Xadago

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

30-10-2019

Aktiva substanser:
safinamidmetansulfonat
Tillgänglig från:
Zambon SpA
ATC-kod:
N04B
INN (International namn):
safinamide
Terapeutisk grupp:
Anti-Parkinson-läkemedel
Terapiområde:
Parkinsons sjukdom
Terapeutiska indikationer:
Xadago är indicerat för behandling av vuxna patienter med idiopatisk Parkinsons sjukdom (PD) som tilläggsterapi till en stabil dos av Levodopa (L-dopa) ensamt eller i kombination med andra PD läkemedel i mitten av-till sent stadium fluktuerande patienter.
Produktsammanfattning:
Revision: 11
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002396
Tillstånd datum:
2015-02-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002396

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

30-03-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

30-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

30-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

30-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

30-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

30-03-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Xadago 50 mg filmdragerade tabletter

Xadago 100 mg filmdragerade tabletter

safinamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Xadago är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Xadago

Hur du tar Xadago

Eventuella biverkningar

Hur Xadago ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xadago är och vad det används för

Xadago är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen safinamid. Det verkar genom att öka

nivån av en substans som kallas dopamin i hjärnan som medverkar i rörelsekontrollen och som finns i

mindre mängder i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom. Xadago används för att behandla

Parkinsons sjukdom hos vuxna.

Hos patienter med medel till sent stadium av sjukdomen och som har ”on” perioder där de kan röra sig

och ”off” perioder där de har svårigheter att röra på sig används Xadago som tillägg till en stabil dos

av läkemedlet levodopa enbart eller i kombination med andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Xadago

Ta inte Xadago

Om du är allergisk mot safinamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Om du tar något av följande läkemedel:

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som selegilin, rasagilin, moklobemid,

fenelzin, isokarboxazid, tranylcypromin (t.ex. för behandling av Parkinsons sjukdom eller

depression, eller använd för någon annan sjukdom).

Petidin (ett starkt smärtstillande medel).

Du måste vänta minst 7 dagar efter att du avslutat behandlingen med Xadago innan du startar

behandling med MAO-hämmare eller petidin.

Om du har fått veta att du har en allvarlig leversjukdom.

Om du har en ögonsjukdom som kan göra att du riskerar potentiell skada på din näthinna (den

ljuskänsliga hinnan längst bak i ögat), t.ex. albinism (brist på pigment i huden och ögonen),

näthinneförtvining (cellförlust från det ljuskänsliga skiktet vid ögats baksida), eller uveit (en

inflammation inne i ögat, ärftlig näthinnesjukdom (ärftliga ögonsjukdomar), eller allvarlig

progressiv diabetisk näthinnesjukdom (progressiv synreduktion orsakad av diabetes).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Xadago

Om du har leverbesvär.

Patienter och vårdare ska göras uppmärksamma på att vissa tvångsmässiga beteenden såsom

tvångsföreställningar, tvångstankar, sjukligt spelberoende, ökad sexuell lust, hypersexualitet,

impulsivt beteende och tvångsmässigt spenderande eller köpande har rapporterats med andra

läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

Okontrollerbara ryckiga rörelser kan förekomma eller bli värre då Xadago används tillsammans

med levodopa.

Barn och ungdomar

Xadago rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns några

uppgifter om effekt och säkerhet i denna population.

Andra läkemedel och Xadago

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Rådfråga läkare innan du tar något av följande läkemedel tillsammans med Xadago:

Förkylnings- eller hostmediciner som innehåller dextrometorfan, efedrin eller pseudoefedrin.

Läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och vanligen används för

att behandla ångeststörningar och vissa personlighetsstörningar (t.ex. fluoxetin eller

fluvoxamin).

Läkemedel som kallas serotonin–noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) som används i

behandlingen av svår depression och andra humörstörningar såsom venlafaxin.

Läkemedel mot förhöjt kolesterol såsom rosuvastatin, pitavastatin, pravastatin

Fluorokinolonantibiotika såsom ciprofloxacin

Läkemedel som påverkar immunförsvaret såsom metotrexat

Läkemedel för att behandla metastaserade carcinom såsom topotekan

Läkemedel för att behandla värk och inflammation såsom diklofenak

Läkemedel för att behandla typ 2-diabetes såsom glyburid, metformin

Läkemedel för att behandla virusinfektioner såsom aciklovir, ganciklovir

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Xadago ska inte användas under graviditeten eller av fertila kvinnor utan effektiv preventivmetod.

Amning

Xadago utsöndras troligtvis i bröstmjölken. Xadago ska inte användas under amningen.

Körförmåga och användning av maskiner

Sömnighet och yrsel kan förekomma under behandling med safinamid: du bör vara försiktig med att

använda farliga maskiner eller köra tills du är rimligt säker på att Xadago inte påverkar dig på något

sätt.

Rådfråga läkare innan du framför fordon eller använder maskiner.

3.

Hur du tar Xadago

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Rekommenderad startdos av Xadago är en 50 mg tablett som kan ökas till en 100 mg tablett, tagen en

gång om dagen oralt med vatten och helst på morgonen. Xadago kan tas med eller utan mat.

Om du lider av måttligt nedsatt leverfunktion, ska du inte ta mer än 50 mg per dag; din läkare kommer

att ge dig råd om detta gäller dig.

Om du har tagit för stor mängd av Xadago

Om du har tagit för många Xadago-tabletter kan du utveckla förhöjt blodtryck, ångest, förvirring,

glömska, sömnighet, yrsel, känna dig illamående eller få kräkningar, vidgade pupiller eller utveckla

ofrivilliga ryckiga rörelser. Kontakta omedelbart läkare och ta med dig förpackningen med Xadago.

Om du har glömt att ta Xadago

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta inte den glömda dosen och ta nästa dos

samma tid som du normalt tar den.

Om du slutar att ta Xadago

Sluta inte ta Xadago utan att först tala med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotek.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Kontakta läkare vid hypertensiv kris (väldigt högt blodtryck, kollaps), malignt

neuroleptikasyndrom (förvirring, svettning, muskelstelhet, hög kroppstemperatur, ökade nivåer av

kreatinkinas i blodet), serotoninsyndrom (förvirring, högt blodtryck, muskelstelhet, hallucinationer)

och lågt blodtryck.

Följande biverkningar har rapporterats hos patienter i ett medel till sent stadium av Parkinsons

sjukdom (patienter som tog safinamid som tilläggsterapi till levodopa enbart eller i kombination med

andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom):

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer): sömnlöshet, svårigheter att utföra frivilliga rörelser,

sömnighet, yrsel, huvudvärk, förvärrad Parkinsons sjukdom, grumling av ögats lins, blodtrycket faller

när man reser sig upp till stående läge, illamående, falltendens.

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer): urininfektion, hudcancer, låg järnhalt i ditt

blod, lågt antal vita blodkroppar, onormala röda blodkroppar, minskad aptit, höga blodfetter, ökad

aptit, högt blodsocker, se saker som inte finns där, nedstämdhet, onormala drömmar, rädsla och oro,

förvirringstillstånd, humörsvängningar, ökat sexintresse, onormala tankar och upplevelser, rastlöshet,

sömnrubbning, domning, ostadighet, känselförlust, ihållande onormal muskelsammandragning,

huvudobehag, talsvårigheter, svimning, nedsatt minnesförmåga, dimsyn, synfältsbortfall ,

dubbelseende, ljuskänslighet, sjukdomar i det ljuskänsliga skiktet på ögats baksida, ögonrodnad, ökat

tryck i ögat, känsla av att rummet snurrar, känsla av att hjärtat slår, snabb hjärtrytm, oregelbunden

hjärtrytm, långsam hjärtrytm, högt blodtryck, lågt blodtryck, vener som blir stora och vridna, hosta,

andnöd, rinnsnuva, förstoppning, sura uppstötningar, kräkning, muntorrhet, diarré, buksmärta,

magkatarr, gaser, känsla av uppblåsthet, dreglande, sår i munnen, svettningar, generaliserad klåda,

känslighet för ljus, hudrodnad, ryggsmärta, ledvärk, kramp, stelhet, smärta i ben eller armar,

muskelsvaghet, tyngdkänsla, ökad urinering nattetid, smärta vid urinering, svårighet att ha sex hos

män, trötthet, svaghetskänsla, ostadig gång, fotsvullnad, smärta, värmekänsla, lägre vikt, högre vikt,

onormala blodtester, högt blodfettvärde, ökat blodsocker, onormalt EKG, onormalt leverfunktionstest,

onormalt urintest, minskat blodtryck, ökat blodtryck, onormalt ögontest, fraktur i foten.

Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer): lunginflammation, hudinfektion, halsont,

näsallergi, tandinfektion, virusinfektion, hudförändringar/hudväxter som inte är cancer, onormala vita

blodkroppar, allvarlig viktminskning och svaghet, ökat kalium i blodet, okontrollerbara begär, grumlat

medvetande, förvirring, felaktig uppfattning av bilder, minskat sexintresse, tankar man inte kan bli av

med, känsla av att någon är ute efter dig, tidig sädesuttömning, okontrollerbart behov av att sova,

rädsla för sociala situationer, självmordstankar, klumpighet, lättdistraherad, förlust av smaksinne,

svaga/långsamma reflexer, strålande smärta i benen, konstant behov av att röra på benen, sömnighet,

ögonstörningar, progressiv nedsättning av synen på grund av diabetes, ökat tårflöde, nattblindhet,

vindögdhet, hjärtattack, sammandragning/förträngning av blodkärl, allvarligt högt blodtryck,

sammandragning av bröstkorgen, svårigheter att tala, svårigheter att/ont att svälja, peptiskt sår,

kväljningar, magblödning, gulsot, håravfall, blåsor, hudallergi, hudsjukdomar, blåmärken, fjällande

hud, nattsvettningar, hudsmärta, missfärgning av huden, psoriasis, flagnande hud, inflammation i

ryggleder på grund av autoimmun sjukdom, smärta i sidorna, svullnad av leder, muskuloskeletal

smärta, muskelsmärta, nacksmärta, ledvärk, cysta i leden, okontrollerbart behov av att urinera, ökad

urinering, varceller i urinen, urintvekan, prostataproblem, bröstsmärta, minskad läkemedelseffekt,

läkemedelsintolerans, köldkänsla, allmän sjukdomskänsla, feber, torrhet i hud, ögon och mun,

onormala blodtester, blåsljud i hjärtat, onormala hjärttester, blåmärke/svullnad efter skada, blockering

av blodkärl på grund av fett, huvudskada, munskada, skelettskada, spelberoende.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotek. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Xadago ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur kan

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är safinamid. Varje tablett innehåller 50 mg eller 100 mg safinamid (som

metansulfonat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettens kärna: mikrokristallin cellulosa, krospovidon typ A, magnesiumstearat,

kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Tablettens dragering: hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (E171), röd järnoxid

(E172), kaliumaluminiumsilikat (E555).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xadago 50 mg är orange- till kopparfärgade, runda, bikonkava filmdragerade tabletter med en

diameter på 7 mm med metallglänsande yta och prägling med styrkan ”50” på en sida av tabletten.

Xadago 100 mg är orange- till kopparfärgade, runda, bikonkava filmdragerade tabletter med en

diameter på 9 mm med metallglänsande yta och prägling med styrkan ”100” på en sida av tabletten.

Xadago levereras i förpackningar som innehåller 14, 28, 30, 90 eller 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI)

Italien

Tfn: +39 02665241

Fax: +39 02 66501492

e-post: info.zambonspa@zambongroup.com

Tillverkare

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

D- 73614 Schorndorf,

Tyskland

Zambon S.p.A.

Via della Chimica, 9

36100 Vicenza

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Zambon N.V./S.A.

Tél/Tel: + 32 2 777 02 00

France

Zambon France S.A.

Tél: + 33 (0)1 58 04 41 41

България/Česká

republika/Eesti/

Ελλάδα

/

Hrvatska/Ireland/Ísland/

Κύπρος

/Latvija/

Lietuva/Magyarország/Malta/Polska/

România/Slovenija/Slovenská republika

Zambon S.p.A.

Teл./Tel/Τηλ/Sími: + 39 02665241

United Kingdom

Profile Pharma Limited

Tel: + 44 (0) 800 0288 942

Italia

Zambon Italia S.r.l.

Tel: + 39 02665241

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Zambon Sweden, Filial of Zambon Nederland B.V.

Tlf/Puh/Tel: + 47 815 300 30

Nederland

Zambon Nederland B.V.

Tel: + 31 (0)33 450 4370

Deutschland/Österreich

Zambon GmbH

Tel: 00800 92626633

Portugal

Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 217 600 952 / 217 600 954

España

Zambon, S.A.U.

Tel: + 34 93 544 64 00

Denna bipacksedel ändrades senast.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Xadago 50 mg filmdragerade tabletter.

Xadago 100 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Xadago 50 mg filmdragerade tabletter.

Varje filmdragerad tablett innehåller safinamidmetansulfonat motsvarande 50 mg safinamid.

Xadago 100 mg filmdragerade tabletter.

Varje filmdragerad tablett innehåller safinamidmetansulfonat motsvarande 100 mg safinamid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Xadago 50 mg filmdragerade tabletter.

Orange till kopparfärgad, rund, bikonkav, filmdragerad tablett med 7 mm diameter med

metallglänsande yta och prägling med styrkan ”50” på en sida av tabletten.

Xadago 100 mg filmdragerade tabletter.

Orange till kopparfärgad, rund, bikonkav, filmdragerad tablett med 9 mm diameter med

metallglänsande yta och prägling med styrkan ”100” på en sida av tabletten.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Xadago är indicerat för behandling av vuxna patienter med idiopatisk Parkinsons sjukdom som

tilläggsterapi till en stabil dos av levodopa (L-dopa) enbart eller i kombination med andra läkemedel

mot Parkinsons sjukdom hos patienter i mellan- till sent stadium med symtomfluktuationer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandlingen med safinamid bör inledas med en dos om 50 mg per dag. Denna dagliga dos kan ökas

till 100 mg/dag baserat på individuellt kliniskt behov.

Vid missad dos ska följande dos tas på vanlig tidpunkt nästa dag.

Äldre

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter.

Erfarenhet av användning hos patienter över 75 år är begränsad.

Nedsatt leverfunktion

Safinamid är kontraindicerat för patienter med allvarlig nedsättning av leverfunktionen (se avsnitt 4.3).

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt nedsättning av leverfunktionen. Den lägre dosen på

50 mg/dag rekommenderas för patienter med måttlig nedsättning av leverfunktionen. Om patientens

tillstånd försämras från måttlig till allvarlig nedsättning av leverfunktionen ska behandlingen med

safinamid avbrytas (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för safinamid för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

Avsett för oral användning.

Safinamid bör tas med vatten.

Safinamid kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig behandling med andra monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Samtidig behandling med petidin (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Användning hos patienter med allvarlig nedsättning av leverfunktionen (se avsnitt 4.2).

Användning hos patienter med albinism, näthinneförtvining, uveit, ärftlig retinopati eller svår

progressiv diabetisk retinopati (se avsnitt 4.4 och 5.3).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmän varning

Safinamid kan i allmänhet användas tillsammans med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i

lägsta effektiva dos, med försiktighet för serotonerga symtom. Samtidig användning av safinamid och

fluoxetin eller fluvoxamin bör särskilt undvikas, eller om samtidig behandling är nödvändig bör dessa

läkemedel användas i låga doser (se avsnitt 4.5). En wash-out period motsvarande 5 halveringstider för

tidigare använd SSRI bör övervägas innan insättning av behandling med safinamid.

Minst 7 dagar måste gå mellan utsättning av safinamid och insättning av behandling med MAO-

hämmare eller petidin (se avsnitt 4.3 och 4.5).

När safinamid administreras samtidigt med läkemedel som är BCRP-substrat, hänvisas till

produktresumén för det relevanta läkemedlet.

Nedsatt leverfunktion

Försiktighet bör iakttas när behandling med safinamid inleds hos patienter med måttlig nedsättning av

leverfunktionen. Om patientens tillstånd försämras från måttlig till allvarlig nedsättning av

leverfunktionen ska behandlingen med safinamid avbrytas (se avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2).

Potential för näthinneförtvining hos patienter med tidigare historia av näthinnesjukdom

Safinamid ska inte administreras till patienter med oftalmologisk historia som skulle leda till ökad risk

för potentiella näthinneeffekter (t.ex. familjehistoria av ärftlig näthinnesjukdom eller historia av uveit),

se avsnitt 4.3 och 5.3.

Impulskontrollstörningar

Impulskontrollstörningar kan uppträda hos patienter som behandlas med dopaminagonister och/eller

dopaminerga behandlingar. Rapporter av impulskontrollstörningar har också observerats med andra

MAO-hämmare. Safinamidbehandling har inte förknippats med en ökning av förekomsten av

impulskontrollstörningar.

Patienter och vårdgivare ska göras uppmärksamma på de beteendesymtom på impulskontrollstörningar

som observerades hos patienter som behandlats med MAO-hämmare, inklusive fall med tvångsmässigt

beteende, tvångstankar, patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, impulsivt beteende och

tvångsmässigt spenderande eller köpande.

Dopaminerga biverkningar

Då safinamid används som tilläggsbehandling till levodopa kan biverkningarna från levodopa

förstärkas, och redan förekommande dyskinesi förvärras, vilket kan kräva en minskning av dosen av

levodopa. Denna effekt sågs inte när safinamid användes som tilläggsbehandling till dopaminagonister

hos patienter med tidigt skede av Parkinsons sjukdom.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska in vivo- och in vitro-läkemedelsinteraktioner.

MAO-hämmare och petidin

Safinamid får inte administreras tillsammans med andra MAO-hämmare (inklusive moklobemid)

eftersom det kan finnas en risk för icke-selektiv MAO-hämning som kan leda till en hypertonisk kris

(se avsnitt 4.3).

Allvarliga biverkningar har rapporterats vid samtidig användning av petidin och MAO-hämmare.

Eftersom detta kan vara en klasseffekt är samtidig administrering av safinamid och petidin

kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Det har rapporterats läkemedelsinteraktioner vid samtidig användning av MAO-hämmare och

sympatomimetiska läkemedel. Med hänsyn till safinamids MAO-hämmande aktivitet krävs

försiktighet vid samtidig administrering av safinamid och sympatomimetika, som exempelvis de som

finns i avsvällande läkemedel för näsa och svalg eller förkylningsläkemedel som innehåller efedrin

eller pseudoefedrin (se avsnitt 4.4).

Dextrometorfan

Det har rapporterats läkemedelsinteraktioner vid samtidig användning av dextrometorfan och

icke-selektiva MAO-hämmare. Med hänsyn till safinamids MAO-hämmande aktivitet rekommenderas

inte samtidig administrering av safinamid och dextrometorfan, och om samtidig behandling är

nödvändig bör det användas med försiktighet (se avsnitt 4.4).

Antidepressiva medel

Samtidig användning av safinamid och fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas (se avsnitt 4.4), denna

försiktighet är baserad på förekomsten av allvarliga biverkningar (t.ex. serotoninsyndrom), som

visserligen är sällsynta men har inträffat när SSRI och dextrometorfan har använts tillsammans med

MAO-hämmare. Om samtidig användning av dessa läkemedel är nödvändig bör det ske i lägsta

effektiva dos. En behandlingsfri period motsvarande 5 halveringstider för den SSRI som tidigare

använts bör övervägas innan behandling med safinamid inleds.

Allvarliga biverkningar har rapporterats vid samtidig användning av selektiva

serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin-noradrenalinåterupptagningshämmare (SNRI),

tricycliska/tetracycliska antidepressiva medel och MAO-hämmare (se avsnitt 4.4). Med hänsyn till

safinamids selektiva och reversibla MAO-B-hämmande aktivitet kan antidepressiva medel

administreras, men de bör användas i lägsta nödvändiga dos.

Farmakokinetiska in vivo- och in vitro-läkemedelsinteraktioner

Safinamid kan tillfälligt hämma BCRP in vitro. I en läkemedelsinteraktionsstudie hos människa

observerades en svag interaktion med rosuvastatin (AUC ökade mellan 1,25 och 2,00 ggr), men ingen

signifikant interaktion med diklofenak kunde påvisas. Det rekommenderas att övervaka patienter när

safinamid tas tillsammans med läkemedel som är BCRP-substrat (t.ex. rosuvastatin, pitavastatin,

pravastatin, ciprofloxacin, metotrexat, topotecan, diklofenak eller glyburid) och att läsa gällande

produktresuméer för att fastställa om en dosjustering behövs.

Safinamid elimineras nästan uteslutande genom metabolism, till stor del genom högkapacitetsamidaser

som ännu inte har karakteriserats. Safinamid elimineras huvudsakligen i urin. I human-

levermikrosomer (HLM) förefaller N-dealkylationssteget vara katalyserat av CYP3A4, eftersom

clearance av safinamid i HLM hämmades av ketokonazol med 90 %.

Safinamid hämmar OCT1 (”organic cation transporter 1”) in vitro vid kliniskt relevanta

portalvenskoncentrationer. Försiktighet bör därför iakttas när safinamid tas samtidigt med läkemedel

som är OCT1-substrat och som har ett T

som liknar det för safinamid (2 timmar) (t.ex. metformin,

aciklovir, ganciklovir), då det kan leda till en ökad exponering av dessa substrat.

Metaboliten NW-1153 är ett substrat för OAT3 i kliniskt relevanta koncentrationer.

Läkemedel som är OAT3-hämmare kan när de ges samtidigt med safinamid minska clearance av NW-

1153, vilket innebär att de kan öka dess systemiska exponering. Den systemiska exponeringen för

NW-1153 är låg (1/10 av modersubstansen safinamid). Denna potentiella ökning är sannolikt inte

kliniskt relevant eftersom NW-1153, den första produkten på den metabola vägen, omvandlas

ytterligare till sekundära och tertiära metaboliter.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Safinamid ska inte ges till fertila kvinnor om inte lämplig preventivmetod används.

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd uppgifter från användning av safinamid hos gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se 5.3). Xadago rekommenderas inte under

graviditet och till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning

Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska uppgifter hos djur har visat utsöndring av safinamid i

mjölk (för ytterligare information se 5.3).

En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Xadago ska inte användas vid amning.

Fertilitet

Djurstudier tyder på att behandling med safinamid förknippas med biverkningar på

reproduktionsförmågan hos honråttor och spermakvaliteten. Hanråttors fertilitet påverkas inte (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Sömnighet och yrsel kan förekomma under behandling med safinamid. Därför bör patienter varnas för

att använda farliga maskiner, inklusive motorfordon, tills de är rimligt säkra på att safinamid inte

påverkar dem negativt.

4.8

Biverkningar

Resumé av säkerhetsprofilen

Dyskinesi var den vanligaste rapporterade biverkning hos patienter som får safinamid när det tas

tillsammans med L-dopa enbart eller tillsammans med andra behandlingar mot Parkinsons sjukdom.

Allvarliga biverkningar är känt vid samtidig användning av SSRI, SNRI, tricykliska/tetracykliska

antidepressiva läkemedel och MAO-hämmare, t.ex. hypertonisk kris (högt blodtryck, kollaps),

neuroleptiskt malignt syndrom (förvirring, svettning, muskelstelhet, hypertermi, CPK-ökning),

serotoninsyndrom (förvirring, hypertoni, muskelstelhet, hallucinationer), och hypotoni. Med MAO-

hämmare har det rapporterats läkemedelsinteraktioner vid samtidig användning av sympatomimetiska

läkemedel.

Impulskontrollstörningar; patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt

spenderande eller köpande och hetsätning kan uppträda hos patienter som behandlas med

dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar.

Biverkningar i tabellform

Tabellen nedan inkluderar alla biverkningar i kliniska prövningar där biverkningarna ansågs

relaterade.

Biverkningarna är rangordnade under frekvensrubriker enligt följande konventioner: Mycket vanliga

(≥1/10), Vanliga (≥1/100 till <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), Sällsynta (≥1/10 000 till

<1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data).

Systemorgan-

klass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och

Urinvägsinfektion

Bronkopneumoni,

Systemorgan-

klass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

infestationer

furunkel,

nasofaryngit,

pyoderma,

rinit,

tandinfektion,

virusinfektion

Neoplasier;

benigna, maligna

och ospecificerade

(samt cystor och

polyper)

Basalcellskarcinom

Akrokordon,

melanocytiskt nevus,

seborroisk keratos,

hudpapillom

Blodet och

lymfsystemet

Anemi,

leukopeni,

onormala röda

blodkroppar

Eosinofili,

lymfopeni

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit,

hypertriglyceridemi,

ökad aptit,

hyperkolesterolemi,

hyperglykemi,

Kakexi,

hyperkalemi

Psykiska

störningar

Insomnia

Hallucination,

depression,

onormala drömmar,

ångest,

förvirringstillstånd,

affektiv labilitet,

ökad libido,

psykotisk störning,

rastlöshet,

sömnrubbning

Tvångsbeteende,

delirium,

desorientering,

illusion,

impulsivt beteende,

minskat libido,

tvångstankar,

paranoia,

tidig sädesuttömning,

sömnattacker,

social fobi,

suicidideation

Centrala och

perifera

nervsystemet

Dyskinesi,

sömnighet,

yrsel,

huvudvärk,

Parkinsons

sjukdom

Parestesi,

balansstörning,

hypoestesi,

dystoni,

huvudobehag,

bristfälligt uttal,

synkope,

kognitiv störning

Onormal koordination,

uppmärksamhetsstörning,

dysgeusi,

hyporeflexi,

radikulär smärta,

rastlösa ben-syndrom,

sedering

Ögon

Katarakt

Dimsyn,

skotom,

dubbelseende,

ljuskänslighet,

näthinnesjukdom,

bindhinneinflammation,

glaukom

Amblyopi,

kromatopsi,

diabetisk

näthinnesjukdom,

erytropsi,

ögonblödning,

ögonsmärta,

ögonlocksödem,

översynthet,

keratit,

ökad tårbildning,

Systemorgan-

klass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

nattblindhet,

papillödem,

presbyopi,

skelning

Öron och

balansorgan

Yrsel

Hjärtinfarkt

Hjärtat

Hjärtklappning, takykardi,

sinusbradykardi,

arytmi

Blodkärl

Ortostatisk

hypotoni

Hypertoni,

hypotoni,

åderbråck

Kärlspasm,

arterioskleros,

hypertonisk kris

Hosta,

Bronkialspasm,

dyspné,

dysfoni,

rinorré

orofarynxsmärta,

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

orofarynxspasm

Illamående

Magtarmkanalen

Förstoppning,

dyspepsi,

kräkning,

muntorrhet,

diarré,

buksmärta,

magkatarr,

gasbildning,

buksvullnad,

överdriven

salivproduktion,

gastroesofageal reflux,

aftös stomatit

Peptiskt sår,

kväljningar,

blödning i övre mag-

tarmsystemet

Lever och

gallvägar

Hyperbilirubinemi

Hud och subkutan

vävnad

Hyperhidros,

generaliserad pruritus,

ljusöverkänslighetsreaktio

erytem

Alopeci,

blåsor,

kontaktdermatit,

dermatos,

ekkymos,

likenoid keratos,

nattsvettningar

hudsmärta,

pigmenteringsrubbning,

psoriasis,

seborroisk dermatit

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Ryggsmärta,

ledvärk,

muskelspasmer,

muskelstelhet,

smärta i extremiteter,

muskelsvaghet,

tyngdkänsla

Ankyloserande spondylit,

flanksmärta,

ledsvullnad,

muskuloskeletal smärta,

myalgi,

nacksmärta,

artros,

synovialcysta

Systemorgan-

klass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Njurar och

urinvägar

Nokturi,

dysuri

Urinträngning,

polyuri, pyuri,

urintvekan

Reproduktionsorg

an och bröstkörtel

Erektil dysfunktion

Benign prostatahyperplasi,

bröstsjukdom,

bröstsmärta

Allmänna symtom

och/eller symtom

administreringsstä

llet

Trötthet,

asteni,

gångstörning,

perifert ödem,

smärta,

värmekänsla

Minskad

läkemedelseffekt,

läkemedelsintolerans,

köldkänsla,

allmän olustkänsla,

pyrexi,

torrhet

Undersökningar

Viktminskning,

viktökning,

ökat kreatinkinas i blodet,

ökade triglycerider i

blodet,

ökat blodglukos,

ökat blodurea,

ökat alkaliskt fosfatas i

blodet,

ökat bikarbonat i blodet,

ökat kreatinin i blodet,

förlängd QT-tid i EKG,

onormalt

leverfunktionstest,

onormal urinanalys,

ökat blodtryck,

minskat blodtryck,

onormalt diagnostiskt

oftalmologiskt test

Minskat kalcium i blodet,

minskat kalium i blodet,

minskat kolesterol i

blodet,

minskad

kroppstemperatur,

blåsljud i hjärtat,

onormalt belastningstest

av hjärtat,

minskad hematokrit,

minskat hemoglobin,

minskad internationell

normaliserad kvot

(International Normalized

Ratio, INR),

minskat lymfocytantal,

minskat trombocytantal,

ökat VLD-lipoprotein

Fall

Skador och

förgiftningar och

behandlingskompl

ikationer

Fotfraktur

Kontusion,

fettemboli,

skallskada,

munskada,

skelettskada

Sociala

förhållanden

Spelberoende

Beskrivning av utvalda biverkningar

Dyskinesi förekom tidigt i behandlingen, klassades som ”allvarlig”, ledde till avbrott hos mycket få

patienter (cirka 1,5 %), och krävde inte någon dosminskning hos någon patient.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Hos en patient som misstänkts ha konsumerat mer än den dagliga förskrivna dosen på 100 mg under

en månad, rapporterades symtom på förvirring, sömnighet, glömska och pupillvidgning. Dessa

symtom upphörde efter utsättning av läkemedlet, utan sequelae.

Det förväntade mönstret av händelser eller symtom efter avsiktlig eller oavsiktlig överdosering med

safinamid skulle vara de som är relaterade till läkemedlets farmakodynamiska profil:

MAO-B-hämning med aktivitetsberoende hämning av Na

-kanaler. Symtomen på en onormalt stor

MAO-B-hämning (förhöjning av dopaminnivån) kan inkludera hypertoni, ortostatisk hypotoni,

hallucinationer, agitation, illamående, kräkning och dyskinesi.

Det finns inget känt motgift mot safinamid eller någon specifik behandling för

safinamid-överdosering. Om en överdosering inträffar ska behandlingen med safinamid avbrytas och

stödbehandling administreras enligt kliniska indikationer.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid parkinsonism, monoaminoxidas-B hämmare, ATC-kod:

N04BD03.

Verkningsmekanism

Safinamid verkar genom både dopaminerga och icke-dopaminerga verkningsmekanismer. Safinamid

är en ytterst selektiv och reversibel MAO-B-hämmare som orsakar en ökning av extracellulära nivåer

av dopamin i striatum. Safinamid är förknippat med tillståndsberoende hämning av spänningsstyrda

natriumkanaler (Na

) och modulering av den stimulerade glutamatfrisättningen. Det har inte fastställts

i vilken utsträckning de icke-dopaminerga mekanismerna bidrar till den totala effekten.

Farmakodynamisk effekt

Populations-farmakokinetiska (PK) modeller som utvecklats utifrån studier av patienter med

Parkinsons sjukdom tyder på att de farmakokinetiska och farmakodynamiska effekterna av safinamid

inte var beroende av ålder, kön, vikt, njurfunktion och exponering för levodopa, vilket tyder på att

dosjusteringar inte kommer att krävas baserat på dessa variabler.

Poolade analyser av biverkningsdata från placebokontrollerade studier av patienter med Parkinsons

sjukdom tyder på att samtidig administrering av safinamid tillsammans med en bred kategori av

vanligen använda läkemedel i denna patientpopulation (blodtryckssänkande, betablockerande,

kolesterolsänkande, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, protonpumphämmare,

antidepressiva läkemedel, etc.) inte var förknippat med någon ökad risk för biverkningar. Studierna

stratifierades inte för samtidiga läkemedel, och inga randomiserade interaktionsstudier gjordes för

dessa läkemedel.

Klinisk effekt

Studier hos patienter med Parkinsons sjukdom i mellan till sent stadium

Safinamids effekt som tilläggsbehandling av patienter med Parkinsons sjukdom i mellan till sent

stadium med motoriska fluktuationer som vid tillfället fick L-dopa enbart eller i kombination med

andra läkemedel för Parkinsons sjukdom utvärderades i två dubbelblinda, placebokontrollerade

studier: Studie SETTLE (Studie 27919; 50-100 mg/dag; 24 veckor) och Studie 016/018 (50 och

100 mg/dag; 2 års dubbelblind, placebokontrollerad studie).

Den primära effektparametern var ändringen från baslinje till slutpunkt i “on tid utan besvärande

dyskinesi”.

De sekundära effektparametrarna inkluderade off tid, UPDRS II och III (Unified Parkinson’s Disease

Rating Scale [sammanslagen bedömningsskala för Parkinsons sjukdom]– avsnitt II och III), samt CGI-

C (Clinical Global Impression of Change [kliniskt övergripande intryck av förändring]).

Både SETTLE- och 016/018-studierna visade på safinamids signifikanta överlägsenhet jämfört med

placebo vid måldoserna 50 och 100 mg/dag för de primära samt valda sekundära effektvariablerna,

sammandrag i tabellen nedan. Effekten på on tid förblev den samma vid slutet av den 24-månaders

dubbelblinda behandlingsperioden för båda safinamiddoserna i jämförelse med placebo.

Studie

016

(24 veckor)

016/018

(2 år)

27919 (SETTLE)

(24 veckor)

Safinamid

Safinamid

Safinam

id

Dos (mg/dag) (a)

Placebo

50

100

Placebo

50

100

Placebo

50-100

(d)

Randomiserad

ålder (år) (b)

59,4

(9,5)

60,1

(9,7)

60,1

(9,2)

59,4

(9,5)

60,1

(9,7)

60,1

(9,2)

62,1

(9,0)

61,7

(9,0)

Parkinsons

sjukdoms duration

(år) (b)

8,4 (3,8)

(3,9)

(3,8)

8,4 (3,8)

(3,9)

(3,8)

9,0 (4,9)

8,9 (4,4)

“On-tid” utan besvärande dyskinesi (h) (c)

Baslinje (b)

9,3 (2,2)

(2,2)

(2,5)

9,3 (2,2)

(2,2)

(2,5)

9,1 (2,5)

9,3 (2,4)

Ändring LSM (SE)

0,5 (0,2)

(0,2)

(0,2)

0,8 (0,2)

(0,2)

(0,2)

0,6 (0,1)

1,4 (0,1)

LS skillnad vs

placebo

95 % CI

[0,1,

0,9]

[0,3,

1,0]

[0,1,

1,0]

[0,2,

1,1]

[0,6, 1,2]

p-värde

0,005

0,000

0,011

0,00

<0,0001

”Off-tid” (h) (c)

Baslinje (b)

5,3 (2,1)

(2,0)

(2,2)

5,3 (2,1)

(2,2)

(2,1)

5,4 (2,0)

5,3 (2,0)

Ändring LSM (SE)

-0,8

(0,20)

-1,4

(0,20)

-1,5

(0,20)

-1,0

(0,20)

-1,5

(0,19

-1,6

(0,1

-0,5

(0,10)

-1,5

(0,10)

LS skillnad vs

placebo

-0,6

-0,7

-0,5

-0,6

-1,0

95 % CI

[-0,9,

[-1,0,

[-0,8,

[-1,3,

Studie

016

(24 veckor)

016/018

(2 år)

27919 (SETTLE)

(24 veckor)

Dos (mg/dag) (a)

Placebo

Safinamid

Placebo

Safinamid

Placebo

Safinam

id

50

100

50

100

50-100

(d)

-0,3]

-0,4]

-0,2]

0,9,

-0,3]

-0,7]

p-värde

0,000

<0,00

0,002

0,00

<0,0001

UPDRS III (c)

Baslinje (b)

28,6

(12,0)

27,3

(12,8)

28,4

(13,5)

28,6

(12,0)

27,3

(12,8

28,4

(13,

23,0

(12,8)

22,3

(11,8)

Ändring LSM (SE)

-4,5

(0,83)

-6,1

(0,82)

-6,8

(0,82)

-4,4

(0,85)

-5,6

(0,84

-6,5

(0,8

-2,6

(0,34)

-3,5

(0,34)

LS skillnad vs

placebo

-1,6

-2,3

-1,2

-2,1

-0,9

95 % CI

[-3,0,

-0,2]

[-3,7,

-0,9]

[-2,6,

0,2]

3,5,

-0,6]

[-1,8,

0,0]

p-värde

0,020

0,001

0,093

0,00

0,0514

UPDRS II (c)

Baslinje (b)

12,2

(5,9)

11,8

(5,7)

12,1

(5,9)

12,2

(5,9)

11,8

(5,7)

12,1

(5,9)

10,4

(6,3)

10,0

(5,6)

Ändring LSM (SE)

-1,2 (0,4)

-1,9

(0,4)

-2,3

(0,4)

-1,4

(0,3)

-2,0

(0,3)

-2,5

(0,3)

-0,8

(0,2)

-1,2

(0,2)

LS skillnad vs

placebo

-0,7

-1,1

-0,6

-1,1

-0,4

95 % CI

[-1,3,

-0,0]

[-1,7,

-0,5]

[-1,3,

0,0]

1,8,

-0,4]

[-0,9,

0,0]

p-värde

0,036

0,000

0,067

0,00

0,0564

Svararanalyser (post-hoc) (e) n(%)

”On-tid” ökning ≥60

minuter

(43,9)

(54,8)

(56,0)

(47,2)

(57,6

(54,2)

(42,5)

(56,3)

p-värde

0,023

0,012

0,030

0,148

0,0013

≥60 minuters ökning

“On-tid” och

minskning av “Off-

tid” och ≥ 30 %

förbättring UPDRS

32 (15,1)

(24,0)

(25,9)

(13,2)

(19,8

(19,4)

(8,8)

49 (18,1)

p-värde

0,021

0,006

0,067

0,082

0,0017

CGI-C: patienter

som var

42 (19,8)

(33,2)

(36,1)

(21,7)

(28,6

(29,6)

(9,5)

66 (24,4)

Studie

016

(24 veckor)

016/018

(2 år)

27919 (SETTLE)

(24 veckor)

Dos (mg/dag) (a)

Placebo

Safinamid

Placebo

Safinamid

Placebo

Safinam

id

50

100

50

100

50-100

(d)

mycket/väldigt

mycket bättre

p-värde (f)

0,001

0,000

0,096

0,057

<0,0001

(a) Daglig måldos, (b) Genomsnitt (SD), (c) analyspopulation (mITT); MMRM-modell för ändring

från baslinje till slutpunkt inkluderar behandling, region och besök som fasta effekter samt

baslinjevärde kovariat; (d) måldos 100 mg/dag, (e) analyspopulation (mITT); data presenteras som

antal (procentandel) patienter i varje grupp som uppfyller svarardefinitionen; (f) chi-

tvåfördelningstest med oddsfördelningen för behandlingsgrupperna jämfört med placebo och

användning av en logistisk regressionsmodell, med fasta effekter för behandling och land.

SE Standardfel, SD Standarddeviation, LSM minsta kvadratgenomsnitt, LS skillnad. minsta

kvadratskillnad vs placebo

mITT population: Studie 016/018 - placebo (n = 212), safinamid 50 mg/dag (n = 217) och

100 mg/dag (n = 216) och SETTLE - placebo (n = 270), safinamid 50-100 mg/dag (n = 273).

Pediatrisk population

De farmakodynamiska effekterna av safinamid har inte undersökts för barn och ungdomar.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Safinamid har snabb absorption efter enstaka och multipel oral dosering, varvid T

nås i

tidsintervallet 1,8–2,8 h efter dosering under fastande förhållanden. Den absoluta biotillgängligheten

är hög (95 %), vilket visar att safinamid är nästan helt absorberad efter oral administrering och

first-pass-metabolism är försumbar. Den höga absorptionen klassificerar safinamid som en substans

med hög permeabilitet.

Distribution

Distributionsvolymen (V

) är cirka 165 l, vilket är 2,5 gånger av kroppsvolymen och tyder på extensiv

extravaskulär distribution av safinamid. Total clearance fastställdes till 4,6 l/h, vilket klassificerar

safinamid som en substans med låg clearance.

Safinamids plasmaproteinbindning är 88-90 %.

Metabolism

Hos människor elimineras safinamid nästan uteslutande via metabolism (urinutsöndringen av

oförändrat safinamid var <10 %) som huvudsakligen sker genom högkapacitetsamidaser som inte ännu

har karakteriserats. In vitro-experiment visade att hämning av amidaser i humana hepatocyter ledde till

fullständig suppression av NW-1153-formationen. Amidaser i blod, plasma, serum, simulerad

magvätska och simulerad tarmvätska samt human t karboxylesteras hCE-1 och hCE-2 ligger inte

bakom metaboliseringen av safinamid till NW-1153. Amidasen FAAH kunde dock bara katalysera

bildningen av NW-1153 i låga tal. Det är därför sannolikt andra amidaser som är inblandade i

ombildningen till NW-1153. Safinamids metabolism är inte beroende av enzymer baserade på

cytokrom P450 (CYP).

Clearance av metabolitstrukturer avslöjade tre metabola vägar för safinamid. Den huvudsakliga vägen

inbegriper hydrolytisk oxidering av amid-delen som leder till den primära

metaboliten”safinamid-syra” (NW-1153). En annan väg inbegriper oxidativ klyvning av det

eterbindningsformande ”O-debensylerat safinamid” (NW-1199). Slutligen bildas den ”N-dealkylerade

syran” (NW-1689) genom oxidativ klyvning av aminbindningen av antingen safinamid (minor) eller

den primära safinamid-syrametaboliten (NW-1153) (major). Den ”N-dealkylerade syran” (NW-1689)

genomgår konjugation med glukuronsyra och producerar dess acylglukuronid. Ingen av dessa

metaboliter är farmakologiskt aktiv.

Safinamid verkar inte signifikant inducera eller hämma enzymer i kliniskt relevanta systemiska

koncentrationer. In vitro-metabolismstudier har visat att det inte finns någon meningsfull induktion

eller hämning av enzymer baserade på cytokrom P450, CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och

3A3/5 i koncentrationer som är relevanta (C

av fritt safinamid 0,4 µM vid 100 mg/dag) hos

människor. Särskilda läkemedelsinteraktionsstudier utförda med ketokonazol, L-dopa och CYP1A2-

och CYP3A4-substrat (koffein och midazolam), visade inga kliniskt signifikanta effekter på

farmakokinetiken hos safinamid, eller L-dopa, kaffein och midazolam.

En massbalansstudie visade att plasma-AUC

0-24h

för det oförändrade

C-safinamid stod för ungefär

30 % av det totala radioaktivitets-AUC

0-24h

, vilket tyder på en extensiv metabolism.

Transportörer

Preliminära in vitro-studier har visat att safinamid inte är ett substrat för transportörerna P-gp, BCRP,

OAT1B1, OAT1B3, OATP1A2 eller OAT2P1. Metaboliten NW-1153 är inte ett substrat för OCT2,

eller OAT1, men den är ett substrat för OAT3. Denna interaktion har en potential för att minska

clearance för NW-1153 och öka dess exponering. Den systemiska exponeringen för NW-1153 är dock

låg (1/10 av modersubstansen safinamid), och eftersom den metaboliseras till sekundära och tertiära

metaboliter saknar den sannolikt all klinisk relevans.

Safinamid hämmar tillfälligt BCRP i tunntarmen (se avsnitt 4.5). Vid koncentrationer på 50µM

hämmade safinamid OATP1A2 och OATP2P1. De relevanta plasmakoncentrationerna av safinamid

är väsentligt lägre, så en kliniskt relevant interaktion med samtidigt administrerade substrat av dessa

transportörer är därför osannolik. NW-1153 är inte en hämmare av OCT2, MATE1, eller MATE2-K i

koncentrationer på upp till 5µM.

Linjäritet/icke-linjäritet

Farmakokinetiken för safinamid är linjär efter enstaka och upprepade doser och den är tidsoberoende.

Eliminering

Safinamid genomgår nästan fullständig metabol transformation (<10 % av den administrerade dosen

fanns vara oförändrad i urin). Substansrelaterad radioaktivitet utsöndrades till största delen i urin

(76 %) och endast i låg utsträckning i fekalier (1,5 %) efter 192 timmar. Den slutliga

elimineringshalveringstiden för total radioaktivitet var cirka 80h.

Safinamids elimineringshalveringstid är 20-30 timmar. Steady- state uppnås inom en vecka.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Safinamid-exponering hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion ökade marginellt (30 % i AUC),

medan exponeringen hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion ökade med cirka 80 % (se

avsnitt 4.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Måttlig eller allvarlig nedsättning av njurfunktionen förändrade inte exponeringen för safinamid

jämfört med friska patienter (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Näthinneförtvining observerades hos råttor efter upprepad dosering med safinamid, vilket ledde till

systemisk exponering som var lägre än den förväntade systemiska exponeringen hos patienter som

gavs den maximala terapeutiska dosen. Ingen näthinneförtvining observerades hos apor, trots högre

systemisk exponering än hos råttor eller hos patienter vid den maximala dosen hos människa.

Långtidsstudier av djur har visat konvulsioner (1,6 till 12,8 gånger den kliniska exponeringen hos

människa, baserat på plasma-AUC). Leverförstoring och fettförändringar har endast observerats i lever

hos gnagare vid exponeringar liknande människor. Fosfolipidos observerades huvudsakligen i

lungorna hos gnagare (vid exponeringar liknande människor) och hos apor (i exponeringar som var 12

gånger större än hos människor).

Safinamid uppvisade ingen genotoxisk potential i in vivo- och i flera in vitro-system som använde

bakterier eller däggdjursceller.

Resultaten från karcinogenicitetsstudier av möss och råttor visade inga evidens för tumörbildande

potential relaterad till safinamid vid systemiska exponeringar upp till mellan 2,3 respektive 4,0 gånger

den förväntade systemiska exponeringen hos patienter som ges maximal terapeutisk dos.

Fertilitetsstudier av honråttor visade minskat antal implantationer och gulkroppar vid exponering

överskridande 3 gånger den förväntade exponeringen hos människa. Hanråttor visade lindrigt onormal

morfologi och minskad hastighet hos sädesceller vid exponeringar över 1,4 gånger den förväntade

exponeringen hos människa. Fertiliteten hos hanråttor påverkades inte.

I studier av embryo- och fosterutveckling hos råttor och kaniner inducerades missbildningar vid

safinamidexponeringar som var 2 respektive 3 gånger högre än den förväntade exponeringen hos

människa. Kombinationen av safinamid med levodopa/karbidopa ledde till tilläggseffekter i studierna

av embryo- och fosterutveckling, med en högre incidens av skelettmissbildningar hos foster än vad

som observerats med endera behandlingen enbart.

I en studie av pre- och postnatal utveckling hos råttor observerades ungdödlighet, frånvaro av mjölk i

magen och neonatal levertoxicitet vid dosnivåer liknande den förväntade kliniska exponeringen.

Toxiska effekter på levern och åtföljande symtom som gul-/orangefärgning av skinn och skalle på

djurungar som exponeras för safinamid under digivning medieras huvudsakligen via exponering in

utero, medan direkt exponering via modersmjölken hade en endast lindrig påverkan.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettens kärna

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon typ A

Magnesiumstearat

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Filmdragering

Hypromellos

Makrogol 6000

Titandioxid (E171)

Järnoxid röd (E172)

Kaliumaluminiumsilikat (E555)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC/Aluminiumblister i förpackning om 14, 28, 30, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI) - Italien

tfn: +39 02 665241

fax: +39 02 66501492

e-post: info.zambonspa@zambongroup.com

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Xadago 50 mg filmdragerade tabletter.

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

Xadago 100 mg filmdragerade tabletter.

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 24 februari 2015

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/181370/2015

EMEA/H/C/002396

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Xadago

safinamid

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Xadago. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Xadago ska användas.

Praktisk information om hur Xadago ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Xadago och vad används det för?

Xadago används för att behandla Parkinsons sjukdom, en fortskridande hjärnsjukdom som orsakar

skakningar, långsamma rörelser och muskelstelhet. Det används som tillägg till levodopa (ett

läkemedel som är vanligt vid behandling av Parkinsons sjukdom) antingen ensamt eller i kombination

med andra läkemedel för Parkinsons sjukdom, hos patienter med Parkinsons sjukdom i mellanstadium

till sent stadium som har ”motoriska fluktuationer”. Dessa fluktuationer sker när effekten av levodopa

minskar och patienten plötsligt växlar från att ha ”on-perioder” där de kan röra sig och ”off-perioder”

där de har svårigheter att röra på sig.

Xadago innehåller den aktiva substansen safinamid.

Hur används Xadago?

Xadago finns som tabletter (50 och 100 mg) och är receptbelagt. Behandlingen bör inledas med en dos

om 50 mg per dag och läkaren kan öka dosen upp till 100 mg per dag baserat på patientens behov.

Mer information finns i bipacksedeln.

Xadago

EMA/181370/2015

Page 2/3

Hur verkar Xadago?

Hos patienter med Parkinsons sjukdom börjar vissa dopaminproducerande celler i hjärnan att dö, och

eftersom dopamin bidrar till rörelsekontrollen så försämras patientens rörelser med tiden.

Den aktiva substansen i Xadago, safinamid, är en ”monoaminoxidas B (MAO-B) hämmare”. Den

blockerar enzymet monoaminoxidas typ B (som bryter ner dopamin), och hjälper därigenom till att

återställa halterna av dopamin i hjärnan och på så vis förbättra patientens symtom.

Vilken nytta med Xadago har visats i studierna?

Xadago har, som tilläggsbehandling till levodopa med eller utan andra läkemedel mot Parkinsons

sjukdom, jämförts med placebo (en overksam behandling) i två huvudstudier på 1 218 patienter med

Parkinsons sjukdom i sent stadium som upplevde fluktuationer. I båda studierna förlängde 6 månaders

behandling med Xadagoden den tid under dagen då patienterna hade ”on- perioder” och kunde röra sig

med 30-60 minuter när det jämfördes med placebo. En annan studie visade att denna effekt kvarstod i

24 månader.

Xadago undersöktes även som tillägg till behandling i 2 studier på patienter med tidigt skede av

Parkinsons sjukdom utan fluktuationer, men dessa studier visade inte på en tydlig fördel och företaget

gick inte vidare med denna användning som del av ansökan.

Vilka är riskerna med Xadago?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Xadago (kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer) är

insomnia (sömnproblem), dyskinesi (svårighet att kontrollera rörelser), sömnighet, yrsel, huvudvärk,

försämring av befintlig Parkinsons sjukdom, katarakt (grumling av linsen), ortostatisk hypotoni (sänkt

blodtryck vid stående), illamående och fall. En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Xadago finns i bipacksedeln.

Xadago får inte ges till patienter med allvarlig leversjukdom, till patienter som behandlas med petidin

eller andra MAO-hämmande läkemedel eller till patienter med vissa ögonsjukdomar. En fullständig

förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Xadago?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Xadago är större än riskerna och

rekommenderade att Hexacima skulle godkännas för försäljning i EU. CHMP fann att Xadagos effekt på

den dagliga tid som patienterna levde utan motoriska symtom var kliniskt relevant, också med hänsyn

till det svar som rapporterats i litteraturen för andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Denna effekt

upprätthölls även på lång sikt. Vad gäller säkerheten ansågs den totalt sett vara godtagbar.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Xadago?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Xadago används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Xadago. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Xadago

EMA/181370/2015

Page 3/3

Mer information om Xadago

Den 24 februari 2015 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Xadago

som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Xadago finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 02-2015.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen