Voriconazole Hikma (previously Voriconazole Hospira)

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-06-2021

Aktiva substanser:
vorikonazol
Tillgänglig från:
Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.
ATC-kod:
J02AC03
INN (International namn):
voriconazole
Terapeutisk grupp:
Antimykotika för systemisk användning
Terapiområde:
Bacterial Infections and Mycoses; Aspergillosis; Candidiasis
Terapeutiska indikationer:
Vorikonazol är ett brett spektrum, triazol svampdödande agent och är indicerat för vuxna och barn i åldern 2 år och uppåt enligt följande: - behandling av invasiv aspergillos, behandling av candidaemia i icke-neutropena patienter, behandling av flukonazol-resistenta allvarliga invasiva Candida-infektioner (inklusive C. krusei);behandling av allvarliga svampinfektioner orsakade av Scedosporium spp. och Fusarium spp.. Vorikonazol ska ges främst till patienter med progressiva, möjligen livshotande infektioner. Profylax av invasiva svampinfektioner i hög risk allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT)mottagare.
Produktsammanfattning:
Revision: 9
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003737
Tillstånd datum:
2015-05-27
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003737

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-03-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

09-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

09-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

09-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

09-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-03-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Voriconazole Hikma 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning

vorikonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Voriconazole Hikma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Voriconazole Hikma

Hur du använder Voriconazole Hikma

Eventuella biverkningar

Hur Voriconazole Hikma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Voriconazole Hikma är och vad det används för

Voriconazole Hikma innehåller den aktiva substansen vorikonazol. Voriconazole Hikma är ett

läkemedel mot svampinfektioner. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av de svampar som

orsakar infektionerna.

Voriconazole Hikma används för att behandla patienter (vuxna och barn från 2 års ålder) med:

invasiv aspergillos (en typ av svampinfektion som orsakas av

Aspergillus sp.

candidemi (en annan typ av svampinfektion som orsakas av

Candida sp.

) hos icke-neutropena

patienter (patienter utan onormalt lågt antal vita blodkroppar)

svåra invasiva

Candida sp.

infektioner när svampen är motståndskraftig mot flukonazol (ett

annat svampläkemedel)

svåra svampinfektioner orsakade av

Scedosporium sp.

eller

Fusarium sp

. (två olika

svamparter)

Voriconazole Hikma är avsett för patienter med försämrade och eventuellt livshotande

svampinfektioner.

Förebyggande behandling hos benmärgstransplanterade patienter som löper hög risk att utveckla

svampinfektion.

Den här produkten ska endast användas under överinseende av läkare.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Voriconazole Hikma

Använd inte Voriconazole Hikma:

- Om du är allergisk mot vorikonazol eller mot sulfobutyleter-beta-cyklodextrinnatrium (anges i

avsnitt 6).

Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller har tagit några

andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturläkemedel.

Följande läkemedel får inte tas under din behandling med Voriconazole Hikma:

terfenadin (används mot allergi)

astemizol (används mot allergi)

cisaprid (används mot magbesvär)

pimozid (används vid behandling av psykisk sjukdom)

kinidin (används mot oregelbunden hjärtverksamhet)

rifampicin (används vid behandling av tuberkulos)

efavirenz (används för behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer en gång dagligen

karbamazepin (används vid behandling av kramper)

fenobarbital (används mot svåra sömnbesvär och kramper)

ergotalkaloider (t.ex. ergotamin, dihydroergotamin; används mot migrän)

sirolimus (används till transplanterade patienter)

ritonavir (används vid behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer två gånger dagligen

johannesört (naturläkemedel).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Voriconazole Hikma om:

du tidigare har fått en allergisk reaktion mot andra azoler

du har eller tidigare har haft en leversjukdom. Om du har en leversjukdom kan läkaren skriva

ut en lägre dos Voriconazole Hikma. Läkaren ska även genom blodprover kontrollera din

leverfunktion under tiden som du behandlas med Voriconazole Hikma.

du har en känd sjukdom i hjärtats muskulatur, oregelbundna hjärtslag, långsamma hjärtslag

eller en EKG-förändring som kallas ”långt QTc-syndrom”.

Undvik allt solljus och exponering för solen under tiden du behandlas med Voriconazole Hikma. Det

är viktigt att täcka utsatta delar av huden och att använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor

(SPF), eftersom huden kan bli mer känslig för solens UV-strålar. Dessa försiktighetsåtgärder gäller

även barn.

Medan du behandlas med Voriconazole Hikma ska:

du omedelbart tala om för läkaren om du får

solskada

svåra hudutslag eller blåsor

skelettsmärta.

Om du får ovanstående hudbesvär kan din läkare remittera dig till en hudläkare som efter en

konsultation kan besluta att det är viktigt för dig att bli undersökt regelbundet. Det finns en liten risk

att utveckla hudcancer under långtidsanvändning med Voriconazole Hikma.

Din läkare kontrollerar lever- och njurfunktionen genom att ta vissa blodprover.

Barn och ungdomar

Voriconazole Hikma ska inte ges till barn under 2 års ålder.

Andra läkemedel och Voriconazole Hikma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

En del läkemedel kan påverka eller påverkas av samtidig användning av Voriconazole Hikma.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom Voriconazole Hikma inte ska

tas samtidigt om det går att undvika:

ritonavir (för behandling av hiv) i doser om 100 mg två gånger dagligen.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom samtidig behandling med

Voriconazole Hikma ska undvikas om möjligt, och dosjustering av vorikonazol kan behövas:

Rifabutin (för behandling av tuberkulos). Om du redan behandlas med rifabutin måste dina

blodvärden och biverkningar följas.

Fenytoin (för behandling av epilepsi). Om du redan behandlas med fenytoin måste

koncentrationen av fenytoin i blodet följas under behandlingen med Voriconazole Hikma och

dosen kan behöva justeras.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom en dosjustering eller kontroll

kan behöva göras för att se till att dessa läkemedel och/eller Voriconazole Hikma fortfarande har

önskad effekt:

warfarin och andra antikoagulantia (t.ex. fenprokumon, acenokumarol) (används för att

hämma blodets förmåga att levra sig)

ciklosporin (används till transplanterade patienter)

takrolimus (används till transplanterade patienter)

sulfonureider (t.ex. tolbutamid, glipizid och glyburid) (används mot diabetes)

statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin) (kolesterolsänkande läkemedel)

benzodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) (används mot svåra sömnbesvär och stress)

omeprazol (används vid behandling av magsår)

P-piller (om du tar Voriconazole Hikma samtidigt som du använder p-piller kan du få

biverkningar som illamående och menstruationsrubbningar)

vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin och vinblastin) (används vid behandling av cancer)

indinavir och andra hiv-proteashämmare (används vid behandling av hiv)

icke-nukleosida omvänt transkriptas-hämmare (t.ex. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (används

vid behandling av hiv) (vissa doser av efavirenz får INTE användas samtidigt som

Voriconazole Hikma)

metadon (används för att behandla heroinmissbruk)

alfentanil och fentanyl och andra kortverkande opiater som sufentanil (smärtstillande

läkemedel som används vid kirurgiska ingrepp)

oxykodon och andra långverkande opiater som hydrokodon (används vid medelsvår och svår

smärta)

icke-steroida antiinflammatoriska medel (t.ex. ibuprofen, diklofenak) (används för att

behandla smärta och inflammation)

flukonazol (används vid svampinfektioner)

everolimus (används vid behandling av avancerad njurcancer och hos transplanterade

patienter).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Voriconazole Hikma får inte tas under graviditet, om inte din läkare föreskrivit detta. Effektiv

preventivmetod ska användas av kvinnor i fertil ålder. Kontakta omedelbart din läkare om du blir

gravid under tiden du tar Voriconazole Hikma.

Körförmåga och användning av maskiner

Voriconazole Hikma kan orsaka dimsyn eller obehaglig ljuskänslighet. Medan du upplever något

sådant ska du inte köra bil, använda verktyg eller maskiner. Kontakta din läkare om du upplever detta.

Voriconazole Hikma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 217,6 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 10,9% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3.

Hur du använder Voriconazole Hikma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkaren om du är osäker.

Din läkare bestämmer din dos beroende på din vikt och den typ av infektion du har.

Din läkare kan ändra din dos beroende på ditt tillstånd.

Rekommenderad dos till vuxna (inklusive äldre patienter) är följande:

Intravenös

Dos de första 24 timmarna

(Laddningsdos)

6 mg/kg var 12:e timme under

de första 24 timmarna

Dos efter de första 24

timmarna

(Underhållsdos)

4 mg/kg två gånger dagligen

Beroende på hur behandlingen fungerar kan läkaren ordinera en sänkning av dosen till 3 mg/kg

kroppsvikt två gånger dagligen.

Läkaren kan ordinera en sänkning av dosen om du har lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderad dos till barn och ungdomar är:

Intravenös

Barn från 2 år och upp till 12 år

och ungdomar 12 till 14 år som

väger mindre än 50 kg

Ungdomar 12 till 14 år som

väger mer än 50 kg; och

ungdomar äldre än 14 år

Dos de första 24 timmarna

(Laddningsdos)

9 mg/kg var 12:e timme under

de första 24 timmarna

6 mg/kg var 12:e timme under

de första 24 timmarna

Dos efter de första 24

timmarna

(Underhållsdos)

8 mg/kg två gånger dagligen

4 mg/kg två gånger dagligen

Beroende på hur behandlingen fungerar kan läkaren öka eller minska den dagliga dosen.

Voriconazole Hikma pulver till infusionsvätska kommer att blandas och spädas till rätt koncentration

av sjukhusapoteket eller din sköterska. (Se slutet av denna bipacksedel för vidare information)

Det ges till dig som intravenös infusion (i en ven) med en maximal hastighet på 3 mg/kg/timme under

1 till 3 timmar.

Om du eller ditt barn tar Voriconazol Hikma som förebyggande behandling mot svampinfektioner, kan

din läkare sluta ge dig Voriconazol Hikma om du eller ditt barn utvecklar behandlingsrelaterade

biverkningar.

Om du har glömt att ta Voriconazole Hikma

Eftersom det här läkemedlet ges under medicinsk uppsikt är det osannolikt att en dos skulle glömmas.

Om du trots det tror att en dos har glömts tala om det för din läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att ta Voriconazole Hikma

Behandlingen med Voriconazole Hikma pågår så länge din läkare föreskriver detta, dock bör inte

behandlingslängden med vorikonazol pulver till infusionsvätska överstiga 6 månader.

Patienter med ett försvagat immunförsvar eller patienter med svåra infektioner kan behöva

långtidsbehandling för att förhindra att infektionen återvänder. Du kan få byta från intravenös infusion

till tabletter när ditt tillstånd förbättras.

När behandling med Voriconazole Hikma avbryts av din läkare bör du inte märka någon effekt av

detta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om några biverkningar uppträder, är de flesta förmodligen obetydliga eller tillfälliga. Några kan dock

vara allvarliga och kräva medicinsk vård.

Allvarliga biverkningar – Sluta ta Voriconazole Hikma och sök omedelbart läkare

Hudutslag

Gulsot; förändringar i blodprov som testar leverns funktion

Bukspottkörtelinflammation, vilket kan ge symtom som svår buksmärta

Övriga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

synnedsättning (synförändringar inklusive dimsyn, förändrat färgseende, onormal

överkänslighet för ljus, färgblindhet, ögonstörningar, upplevelse av halofenomen,

nattblindhet, gungande synupplevelse, blixtar i synfältet, visuell aura, nedsatt synskärpa,

förstärkt synupplevelse av ljus, förlust av delar av det normala synfältet, fläckar framför

ögonen)

feber

hudutslag

illamående, kräkningar, diarré

huvudvärk

svullna armar och ben

magsmärta

andningssvårigheter.

förhöjda leverenzymvärden

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

bihåleinflammation, inflammation i tandköttet, frossa, kraftlöshet

minskat antal, även kraftigt, av vissa typer av röda (ibland immunrelaterade) och/eller vita

blodkroppar (ibland med feber), minskat antal trombocyter (blodplättar) – celler som hjälper

till vid blodets levring

lågt blodsocker, sänkt halt av kalium i blodet, sänkt halt av natrium i blodet

oro, depression, förvirring, rastlöshet, sömnsvårigheter, hallucinationer

krampanfall, darrningar eller okontrollerade muskelrörelser, stickningar eller onormala

hudförnimmelser, ökad muskelspänning, sömninghet, yrsel

blödning i ögat

hjärtrytmrubbningar, däribland mycket snabba hjärtslag, mycket långsamma hjärtslag,

svimning

lågt blodtryck, inflammation i ett blodkärl (vilket kan ge upphov till blodpropp)

akuta andningsbesvär, smärta i bröstet, svullnad i ansiktet (mun, läppar och runt ögonen),

vatten i lungorna

förstoppning, matsmältningsbesvär, inflammation i läpparna

gulsot, inflammation i levern och leverskada

hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning och fjällning av huden som kännetecknas av

ett plant, rött hudområde som är täckt av små sammanflytande knottror, hudrodnad

klåda

håravfall

ryggsmärtor

njursvikt, blod i urinen, förändrade njurfunktionsvärden.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

influensaliknande symtom, irritation och inflammation i magtarmkanalen , inflammation i

magtarmkanalen som orsakar antibiotikaassocierad diarré, inflammation i lymfkärlen

inflammation i den tunna hinna som täcker bukväggens insida och bukorganen

förstorade lymfkörtlar (ibland smärtsamma), (förhöjd halt av eosinofiler )

försämrad binjurefunktion, underaktiv sköldkörtel

onormal hjärnfunktion, Parkinsonliknande symtom, nervskada som orsakar domningar,

smärta, stickningar eller sveda i händer eller fötter

försämrad balans och koordinationsförmåga

hjärnsvullnad

dubbelseende, allvarliga tillstånd i ögat däribland: smärtor och inflammation av öga och

ögonlock, onormala ögonrörelser, skada på synnerven som leder till synnedsättning, svullnad

av synnervspapillen

nedsatt beröringssinne

förändrat smaksinne

hörselsvårigheter, öronringningar, vertigo

inflammation i vissa invärtes organ – bukspottkörteln och tolvfingertarmen, svullnad av och

inflammation i tunga

leverförstoring, leversvikt, gallbesvär, gallsten

ledinflammation, inflammation i vener under huden (som kan vara förenad med

blodproppsbildning)

njurinflammation, proteiner i urinen, njurskada

mycket snabb puls eller överhoppade hjärtslag, ibland med oregelbundna elektriska impulser

onormalt EKG

höjd halt av kolesterol i blodet, höjd halt av urea i blodet

allergiska hudreaktioner (ibland svåra), inklusive livshotande hudsjukdomar som orsakar

smärtsamma blåsor och sår på hud och slemhinnor, särskilt i munnen, inflammation i huden, ,

nässelutslag, solskada eller allvarliga hudreaktioner efter exponering för ljus eller sol,

hudrodnad och hudirritation, röd eller lila missfärgning av huden som kan bero på sänkt antal

trombocyter, eksem

reaktion vid infusionsstället

allergiska reaktioner eller överdrivet immunsvar

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

överaktiv sköldkörtel

försämrad hjärnfunktion som är en allvarlig komplikation till leversjukdom

förlust av merparten av fibrerna synnerven , grumling av hornhinnan, ofrivilliga ögonrörelser

bullös fotosensitivitet

en rubbning vid vilken kroppens immunsystem angriper delar av det perifera nervsystemet

rubbningar av hjärtrytmen eller överledningen i hjärtat (ibland livshotande)

livshotande allergisk reaktion

förändringar i blodets förmåga att levra sig

allergiska hudreaktioner (ibland svåra) inklusive snabb svullnad (ödem) av ”läderhuden”

(dermis), subkutan vävnad, slemhinnor och vävnad under slemhinnor, kliande eller ömmande

fläckar av tjock, röd hud med silverfärgade hudfjäll, irritation av huden och slemhinnorna,

livshotande hudsjukdom som medför att stora delar av hudens yttersta skikt (epidermis)

lossnar från underliggande hudskikt

små fläckar med torr och fjällande hud, ibland förtjockad med hudhorn.

Biverkningar utan känd frekvens:

fräknar och pigmentfläckar.

Andra viktiga biverkningar vars frekvens inte är känd men som omedelbart ska rapporteras till läkare:

hudcancer

inflammation i vävnaden som omger skelettet

röda, fjällande fläckar eller ringformade hudförändringar som kan vara symtom på en

autoimmun sjukdom som kallas kutan lupus erythematosus.

Det har vid enstaka tillfällen förekommit reaktioner medan infusionen med Voriconazole Hikma

pågår (hudrodnad, feber, svettning, hjärtklappning och andnöd). Din läkare kan besluta att avbryta

infusionen om detta skulle inträffa.

Eftersom Voriconazole Hikma kan påverka lever och njurar bör din läkare kontrollera din lever- och

njurfunktion genom att ta blodprover. Tala om för din läkare om du har ont i magen eller om din

avföring har en annorlunda konsistens.

Hudcancer har rapporterats hos patienter som behandlats med vorikonazol vid långtidsbehandling.

Solskada eller svår hudreaktion efter exponering för ljus eller sol var vanligare hos barn. Om du eller

ditt barn utvecklar hudförändringar kan läkaren remittera dig eller ditt barn till en dermatolog som

efter konsultation kan besluta att det är viktigt att du eller ditt barn kommer på regelbundna kontroller.

Förhöjda leverenzymvärden sågs också oftare hos barn.

Om några av dessa biverkningar inte går över eller är besvärliga, tala om det för din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna

information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet

listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

5.

Hur Voriconazole Hikma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvara i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vorikonazol. Varje injektionsflaska innehåller 200 mg vorikonazol,

motsvarande en 10 mg/ml-lösning, efter det att ditt sjukhusapotek eller sköterska har berett

enligt anvisning.

Övrigt innehållsämne är sulfobutyleter-beta-cyklodextrinnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Voriconazole Hikma är en vit till benvit frystorkad kaka.

Voriconazole Hikma tillhandahålles i förpackningar om 1 eller 5 glasflaskor som ett pulver till

injektionvätska, lösning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Estrada do Rio da Mó n.º 8, 8A e 8B, Fervença

2705-906 Terrugem SNT

Portugal

Tillverkare

Hikma Italia S.p.A.

Viale Certosa, 10

27100 Pavia

Italien

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10,

Zaventen, 1930,

Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

AT / BE / DE / NL

Hikma Pharma GmbH

Tel: +49 89-45450-302

IT

Hikma Italia S.p.A.

Tél/Tel: + 39 0382 1751801

BG / CY / CZ / DK / EE / ES / EL / FI / HR /

HU / IE / IS / LI / LT / LU / LV / MT / NO / PL

/ PT / RO / SE / SI / SK

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Tel.: +351 219 608 410

UK

Consilient Health Ltd

Tel.: +44(0)203 751 1888

FR

Laboratoires Delbert

Tel.: +331 46 99 68 20

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Information om rekonstitution och spädning

Voriconazole Hikma pulver till infusionsvätska, lösning, ska först rekonstitueras med antingen 19 ml

vatten för injektionsvätskor eller 19 ml av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning för

att ge en uttagbar volym av 20 ml klar lösning innehållande 10 mg/ml vorikonazol.

Användning av en 20 ml standardspruta (icke-automatiserad) rekommenderas för att säkerställa att den

exakta mängden (19,0 ml) vatten för injektionsvätskor alternativt natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning, mäts upp.

Efter rekonstitution med 19 ml vatten för injektionsvätskor eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvätska, lösning, erhålls en klar lösning.

Den föreskrivna volymen av den rekonstituerade koncentratet tillsätts sedan till en rekommenderad

kompatibel infusionslösning (se nedan) för att erhålla en slutlig lösning av Voriconazole Hikma

innehållande 0,5 till 5 mg/ml vorikonazol.

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk och eventuellt överbliven lösning ska kastas. Endast

klara och partikelfria lösningar ska användas.

Ej avsett för administrering som en bolusinjektion.

Före administrering finns inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt.

Erforderlig mängd koncentrat Voriconazole Hikma 10 mg/ml

Kroppsvikt

(kg)

Mängd koncentrat Voriconazole Hikma (10 mg/ml) nödvändig för:

Dosering

3 mg/kg

(antal flaskor)

Dosering

4 mg/kg

(antal flaskor)

Dosering

6 mg/kg

(antal flaskor)

Dosering

8 mg/kg

(antal flaskor)

Dosering

9 mg/kg

(antal flaskor)

4,0 ml (1)

8,0 ml (1)

9,0 ml (1)

6,0 ml (1)

12,0 ml (1)

13,5 ml (1)

8,0 ml (1)

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)

10,0 ml (1)

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,0 ml (2)

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (3)

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,0 ml (3)

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

Voriconazole Hikma är ett okonserverat sterilt frystorkat läkemedel för engångsbruk.

Stabilitetet efter rekonstitution:

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 36 timmar vid 2 ºC - 8 ºC för den rekonstituerade

lösningen.

Stabilitet efter spädning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet hos den spädda infusionsvätskan har visats i 36 timmar vid

2 ºC - 8 ºC följt av 3 timmar vid rumstemperatur.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Voriconazole Hikma 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller 200 mg vorikonazol.

Efter rekonstitution innehåller varje ml lösning 10 mg vorikonazol. Efter rekonstitution krävs

ytterligare spädning före administrering.

Hjälpämne med känd effekt

En flaska innehåller 217,6 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till infusionsvätska, lösning (pulver till infusionsvätska)

Vit till benvit frystorkad kaka.

Den rekonstituerade lösningens pH är 4,0 till 7,0.

Osmolaritet: 500 ± 50 mOsm/kg

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Vorikonazol är ett bredspektrumantimykotikum av triazoltyp, och är indicerat till vuxna och barn från

2 års ålder enligt följande:

Behandling av invasiv aspergillos.

Behandling av candidemi hos patienter utan neutropeni

Behandling av flukonazol-resistenta allvarliga invasiva

Candida

-infektioner (inklusive

C. krusei

Behandling av allvarliga svampinfektioner orsakade av

Scedosporium

spp och

Fusarium

spp.

Vorikonazol bör i första hand administreras till patienter med progressiva, möjligen livshotande

infektioner.

Som profylax till stamcellstransplanterade patienter med hög risk för att utveckla invasiv

Svampinfektion.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Elektrolytrubbningar såsom hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi ska följas och korrigeras,

om nödvändigt, innan man påbörjar samt under behandling med vorikonazol (se avsnitt 4.4).

Det rekommenderas att vorikonazol administreras med en maximal hastighet av 3 mg/kg/timme under

1 till 3 timmar.

Behandling

Vuxna

Voriconazole Hikma 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning, är endast avsett för intravenös

användning. Orala beredningsformer av vorikonazol finns tillgängliga från andra tillverkare.

Behandlingen ska inledas med den föreskrivna laddningsdoseringen av antingen intravenöst eller

peroralt vorikonazol för att uppnå plasmakoncentrationer nära steady-state dag 1. Baserat på den höga

orala biotillgängligheten (96 %, se avsnitt 5.2) kan byte mellan intravenös och peroral behandling

göras efter kliniskt behov.

Detaljerad information om doseringsrekommendationer ges i följande tabell:

Intravenös

Peroral*

Patienter ≥ 40 kg**

Patienter < 40 kg**

Laddningsdosering

(de första 24

timmarna)

6 mg/kg var 12:e timme

400 mg var 12:e timme

200 mg var 12:e timme

Underhållsdos

(efter de första 24

timmarna)

4 mg/kg två gånger

dagligen

200 mg två gånger

dagligen

100 mg två gånger

dagligen

*Orala beredningsformer av vorikonazol finns tillgängliga från andra tillverkare

**Gäller även patienter från 15 år och äldre

Behandlingstid

Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt beroende på patientens kliniska och mykologiska

behandlingssvar. Långvarig exponering för vorikonazol under mer än 180 dagar (6 månader) kräver en

noggrann bedömning av risk-nyttabalansen (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Dosjustering (vuxna)

Om patienten inte tolererar intravenös behandling med 4 mg/kg två gånger dagligen, minskas dosen

till 3 mg/kg två gånger dagligen.

Vid bristande svar på behandlingen kan underhållsdosen höjas till 300 mg två gånger dagligen vid oral

administrering. För patienter som väger mindre än 40 kg kan den orala dosen höjas till 150 mg två

gånger dagligen.

Om patienten inte tolererar behandling med dessa höga doser kan den orala underhållsdosen sänkas

stegvis med 50 mg till 200 mg två gånger dagligen (eller 100 mg 2 gånger dagligen för patienter som

väger mindre än 40 kg).

Vid användning som profylax, se nedan.

Barn (2 till <12 år) och ungdomar med låg kroppsvikt (12-14 år och <50 kg)

Eftersom ungdomar i lägre åldrar förväntas metabolisera vorikonazol mer likt barn än vuxna ska

doseringen ske som hos barn.

Den rekommenderade doseringen är följande:

Intravenös

Peroral*

Laddningsdosering

(de första 24 timmarna)

9 mg/kg var 12:e timme

Rekommenderas ej

Underhållsdos

(efter de första 24 timmarna)

8 mg/kg två gånger dagligen

9 mg/kg två gånger dagligen

(en maxdos på 350 mg två

gånger dagligen)

*Orala beredningsformer av vorikonazol finns tillgängliga från andra tillverkare

Obs! Baserat på en farmakokinetisk analys omfattande 112 immunsupprimerade pediatriska patienter

2 till < 12 år och 26 immunsupprimerade ungdomar 12 till < 17 år.

Det rekommenderas att behandlingen inleds med intravenös dosering, och oral behandling skall

övervägas först efter signifikant klinisk förbättring. Det bör noteras att en 8 mg/kg intravenös dos ger

en exponering av vorikonazol som är cirka två gånger högre än en 9 mg/kg oral dos.

Övriga ungdomar (12-14 år och ≥ 50 kg; 15-17 år oavsett kroppsvikt)

Vorikonazol ska doseras som hos vuxna.

Dosjustering (barn [2 till < 12 år] och yngre ungdomar med låg kroppsvikt [12 till 14 år och < 50kg])

Om patientens svar på behandlingen är otillräckligt kan den intravenösa dosen ökas stegvis med 1

mg/kg. Om patienten inte tolererar behandlingen, minska den intravenösa dosen stegvis med 1 mg/kg.

Användning till pediatriska patienter i åldern 2 till < 12 år med nedsatt lever- eller njurfunktion har

inte studerats (se avsnitt 4.8 och 5.2.)

Profylax hos vuxna och barn

Profylax ska sättas in på transplantationsdagen och kan administreras i upp till 100 dagar. Profylax ska

vara så kortvarig som möjligt beroende på risken för utveckling av invasiv svampinfektion (IFI)

bestämd på basis av neutropeni eller immunsuppression. Vid fortsatt immunsuppression eller

transplantat-mot-värdsjukdom (GvHD) får profylax endast pågå i upp till 180 dagar efter

transplantationen (se avsnitt 5.1).

Dosering

Rekommenderad doseringsregim för profylax är densamma som för behandling av respektive

åldersgrupp. Se behandlingstabellerna ovan.

Duration av profylax

Säkerhet och effekt för användning av vorikonazol under längre tid än 180 dagar har inte studerats

tillräckligt i kliniska prövningar.

Profylaktisk användning av vorikonazol under längre tid än 180 dagar (6 månader) kräver en noggrann

bedömning av risk-nyttabalansen (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Följande instruktioner gäller för både behandling och vid användning som profylax

Dosjustering

Vid profylaktisk användning rekommenderas inte dosjusteringar i händelse av bristande effekt eller

behandlingsrelaterade biverkningar. Vid behandlingsrelaterade biverkningar måste utsättning av

vorikonazol och användning av alternativa antimykotika övervägas (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Dosjustering vid samtidig administrering

Rifabutin eller fenytoin kan administreras samtidigt med vorikonazol om den intravenösa

underhållsdosen av vorikonazol ökas till 5 mg/kg två gånger dagligen, se avsnitt 4.4 och 4.5.

Efavirenz kan administreras samtidigt med vorikonazol om underhållsdosen av vorikonazol ökas till

400 mg var 12:e timma och dosen efavirenz sänks med 50 %, dvs. till 300 mg en gång dagligen. När

behandlingen med vorikonazol avslutas ska den ursprungliga dosen efavirenz återinsättas (se avsnitt

4.4 och 4.5).

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min) sker en

ackumulering av den intravenösa vehikeln, SBECD. I första hand skall vorikonazol ges per os till

dessa patienter, om inte en bedömning av risken i förhållande till fördelen för patienten motiverar

användandet av intravenöst vorikonazol. Serumkreatininnivåerna skall följas noggrant hos dessa

patienter och, om de ökar, bör en övergång till peroral vorikonazolbehandling övervägas (se avsnitt

5.2).

Vorikonazol hemodialyseras med en clearance av 121 ml/min. En hemodialysbehandling på 4 timmar

tar inte bort en tillräckligt stor mängd vorikonazol för att motivera en dosjustering.

Den intravenösa vehikeln, SBECD, hemodialyseras med en clearance av 55 ml/min.

Nedsatt leverfunktion

Det rekommenderas att de vanliga laddningsdoseringarna används men att underhållsdosen halveras

hos patienter med lätt till måttlig levercirros (Child-Pugh A och B) som får vorikonazol (se avsnitt

5.2).

Vorikonazol har inte studerats hos patienter med allvarlig kronisk levercirros (Child-Pugh C).

Det finns begränsade data angående säkerheten för vorikonazol hos patienter med onormala

leverfunktionsvärden (aspartattransaminas (ASAT), alanintransaminas (ALAT), alkaliskt fosfatas

(ALP) eller totalt bilirubin >5 gånger den övre normalgränsen).

Vorikonazol har förknippats med förhöjda levervärden och kliniska tecken på leverskada, såsom

ikterus, och ska endast användas till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion om nyttan överväger

den potentiella risken. Patienter med gravt nedsatt leverfunktion ska övervakas noggrant med

avseende på läkemedelstoxicitet (se avsnitt 4.8).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för vorikonazol för barn under 2 år har inte fastställts. Tillgänglig information

finns i avsnitt 4.8 och 5.1 men ingen dosrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Voriconazole Hikma måste rekonstitueras och spädas (se avsnitt 6.6) före administrering som

intravenös infusion. Ej avsett för bolusinjektion.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering med CYP3A4-substrat, terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid eller kinidin,

eftersom förhöjda plasmakoncentrationer av dessa läkemedel kan leda till QTc-förlängning och i

sällsynta fall

torsades de pointes

(se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med rifampicin, karbamazepin och fenobarbital, eftersom dessa läkemedel

troligen signifikant sänker plasmanivåerna av vorikonazol (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med standarddoser av vorikonazol med efavirenz om doser på 400 mg eller

mer en gång dagligen är kontraindicerade, eftersom efavirenz signifikant sänker

plasmakoncentrationer av vorikonazol hos friska försökspersoner vid dessa doser. Vorikonazol höjer

även signifikant plasmakoncentrationen av efavirenz (se avsnitt 4.5, angående lägre doser se avsnitt

4.4).

Samtidig administrering med högdos ritonavir (400 mg eller mer två gånger dagligen), eftersom

ritonavir signifikant sänker plasmakoncentrationer av vorikonazol hos friska försökspersoner vid dessa

doser (se avsnitt 4.5, angående lägre doser se avsnitt 4.4).

Samtidig adminstrering med ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin), vilka är CYP3A4-

substrat, eftersom förhöjda plasmanivåer av dessa läkemedel kan leda till ergotism (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med sirolimus, eftersom vorikonazol troligen signifikant höjer

plasmakoncentrationen av sirolimus (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med johannesört (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Försiktighet ska iakttas vid förskrivning av Voriconazole Hikma till patienter med överkänslighet mot

andra azolföreningar (se även avsnitt 4.8).

Behandlingstid

Behandling med den intravenösa formuleringen ska inte pågå längre än 6 månader (se avsnitt 5.3).

Kardiovaskulära

Vorikonazol har associerats med förlängning av QTc intervallet. Vid behandling med vorikonazol har

sällsynta rapporter av

torsades de pointes

förekommit hos patienter med riskfaktorer såsom

genomgången kemoterapi, kardiomyopati, hypokalemi och samtidig behandling med läkemedel vilka

kan ha varit bidragande.

Vorikonazol ska användas med försiktighet till patienter med möjliga proarytmiska tillstånd, såsom

Medfödd eller förvärvad QTc-förlängning.

Kardiomyopati, framförallt vid närvaro av hjärtsvikt.

Sinusbradykardi.

Existerande symtomgivande arytmi.

Samtidig behandling med läkemedel som man vet förlänger QTc intervallet.

Elektrolytrubbningar såsom hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi ska följas och

korrigeras, om nödvändigt, innan man påbörjar samt under behandling med vorikonazol (se

avsnitt 4.2). En studie har genomförts på friska frivilliga vilken studerade påverkan av QTc

intervall vid engångsdoser av vorikonazol upp till 4 gånger den vanliga dagliga dosen. Ingen

patient erhöll ett intervall som överskred den potentiellt kliniskt relevanta tröskeln 500 msek (se

avsnitt 5.1).

Infusionsrelaterade reaktioner

Infusionsrelaterade reaktioner, framförallt rodnad och illamående, har observerats under

administrering av den intravenösa formuleringen av vorikonazol. Beroende på symtomens

svårighetsgrad bör man överväga att avbryta behandlingen (se avsnitt 4.8).

Levertoxicitet

I kliniska prövningar har fall av allvarliga leverreaktioner förekommit under behandling med

vorikonazol (inkluderande klinisk hepatit, kolestas och fulminant leversvikt, även med dödlig utgång).

Fall av leverreaktioner har noterats inträffa främst hos patienter med allvarliga underliggande

medicinska tillstånd (framför allt hematologisk malignitet). Övergående leverreaktioner, inkluderande

hepatit och ikterus har inträffat hos patienter utan andra identifierade riskfaktorer. Nedsatt

leverfunktion har vanligtvis varit reversibel vid utsättande av behandlingen (se avsnitt 4.8).

Uppföljning av leverfunktion

Patienter som får vorikonazol måste kontrolleras noggrant med avseende på levertoxicitet. Den

kliniska hanteringen bör inkludera laboratorieutvärdering av leverfunktionen (specifikt ASAT och

ALAT) när behandlingen med vorikonazol inleds och minst en gång i veckan under den första

behandlingsmånaden. Behandlingstiden bör vara så kortvarig som möjligt, men om man utifrån risk–

nyttabedömning beslutar att fortsätta behandlingen (se avsnitt 4.2) kan övervakningsfrekvensen

minskas till en gång i månaden om det inte förekommer några förändringar i leverfunktionsvärdena.

Vid påtagligt förhöjda leverfunktionsvärden bör Voriconazole Hikma sättas ut, såvida inte den

medicinska bedömningen av risk–nyttaförhållandet för patienten motiverar fortsatt användning.

Leverfunktionen ska övervakas hos såväl barn som vuxna.

Allvarliga dermatologiska biverkningar

Fototoxicitet

VORICONAZOLE HIKMA har även associerats med fototoxicitet, inklusive reaktioner som

fräknar, lentigo, aktinisk keratos och pseudoporfyri. Det rekommenderas att alla patienter,

inklusive barn, undviker exponering av direkt solljus och använder skyddande kläder och

solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF) under behandlingen med VORICONAZOLE

HIKMA.

Skivepitelcancer i huden (SCC)

Skivepitelcancer i huden har rapporterats hos patienter, av vilka några tidigare har rapporterat

fototoxiska reaktioner. Om fototoxiska reaktioner inträffar bör tvärvetenskaplig konsultation

sökas, utsättning av VORICONAZOLE HIKMA och användning av alternativa antimykotika

övervägas och patienten bör remitteras till en dermatolog. Vid fortsatt användning av

VORICONAZOLE HIKMA bör dermatologisk utvärdering ske systematiskt och regelbundet,

för att tillåta tidig upptäckt och behandling av premaligna lesioner. VORICONAZOLE

HIKMA ska sättas ut om premaligna hudlesioner eller skivepitelcancer identifieras (se nedan

avsnitt Långtidsbehandling).

Exfoliativa kutana reaktioner

Svåra kutana biverkningar (SCAR) såsom Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal

nekrolys (TEN) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS),

vilka kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats vid användning av vorikonazol. Om

en patient får hudutslag, ska denne observeras noga och behandling med VORICONAZOLE

HIKMA avbrytas om hudförändringarna förvärras.

Långtidsbehandling

Långvarig exponering (behandling eller profylax) under mer än 180 dagar (6 månader) kräver

en noggrann bedömning av risk-nyttabalansen och behandlande läkare bör därför överväga att

begränsa exponeringen av VORICONAZOLE HIKMA (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Skivepitelcancer i huden (SCC) har rapporterats i samband med långtidsbehandling med

VORICONAZOLE HIKMA.

Icke-infektiös periostit med förhöjda nivåer av fluorid och alkalinfosfatas har rapporterats hos

transplanterade patienter. Om en patient utvecklar skelettsmärta samt radiologiska tecken förenliga

med periostit, bör en utsättning av VORICONAZOLE HIKMA övervägas efter tvärvetenskaplig

konsultation.

Synbiverkningar

Det har förekommit rapporter med ihållande synbiverkningar inklusive dimsyn, optikusneurit och

papillödem (se avsnitt 4.8).

Renala biverkningar

Akut njursvikt har observerats hos svårt sjuka patienter som behandlas med vorikonazol. Patienter som

behandlas med vorikonazol behandlas sannolikt samtidigt med nefrotoxiska läkemedel och har andra

tillstånd som kan ge nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.8).

Uppföljning av njurfunktion

Patienterna skall följas med avseende på utveckling av onormal njurfunktion. Detta bör omfatta

laboratorieutvärdering av framför allt serumkreatinin.

Uppföljning av bukspottkörtelns funktion

Patienter, speciellt barn, med riskfaktorer för akut pankreatit (som t.ex. nyligen genomförd

kemoterapi, hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT)), skall observeras noga under behandling

med vorikonazol. Kontroll av serumamylas eller -lipas bör övervägas vid detta kliniska tillstånd.

Pediatrisk population

Effekt och säkerhet hos barn under två års ålder har inte fastställts (se även avsnitt 4.8 och 5.1).

Vorikonazol är indicerat för barn från två års ålder. Leverfunktionen ska kontrolleras hos såväl barn

som vuxna. Högre frekvens av förhöjda leverenzymer har observerats i den pediatriska populationen

(se avsnitt 4.8). Oral biotillgänglighet kan vara begränsad hos 2 till <12 år gamla barn med

malabsorption och mycket låg kroppsvikt för sin ålder. I sådana fall rekommenderas intravenös

administrering av vorikonazol.

Allvarliga dermatologiska biverkningar (inklusive SCC)

Frekvensen av fototoxiska reaktioner är högre i den pediatriska populationen. Eftersom utveckling

till SCC har rapporterats krävs strikta ljusskyddande åtgärder i denna patientpopulation. För barn

som drabbas av fotoåldringsskador, som lentigines eller efelider, rekommenderas undvikande av

solljus och dermatologisk uppföljning även efter avslutad behandling.

Profylax

I händelse av behandlingsrelaterade biverkningar (levertoxicitet, allvarliga hudreaktioner inklusive

fototoxicitet och SCC, allvarliga eller långvariga synstörningar och periostit) måste utsättning av

vorikonazol och användning av alternativa antimykotika övervägas.

Fenytoin (CYP2C9-substrat samt potent CYP450-inducerare)

Nivåerna av fenytoin bör följas noggrant när fenytoin ges samtidigt med vorikonazol. Samtidig

användning av vorikonazol och fenytoin bör undvikas såvida inte nyttan uppväger riskerna (se avsnitt

4.5)

Efavirenz (CYP450-inducerare; CYP3A4-hämmare och -substrat)

Vid samtidig administrering av vorikonazol och efavirenz skall dosen av vorikonazol höjas till 400 mg

var 12:e timma och dosen av efavirenz sänkas till 300 mg en gång per dygn (se avsnitt 4.2, 4.3 och

4.5).

Rifabutin (potent CYP450-inducerare)

Noggrann uppföljning av fullständig blodstatus och biverkningar av rifabutin (t.ex. uveit)

rekommenderas när rifabutin ges samtidigt med vorikonazol. Samtidig användning av vorikonazol och

rifabutin bör undvikas såvida inte nyttan uppväger riskerna (se avsnitt 4.5).

Ritonavir (potent CYP450-inducerare, CYP3A4-hämmare och -substrat)

Samtidig administrering av vorikonazol och lågdos ritonavir (100 mg två gånger dagligen) skall

undvikas, såvida inte nyttan av behandling med vorikonazol bedöms överväga den potentiella risken

(se avsnitt 4.5 och 4.3).

Everolimus (CYP3A4 substrat, P-gp substrat)

Samtidig administrering av vorikonazol och everolimus rekommenderas inte eftersom vorikonazol

förväntas signifikant höja koncentrationerna av everolimus. För närvarande finns det otillräckligt med

data för att kunna ge doseringsrekommendationer i denna situation (se avsnitt 4.5).

Metadon (CYP3A4-substrat)

Regelbunden uppföljning av biverkningar samt toxicitet av metadon, inkluderande QTc förlängning,

rekommenderas vid samtidig administrering med vorikonazol då metadonnivåer ökar efter samtidig

administrering med vorikonazol. Det kan vara nödvändigt att sänka metadondosen (se avsnitt 4.5).

Kortverkande opiater (CYP3A4-substrat)

En minskning av dosen av alfentanil, fentanyl och andra kortverkande opiater med liknande struktur

som alfentanil och som metaboliseras via CYP3A4 (t.ex. sufentanil) bör övervägas när de

administreras samtidigt med vorikonazol (se avsnitt 4.5). Eftersom halveringstiden för alfentanil

förlängs 4-faldigt när vorikonazol ges samtidigt och samtidig administrering av vorikonazol och

fentanyl visat sig i en oberoende publicerad studie resultera i en ökning av genomsnittlig AUC 0-∞ av

fentanyl, kan det vara nödvändigt med en noggrann övervakning av opioidrelaterade biverkningar

(inkluderande en längre period av andningsövervakning).

Långverkande opiater (CYP3A4-substrat)

En minskning av dosen oxykodon och andra långverkande opiater metaboliserade via CYP3A4 (t.ex

hydrokodon) bör övervägas då de administreras samtidigt med vorikonazol. Noggrann övervakning av

opioidrelaterade biverkningar kan bli nödvändig (se avsnitt 4.5).

Flukonazol (CYP2C9-, CYP2C19- och CYP3A4-hämmare)

Samtidig administrering av oralt vorikonazol och oralt flukonazol resulterade i en signifikant ökning

av C

och AUCτ för vorikonazol hos friska försökspersoner. En reducerad dos och/eller förlängd tid

mellan doseringstillfällena av vorikonazol och flukonazol har inte kunnat eliminera denna effekt.

Biverkningar kopplade till vorikonazol ska följas upp när läkemedlet används efter tidigare

flukonazolbehandling (se avsnitt 4.5).

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller 217,6 mg natrium per injektionsflaska, motsvarande 10,9% av WHOs

högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vorikonazol metaboliseras av och hämmar aktiviteten hos CYP450-isoenzymer, CYP2C19, CYP2C9

och CYP3A4. Hämmare eller inducerare av dessa isoenzymer kan öka respektive minska

plasmakoncentrationerna av vorikonazol, och vorikonazol kan potentiellt öka plasmakoncentrationen

av substanser som metaboliseras av dessa CYP450-isoenzymer.

Om inget annat anges har interaktionsstudier gjorts på friska manliga vuxna försökspersoner, med

upprepad dosering till steady-state med 200 mg vorikonazol givet peroralt två gånger dagligen. Dessa

resultat är relevanta för andra populationer och administreringssätt.

Vorikonazol ska ges med försiktighet till patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som man

vet förlänger QTc intervallet. Om det dessutom föreligger en risk att vorikonazol ökar plasmanivåerna

av substanser som metaboliseras av CYP3A4 isoenzymer (vissa antihistaminer, kinidin, cisaprid,

pimozid), är samtidig administrering kontraindicerad (se nedan och avsnitt 4.3).

Tabell över interaktioner

Interaktioner mellan vorikonazol och andra läkemedel anges i nedanstående tabell (en gång dagligen

anges som ”QD”, två gånger dagligen som ”BID”, tre gånger dagligen som ”TID” och ej fastställt som

”ND”). Pilens riktning för varje farmakokinetisk parameter baseras på det 90-procentiga

konfidensintervallet av det geometriska medelvärdet som ligger inom (↔), under (↓) eller över (↑)

intervallet 80-125 %. Asterisken (*) indikerar tvåvägsinteraktion. AUC

, AUC

och AUC

0-∞

representerar arean under kurvan under ett doseringsintervall, från tidpunkt noll till mätbara värden

respektive från tidpunkt noll till oändligheten.

Interaktionerna i tabellen anges i följande ordning: kontraindikationer, läkemedel där dosen behöver

justeras och noggrann klinisk och/eller biologisk monitorering krävs, samt slutligen de som inte har

någon signifikant farmakokinetisk interaktion men som kan vara av kliniskt intresse inom

behandlingsområdet.

Läkemedel

[Interaktionsmekanism]

Interaktion

Förändring av geometriskt

medelvärde (%)

Rekommendationer avseende

samtidig administrering

Astemizol, cisaprid, pimozid,

kinidin och terfenadin

[CYP3A4-substrat]

Har ej studerats, men ökade

plasmakoncentrationer av dessa

läkemedel kan leda till QTc-

förlängning och sällsynta fall av

torsades de pointes.

Kontraindicerat

(se avsnitt 4.3)

Karbamazepin och långverkande

barbiturater (t.ex. fenobarbital,

mefobarbital)

[potenta CYP450-inducerare]

Har ej studerats, men

karbamazepin och långverkande

barbiturater förmodas

signifikant kunna minska

plasmakoncentrationen av

vorikonazol.

Kontraindicerat

(se avsnitt 4.3)

Efavirenz (en icke-nukleosid

omvänt transkriptashämmare)

[CYP450-inducerare; CYP3A4-

hämmare och -substrat]

Efavirenz 400 mg QD

Efavirenz C

↑ 38 %

Användning av standarddoser av

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/17796/2017

EMEA/H/C/003737

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Voriconazole Hikma

vorikonazol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Voriconazole

Hikma. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och

villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Voriconazole Hikma ska

användas.

Praktisk information om hur Voriconazole Hikma ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Voriconazole Hikma och vad används det för?

Voriconazole Hikma är ett antimykotikum som används för att behandla vuxna och barn över två år

som har följande infektioner orsakade av svampar:

Invasiv aspergillos (en typ av svampinfektion som orsakas av Aspergillus).

Candidemi (en typ av svampinfektion som orsakas av Candida) hos patienter med normalt

antal vita blodkroppar.

Svåra invasiva infektioner av Candida där svampen är resistent mot flukonazol (ett annat

läkemedel mot svampinfektioner).

Svåra svampinfektioner som orsakas av Scedosporium eller Fusarium (två olika svamparter).

Vid användning för att behandla svampinfektioner är Voriconazole Hikma främst avsett att ges till

patienter med progressiva och potentiellt livshotande svampinfektioner.

Voriconazole Hikma används också för att förebygga svampinfektioner hos patienter som genomgått

hematopoietisk (blod) stamcellstransplantation (transplantation av en stamcellstyp som kan utvecklas

till blodkroppar) och löper en hög risk att drabbas av infektioner.

Voriconazole Hikma

EMA/17796/2017

Sida 2/3

Voriconazole Hikma innehåller den aktiva substansen vorikonazol. Det är ett generiskt läkemedel,

vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är

Vfend. Mer information om generiska läkemedel finns i dokumentet med frågor och svar här.

Hur används Voriconazole Hikma?

Voriconazole Hikma finns som ett pulver som bereds till en infusionsvätska, lösning (dropp), som ges i

en ven. Det ges två gånger om dagen. Dosen av Voriconazole Hikma som ska ges beror på patientens

kroppsvikt.

Patienterna måste få en initial högre dos (laddningsdos) den första dagen. Syftet med laddningsdosen

är att snabbt uppnå stabila blodvärden. Laddningsdosen följs sedan av en underhållsdos som kan

justeras beroende på patientens svar. Dosen kan behöva höjas eller sänkas utifrån patientens svar.

Både laddnings- och underhållsdosen ges genom infusion, men när patienterna blivit bättre bör

förskrivaren överväga att gå över till ett vorikonazolläkemedel som ges genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur verkar Voriconazole Hikma?

Den aktiva substansen i Voriconazole Hikma, vorikonazol, tillhör antimykotikaklassen ”triazoler”. Den

verkar på så sätt att den förhindrar bildandet av ergosterol, som är en viktig del av svamparnas

cellmembran. Om tillgången till ergosterol stoppas kan inte svampen sprida sig, eller dör. En

förteckning över de svamparter som Voriconazole Hikma är verksamt mot finns i produktresumén

(ingår också i EPAR).

Hur har Voriconazole Hikmas effekt undersökts?

Liksom för alla läkemedel lade företaget fram studier över kvaliteten på den aktiva substansen, i detta

fall vorikonazol. Inga bioekvivalensstudier behövde göras för att undersöka huruvida vorikonazol tas

upp på ett liknande sätt och producerar samma halter av den aktiva substansen i blodet som

referensläkemedlet Vfend. Detta eftersom vorikonazol ges genom infusion i en ven, vilket gör att den

aktiva substansen tillförs direkt i blodet.

Vilka är fördelarna och riskerna med Voriconazole Hikma?

Eftersom Voriconazole Hikma är ett generiskt läkemedel anses dess nytta och risker vara desamma

som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Voriconazole Hikma?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Voriconazole Hikma i enlighet med

EU:s krav är likvärdigt med Vfend. CHMP fann därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna,

liksom för Vfend. Kommittén rekommenderade att Voriconazole Hikma skulle godkännas för

användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Voriconazole

Hikma?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Voriconazole Hikma används så säkert som

möjligt. I enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och

Voriconazole Hikma

EMA/17796/2017

Sida 3/3

bipacksedeln för Voriconazole Hikma. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal

och patienter ska vidta.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Mer information om Voriconazole Hikma

Den 27 maj 2015 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Voriconazole

Hikma som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen för Voriconazole Hikma finns i sin helhet på

EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Mer information om behandling med Voriconazole Hikma finns i bipacksedeln (ingår också i

EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 01-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen