Vfend

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-04-2021

Aktiva substanser:
vorikonazol
Tillgänglig från:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kod:
J02AC03
INN (International namn):
voriconazole
Terapeutisk grupp:
Antimykotika för systemisk användning
Terapiområde:
Candidiasis; Mycoses; Aspergillosis
Terapeutiska indikationer:
Vorikonazol är ett brett spektrum, triazol svampdödande agent och är indicerat för vuxna och barn i åldern 2 år och uppåt enligt följande: - behandling av invasiv aspergillos, behandling av i candidaemianon-neutropena patienter, behandling av flukonazol-resistenta allvarliga invasiva Candida-infektioner (inklusive C. krusei);Behandling av allvarliga svampinfektioner orsakade av Scedosporium spp. och Fusarium spp.. Vfend bör ges främst till patienter med progressiva, möjligen livshotande infektioner. Profylax av invasiva svampinfektioner i hög risk allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) mottagare.
Produktsammanfattning:
Revision: 48
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000387
Tillstånd datum:
2002-03-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000387

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

21-11-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

20-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

20-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

20-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

21-11-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

VFEND 50 mg filmdragerade tabletter

VFEND 200 mg filmdragerade tabletter

vorikonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad VFEND är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder VFEND

Hur du använder VFEND

Eventuella biverkningar

Hur VFEND ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad VFEND är och vad det används för

VFEND innehåller den aktiva substansen vorikonazol. VFEND är ett läkemedel mot svamp-

infektioner. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av de svampar som orsakar

infektionerna.

VFEND används för att behandla patienter (vuxna och barn från 2 års ålder) med:

invasiv aspergillos (en typ av svampinfektion som orsakas av Aspergillus sp.)

candidemi (en annan typ av svampinfektion som orsakas av Candida sp.) hos icke-neutropena

patienter (patienter utan onormalt lågt antal vita blodkroppar)

svåra invasiva Candida sp. infektioner när svampen är motståndskraftig mot flukonazol (ett

annat svampläkemedel)

svåra svampinfektioner orsakade av Scedosporium sp. eller Fusarium sp. (två olika svamparter).

VFEND är avsett för patienter med försämrade och eventuellt livshotande svampinfektioner.

Förebyggande behandling hos stamcellstransplanterade patienter som löper hög risk att utveckla

svampinfektion.

Den här produkten ska endast användas under överinseende av läkare.

2.

Vad du behöver veta innan du använder VFEND

Använd inte VFEND

- om du är allergisk mot vorikonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Det är mycket viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller har tagit några

andra läkemedel, även receptfria sådana, eller naturläkemedel.

Följande läkemedel får inte tas under din behandling med VFEND:

terfenadin (används mot allergi)

astemizol (används mot allergi)

cisaprid (används mot magbesvär)

pimozid (används vid behandling av psykisk sjukdom)

kinidin (används mot oregelbunden hjärtverksamhet)

ivabradin (används vid symtom på kronisk hjärtsvikt)

rifampicin (används vid behandling av tuberkulos)

efavirenz (används vid behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer en gång dagligen

karbamazepin (används vid behandling av kramper)

fenobarbital (används mot svåra sömnbesvär och kramper)

ergotalkaloider (t.ex. ergotamin, dihydroergotamin; används mot migrän)

sirolimus (används till transplanterade patienter)

ritonavir (används vid behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer två gånger dagligen

johannesört (naturläkemedel)

venetoklax (används vid behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi - KLL)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder VFEND om:

du tidigare har fått en allergisk reaktion mot andra azoler

du har eller tidigare har haft en leversjukdom. Om du har en leversjukdom kan läkaren skriva

ut en lägre dos VFEND. Läkaren ska även genom blodprover kontrollera din leverfunktion

under tiden som du behandlas med VFEND

du har en känd sjukdom i hjärtats muskulatur, oregelbundna hjärtslag, långsamma hjärtslag eller

en EKG-förändring som kallas ”långt QTc-syndrom”.

Undvik allt solljus och exponering för solen under tiden du behandlas med VFEND. Det är viktigt att

täcka utsatta delar av huden och att använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF), eftersom

huden kan bli mer känslig för solens UV-strålar. Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.

Medan du behandlas med VFEND ska

du omedelbart tala om för läkaren om du får

solskada

hudutslag eller blåsor

skelettsmärta.

Om du får ovanstående hudbesvär kan din läkare remittera dig till en hudläkare som efter en

konsultation kan besluta att det är viktigt för dig att bli undersökt regelbundet. Det finns en liten risk

att utveckla hudcancer under långtidsanvändning med VFEND.

Tala om för läkaren om du utvecklar tecken på ”binjuresvikt”. Detta innebär att binjurarna inte

producerar tillräckligt mycket av vissa steroidhormoner som kortisol, vilket kan leda till symtom som

kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, aptitförlust, viktminskning, buksmärta.

Din läkare kontrollerar lever- och njurfunktionen genom att ta vissa blodprover.

Barn och ungdomar

VFEND ska inte ges till barn under 2 års ålder.

Andra läkemedel och VFEND

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

En del läkemedel kan påverka eller påverkas av samtidig användning av VFEND.

Tala om för läkare om du tar följande läkemedel eftersom VFEND inte ska tas samtidigt om det går att

undvika:

ritonavir (för behandling av hiv) i doser om 100 mg två gånger dagligen.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom samtidig behandling med VFEND

ska undvikas om möjligt, och dosjustering av vorikonazol kan behövas:

Rifabutin (för behandling av tuberkulos). Om du redan behandlas med rifabutin måste dina

blodvärden och biverkningar följas

Fenytoin (för behandling av epilepsi). Om du redan behandlas med fenytoin måste

koncentrationen av fenytoin i blodet följas under behandlingen med VFEND och dosen kan

behöva justeras.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom en dosjustering eller kontroll kan

behöva göras för att se till att dessa läkemedel och/eller VFEND fortfarande har önskad effekt:

warfarin och andra antikoagulantia (t.ex. fenprokumon, acenokumarol) (används för att hämma

blodets förmåga att levra sig)

ciklosporin (används till transplanterade patienter)

takrolimus (används till transplanterade patienter)

sulfonureider (t.ex. tolbutamid, glipizid och glyburid) (används mot diabetes)

statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin) (kolesterolsänkande läkemedel)

benzodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) (används mot svåra sömnbesvär och stress)

omeprazol (används vid behandling av magsår)

P-piller (om du tar VFEND samtidigt som du använder p-piller kan du få biverkningar som

illamående och menstruationsrubbningar)

vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin och vinblastin) (används vid behandling av cancer)

indinavir och andra hiv-proteashämmare (används vid behandling av hiv)

icke-nukleosida omvänt transkriptas-hämmare (t.ex. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (används

vid behandling av hiv) (vissa doser av efavirenz får INTE användas samtidigt som VFEND)

metadon (används för att behandla heroinmissbruk)

alfentanil och fentanyl och andra kortverkande opiater som sufentanil (smärtstillande läkemedel

som används vid kirurgiska ingrepp)

oxykodon och andra långverkande opiater som hydrokodon (används vid medelsvår och svår

smärta)

icke-steroida antiinflammatoriska medel (t.ex. ibuprofen, diklofenak) (används för att behandla

smärta och inflammation)

flukonazol (används vid svampinfektioner)

everolimus (används vid behandling av avancerad njurcancer och hos transplanterade patienter)

tolvaptan (används vid behandling av hyponatremi (låga nivåer av natrium i blodet) eller för att

bromsa försämringen av njurfunktionen hos patienter med polycystisk njursjukdom)

letermovir (används för att förebygga cytomegalovirussjukdom (CMV) efter

benmärgstransplantation)

naloxegol (används vid behandling av förstoppning specifikt orsakad av smärtstillande

läkemedel som kallas opioider (t.ex. morfin, oxikodon, fentanyl, tramadol, kodein))

ivakaftor (används vid behandling av cystisk fibros).

Graviditet och amning

VFEND får inte tas under graviditet, om inte läkare föreskrivit detta. Effektiv preventivmetod ska

användas av kvinnor i fertil ålder. Kontakta omedelbart läkare om du blir gravid under tiden du tar

VFEND.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

VFEND kan orsaka dimsyn eller obehaglig ljuskänslighet. Medan du upplever något sådant ska du

inte köra bil, använda verktyg eller maskiner. Kontakta läkare om du upplever detta.

VFEND innehåller laktos

Om du fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar

VFEND.

VFEND innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 50 mg-tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 200 mg-tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du använder VFEND

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din läkare bestämmer din dos beroende på din vikt och den typ av infektion du har.

Rekommenderad dos till vuxna (inklusive äldre patienter) är följande:

Tabletter

Patienter 40 kg eller över

Patienter under 40 kg

Dosen de första 24 timmarna

(Laddningsdosering)

400 mg var 12:e timme

under de första 24 timmarna

200 mg var 12:e timme

under de första 24 timmarna

Dos efter de första 24 timmarna

(Underhållsdos)

200 mg två gånger dagligen

100 mg två gånger dagligen

Beroende på hur behandlingen fungerar kan läkaren ordinera en höjning av dosen till 300 mg två

gånger dagligen.

Läkaren kan ordinera en sänkning av dosen om du har lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderad dos till barn och ungdomar är:

Tabletter

Barn från 2 år och upp till 12 år

och ungdomar 12-14 år som väger

mindre än 50 kg

Ungdomar 12-14 år som väger

mer än 50 kg och ungdomar

äldre än 14 år

Dosen de första 24 timmarna

(Laddningsdosering)

Behandling kommer att påbörjas

som en infusion

400 mg var 12:e timme

under de första 24 timmarna

Dos efter de första 24 timmarna

(Underhållsdos)

9 mg/kg två gånger dagligen

(maximal dos är 350 mg två

gånger dagligen)

200 mg två gånger dagligen

Beroende på hur behandlingen fungerar kan läkaren öka eller minska den dagliga dosen.

Tabletter får endast ges till barn som kan svälja tabletter.

Ta din tablett minst en timme före, eller en timme efter måltid. Svälj tabletten hel tillsammans med

vatten.

Om du eller ditt barn tar VFEND för att förebygga svampinfektioner kan läkaren sluta att ge VFEND

om du eller ditt barn utvecklar biverkningar orsakade av behandlingen.

Om du har tagit för stor mängd av VFEND

Om du tar mer VFEND än föreskrivet (eller om någon annan tar dina tabletter) måste du rådfråga

läkare eller omedelbart åka till akutmottagningen på närmaste sjukhus. Ta med din förpackning med

VFEND tabletter. Du kan märka av en onormal ljuskänslighet om du tar för mycket VFEND.

Om du har glömt att ta VFEND

Det är viktigt att du tar dina VFEND tabletter regelbundet vid samma tid varje dag. Om du glömmer

att ta en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta VFEND

Det har visats att effekten av ditt läkemedel väsentligt kan öka om alla doser tas vid den rätta tidpunk-

ten. Om inte din läkare säger åt dig att sluta behandlingen är det därför viktigt att fortsätta ta VFEND

som beskrivits ovan.

Fortsätt att ta VFEND tills din läkare talar om för dig att sluta. Avbryt inte behandlingen i förtid

eftersom din infektion då kanske inte läker ut. Patienter med ett försvagat immunförsvar eller patienter

med svåra infektioner kan behöva långtidsbehandling för att förhindra att infektionen återkommer.

När behandling med VFEND avbryts av din läkare bör du inte märka någon effekt av detta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om några biverkningar uppträder är de flesta förmodligen obetydliga eller tillfälliga. Några kan dock

vara allvarliga och kräva medicinsk vård.

Allvarliga biverkningar – Sluta ta VFEND och sök omedelbart läkare

hudutslag

gulsot; förändringar i blodprov som testar leverns funktion

inflammation i bukspottkörteln.

Övriga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

synnedsättning (synförändringar, inklusive dimsyn, förändrat färgseende, onormal

överkänslighet för ljus, färgblindhet, ögonstörningar, upplevelse av halofenomen, nattblindhet,

gungande synupplevelse, blixtar i synfältet, visuell aura, nedsatt synskärpa, förstärkt

synupplevelse av ljus, förlust av delar av det normala synfältet, fläckar framför ögonen

(flugseende))

feber

hudutslag

illamående, kräkningar, diarré

huvudvärk

svullna armar och ben

magsmärtor

andningssvårigheter

förhöjda leverenzymvärden.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

bihåleinflammation, inflammation i tandköttet, frossa, kraftlöshet

minskat antal, även kraftigt, av vissa typer av röda (ibland immunrelaterade) och/eller vita

blodkroppar (ibland med feber), minskat antal trombocyter (blodplättar) - celler som hjälper till

vid blodets levring

lågt blodsocker, sänkt halt av kalium i blodet, sänkt halt av natrium i blodet

oro, depression, förvirring, rastlöshet, sömnsvårigheter, hallucinationer

krampanfall, darrningar eller okontrollerade muskelrörelser, stickningar eller onormala

hudförnimmelser, ökad muskelspänning, sömnighet, yrsel

blödning i ögat

hjärtrytmrubbningar, däribland mycket snabba hjärtslag, mycket långsamma hjärtslag, svimning

lågt blodtryck, inflammation i ett blodkärl (vilket kan ge upphov till blodpropp)

akuta andningsbesvär, smärta i bröstet, svullnad i ansiktet (mun, läppar och runt ögonen), vatten

i lungorna

förstoppning, matsmältningsbesvär, inflammation i läpparna

gulsot, inflammation i levern och leverskada

hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning och fjällning av huden som kännetecknas av

ett plant, rött hudområde som är täckt av små sammanflytande knottror, hudrodnad

klåda

håravfall

ryggsmärtor

njursvikt, blod i urinen, förändrade njurfunktionsvärden.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

influensaliknande symtom, irritation och inflammation i magtarmkanalen, inflammation i

magtarmkanalen som orsakar antibiotikaassocierad diarré, inflammation i lymfkärlen

inflammation i den tunna hinna som täcker bukväggens insida och bukorganen

förstorade lymfkörtlar (ibland smärtsamma), benmärgssvikt, förhöjd halt av eosinofiler

försämrad binjurefunktion, underaktiv sköldkörtel

onormal hjärnfunktion, Parkinsonliknande symtom, nervskada som orsakar domningar, smärta,

stickningar eller sveda i händer eller fötter

försämrad balans och koordinationsförmåga

hjärnsvullnad

dubbelseende, allvarliga tillstånd i ögat däribland: smärtor och inflammation av öga och

ögonlock, onormala ögonrörelser, skada på synnerven som leder till synnedsättning, svullnad av

synnervspapillen

nedsatt beröringssinne

förändrat smaksinne

hörselsvårigheter, öronringningar, vertigo

inflammation i vissa invärtes organ – bukspottkärteln och tolvfingertarmen, svullnad av och

inflammation i tunga

leverförstoring, leversvikt, gallbesvär, gallsten

ledinflammation, inflammation i vener under huden (som kan vara förenad med

blodproppsbildning)

njurinflammation, äggvita i urinen, njurskada

mycket snabb puls eller överhoppade hjärtslag, ibland med oregelbundna elektriska impulser

onormalt EKG

höjd halt av kolesterol i blodet, höjd halt av urea i blodet

allergiska hudreaktioner (ibland allvarliga), inklusive livshotande hudsjukdomar som orsakar

smärtsamma blåsor och sår på hud och slemhinnor, särskilt i munnen, inflammation i huden,

nässelutslag, solskada eller allvarliga hudreaktioner efter exponering för ljus eller sol,

hudrodnad och hudirritation, röd eller lila missfärgning av huden som kan bero på sänkt antal

trombocyter, eksem

reaktion vid infusionsstället.

allergiska reaktioner eller överdrivet immunsvar

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

överaktiv sköldkörtel

försämrad hjärnfunktion som är en allvarlig komplikation till leversjukdom

förlust av merparten av fibrerna i synnerven, grumling av hornhinnan, ofrivilliga ögonrörelser

bullös fotosensitivitet

en rubbning vid vilken kroppens immunsystem angriper delar av det perifera nervsystemet

rubbningar av hjärtrytmen eller överledningen i hjärtat (ibland livshotande)

livshotande allergisk reaktion

förändringar i blodets förmåga att levra sig

allergiska hudreaktioner (ibland svåra) inklusive snabb svullnad (ödem) av ”läderhuden”

(dermis), subkutan vävnad, slemhinnor och vävnad under slemhinnor, kliande eller ömmande

fläckar av tjock, röd hud med silverfärgade hudfjäll, irritation av huden och slemhinnorna,

livshotande hudsjukdom som medför att stora delar av hudens yttersta skikt (epidermis) lossnar

från underliggande hudskikt

små fläckar med torr och fjällande hud, ibland förtjockad med hudhorn.

Biverkningar utan känd frekvens:

fräknar och pigmentfläckar.

Andra viktiga biverkningar vars frekvens inte är känd men som omedelbart ska rapporteras till läkare

hudcancer

inflammation i vävnaden som omger skelettet

röda, fjällande fläckar eller ringformade hudförändringar som kan vara symtom på en

autoimmun sjukdom som kallas kutan lupus erythematosus.

Eftersom VFEND kan påverka lever och njurar bör din läkare kontrollera din lever- och njurfunktion

genom att ta blodprover. Tala om för din läkare om du har ont i magen eller om din avföring har en

annorlunda konsistens.

Hudcancer har rapporterats hos patienter som behandlats med VFEND vid långtidsbehandling.

Solskada eller svår hudreaktion efter exponering för ljus eller sol var vanligare hos barn. Om du eller

ditt barn utvecklar hudförändringar kan läkaren remittera dig eller ditt barn till en dermatolog som efter

konsultation kan besluta att det är viktigt att du eller ditt barn kommer på regelbundna kontroller.

Förhöjda leverenzymvärden sågs också oftare hos barn.

Om några av dessa biverkningar inte går över eller är besvärliga, tala om det för läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur VFEND ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vorikonazol. Varje tablett innehåller 50 mg vorikonazol (för VFEND

50 mg filmdragerade tabletter) eller 200 mg vorikonazol (för VFEND 200 mg filmdragerade

tabletter).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium,

povidon och magnesiumstearat vilka utgör tablettkärnan samt hypromellos, titandioxid (E171),

laktosmonohydrat och glyceroltriacetat vilka utgör filmdrageringen (se avsnitt 2, VFEND 50 mg

filmdragerade tabletter eller VFEND 200 mg filmdragerade tabletter innehåller laktos och

natrium).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

VFEND 50 mg filmdragerade tabletter tillhandahålles som vita till benvita runda filmdragerade

tabletter märkta Pfizer på ena sidan och VOR50 på den andra.

VFEND 200 mg filmdragerade tabletter tillhandahålles som vita till benvita kapselformade tabletter

märkta Pfizer på ena sidan och VOR200 på den andra.

VFEND 50 mg filmdragerade tabletter och 200 mg filmdragerade tabletter finns i

förpackningsstorlekarna 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgien.

Tillverkare

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen,

Tyskland

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België /Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Pfizer Luxembourg SARL

filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

тел.: +3592 970 43 33

Tél: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer, spol. s.r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel : +356 21344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)800 8535555

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Polska

Pfizer, S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: + 351 214 235 500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (avgiftsfri)

+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386(0)152 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.,

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Kύπρος

Sverige

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +46 (0)8 5505 2000

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL

Filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Tel: +371 670 35 775

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 50 mg filmdragerade tabletter

VFEND 200 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 50 eller 200 mg vorikonazol.

Hjälpämne med känd effekt

VFEND 50 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 63,42 mg laktosmonohydrat.

VFEND 200 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 253,675 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

VFEND 50 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, runda tabletter, märkta ”Pfizer” på ena sidan och ” VOR50” på den andra (tabletter).

VFEND 200 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, kapselformade tabletter, märkta ”Pfizer” på ena sidan och ” VOR200” på den andra

(tabletter).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

VFEND, är ett bredspektrumantimykotikum av triazoltyp, och är avsett för vuxna och barn från 2 års

ålder enligt följande:

Behandling av invasiv aspergillos.

Behandling av candidemi hos patienter utan neutropeni.

Behandling av flukonazol-resistenta allvarliga invasiva Candida infektioner (inklusive C. krusei).

Behandling av allvarliga svampinfektioner orsakade av Scedosporium spp och Fusarium spp.

VFEND bör i första hand administreras till patienter med progressiva, möjligen livshotande

infektioner.

Som profylax till stamcellstransplanterade patienter med hög risk för att utveckla invasiv

svampinfektion

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Elektrolytrubbningar såsom hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi ska följas och korrigeras,

om nödvändigt, innan man påbörjar samt under behandling med vorikonazol (se avsnitt 4.4).

VFEND finns också i form av 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning, 200 mg pulver och vätska

till infusionsvätska, lösning samt 40 mg/ml pulver till oral suspension.

Behandling

Vuxna

Behandlingen ska inledas med den föreskrivna laddningsdoseringen av antingen intravenöst eller

peroralt VFEND för att uppnå plasmakoncentrationer nära steady-state dag 1. Baserat på den höga

orala biotillgängligheten (96 %, se avsnitt 5.2) kan byte mellan intravenös och peroral behandling

göras efter kliniskt behov.

Detaljerad information om doseringsrekommendationer ges i följande tabell:

Intravenös

Peroral

Patienter >40 kg *

Patienter < 40 kg*

Laddningsdosering

(de första 24 timmarna)

6 mg/kg var 12:e timme

400 mg var 12:e timme

200 mg var 12:e timme

Underhållsdos

(efter de första 24

timmarna)

4 mg/kg två gånger

dagligen

200 mg två gånger

dagligen

100 mg två gånger

dagligen

*Gäller även patienter från 15 år och äldre

Behandlingstid

Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt beroende på patientens kliniska och mykologiska

behandlingssvar. Långvarig exponering för vorikonazol under mer än 180 dagar (6 månader) kräver en

noggrann bedömning av nytta-riskbalansen (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Dosjustering (vuxna)

Om patientens svar på behandlingen är otillräckligt kan underhållsdosen ökas till 300 mg två gånger

dagligen per os. För patienter under 40 kg kan den perorala dosen ökas till 150 mg två gånger

dagligen.

Om patienten inte tolererar behandling med en högre dos minskas den perorala dosen i steg om 50 mg

tillbaka till underhållsdosen 200 mg två gånger dagligen (eller 100 mg två gånger dagligen till

patienter under 40 kg).

Vid användning som profylax, se nedan.

Barn (2 till <12 år) och ungdomar med låg kroppsvikt (12-14 år och <50 kg)

Eftersom ungdomar i lägre åldrar förväntas metabolisera vorikonazol mer likt barn än vuxna ska

doseringen ske som hos barn.

Den rekommenderade doseringen är följande:

Intravenös

Peroral

Laddningsdosering

(de första 24 timmarna)

9 mg/kg var 12:e timme

Rekommenderas ej

Underhållsdos

(efter de första 24 timmarna)

8 mg/kg två gånger dagligen

9 mg/kg två gånger dagligen

(en maxdos på 350 mg två gånger

dagligen)

Obs! Baserat på en farmakokinetisk analys omfattande 112 immunsupprimerade pediatriska patienter

2 till < 12 år och 26 immunsupprimerade ungdomar 12 till < 17 år.

Det rekommenderas att behandlingen inleds med intravenös dosering, och oral behandling skall

övervägas först efter att det finns en signifikant klinisk förbättring. Det bör noteras att en 8 mg/kg

intravenös dos ger en exponering av vorikonazol som är cirka två gånger högre än en 9 mg/kg oral

dos.

Dessa orala doseringsrekommendationer till barn är baserade på studier där vorikonazol pulver till oral

suspension använts. Bioekvivalens mellan pulver till oral suspension och tabletter har inte undersökts

hos en pediatrisk population. Med tanke på den förmodat begränsade gastroenterala passagetiden hos

barn kan det finnas en skillnad i absorption av tabletter hos barn jämfört med hos vuxna. Den orala

suspensionen rekommenderas därför till barn 2 till < 12 år gamla.

Övriga ungdomar (12-14 år och ≥ 50 kg; 15-17 år oavsett kroppsvikt)

Vorikonazol ska doseras som hos vuxna.

Dosjustering (barn [2 till < 12 år] och yngre ungdomar med låg kroppsvikt [12 till 14 år och

< 50 kg])

Om patientens svar på behandlingen är otillräckligt, kan dosen ökas stegvis med 1 mg/kg (eller 50 mg

i taget om den maximala dosen på 350 mg användes från början). Om patienten inte tolererar

behandlingen, minska dosen stegvis med 1 mg/kg (eller 50 mg i taget om den maximala dosen på

350 mg användes från början).

Användning till pediatriska patienter i åldern 2 till < 12 år med nedsatt lever- eller njurfunktion har

inte studerats (se avsnitt 4.8 och 5.2).

Profylax hos vuxna och barn

Profylax ska sättas in på transplantationsdagen och kan administreras i upp till 100 dagar. Profylax ska

vara så kortvarig som möjligt beroende på risken för utveckling av invasiv svampinfektion (IFI)

bestämd på basis av neutropeni eller immunsuppression. Vid fortsatt immunsuppression eller

transplantat-mot-värdsjukdom (GvHD) får profylax endast pågå i upp till 180 dagar efter

transplantationen (se avsnitt 5.1).

Dosering

Rekommenderad doseringsregim för profylax är densamma som för behandling av respektive

åldersgrupp. Se behandlingstabellerna ovan.

Duration av profylax

Säkerhet och effekt för användning av vorikonazol under längre tid än 180 dagar har inte studerats

tillräckligt i kliniska prövningar.

Profylaktisk användning av vorikonazol under längre tid än 180 dagar (6 månader) kräver en

noggrann bedömning av risk-nyttabalansen (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Följande instruktioner gäller för både behandling och vid användning som profylax

Dosjustering

Vid profylaktisk användning rekommenderas inte dosjusteringar i händelse av bristande effekt eller

behandlingsrelaterade biverkningar. Vid behandlingsrelaterade biverkningar måste utsättning av

vorikonazol och användning av alternativa antimykotika övervägas (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Dosjustering vid samtidig administrering

Fenytoin kan administreras samtidigt med vorikonazol om den perorala underhållsdosen av

vorikonazol ökas från 200 mg till 400 mg två gånger dagligen (100 mg till 200 mg oralt två gånger

dagligen för patienter under 40 kg), se avsnitt 4.4 och 4.5.

Kombinationen av vorikonazol med rifabutin bör om möjligt undvikas. Men om kombinationen är

absolut nödvändig, kan den perorala underhållsdosen av vorikonazol ökas från 200 mg till 350 mg två

gånger dagligen (100 mg till 200 mg oralt två gånger dagligen för patienter under 40 kg), se avsnitt 4.4

och 4.5.

Efavirenz kan administreras samtidigt med vorikonazol om underhållsdosen av vorikonazol ökas till

400 mg var 12:e timma och dosen efavirenz sänks med 50 %, dvs till 300 mg en gång dagligen. När

behandlingen med vorikonazol avslutas ska den ursprungliga dosen efavirenz återinsättas (se

avsnitt 4.4 och 4.5).

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för oralt administrerat vorikonazol påverkas inte av nedsatt njurfunktion.

Dosjustering är därför inte nödvändig vid peroral dosering till patienter med lätt till kraftigt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Vorikonazol hemodialyseras med en clearance av 121 ml/min. En hemodialysbehandling på 4 timmar

tar inte bort en tillräckligt stor mängd vorikonazol för att motivera en dosjustering.

Nedsatt leverfunktion

Det rekommenderas att de vanliga laddningsdoseringarna används men att underhållsdosen halveras

hos patienter med lätt till måttlig levercirros (Child-Pugh A och B) som får vorikonazol (se avsnitt

5.2).

Vorikonazol har inte studerats hos patienter med allvarlig kronisk levercirros (Child-Pugh C).

Det finns begränsade data angående säkerheten för VFEND hos patienter med onormala

leverfunktionsvärden (aspartattransaminas (ASAT), alanintransaminas (ALAT), alkaliskt fosfatas

(ALP) eller totalt bilirubin >5 gånger den övre normalgränsen).

Vorikonazol har förknippats med förhöjda levervärden och kliniska tecken på leverskada, såsom

ikterus, och ska endast användas till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion om nyttan överväger

den potentiella risken. Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion ska övervakas noggrant med

avseende på läkemedelstoxicitet (se avsnitt 4.8).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för VFEND för barn under 2 år har inte fastställts. Tillgänglig information finns i

avsnitt 4.8 och 5.1 men ingen dosrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

VFEND filmdragerade tabletter ska tas minst en timme före eller en timme efter måltid.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering med CYP3A4-substrat, terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, kinidin eller

ivabradin, eftersom förhöjda plasmakoncentrationer av dessa läkemedel kan leda till QTc-förlängning

och i sällsynta fall torsades de pointes (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med rifampicin, karbamazepin och fenobarbital, eftersom dessa läkemedel

troligen signifikant sänker plasmanivåerna av vorikonazol (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med standarddoser av vorikonazol med efavirenz om doser på 400 mg eller

mer en gång dagligen är kontraindicerat, eftersom efavirenz signifikant sänker plasmakoncentrationer

av vorikonazol hos friska försökspersoner vid dessa doser. Vorikonazol höjer även signifikant

plasmakoncentrationen av efavirenz (se avsnitt 4.5, angående lägre doser se avsnitt 4.4).

Samtidig administrering med högdos ritonavir (400 mg eller mer två gånger dagligen), eftersom

ritonavir signifikant sänker plasmakoncentrationer av vorikonazol hos friska försökspersoner vid dessa

doser (se avsnitt 4.5, angående lägre doser se avsnitt 4.4).

Samtidig adminstrering med ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin), vilka är CYP3A4-

substrat, eftersom förhöjda plasmanivåer av dessa läkemedel kan leda till ergotism (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med sirolimus, eftersom vorikonazol troligen signifikant höjer

plasmakoncentrationen av sirolimus (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med johannesört (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering med venetoklax när behandling med venetoklax inleds samt under dess

dostitreringsfas. Detta för att vorikonazol troligen signifikant höjer plasmakoncentrationen av

venetoklax och ökar risken för tumörlyssyndrom (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Försiktighet ska iakttas vid förskrivning av VFEND till patienter med överkänslighet mot andra

azolföreningar (se även avsnitt 4.8).

Kardiovaskulära

Vorikonazol har associerats med förlängning av QTc intervallet. Vid behandling med vorikonazol har

sällsynta rapporter om torsades de pointes förekommit hos patienter med riskfaktorer såsom

genomgången kardiotoxisk kemoterapi, kardiomyopati, hypokalemi och samtidig behandling med

läkemedel vilka kan ha varit bidragande. Vorikonazol ska användas med försiktighet till patienter med

möjliga proarytmiska tillstånd, såsom:

Medfödd eller förvärvad QTc-förlängning.

Kardiomyopati, framförallt vid närvaro av hjärtsvikt.

Sinusbradykardi.

Existerande symtomgivande arytmi.

Samtidig behandling med läkemedel som man vet förlänger QTc intervallet.

Elektrolytrubbningar såsom hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi ska följas och

korrigeras, om nödvändigt, innan man påbörjar samt under behandling med vorikonazol (se

avsnitt 4.2). En studie har genomförts på friska frivilliga vilken studerade påverkan av QTc

intervall vid engångsdoser av vorikonazol upp till 4 gånger den vanliga dagliga dosen.

Ingen patient erhöll ett intervall som överskred den potentiellt kliniskt relevanta tröskeln

500 msek (se avsnitt 5.1).

Levertoxicitet

I kliniska prövningar har fall av allvarliga leverreaktioner förekommit under behandling med

vorikonazol (inkluderande klinisk hepatit, kolestas och fulminant leversvikt, även med dödlig utgång).

Fall av leverreaktioner har noterats inträffa främst hos patienter med allvarliga underliggande

medicinska tillstånd (framför allt hematologisk malignitet). Övergående leverreaktioner, inkluderande

hepatit och ikterus har inträffat hos patienter utan andra identifierade riskfaktorer. Nedsatt

leverfunktion har vanligtvis varit reversibel vid utsättande av behandlingen (se avsnitt 4.8).

Uppföljning av leverfunktion

Patienter som får VFEND måste kontrolleras noggrant med avseende på levertoxicitet. Den kliniska

hanteringen bör inkludera laboratorieutvärdering av leverfunktionen (specifikt ASAT och ALAT) när

behandlingen med VFEND inleds och minst en gång i veckan under den första behandlingsmånaden.

Behandlingstiden bör vara så kortvarig som möjligt, men om man utifrån risk–nyttabedömning

beslutar att fortsätta behandlingen (se avsnitt 4.2) kan övervakningsfrekvensen minskas till en gång i

månaden om det inte förekommer några förändringar i leverfunktionsvärdena.

Vid påtagligt förhöjda leverfunktionsvärden bör VFEND sättas ut, såvida inte den medicinska

bedömningen av risk–nyttaförhållandet för patienten motiverar fortsatt användning.

Leverfunktionen ska övervakas hos såväl barn som vuxna.

Allvarliga dermatologiska biverkningar

Fototoxicitet

VFEND har även associerats med fototoxicitet, inklusive reaktioner som fräknar, lentigo,

aktinisk keratos och pseudoporfyri. Det rekommenderas att alla patienter, inklusive barn,

undviker exponering av direkt solljus och använder skyddande kläder och solskyddsmedel

med hög solskyddsfaktor (SPF) under behandlingen med VFEND.

Skivepitelcancer i huden (SCC)

Skivepitelcancer i huden har rapporterats hos patienter, av vilka några tidigare har rapporterat

fototoxiska reaktioner. Om fototoxiska reaktioner inträffar bör tvärvetenskaplig konsultation

sökas, utsättning av VFEND och användning av alternativa antimykotika övervägas och

patienten bör remitteras till en dermatolog. Vid fortsatt användning av VFEND bör

dermatologisk utvärdering ske systematiskt och regelbundet, för att tillåta tidig upptäckt och

behandling av premaligna lesioner. VFEND ska sättas ut om premaligna hudlesioner eller

skivepitelcancer identifieras (se nedan avsnitt Långtidsbehandling).

Svåra kutana biverkningar

Svåra kutana biverkningar (SCAR) inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk

epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom

(DRESS), vilka kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats vid användning av

vorikonazol. Om en patient får hudutslag, ska denne observeras noga och behandling med

VFEND avbrytas om hudförändringarna förvärras.

Binjurebiverkningar

Binjureinsufficiens har rapporterats hos patienter som får andra azolföreningar (t.ex. ketokonazol).

Reversibla fall av binjureinsufficiens har rapporterats hos patienter som får vorikonazol.

Patienter som får långtidsbehandling med vorikonazol och kortikosteroider (inklusive inhalerade

kortikosteroider, t.ex. budesonid och intranasala kortikosteroider) bör övervakas noggrant beträffande

binjurebarksdysfunktion, både under behandling och när vorikonazol sätts ut (se avsnitt 4.5).

Långtidsbehandling

Långvarig exponering (behandling eller profylax) under mer än 180 dagar (6 månader) kräver en

noggrann bedömning av risk-nyttabalansen och behandlande läkare bör därför överväga att begränsa

exponeringen av VFEND (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Skivepitelcancer i huden (SCC) har rapporterats i samband med långtidsbehandling med VFEND.

Icke-infektiös periostit med förhöjda nivåer av fluorid och alkalinfosfatas har rapporterats hos

transplanterade patienter. Om en patient utvecklar skelettsmärta samt radiologiska tecken förenliga

med periostit, bör en utsättning av VFEND övervägas efter tvärvetenskaplig konsultation.

Synbiverkningar

Det har förekommit rapporter med ihållande synbiverkningar inklusive dimsyn, optikusneurit och

papillödem (se avsnitt 4.8).

Renala biverkningar

Akut njursvikt har observerats hos svårt sjuka patienter som behandlas med VFEND. Patienter som

behandlas med vorikonazol behandlas sannolikt samtidigt med nefrotoxiska läkemedel och har andra

tillstånd som kan ge nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.8).

Uppföljning av njurfunktion

Patienterna ska följas med avseende på utveckling av onormal njurfunktion. Detta bör omfatta

laboratorieutvärdering av framför allt serumkreatinin.

Uppföljning av bukspottkörtelns funktion

Patienter, speciellt barn, med riskfaktorer för akut pankreatit (som t.ex. nyligen genomförd

kemoterapi, hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT)), ska observeras noga under behandling

med VFEND. Kontroll av serumamylas eller -lipas bör övervägas vid detta kliniska tillstånd.

Pediatrisk population

Effekt och säkerhet hos barn under två års ålder har inte fastställts (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Vorikonazol är indicerat för barn från två års ålder. En högre frekvens av förhöjda leverenzymvärden

observerades i den pediatriska populationen (se avsnitt 4.8). Leverfunktionen ska kontrolleras hos

såväl barn som vuxna. Oral biotillgänglighet kan vara begränsad hos 2 till < 12 år gamla barn med

malabsorption och mycket låg kroppsvikt för sin ålder. I sådana fall rekommenderas intravenös

administrering av vorikonazol.

Allvarliga dermatologiska biverkningar (inklusive SCC)

Frekvensen av fototoxiska reaktioner är högre i den pediatriska populationen. Eftersom

utveckling till SCC har rapporterats krävs strikta ljusskyddande åtgärder i denna

patientpopulation. För barn som drabbas av fotoåldringsskador, som lentigines eller fräknar,

rekommenderas undvikande av solljus och dermatologisk uppföljning även efter avslutad

behandling.

Profylax

I händelse av behandlingsrelaterade biverkningar (levertoxicitet, allvarliga hudreaktioner inklusive

fototoxicitet och SCC, allvarliga eller långvariga synstörningar och periostit) måste utsättning av

vorikonazol och användning av alternativa antimykotika övervägas.

Fenytoin (CYP2C9-substrat samt potent CYP450-inducerare)

Nivåerna av fenytoin bör följas noggrant när fenytoin ges samtidigt med vorikonazol. Samtidig

användning av vorikonazol och fenytoin bör undvikas såvida inte nyttan uppväger riskerna (se avsnitt

4.5).

Efavirenz (CYP450-inducerare; CYP3A4-hämmare och -substrat)

Vid samtidig administrering av vorikonazol och efavirenz ska dosen vorikonazol höjas till 400 mg var

12:e timme och dosen efavirenz sänkas till 300 mg en gång per dygn (se avsnitt 4.2, 4.3 och 4.5).

Rifabutin (potent CYP450-inducerare)

Noggrann uppföljning av blodstatus samt biverkningar av rifabutin (t.ex. uveit) rekommenderas när

rifabutin ges samtidigt med vorikonazol. Samtidig användning av vorikonazol och rifabutin bör

undvikas såvida inte nyttan uppväger riskerna (se avsnitt 4.5).

Ritonavir (potent CYP450-inducerare; CYP3A4-hämmare och -substrat)

Samtidig administrering av vorikonazol och lågdos ritonavir (100 mg två gånger dagligen) ska

undvikas, såvida inte nyttan av behandling med vorikonazol bedöms överväga den potentiella risken

(se avsnitt 4.3 och 4.5).

Everolimus (CYP3A4 substrat, P-gp substrat)

Samtidig administrering av vorikonazol och everolimus rekommenderas inte eftersom vorikonazol

förväntas signifikant förhöja koncentrationerna av everolimus. För närvarande finns det otillräckligt

med data för att tillåta doseringsrekommendationer i denna situation (se avsnitt 4.5).

Naloxegol (CYP3A4-substrat)

Samtidig administrering av vorikonazol och naloxegol rekommenderas inte eftersom vorikonazol

förväntas signifikant förhöja koncentrationerna av naloxegol. För närvarande finns det otillräckligt

med data för att ge doseringsrekommendationer för naloxegol i dessa fall (se avsnitt 4.5).

Metadon (CYP3A4-substrat)

Regelbunden uppföljning av biverkningar samt toxicitet av metadon, inkluderande QTc förlängning,

rekommenderas vid samtidig administrering med vorikonazol då metadonnivåer ökar efter samtidig

administrering med vorikonazol. Det kan vara nödvändigt att sänka metadondosen (se avsnitt 4.5).

Kortverkande opiater (CYP3A4-substrat)

En minskning av dosen av alfentanil, fentanyl och andra kortverkande opiater med liknande struktur

som alfentanil och som metaboliseras via CYP3A4 (t.ex. sufentanil) bör övervägas när de

administreras samtidigt med vorikonazol (se avsnitt 4.5). Eftersom halveringstiden för alfentanil

förlängs 4-faldigt när vorikonazol ges samtidigt och samtidig administrering av vorikonazol och

fentanyl visat sig i en oberoende publicerad studie resultera i en ökning av genomsnittlig AUC 0-∞ av

fentanyl, kan det vara nödvändigt med en noggrann övervakning av opioidrelaterade biverkningar

(inkluderande en längre period av andningsövervakning).

Långverkande opiater (CYP3A4-substrat)

En minskning av dosen oxykodon och andra långverkande opiater metaboliserade via CYP3A4 (t.ex

hydrokodon) bör övervägas då de administreras samtidigt med vorikonazol. Noggrann övervakning av

opioidrelaterade biverkningar kan bli nödvändig (se avsnitt 4.5).

Flukonazol (CYP2C9-, CYP2C19- och CYP3A4-hämmare)

Samtidig administrering av oralt vorikonazol och oralt flukonazol resulterade i en signifikant ökning

av C

och AUC

för vorikonazol hos friska försökspersoner. Den reducerade dos och/eller förlängda

tid mellan doseringstillfällena av vorikonazol och flukonazol som skulle eliminera denna effekt har

inte fastställts. Biverkningar kopplade till vorikonazol ska följas upp när läkemedlet används efter

tidigare flukonazolbehandling (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen

Laktos

Detta läkemedel innehåller laktos och ska ej ges till patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett. Patienter som äter

natriumfattig kost ska informeras om att detta läkemedel är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vorikonazol metaboliseras av och hämmar aktiviteten hos CYP450-isoenzymer, CYP2C19, CYP2C9

och CYP3A4. Hämmare eller inducerare av dessa isoenzymer kan öka respektive minska

plasmakoncentrationerna av vorikonazol, och vorikonazol kan potentiellt öka plasmakoncentrationen

av substanser som metaboliseras av dessa CYP450-isoenzymer, i synnerhet för substanser som

metaboliseras av CYP3A4 eftersom vorikonazol är en stark CYP3A4-hämmare även om ökningen av

AUC är substratberoende (se tabell nedan).

Om inget annat anges har interaktionsstudier gjorts på friska manliga vuxna försökspersoner, med

upprepad dosering till steady-state med 200 mg vorikonazol givet oralt två gånger dagligen. Dessa

resultat är relevanta för andra populationer och administreringsvägar.

Vorikonazol ska ges med försiktighet till patienter som samtidigt behandlas med läkemedel som man

vet förlänger QTc intervallet. Om det dessutom föreligger en risk att vorikonazol ökar plasmanivåerna

av substanser som metaboliseras av CYP3A4 isoenzymer (vissa antihistaminer, kinidin, cisaprid,

pimozid och ivabradin), är samtidig administrering kontraindicerad (se nedan och avsnitt 4.3).

Tabell över interaktioner

Interaktioner mellan vorikonazol och andra läkemedel anges i nedanstående tabell (en gång dagligen

anges som ”QD”, två gånger dagligen som ”BID”, tre gånger dagligen som ”TID” och ej fastställt som

”ND”). Pilens riktning för varje farmakokinetisk parameter baseras på det 90-procentiga

konfidensintervallet av det geometriska medelvärdet som ligger inom (↔), under (↓) eller över (↑)

intervallet 80-125 %. Asterisken (*) indikerar tvåvägsinteraktion. AUC

, AUC

och AUC

representerar arean under kurvan under ett doseringsintervall, från tidpunkt noll till mätbara värden

respektive från tidpunkt noll till oändligheten.

Interaktionerna i tabellen presenteras i följande ordning: kontraindikationer, läkemedel där dosen

behöver justeras och noggrann klinisk och/eller biologisk monitorering krävs, samt slutligen de som

inte har någon signifikant farmakokinetisk interaktion men som kan vara av kliniskt intresse inom

behandlingsområdet.

Läkemedel

[Interaktionsmekanism]

Interaktion

Förändring av geometriskt

medelvärde (%)

Rekommendationer avseende

samtidig administrering

Astemizol, cisapride, pimozid,

kinidin, terfenadin och

ivabradin

[CYP3A4-substrat]

Har ej studerats, men ökade

plasmakoncentrationer av dessa

läkemedel kan leda till QTc-

förlängning och sällsynta fall av

torsades de pointes.

Kontraindicerat (se avsnitt 4.3)

Karbamazepin och

långverkande barbiturater (t.ex.

fenobarbital, mefobarbital)

[potenta CYP450-inducerare]

Har ej studerats, men karbamazepin och

långverkande barbiturater förmodas

signifikant kunna minska

plasmakoncentrationen av vorikonazol.

Kontraindicerat (se avsnitt 4.3)

Efavirenz (en icke-nukleosid

omvänt transkriptashämmare)

[CYP450-inducerare; CYP3A-

hämmare och -substrat]

Efavirenz 400 mg QD

samtidig administrerat med

vorikonazol 200 mg BID

Efavirenz 300 mg QD, samtidigt

administrerat med vorikonazol

400 mg BID

Efavirenz C

38 %

Efavirenz AUC

 

44 %

Vorikonazol C

61 %

Vorikonazol AUC

 

77 %

Jämfört med efavirenz 600 mg QD,

Efavirenz C

Efavirenz AUC

 

17 %

Jämfört med vorikonazol 200 mg BID,

Vorikonazol C

23 %

Vorikonazol AUC

 

Användning av standarddoser av

vorikonazol med efavirenz om

doser på 400 mg QD eller mer är

kontraindicerade (se avsnitt 4.3).

Vorikonazol kan ges samtidigt

som efavirenz om

underhållsdosen av vorikonazol

ökas till 400 mg BID och

efavirenzdosen sänks till 300 mg

QD. När behandlingen med

vorikonazol avbryts ska den

initiala dosen av efavirenz åter

sättas in (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Ergotalkaloider (t.ex. ergotamin

och dihydroergotamin)

[CYP3A4-substrat]

Har ej studerats, men vorikonazol höjer

troligtvis plasmakoncentrationerna av

ergotalkaloider och leder till ergotism.

Kontraindicerat (se avsnitt 4.3)

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/359520/2014

EMEA/H/C/000387

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Vfend

vorikonazol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Vfend. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Vfend?

Vfend är ett läkemedel mot svampinfektioner som innehåller den aktiva substansen vorikonazol. Det

finns som tabletter (50 mg eller 200 mg), som oral suspension (40 mg/ml) och som ett pulver som

bereds till infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven).

Vad används Vfend för?

Vfend används för att behandla vuxna och barn från två års ålder som har drabbats av

invasiv aspergillosis (en typ av svampinfektion som orsakas av Aspergillus),

candidemi (en annan typ av svampinfektion som orsakas av Candida) hos patienter med normalt

antal vita blodkroppar,

allvarliga invasiva infektioner av Candida där svampen är resistent mot flukonazol (ett annat

läkemedel mot svampinfektioner),

allvarliga svampinfektioner som orsakas av Scedosporium eller Fusarium (två olika svamparter).

Vid användning i samband med behandling av svampinfektioner är Vfend främst avsett för behandling

av patienter med progressiva och möjligen livshotande svampinfektioner.

Vfend kan också användas för profylaktisk behandling mot invasiva svampinfektioner hos patienter

som genomgått hematopoetisk (blod) stamcellstransplantation (transplantation av en stamcellstyp

som kan utveckla sig till blodceller) och löper en hög risk att drabbas av infektioner.

Vfend

Sida 2/4

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Vfend?

Vfend ska ges två gånger om dagen, minst en timme före eller en timme efter måltid. Vilken dosering

av Vfend som används beror på patientens vikt och den läkemedelsform som används.

Vid användning för behandling av svampinfektioner måste patienten få en initial högre dos

(laddningsdos) på behandlingens första dag. Syftet med laddningsdosen är att uppnå stabila

blodvärden. Laddningsdoseringen följs sedan av en underhållsdos som kan justeras efter patientens

svar. Dosen kan behöva höjas eller sänkas i enlighet med patientens svar och biverkningar.

Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt. Vid behandlingar som överstiger 180 dagar krävs en

noggrann bedömning för att säkerställa att nyttan är större än riskerna för patienten.

Hos vuxna kan både laddningsdosen och underhållsdosen ges som infusion eller via munnen, i form av

tabletter eller som suspension, men hos barn rekommenderas det att behandlingen startar med

infusionen och att byte till suspensionen övervägs om man ser en förbättring. Tabletterna och

suspensionen ska tas minst en timme före eller efter måltid.

Vid användning som profylaktisk behandling mot svampinfektioner hos patienter som genomgått

blodstamcellstransplantation ges Vfend med början på transplantationsdagen och i upp till 100 dagar

därefter. Profylaktiska behandlingar ska vara så korta som möjligt. De kan förlängas i upp till

ytterligare 80 dagar förutsatt att patientens immunsystem fortfarande är hämmat eller om patienten

utvecklat graft versus host-reaktion (när de transplanterade cellerna angriper patientens egna celler).

Behandlingen ska avbrytas om patienten får behandlingsrelaterade biverkningar.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Vfend?

Den aktiva substansen i Vfend, vorikonazol, är ett läkemedel mot svampinfektioner som tillhör gruppen

”triazoler”. Det verkar på så sätt att det förhindrar bildandet av ergosterol, vilket är en viktig del av

svamparnas cellmembran. Utan ett fungerande cellmembran dör svampen eller kan inte sprida sig. En

förteckning över de svampar mot vilka Vfend är verksamt finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur har Vfends effekt undersökts?

I studien av Vfend vid behandling av invasiv aspergillos deltog 277 immunsupprimerade patienter

(patienter vars immunsystem inte fungerade tillfredsställande). Vfend jämfördes med amfotericin B

(ett annat läkemedel mot svampinfektioner).

I studien av Vfend vid candidemi jämfördes Vfend med en behandling med amfotericin B följt av

flukonazol hos 370 patienter.

Vfend har även studerats vid behandling av allvarliga refraktära candidainfektioner hos 55 patienter,

av scedosporios hos 38 patienter och fusarios hos 21 patienter. ”Refraktär” innebär att infektionerna

inte svarade på behandling. Majoriteten av de patienter som fått Vfend-behandling mot dessa sällsynta

infektioner var intoleranta eller refraktära mot tidigare läkemedel mot svampinfektioner.

Dessutom har Vfend studerats vid behandling av 285 barn.

Det viktigaste effektmåttet i samtliga studier var antalet patienter som uppvisade ett fullständigt eller

partiellt svar på behandlingen.

Vfend

Sida 3/4

Studier har även gjorts av Vfend som profylaktisk behandling hos patienter som genomgått

blodstamcellstransplantation. I en studie med 465 patienter jämfördes Vfend med intrakonazol, ett

annat läkemedel mot svampinfektioner. Behandlingen ansågs vara effektiv om patienten kunde

fortsätta behandlingen i 100 dagar efter transplantationen och inte hade drabbats av någon

svampinfektion vid dag 180.

Vilken nytta har Vfend visat vid studierna?

Vid invasiv aspergillosis var andelen patienter som svarade på behandling högre med Vfend än med

amfotericin B (53 procent jämfört med 31 procent). Överlevnadsfrekvensen var signifikant högre för

vorikonazol än för amfotericin B.

För candidemi var det lika många patienter som i slutet av behandlingen svarade på behandling med

Vfend som med jämförelsepreparatet (72 procent).

Ett tillfredsställande resultat noterades hos 44 procent av patienterna med allvarliga refraktära

candidainfektioner (24 av 55 patienter). Hos de flesta av dessa patienter (15 av 24) var svaret

fullständigt.

Vid behandling av scedosporios och fusarios svarade 28 av 59 patienter fullständigt eller partiellt på

behandlingen.

Studien av Vfend som profylaktisk behandling hos patienter som genomgått blodstamcells-

transplantation visade att behandlingen var framgångsrik hos omkring 49 procent av patienterna som

fick Vfend (109 av 224), jämfört med 33 procent för de patienter som fick itrakonazol (80 av 241).

Vilka är riskerna med Vfend?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Vfend (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

perifera ödem (svullna extremiteter), huvudvärk, synstörningar (inräknat dimsyn, förändrad

färguppfattning och överkänslighet för ljus), andnöd, buksmärta (ont i magen), illamående,

kräkningar, diarré, hudutslag, pyrexi (feber) och onormal leverfunktion. Se bipacksedeln för en

fullständig beskrivning av de biverkningar som rapporterats för Vfend.

Vfend får inte ges till patienter som tar något av följande läkemedel:

Terfenadin, astemizol (används vanligtvis mot allergier – dessa läkemedel kan vara receptfria).

Cisaprid (används mot magproblem).

Pimozid (används för att behandla psykiska sjukdomar).

Kinidin (används mot oregelbundna hjärtslag).

Rifampicin (används för att behandla tuberkulos).

Karbamazepin (används för att behandla kramper).

Fenobarbital (används mot allvarlig sömnlöshet och kramper).

Ritonavir (används för att behandla hivinfektioner) i doser på 400 mg eller mer två gånger per

dag.

Mjöldrygealkaloider, såsom ergotamin och dihydroergotamin (används för att behandla migrän).

Sirolimus (används för att behandla patienter som genomgått transplantation).

Johannesört (ett örtpreparat som används för att behandla depression).

Vfend

Sida 4/4

Högdos-efavirenz (används för att behandla hivinfektioner).

Det är dessutom nödvändigt att iaktta försiktighet när Vfend tas tillsammans med andra läkemedel. En

fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Vfend godkänts?

CHMP fann att nyttan med Vfend är större än riskerna och rekommenderade att Vfend skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Vfend?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Vfend används så säkert som möjligt. I enlighet

med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Vfend.

Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Vfend

Den 19 mars 2002 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Vfend som

gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Vfend finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2014.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen