virus bör beaktas innan behandling inleds.

Lokala riktlinjer kan beaktas, inklusive profylaktisk behandling vid behov. Serologisk testning innan

behandling inleds bör övervägas när det gäller hepatit B. Lokala riktlinjer kan beaktas, inklusive

profylaktisk behandling för fall som har bekräftats positiva med serologisk testning. Fall av neutropen

sepsis har rapporterats bland patienter som fått 6-merkaptopurin för ALL.

Patienter med NUDT15-variant

Patienter med ärftlig muterad NUDT15-gen löper ökad risk för svår 6-merkaptopurintoxicitet, såsom

tidig leukopeni och alopeci, efter behandling med tiopurin i vanliga doser. De kräver i allmänhet

dosreduktion, särskilt de med homozygot NUDT15-variant (se avsnitt 4.2). Frekvensen av NUDT15

c.415C>T har en etnisk variabilitet på cirka 10 % hos östasiater, 4 % hos latinamerikaner, 0,2 % hos

européer och 0 % hos afrikaner. I samtliga fall är noggrann övervakning av blodstatus nödvändig.

Pediatrisk population

Fall av symtomatisk hypoglykemi har rapporterats hos barn med ALL som har fått 6-merkaptopurin

(se avsnitt 4.8). De flesta av de rapporterade fallen var barn som var under sex år eller hade ett lågt

kroppsmasseindex.

Interaktioner

När orala antikoagulantia administreras tillsammans med 6-merkaptopurin rekommenderas utökad

kontroll av INR (International Normalised Ratio) (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen:

Detta läkemedel innehåller aspartam (E951), en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt för personer

med fenylketonuri. Varken icke-kliniska eller kliniska data är tillgängliga för att bedöma användning

av aspartam hos spädbarn under 12 veckors ålder.

Det innehåller också natriummetylparahydroxibensoat och natriumetylhydroxibensoat som kan orsaka

allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Detta läkemedel innehåller sackaros. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör

inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller

sukras-isomaltasbrist. Långtidsbehandling ökar risken för karies och det är viktigt att adekvat

tandhygien bibehålls.

Säker hantering av suspensionen

Föräldrar och vårdgivare ska undvika att Xaluprine kommer i kontakt med hud eller slemhinnor.

Om suspensionen kommer i kontakt med hud eller slemhinnor ska området omedelbart tvättas

noggrant med tvål och vatten (se avsnitt 6.6).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Administrering av 6-merkaptopurin i samband med mat kan minska den systemiska exponeringen

något, men detta är sannolikt inte av klinisk betydelse. Xaluprine kan därför tas tillsammans med mat

eller på fastande mage, men patienterna bör standardisera administreringssättet. Dosen ska inte tas

tillsammans med mjölk eller mejeriprodukter, eftersom de innehåller xantinoxidas, ett enzym som

metaboliserar 6-merkaptopurin, och därför kan leda till reducerade plasmakoncentrationer

av merkaptopurin.

Merkaptopurins effekter på andra läkemedel

Samtidig administrering av vaccin mot gula febern är kontraindicerat på grund av risken för dödlig

sjukdom hos patienter med nedsatt immunförsvar (se avsnitt 4.3).

Vaccinationer med andra levande vacciner rekommenderas inte hos personer med nedsatt

immunförsvar (se avsnitt 4.4).

Hämning av warfarins antikoagulationseffekt när det ges tillsammans med 6-merkaptopurin har

rapporterats. Övervakning av INR-värdet (International Normalised Ratio) rekommenderas vid

samtidig behandling med orala antikoagulantia.

Cytotoxiska medel kan minska den intestinala absorptionen av fenytoin. Noggrann övervakning av

fenytoinnivåerna i serum rekommenderas. Det är möjligt att nivåerna av andra antiepileptiska

läkemedel också kan förändras. Serumnivåer av antiepileptika bör noggrant övervakas vid behandling

med Xaluprine och dosjusteringar bör göras vid behov.

Andra läkemedels effekter på merkaptopurin

När allopurinol och Xaluprine administreras samtidigt är det viktigt att endast en fjärdedel av den

normala dosen av Xaluprine ges, eftersom allopurinol minskar hastigheten för 6-merkaptopurins

metabolism via xantinoxidas. Även andra xantinoxidashämmare, såsom febuxostat, kan minska

merkaptopurins metabolism och samtidig administrering rekommenderas inte, eftersom tillgängliga

data är otillräckliga för att fastställa lämplig dosreduktion.

Eftersom det finns

in vitro

-bevis för att aminosalicylsyraderivat (t.ex. olsalazin, mesalazin eller

sulfasalazin) hämmar TPMT-enzymet som metaboliserar 6-merkaptopurin, ska de ges med

försiktighet till patienter som får samtidig behandling med Xaluprine (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Födelsekontroll hos män och kvinnor

Bevisen på 6-merkaptopurins teratogenicitet hos människa är tvetydiga. Både sexuellt aktiva män och

kvinnor ska använda effektiva preventivmetoder under behandling och i minst tre månader efter den

sista dosen. Djurstudier visar embryotoxiska och embryoletala effekter (se avsnitt 5.3).

Graviditet

Xaluprine ska inte ges till patienter som är gravida eller som kan bli gravida utan noggrann bedömning

av nytta-riskförhållandet.

Det har förekommit rapporter om prematur födsel och låg födelsevikt efter att modern exponerats för

6-merkaptopurin. Det har också förekommit rapporter om medfödda missbildningar och spontan abort

efter att antingen modern eller fadern exponerats. Flera medfödda missbildningar har rapporterats efter

att modern exponerats för 6-merkaptopurin i kombination med andra kemoterapeutika.

En nyare epidemiologisk rapport antyder att det inte finns någon ökad risk för prematura födslar, låg

födelsevikt vid fullgångenhet eller medfödda missbildningar hos barn till kvinnor som exponerats för

merkaptopurin under graviditeten.

Det rekommenderas att nyfödda barn till kvinnor som exponerats för merkaptopurin under graviditet

övervakas med avseende på hematologiska störningar och störningar i immunsystemet.

Amning

6-merkaptopurin har identifierats i kolostrum och bröstmjölk hos kvinnor som får behandling med

azatioprin och därför ska kvinnor som får Xaluprine inte amma.

Fertilitet

Effekten av behandling med 6-merkaptopurin på fertiliteten hos människa är okänd, men det finns

rapporter om lyckat faderskap/moderskap efter behandling under barndom eller ungdom.

Övergående, uttalad oligospermi har rapporterats efter exponering för 6-merkaptopurin i kombination

med kortikosteroider.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier av effekterna på bilkörning eller användning av maskiner har utförts. En negativ effekt på

dessa aktiviteter kan inte förutsägas utifrån den aktiva substansens farmakologi.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den huvudsakliga biverkningen av behandling med 6-merkaptopurin är benmärgssuppression som

leder till leukopeni och trombocytopeni.

Det saknas modern, klinisk dokumentation för merkaptopurin, som kan användas för exakt bestämning

av biverkningsfrekvenser.

Tabell över biverkningar

Följande händelser har identifierats som biverkningar. Biverkningarna listas efter organsystem och

frekvens: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100),

sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande

allvarlighetsgrad.

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Bakterie- och

virusinfektioner, infektioner

associerade med neutropeni

Neoplasier; benigna, maligna

och ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Sällsynta

Neoplasier inräknat

lymfoproliferativa störningar,

hudcancer (melanom och

icke-melanom), sarkom

(Kaposis och icke-Kaposis)

och uterin

livmodershalscancer

in situ

(se avsnitt 4.4).

Mycket sällsynta

Sekundär leukemi och

myelodysplasi

Ingen känd frekvens

Hepatosplenärt

T-cellslymfom* (se

avsnitt 4.4)

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Benmärgssuppression,

leukopeni och

trombocytopeni

Vanliga

Anemi

Immunsystemet

Mindre vanliga

Artralgi, hudutslag,

läkemedelsfeber

Sällsynta

Ansiktsödem

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Ingen känd frekvens

Hypoglykemi

Vanliga

Stomatit, diarré, kräkningar,

illamående

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Pankreatit, orala sår

Mycket sällsynta

Intestinala sår

Lever och gallvägar

Vanliga

Gallstas, levertoxicitet

Mindre vanliga

Levernekros

Ingen känd frekvens

Portahypertension*, nodulär

regenerativ hyperplasi*,

sinusoidalt

obstruktionssyndrom*

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Alopeci

Ingen känd frekvens

Ljuskänslighetsreaktion

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Sällsynta

Övergående oligospermi

* Hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), en olicensierad indikation.

I den pediatriska populationen.

Beskrivning av utvalda biverkningar

6-merkaptopurin är levertoxiskt hos djur och människa. Histologiska fynd hos människa har visat

levernekros och gallstas.

Förekomsten av levertoxicitet varierar betydligt och kan inträffa vid alla doser, men oftare när den

rekommenderade dosen överskrids.

Övervakning av leverfunktionstester kan möjliggöra tidig upptäckt av levertoxicitet. Denna är

vanligtvis reversibel om behandlingen med 6-merkaptopurin avbryts i tid, men dödlig leverskada

har förekommit.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom och tecken

Gastrointestinala effekter, inklusive illamående, kräkningar och diarré samt anorexi kan vara tidiga

symtom på att överdosering har skett. Den huvudsakliga toxiska effekten är på benmärgen och

resulterar i myelosuppression. Hematologisk toxicitet är sannolikt mer omfattande vid kronisk

överdosering än vid ett enskilt intag av Xaluprine. Leverdysfunktion och gastroenterit kan

också förekomma.

Risken för överdosering ökar också när xantinoxidashämmare ges samtidigt som 6-merkaptopurin

(se avsnitt 4.5).

Behandling

Eftersom det inte finns någon känd antidot, ska blodstatus noggrant följas och allmänt understödjande

åtgärder, tillsammans med lämplig blodtransfusion, påbörjas vid behov. Aktiva åtgärder (till exempel

användning av aktivt kol eller ventrikelsköljning) kanske inte är effektiva vid överdosering av

6-merkaptopurin om inte åtgärden kan sättas in inom 60 minuter efter intag.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: cytostatiska/cytotoxiska medel, antimetaboliter, purinanaloger, ATC-kod:

L01BB02

Verkningsmekanism

6-merkaptopurin är en inaktiv prodrug som verkar som en purinantagonist, men som kräver cellulärt

upptag och intracellulär anabolism till tioguaninnukleotider för att bli cytotoxisk.

6-merkaptopurinmetaboliterna hämmar

de novo

-syntes av purin och purinnukleotidomvandlingar.

Tioguanidnukleotiderna inkorporeras också i nukleinsyror och detta bidrar till den aktiva substansens

cytotoxiska effekter.

Korsresistens förekommer ofta mellan 6-merkaptopurin och 6-tioguanin.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Biotillgängligheten för oralt 6-merkaptopurin visar betydande interindividuell variation, som troligen

är ett resultat av dess första-passagemetabolism. Vid oral administrering i doser på 75 mg/m

till

7 pediatriska patienter var biotillgängligheten i genomsnitt 16 % av den administrerade dosen, med en

spridning på 5 till 37 %.

I en jämförande biotillgänglighetsstudie på vuxna friska frivilliga försökspersoner (n=60), visade sig

50 mg Xaluprine oral suspension vara bioekvivalent med 50 mg tablett beträffande AUC, men inte

. Genomsnittlig (90 % KI) C

med den orala suspensionen var 39 % (22 - 58 %) högre än med

tabletten, även om det var mindre variation mellan individerna (% CV) med den orala suspensionen

(46 %) än med tabletten (69 %).

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+ 4 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/622253/2012

EMEA/H/C/002022

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Xaluprine

merkaptopurin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Xaluprine.

Den förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Xaluprine?

Xaluprine är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen merkaptopurin. Det finns som oral

suspension.

Vad används Xaluprine för?

Xaluprine används för behandling av barn, ungdomar och vuxna med akut lymfoblastisk leukemi (ALL),

som är en cancer i lymfocyterna (en typ av vita blodkroppar).

Eftersom antalet patienter med ALL är litet, betraktas sjukdomen som sällsynt och Xaluprine

klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar)

den 30 april 2009.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Xaluprine?

Behandling med detta läkemedel ska övervakas av kompetent sjukvårdspersonal med erfarenhet av

behandling av patienter med ALL.

Läkemedlet tas genom munnen, med hjälp av sprutan i förpackningen, en gång om dagen på kvällen.

Dosen bestäms för varje patient främst efter kroppsyta och kan justeras i enlighet med dess effekter i

blodet. Det kan tas med mat (förutom mejeriprodukter) eller på fastande mage, men metoden ska

vara densamma från dag till dag. Mer information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Xaluprine?

Den aktiva substansen i detta läkemedel, merkaptopurin, har en kemisk struktur som liknar purin, som

är ett av de grundläggande kemiska ämnena i DNA-molekylen. I kroppen omvandlas 6–merkaptopurin

inuti cellerna till en substans som stör produktionen av nytt DNA. Detta förhindrar cellernas delning.

Vid ALL förökar sig lymfocyterna för snabbt och lever för länge. 6–merkaptopurin hindrar dem från att

dela sig och de dör så småningom, vilket saktar ner utvecklingen av leukemi. Läkemedel som

innehåller merkaptopurin i tablettform har redan använts i EU i många år för behandling av patienter

med ALL.

Hur har Xaluprine effekt undersökts?

Eftersom 6-merkaptopurin i tablettform har använts i ett antal år inom EU för att behandla ALL lade

företaget fram resultat från den vetenskapliga litteraturen av tidigare utförda studier med

merkaptopurintabletter.

Dessutom utfördes en studie för att jämföra biotillgängligheten för Xaluprine, som är en oral

suspension, med den för tablettformen. I biotillgänglighetsstudien jämfördes hur de två olika formerna

av samma läkemedel tas upp av människokroppen och vilka halter av den aktiva substansen de

producerar.

Vilken nytta har Xaluprine visat vid studierna?

6–merkaptopurins effekt när det gäller att sakta ner utvecklingen av ALL är redan välkänd eftersom

det har använts i många år. Den extra nyttan med Xaluprine är att en oral suspension gör doserna

exaktare och lättare att tas av barn. Biotillgänglighetsstudien visade att Xaluprine är jämförbart med

tabletter, men att det verkar på ett mer förutsebart sätt och har en högre absorption. Därför måste

dosen justeras när en patient byter från den ena formuleringen till den andra.

Vilka är riskerna med Xaluprine?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av merkaptopurin (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter)

är leukopeni (lågt antal vita blodkroppar) och trombocytopeni (lågt antal trombocyter). En fullständig

förteckning över biverkningar finns i bipacksedeln.

Xaluprine får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot merkaptopurin eller mot något

annat innehållsämne. Det får heller inte ges till patienter som samtidigt vaccineras mot gula febern.

Varför har Xaluprine godkänts?

CHMP noterade att merkaptopurin är etablerat som en viktig behandling av ALL och att den enda

godkända formen i EU är en 50 mg tablett, vilket gör det svårt att justera dosen för mindre barn.

Kommittén ansåg att en oral suspension gör att doserna kan bli exaktare och bekvämare för barn som

inte kan svälja tabletter. CHMP noterade också att riskerna med att använda läkemedlet är välkända.

Kommittén fann att nyttan med Xaluprine är större än riskerna och rekommenderade att Xaluprine

skulle godkännas för försäljning.

Xaluprine

Sida 2/3

Xaluprine

Sida 3/3

Mer information om Xaluprine

Den 9 mars 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Xaluprine

som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Xaluprine finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Xaluprine från Kommittén för särläkemedel finns på

EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

Denna sammanfattning uppdaterades senast 09-2012.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen