Veyvondi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-11-2020

Aktiva substanser:
vonicog alfa
Tillgänglig från:
Baxalta Innovations GmbH
ATC-kod:
B02BD10
INN (International namn):
vonicog alfa
Terapeutisk grupp:
Hemostatika,
Terapiområde:
von Willebrand sjukdomar
Terapeutiska indikationer:
Veyvondi är indicerat hos vuxna (18 år och äldre) med von Willebrands Sjukdom (VWD), när desmopressin (DDAVP) som ensam behandling är ineffektiva eller inte indicerat för Behandling av blödning och kirurgisk blödning - Förebyggande av kirurgisk blödning. Veyvondi bör inte användas vid behandling av Hemofili A.
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004454
Tillstånd datum:
2018-08-31
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004454

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

26-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

26-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

26-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

26-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

20-09-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

VEYVONDI 650 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

VEYVONDI 1300 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

vonicog alfa

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad VEYVONDI är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder VEYVONDI

Hur du använder VEYVONDI

Eventuella biverkningar

Hur VEYVONDI ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad VEYVONDI är och vad det används för

VEYVONDI innehåller den aktiva substansen vonicog alfa, en rekombinant human von

Willebrandfaktor (rVWF). Läkemedlet beter sig på samma sätt som naturlig human von

Willebrandfaktor (VWF) i kroppen. VWF är bärarmolekylen för koagulationsfaktor VIII, och är

involverat i blodlevring, genom att få blodplättarna att fästa sig i sår så att blodet koagulerar. Brist på

VWF ökar benägenheten att blöda.

VEYVONDI används för att behandla och kontrollera blödningsepisoder och för att förebygga

blödningar vid kirurgiska ingrepp hos vuxna patienter (18 år eller äldre) som diagnostiserats med von

Willebrands sjukdom. Det används när behandling med ett annat läkemedel, desmopressin, inte är

effektivt eller inte kan ges.

Von Willebrands sjukdom är en ärftlig blödningssjukdom som orsakas av avsaknad av eller

otillräcklig mängd von Willebrandfaktor. Hos patienter som har sjukdomen levrar sig inte blodet

normalt vilket leder till längre blödningstid. Administrering av von Willebrandfaktor (VWF) gör det

möjligt att korrigera för brist på von Willebrandfaktor.

2.

Vad du behöver veta innan du använder VEYVONDI

Använd inte VEYVONDI

om du är allergisk mot vonicog alfa eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6)

om du är allergisk mot mus- eller hamsterproteiner.

Rådfråga läkare om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder VEYVONDI.

Det finns en risk för att du kan få en överkänslighetsreaktion (en allvarlig, plötslig allergisk reaktion)

när du använder VEYVONDI. Din läkare bör informera dig om tidiga tecken på allvarliga allergiska

reaktioner, som ökad hjärtfrekvens, utslag, nässelutslag, nässelfeber, allmän klåda, svullnad av läppar

och tunga, andningssvårigheter, väsande andning, tryck över bröstet, snabb hjärtrytm, täppt näsa, röda

ögon, allmän sjukdomskänsla och yrsel. Dessa kan vara tidiga symtom på en överkänslighetsreaktion.

Om något av dessa symtom inträffar ska du omedelbart avbryta infusionen och kontakta läkare.

Allvarliga symtom, inklusive andningssvårigheter och yrsel, kräver omedelbar akut behandling.

Patienter som utvecklar inhibitorer

Hos vissa patienter som får läkemedlet kan det bildas inhibitorer (antikroppar) mot VWF.

Inhibitorerna kan, särskilt vid höga halter, hindra att behandlingen fungerar som den ska. Du kommer

att övervakas noggrant avseende utvecklingen av sådana inhibitorer.

Om du drabbas av en blödning som inte kan kontrolleras med VEYVONDI ska du omedelbart

tala om det för din läkare.

Om de förväntade nivåerna av VWF eller faktor VIII i plasma inte uppnås med VEYVONDI enligt de

testresultat som din läkare har observerat, eller om blödningarna inte kontrolleras ordentligt kan det

bero på förekomsten av VWF- eller faktor VIII-antikroppar. Din läkare kommer att kontrollera detta.

Du kan behöva öka dosen av VEYVONDI, eller öka dosen av faktor VIII, eller till och med byta till

ett annat läkemedel för att kontrollera blödningarna. Öka inte den totala dosen VEYVONDI för att

kontrollera blödningarna utan att rådfråga din läkare.

Om du tidigare behandlats med VWF-koncentrat som härletts från plasma kan du ha en försämrad

respons på VEYVONDI på grund av befintliga antikroppar. Din läkare kanske måste justera dosen

baserat på dina laboratorieresultat.

Tromboemboli och emboli

Det finns en risk för trombotiska händelser om du har riskfaktorer som påvisats kliniskt eller

i laboratorium. Därför kommer din läkare att övervaka dig avseende tidiga tecken på trombos.

FVIII-produkter kan innehålla olika mängd VWF. Därför ska en FVIII-produkt som administreras

i kombination med VEYVONDI vara en ren FVIII-produkt.

Om du tidigare haft problem med blodproppar eller kärlförträngning (tromboemboliska

komplikationer) ska du omedelbart tala om det för din läkare

.

Barn och ungdomar

VEYVONDI är inte godkänt för att användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och VEYVONDI

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att VEYVONDI påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

VEYVONDI innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 5,2 mg natrium i varje injektionsflaska med 650 IE och 10,4 mg natrium

i varje injektionsflaska med 1300 IE. Detta motsvarar 2,2 % av det rekommenderade högsta dagliga

intaget av natrium via kosten för vuxna med en beräknad kroppsvikt på 70 kg och en dos på 80 IE/kg.

Detta ska tas i beaktande om du ordinerats natriumfattig kost.

3.

Hur du använder VEYVONDI

Behandlingen med VEYVONDI kommer att övervakas av läkare som har erfarenhet av behandling av

patienter med von Willebrands sjukdom.

Läkaren kommer att beräkna din dos av VEYVONDI (i internationella enheter eller IE). Dosen beror

på:

kroppsvikt

var blödningen är

hur omfattande blödningen är

ditt kliniska tillstånd

vilken operation du behöver

VWF-aktivitetsnivåerna i blodet efter operation

svårighetsgraden på din sjukdom.

Läkaren kan utföra lämpliga blodprov för att se till att du har rätt nivåer av von Willebrandfaktor.

Detta är särskilt viktigt om du ska genomgå en större operation.

Behandling av blödningsepisoder:

Läkaren kommer att beräkna den dos som är lämpligast för dig, hur ofta du ska få VEYVONDI och

hur länge.

För mindre blödningar (t.ex. näsblödning, blödning i munnen, kraftig menstruation) är varje startdos

oftast 40 – 50 IE/kg och för större blödningar (allvarlig eller refraktär näsblödning, kraftig och

frekvent menstruation, magtarmblödning, trauma på centrala nervsystemet, hemartros eller traumatisk

blödning) är varje startdos 50 – 80 IE/kg. Påfyllnadsdoserna (enligt kliniskt behov) är 40 – 50 IE/kg

var 8:e till 24:e timme för mindre blödningar så länge som det anses vara kliniskt nödvändigt och för

större blödningar 40 – 60 IE/kg i cirka 2 – 3 dagar.

Tala med läkare om du upplever att VEYVONDI inte fungerar tillräckligt bra. Din läkare utför

lämpliga laboratorietester för att se till att du har rätt nivåer av von Willebrandfaktor. Om du använder

VEYVONDI hemma ser din läkare till att du har fått se hur det ska infunderas och hur mycket som ska

användas.

Förebyggande mot blödningar i händelse av elektiv kirurgi:

Inom 3 timmar före operation bedömer din läkare FVIII:C-nivåerna i syfte att förebygga kraftig

blödning. Om din FVIII-nivå inte är tillräcklig, kan din läkare ge dig en dos på 40–60 IE/kg

VEYVONDI 12–24 timmar (preoperativ dos) före det elektiva kirurgiska ingreppet för att höja

FVIII-nivåerna till målnivån (0,4 IE/ml för mindre och minst 0,8 IE/ml för större ingrepp).

Inom 1 timme före operationen kommer du att få en dos av VEYVONDI baserat på

utvärderingen 3 timmar före operationen. Dosen beror på patientens VWF- och FVIII-nivåer, typen av

blödning och hur allvarlig blödningen förväntas bli.

Hur du får VEYVONDI

VEYVONDI infunderas vanligtvis i en ven (intravenöst) av en läkare eller sjuksköterska. Detaljerade

instruktioner för beredning och administrering finns i slutet av denna bipacksedel.

Användning för barn och ungdomar

VEYVONDI är inte godkänt för att användas av barn och ungdomar under 18 år.

Om du har använt för stor mängd av VEYVONDI

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Om du

infunderar mer VEYVONDI än vad som rekommenderas ska du tala med din läkare snarast möjligt.

Det finns en risk för att utveckla blodproppar (trombos) vid en oavsiktligt hög dos.

Om du har glömt att använda VEYVONDI

Infundera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ta nästa dos som planerat och fortsätt enligt läkarens ordination.

Om du slutar att använda VEYVONDI

Sluta inte att använda VEYVONDI utan att rådfråga din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du kan få en allvarlig allergisk reaktion mot VEYVONDI.

Om du får något av följande tidiga symtom på en allvarlig allergisk reaktion måste du

stoppa

infusionen

omedelbart kontakta läkare

utslag eller nässelutslag, allmän klåda (över hela kroppen),

trång i halsen, tryck eller smärta över bröstet,

svårigheter att andas, svimningskänsla, ökad hjärtfrekvens,

yrsel, illamående eller svimning.

Biverkningar som har rapporterats med VEYVONDI som vanliga (upp till 1 av 10 patienter) är:

illamående, kräkningar, stickande eller brännande känsla vid infusionsstället, obehag i bröstet, yrsel,

vertigo, blodproppar, blodvallningar, klåda, högt blodtryck, muskelryckningar, ovanlig smak i munnen

och ökad hjärtfrekvens.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns

i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur VEYVONDI ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Lösningen får inte förvaras i kylskåp efter beredningen.

Den färdigberedda produkten ska användas inom 3 timmar för att undvika risk för mikrobiell

kontaminering eftersom produkten inte innehåller några konserveringsmedel.

Läkemedlet är endast för engångsbruk. Kassera överbliven lösning på lämpligt sätt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vonicog alfa (rekombinant human von Willebrandfaktor)

VEYVONDI 650 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska med pulver innehåller nominellt 650 internationella enheter (IE) vonicog alfa.

Efter beredning med 5 ml lösningsvätska som ingår innehåller VEYVONDI ungefär 130 IE per ml

vonicog alfa.

VEYVONDI 1300 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska med pulver innehåller nominellt 1300 internationella enheter (IE) vonicog alfa.

Efter beredning med 10 ml lösningsvätska som ingår innehåller VEYVONDI ungefär 130 IE per ml

vonicog alfa.

Övriga innehållsämnen är:

Natriumcitrat, glycin, trehalosdihydrat, mannitol, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

Se avsnitt 2, ”VEYVONDI innehåller natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

VEYVONDI är ett vitt till mörkvitt pulver. Efter beredningen, när lösningen har dragits in i sprutan, är

den klar, färglös och fri från flagor eller främmande partiklar.

Varje förpackning VEYVONDI 650 IE innehåller:

pulver i en injektionsflaska av glas med en gummipropp

5 ml lösningsvätska i en injektionsflaska av glas med en gummipropp

en beredningsanordning (Mix2Vial)

Varje förpackning VEYVONDI 1300 IE innehåller:

pulver i en injektionsflaska (typ I glas) med en propp av butylgummi

10 ml lösningsvätska i en injektionsflaska (typ I glas) med en gummipropp (bromobutyl)

en beredningsanordning (Mix2Vial)

Innehavare av godkännande för försäljning

Baxalta Innovations GmbH

Industriestraße 67

1221 Wien

Österrike

Tel: +44(0)1256 894 959

E-post: medinfoEMEA@shire.com

Tillverkare

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

1221 Wien

Österrike

Baxter AG

Industriestraße 67

1221 Wien

Österrike

Denna bipacksedel ändrades senast .

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anvisningar för beredning och administration

Allmänna instruktioner

Kontrollera utgångsdatumet och säkerställ att VEYVONDI pulver och vatten för injektionsvätskor

(lösningsvätska) håller rumstemperatur före beredningen. Används före utgångsdatumet som anges på

etiketterna och kartongen.

Använd aseptisk teknik (rena förhållanden med låg bakteriehalt) och en plan arbetsyta vid beredning.

Tvätta händerna och ta på dig rena undersökningshandskar (du väljer själv om du vill använda

handskar).

Använd den färdigberedda produkten (efter att ha blandat pulvret med medföljande vatten) så snart

som möjligt och inom tre timmar. Du kan förvara den färdigberedda produkten i rumstemperatur, men

inte varmare än 25 °C, i upp till tre timmar. Färdigberedd produkt ska inte placeras i kylskåp. Kasseras

efter tre timmar.

Säkerställ att VEYVONDI injektionsflaska med pulver och det sterila vattnet för injektionsvätskor

(lösningsvätska) håller rumstemperatur före beredningen.

Använd plastsprutor med den här produkten eftersom proteiner i produkten gärna fastnar på ytan

i sprutor av glas.

VEYVONDI får inte blandas med andra läkemedel med undantag för rFVIII.

Anvisningar för beredning

Steg

Exempelbild

Avlägsna locken från VEYVONDI-injektionsflaskorna med

pulver och lösningsvätska så att mitten på gummipropparna syns.

Desinficera varje propp med en separat steril alkoholtork (eller

annan lämplig steril lösning som rekommenderas av din läkare

eller hemofilibehandlingscentret) genom att torka av proppen

i flera sekunder. Låt gummipropparna torka. Placera

injektionsflaskorna på en plan yta.

Öppna förpackningen med Mix2Vial-anordningen helt genom

att skala av locket utan att vidröra förpackningens insida.

Ta inte ut Mix2Vial-anordningen ur förpackningen.

Inte tillämpligt

Vänd förpackningen med Mix2Vial-anordningen upp och ner

och placera den ovanpå injektionsflaskan med lösningsvätska.

Tryck in anordningens blå plastspets i proppen på injektionsflaskan

med lösningsvätska genom att trycka den rakt ner med en

bestämd rörelse. Ta tag i förpackningen i kanten och lyft av

den från Mix2Vial-anordningen. Var försiktig så att du inte rör

vid den genomskinliga plastspetsen. Mix2Vial-anordningen är

nu ansluten till injektionsflaskan med lösningsvätska som är

redo att anslutas till VEYVONDI-injektionsflaskan.

Du ansluter injektionsflaskan med lösningsvätska till

VEYVONDI-injektionsflaskan genom att vända på den och

placera den ovanpå injektionsflaskan som innehåller

VEYVONDI-koncentratet. Tryck in den genomskinliga

plastspetsen helt och hållet i VEYVONDI-injektionsflaskans

propp genom att trycka den rakt ner med en bestämd rörelse.

Detta bör göras genast för att hålla vätskan fri från bakterier.

Lösningsvätskan flödar in i VEYVONDI-injektionsflaskan

med hjälp av vakuum. Kontrollera att all lösningsvätska har

överförts. Använd inte om vakuumet har släppt och

lösningsvätskan inte flödar in i VEYVONDI-injektionsflaskan.

Snurra de anslutna injektionsflaskorna försiktigt med en

kontinuerlig rörelse eller låt den färdigberedda produkten vila

i 5 minuter och snurra sedan för att säkerställa att pulvret

upplöses helt. Får ej skakas. Om du skakar produkten påverkas

den negativt. Får inte förvaras i kylskåp efter beredningen.

Koppla loss Mix2Vial-anordningens båda sidor från varandra

genom att hålla Mix2Vial-anordningens genomskinliga plastsida

som är ansluten till VEYVONDI-injektionsflaskan med ena

handen och Mix2Vial-anordningens blå plastsida som är ansluten

till injektionsflaskan med lösningsvätska med den andra handen.

Vrid den blå plastsidan moturs och dra försiktigt isär de två

injektionsflaskorna. Rör inte vid den ände av plastkopplingen

som är ansluten till VEYVONDI-injektionsflaskan som innehåller

den upplösta produkten. Placera VEYVONDI-injektionsflaskan

på en plan arbetsyta. Kassera den tomma injektionsflaskan

med lösningsvätska.

Dra in luft i den tomma, sterila engångsplastsprutan genom

att dra tillbaka kolven. Mängden luft ska vara lika stor som

mängden färdigberedd VEYVONDI-lösning som ska dras från

injektionsflaskan.

Låt VEYVONDI-injektionsflaskan (som innehåller den

upplösta produkten) vara kvar på den plana arbetsytan och

anslut sprutan till den genomskinliga plastkopplingen genom

att ansluta och vrida sprutan medurs.

Håll i injektionsflaskan med ena handen och använd den andra

för att trycka in hela luftmängden från sprutan och in

i injektionsflaskan.

Vänd på den anslutna sprutan och VEYVONDI-injektionsflaskan

så att flaskan är överst. Var noga med att hålla sprutkolven

intryckt. Dra upp VEYVONDI-lösningen i sprutan genom att

långsamt dra tillbaka kolven.

Dra och tryck inte lösningen fram och tillbaka mellan sprutan

och injektionsflaskan. Det kan skada läkemedlet. När lösningen

är redo att infunderas kopplar du bort sprutan genom att vrida

den moturs. Inspektera sprutan visuellt efter partiklar. Lösningen

i sprutan ska vara klar. Använd inte lösningen om den innehåller

flagor eller partiklar och meddela i så fall din läkare.

Om du behöver fler än en injektionsflaska med

VEYVONDI för din dos:

Låt sprutan vara ansluten till injektionsflaskan tills den

extra injektionsflaskan har beretts.

Följ beredningsstegen ovan (2 till 8) och förbered

ytterligare injektionsflaskor med VEYVONDI med

användning av en ny Mix2Vial-anordning för varje

injektionsflaska.

Innehållet i två injektionsflaskor kan dras in i en enda spruta.

Obs!

När du trycker in luft i den andra

VEYVONDI-injektionsflaskan för poolning i en spruta ska du

placera injektionsflaskan och den anslutna sprutan så att

injektionsflaskan är överst.

Anvisningar för administrering

Inspektera den beredda lösningen i sprutan efter partiklar och missfärgning före administrering

(lösningen ska vara klar, färglös och fri från partiklar). Det är inte ovanligt att det finns lite flagor eller

partiklar kvar i

produktflaskan efter beredning

. Filtret i Mix2Vial-anordningen tar bort de

partiklarna helt och hållet. Filtreringen påverkar inte dosberäkningarna.

Lösningen i sprutan

får inte

användas om den är grumlig eller om den innehåller flagor eller partiklar efter filtreringen.

Anslut infusionsnålen till en spruta som innehåller VEYVONDI-lösning. Ett vingförsett (fjäril)

infusionset rekommenderas för bättre bekvämlighet. Låt nålen peka uppåt och avlägsna alla

luftbubblor genom att försiktigt knacka på sprutan med fingret och långsamt och försiktigt

trycka ut luften ur sprutan och nålen.

Använd en stasslang och förbered infusionsstället genom att torka av huden väl med en steril

alkoholtork (eller annan lämplig steril lösning som rekommenderas av din läkare eller

hemofilibehandlingscentret).

För in nålen i venen och ta bort stasslangen. Infundera VEYVONDI långsamt. Infundera inte

snabbare än 4 ml per minut. Ta bort den tomma sprutan. Om det behövs fler sprutor för din dos

ansluter och administrerar du de ytterligare sprutorna med VEYVONDI en i taget.

Obs!

Ta inte bort fjärilsnålen förrän alla sprutor har infunderats och rör inte vid luerporten som

ansluter sprutan.

Om rekombinant faktor VIII har ordinerats ska rekombinant faktor VIII administreras

inom 10 minuter efter att infusionen av VEYVONDI har slutförts.

Ta ut nålen ur venen och tryck på infusionsstället med en steril kompress i flera minuter.

Om stora volymer VEYVONDI behövs är det möjligt att poola två flaskor med VEYVONDI.

Innehållen från varje beredd VEYVONDI-produkt kan dras in i en enda spruta. Men i dessa fall ska

inte den lösning som redan beretts spädas ytterligare.

Sätt inte tillbaka skyddet på nålen. Placera nål, spruta och tomma injektionsflaskor med VEYVONDI

och lösningsvätska i en behållare för vassa föremål med hårda väggar för korrekt kassering. Kassera

inte dessa artiklar i det vanliga hushållsavfallet.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

VEYVONDI 650 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

VEYVONDI 1300 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

VEYVONDI 650 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska med pulver innehåller nominellt 650 internationella enheter (IE) vonicog alfa.

Efter beredning med 5 ml lösningsvätska som ingår innehåller VEYVONDI ungefär 130 IE per ml

vonicog alfa.

VEYVONDI 1300 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska med pulver innehåller nominellt 1300 internationella enheter (IE) vonicog alfa.

Efter beredning med 10 ml lösningsvätska som ingår innehåller VEYVONDI ungefär 130 IE per ml

vonicog alfa.

Den specifika aktiviteten hos VEYVONDI är cirka 110 IE VWF:RCo/mg protein.

Potensen hos VWF (IE) har mätts enligt den europeiska farmakopéns analys av ristocetinets

kofaktoraktivitet (VWF: RCo). Ristocetinets kofaktoraktivitet av rekombinant human von

Willebrandfaktor fastställdes i jämförelse med den internationella standarden för von

Willebrandfaktorkoncentrat (WHO).

Vonicog alfa är en renad rekombinant human von Willebrandfaktor (rVWF). Den är tillverkad med

rekombinant DNA-teknik (rDNA) i ovarieceller från kinesisk hamster (CHO-celler). Tillverkat utan

tillsats av några exogena human- eller animalderiverade proteiner i cellodlingsprocessen, reningen

eller den slutliga formuleringen.

Produkten innehåller spårmängder av human rekombinant koagulationsfaktor VIII (≤ 0,01 IE FVIII/IE

VWF: RCo) och har fastställts med användning av den europeiska farmakopéns kromogenanalys för

faktor VIII (FVIII).

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje injektionsflaska med 650 IE pulver innehåller 5,2 mg natrium.

Varje injektionsflaska med 1 300 IE pulver innehåller 10,4 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Pulvret är ett vitt till benvitt lyofiliserat pulver.

Lösningsvätskan är en klar och färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

VEYVONDI är avsett för vuxna (18 år och äldre) med von Willebrands sjukdom (VWD), när

behandling med enbart desmopressin (DDAVP) är ineffektiv eller inte är indicerad för

Behandling av blödning och operationsblödning

Förebyggande av operationsblödning.

VEYVONDI ska inte användas vid behandling av hemofili A.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen av von Willebrands sjukdom (VWD) bör övervakas av en läkare med erfarenhet av

behandling av hemostatiska funktionsstörningar.

Dosering

Administreringens dosering och frekvens måste anpassas individuellt enligt den kliniska bedömningen

och baserat på patientens vikt, blödningsepisodernas/det kirurgiska ingreppets typ och svårighetsgrad

och baserat på övervakning av lämpliga kliniska värden och laboratorievärden. Dos som baseras på

kroppsvikt kan behöva justeras hos underviktiga och överviktiga patienter.

I regel ökar 1 IE/kg (VWF:RCo/VEYVONDI/vonicog alfa) VWF:RCo i plasma med 0,02 IE/ml

(2 %).

Hemostas kan inte säkerställas förrän faktor VIII-koagulansaktiviteten (FVIII:C) är minst 0,4 IE/ml

(≥40 % av den normala aktiviteten). Beroende på patientens utgångsnivåer av FVIII:C leder en enda

infusion av rVWF i de flesta fall till en ökning till över 40 % för den endogena FVIII:C-aktiviteten

inom 6 timmar och resulterar i att denna nivå bibehålls i upp till 72 timmar efter infusion. Dosen och

behandlingens längd beror på patientens kliniska status, blödningens typ och svårighetsgrad, samt

både VWF:RCo- och FVIII:C-nivåerna. Om patientens utgångsnivå av FVIII:C i plasma är <40 %

eller okänd och i alla situationer där man vill uppnå en snabb korrigering av hemostasen, t.ex. vid

behandling av en akut blödning, allvarligt trauma eller akut kirurgi, är det nödvändigt att administrera

en rekombinant faktor VIII-produkt med den första infusionen av VEYVONDI för att uppnå en

hemostatisk nivå av FVIII:C i plasma.

Men om en omedelbar ökning av FVIII:C inte är nödvändig eller om utgångsvärdet för FVIII:C-nivån

är tillräckligt för att säkerställa hemostas kan läkaren besluta sig för att utesluta samtidig

administrering av rFVIII vid den första infusionen av VEYVONDI.

I händelse av större blödningshändelser eller större kirurgiska ingrepp som kräver upprepade,

frekventa infusioner, rekommenderas det att FVIII:C-nivåerna övervakas för att fastställa om rFVIII

krävs för efterföljande infusioner för att undvika en kraftig ökning av FVIII:C.

Behandling av blödningsepisoder (behandling vid behov)

Behandlingsstart

Den första dosen VEYVONDI ska vara 40 till 80 IE/kg kroppsvikt. Ersättningsnivåer av VWF:RCo

>0,6 IE/ml (60 %) och FVIII:C >0,4 IE/ml (40 %) bör uppnås. Doseringsriktlinjer för behandling av

mindre och större blödningar anges i tabell 1.

VEYVONDI ska administreras med rekombinant faktor VIII om FVIII:C-nivåerna är <40 %, eller om

de är okända, för blödningskontroll. rFVIII-dosen ska beräknas enligt skillnaden mellan patientens

utgångsvärde för FVIII:C-nivå i plasma och önskad FVIII:C-toppnivå i plasma för att uppnå en

lämplig FVIII:C-nivå i plasma baserat på den ungefärliga genomsnittliga återhämtningen

på 0,02 (IE/ml)/(IE/kg). Hela dosen med VEYVONDI ska administreras följt av rFVIII

inom 10 minuter.

Dosberäkning:

VEYVONDI-dos [IE] = dos [IE/kg] x vikt [kg]

Efterföljande infusioner:

En påfyllnadsdos på 40 IE till 60 IE/kg av VEYVONDI ska infunderas var 8:e till 24:e timme enligt de

doseringsintervall som anges i tabell 1 eller så länge det är kliniskt motiverat. Vid större blödningsepisoder

ska dalvärdena av VWF:RCo hållas högre än 50 % så länge som det anses vara nödvändigt.

Baserat på erfarenhet från kliniska studier förblir de endogena FVIII-nivåerna normala eller nästintill

normala så snart VWF har ersatts, så länge som VEYVONDI fortsätter att administreras.

Tabell 1

Doseringsrekommendationer för behandling av mindre och större blödningar

Blödning

Startdos

a

(IE VWF:RCo/kg kroppsvikt)

Påfyllnadsdos

Mindre

(t.ex. epistaxis, oral blödning,

menorragi)

40 till 50 IE/kg

40 till 50 IE/kg var 8:e

till 24:e timme (eller så länge

som det anses vara kliniskt

nödvändigt)

Större

(t.ex. allvarlig eller refraktär

epistaxis, menorragi,

gastrointestinal blödning,

trauma på centrala

nervsystemet, hemartros eller

traumatisk blödning)

50 till 80 IE/kg

40 till 60 IE/kg var 8:e

till 24:e timme i cirka 2–3

dagar

(eller så länge som det anses

vara kliniskt nödvändigt)

Om rFVIII administreras läser du bipacksedeln till rFVIII för anvisningar om beredning och administrering.

En blödning kan anses som större om en transfusion av röda blodkroppar krävs eller är potentiellt indicerat, eller

om blödningen förekommer på ett kritiskt anatomiskt ställe (t.ex. intrakraniell blödning eller gastrointestinal

blödning).

Profylax av blödning/hemorragi och behandling vid elektiv kirurgi

Före kirurgi:

Till patienter med otillräckliga FVIII-nivåer bör 40-60 IE/kg VEYONDI administreras 12-24 timmar

före det elektiva kirurgiska ingreppet (preoperativ dos) i syfte att säkerställa att de preoperativa

endogena nivåerna av FVIII är minst 0,4 IE/ml för mindre och minst 0,8 IE/ml för större ingrepp.

För att förhindra omfattande blödning vid elektiv kirurgi bör FVIII:C-nivåerna utvärderas

inom 3 timmar före ett kirurgiskt ingrepp. Om nivåerna av FVIII:C ligger vid de rekommenderade

målnivåerna

minst 0,4 IE/ml för mindre ingrepp och oral kirurgi och

minst 0,8 IE/ml för större ingrepp,

ska en dos av VEYVONDI administreras inom 1 timme före operationen.

Om FVIII:C-nivåerna inte är vid de rekommenderade målnivåerna ska rFVIII administreras utöver

vonicog alfa för att öka VWF:RCo och FVIII:C inom 1 timme före operationen. I

tabell 2

finns

rekommenderade målnivåer för FVIII:C. Dosen beror på patientens VWF- och FVIII-nivåer, typen av

blödning och hur allvarlig blödningen förväntas bli.

Tabell 2

Rekommenderade högsta målnivåer för VWF:RCo och FVIII:C i plasma före operation för

förebyggande av kraftig blödning under och efter operation

Typ av

kirurgiskt

ingrepp

Högsta målnivå för

VWF:RCo i plasma

Högsta målnivå för

FVIII:C i plasma

Beräkning av rVWF-dos (ska

administreras inom 1 timme före

operation) (IE VWF:RCo krävs)

Mindre

0,50–0,60 IE/ml

0,40–0,50 IE/ml

b

VWF:RCo x BW (kg)/IR

c

Större

1 IE/ml

0,80–1 IE/ml

b

VWF:RCo x BW (kg)/IR

c

Ytterligare rFVIII kan krävas för att uppnå de rekommenderade högsta målnivåerna för FVIII:C i plasma.

Riktlinjerna för dosering ska baseras på IR.

∆ = högsta målnivå för VWF:RCo i plasma – utgångsvärde för VWF:RCo i plasma

IR = stegvis återhämtning uppmätt hos försökspersonen. Om IR inte finns tillgänglig antar du att IR

är 0,02 IE/ml per IE/kg.

Under och efter kirurgi

Efter att det kirurgiska ingreppet har inletts ska VWF:RCo- och FVIII:C-nivåerna i plasma övervakas

och den intra- och postoperativa substitutionsbehandlingen ska anpassas individuellt efter PK-värden,

hemostasbehovet med beaktande av hur länge och hur intensivt hemostasen måste upprätthållas

, samt

sjukhusets behandlingsriktlinjer. I allmänhet ska doseringsfrekvensen för VEYVONDI för

postoperativ substitutionsbehandling vara mellan två gånger per dag och var 48:e timme. Se

tabell 3 för behandlingsrekommendationer för efterföljande underhållsdoser.

Tabell 3

Rekommenderade lägsta målnivåer för VWF:RCo och FVIII:C i plasma och minsta

behandlingslängd avseende efterföljande underhållsdoser för att förebygga kraftig blödning

efter operation

Typ av

kirurgiskt

ingrepp

VWF:RCo

Lägsta målnivå i plasma

FVIII:C

Lägsta målnivå i plasma

Minsta

behandlingslängd

Doseringsfrekvens

Upp till

72 timmar

efter

operation

Efter

72 timmar

efter

operation

Upp till

72 timmar

efter

operation

Efter

72 timmar

efter

operation

Mindre

≥ 0,30 IE/ml

> 0,40 IE/ml

48 timmar

Var 12–24 timme/

varannan dag

Större

> 0,50 IE/ml

> 0,30 IE/ml

> 0,50 IE/ml

> 0,40 IE/ml

72 timmar

Var 12–24 timme/

varannan dag

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för VEYVONDI för barn i åldern 0 till 18 år har ännu inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

VEYVONDI är för intravenös användning. Den färdigberedda produkten ska inspekteras visuellt före

administrering.

Administreringshastigheten bör vara tillräckligt låg för att det ska kännas bekvämt för patienten, upp

till maximalt 4 ml/min. Patienten bör observeras för eventuella omedelbara reaktioner. Om någon

reaktion, t.ex. takykardi, förekommer som kan kopplas till administreringen av produkten ska

infusionen minskas eller stoppas beroende på patientens kliniska tillstånd.

När samtidig administrering av rVWF och rFVIII anses nödvändig kan de blandas i förväg i en enda

spruta för att uppnå lämplig dos. Innehållet i varje flaska med rVWF och rFVIII kan dras in i en enda

spruta genom att använda en separat oanvänd beredningsanordning (se avsnitt 6.2 för

inkompatibiliteter).

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Känd allergisk reaktion mot mus- eller hamsterprotein.

4.4

Varningar och försiktighet

Hos aktivt blödande patienter rekommenderas samtidig administrering av en FVIII-produkt med

VEYVONDI som förstahandsbehandling och beroende av FVIII-aktivitetsnivåerna (se avsnitt 4.2).

Spårbarhet

I syfte att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedelsprodukter bör den administrerade produktens

namn och tillverkningssatsnummer antecknas klart.

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaxi) har förekommit. Patienter och/eller vårdgivare ska

informeras om tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner, som kan omfatta men inte är begränsade

till, takykardi, tryck över bröstet, väsande andning och/eller akut andnöd, hypotoni, generaliserad

urtikaria, pruritus, rinokonjunktivit, angioödem, letargi, illamående, kräkningar, parestesi, rastlöshet,

och kan utvecklas till anafylaktisk chock. Vid chocktillstånd ska medicinsk standardbehandling vid

chock sättas in.

Patienterna ska stå under nära och noggrann uppsikt för eventuella symtom under infusionsperioden.

Om tecken och symtom på allvarliga allergiska reaktioner förekommer ska administreringen av

VEYVONDI omedelbart avbrytas och lämplig stödjande vård sättas in.

Lämplig medicinsk behandling och lämpliga vårdmetoder ska finnas tillgängliga för omedelbar

användning i händelse av en anafylaktisk reaktion, särskilt för patienter med allergiska reaktioner

i anamnesen.

VEYVONDI innehåller spårmängder av immunglobulin G från mus (MuIgG) och hamsterprotein

(mindre än eller lika med 2 ng/IE VEYVONDI). Patienter som behandlas med den här produkten kan

utveckla överkänslighetsreaktioner mot dessa icke-humana däggdjursproteiner. VEYVONDI

innehåller spårmängder av rekombinant koagulationsfaktor VIII.

Trombos och emboli

Det finns en risk för trombotiska händelser, särskilt hos patienter med kända riskfaktorer för trombos

som påvisats kliniskt eller i laboratorium, inklusive ADAMTS13-nivåer. Därför måste riskutsatta

patienter övervakas för tidiga tecken på trombos och profylaktiska åtgärder mot tromboemboli bör

vidtas enligt rådande rekommendationer och standardvård.

Hos patienter som behöver frekventa doser av VEYVONDI i kombination med rekombinant faktor

VIII ska plasmanivåerna för FVIII:C-aktivitet övervakas för att undvika ihållande höga

FVIII:C-plasmanivåer, vilket kan leda till ökad risk för trombotiska händelser.

All eventuell FVIII som administreras tillsammans med VEYVONDI ska vara en ren FVIII-produkt.

En kombination med en FVIII-produkt som innehåller VWF innebär en förhöjd risk för trombotiska

händelser.

Neutraliserande antikroppar (inhibitorer)

Patienter med VWD, särskilt typ 3, kan utveckla neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot von

Willebrandfaktor. Om de förväntade plasmanivåerna av (VWF:RCo) inte uppnås, eller om blödningen

inte kontrolleras med lämplig dos, bör en lämplig analys utföras för att fastställa om en inhibitor av

von Willebrandfaktor är närvarande. Hos patienter med höga nivåer av anti-VWF-antikroppar är

behandlingen med von Willebrandfaktor eventuellt inte effektiv och andra behandlingsalternativ bör

därför övervägas.

Behandling av VWD-patienter som har höga titrer av bindande antikroppar (på grund av tidigare

behandling med pdVWF) kan kräva en högre dos för att övervinna effekten av den bindande

antikroppen. Sådana patienter kan hanteras kliniskt genom administrering av högre doser vonicog alfa

baserat på farmakokinetiska data för varje individuell patient.

Överväganden i samband med hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 5,2 mg natrium i varje flaska med 650 IE eller 10,4 mg natrium i varje

flaska med 1300 IE. Detta motsvarar 2,2 % av WHO:s rekommenderade högsta dagliga intag på 2 g

natrium för vuxna med en beräknad kroppsvikt på 70 kg och en dos på 80 IE/kg. Detta ska tas

i beaktande för patienter som ordinerats natriumfattig kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktioner mellan von Willebrandfaktor-läkemedel och andra läkemedel är kända.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med VEYVONDI.

Graviditet

Det finns ingen erfarenhet av behandling av gravida eller ammande kvinnor. VEYVONDI ska endast

administreras till gravida kvinnor om det finns tydliga indikationer. Hänsyn ska tas till att

förlossningen utgör en ökad risk för hemorragiska händelser hos dessa patienter.

Amning

Det är okänt om VEYVONDI utsöndras i bröstmjölk. Därför ska VEYVONDI endast administreras

till ammande kvinnor med brist på von Willebrandfaktor om det finns tydliga indikationer. Hälso- och

sjukvårdspersonal ska överväga de potentiella riskerna och endast ordinera VEYVONDI om det

behövs.

Fertilitet

Effekterna av VEYVONDI på fertiliteten har inte fastställts.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

VEYVONDI har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Under behandling med VEYVONDI kan följande biverkningar förekomma:

Överkänslighet eller allergiska reaktioner, tromboemboliska händelser, uppkomst av inhibitor mot VWF.

Tabell med sammanfattning av biverkningarna

Tabell 4 sammanfattar de biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar, säkerhetsstudier efter

godkännande eller rapportering efter marknadsföring.

Frekvenskategorierna har definierats enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10),

mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000),

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 4

Sammanfattning av biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar, säkerhetsstudier efter

godkännande eller efter marknadsföring med VEYVONDI

vid von Willebrands sjukdom

MedDRA-klassificering av

organsystem

Biverkning enligt

godkänd term

Frekvenskategori

baserat på

försöksperson

Antal och

frekvens baserat

på försöksperson

a

(N=80)

n (%)

Centrala och perifera

nervsystemet

Yrsel

Vanliga

3 (3,75)

Vertigo

Vanliga

2 (2,50)

Dysgeusi

Vanliga

1 (1,25)

Tremor

Vanliga

1 (1,25)

Hjärtat

Takykardi

Vanliga

1 (1,25)

Blodkärl

Djup ventrombos

Vanliga

1 (1,25)

Hypertoni

Vanliga

1 (1,25)

Blodvallningar

Vanliga

1 (1,25)

Magtarmkanalen

Kräkningar

Vanliga

3 (3,75)

Illamående

Vanliga

3 (3,75)

Hud och subkutan vävnad

Generaliserad pruritus

Vanliga

2 (2,50)

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Obehag i bröstet

Vanliga

1 (1,25)

Parestesi vid

infusionsstället

Vanliga

1 (1,25)

Infusionsrelaterad reaktion

(inklusive takykardi,

blodvallningar, hudutslag,

dyspné, suddig syn)

Ingen känd

frekvens

Undersökningar

EKG med inverterad

T-våg

Vanliga

1 (1,25)

Ökad hjärtfrekvens

Vanliga

1 (1,25)

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ingen känd

frekvens

a

Frekvenskategori baserat på försöksperson:

Det totala antalet försökspersoner som upplever biverkningen

(med och utan samband) delat med det totala antalet försökspersoner (N) och multiplicerat med 100. Ingen känd

frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data (observerat under övervakning efter godkännande för

försäljning).

Beskrivning av ett urval av biverkningar

I kliniska prövningar har ett fall av kliniskt asymtomatisk djup ventrombos (DVT) rapporterats för en

försöksperson i operationsstudien som gjorde en total höftledsoperation.

Dessutom har ett fall av DVT rapporterats spontant för en äldre patient efter godkännandet för försäljning.

Överkänslighet

Det finns en risk för att utveckla överkänslighet eller allergiska reaktioner (såsom angioödem,

brännande och stickande känsla vid infusionsstället, frossa, blodvallningar, rinokonjunktivit,

generaliserad urtikaria, huvudvärk, nässelutslag, hypotoni, letargi, illamående, rastlöshet, takykardi,

tryck över bröstet, stickningar, kräkningar, väsande andning) som i vissa fall kan utvecklas till

anafylaxi (inklusive chock).

Patienter med von Willebrands sjukdom, särskilt typ 3, kan i mycket sällsynta fall utveckla

neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot von Willebrandfaktor. Om sådana inhibitorer

förekommer kan det visa sig i form av en otillräcklig klinisk respons. Förekomst av sådana antikroppar

kan ha ett nära samband med överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner. Därför bör alla patienter

som får överkänslighetsreaktioner eller anafylaktiska reaktioner testas och utvärderas med avseende på

förekomst av en inhibitor.

I alla sådana fall rekommenderas kontakt med en specialistmottagning för hemofili.

Trombogenicitet

Det finns en risk för trombotiska händelser, särskilt hos patienter med kända riskfaktorer som påvisats

kliniskt eller i laboratorium, inklusive ADAMTS13-nivåer. Därför måste riskutsatta patienter

övervakas för tidiga tecken på trombos och profylaktiska åtgärder mot tromboemboli bör vidtas enligt

rådande rekommendationer och standardvård.

Immunogenicitet

Immunogeniciteten för VEYVONDI utvärderades i kliniska prövningar genom övervakning av

utvecklingen av neutraliserande antikroppar mot VWF och FVIII, samt bindande antikroppar mot

VWF, furin, ovarieprotein från kinesisk hamster (CHO) och mus-IgG. Ingen behandlingsorsakad

utveckling av neutraliserande antikroppar mot human VWF eller neutraliserande antikroppar mot

human rFVIII observerades. En av de 80 försökspersoner som fick VEYVONDI perioperativt

i kliniska studier utvecklade bindande antikroppar mot VWF som orsakats av behandlingen efter ett

kirurgiskt ingrepp. Inga biverkningar eller brist på hemostatisk effekt har rapporterats för denna

försöksperson. Bindande antikroppar mot orenheter som rFurin, CHO-protein eller mus-IgG

observerades inte efter behandling med VEYVONDI.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga symtom på överdosering med von Willebrandfaktor har rapporterats. Tromboemboliska händelser

kan förekomma vid en stor överdos.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hemostatika: blodkoagulationsfaktorn von Willebrandfaktor. ATC-kod:

B02BD10

Verkningsmekanism

VEYVONDI är en rekombinant human von Willebrandfaktor (rVWF). VEYVONDI beter sig på

samma sätt som endogen von Willebrandfaktor.

Administrering av VEYVONDI korrigerar för hemostatiska avvikelser hos patienter som har brist på

von Willebrandfaktor (von Willebrands sjukdom) på två sätt:

VEYVONDI återställer trombocytadhesionen till det vaskulära subendotelet vid platsen för

kärlskadan (eftersom det binds både till det vaskulära subendotelet (t.ex. kollagen) och till

trombocytmembranet) och ger primär hemostas, vilket visas genom en förkortad blödningstid.

Denna effekt uppkommer omedelbart och beror till stor del på nivån av polymerisering av

proteinet.

VEYVONDI ger fördröjd korrigering av åtföljande faktor VIII-brist. Vid intravenös

administrering binds VEYVONDI till endogen faktor VIII (vilket patienten bildar normalt) och

genom att stabilisera denna faktor undviks dess snabba nedbrytning. På grund av detta

återställer administrering av VEYVONDI FVIII:C-nivån till normal nivå som en sekundär

effekt efter att den första infusionen ökar FVIII:C till över 40 % inom 6 timmar och är som

högst inom 24 timmar hos de flesta patienter, beroende på FVIII:C-utgångsnivån.

VEYVONDI är en rVWF som förutom alla multimerer som finns i plasma även innehåller ultrastora

multimerer eftersom den inte exponeras för proteolys av ADAMTS13 under tillverkningsprocessen.

Klinisk effekt och säkerhet

Den kliniska säkerheten, effekten och farmakokinetiska data utvärderades i 3 genomförda prövningar

(070701, 071001 and 071101) där patienter med VWD deltog. Totalt 92 unika försökspersoner

(80 unika försökspersoner med VWD i studierna 070701, 071001 och 071101 och 12 försökspersoner

med hemofili A i studie 071104) exponerades för VEYVONDI under klinisk utveckling.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för VEYVONDI

för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av von Willebrands sjukdom

(information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för VEYVONDI har fastställts i tre kliniska studier genom utvärdering av

plasmanivåer av VWF:RCo, von Willebrandfaktor-antigen (VWF:Ag) och von

Willebrand-kollagenbindande aktivitet (VWF:CB). I alla tre studierna utvärderades försökspersoner

i ett tillstånd utan blödning. Ihållande ökning av FVIII:C observerades sex timmar efter en enda

infusion av VEYVONDI.

tabell 5

sammanfattas farmakokinetiken (PK) för VEYVONDI efter infusioner på 50 IE/kg

VWF:RCo (PK

) eller 80 IE/kg VWF:RCo (PK

). Den genomsnittliga infusionslängden

var 16,5 minuter (SD ± 3,51 minuter) för 50 IE/kg (PK

) och 11,8 minuter (± 2,86 minuter)

för 80 IE/kg VWF:RCo (PK

Tabell 5

Farmakokinetisk utvärdering av VWF:RCo

f

Parameter

Fas 1 PK

50

VEYVOND

I med

octocog alfa

g

(studie 070701)

Medelvärde (95 % KI)

SD

Fas 3 PK

50

VEYVOND

I

(studie 071001)

Medelvärde (95 % KI)

SD

Fas 3 PK

80

VEYVOND

I

(studie 071001)

Medelvärde (95 % KI)

SD

Kirurgiskt

ingrepp PK

50

VEYVO

NDI

(studie 071101)

Medelvärde (95 % KI)

SD

T

1/2

a

19,3 (14,3; 24,3)

10,99

22,6 (19,5; 25,7)

5,34

19,1 (16,7; 21,5)

4,32

17,8 (12,9; 22,8)

7,34

Kl

b

0,04 (0,03; 0,05)

0,028

0,02 (0,02; 0,03)

0,005

0,03 (0,02; 0,03)

0,009

0,03 (0,02; 0,04)

0,011

IR vid C

max

c

1,7 (1,4; 2,0)

0,62

1,9 (1,6; 2,1)

0,41

2,0 (1,7; 2,2)

0,39

2,0 (1,7; 2,3)

0,45

AUC

0-inf

d

1541,4 (1295,7; 1787,2)

554,31

2105,4 (1858,6; 2352,3)

427,51

2939,0 (2533,2; 3344,8)

732,72

1834,4 (1259,0; 2409,7)

856,45

AUC

0-inf

/dos

e

33,4 (27,2; 39,5)

13,87

42,1 (37,3; 46,9)

8,31

36,8 (31,8; 41,8)

8,97

37,5 (25,3; 49,7)

18,14

[timmar],

[dl/kg/timmar],

[(IE/dl)/(E VWF:RCo/kg)]

[(h*IE/dl)]

[(h*IE/dl)/(IE VWF:RCo/kg)]

[VWF:RCo-analyser med olika sensitivitet och arbetsintervall användes: Fas 1: automatiserad analys 0,08–1,50 IE/ml och

känslig manuell analys 0,01–0,08 IE/ml; Fas 3: automatiserad analys 0,08–1,50 IE/ml

Den här prövningen gjordes med ADVATE, en rekombinant faktor VIII

En undersökande analys av kombinerade data från studie 070701 och 071001 indikerade en statistiskt

signifikant (på 5 %-nivån) längre genomsnittlig uppehållstid, en statistiskt signifikant (på 5 %-nivån)

längre slutlig halveringstid och ett statistiskt signifikant (på 5 %-nivån) större AUC0-inf-värde

avseende VWF:RCo efter administrering av VEYVONDI (50 IE/kg VWF:RCo) och kombinerad

administrering av VEYVONDI och octocog alfa (50 IE/kg VWF:RCo och 38,5 IE/kg rFVIII) än efter

administrering av pdVWF och pdFVIII (50 IE/kg pdVWF:RCo och 38,5 IE/kg pdFVIII).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/475404/2018

EMEA/H/C/004454

Veyvondi (vonikog alfa)

Sammanfattning av Veyvondi och varför det är godkänt inom EU

Vad är Veyvondi och vad används det för?

Veyvondi är ett läkemedel som används för att kontrollera blödning hos patienter med von Willebrands

sjukdom (en ärftlig blödningssjukdom), som inte kan behandlas med ett annat läkemedel som kallas

desmopressin eller när desmopressin är ineffektivt.

Det används ”vid behov” för att behandla blödningsepisoder och används även för att förebygga och

behandla blödning vid kirurgiska ingrepp.

Veyvondi innehåller den aktiva substansen vonikog alfa.

Hur används Veyvondi?

Veyvondi är receptbelagt och behandlingen ska övervakas av en läkare med erfarenhet av att behandla

patienter med blödningssjukdomar.

Veyvondi finns som ett pulver och en vätska som blandas till en injektionsvätska, lösning för injektion i

en ven. Dosen och hur ofta behandlingen ges beror på blödningsepisodens typ och svårighetsgrad eller

ingreppens omfattning, och på patientens tillstånd och kroppsvikt.

För att få mer information om hur du använder Veyvondi, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Veyvondi?

Patienter med von Willebrands sjukdom saknar von Willebrandfaktor, ett protein som behövs för att

blodets ska kunna koagulera normalt, och de blöder därför lätt. Den aktiva substansen i Veyvondi,

vonikog alfa, verkar i kroppen på samma sätt som naturlig von Willebrandfaktor. Den ersätter det

saknade proteinet, och hjälper på så sätt blodet att koagulera och ger tillfällig kontroll över

blödningssjukdomen.

Veyvondi (vonikog alfa)

EMA/475404/2018

Sida 2/3

Vilka fördelar med Veyvondi har visats i studierna?

Fördelarna med Veyvondi när det gäller att kontrollera blödning har visats i två huvudstudier på 52

patienter med von Willebrands sjukdom.

I den första studien ingick 37 patienter som fick Veyvondi för att behandla blödningsepisoder.

Huvudeffektmåttet utgick ifrån en bedömning av hur väl behandlingen fungerade. Behandling med

Veyvondi var framgångsrik hos 95 procent av patienterna (20 av 22). Sammanlagt registrerades 193

blödningsepisoder, och Veyvondi fick bedömningen ”utmärkt” eller ”god” vid behandling av omkring

98 procent av blödningarna.

I den andra studien ingick 15 patienter som fick Veyvondi för att förebygga blödning vid kirurgiska

ingrepp, inräknat större ingrepp som byte av knäled. Vid de 15 större och mindre ingreppen under

studien fick Veyvondi bedömningen ”utmärkt” eller "god" för att förebygga blödningsepisoder vid

samtliga 15 ingrepp.

Vilka är riskerna med Veyvondi?

Följande biverkningar kan uppträda under behandling med Veyvondi: (allergiska)

överkänslighetsreaktioner, tromboemboliska händelser (problem till följd av bildningen av blodproppar

i blodkärlen), utveckling av hämmare (antikroppar) mot von Willebrandfaktor, vilket gör att läkemedlet

slutar verka och att blödningskontrollen går förlorad. De vanligaste biverkningarna som orsakas av

Veyvondi (kan uppträda hos upp till 1 av 10 patienter) är yrsel, vertigo (svindel), dysgeusi

(smakstörningar), darrningar, snabba hjärtslag, djup ventrombos (blodpropp i en djup ven, vanligen i

benet), hypertoni (högt blodtryck), blodvallningar, kräkningar, illamående, pruritus (klåda), obehag i

bröstet, känselintryck som domningar, stickningar och myrkrypningar vid infusionsstället samt

onormalt värde på elektrokardiogram (EKG).

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Veyvondi finns i bipacksedeln.

Veyvondi får inte ges till patienter som har haft allergiska reaktioner mot mus- eller hamsterprotein.

Varför är Veyvondi godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Veyvondi är större än riskerna och

att Veyvondi skulle godkännas för försäljning i EU. Veyvondi visade sig vara effektivt vid behandling av

blödningsepisoder hos patienter med von Willebrands sjukdom. Veyvondi var också effektivt för att

förebygga och behandla blödning i samband med kirurgiska ingrepp. EMA beslutade dock att Veyvondi,

liksom liknande läkemedel, bara bör användas när desmopressin (den huvudsakliga behandlingen av

von Willebrands sjukdom) inte kan användas eller inte verkar tillräckligt väl.

Biverkningarna av Veyvondi ansågs vara typiska för detta slags läkemedel.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Veyvondi?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Veyvondi har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Veyvondi utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Veyvondi (vonikog alfa)

EMA/475404/2018

Sida 3/3

Mer information om Veyvondi

Mer information om Veyvondi finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen