Voncento

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-06-2019

Aktiva substanser:
Mänskliga koagulationsfaktorer VIII, mänskliga von willebrand faktor
Tillgänglig från:
CSL Behring GmbH
ATC-kod:
B02BD06
INN (International namn):
human coagulation factor VIII / human von willebrand factor
Terapeutisk grupp:
Blodets koagulationsfaktorer, von Willebrand-faktorn och koagulationsfaktorer VIII i kombination, Hemostatika,
Terapiområde:
Hemophilia A; von Willebrand Diseases
Terapeutiska indikationer:
Von Willebrands sjukdom (VWD)Profylax och behandling av blödning eller kirurgisk blödning hos patienter med VWD, när desmopressin (DDAVP) som ensam behandling är ineffektiva eller kontraindicerat. Hemofili A (medfödd faktor VIII-brist)Profylax och behandling av blödning hos patienter med hemofili A.
Produktsammanfattning:
Revision: 14
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002493
Tillstånd datum:
2013-08-12
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002493

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

16-01-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

17-06-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

17-06-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

17-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

17-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

16-01-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Voncento 250 IE FVIII / 600 IE VWF (5 ml vätska) pulver och vätska till injektions-

/infusionsvätska, lösning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (10 ml vätska) pulver och vätska till injektions

/infusionsvätska, lösning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (5 ml vätska) pulver och vätska till injektions

/infusionsvätska, lösning

Voncento 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF (10 ml vätska) pulver och vätska till injektions

/infusionsvätska, lösning

human koagulationsfaktor VIII,

human von Willebrandfaktor

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Voncento är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Voncento

Hur du använder Voncento

Eventuella biverkningar

Hur Voncento ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Voncento är och vad det används för

Produkten är tillverkad av human plasma (den flytande delen av blodet) och innehåller de aktiva

substanserna human koagulationsfaktor VIII (FVIII) och human von Willebrandfaktor (VWF).

Voncento används för alla åldersgrupper för att förebygga eller stoppa blödningar orsakade av bristen

på VWF vid von Willebrands sjukdom (VWD) och bristen på FVIII vid hemofili A. Voncento

används endast när behandling med ett annat läkemedel, desmopressin, inte är effektivt själv eller inte

kan ges.

VWF och FVIII är inblandade i blodets levring. Brist på någon av faktorerna innebär att blodet inte

kan levra sig lika snabbt som det ska och därför finns det en ökad benägenhet att blöda. Ersättning av

VWF och FVIII med Voncento reparerar tillfälligt koagulationsmekanismerna.

Eftersom Voncento innehåller både FVIII och VWF är det viktigt att veta vilken faktor du behöver

mest. Om du har hemofili A kommer din läkare förskriva Voncento med ett specificerat antal enheter

FVIII. Om du har VWD (von Willebrands sjukdom) kommer din läkare förskriva Voncento med ett

specificerat antal enheter VWF.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Voncento

Använd inte Voncento

om du är allergisk mot VWF eller FVIII eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

Det rekommenderas starkt att du antecknar datum för administrering, tillverkningssatsnummer och den

injicerade volymen i en behandlingsdagbok varje gång Voncento ges.

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Voncento.

Allergiska överkänslighetsreaktioner kan uppkomma.

Om symtom på

överkänslighetsreaktioner uppstår ska du omedelbart sluta använda läkemedlet och

kontakta din läkare.

Din läkare bör informera dig om

tidiga tecken på

överkänslighetsreaktioner

. Dessa inkluderar nässelfeber, generaliserat hudutslag, tryck över

bröstet, väsande andning, blodtrycksfall och anafylaxi (en allvarlig allergisk reaktion som

orsakar svåra andningssvårigheter eller yrsel).

Utveckling av

inhibitorer

(antikroppar) är en känd komplikation som kan uppträda vid

behandling med alla faktor VIII-läkemedel. Inhibitorerna hindrar, särskilt vid höga halter, att

behandlingen fungerar som den ska. Du eller ditt barn kommer att övervakas noggrant avseende

utveckling av sådana inhibitorer. Om du eller ditt barn drabbas av en blödning som inte kan

kontrolleras med Voncento ska du omedelbart tala om det för din läkare.

Berätta för läkare eller apotekspersonal om du har en hjärtsjukdom eller har riskfaktorer för

hjärtsjukdom

Om du behöver en enhet för central venaccess (CVAD) för att tillföra Voncento, ska läkaren

beakta risken för CVAD-relaterade komplikationer i form av lokala infektioner, bakterier i

blodet (bakteriemi) och bildning av en blodpropp i det blodkärl (trombos) där katetern är införd.

von Willebrands sjukdom

Om du har en känd risk för att bilda blodproppar, ska du övervakas för tidiga tecken på trombos

(blodpropp). Din läkare kommer att ge dig behandling för att förhindra trombos.

Virussäkerhet

När läkemedel tillverkas av humant blod eller plasma, vidtas speciella åtgärder från tillverkaren för att

förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa inkluderar:

Noggrant urval av blod- och plasmadonatorer för att försäkra sig om att personer med risk för

att vara smittbärare utesluts,

Testande av varje donation och plasmapool för tecken på virus/infektioner,

Införande av steg i hanteringen av blodet eller plasman som kan inaktivera eller avskilja virus.

Trots dessa åtgärder kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som

tillverkas av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra

typer av infektioner.

De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot så kallade ”höljeförsedda” virus, såsom humant

immunbristvirus (HIV, aidsvirus), hepatit B- och hepatit C-virus (som orsakar leverinflammation) och

det ”icke höljeförsedda” viruset hepatit A-virus (som också orsakar leverinflammation).

Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

Parvovirus B19-infektion kan vara allvarlig

för gravida kvinnor (eftersom det finns en risk för att det ofödda barnet infekteras) och

för individer med försämrat immunförsvar eller med en ökad produktion av röda blodkroppar på

grund av vissa typer av anemi (t.ex. sicklecellanemi eller hemolytisk anemi).

Din läkare kan komma att föreslå att du vaccinerar dig mot Hepatit A och B om du

regelbundet/upprepat behandlas med plasmahärledda läkemedel som Voncento.

Barn och ungdomar

De angivna varningarna och försiktighetsåtgärderna gäller för ungdomar och barn.

Andra läkemedel och Voncento

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Voncento ska endast användas under graviditet och amning då det absolut behövs.

Körförmåga och användning av maskiner

Voncento påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Voncento innehåller natrium

Förpackningarna 250 IE FVIII /600 IE VWF (5 ml vätska) och 500 IE FVIII /1200 IE VWF (5 ml

vätska) innehåller upp till 14,75 mg natrium per flaska (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt). Detta

motsvarar 0,74 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Förpackningarna på 500 IE FVIII /1200 IE VWF (10 ml vätska) och 1000 IE FVIII /2400 IE VWF

(10 ml vätska) innehåller upp till 29,50 mg natrium per flaska (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt).

Detta motsvarar 1,48 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Detta bör beaktas om du har ordinerats saltfattig kost.

3.

Hur du använder Voncento

Din behandling ska ske under överinseende av en läkare som har erfarenhet av behandling av

blödningsrubbningar.

Om din läkare tycker att du kan administrera Voncento själv kommer din läkare att förse dig med

lämpliga instruktioner. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är

osäker.

Dosering

Den mängd av VWF och FVIII som du behöver och behandlingstiden beror på:

svårighetsgraden på din sjukdom

var blödningen är och hur omfattande den är

ditt kliniska tillstånd

din kroppsvikt

(se även avsnitt

”Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal”

Om du har fått Voncento för användning i hemmet kommer din läkare att se till att någon visar dig hur

du ska injicera det och att du vet hur mycket som ska användas.

Följ anvisningarna från din läkare.

Användning för barn och ungdomar

Dosen för barn och ungdomar i åldern < 18 år baseras på kroppsvikt och grundas därför generellt sett

på samma instruktioner som för vuxna. I vissa fall, särskilt hos yngre patienter, kan högre doser

behövas.

Om du har använt för stor mängd av Voncento

Fem fall av överdosering har rapporterats från kliniska prövningar. De rapporterna har inte förknippats

med några biverkningar. Risken att bilda blodproppar (trombos) kan dock inte uteslutas vid extremt

hög dos, speciellt hos patienter med VWD.

Om du har glömt att använda Voncento

Ta omedelbart nästa dos och fortsätt med regelbundna intervall enligt din läkares

rekommendation.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Voncento

Sluta inte att använda Voncento utan att rådfråga läkare.

Beredning och användning

Allmänna instruktioner

Pulvret ska blandas med spädningsvätskan (vätskan) och dras upp från injektionsflaskan under

aseptiska förhållanden.

Voncento kan inte blandas med andra läkemedel, spädningsvätskor eller lösningar förutom de

som nämns i avsnitt 6.

Lösningen ska vara klar och lätt opalescent (halvgenomskinlig), dvs den kan glimma till om den

hålls upp mot ljuset men får inte innehålla några synliga partiklar. Efter filtrering eller fyllning

av sprutan (se nedan) ska lösningen synas (kontrolleras visuellt) innan den används. Använd

inte lösningen om den är oklar eller innehåller flagor eller partiklar.

Oanvänd produkt eller avfall ska kasseras i enlighet med lokala riktlinjer och som instruerat av

din läkare.

Beredning

Innan injektionsflaskorna öppnas, ska Voncento pulver och vätska värmas till rums- eller

kroppstemperatur. Detta kan göras antingen genom att flaskorna får stå i rumstemperatur i cirka en

timme eller genom att hålla dem i händerna i några minuter.

UTSÄTT INTE injektionsflaskorna för direkt värme. Injektionsflaskorna får inte värmas över

kroppstemperatur (37 ºC).

Avlägsna försiktigt plastlocken från flaskorna och rengör gummipropparnas ytor med en alkoholtork.

Låt injektionsflaskorna torka innan Mix2Vial-förpackningen (som innehåller överföringssetet med

filter) öppnas. Följ därefter nedanstående anvisningar.

1. Öppna Mix2Vial-förpackningen genom att dra

av locket. Ta

inte

ut Mix2Vial-setet ur

blisterförpackningen!

2. Placera flaskan med spädningsvätska på en

plan, ren yta och håll fast flaskan stadigt. Ta

Mix2Vial-setet med blisterförpackningen och

tryck ner spetsen på den blå adapterdelen

rakt ner

genom spädningsvätskans propp.

3. Ta försiktigt bort blisterförpackningen från

Mix2Vial-setet genom att ta tag om kanten och

rakt upp

. Se till att endast

blisterförpackningen tas bort, inte Mix2Vial-setet.

4. Ställ

flaskan med produkt

på ett plant och fast

underlag. Vänd vätskeflaskan upp och ned med

Mix2Vial-setet fastsatt och tryck spetsen på den

transparenta adapterdelen

rakt ner

genom

pulverflaskans propp. Vätskan kommer

automatiskt att rinna över till pulverflaskan.

5. Fatta med ena handen tag i den del av

Mix2Vial-setet där pulverflaskan sitter. Fatta med

den andra handen tag i den del där vätskeflaskan

sitter och skruva försiktigt isär setet moturs i 2

delar för att undvika alltför stor skumbildning.

Kassera vätskeflaskan med den blå

Mix2Vial-delen fastsatt.

6. Rotera försiktigt pulverflaskan med den

fastsatta transparenta adaptern tills pulvret löst

sig fullständigt. Skaka inte flaskan.

7. Dra in luft i en tom, steril spruta. Medan

pulverflaskan står rakt upp kopplas sprutan ihop

med Luer-lock inpassningen på Mix2Vial-delen

genom att skruva medurs.

Spruta in luft i flaskan.

Uppdragning och användning

8. Medan sprutkolven hålls intryckt, vänd flaskan

upp och ned tillsammans med set och spruta. Dra

in lösningen i sprutan genom att långsamt föra

kolven tillbaka.

9. När all lösning har förts över till sprutan, fatta

ett fast tag om sprutan (håll sprutan med kolven

nedåt) och koppla bort den transparenta

Mix2Vial-adaptern från sprutan genom att skruva

av den moturs.

Använd det medföljande venpunktionssetet och för in nålen i en ven. Låt blodet rinna bakåt till slutet

av slangen. Fäst sprutan på den gängade låsanordningen i änden på venpunktionssetet. Användning av

engångssprutor av plast rekommenderas då lösningar av denna typ ofta fastnar på helglassprutors

mattslipade ytor.

Injicera/infundera långsamt den färdigberedda lösningen (med en hastighet på

högst 6 ml/min) in i venen

i enlighet med de instruktioner som du har fått från din läkare. Var

noggrann med att inte få in något blod i sprutan med färdigberedd lösning.

I fall då stora volymer Voncento krävs är det möjligt att lägga samman flera injektionsflaskor med

Voncento i ett i handeln tillgängligt infusionsset (t.ex. en injektionspump för att ge läkemedel i en

ven). I dessa fall ska den initialt beredda lösningen av Voncento inte spädas ytterligare.

Känn efter om du får några omedelbara biverkningar. Om du får några biverkningar som kan bero på

administreringen av Voncento, ska injektionen eller infusionen avbrytas (se också avsnitt 2).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Voncento orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta genast din läkare om:

du får symptom på allergisk reaktion

i vissa fall kan en allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) utvecklas som orsakar svårigheter att

andas, yrsel eller chock. Allergiska reaktioner kan inkludera följande symtom: Svullnad av

ansikte, tunga, mun eller hals, svårigheter att andas och att svälja, nässelutslag, väsande

andning, brännande eller stickande känsla vid infusionsstället, frossa, blodvallningar, hudutslag

över hela kroppen, huvudvärk, blodtrycksfall, rastlöshet, snabbare hjärtslag, tryckkänsla över

bröstet (inklusive bröstsmärta och obehag i bröstet), ryggsmärta, trötthet (slöhet), illamående,

kräkning, stickningar.

du märker att läkemedlet inte fungerar ordentligt längre (blödningen stoppas inte).

Bland

barn som inte behandlats med faktor VIII-läkemedel tidigare är det mycket vanligt att

hämmande antikroppar utvecklas (se avsnitt 2) (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter). För

patienter som tidigare har behandlats med faktor VIII (behandling mer än 150 dagar) är dock

risken mindre och komplikationen är mindre vanlig (förekommer hos färre än 1 av 100

användare). Om du eller ditt barn utvecklar antikroppar kan läkemedlen upphöra att fungera

som de ska, och du eller ditt barn kan drabbas av ihållande blödningar.

Du kan utveckla en inhibitor (neutraliserande antikropp) mot VWF, som gör att VWF inte

längre kommer att fungera som det ska.

du får symptom på nedsatt blodgenomströmning i armar och ben (t ex om de blir kalla

och bleka) eller inre organ (kan yttra sig som svåra bröstsmärtor)

Det finns en risk för bildning av blodproppar (tromboser), särskilt hos patienter med kända

riskfaktorer (se även avsnitt 2).

Följande biverkningar har observerats som

mycket vanliga

(kan påverka fler än 1 av 10 personer):

Huvudvärk

Följande biverkningar har observerats som

vanliga

(kan påverka upp till 1 av 10 personer):

Ökad kroppstemperatur

Följande biverkningar har observerats som

mindre vanliga

(kan påverka upp till 1 av 100 personer):

Smakförändringar (dysgeusi)

Onormala leverfunktionstest

Biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningar hos barn och undomar förväntas vara desamma som hos vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare , apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V

. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Voncento ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Får ej frysas.

Den färdigberedda produkten ska företrädesvis användas omedelbart.

Om den färdigberedda produkten inte administreras omedelbart är förvaringstid och

förhållanden före användning användarens ansvar och bör inte överskrida 24 timmar vid

2 till 8 ºC.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är:

250 IE FVIII och 600 IE VWF per injektionsflaska; efter beredning med 5 ml vatten för

injektionsvätskor ungefär 50 IE/ml FVIII och 120 IE/ml VWF.

500 IE FVIII och 1200 IE VWF per injektionsflaska; efter beredning med 10 ml vatten för

injektionsvätskor ungefär 50 IE/ml FVIII och 120 IE/ml VWF.

500 IE FVIII och 1200 IE VWF per injektionsflaska; efter beredning med 5 ml vatten för

injektionsvätskor ungefär 100 IE/ml FVIII och 240 IE/ml VWF.

1000 IE FVIII och 2400 IE VWF per injektionsflaska; efter beredning med 10 ml vatten för

injektionsvätskor ungefär 100 IE/ml FVIII och 240 IE/ml VWF.

För ytterligare information, se avsnitt

”Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och

sjukvårdspersonal

”.

Övriga innehållsämnen är:

Kalciumklorid, humant albumin, natriumklorid, natriumcitrat, sackaros, trometamol.

Se avsnitt 2 ”Voncento innehåller natrium”.

Spädningsvätska: vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Voncento tillhandahålls som ett vitt pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Den färdigberedda lösningen ska vara klar eller lätt skimrande, d v s den kan glimma till om den hålls

mot ljuset, men den får inte innehålla några synliga partiklar.

Produktens inre förpackning och injektionsflaskor för vätska består av glas med en propp (gummi), en

skiva (plast) och ett lock (aluminium).

Förpackningsutföranden:

En förpackning med 250 IE/600 IE eller 500 IE/1200 IE innehåller:

- 1 flaska med pulver

- 1 flaska med 5 ml vatten för injektionsvätskor

- 1 överföringsset med filter 20/20

Innerkartongen innehåller:

1 engångsspruta 10 ml

1 venpunktionsset

2 alkoholtorkar

1 icke-sterilt plåster

Förpackning med 500 IE/1200 IE eller 1000 IE/2400 IE innehåller:

- 1 injektionsflaska med pulver

- 1 injektionsflaska med 10 ml vatten för injektionsvätskor

- 1 överföringsset med filter 20/20

Innerkartongen innehåller:

1 engångsspruta 10 ml

1 venpunktionsset

2 alkoholtorkar

1 icke-sterilt plåster

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

България

Новимед Фарма EООД

Тел: +359 2 850 8617

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring Kft.

Tel.: +36 1 213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00

Eesti

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43 1 80101 2463

España

CSL Behring S.A.

Tel: +34 933 67 1870

Polska

CSL Behring sp. z o.o.

Tel: +48 22 213 22 65

France

CSL Behring S.A.

Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 (1) 631-1833

România

Prisum International Trading srl

Tel: +40 21 322 0171

Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39 02 34964 200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Κύπρος

CSL Behring EITE

Τηλ: +30 210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Latvija

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

United Kingdom

CSL Behring UK Ltd.

Tel: +44 1444 447405

Denna bipacksedel ändrades senast <

{MM/ÅÅÅÅ}> <{månad ÅÅÅÅ}.>

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering

von Willebrands sjukdom

Vid beräkning av dosen är det viktigt att använda det specificerade antalet IE VWF:RCo.

Vanligtvis höjer 1 IE/kg VWF:RCo cirkulerande nivåer av VWF:RCo med 0,02 IE/ml (2 %).

Nivåer på > 0,6 IE/ml (60 %) VWF:RCo och > 0,4 IE/ml (40 %) FVIII:C bör uppnås.

Behandling vid behov

Vanligtvis rekommenderas 40-80 IE/kg VWF (VWF:RCo) motsvarande 20-40 IE/kg kroppsvikt (BW)

FVIII:C för att uppnå hemostas.

En initial dos på 80 IE/kg VWF:RCo kan krävas, särskilt hos patienter med VWD typ 3, då det kan

fordras högre doser för att bibehålla adekvata nivåer än hos patienter med annan typ av VWD.

Blödningsprofylax vid kirurgi:

För att förhindra omfattande blödning under eller efter ett kirurgiskt ingrepp bör administreringen

påbörjas 1-2 timmar före det kirurgiska ingreppet.

En adekvat dos bör administreras på nytt var 12-24 timme. Dos och behandlingsduration beror på

patientens kliniska tillstånd, blödningens typ och svårighetsgrad samt nivå av både VWF:RCo och

FVIII:C.

Vid behandling med en VWF-produkt som innehåller FVIII bör behandlande läkare beakta att fortsatt

behandling kan orsaka en alltför stor ökning av FVIII:C. Efter 24-48 timmars behandling bör därför en

reducerad dos och/eller förlängning av doseringsintervallet eller användning av en VWF produkt med

låg nivå av FVIII övervägas, för att undvika en överdriven ökning av FVIII:C.

Profylaxbehandling

För långtidsprofylax hos patienter med VWD ska en dos på 25 – 40 IE VWF:RCo/kg kroppsvikt

övervägas vid en frekvens på 1 till 3 gånger per vecka. Hos patienter med gastrointestinala blödningar

eller menorragi kan kortare doseringsintervall eller högre doser vara nödvändiga. Dosen och

behandlingens längd beror på patientens kliniska status, liksom dess plasmanivåer av VWF:RCo och

FVIII:C.

Pediatrisk VWD population

Behandling av blödning

Vanligtvis rekommenderas 40 - 80 IE/kg av von Willebrand faktor (VWF:RCo) vilket motsvarar

20 - 40 IE FVIII:C/kg kroppsvikt till pediatriska patienter för att behandla en blödning.

Profylaxbehandling

Patienter i åldern 12 till 18 år: Dos baseras på samma riktlinjer som för vuxna.

Patienter i åldern <12 år: Baserat på resultat från en klinisk studie där pediatriska patienter under

12 års ålder visade sig ha en lägre exponering av VWF bör ett profylaktiskt doseringsintervall på

40 – 80 IE övervägas.

Dosen och behandlingens längd beror på patientens kliniska status, liksom dess plasmanivåer av

VWF:RCo och FVIII:C.

Hemofili A

Vid beräkning av dosen är det viktigt att använda det specificerade antalet IE FVIII:C.

Dosering och substitutionsbehandlingens längd beror på svårighetsgraden av faktor VIII-bristen, på

blödningens lokalisering och omfattning samt på patientens kliniska tillstånd.

Antalet faktor VIII-enheter som administreras anges i Internationella Enheter (IE), som är relaterat till

gällande WHO-koncentratstandard för faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma anges

antingen i procent (i förhållande till normal human plasma) eller företrädesvis i Internationella Enheter

(i förhållande till en internationell standard för FVIII i plasma).

1 IE FVIII-aktivitet motsvarar mängden av faktor VIII i 1 ml normal, human plasma.

Behandling vid behov

Beräkningen av lämplig dos av faktor VIII baseras på det empiriska konstaterandet att 1 IE faktor VIII

per kg kroppsvikt ökar faktor VIII-aktiviteten i plasma med cirka 2 % av den normala aktiviteten (

in

vivo

recovery 2 IE/dl). Lämplig dos bestäms enligt följande formel:

Lämpligt antal enheter = kroppsvikt (kg) x önskad faktor VIII-ökning (% eller IE/dl) x 0,5.

Dosen som administreras och doseringsintervallet bör alltid anpassas till den kliniska effekten i varje

enskilt fall.

Vid följande hemorragiska tillstånd bör faktor VIII-aktiviteten inte sjunka under den angivna

aktivitetsnivån i plasma (i % av den normala eller IE/dl) inom tidsperioden ifråga. Följande tabell kan

användas som vägledning för dosering vid blödningsepisoder och kirurgi:

Grad av hemorragi / Typ av

kirurgiskt ingrepp

Lämplig FVIII-nivå (%

eller IE/dl)

Doseringsintervall (timmar) /

Behandlingsperiod (dagar)

Hemorragi

Tidig hemartros, muskel- eller

oral blödning

20-40

Upprepa infusionen var 12-24

timme under minst 1 dag tills

blödningsepisoden, påvisad av

smärta, har upphört eller

läkning har uppnåtts.

Mer omfattande hemartros,

muskelblödning eller

hematom

30-60

Upprepa infusionen var 12-24

timme i 3-4 dagar eller längre

tills smärta och akut

rörelseinskränkning har

upphört.

Livshotande blödningar

60-100

Upprepa infusionen var 8-24

timme tills det kritiska

tillståndet har upphört.

Kirurgiska ingrepp

Mindre kirurgiska ingrepp

inklusive utdragning av tänder

30-60

Upprepa infusionen var 24

timme under minst 1 dag tills

läkning uppnåtts.

Större kirurgiska ingrepp

80-100

(pre- och postoperativt)

Upprepa infusionen var 8-24

timme tills adekvat sårläkning

uppnåtts, fortsätt sedan

behandlingen i ytterligare

minst 7 dagar för att bibehålla

FVIII-aktiviteten mellan

30 %-60 % (IE/dl).

Övervakning av behandlingen

Under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor VIII-nivåer för att anpassa dos och

doseringsintervall för upprepade infusioner. Enskilda patienters svar på faktor VIII kan variera och

olika halveringstider och recoveries kan erhållas. Dosering baserad på kroppsvikt kan behöva justeras

för underviktiga och överviktiga patienter. Noggrann kontroll av substitutionsbehandlingen genom

koagulationsanalys (av FVIII-aktivitet i plasma) är nödvändig, framför allt vid större kirurgiska

ingrepp.

Profylaxbehandling

För långtidsprofylax hos patienter med svår hemofili typ A är normal dos 20 till 40 IE FVIII per kg

kroppsvikt, vilket ges med 2 till 3 dagars intervall. I vissa fall, särskilt hos yngre patienter, kan kortare

doseringsintervall eller högre doser bli nödvändiga.

Pediatrisk hemofili A population

Dosering hos barn och ungdomar i åldern < 18 år med hemofili A baseras på kroppsvikt och baseras

därför vanligtvis på samma rekommendationer som för vuxna. I vissa fall kan kortare

doseringsintervall eller högre doser vara nödvändiga. Doseringsintervallet bör alltid anpassas till den

kliniska effekten i varje enskilt fall.

Äldre

Dosjustering är inte nödvändigt hos äldre.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Voncento 250 IE FVIII / 600 IE VWF (5 ml vätska) pulver och vätska till

injektions-/infusionsvätska, lösning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (10 ml vätska) pulver och vätska till

injektions-/infusionsvätska, lösning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (5 ml vätska) pulver och vätska till

injektions-/infusionsvätska, lösning

Voncento 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF (10 ml vätska) pulver och vätska till

injektions-/infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Voncento 250 IE FVIII / 600 IE VWF pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska pulver innehåller nominellt:

250 IE* human koagulationsfaktor VIII** (FVIII).

600 IE*** human von Willebrand faktor** (VWF).

Efter rekonstituering med 5 ml vatten för injektionsvätskor innehåller lösningen 50 IE/ml av FVIII och

120 IE/ml av VWF.

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska pulver innehåller nominellt:

500 IE* human koagulationsfaktor VIII** (FVIII).

1200 IE*** human von Willebrand faktor** (VWF).

Efter rekonstituering med 10 ml vatten för injektionsvätskor innehåller lösningen 50 IE/ml av FVIII

och 120 IE/ml av VWF.

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF pulver och vätska till

injektions-/infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska pulver innehåller nominellt:

500 IE* human koagulationsfaktor VIII** (FVIII).

1200 IE*** human von Willebrand faktor** (VWF).

Efter rekonstituering med 5 ml vatten för injektionsvätskor innehåller lösningen 100 IE/ml av FVIII

och 240 IE/ml av VWF.

Voncento 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

En injektionsflaska pulver innehåller nominellt:

1000 IE* human koagulationsfaktor VIII** (FVIII),

2400 IE*** human von Willebrand faktor** (VWF),

Efter rekonstituering med 10 ml vätska innehåller lösningen 100 IE/ml av FVIII och 240 IE/ml av

VWF.

_________________________________________

* FVIII-aktiviteten (IE) bestäms enligt den europeiska farmakopéns kromogena assay. Den specifika

FVIII-aktiviteten för Voncento, innan stabiliserare tillsätts, är ungefär 70 IE FVIII/mg protein.

** framställt ur plasma från humandonatorer

*** VWF-aktiviteten bestäms enligt WHO-standarden för VWF. Den specifika VWF-aktiviteten för

Voncento, innan stabiliserare tillsätts, är ungefär 100 IE VWF/mg protein.

Hjälpämne med känd effekt:

Voncento innehåller ungefär 128,2 mmol/l (2,95 mg/ml) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Vitt pulver och klar, färglös vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Voncento kan användas för alla åldersgrupper.

von Willebrands sjukdom (VWD)

Profylax och behandling av blödning eller blödning vid kirurgi hos patienter med VWD när

behandling enbart med desmopressin (DDAVP) är otillräcklig eller kontraindicerad.

Hemofili A (medfödd FVIII-brist)

Profylax och behandling av blödning hos patienter med hemofili A.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen av VWD och hemofili A bör övervakas av en läkare med erfarenhet av hemostatiska

funktionsstörningar.

Beslutet att patienter med VWD och med hemofili A ska behandlas med produkten i hemmet ska

fattas av den behandlande läkaren som ska försäkra sig om att lämplig träning ges och att

användningen granskas i intervaller.

Förhållandet mellan FVIII:C och VWF:RCo i en injektionsflaska är ungefär 1:2,4.

Övervakning av behandlingen

Under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor VIII-nivåer för att anpassa dos och

doseringsintervall för upprepade infusioner. Enskilda patienters svar på faktor VIII kan variera och

olika halveringstider och recoveries kan erhållas. Dosering baserad på kroppsvikt kan behöva justeras

för underviktiga och överviktiga patienter. Noggrann kontroll av substitutionsbehandlingen genom

koagulationsanalys (av faktor VIII-aktivitet i plasma) är absolut nödvändig, framför allt vid större

kirurgiska ingrepp.

Dosering

von Willebrands sjukdom

Vid beräkning av dosen är det viktigt att använda det specificerade antalet IE VWF:RCo.

Vanligtvis höjer 1 IE/kg VWF:RCo cirkulerande nivåer av VWF:RCo med 0,02 IE/ml (2 %).

Nivåer på > 0,6 IE/ml (60 %) VWF:RCo och > 0,4 IE/ml (40 %) FVIII:C bör uppnås.

Behandling vid behov

Vanligtvis rekommenderas 40-80 IE/kg von Willebrandfaktor (VWF:RCo) motsvarande 20-40 IE/kg

kroppsvikt (BW) FVIII:C för att uppnå hemostas.

En initial dos på 80 IE/kg VWF:RCo kan krävas, särskilt hos patienter med VWD typ 3, då det kan

fordras högre doser för att bibehålla adekvata nivåer än hos patienter med annan typ av VWD.

Blödningsprofylax vid kirurgi

För att förhindra omfattande blödning under eller efter ett kirurgiskt ingrepp bör administreringen

påbörjas 1-2 timmar före det kirurgiska ingreppet.

En adekvat dos bör administreras på nytt var 12-24 timme. Dos och behandlingsduration beror på

patientens kliniska tillstånd, blödningens typ och svårighetsgrad samt nivå av både VWF:RCo och

FVIII:C.

Vid behandling med en VWF-produkt som innehåller FVIII bör behandlande läkare beakta att fortsatt

behandling kan orsaka en alltför stor ökning av FVIII:C. Efter 24-48 timmars behandling bör därför en

reducerad dos och/eller förlängning av doseringsintervallet eller användning av en VWF produkt med

låg nivå av FVIII övervägas, för att undvika en överdriven ökning av FVIII:C (se avsnitt 5.2).

Profylaxbehandling

För långtidsprofylax hos patienter med VWD ska en dos på 25 – 40 IE VWF:RCo/kg kroppsvikt

övervägas vid en frekvens på 1 till 3 gånger per vecka. Hos patienter med gastrointestinala blödningar

eller menorragi kan kortare doseringsintervall eller högre doser vara nödvändiga. Dosen och

behandlingens längd beror på patientens kliniska status, liksom dess plasmanivåer av VWF:RCo och

FVIII:C.

Pediatrisk VWD population

Behandling av blödning

Vanligtvis rekommenderas 40 - 80 IE/kg von Willebrand faktor (VWF:RCo) vilket motsvarar

20 - 40 IE FVIII:C/kg kroppsvikt till pediatriska patienter för att behandla en blödning.

Profylaxbehandling

Patienter i åldern 12 till 18 år: Dos baseras på samma riktlinjer som för vuxna.

Patienter i åldern <12 år: Baserat på resultat från en klinisk studie där pediatriska patienter under

12 års ålder visade sig ha en lägre exponering av VWF bör ett profylaktiskt doseringsintervall på

40 – 80 IE övervägas (se avsnitt 5.2).

Dosen och behandlingens längd beror på patientens kliniska status, liksom dess plasmanivåer av

VWF:RCo och FVIII:C.

Hemofili A

Vid beräkning av dosen är det viktigt att använda det specificerade antalet IE FVIII:C.

Dosering och substitutionsbehandlingens längd beror på svårighetsgraden av faktor VIII-bristen, på

blödningens lokalisering och omfattning samt på patientens kliniska tillstånd.

Antalet faktor VIII-enheter som administreras anges i Internationella Enheter (IE), som är relaterat till

gällande WHO-koncentratstandard för faktor VIII-produkter. faktor VIII-aktiviteten i plasma anges

antingen i procent (i förhållande till normal human plasma) eller företrädesvis i Internationella Enheter

(i förhållande till en internationell standard för faktor VIII i plasma).

1 IE faktor VIII-aktivitet motsvarar mängden av faktor VIII i 1 ml normal, human plasma.

Behandling vid behov

Beräkningen av lämplig dos av faktor VIII baseras på det empiriska konstaterandet att 1 Internationell

Enhet (IE) faktor VIII per kg kroppsvikt ökar faktor VIII-aktiviteten i plasma med cirka 2 % av den

normala aktiviteten (

in vivo

recovery 2 IE/dl). Lämplig dos bestäms enligt följande formel:

Lämpligt antal enheter = kroppsvikt (kg) x önskad faktor VIII-ökning (% eller IE/dl) x 0,5.

Dosen som administreras och doseringsintervallet bör alltid anpassas till den kliniska effekten i varje

enskilt fall.

Vid följande hemorragiska tillstånd bör faktor VIII-aktiviteten inte sjunka under den angivna

aktivitetsnivån i plasma (i % av den normala eller IE/dl) inom tidsperioden ifråga. Följande tabell kan

användas som vägledning för dosering vid blödningsepisoder och kirurgi:

Grad av hemorragi / Typ av

kirurgiskt ingrepp

Lämplig faktor VIII-nivå

(% eller IE/dl)

Doseringsintervall (timmar) /

Behandlingsperiod (dagar)

Hemorragi

Tidig hemartros, muskel- eller

oral blödning

20 – 40

Upprepa infusionen var 12-24

timme under minst 1 dag tills

blödningsepisoden, påvisad av

smärta, har upphört eller

läkning har uppnåtts.

Mer omfattande hemartros,

muskelblödning eller

hematom

30 – 60

Upprepa infusionen var 12-24

timme i 3-4 dagar eller längre

tills smärta och akut

rörelseinskränkning har

upphört.

Livshotande blödningar

60 – 100

Upprepa infusionen var 8-24

timme tills det kritiska

tillståndet har upphört.

Kirurgiska ingrepp

Mindre kirurgiska ingrepp

inklusive utdragning av tänder

30 – 60

Upprepa infusionen var 24

timme under minst 1 dag tills

läkning uppnåtts.

Större kirurgiska ingrepp

80 - 100

(pre- och postoperativt)

Upprepa infusionen var 8-24

timme tills adekvat sårläkning

uppnåtts, fortsätt sedan

behandlingen i ytterligare

minst 7 dagar för att bibehålla

faktor VIII-aktiviteten mellan

30 % - 60 % (IE/dl).

Profylaxbehandling

För långtidsprofylax hos patienter med svår hemofili typ A är normal dos 20 till 40 IE faktor VIII

per kg kroppsvikt, vilket ges med 2 till 3 dagars intervall. I vissa fall, särskilt hos yngre patienter, kan

kortare doseringsintervall eller högre doser bli nödvändiga.

Pediatrisk hemofili A population

Dosering hos barn och ungdomar i åldern < 18 år med hemofili A baseras på kroppsvikt och baseras

därför vanligtvis på samma rekommendationer som för vuxna. I vissa fall kan kortare

doseringsintervall eller högre doser vara nödvändiga. Doseringsintervallet bör alltid anpassas till den

kliniska effekten i varje enskilt fall.

Tillgänglig information beskrivs i avsnitt 4.8, och 5.2.

Äldre

Dosjustering är inte nödvändigt hos äldre.

Administreringssätt

För intravenös användning.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6. Den färdigberedda

lösningen ska injiceras/infunderas långsamt intravenöst med en hastighet som är bekväm för patienten.

Injektions-/infusionshastigheten ska inte överskrida 6 ml per minut. Patienten bör observeras för

eventuella omedelbara reaktioner. Om någon reaktion inträffar som kan ha samband med

administreringen av Voncento ska injektionshastigheten minskas eller infusionen avbrytas, beroende

på patientens kliniska tillstånd (se även avsnitt 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

Det rekommenderas starkt att produktnamn och tillverkningssatsnummer noteras varje gång Voncento

administreras till en patient, detta för att upprätthålla en koppling mellan patienten och läkemedlets

tillverkningssats.

Överkänslighet

Allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma. Om symtom på överkänslighetsreaktioner

förekommer, bör patienter rådas att upphöra med användningen av produkten omedelbart och kontakta

sin läkare. Patienter bör informeras om tidiga symtom på överkänslighetsreaktioner inklusive

nässelfeber, generell urtikaria, tryckkänsla över bröstet, pipande andning, lågt blodtryck och anafylaxi.

Vid chocktillstånd skall gällande medicinsk standardbehandling för chock iakttas.

Virussäkerhet

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant

blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för

specifika infektionsmarkörer, samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus

är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt

uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma administreras. Detta gäller även

okända eller nya virus samt andra patogener.

Åtgärderna bedöms vara effektiva för höljeförsedda virus såsom humant immunbristvirus (HIV),

hepatit B virus (HBV) och hepatit C virus (HCV) och det icke höljeförsedda hepatit A viruset (HAV).

Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

Parvovirus B19-infektioner kan vara allvarliga för gravida kvinnor (fetal infektion) och för personer

med immunbrist eller förhöjd produktion av röda blodkroppar (t ex vid hemolytisk anemi).

Lämplig vaccination (hepatit A och B) bör övervägas för patienter som regelbundet/upprepat får faktor

VIII/VWF produkter framställda ur human plasma.

von Willebrands sjukdom

Det finns risk för uppkomst av tromboser, särskilt hos patienter med kända kliniska eller

laboratoriemässiga riskfaktorer. Patienter i riskzonen måste därför övervakas med avseende på tidiga

tecken på trombos. Profylax mot venös tromboembolism bör insättas enligt gällande

rekommendationer.

Vid behandling med en VWF-produkt som innehåller FVIII bör behandlande läkare beakta att fortsatt

behandling kan orsaka en alltför stor ökning av FVIII:C. Hos patienter som får VWF-produkter som

innehåller FVIII bör plasmanivåer av FVIII:C observeras för att undvika alltför höga plasmanivåer av

FVIII:C, vilket kan medföra en ökad risk för tromboser och antitrombotiska åtgärder bör övervägas (se

även avsnitt 5.2).

Patienter med VWD, särskilt patienter med typ 3, kan utveckla neutraliserande antikroppar

(inhibitorer) mot VWF. Om förväntade plasmanivåer av VWF:RCo-aktivitet ej erhålls, eller om

blödningen inte kan kontrolleras med en lämplig dos, ska lämplig analys utföras för att fastställa om

VWF-inhibitorer är närvarande. Hos patienter med höga nivåer av inhibitorer kan behandlingen inte

bara visa sig ineffektiv men också leda till anafylaktoida reaktioner och andra terapeutiska

behandlingsalternativ bör övervägas.

Hemofili A

Inhibitorer

Utveckling av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII är en känd komplikation vid

behandling av patienter med hemofili A. Dessa inhibitorer är vanligtvis IgG-immunoglobuliner riktade

mot den prokoagulerande effekten hos faktor VIII, och kvantifieras i Bethesda-enheter (BE) per ml

plasma med den modifierade metoden. Risken att utveckla inhibitorer är relaterad till sjukdomens

allvarlighetsgrad samt exponering för faktor VIII, där risken är störst inom de 50 första

exponeringsdagarna men fortsätter under hela livet även om risken är mindre vanlig.

Hur kliniskt relevant utvecklingen av inhibitorer är beror på inhibitorns titer, där låg titer utgör en

lägre risk för otillräckligt kliniskt svar än hög titer.

I allmänhet bör alla patienter som behandlas med koagulationsfaktor VIII-produkter följas noggrant

med avseende på utveckling av inhibitorer genom lämpliga kliniska observationer och

laboratorietester. Om förväntade faktor VIII-nivåer i plasma inte uppnås, eller om blödningar inte

kontrolleras trots adekvat dos, bör test för faktor VIII-inhibitorer utföras. Hos patienter med höga

halter av inhibitorer är faktor VIII-behandlingen eventuellt inte effektiv och andra

behandlingsalternativ bör därför övervägas. Behandling av sådana patienter ska ske under

överinseende av läkare med erfarenhet av hemofili och faktor VIII-inhibitorer.

Kardiovaskulära händelser

Hos patienter som redan har kardiovaskulära riskfaktorer kan substitutionsterapi med FVIII öka den

kardiovaskulära risken.

Kateterrelaterade komplikationer

Om en enhet för central venaccess (CVAD) krävs, ska risken för CVAD-relaterade komplikationer i

form av lokala infektioner, bakteriemi och trombos på kateterstället beaktas.

Natriuminnehåll

Förpackningar med 250 IE FVIII / 600 IE VWF (5 ml vätska) och 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (5 ml

vätska):

innehåller upp till 14,75 mg (0,64 mmol) natrium per flaska,

ungefär 0,74% av WHOs

högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

Förpackningar med 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (10 ml vätska) och 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF

(10 ml vätska):

innehåller upp till 29,50 mg (1,28 mmol) natrium per flaska ungefär 1,48% av WHOs

högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

Pediatrisk population

De angivna varningarna och försiktighetsåtgärderna gäller för både vuxna och pediatriska patienter.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktioner mellan VWF och FVIII med andra läkemedel har studerats.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med Voncento.

von Willebrands sjukdom

Det finns ingen tillgänglig erfarenhet av behandling av gravida eller ammande kvinnor. Voncento bör

administreras till gravida eller ammande kvinnor med VWF-brist endast om det är klart indicerat med

hänsyn till att förlossningen innebär en ökad risk för haemorragiska händelser hos dessa patienter.

Hemofili A

Då förekomsten av hemofili A är sällsynt hos kvinnor, finns det inte erfarenhet från behandling under

graviditet och amning.

Därför ska Voncento användas under graviditet och amning endast om det är klart indicerat.

Fertilitet

Data avseende fertilitet saknas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Voncento har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Under behandling med Voncento kan följande biverkningar förekomma: Överkänslighet eller

allergiska reaktioner, tromboemboliska händelser, pyrexi, huvudvärk, dysgeusi och avvikande

leverfunktionstest. Vidare kan patienter utveckla inhibitorer mot FVIII och VWF.

Lista över biverkningar i tabellform

Den tabell som presenteras nedan är uppdelad enligt organklassificeringen i MedDRA-systemet.

Frekvenser har utvärderats enligt följande kriterier: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till

< 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000), mycket

sällsynta(< 1/ 10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvens presenteras biverkningarna i fallande ordning med avseende på allvarlighetsgrad.

Organsystem enligt MedDRA

Biverkning*

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

Inhiberande FVIII-antikroppar

Inhiberande VWF-antikroppar

Mindre vanliga (PTPs)**

Mycket vanliga (PUPs)**

Ingen känd frekvens*

Immunsystemet

Överkänslighet (inklusive

takykardi, bröstsmärta, obehag

i bröstet och ryggsmärta)

Vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

Dysgeusi

Mindre vanliga

Blodkärl

Tromboemboliska händelser

Mindre vanliga

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Pyrexi

Huvudvärk

Vanliga

Mycket vanliga

Undersökningar

Avvikande leverfunktionstest

Mindre vanliga

*Biverkningar som bedömts vara relaterade till administreringen av Voncento.

**Frekvensen baseras på studier med alla FVIII-produkter, vilka inkluderade patienter med svår

hemofili A. PTP = previously treated patients = patienter som har behandlats tidigare, PUP =

previously untreated patients = patienter som inte har behandlats tidigare.

***Observerat genom övervakning efter marknadsföring, inte observerade i kliniska prövningar.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Överkänslighet (allergiska reaktioner)

Överkänslighet eller allergiska reaktioner (vilka kan inkludera angioödem, brännande känsla och

sveda på infusionsstället, frossa, flush, generell urtikaria, huvudvärk, nässelfeber, hypotension, letargi,

illamående, rastlöshet, takykardi, tryckkänsla över bröstet (inklusive bröstsmärta och obehag i bröstet),

ryggsmärta, stickande känsla, kräkning, pipande andning) har observerats och kan i vissa fall utvecklas

till svår anafylaxi (inklusive chock).

FVIII-inhibering

Neutraliserande antikroppar (inhibitorer) kan utvecklas hos patienter med hemofili A som behandlas

med faktor VIII, inklusive Voncento. Om sådana inhibitorer utvecklas kan det manifestera sig genom

ett otillräckligt kliniskt svar. Om detta inträffar är rekommendationen att kontakta ett specialistcenter

för hemofili.

VWF-inhibering

Patienter med VWD, särskilt typ 3-patienter, kan utveckla neutraliserande antikroppar (inhibitorer)

mot VWF. Om sådana inhibitorer bildas yttrar det sig som ett otillräckligt kliniskt svar. Sådana

antikroppar är utlösande faktorer och kan förekomma samtidigt som anafylaktiska reaktioner. Därför

ska patienter som får en anafylaktisk reaktion undersökas med avseende på förekomst av inhibitorer. I

dessa fall rekommenderas det att man tar kontakt med ett specialiserat hemofilicenter.

Tromboemboliska händelser

Hos patienter med VWD finns en risk för uppkomst av tromboemboliska händelser, särskilt hos

patienter med kända kliniska eller laboratoriemässiga riskfaktorer. Hos patienter som ges

VWF-produkter som innehåller FVIII kan alltför höga plasmanivåer av FVIII:C under längre tid

medföra ökad risk för tromboemboliska händelser (se även avsnitt 4.4).

För säkerhet beträffande smittsamma agens, se avsnitt 4.4.

Pediatrisk population

Frekvens, typ och allvarlighetsgrad av biverkningar hos barn förväntas vara desamma som hos vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Fem fall av överdosering har rapporterats från kliniska prövningar. Dessa rapporter har inte

förknippats med några biverkningar.

Risken för trombos kan inte uteslutas vid en stor överdos, särskilt hos patienter med VWF.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: hemostatika: blodkoagulationsfaktorer, von Willebrand faktor och

koagulationsfaktor VIII i kombination.

ATC-kod: B02BD06

von Willebrands sjukdom

Human plasmaderiverad VWF som administreras exogent verkar på samma sätt som endogen VWF.

Administrering av VWF korrigerar hemostatiska avvikelser hos patienter som har brist på VWF

(VWD) på två sätt:

VWF återställer trombocytadhesionen till det vaskulära subendotelet vid platsen för kärlskadan

(eftersom det binds både till det vaskulära subendotelet och till trombocytmembranet) och ger

primär hemostas, vilket visas genom en förkortad blödningstid. Denna effekt uppkommer

omedelbart och beror till stor del på nivån av polymerisering av proteinet.

VWF ger fördröjd korrigering av åtföljande FVIII-brist. Vid intravenös administrering binds

VWF till endogent FVIII (vilket patienten bildar normalt) och genom att stabilisera denna faktor

undviks dess snabba nedbrytning.

På grund av detta återställer administrering av ren VWF (VWF-produkt med låg halt av FVIII)

FVIII:C-nivån till normal nivå som en sekundär effekt efter den första infusionen, med en liten

fördröjning.

Administrering av en VWF-produkt som innehåller FVIII:C återställer FVIII:C till normal nivå

omedelbart efter den första infusionen.

Hemofili A

Human plasmaderiverad FVIII som administreras exogent verkar på samma sätt som endogen FVIII.

FVIII/VWF-komplexet består av två molekyler (VIII och VWF) med skilda fysiologiska funktioner.

När FVIII infunderas i en patient med hemofili binds denna till VWF i patientens cirkulation.

Aktiverad FVIII fungerar som cofaktor för aktiverad faktor IX, vilket accelererar omvandlingen av

faktor X till aktiverad faktor X. Aktiverad faktor X omvandlar protrombin till trombin. Trombin i sin

tur förändrar fibrinogen till fibrin och ett koagel kan bildas. Hemofili A är en könsbunden ärftlig

störning av blodkoagulationen till följd av minskade nivåer av faktor FVIII och leder till rikliga

blödningar i leder, muskler eller inre organ, antingen spontant eller som ett resultat av olycksfall eller

kirurgiska ingrepp. Med substitutionsbehandling höjs plasmanivåerna av FVIII, vilket möjliggör en

temporär korrigering av faktorbristen och korrigering av blödningstendensen.

Notera att årlig blödningsfrekvens (ABR) inte är jämförbar mellan olika faktorkoncentrationer och

mellan olika kliniska studier.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

von Willebrands sjukdom

Farmakokinetiken för Voncento har utvärderats hos patienter med VWD då ingen blödning förelåg.

Baserat på en farmakokinetisk studie med 12 försökspersoner ≥ 12 år med VWD observerades

följande farmakokinetiska karakteristika för VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB och FVIII:C:

VWF:RCo

VWF:Ag

VWF:CB

FVIII:C

parameter

N

median

range

N

median

range

N

median

range

N

median

range

Inkrementell

recovery

(IE/ml)/(IE/kg)

0,017

0,012-0,021

0,018

0,013-0,022

0,022

0,015-0,025

0,027

0,016-0,036

Halveringstid

11,53

6,05-35,10

18,39

11,41-27,01

14,54

9,36-25,10

23,65

7,69-57,48

0-72

(h*IE/ml)

14,46

8,56-37,99

33,10

22,65-64,68

24,32

14,83-41,14

27,85

13,15-66,82

13,25

8,59-25,45

24,57

15,28-33,60

18,74

11,61-28,57

36,57

15,62-85,14

(IE/ml)

1,48

0,93-3,36

2,04

1,52-3,66

1,60

1,04-2,66

1,00

0,57-1,32

0,25

0,25-1,03

0,25

0,25-1,00

0,25

0,25-1,00

1,00

0,25-30,00

(IE/ml)

0,02

0,00-0,03

0,10

0,02-0,17

0,05

0,02-0,09

0,14

0,03-0,59

Totalt clearance

(ml/(h*kg))

6,16

3,06-9,32

3,74

2,61-4,78

3,20

2,32-4,77

1,28

0,62-2,47

(ml/kg)

68,3

44,7-158,0

74,0

64,5-128,4

71,0

47,5-93,7

47,5

24,8-72,9

AUC = yta under kurvan; C

= maximal koncentration; C

= minimal koncentration; IE = Internationell enhet; MRT =

Mean residence time, N = antal försökspersoner; t

= tid till maximal koncentration; V

= distributionsvolym vid steady

state; VWF:Ag = von Willebrand faktor: Antigen; VWF:CB = von Willebrand faktor: Kollagenbindning; VWF:Ro = von

Willebrand faktor: Ristocetin cofaktor; FVIII:C = koagulant.

Relativt innehåll av HMW (hög molekylvikt) VWF multimerer hos Voncento är i genomsnitt 86 %

jämfört med normal human plasma (NHP).

Hemofili A

Farmakokinetiken för Voncento har utvärderats hos patienter med hemofili då ingen blödning förelåg.

Baserat på en farmakokinetisk studie med 16 försökspersoner ≥ 12 års ålder med hemofili A

observerades följande farmakokinetiska karakteristika för FVIII:C:

FVIII:C

parameter

N

median

range

Inkrementell recovery (IE/ml)/(IE/kg)

0,021

0,011-0,032

Halveringstid (h)

13,74

8,78-18,51

0-48

(h*IE/ml)

13,09

7,04-21,79

MRT (h)

16,62

11,29-26,31

(IE/ml)

1,07

0,57-1,57

0,50

0,42-4,03

(IE/ml)

0,06

0,02-0,11

Totalt clearance(ml/(h*kg)

3,82

2,30-7,11

(ml/kg)

61,2

35,1-113,1

AUC = yta under kurvan; C

= maximal koncentration; C

= minimal koncentration; IE = Internationell enhet; MRT =

mean residence time, N = antal försökspersoner; t

= tid till maximal koncentration; V

= distributionsvolym vid steady

state; FVIII:C = Faktor VIII: koagulant

Pediatrisk population

von Willebrands sjukdom

Den farmakokinetiska datan hos patienter med von Willebrands sjukdom är mycket lik den som

observerats i den vuxna populationen.

Farmakokinetiken för en enkeldos på 80 IE VWF:RCo/kg kroppsvikt utvärderades i pediatriska

försökspersoner yngre än 12 år med svår VWD (se tabell nedan). Efter infusion uppnåddes maximala

koncentrationer av VWF-markörer (VWF:RCo, VWF:Ag, och VWF:CB) och FVIII:C omedelbart

med en median Inkrementell recovery (IR) på 0,012-0,016 (IE/ml)/(IE/kg) för VWF-markörer och

0,018-0,020 (IE/ml)/(IE/kg) för FVIII:C. Medianvärdet för eliminerings t

för VWF-markörer var

mellan 10,00 och 13,48 h medan FVIII:C hade en längre t

på mellan 11,40 och 19,54 h på grund av

en platåeffekt som kan utgöra en nettoeffekt av minskande nivåer av exogent FVIII kombinerat med

ökade endogena FVIII-nivåer. Farmakokinetiska parametrar från den upprepade

farmakokinetikutvärderingen liknade de från den initiala farmakokinetiken. Exponering och

disposition av Voncento var jämförbara mellan försökspersoner <6 år och 6-12 år.

Initiala farmakokinetiska parametrar justerade för baseline för VWF och FVIII:C hos försökspersoner

<6 (N=9) och 6-12 år (N=5)

VWF:RCo

VWF:Ag

VWF:CB

FVIII:C

parameter

N

median

(range)

N

median

(range)

N

median

(range)

N

median

(range)

N

median

(range)

N

median

(range)

N

median

(range)

N

median

(range)

<6 years

6-12 years

<6 years

6-12 years

<6 years

6-12 years

<6 years

6-12 years

Inkrementell

recovery

(IE/ml)/(IE/kg)

0,012

(0,009-

0,017)

0,016

(0,009-

0,017)

0,014

(0,007-

0,016)

0,015

(0,014-

0,022)

0,014

(0,009-

0,017)

0,014

(0,010-

0,016)

0,018

(0,012-0,048)

0,020

(0,008-

0,026)

Halveringstid

13,48

(4,13-

22,44)

11,20

(8,55-

11,59)

11,15

(7,72-

22,36)

11,00

(8,61-

12,14)

10,53

(6,08-

15,44)

10,00

(7,20-

12,11)

19,54

(17,96-20,70)

11,40

(7,05-

32,61)

0-72

(h*IE/ml)

7,40

(4,26-

17,71)

10,44

(3,11-

15,85)

19,41

(11,71-

34,55)

21,75

(18,72-

27,77)

15,49

(11,10-

25,30)

16,46

(12,84-

19,63)

15,45

(8,25-32,36)

19,81

(1,47-

34,82)

16,68

(4,36-

32,74)

12,99

(8,48-

13,03)

13,31

(9,03-

31,68)

13,26

(11,06-

15,72)

12,87

(7,17-

20,96)

11,70

(9,19-

15,22)

25,78

(23,87-28,42)

15,92

(6,63-

44,40)

(IE/ml)

1,06

(0,69-

1,35)

1,30

(0,71-

1,34)

1,66

(1,22-

1,92)

1,79

(1,44-

2,50)

1,44

(1,13-

1,93)

1,28

(1,23-

1,83)

0,71

(0,46-1,46)

0,57

(0,33-

0,96)

0,55

(0,50-

0,62)

0,58

(0,50-

0,60)

0,55

(0,50-

0,62)

0,58

(0,50-

0,60)

0,55

(0,50-

0,62)

0,58

(0,50-

0,60)

0,58

(0,50-22,52)

0,58

(0,50-

0,60)

Totalt clearance

(ml/(h*kg)

7,30

(2,82-

17,32)

7,22

(6,14-

8,62)

5,63

(2,24-

13,13)

4,93

(4,48-

5,10)

7,03

(3,66-

11,74)

6,22

(5,25-

7,14)

2,46

(1,29-3,87)

4,81

(0,96-

26,07)

(ml/kg)

112,1

(52,3-

135,3)

80,1

(73,1-

93,8)

76,8

(70,3-

133,5)

67,5

(54,6-

70,4)

84,4

(67,1-

113,8)

79,7

(54,7-

95,9)

67,5

(33,1-92,5)

76,6

(42,6-

172,9)

AUC = yta under kurvan; C

= maximal koncentration; IE = Internationell enhet; MRT = mean residence time, N = antal

försökspersoner;; t

= tid till maximal koncentration; V

= distributionsvolym vid steady state; VWF:Ag = von Willebrand

faktor: Antigen; VWF:CB = von Willebrand faktor: Kollagenbinding; VWF:RCo = von Willebrand faktor: Ristocetin

cofaktor, FVIII:C = Faktor VIII: koagulant.

Hemofili A

Farmakokinetiken för en engångsdos på 50 IE FVIII/kg kroppsvikt utvärderades hos 31 pediatriska

patienter yngre än 12 år med hemofili A (se tabellen nedan). Maximala koncentrationer av FVIII:C

uppnådes omedelbart efter infusion med ett median IR-värde på cirka 0,016 (IE/ml)/(IE/ kg) för

FVIII:C. Medianvärdet för eliminerings t

för FVIII:C var cirka 10 timmar. Farmakokinetiska

parametrar från den upprepade farmakokinetiska utvärderingen liknade de från den första

farmakokinetiska utvärderingen. Exponering och disposition av Voncento var jämförbar mellan

försökpersoner < 6 år och 6-12 år.

Baslinjejusterade initiala farmakokinetiska parametrar för FVIII:C hos försökspersoner < 6 (N = 15)

och 6-12 år (N = 16)

FVIII:C

parameter

N

median

range

N

median

range

<6 år

6-12 år

Inkrementell recovery (IE/ml)/(IE/kg)

0,015

0,009-0,019

0,016

0,010-0,026

Halveringstid (t)

9,62

7,75-18,20

10,00

8,89-12,50

0-48

(t*IE/ml)

8,23

3,96-11,04

9,90

6,17-17,62

MRT (t)

13,51

7,95-17,38

13,89

12,11-17,07

(IE/ml)

0,75

0,46-0,94

0,84

0,51-1,21

0,58

0,53-0,58

0,58

0,50-1,00

Totalt clearance (ml/(h*kg)

6,22

4,22-11,34

4,88

2,54-7,74

(ml/kg)

75,3

63,8-197,2

71,9

42,1-109,3

AUC = area under kurvan; Cmax = maximal plasmakoncentration; Cmin = minimal plasmakoncentration; IE = internationell

enhet; MRT = genomsnittlig vistelsetid; N = antal försökspersoner; t

= tid till maximal koncentration; V

distributionsvolymen vid steady state; FVIII:C = faktor VIII: Koagulant

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Voncento innehåller de aktiva innehållsämnena FVIII och VWF som är deriverade från human plasma

och verkar som endogena beståndsdelar i plasma. Prekliniska studier med upprepad dosering (kronisk

toxicitet, karcinogenicitet och mutagenicitet) är inte genomförbara i konventioinella djurmodeller på

grund av utveckling av antikroppar efter administrering av heterologa humana proteiner.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Pulver:

Kalciumklorid

Humant albumin

Natriumklorid

Natriumcitrat

Sackaros

Trometamol

Vätska

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel, spädningsvätska

eller lösningar förutom de som nämns i avsnitt 6.1.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Efter rekonstituering har kemisk och fysikalisk hållbarhet under användning påvisats i 8 timmar vid

förvaring i rumstemperatur (vid högst 25 °C). Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas

omedelbart. Om den inte används omedelbart är hållbarheten under användning och förhållandena före

användning, användarens ansvar och bör normalt sett inte överstiga 24 timmar vid 2 till 8 °C.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter rekonstituering finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Voncento 250 IE FVIII / 600 IE VWF pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

Pulver (250 IE/600 IE) i en injektionsflaska (typ I glas), med en propp (gummi), en skiva (plast) och

ett lock (aluminium).

5 ml vätska i en injektionsflaska (typ I glas), med en propp (gummi) en skiva (plast) och ett lock

(aluminium).

En förpackning innehåller:

1 injektionsflaska med pulver

1 injektionsflaska med 5 ml vatten för injektionsvätskor

1 överföringsset med filter 20/20

Innerkartongen innehåller:

1 engångsspruta 10 ml

1 venpunktionsset

2 alkoholtorkar

1 icke-sterilt plåster

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

Pulver (500 IE/1200 IE) i en injektionsflaska (typ I glas), med en propp (gummi), en skiva (plast) och

ett lock (aluminium).

10 ml vätska i en injektionsflaska (typ I glas), med en propp (gummi) en skiva (plast) och ett lock

(aluminium).

En förpackning innehåller:

1 injektionsflaska med pulver

1 injektionsflaska med 10 ml vatten för injektionsvätskor

1 överföringsset med filter 20/20

Innerkartongen innehåller:

1 engångsspruta 10 ml

1 venpunktionsset

2 alkoholtorkar

1 icke-sterilt plåster

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (5 ml vätska) pulver och vätska till

injektions-/infusionsvätska, lösning

Pulver (500 IE/1200 IE) i en injektionsflaska (typ I glas), med en propp (gummi), en skiva (plast) och

ett lock (aluminium).

5 ml vätska i en injektionsflaska (typ I glas), med en propp (gummi) en skiva (plast) och ett lock

(aluminium).

En förpackning innehåller:

1 injektionsflaska med pulver

1 injektionsflaska med 5 ml vatten för injektionsvätskor

1 överföringsset med filter 20/20

Innerkartongen innehåller:

1 engångsspruta 10 ml

1 venpunktionsset

2 alkoholtorkar

1 icke-sterilt plåster

Voncento 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF (10 ml vätska) pulver och vätska till

injektions-/infusionsvätska, lösning

Pulver (1000 IE/2400 IE) i en injektionsflaska (typ I glas), med en propp (gummi), en skiva (plast) och

ett lock (aluminium).

10 ml vätska i en injektionsflaska (typ I glas), med en propp (gummi) en skiva (plast) och ett lock

(aluminium).

En förpackning innehåller:

1 injektionsflaska med pulver

1 injektionsflaska med 10 ml vatten för injektionsvätskor

1 överföringsset med filter 20/20

Innerkartongen innehåller:

1 engångsspruta 10 ml

1 venpunktionsset

2 alkoholtorkar

1 icke-sterilt plåster

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Allmänna instruktioner

Lösningen ska vara klar eller lätt opalescent. Efter filtrering/uppdragning (se nedan) ska lösningen

kontrolleras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning innan den administreras. Använd inte

lösningen om den är oklar eller innehåller flagor eller partiklar.

Beredning och uppdragning i sprutan måste göras under aseptiska förhållanden.

Beredning

Värm vätskan till rumstemperatur. Avlägsna locken från flaskorna med pulver och vätska och

behandla gummipropparnas ytor med en antiseptisk lösning. Låt dem torka innan

Mix2Vial-förpackingen öppnas.

1. Öppna Mix2Vial-förpackningen genom att dra

av locket. Ta inte ut Mix2Vial-setet ur

blisterförpackningen!

2. Placera flaskan med vätska på en plan, ren yta

och håll fast flaskan stadigt. Ta Mix2Vial-setet

med blisterförpackningen och tryck ner spetsen på

den blå adapterdelen rakt ner genom

spädningsvätskans propp.

3. Ta försiktigt bort blisterförpackningen från

Mix2Vial-setet genom att ta tag om kanten och

dra rakt upp. Se till att endast blisterförpackningen

tas bort, inte Mix2Vial-setet.

4. Ställ flaskan med produkten på ett plant och

fast underlag. Vänd vätskeflaskan med det

fastsatta Mix2Vial-setet och tryck spetsen på den

transparenta adapterdelen

rakt ner genom

pulverflaskans propp. Vätskan kommer

automatiskt att rinna över till pulverflaskan.

5. Fatta med ena handen tag i den del av

Mix2Vial-setet där pulverflaskan sitter och fatta

med den andra handen tag i den del där

vätskeflaskan sitter och skruva försiktigt isär setet

moturs i 2 delar för att undvika alltför stor

skumbildning vid upplösning av pulvret. Kassera

vätskeflaskan med den blå Mix2Vial-delen

fastsatt.

6. Rotera försiktigt pulverflaskan med den

fastsatta transparanta adaptern tills pulvret löst

sig fullständigt. Skaka inte flaskan.

7. Dra in luft i en tom, steril spruta. Medan

pulverflaskan står rakt upp kopplas sprutan ihop

med Luer-lock inpassningen på Mix2Vial-delen

genom att skruva medurs.

Spruta in luft i flaskan.

Uppdragning och användning

8. Medan sprutkolven hålls intryckt, vänd flaskan

upp och ned tillsammans med set och spruta. Dra

in lösningen i sprutan genom att långsamt föra

kolven tillbaka.

9. När all lösning har förts över till sprutan, fatta

ett fast tag om sprutan (håll sprutan med kolven

nedåt) och koppla bort den transparenta

Mix2Vial-adaptern från sprutan genom att skruva

isär den moturs.

Vid injektion av Voncento ska endast medföljande administreringsset användas eftersom

behandlingssvikt kan uppkomma på grund av att FVIII adhererar till insidan på viss injektions-

/infusionsutrustning.

I fall då stora volymer Voncento krävs är det möjligt att samla flera injektionsflaskor med Voncento i

ett i handeln tillgängligt infusionsset (t.ex. en injektionspump för intravenös applicering av

läkemedel). I dessa fall ska den initialt beredda lösningen av Voncento inte spädas ytterligare.

Administrera långsamt lösningen intravenöst (se avsnitt 4.2), och var noggrann med att inte få in något

blod i sprutan med färdigberedd lösning.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/857/001

EU/1/13/857/002

EU/1/13/857/003

EU/1/13/857/004

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 12 augusti 2013

Datum för den senaste förnyelsen: 26 april 2018

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654233/2017

EMEA/H/C/02493

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Voncento

human koagulationsfaktor VIII/human von Willebrand-faktor

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Voncento.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Voncento ska användas.

Praktisk information om hur Voncento ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Voncento och vad används det för?

Voncento är ett läkemedel som används för att behandla eller förebygga blödning hos patienter med

von Willebrands sjukdom (en ärftlig blödningssjukdom som orsakas av brist på von Willebrand-faktor)

då de inte svarar på eller inte kan ta läkemedlet desmopressin. Det används också för att behandla

och förebygga blödningar hos patienter med hemofili A (en ärftlig blödningssjukdom som orsakas av

brist på faktor VIII). Voncento innehåller två aktiva substanser, human koagulationsfaktor VIII och

human von Willebrand-faktor.

Hur används Voncento?

Voncento är receptbelagt och behandlingen ska inledas av en läkare med erfarenhet av att behandla

patienter med blödningssjukdomar.

Voncento finns som pulver och lösning som bereds till en vätska, lösning för injektion eller infusion

(dropp) i en ven. Voncento tillförs långsamt i en ven, oavsett om det ges som injektion eller infusion.

Om patienten får biverkningar under injektionen/infusionen kan behandlingen behöva ges

långsammare eller avbrytas. Dosen och behandlingstiden beror på om Voncento används för att

behandla eller förebygga blödning och om det ges till patienter med hemofili A eller till patienter med

von Willebrands sjukdom. Dosen och behandlingstiden beror också på patientens halter av faktor VIII,

sjukdomens svårighetsgrad, blödningens omfattning och plats, patientens tillstånd och kroppsvikt.

Voncento

EMA/654233/2017

Page 2/3

Patienterna eller deras vårdare kan själva ge injektionen eller infusionen av läkemedlet hemma, om

läkaren anser det lämpligt och när de har fått lämplig utbildning. Fullständig information finns i

bipacksedeln.

Hur verkar Voncento?

De aktiva substanserna i Voncento, human koagulationsfaktor VIII och human von Willebrand-faktor,

är koagulationsfaktorer (ämnen som hjälper blodet att koagulera). Patienter med hemofili A saknar

faktor VIII och patienter med von Willebrands sjukdom saknar von Willebrand-faktor. Detta leder till

problem med blodets koagulering, med blödningar i leder, muskler eller inre organ som följd. Voncento

används för att ersätta de saknade koagulationsfaktorerna och ger tillfällig kontroll av

blödningssjukdomen.

Vilken nytta med Voncento har visats i studierna?

Voncento har undersökts i en huvudstudie med 22 patienter (däribland ungdomar) med svår form av

von Willebrands sjukdom. I studien bedömdes läkemedlets effekt när det gavs för att stoppa

blödningar utan samband med operation och dess effekt när det gavs som förebyggande behandling.

Voncento jämfördes inte med någon annan behandling. Patienterna hade tidigare behandlats med

desmopressin eller von Willebrand-faktor. Under den första delen av studien fick de Voncento i

12 månader. Voncentos effekt för att stoppa blödning mättes efter en graderad skala. Effekten

bedömdes vara utmärkt vid omkring 92 procent (371 av 405) av blödningshändelserna och god vid

omkring 7 procent (27 av 405) av händelserna. Den andra delen av studien varade i ytterligare

12 månader. Då undersöktes Voncentos förmåga att förebygga blödningshändelser hos 8 patienter

som hade fått Voncento under den första delen av studien. Denna del av studien visade att det

genomsnittliga antalet blödningshändelser hos patienter som fick förebyggande behandling hade

minskat till 1–6 händelser, jämfört med 18–82 händelser under året innan den förebyggande

behandlingen inleddes.

Nyttan med Voncento när det gällde att förebygga och behandla blödningshändelser vid hemofili A

visades i en studie med 81 patienter som tidigare behandlats med human koagulationsfaktor VIII. När

Voncento användes i denna studie för behandling av blödning bedömdes dess effekt vara utmärkt vid

60 procent (396 av 656) av blödningshändelserna och god vid 36 procent (236 av 656) av

blödningshändelserna. Liknande resultat sågs när Voncento användes för förebyggande behandling.

Vid de 37 operationer som utfördes under studien, varav 12 var större ingrepp, var blodförlusten bara

större än förväntat i ett enda fall. Sammanlagt fem patienter, av vilka samtliga genomgick större

knäoperationer, behövde blodtransfusion.

Vilka är riskerna med Voncento?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Voncento är huvudvärk (uppträder hos fler än 1 av

10 personer). Andra vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer) är bland annat

(allergiska) överkänslighetsreaktioner och feber. Proppbildning i blodkärl, smakförändringar och

onormala resultat vid tester av leverfunktionen är ovanliga biverkningar(förekommer hos 1–10

personer av 1 000).

Det finns en risk att vissa patienter utvecklar hämmande substanser (antikroppar) mot faktor VIII eller

von Willebrand-faktorn, vilket leder till att läkemedlet slutar verka med förlorad blödningskontroll som

följd.

Voncento

EMA/654233/2017

Page 3/3

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats och restriktioner för Voncento finns i

bipacksedeln.

Varför godkänns Voncento?

Myndigheten fann att nyttan med Voncento är större än riskerna och rekommenderade att Voncento

skulle godkännas för försäljning i EU. Myndigheten noterade att Voncento hade visat sig vara effektivt

när det gällde att behandla och förebygga blödning hos patienter med hemofili A och patienter med

von Willebrands sjukdom. Voncento var också effektivt för att förebygga och behandla blödning i

samband med operation. Biverkningarna var i allmänhet lindriga till måttliga och ansågs typiska för

denna typ av läkemedel.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Voncento?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Voncento har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Voncento

Den 12 augusti 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Voncento

som gäller i hela EU.

EPAR för Voncento finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Voncento finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen