Voxra 300 mg Tablett med modifierad frisättning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-06-2021

Aktiva substanser:
bupropionhydroklorid
Tillgänglig från:
Paranova Läkemedel AB
ATC-kod:
N06AX12
INN (International namn):
Bupropion hydrochloride
Dos:
300 mg
Läkemedelsform:
Tablett med modifierad frisättning
Sammansättning:
propylenglykol Hjälpämne; bupropionhydroklorid 300 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55427
Tillstånd datum:
2017-05-24

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

VOXRA 150 mg tablett med modifierad frisättning

VOXRA 300 mg tablett med modifierad frisättning

bupropionhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Voxra är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Voxra

Hur du använder Voxra

Eventuella biverkningar

Hur Voxra ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Voxra är och vad det används för

Voxra är ett läkemedel som ordinerats av din läkare för att behandla din depression. Det anses ha en

inverkan på kemiska substanser i hjärnan som kallas noradrenalin och dopamin.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Voxra

Använd inte Voxra

om du är allergisk

mot bupropion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du använder något annat läkemedel som innehåller bupropion

om du har fått diagnosen epilepsi eller tidigare haft krampanfall

om du har eller har haft ätstörningar

(t ex bulimi eller anorexi)

om du har en hjärntumör

om du har ett alkoholmissbruk som du nyligen avbrutit eller planerar att avbryta

om du har en svår leversjukdom

om du nyligen avslutat användning av lugnande läkemedel

eller ska avsluta dem under tiden

du använder Voxra

om du behandlas med eller har behandlats med läkemedel mot depression

som kallas

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) under de senaste 14 dagarna.

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med din läkare omgående utan att ta Voxra.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Voxra.

Barn och ungdomar

Voxra rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år.

Det finns en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende när barn under 18 år behandlas

med antidepressiva läkemedel.

Vuxna

Innan du börjar använda Voxra behöver din läkare känna till:

om du regelbundet dricker mycket alkohol

om du har diabetes

och behandlas med insulin eller tabletter

om du har eller har haft en allvarlig skallskada

Voxra har visats orsaka krampanfall hos ungefär 1 på 1000 personer. Risken för denna biverkning är

större hos personer i ovannämnda grupper. Om du får ett krampanfall under behandlingen ska du sluta

ta Voxra och kontakta din läkare.

om du har bipolär sjukdom

(extrema humörsvängningar) kan Voxra framkalla en episod av

sjukdomen.

om du tar andra läkemedel för depression

så kan dessa läkemedel tillsammans med Voxra

leda till serotonergt syndrom, vilket är ett potentiellt livshotande tillstånd (se ”Andra läkemedel

och Voxra” i detta avsnitt).

om du har lever- eller njursjukdom

är risken ökad att du får biverkningar.

Om något av ovanstående gäller dig,

tala med din läkare igen innan du börjar använda Voxra.

Läkaren kan behöva vara extra uppmärksam på din behandling, eller rekommendera någon annan

behandling.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom

kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression eftersom det tar tid innan läkemedel

av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk

sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar

och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus

om du har tankar på att skada dig själv

eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän

att du är deprimerad. Be dem gärna

läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må

sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Andra läkemedel och Voxra

Om du använder eller har använt andra antidepressiva läkemedel som kallas

monoaminoxidashämmare

(MAO-hämmare) under de senaste 14 dagarna,

tala om det för din

läkare utan att ta Voxra

(se även ”Använd inte Voxra”

i avsnitt 2).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas

använda andra läkemedel

, naturmedel eller vitaminer eller andra receptfria produkter. Läkaren kan

komma att ändra din dosering av Voxra eller föreslå en ändring av dina övriga mediciner.

Vissa läkemedel går inte ihop med Voxra

. Några av dem kan öka risken för krampanfall medan

andra kan öka risken för andra biverkningar. Nedan räknas några exempel upp på detta, men det är inte

någon fullständig lista.

Risken för krampanfall är ökad:

om du använder andra läkemedel mot depression eller andra psykiska sjukdomar

om du använder teofyllin

för astma eller lungsjukdom

om du använder tramadol

, ett kraftigt smärtstillande läkemedel

om du använt lugnande läkemedel

, eller om du ska sluta använda dem under tiden som du

använder Voxra (se även ”Använd inte Voxra”

under avsnitt 2)

om du använder läkemedel mot malaria

(såsom mefloquin eller klorokin)

om du använder centralstimulerande eller andra aptit- och viktreglerande läkemedel

om du använder steroider, i tablettform eller som injektion

om du använder antibiotika som tillhör gruppen kinoloner

om du använder vissa antihistaminer som kan orsaka sömnighet

om du använder läkemedel mot diabetes.

Om något av detta gäller dig

ska du tala med din läkare omgående, innan du använder Voxra.

Läkaren kommer att bedöma fördelarna gentemot riskerna för dig att använda Voxra.

Risken för andra biverkningar är ökad:

om du använder andra läkemedel mot depression

(t.ex. amitriptylin, fluoxetin, paroxetin,

citalopram, escitalopram, venlafaxin, dosulepin, desipramin eller imipramin) eller mot andra

psykiska sjukdomar (såsom klozapin, risperidon, tioridazin eller olanzapin). Voxra kan påverka

eller påverkas av vissa läkemedel som används vid behandling av depression, och du kan

uppleva förändringar av mentalt tillstånd (t.ex. upprördhet, hallucinationer, koma), och andra

biverkningar som kroppstemperatur över 38 °C, ökad hjärfrekvens, instabilt blodtryck och

överaktiva reflexer, muskelstelhet, avsaknad av koordination och/eller symtom från

mag-tarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré).

om du använder läkemedel mot Parkinsons sjukdom

(levodopa, amantadin eller orfenadrin)

om du använder läkemedel som påverkar kroppens nedbrytning av Voxra

(karbamazepin,

fenytoin eller valproat)

om du använder läkemedel som används för att behandla cancer

(såsom cyklofosfamid,

ifosfamid)

om du använder tiklopidin eller klopidogrel som främst används för att förebygga stroke

om du använder vissa betablockerare

(såsom metoprolol)

om du använder läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm

(propafenon eller flekainid)

om du använder nikotinplåster för rökavvänjning.

Om något av detta gäller dig

ska du tala med din läkare omgående, innan du använder Voxra.

Voxra kan ha mindre effekt:

om du tar ritonavir eller efavirenz, läkemedel för att behandla hiv-infektion.

Om detta gäller dig,

tala om det för din läkare. Din läkare kommer att kontrollera hur pass bra effekt

Voxra har för dig. Det kan vara nödvändigt att öka din dos eller byta till en annan behandling för din

depression.

Öka inte

din dos av Voxra utan att fråga din läkare eftersom det kan leda till ökad risk för

biverkningar, inklusive krampanfall.

Voxra kan minska effekten av andra läkemedel:

om du använder tamoxifen för behandling av bröstcancer.

Om detta gäller dig

, tala med läkare. Det kan bli nödvändigt att byta till en annan behandling för din

depression.

om du använder digoxin för hjärtat.

Om detta gäller dig

, tala med läkare. Läkaren kan överväga att ändra dosen av digoxin.

Voxra med alkohol

Alkohol kan påverka hur Voxra verkar i kroppen och samtidig användning kan i sällsynta fall påverka

dina nerver eller ditt mentala hälsotillstånd. Vissa människor upplever en ökad känslighet för alkohol

när de tar Voxra. Läkaren kan råda dig att inte dricka alkohol (öl, vin eller starksprit) eller försöka

dricka mycket sparsamt medan du använder Voxra. Men om du för närvarande har en hög

alkoholkonsumtion ska du inte abrupt sluta dricka, eftersom du kan riskera att få ett krampanfall.

Tala med din läkare om dina dryckesvanor

innan du börjar använda Voxra.

Effekter på urintester

Voxra kan påverka vissa urintester som används för att påvisa andra droger. Om du behöver göra ett

urintest tala om för din läkare eller sjukhus att du tar Voxra.

Graviditet och amning

Använd inte Voxra om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn såvida

inte din läkare har rekommenderat det. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta

läkemedel. Vissa, men inte alla, studier har rapporterat en ökad risk för fosterskador, särskilt hjärtfel,

hos barn vars mödrar tog Voxra. Det är inte känt om dessa beror på användningen av Voxra.

Innehållsämnena i Voxra kan passera över i bröstmjölk. Du bör rådfråga läkare eller apotekspersonal

innan du tar Voxra.

Körförmåga och användning av maskiner

Om Voxra gör dig yr eller virrig, ska du inte köra bil eller hantera några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Voxra

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Det som anges

nedan är normala doseringar medan läkarens ordination är personlig för dig. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Det kan ta en tid innan du känner förbättring

. Det tar tid, ibland veckor eller månader, innan

läkemedlet når full effekt. När du börjar känna dig bättre kan läkaren råda dig att fortsätta med Voxra

för att förhindra återfall av depressionen.

Hur mycket som ska tas

Den vanliga rekommenderade dosen är

en

150 mg tablett per dag.

Läkaren kan öka din dos till 300 mg per dag

om din depression inte förbättras efter flera veckor.

Ta din dos av Voxra på morgonen. Ta inte Voxra mer än en gång per dygn.

Tabletten är täckt med ett skal som sakta frigör läkemedlet inuti din kropp. Du kan märka något i din

avföring som ser ut som en tablett. Detta är det tomma skalet som har passerat din kropp.

Svälj dina tabletter hela.

Tabletterna ska inte tuggas, krossas eller delas – om du gör det finns det en

risk för överdosering eftersom läkemedlet kommer ut i din kropp för snabbt. Det kan leda till en ökad

risk för biverkningar, inklusive krampanfall.

En del personer behåller doseringen 150 mg per dag

under hela behandlingstiden. Din läkare kan

ha ordinerat denna dosering om du har lever- eller njurproblem.

Hur länge det ska tas

Endast du tillsammans med din läkare kan bestämma hur länge du bör ta Voxra.

Det kan ta

veckor eller månader av behandling innan du märker någon förbättring. Diskutera regelbundet dina

symtom med din läkare för att bestämma hur länge du bör ta läkemedlet. När du börjar känna dig

bättre kan läkaren råda dig att fortsätta använda Voxra för att förhindra återfall av depressionen.

Om du har tagit för stor mängd av Voxra

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du tar för många tabletter är risken ökad för krampanfall.

Vänta inte,

utan kontakta läkare för

rådgivning eller uppsök omgående närmaste sjukhus.

Om du har glömt att ta Voxra

Om du har missat en dos, vänta till nästa doseringstillfälle och ta nästa dos som vanligt.

Ta inte

dubbel dos

för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Voxra

Sluta

inte

med Voxra eller reducera dosen utan att först ha diskuterat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Krampanfall

Ungefär 1 på 1 000 som behandlas med Voxra riskerar att få ett krampanfall. Risken för detta är högre

om du tar för mycket, om du använder vissa läkemedel eller om du har en större benägenhet för

krampanfall än normalt. Diskutera med din läkare om detta oroar dig.

Om du får ett krampanfall

, tala om detta för din läkare när du har återhämtat dig.

Ta inte fler

tabletter

Allergiska reaktioner

Vissa människor kan få allergiska reaktioner av Voxra. Symtomen innefattar:

hudrodnad eller utslag som nässelutslag, blåsor eller kliande svullnader. Vissa typer av hudutslag

kan kräva sjukhusvård, speciellt om du även har irritation i munnen eller ögonen.

onormal andning med väsande eller pipande ljud eller andningssvårigheter

svullnad i ögonlock, läppar eller tunga

muskel- eller ledsmärta

kollaps eller tillfällig medvetslöshet (blackout).

Om du har något tecken på en allergisk reaktion

, kontakta genast läkare.

Ta inte fler tabletter

Allergiska reaktioner kan pågå under lång tid

. Om din läkare har ordinerat något medel mot dina

allergiska symtom, var noga med att fullfölja hela kuren.

Lupus-hudutslag eller förvärrade lupus-symtom

Ingen känd frekvens – kan inte beräknas från tillgängliga data hos personer som tar Voxra. Lupus är

en sjukdom i immunsystemet som påverkar huden och andra organ.

Om du upplever lupus-skov, hudutslag eller lesioner (i synnerhet på områden som exponerats

för solljus) medan du tar Voxra, ska du genast kontakta läkare, eftersom det kan vara

nödvändigt att sätta ut behandlingen.

Övriga biverkningar

Mycket vanliga

som kan förekomma hos fler än 1 på 10 personer:

sömnsvårigheter. Var noga med att ta Voxra på morgonen.

huvudvärk

muntorrhet

illamående, kräkningar.

Vanliga biverkningar

som kan förekomma hos upp till 1 på 10 personer:

feber, yrsel, klåda, svettning och hudutslag (som ibland beror på en allergisk reaktion)

skakighet, tremor, kraftlöshet, trötthet, bröstsmärta

ångest eller oro

buksmärta eller andra magbesvär (förstoppning), smakförändringar, aptitlöshet (anorexi)

blodtrycksförhöjning, ibland allvarlig, rodnad

öronsus, synstörning.

Mindre vanliga biverkningar

som kan förekomma hos upp till 1 på 100 personer:

depression (se även avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med Voxra” under ”Om du börjar må sämre och

har tankar på att skada dig själv”)

förvirring

koncentrationssvårighet

ökad hjärtfrekvens

viktförlust.

Sällsynta biverkningar

som kan förekomma hos upp till 1 på 1 000 personer:

krampanfall.

Mycket sällsynta biverkningar

som kan förekomma hos upp till 1 på 10 000 personer:

palpitationer (hjärtklappning), svimning

ryckningar, muskelstelhet, okontrollerade muskelrörelser, problem med gång eller koordination

rastlöshet, irritabilitet, fientlighet, aggressivitet, underliga drömmar, domningar eller stickningar,

minnesförlust

gulfärgning av hud eller ögonvitor som kan bero på förhöjda leverenzymvärden, hepatit

allvarliga allergiska reaktioner; hudutslag tillsammans med led- och muskelvärk

blodsockerrubbningar

urinering oftare eller mera sällan än normalt

urininkontinens (ofrivillig tömning av urinblåsan, urinläckage)

allvarliga utslag i munnen eller på andra delar av kroppen som kan vara livshotande

försämring av psoriasis (avgränsade, rodnande förtjockningar i huden)

känsla av att befinna sig utanför verkligheten (depersonalisation), overkliga sinnesintryck

(hallucinationer), känna eller tro saker som inte är sanna (delusioner), svår misstänksamhet

(paranoia).

Ingen känd frekvens

Andra biverkningar har förekommit hos ett fåtal personer men deras exakta frekvens är inte känd:

tankar om att skada sig själv eller begå självmord under användandet av Voxra eller kort tid efter

avslutad behandling (se avsnitt 2. ”Vad du behöver veta innan du använder Voxra”). Om du har

sådana tankar,

kontakta din läkare eller åk genast till ett sjukhus.

förlorad kontakt med verkligheten och oförmåga att tänka klart eller göra klara bedömningar

(psykos); andra symtom kan inkludera hallucinationer och/eller vanföreställningar.

minskat antal röda blodceller (anemi), minskat antal vita blodceller (leukopeni) och minskat antal

blodplättar (trombocytopeni).

minskade natriumhalter i blodet (hyponatremi).

förändringar av mentalt tillstånd (t.ex. upprördhet, hallucinationer, koma), och andra biverkningar

som kroppstemperatur över 38 °C, ökad hjärfrekvens, instabilt blodtryck och överaktiva reflexer,

muskelstelhet, avsaknad av koordination och/eller symtom från mag-tarmkanalen (t.ex.

illamående, kräkningar, diarré), kan uppkomma om du tar Voxra tillsammans med andra

läkemedel som används vid behandling av depression (t.ex. paroxetin, citalopram, escitalopram,

fluoxetin och venlafaxin).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Voxra ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt. Burken innehåller en liten förseglad

behållare innehållande kol och kiselgel som håller tabletterna torra. Förvara behållaren i burken. Svälj

den inte.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bupropionhydroklorid. En tablett innehåller 150 mg eller 300 mg

bupropionhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är: i tablettkärnan: polyvinylalkohol, glyceryldibehenat och i drageringen:

etylcellulosa, povidon K-90, makrogol 1450, metakrylsyra-etylakrylatsampolymer-dispersion,

silikondioxid, trietylcitrat.

Tryckfärg: shellackglasyr, svart järnoxid (E172) och ammoniumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Voxra 150 mg tablett är en gräddvit till blekgul rund tablett märkt ”GS 5FV 150” med svart bläck på

ena sidan och utan märkning på den andra sidan. Tabletterna är tillgängliga i vita polyetylenburkar

med 7, 30 eller 90 (3x30) tabletter.

Voxra 300 mg tablett är en gräddvit till blekgul rund tablett märkt ”GS 5YZ 300” med svart bläck på

ena sidan och utan märkning på den andra sidan. Tabletterna är tillgängliga i vita polyetylenburkar

med 7, 30 eller 90 (3x30) tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning:

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel.: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Tillverkare:

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland

eller

Glaxo Wellcome S.A. Avenida de Extremadura, 3 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spanien.

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Wellbutrin XR:

Belgien, Cypern, Grekland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal,

Slovenien, Österrike

Wellbutrin:

Italien

Elontril:

Estland, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien,

Tjeckien, Tyskland, Ungern

Wellbutrin Retard: Island, Norge

Voxra:

Finland, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-06-29

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning.

Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller bupropionhydroklorid 150 mg eller 300 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett med modifierad frisättning.

150 mg tablett: Gräddvit till blekgul rund tablett märkt ”GS 5FV 150” med svart bläck på ena sidan

och utan märkning på den andra sidan.

300 mg tablett: Gräddvit till blekgul rund tablett märkt ”GS 5YZ 300” med svart bläck på ena sidan

och utan märkning på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Voxra är indicerat för behandling av egentlig depression.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Användning hos vuxna

Den rekommenderade startdosen är 150 mg en gång per dag. En optimal dos har inte fastställts i

kliniska studier. Om ingen förbättring observeras efter 4 veckors behandling med 150 mg kan dosen

ökas till 300 mg en gång per dag. Det bör vara ett intervall om minst 24 timmar mellan två på varandra

följande doser.

Insättande effekt av bupropion har noterats 14 dagar efter påbörjad behandling. I likhet med andra

antidepressiva läkemedel kan full antidepressiv effekt inte påvisas förrän efter flera veckors

behandling.

Patienter med depression bör behandlas under en tillräckligt lång period om minst 6 månader för att

säkerställa symtomfrihet.

Sömnsvårigheter är en mycket vanlig biverkning som ofta är övergående och kan reduceras genom att

undvika tablettintag i samband med sänggående (under förutsättning att intervallet mellan doserna är

minst 24 timmar).

Byte från Wellbutrin SR tabletter

Hos patienter som byter till Voxra från bupropion depottabletter som är avsedda för dosering 2 gånger

per dygn bör dygnsdosen vara oförändrad.

Pediatrisk population

Voxra är inte indicerat för behandling av barn och ungdomar under 18 år (se

avsnitt 4.4). Säkerhet och effekt för Voxra hos patienter under 18 år har inte fastställts.

Äldre

Effekt har inte entydigt visats hos äldre. I en klinisk prövning har äldre patienter följt samma dosregim

som för vuxna (se Användning hos vuxna). Det kan inte uteslutas att vissa äldre kan vara känsligare.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Voxra ska användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4). På grund

av ökad variabilitet i farmakokinetiken hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion är den

rekommenderade dosen hos dessa patienter 150 mg en gång per dag.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Den rekommenderade dosen hos dessa patienter är 150 mg en gång per dag eftersom bupropion och

dess aktiva metabolit ackumuleras i högre grad hos dessa patienter än normalt (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Voxra tabletter ska sväljas hela. Tabletterna ska inte delas, krossas eller tuggas eftersom det kan leda

till en ökad risk för biverkningar, inklusive krampanfall.

Voxra tabletter kan intas med eller utan föda.

Utsättning av behandling

Trots att utsättningsreaktioner (mätt som spontant rapporterade händelser snarare än med

skattningsskalor) inte har observerats i kliniska prövningar med Voxra kan en nedtrappningsperiod

övervägas. Bupropion är en selektiv hämmare av det neuronala återupptaget av katekolaminer och en

reboundeffekt eller utsättningsreaktioner kan inte uteslutas.

4.3

Kontraindikationer

Voxra är kontraindicerat

hos patienter med överkänslighet mot bupropion eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1

hos patienter som använder något annat läkemedel innehållande bupropion eftersom

förekomsten av krampanfall är dosberoende och för att undvika överdosering

hos patienter med epilepsi eller tidigare (även enstaka) krampanfall i anamnesen.

hos patienter med känd tumör i centrala nervsystemet

hos patienter där plötsligt avbrytande av pågående läkemedelsbehandling (särskilt

bensodiazepiner eller bensodiazepinbesläktade läkemedel) eller av alkoholmissbruk kan

tänkas öka risken för krampanfall

hos patienter med svår levercirrhos

hos patienter som har eller tidigare har fått diagnosen bulimi eller anorexia nervosa.

Samtidig användning av Voxra och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) är kontraindicerad.

Det ska vara ett intervall på minst 14 dagar mellan utsättande av en irreversibel MAO-hämmare och

start av behandling med Voxra. För reversibla MAO-hämmare är en period på 24 timmar tillräcklig.

4.4

Varningar och försiktighet

Krampanfall

Den rekommenderade dosen av Voxra ska inte överskridas eftersom det finns en dosberoende risk för

krampanfall med bupropion. Den totala incidensen av krampanfall med bupropion tabletter med

modifierad frisättning var i kliniska prövningar, med doser upp till 450 mg/dygn, ungefär 0,1%.

Det föreligger en ökad risk för krampanfall vid användning av Voxra i närvaro av predisponerande

riskfaktorer som sänker kramptröskeln. Voxra bör därför användas med försiktighet hos patienter med

en eller flera riskfaktorer som predisponerar för en sänkt kramptröskel.

Alla patienter bör undersökas med avseende på predisponerande riskfaktorer som innefattar:

samtidig användning av läkemedel med kända kramptröskelsänkande egenskaper (t ex

antipsykotika, antidepressiva, antimalariamedel, tramadol, teofyllin, systemiska steroider,

kinoloner och sederande antihistaminer).

alkoholmissbruk (se även avsnitt 4.3)

tidigare skallskada

diabetes som behandlas med blodsockersänkande läkemedel eller insulin

användning av centralstimulerande eller aptitnedsättande medel.

Voxra ska utsättas och inte återinsättas hos patienter som får ett krampanfall under behandlingen.

Interaktioner (se avsnitt 4.5)

På grund av farmakokinetiska interaktioner kan plasmanivåer av bupropion eller dess metaboliter

förändras vilket kan leda till en ökad risk för biverkningar (t ex muntorrhet, sömnsvårigheter,

krampanfall). Av den anledningen är det viktigt att iaktta försiktighet när bupropion ges tillsammans

med läkemedel som kan inducera eller hämma metabolismen av bupropion.

Bupropion hämmar metabolism via cytokrom P450 2D6. Försiktighet bör iakttas vid samtidig

administrering av läkemedel som metaboliseras via detta enzym.

I litteraturen har det visat sig att läkemedel som hämmar CYP2D6 kan leda till minskade

koncentrationer av endoxifen som är den aktiva metaboliten av tamoxifen. Därför ska användning av

bupropion, som är en hämmare av CYP2D6, om möjligt undvikas under tamoxifenbehandling (se

avsnitt 4.5).

Neuropsykiatri

Suicid/suicidtankar eller klinisk försämring

Depression är associerat med en ökad risk för suicidtankar, självskador och suicid. Denna risk kvarstår

tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom förbättring kan utebli under de första

behandlingsveckorna, eller uppträder ännu senare, bör patienten följas noggrant till dess förbättring

sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka under de tidiga förbättringsfaserna.

Det är känt att patienter som tidigare uppvisat suicidalitet eller patienter med påtagliga suicidtankar

innan behandlingen påbörjas har en ökad risk för suicidtankar eller suicidförsök och bör observeras

noga under behandlingen.

En meta-analys baserad på placebo-kontrollerade kliniska studier av antidepressiva läkemedel hos

vuxna patienter med psykiatriska sjukdomar påvisade en ökad risk för suicidalt beteende under

behandling med antidepressiva läkemedel jämfört med placebo hos patienter yngre än 25 år.

Patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel, och speciellt sådana som har en hög risk för

suicidalt beteende, ska följas noga i de tidiga faserna av behandlingen och vid dosförändringar.

Patienter (och vårdgivare) bör uppmanas att vara observanta på tecken till klinisk försämring, suicidalt

beteende/suicidtankar eller andra beteendeförändringar och att omgående kontakta läkare om sådana

tecken uppstår.

Man bör vara medveten om att uppkomsten av vissa neuropsykiatriska symtom antingen kan vara

relaterad till underliggande sjukdomstillstånd eller till läkemedelsbehandlingen (se nedan under

Neuropsykiatriska symtom inkluderande mani och bipolär sjukdom samt avsnitt 4.8).

Byte av behandlingsregim, inklusive eventuell utsättning av läkemedlet, bör övervägas hos patienter

som uppvisar suicidala tankar eller beteende, speciellt om dessa symtom är allvarliga, uppkommer

hastigt eller om de inte förekom i patientens symtombild från början.

Neuropsykiatriska symtom inkluderande mani och bipolär sjukdom

Neuropsykiatriska symtom har rapporterats (se avsnitt 4.8). I synnerhet har psykotisk och manisk

symtomatologi observerats främst hos patienter med tidigare känd psykiatrisk sjukdom. Dessutom kan

en egentlig depressiv episod vara det initiala kännetecknet av bipolär sjukdom. Det är allmänt

vedertaget (om än ej bevisat genom kontrollerade studier) att behandling av en sådan depressiv episod

med enbart ett antidepressivt läkemedel kan öka risken för att utlösa mani/hypomani hos patienter med

riskfaktorer för bipolär sjukdom. Begränsade kliniska data vid användning av bupropion i kombination

med stämningsstabiliserande läkemedel hos patienter med anamnes på bipolär sjukdom tyder på en låg

förekomst av övergång till mani. Före påbörjad behandling med ett antidepressivt läkemedel bör

patienter undersökas i tillräcklig omfattning för att kunna avgöra om de har riskfaktorer för bipolär

sjukdom. Sådan undersökning bör innefatta detaljerad psykiatrisk anamnes, inklusive familjeanamnes

avseende suicid, bipolär sjukdom och depression.

Data från djurstudier antyder en missbrukspotential. Studier av beroenderisk hos människa, liksom

omfattande klinisk erfarenhet, visar emellertid att bupropion har låg missbrukspotential.

Klinisk erfarenhet av bupropion hos patienter som behandlas med elektrokonvulsiv terapi (ECT) är

begränsad. Försiktighet bör iakttas hos patienter som behandlas med ECT under samtidig behandling

med bupropion.

Överkänslighet

Behandling med Voxra ska avbrytas omedelbart om patienten får överkänslighetsreaktioner under

behandlingen. Behandlande läkare bör vara medvetna om att symtomen kan progrediera eller

återkomma efter att behandlingen avslutats och bör se till att symtomatisk behandling ges under

tillräckligt lång tid (minst en vecka). Typiska symtom inkluderar hudutslag, klåda, urtikaria eller

bröstsmärtor, men mer allvarliga reaktioner inkluderande angioödem, dyspné/bronkospasm,

anafylaktisk chock, erythema multiforme eller Stevens-Johnson syndrom kan förekomma. Ledsmärtor,

myalgi och feber har också rapporterats tillsammans med hudutslag och andra symtom tydande på sent

insättande överkänslighet (se avsnitt 4.8). Efter utsättande av bupropion och påbörjad behandling med

antihistamin eller kortikosteroider förbättrades symtomen hos flertalet patienter och upphörde helt

efter en tid.

Kardiovaskulära sjukdomar

Klinisk erfarenhet beträffande användning av bupropion för depressionsbehandling hos patienter med

kardiovaskulära sjukdomar är begränsad. Försiktighet ska iakttas vid användning hos dessa patienter.

Bupropion tolererades dock väl i studier av rökavvänjning hos patienter med ischemisk kardiovaskulär

sjukdom (se avsnitt 5.1).

Blodtrycket

Inga signifikanta blodtryckshöjningar har påvisats vid behandling med bupropion hos icke-

deprimerade patienter med hypertoni i stadium I. I klinisk användning har hypertension, som i vissa

fall kan vara allvarlig (se avsnitt 4.8) och kräva akut behandling, dock rapporterats hos patienter som

använder bupropion. Detta har observerats hos patienter med eller utan befintlig hypertoni.

Blodtrycket bör mätas vid början av behandlingen och följas upp regelbundet, speciellt hos patienter

med befintlig hypertoni. Om en kliniskt signifikant blodtrycksförhöjning observeras bör man överväga

att avbryta behandlingen.

Samtidig behandling av bupropion och nikotinplåster kan resultera i blodtryckshöjningar.

Speciella patientgrupper

Pediatrisk population -

Behandling med antidepressiva läkemedel är associerad med självmordstankar

och självmordsbeteende hos barn och ungdomar med egentlig depression och andra psykiska

sjukdomar.

Patienter med nedsatt leverfunktion

- Bupropion metaboliseras i stor utsträckning via levern till aktiva

metaboliter, vilka i sin tur metaboliseras vidare. Inga statistiskt signifikanta skillnader i

farmakokinetiken för bupropion har observerats hos patienter med lindrig till måttlig levercirros

jämfört med friska försökspersoner, men plasmanivåer av bupropion visade en större variabilitet

mellan enskilda patienter. Av denna anledning ska Voxra användas med försiktighet hos patienter med

lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Samtliga patienter med nedsatt leverfunktion ska övervakas noga avseende eventuella biverkningar

(t ex sömnsvårigheter, muntorrhet, krampanfall), som kan tyda på höga nivåer av läkemedlet eller dess

metaboliter.

Patienter med nedsatt njurfunktion

- Bupropion utsöndras huvudsakligen i urinen som metaboliter.

Hos patienter med nedsatt njurfunktion kan därför bupropion och dess aktiva metaboliter ackumuleras

i större utsträckning än normalt. Patienten bör övervakas noga avseende eventuella biverkningar (t ex

sömnsvårigheter, muntorrhet, krampanfall), som kan tyda på höga nivåer av läkemedlet eller dess

metaboliter (se avsnitt 4.2).

Äldre –

Effekt har visats vara tvetydig hos äldre personer. I en klinisk prövning följde äldre personer

samma dosregim som för vuxna (se avsnitt 4.2 Användning hos vuxna och 5.2). Större känslighet hos

vissa äldre individer kan inte uteslutas.

Påverkan på urintester

Eftersom bupropion har en amfetamin-liknande kemisk struktur, kan det störa analysen av ett antal

snabbtester av droger i urin, vilket kan resultera i falska positiva värden, särskilt för amfetamin. Ett

positivt resultat bör därför vanligtvis bekräftas med en mer specifik metod.

Olämpliga administreringsvägar

Voxra är endast avsett för oral användning. Inhalation av krossade tabletter eller injicering av upplöst

bupropion har rapporterats och kan leda till en snabb frisättning, snabbare absorption och en potentiell

överdos. Kramper och/eller dödsfall har rapporterats när bupropion har administrerats intra-nasalt eller

via parenteral injektion.

Serotonergt syndrom

Efter godkännandet för försäljning har det förekommit rapporter om serotonergt syndrom. Detta är ett

potentiellt livshotande tillstånd som kan uppkomma när Voxra används samtidig med ett serotonergt

preparat som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och selektiva serotonin

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) (se avsnitt 4.5). Om samtidig behandling med andra

serotonerga preparat är kliniskt motiverad rekommenderas en noggrann övervakning av patienten,

speciellt vid behandlingsstart och vid dosökningar.

Serotonergt syndrom kan omfatta förändringar av mentalt status (t.ex. agitation, hallucinationer,

koma), autonom instabilitet (t.ex. takykardi, instabilt blodtryck, hypertermi), neuromuskulära

avvikelser (t.ex. hyperreflexi, bristande koordination, stelhet) och/eller gastrointestinala symtom (t.ex.

illamående, kräkningar, diarré). Om serotonergt syndrom misstänks bör en dosreducering eller

utsättning av behandlingen övervägas, beroende på symtomens allvarlighetsgrad.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom hämmare av MAO-A och MAO-B också förstärker de katekolaminerga effekterna, genom en

annan mekanism än bupropion, är samtidig användning av Voxra och MAO-hämmare kontraindicerad

(se avsnitt 4.3) då det finns en ökad risk för biverkningar vid samtidig administrering. Minst 14 dagar

ska förflyta mellan utsättning av irreversibla MAO-hämmare och behandlingsstart med Voxra. För

reversibla MAO-hämmare är en period på 24 timmar tillräcklig.

Effekten av bupropion på andra läkemedel

Bupropion och dess huvudmetabolit, hydroxibupropion, hämmar CYP2D6, även om bupropion inte

metaboliseras via CYP2D6. Samtidig administrering av bupropion och desipramin till friska

försökspersoner, som var kända snabba CYP2D6 metaboliserare, resulterade i stora (2 till 5 gånger)

ökningar av C

och AUC för desipramin. Hämningen av CYP2D6 kvarstod i åtminstone 7 dagar

efter den sista dosen av bupropion.

Samtidig behandling med läkemedel som har ett smalt terapeutiskt fönster och som till övervägande

del metaboliseras via CYP2D6 ska inledas på den lägsta nivån inom doseringsintervallet för det

samtidigt givna läkemedlet. Sådana läkemedel inkluderar vissa antidepressiva (t ex desipramin,

imipramin), antipsykotika (t ex risperidon, tioridazin), beta-blockerare (t ex metoprolol), selektiva

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och typ 1C antiarytmika (t ex propafenon, flekainid). Om Voxra

läggs till en redan pågående behandling med ett sådant läkemedel, bör behovet av dossänkning av det

andra läkemedlet övervägas. I dessa fall ska den förväntade nyttan av behandling med Voxra noggrant

övervägas i jämförelse med de potentiella riskerna.

Efter godkännandet för försäljning har det förekommit rapporter om serotonergt syndrom. Detta är ett

potentiellt livshotande tillstånd som kan uppkomma när Voxra används samtidig med ett serotonergt

preparat som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och selektiva serotonin

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)(se avsnitt 4.4).

Läkemedel som kräver metabolisk aktivering av CYP2D6 för att vara effektiva (t.ex. tamoxifen), kan

få minskad effekt vid samtidig administrering av hämmare av CYP2D6, t.ex. bupropion (se avsnitt

4.4).

Även om citalopram (ett SSRI) primärt inte metaboliseras via CYP2D6, gav bupropion i en studie

förhöjning av C

och AUC för citalopram med 30% respektive 40%.

Samadministrering av digoxin med bupropion kan minska digoxin-nivåerna. Digoxin AUC 0-24 h

minskade och njurclearance ökade hos friska frivilliga, baserat på en korsvis jämförande studie.

Läkare ska vara medvetna om att digoxin-nivåerna kan öka i samband med att behandlingen med

bupropion avslutas och patienten därför ska övervakas för eventuell digoxintoxicitet.

Effekten av andra läkemedel på bupropion

Bupropion metaboliseras till sin aktiva huvudmetabolit hydroxibupropion primärt via cytokrom P450

CYP2B6 (se avsnitt 5.2). Samtidig användning av läkemedel som kan påverka metabolismen av

bupropion via isoenzymet CYP2B6 (t ex CYP2B6-substrat: cyklofosfamid, ifosfamid och CYP2B6-

hämmare: orfenadrin, tiklopidin, klopidogrel) kan resultera i höjda plasmanivåer av bupropion och

sänkta nivåer av den aktiva metaboliten hydroxibupropion. De kliniska konsekvenserna av hämningen

av metabolismen av bupropion via CYP2B6 och åtföljande förändringar av kvoten mellan bupropion

och hydroxybupropion är för närvarande inte kända.

Eftersom bupropion metaboliseras i stor utsträckning tillråds försiktighet när bupropion administreras

samtidigt med läkemedel som är kända inducerare (t ex karbamazepin, fenytoin, ritonavir, efavirenz)

eller hämmare (t ex valproat) av metabolism, eftersom sådana kan påverka dess kliniska effekt och

säkerhet.

I en serie av studier med friska försökspersoner reducerade ritonavir (100 mg två gånger dagligen eller

600 mg två gånger dagligen) eller ritonavir 100 mg plus lopinavir 400 mg två gånger dagligen

exponeringen för bupropion och dess främsta metaboliter på ett dosberoende sätt med ungefär 20 till

80% (se avsnitt 5.2). På samma sätt minskade efavirenz, 600 mg en gång dagligen i två veckor,

exponeringen av bupropion med ungefär 55 % hos friska frivilliga. De kliniska konsekvenserna av den

minskade exponeringen är oklara men kan inkludera minskad effekt av behandlingen av egentlig

depression. Patienter som får något av dessa läkemedel tillsammans med bupropion kan behöva ökade

doser av bupropion men den högsta rekommenderade bupropiondosen ska inte överskridas.

Andra interaktioner

Insättande av Voxra till patienter som använder antingen levodopa eller amantadin samtidigt bör ske

med försiktighet. Begränsade kliniska data tyder på en högre incidens av biverkningar, t ex

illamående, kräkningar och neuropsykiatriska händelser (se avsnitt 4.8) hos patienter som använder

bupropion samtidigt med antingen levodopa eller amantadin.

Trots att kliniska data inte har påvisat någon farmakokinetisk interaktion mellan bupropion och

alkohol har sällsynta rapporter av neuropsykiatriska biverkningar eller minskad tolerans för alkohol

rapporterats under behandling med bupropion. Alkoholintaget bör därför minimeras eller undvikas

under behandlingen med Voxra.

Farmakokinetiska studier vid samtidig användning av bupropion och bensodiazepiner saknas. Baserat

på metabolism

in vitro

saknas grunder för sådan interaktion. Efter samtidig tillförsel av bupropion och

diazepam hos friska frivilliga sågs mindre sedering än efter tillförsel av enbart diazepam.

Det finns ingen systematisk utvärdering av bupropion i kombination med antidepressiva läkemedel

(utöver desipramin och citalopram), bensodiazepiner (utöver diazepam) eller neuroleptika. Klinisk

erfarenhet med johannesört är också begränsad.

Samtidig användning av Voxra och nikotinplåster kan resultera i blodtrycksförhöjning.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Några epidemiologiska studier på graviditeter efter moderns exponering för bupropion under den

första trimestern, har rapporterat ett samband med ökad risk för vissa medfödda kardiovaskulära

missbildningar speciellt ventrikelseptumdefekter och defekt i hjärtats vänstra utflöde.

Dessa resultat är inte konsekventa mellan studierna. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta

skadliga effekter med avseende på reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3).Voxra ska inte användas

under graviditet såvida inte det kliniska tillståndet för kvinnan kräver behandling med bupropion och

alternativa behandlingar inte är möjliga.

Amning

Bupropion och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk hos människa. Ett beslut om huruvida modern

bör avstå från att amma eller avstå från behandling med Voxra bör tas med hänsyn till fördelarna med

amning för den nyfödde/barnet och fördelarna med Voxra-behandling för modern.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten av bupropion på mänsklig fertilitet. En reproduktiv studie på råtta

visade inga tecken på nedsatt fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

I likhet med andra läkemedel som påverkar CNS, kan bupropion påverka förmågan att utföra uppgifter

som kräver omdöme eller motoriska och kognitiva färdigheter. Patienter bör vara försiktiga med att

framföra fordon eller använda maskiner innan de försäkrat sig om att Voxra tabletter inte påverkar

deras förmåga negativt.

4.8

Biverkningar

Nedanstående lista ger information om biverkningar som identifierats vid klinisk användning, indelade

efter incidens och organsystem.

Biverkningarna redovisas under rubriker som anger frekvens enligt följande indelning; mycket vanliga

(>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1 000, <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1 000),

mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blod och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Anemi, leukopeni och trombocytopeni

Immunsystemet*

Vanliga

Överkänslighetsreaktioner såsom urticaria

Mycket sällsynta

Svårare överkänslighetsreaktioner som angioödem,

dyspné/bronkospasm och anafylaktisk chock.

Artralgi, myalgi och feber har också rapporterats

tillsammans med hudutslag och andra symtom som

tyder på en fördröjd överkänslighetsreaktion. Denna

symtombild kan likna serumsjuka.

Metabolism och

nutrition

Vanliga

Anorexi.

Mindre vanliga

Viktförlust.

Mycket sällsynta

Blodsockerrubbningar.

Ingen känd frekvens

Hyponatremi.

Psykiska störningar

Mycket vanliga

Sömnsvårigheter (se avsnitt 4.2).

Vanliga

Agitation, ångest.

Mindre vanliga

Depression (se avsnitt 4.4), konfusion.

Mycket sällsynta

Aggression, fientlighet, irritabilitet, rastlöshet,

hallucinationer, onormala drömmar inklusive

mardrömmar, depersonalisation, vanföreställningar,

paranoida tankar.

Ingen känd frekvens

Suicidtankar och suicidalt beteende***,

psykos

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk.

Vanliga

Tremor, yrsel, smakförändringar.

Mindre vanliga

Koncentrationssvårigheter.

Sällsynta

Krampanfall (se nedan)**

Mycket sällsynta

Dystoni, ataxi, Parkinsonism,

koordinationssvårigheter, minnesstörningar,

parestesier, synkope.

Ingen känd frekvens

Serotonergt syndrom****

Ögon

Vanliga

Synstörningar.

Öron och balansorgan

Vanliga

Tinnitus.

Hjärtat

Mindre vanliga

Takykardi.

Mycket sällsynta

Palpitationer.

Blodkärl

Vanliga

Förhöjt blodtryck (ibland allvarligt), rodnad.

Mycket sällsynta

Vasodilatation, postural hypotension.

Mag-tarmkanalen

Mycket vanliga

Muntorrhet, gastrointestinala störningar inkluderande

illamående och kräkning.

Vanliga

Buksmärta, förstoppning.

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Förhöjda leverenzymvärden, ikterus, hepatit.

Hud och subkutan

vävnad*

Vanliga

Utslag, klåda, svettningar.

Mycket sällsynta

Erythema multiforme och Stevens-Johnsons

syndrom, försämring av psoriasis.

Ingen känd frekvens

Förvärrat systemiskt lupus erythematosus-syndrom

Kutan lupus erythematosus

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Mycket sällsynta

Muskelryckningar.

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Täta urinträngningar och/eller urinretention,

urininkontinens

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Feber, bröstsmärta, kraftlöshet.

* Överkänslighet kan yttra sig som hudreaktioner. Se ”Immunsystemet” och ”Hud och subkutan

vävnad”.

** Incidensen av krampanfall är ca 0,1% (1/1000). Den vanligaste typen av krampanfall är

generaliserade toniska-kloniska kramper, en typ av anfall som i enstaka fall kan leda till postiktal

förvirring eller minnesstörning (se avsnitt 4.4).

*** Fall av suicidtankar och suicidalt beteende har rapporterats under behandling med bupropion eller

direkt efter avslutad behandling (se avsnitt 4.4).

**** Serotonergt syndrom kan förekomma som en konsekvens av en interaktion mellan bupropion

och ett serotonergt läkemedel som t.ex. en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller en

selektiv serotonin noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)(se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Akut intag av doser överstigande 10 gånger den maximala terapeutiska dosen har rapporterats. Utöver

de symtom som finns angivna under avsnittet Biverkningar har överdosering resulterat i symtom som

dåsighet, medvetslöshet och/eller EKG-förändringar såsom retledningsstörningar (innefattande

förlängning av QRS-komplex), arytmier och takykardi. QTc-förlängning har också rapporterats men

sågs i allmänhet i anslutning till förlängda QRS-komplex och ökad hjärtfrekvens. Även om patienterna

i de allra flesta fall har tillfrisknat utan kvarstående symtom finns rapporter om sällsynta dödsfall efter

intag av stora överdoser av läkemedlet. Även serotonergt syndrom har rapporterats.

Behandling: Vid överdosering rekommenderas inläggning på sjukhus. EKG och vitala funktioner bör

övervakas.

Säkra fria luftvägar, fullgod syresättning och ventilation. Användning av aktivt kol rekommenderas.

Det finns ingen känd antidot mot bupropion. Vidare omhändertagande ska anpassas efter kliniskt

behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antidepressiva medel, ATC-kod: N06AX12

Verkningsmekanism

Bupropion är en selektiv neuronal återupptagshämmare av katekolaminer (noradrenalin och dopamin)

med minimal effekt på indolaminers återupptag (serotonin) och hämmar inte monoaminoxidas A eller

Verkningsmekanismen för bupropion som ett antidepressivt läkemedel är inte känd, men det förmodas

att verkan sker genom noradrenerga och/eller dopaminerga mekanismer.

Klinisk effekt

Den antidepressiva aktiviteten av bupropion studerades i ett kliniskt prövningsprogram på totalt 1155

Voxra patienter och 1868 Wellbutrin SR patienter med egentlig depression. Sju av studierna

undersökte effekten av Voxra, tre utfördes i EU med doser upp till 300 mg/dag och fyra utfördes i

USA med ett flexibelt dosspann upp till 450 mg/dag. Dessutom anses nio studier på egentlig

depression med Wellbutrin SR vara stödjande baserat på bioekvivalensen av Voxra (en gång dagligen)

med Wellbutrin SR tabletten (två gånger dagligen).

Voxra var statistiskt säkerställt bättre jämfört med placebo mätt som förbättring av totalpoängen i

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) i 1 av 2 identiska studier med dosintervall

150 mg-300 mg. Graden av svar och remission var också statistiskt signifikant högre för Voxra

jämfört med placebo. I en tredje studie på äldre patienter uppnåddes ej statistiskt säkerställd skillnad

jämfört med placebo för den primära parametern medelförändring från baseline i MADRS (endpoint:

Last Observation Carried Forward), dock sågs statistiskt signifikanta effekter i en sekundär endpoint

(Observer Case).

Signifikant fördel visades för den primära endpointen i 2 av 4 amerikanska studier med Voxra (300-

450 mg). Av de 2 positiva studierna var den ena placebokontrollerad hos patienter med egentlig

depression och den andra inkluderade en aktiv kontroll hos patienter med egentlig depression.

I en studie på återfallsprevention randomiserades patienter som svarat på 8 veckors öppen

akutbehandling med Wellbutrin SR (300 mg/dag) till antingen Wellbutrin SR eller placebo i

ytterligare 44 veckor. Wellbutrin SR var statistiskt signifikant bättre jämfört med placebo (P < 0,05)

för den primära effektvariabeln. Bibehållen effekt under den dubbelblinda uppföljningsperioden på 44

veckor var 64% för Wellbutrin SR respektive 48% för placebo.

Klinisk säkerhet

Den prospektivt observerade andelen hjärtmissbildningar i graviditeter med prenatal exponering för

bupropion under den första trimestern i det internationella graviditetsregistret var 9/675 (1,3%).

I en retrospektiv studie var det ingen ökad andel medfödda missbildningar eller

hjärtkärlmissbildningar bland över tusen graviditeter som exponerats för bupropion under den första

trimestern jämfört med användningen av andra antidepressiva läkemedel.

I en retrospektiv analys av data från National Birth Defects Prevention Study, observerades ett

statistiskt signifikant samband mellan förekomsten av en defekt i hjärtats vänstra utflöde hos barnet

och självrapporterat bruk av bupropion hos modern i början av graviditeten. Inget samband sågs

mellan moderns användning av bupropion och någon annan typ av hjärtfel eller med en kombination

av alla kategorier av defekter på hjärtat.

En ytterligare analys av data från Slone Epidemiology Center Birth Defects Study visade ingen

statistiskt signifikant ökning av defekt i hjärtats vänstra utflöde med moderns bupropion användning.

Dock observerades ett statistiskt signifikant samband för ventrikelseptumdefekt efter användning av

enbart bupropion under den första trimestern.

I en studie på friska frivilliga observerades inte någon kliniskt signifikant effekt av bupropion tabletter

med modifierad frisättning (450 mg/dag) jämfört med placebo på QTcF-intervallet efter 14 dagars

dosering till steady state.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Efter oral administrering av 300 mg bupropionhydroklorid en gång per dag, i form av tablett med

modifierad frisättning, till friska försökspersoner har maximala plasmakoncentrationer (C

) på

omkring 160 ng/ml observerats efter ungefär 5 timmar. Vid steady state är C

och AUC för

hydroxibupropion cirka 3 respektive 14 gånger högre än C

och AUC för bupropion. C

för

treohydrobupropion är vid steady state jämförbar med C

för bupropion och AUC för

treohydrobupropion är cirka 5 gånger högre, medan plasmakoncentrationer av erytrohydrobupropion

är jämförbara med de för bupropion. Maximala plasmakoncentrationer av hydroxibupropion uppnås

efter 7 timmar och treohydrobupropion samt erytrohydrobupropion uppnås efter 8 timmar. C

AUC av bupropion och dess aktiva metaboliter hydroxibupropion och treohydrobupropion ökar

proportionellt med dos inom dosintervallet 50-200 mg vid engångsdoser och inom dosintervallet 300-

450 mg/dygn vid långvarig dosering.

Den absoluta biotillgängligheten av bupropion är inte känd. Urinutsöndringsdata visar dock att minst

87% av bupropiondosen absorberas.

Absorptionen av bupropion tabletter med modifierad frisättning påverkas inte signifikant vid samtidigt

intag av föda.

Distribution

Bupropion distribueras i hög utsträckning med en skenbar distributionsvolym på cirka 2000 liter.

Plasmaproteinbindningen för bupropion, hydroxibupropion och treohydrobupropion är måttlig (84%,

77% respektive 42%).

Bupropion och dess aktiva metaboliter utsöndras i bröstmjölk hos människa. Djurstudier visar att

bupropion och dess aktiva metaboliter passerar blod-hjärnbarriären och till placenta. Studier med

positronemissionstomografi (PET) hos friska försökspersoner visar att bupropion penetrerar CNS och

binds till striatala dopaminåterupptagstransportörer (cirka 25% vid dosering 150 mg 2 gånger

dagligen).

Metabolism

Bupropion metaboliseras i hög grad hos människa. Tre farmakologiskt aktiva metaboliter har

identifierats i plasma: hydroxibupropion och amino-alkoholisomererna treohydrobupropion och

erytrohydrobupropion. Dessa kan vara av klinisk betydelse eftersom deras koncentrationer i plasma är

lika höga eller högre än de för bupropion. De aktiva metaboliterna metaboliseras i sin tur till inaktiva

metaboliter (av vilka några ej är fullständigt identifierade men kan innefatta konjugater) som utsöndras

i urinen.

Studier

in vitro

visar att bupropion metaboliseras till sin aktiva huvudmetabolit hydroxibupropion

främst via CYP2B6, medan CYP1A2, 2A6, 2C9, 3A4 och 2E1 är involverade i mindre omfattning.

Bildningen av treohydrobupropion sker däremot via karbonylreduktion, men involverar inte cytokrom

P450 isoenzymer (se avsnitt 4.5).

Treohydrobupropions respektive erytrohydrobupropions hämmande potential på cytokrom P450 har

inte studerats.

Bupropion och hydroxibupropion är båda hämmare av isoenzymet CYP2D6 med K

-värden på 21

respektive 13,3 µM (se avsnitt 4.5).

Bupropion har visats inducera sin egen metabolism hos försöksdjur efter subkronisk administrering.

Hos människa finns inga hållpunkter för enzyminduktion av bupropion eller hydroxibupropion, varken

hos friska försökspersoner eller hos patienter som behandlades med rekommenderad dos

bupropionhydroklorid under 10 till 45 dagar.

Eliminering

Efter oral administrering av 200 mg

C-bupropion till människa påvisades 87% och 10% av tillförd

radioaktiv dos i urin respektive faeces. Fraktionen av bupropion som utsöndrades i oförändrad form

var endast 0,5%, i överensstämmelse med den omfattande metaboliseringen av bupropion. Mindre än

10% av den

C-märkta dosen återfanns i urinen i form av aktiva metaboliter.

Medelvärdet för clearance efter oral administrering av bupropionhydroklorid är ungefär 200 l/timme

och medelvärdet av elimineringshalveringstiden för bupropion är cirka 20 timmar.

Elimineringshalveringstiden för hydroxibupropion är cirka 20 timmar. Halveringstiden för

treohydrobupropion och erytrohydrobupropion är längre (37 respektive 33 timmar) och vid steady

state är AUC 8 respektive 1,6 gånger högre än de för bupropion. För bupropion och dess metaboliter

uppnås steady state inom 8 dagar.

Det olösliga skalet från tabletten med modifierad frisättning kan förbli intakt under passagen genom

mag-tarmkanalen och elimineras i avföringen.

Speciella patientgrupper:

Patienter med nedsatt njurfunktion

Elimineringen av bupropion och dess aktiva huvudmetaboliter kan minskas hos patienter med nedsatt

njurfunktion. Begränsade data från patienter med njursvikt i slutstadium eller måttlig till svår

njurfunktionsnedsättning tyder på att exponeringen för bupropion och/eller dess metaboliter var ökad

(se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Det var inte någon statistiskt signifikant skillnad i farmakokinetiken för bupropion och dess aktiva

metaboliter hos patienter med lindrig till måttlig cirros jämfört med hos friska försökspersoner.

Däremot observerades en större variabilitet mellan enskilda patienter (se avsnitt 4.4). Hos patienter

med svår levercirros var C

och AUC påtagligt ökade (genomsnittlig skillnad ca 70% respektive 3-

faldig) och mer varierande jämfört med hos friska försökspersoner. Även halveringstiden var längre

(ca 40%). För hydroxibupropion var medelvärdet för C

lägre (ca 70%), medelvärdet för AUC

tenderade att vara högre (ca 30%), medianvärdet för T

uppträdde senare (med ungefär 20 timmar)

och halveringstiderna i genomsnitt längre (ungefär 4 gånger) i jämförelse med hos friska

försökspersoner. För treohydrobupropion och erytrohydrobupropion tenderade C

att vara lägre (ca

30%), AUC högre (ca 50%), T

uppträdde senare (ca 20 timmar) och halveringstiden förlängdes

(ungefär 2 gånger) i jämförelse med hos friska försökspersoner (se avsnitt 4.3).

Äldre patienter

Farmakokinetiska studier på äldre har visat varierande resultat. En singeldosstudie visade att

farmakokinetiken för bupropion och dess metaboliter inte skiljer sig mellan äldre och yngre vuxna. En

annan farmakokinetikstudie, med singeldos respektive multipla doser, tyder på att bupropion och dess

metaboliter kan ackumuleras i större omfattning hos äldre. Klinisk erfarenhet har inte identifierat

några skillnader i tolerabilitet mellan äldre och yngre patienter, men det kan inte uteslutas att äldre

patienter kan vara känsligare (se avsnitt 4.4).

Frisättning av bupropion med alkohol in-vitro

In-vitro

försök visade att vid höga alkoholkoncentrationer (upp till 40%) frisätts bupropion snabbare

från formuleringen modifierad frisättning (upp till 20% upplöst vid 2 timmar) (se avsnitt 4.5).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Reproduktionstoxikologiska studier utförda på råtta vid exponeringar liknande dem som uppnås vid

den högsta rekommenderade dosen till människa (baserat på systemiska data gällande exponering)

visade inga negativa effekter på fertilitet, graviditet och fosterutveckling. Reproduktionstoxikologiska

studier på kanin med doser upp till 7 gånger den högsta rekommenderade dosen till människa baserat

på mg/m

(inga systemiska uppgifter gällande exponering är tillgängliga) visade endast en liten ökning

av antalet skelettförändringar (ökad förekomst av generell anatomisk variation av övertaligt revben i

bröstkorgen och försenad förbening av falanger). Dessutom rapporterades en minskning av

fostervikten hos kanin, vid toxiska doser till modern.

I djurexperimentella studier med bupropion i doser flera gånger högre än de terapeutiska doserna hos

människa, orsakade bupropion bl a följande dosrelaterade symtom: ataxi och kramper hos råtta,

generell svaghet, skakningar och kräkningar hos hund samt ökad dödlighet hos båda djurarterna.

Eftersom det förekommer enzyminduktion hos djur, till skillnad mot hos människa, var den

systemiska exponeringen hos djur i samma storleksordning som den som förekommer hos människa

vid maximalt rekommenderad dos.

I djurstudier har leverförändringar observerats, men dessa återspeglar mekanismen hos en

leverenzyminducerare. Vid rekommenderad dos hos människa inducerar inte bupropion sin egen

metabolism. Detta indikerar att leverfynden hos laboratoriedjur endast är av begränsad betydelse vid

utvärdering och riskbedömning av bupropion.

Data från genotoxicitetsstudier indikerar att bupropion är en svag bakteriell mutagen, men inte

mutagen hos däggdjur och därmed inte något humant genotoxiskt medel. Studier på mus och råtta

bekräftar frånvaron av karcinogenicitet i dessa djurslag.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Polyvinylalkohol

Glyceryldibehenat

Dragering:

Första lagret:

Etylcellulosa

Povidon K-90

Makrogol 1450

Andra lagret:

Makrogol 1450

Metakrylsyra etylakrylatsampolymer dispersion (Eudragit L30 D-55)

Silikondioxid

Trietylcitrat

Tryckfärg

Svart tryckbläck (Opacode S-1-17823).

Opacode S-1-17823 består av ca 45% Shellackglasyr (20% som estrar), svart järnoxid (E172) och

ammoniumhydroxid 28%.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

18 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Vit ogenomskinlig HDPE-burk som tillsluts med barnskyddat lock och induktionsvärmebehandlat

förseglingsmembran. Burken innehåller en dosa med torkmedel bestående av en kombination av kol

och silikagel.

150 mg: 7, 30 och 90 (3 x 30) tabletter.

300 mg: 7, 30 och 90 (3 x 30) tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

GlaxoSmithKline AB

Box 516

169 29 Solna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

150 mg: 23491

300 mg: 23492

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2007-03-02/2011-12-22

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-06-29

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen