Velcade

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-06-2021

Aktiva substanser:
bortezomib
Tillgänglig från:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kod:
L01XG01
INN (International namn):
bortezomib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Multipelt myelom
Terapeutiska indikationer:
VELCADE som monoterapi eller i kombination med pegylerat liposomalt doxorubicin eller dexametason är indicerat för behandling av vuxna patienter med progressiv multipelt myelom som har fått minst 1 tidigare behandling och som redan genomgått eller är olämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation. Velcade i kombination med melphalan och prednison är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är berättigade till högdos kemoterapi med hematopoetisk stamcellstransplantation. Velcade i kombination med dexametason, eller med dexametason och talidomid, är indicerat för induktion behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som är berättigade till högdos kemoterapi med hematopoetisk stamcellstransplantation. Velcade i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat manteln cell lymfom som är olämpliga för hematopoietisk stamcellstransplantation.
Produktsammanfattning:
Revision: 45
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000539
Tillstånd datum:
2004-04-26
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000539

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-06-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

04-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

04-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

04-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

12-06-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning

bortezomib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad VELCADE är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder VELCADE

Hur du använder VELCADE

Eventuella biverkningar

Hur VELCADE ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad VELCADE är och vad det används för

VELCADE innehåller den aktiva substansen bortezomib, en så kallad ”proteasomhämmare”.

Proteasomer spelar en viktig roll i styrningen av cellernas funktion och tillväxt. Genom att störa deras

funktion kan bortezomib döda cancerceller.

VELCADE används för behandling av multipelt myelom (en typ av benmärgscancer) hos patienter

över 18 år:

som ensamt läkemedel eller tillsammans med läkemedlen pegylerat liposomalt doxorubicin eller

dexametason till patienter vars sjukdom försämras (är progressiv) efter att de fått åtminstone en

tidigare behandling och där blodstamcellstransplantation inte varit framgångsrikt eller varit

olämpligt.

i kombination med läkemedlen melfalan och prednison, till patienter vars sjukdom inte tidigare

har behandlats och där kemoterapi i högdos med blodstamcellstransplantation inte är lämpligt.

i kombination med läkemedlen dexametason eller dexametason tillsammans med talidomid för

patienter vilkas sjukdom inte tidigare behandlats och innan man får högdoskemoterapi med

blodstamcellstransplantation (induktionsbehandling).

VELCADE används för behandling av mantelcellslymfom (en typ av cancer som påverkar

lymfkörtlarna) hos patienter 18 år och äldre i kombination med läkemedlen rituximab, cyklofosfamid,

doxorubicin och prednison, för patienter vilkas sjukdom inte tidigare har behandlats och för vilka

blodstamcellstransplantation är olämplig.

2.

Vad du behöver veta innan du använder VELCADE

Använd inte VELCADE:

om du är allergisk mot bortezomib, bor eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

om du har vissa allvarliga lung- eller hjärtproblem.

Varningar och försiktighet

Tala om för läkare om du har något av följande:

lågt antal röda eller vita blodkroppar

blödningsproblem och/eller lågt antal blodplättar

diarré, förstoppning, illamående eller kräkningar

om du tidigare drabbats av svimningsanfall eller yrsel

njurbesvär

måttliga till svåra leverbesvär

tidigare besvär med domningar, pirrningar eller smärta i händer eller fötter (neuropati)

problem med hjärtat eller blodtrycket

andfåddhet eller hosta

krampanfall

bältros (som kan förekomma lokalt, även runt ögonen eller vara spridd över kroppen)

symtom på tumörlyssyndrom såsom muskelkramper, muskelsvaghet, förvirring, synbortfall eller

synstörningar och andnöd

minnesförlust, tankesvårigheter, svårigheter med att gå eller synförlust. Dessa kan vara tecken

på en allvarlig hjärninfektion och din läkare kan föreslå ytterligare undersökningar och

uppföljning.

Du måste ta regelbundna blodprov före och under behandling med VELCADE för att kontrollera

antalet blodkroppar.

Tala om för läkare om du har mantelcellslymfom och får läkemedlet rituximab tillsammans med

VELCADE:

om du tror att har en leverinfektion (hepatit) nu eller om du har haft det tidigare. I ett fåtal fall har

patienter som har haft hepatit B fått hepatit igen, vilket kan vara dödligt. Om du tidigare har haft

heptit B kommer du att kontrolleras noggrant av din läkare för tecken på aktiv hepatit B.

Du måste läsa bipacksedlarna för alla läkemedel som tas tillsammans med VELCADE för information

hörande till dessa läkemedel innan behandlingen med VELCADE påbörjas.

När talidomid används ska särskild uppmärksamhet ges till graviditetstest och preventiva åtgärder (se

Graviditet och amning i detta avsnitt).

Barn och ungdomar

VELCADE ska inte användas till barn och ungdomar därför att det inte är känt hur läkemedlet

kommer att påverka dem.

Andra läkemedel och VELCADE

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala särskilt om för din läkare om du använder läkemedel som innerhåller några av följande aktiva

substanser:

ketokonazol, som används för att behandla svampinfektioner

ritonavir, som används för att behandla HIV-infektion

rifampicin, ett antibiotikum som används för att behandla bakterieinfektioner

karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital, som används för att behandla epilepsi

johannesört (Hypericum perforatum), som används för depression eller andra tillstånd

diabetesmedel som tas via munnen

Graviditet och amning

Du ska endast använda VELCADE under graviditet om det är absolut nödvändigt.

Både män och kvinnor ska använda effektiva preventivmetoder under och i tre månader efter

behandling med VELCADE. Om graviditet ändå uppstår, kontakta omedelbart läkare.

Du ska inte amma under behandling med VELCADE. Rådfråga läkare om när det är säkert att börja

amma igen efter avslutad behandling.

Talidomid orsakar fosterskador och fosterdöd. När VELCADE tas tillsammans med talidomid måste

du följa preventionsprogrammet för talidomid för att förebygga graviditet (se bipacksedeln för

talidomid).

Körförmåga och användning av maskiner

VELCADE kan orsaka trötthet, yrsel, svimningsanfall och dimsyn. Du ska inte köra bil eller använda

verktyg eller maskiner om du drabbas av något av dessa symtom och även om du inte känner några

symtom måste försiktighet iakttas.

3.

Hur du använder VELCADE

Din läkare kommer att räkna ut lämplig dos av VELCADE med hjälp av din längd och vikt

(kroppsyta). Den vanliga startdosen av VELCADE är 1,3 mg/m

kroppsyta två gånger per vecka.

Läkaren kan ändra dosen och antalet behandlingsomgångar beroende på hur du svarar på

behandlingen, om du får vissa biverkningar samt dina bakomliggande sjukdomar (t.ex. leverbesvär).

Progressivt multipelt myelom

När du får VELCADE som ensamt läkemedel får du 4 doser VELCADE intravenöst på dag 1, 4,

8 och 11, följt av tio dagars behandlingsuppehåll. Denna 21-dagarsperiod (3 veckor) motsvarar en

behandlingsomgång. Du kan få upp till 8 behandlingsomgångar (24 veckor).

Du kan även få VELCADE tillsammans med läkemedlen pegylerat liposomalt doxorubicin eller

dexametason.

När VELCADE ges tillsammans med pegylerat doxorubicin får du VELCADE intravenöst i en

behandlingsomgång på 21 dagar, och pegylerat liposomalt doxorubicin 30 mg/m

ges på dag 4 i

behandlingsomgången på 21 dagar med VELCADE, i form av ett dropp i en ven efter injektionen med

VELCADE.

Du kan få upp till 8 behandlingsomgångar (24 veckor).

När VELCADE ges tillsammans med dexametason får du VELCADE intravenöst i en

behandlingsomgång på 21 dagar, och dexametason 20 mg ges via munnen dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 och

12 i behandlingsomgången på 21 dagar med VELCADE.

Du kan få upp till 8 behandlingsomgångar (24 veckor).

Tidigare obehandlat multipelt myelom

Om du inte tidigare har blivit behandlad för multipelt myelom, och du inte är lämplig för

blodstamcellstransplantation, kommer du att få VELCADE intravenöst tillsammans med två andra

läkemedel: melfalan och prednison.

I detta fall varar en behandlingsomgång i 42 dagar (6 veckor). Du kommer att få totalt

9 behandlingsomgångar (54 veckor).

Under behandlingsomgång 1 till 4 administreras VELCADE två gånger per vecka på dag 1, 4,

8, 11, 22, 25, 29 och 32.

Under behandlingsomgång 5 till 9 administreras VELCADE en gång per vecka på dag 1, 8,

22 och 29.

Både melfalan (9 mg/m

) och prednison (60 mg/m

) tas via munnen dag 1, 2, 3 och 4 under den första

veckan av varje behandlingsomgång.

Om du inte tidigare har blivit behandlad för multipelt myelom, och om du är lämplig för en

blodstamcellstransplantation, kommer du att få VELCADE som en injektion i en ven tillsammans med

läkemedlen dexametason eller dexametason och talidomid, som induktionsbehandling.

När VELCADE ges tillsammans med dexametason kommer du att få VELCADE intravenöst i en

behandlingsomgång på 21 dagar och dexametason 40 mg ges via munnen på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10

och 11 av behandlingsomgången på 21 dagar med VELCADE.

Du kommer att få 4 behandlingsomgångar (12 veckor).

När VELCADE ges tillsammans med talidomid och dexametason är längden på en

behandlingsomgång 28 dagar (4 veckor).

Dexametason 40 mg ges via munnen på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 och 11 i behandlingsomgången på

28 dagar med VELCADE, och talidomid ges via munnen dagligen med 50 mg fram till dag 14 av den

första behandlingsomgången, och om du tål talidomiddosen ökas dosen till 100 mg på dag 15-28 och

kan därefter ökas ytterligare till 200 mg dagligen från den andra behandlingsomgången.

Du kan få upp till 6 behandlingsomgångar (24 veckor).

Tidigare obehandlat mantelcellslymfom

Om du inte tidigare har behandlats för mantelcellslymfom kommer du att få VELCADE intravenöst

tillsammans med läkemedlen rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison. VELCADE ges

intravenöst dag 1, 4, 8 och 11, följt av en ”viloperiod” utan behandling. Behandlingsomgången pågår

21 dagar (3 veckor). Du kan få upp till 8 behandlingsomgångar (24 veckor).

Följande läkemedel ges som intravenösa infusioner dag 1 i varje 21-dagars behandlingsomgång med

VELCADE:

Rituximab 375 mg/m

, cyklofosfamid 750 mg/m

och doxorubicin 50 mg/m

Prednison 100 mg/m

ges oralt (via munnen) dag 1, 2, 3, 4 och 5 i behandlingsomgången med

VELCADE.

Så här ges VELCADE

Detta läkemedel ska endast ges intravenöst. VELCADE kommer att ges av sjukvårdspersonal med

erfarenhet av användning av cytotoxiska läkemedel.

VELCADE-pulvret måste lösas upp före administrering, vilket görs av sjukvårdspersonalen. Den

färdiga lösningen injiceras därefter snabbt i en ven under 3–5 sekunder.

Om du har fått för stor mängd av VELCADE

Eftersom du får det här läkemedlet av en läkare eller sjuksköterska är det osannolikt att du skulle få för

mycket. Om det osannolika skulle inträffa att du får en överdos kommer din läkare att övervaka dig

med avseende på biverkningar.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Vissa biverkningar kan bli allvarliga.

Om du får VELCADE för multipelt myelom eller mantelcellslymfom, tala genast om för din läkare

om du märker något av följande symtom:

muskelkramper, muskelsvaghet

förvirring, synbortfall eller synstörningar, blindhet, krampanfall, huvudvärk

andnöd, svullna fötter eller förändringar i dina hjärtslag, högt blodtryck, trötthet, svimning

hosta och andningssvårigheter eller att bröstet känns trångt.

Det är mycket vanligt att behandling med VELCADE orsakar en minskning av antalet röda och vita

blodkroppar samt blodplättar. Därför måste du ta regelbundna blodprov före och under behandling

med VELCADE för att kontrollera antalet blodkroppar. Du kan få minskat antal:

blodplättar, vilket kan göra dig mer benägen att få blåmärken, eller blödningar utan någon

påtaglig orsak (t.ex. blödning från tarmarna, magen, munnen eller tandköttet eller blödning i

hjärnan eller blödning från levern)

röda blodkroppar, vilket kan orsaka blodbrist med symtom som trötthet och blekhet

vita blodkroppar, vilket kan göra dig mer benägen att få infektioner eller influensaliknande

symtom.

Om du får VELCADE för multipelt myelom kan du få de biverkningar som anges nedan:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Känslighet, domningar, stickningar eller sveda i huden, eller smärta i händer eller fötter, på

grund av nervskador

Minskning i antalet röda blodkroppar och/eller vita blodkroppar (se ovan)

Feber

Illamående eller kräkningar, aptitlöshet

Förstoppning med eller utan uppkördhet (kan vara svår)

Diarré: om detta inträffar är det viktigt att du dricker mer vatten än vanligt. Läkaren kan

eventuellt ge dig en annan medicin mot diarré

Trötthet, svaghetskänsla

Muskelsmärta, skelettsmärta.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Lågt blodtryck, plötsligt blodtrycksfall när du står upp vilket kan medföra att du svimmar

Högt blodtryck

Nedsatt njurfunktion

Huvudvärk

Allmän sjukdomskänsla, smärta, svindel, svimningskänsla, matthetskänsla eller

medvetandeförlust

Skakningar

Infektioner innefattande lunginflammation, luftvägsinfektioner, luftrörskatarr,

svampinfektioner, hosta med slem, influensaliknande tillstånd

Bältros (som kan förekomma lokalt, även runt ögonen eller vara spridd över kroppen)

Bröstsmärtor eller andfåddhet vid fysisk ansträngning

Olika typer av utslag

Hudklåda, hudknölar eller torr hud

Ansiktsrodnad eller små brustna kapillärkärl

Hudrodnad

Uttorkning

Halsbränna, uppkördhet, rapningar, gaser, magsmärtor, blödning från tarmarna eller magen

Förändrad leverfunktion

Ömhet i mun eller läppar, muntorrhet, munsår eller halsont

Viktförlust, förlust av smak

Muskelkramper, muskelspasmer, muskelsvaghet, smärta i armar/ben

Dimsyn

Infektioner i den yttersta hinnan av ögat och i den inre ytan av ögonlocken

(bindhinneinflammation)

Näsblod

Sömnsvårigheter, svettning, oro, humörsvängningar, nedstämdhet, rastlöshet eller oro,

förändringar i den mentala hälsan, desorientering

Svullnad av kroppen innefattande svullnad kring ögonen och andra delar av kroppen

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Hjärtsvikt, hjärtattack, bröstsmärta, obehag i bröstet, ökad eller minskad hjärtfrekvens

Njursvikt

Inflammation i ett blodkärl, blodproppar i blodkärl eller lungor

Problem med blodets levringsförmåga

Otillräcklig cirkulation

Inflammation i hjärtsäcken eller vätska runt hjärtat

Infektioner inklusive urinvägsinfektioner, influensa, herpesinfektioner, öroninflammation och

inflammation i underhuden (cellulit)

Blodig avföring eller blödning i slemhinnor i exempelvis munnen, underlivet

Sjukdomar i hjärnans blodkärl

Förlamning, krampanfall, fall, rörelserubbningar, onormala eller förändringar i eller minskade

förnimmelser (känsel, hörsel, smak, lukt), uppmärksamhetsstörning, darrning, muskelryckningar

Ledinflammation, inklusive inflammation i lederna i fingrarna, tårna och käken

Störningar som påverkar dina lungor, förhindrar din kropp att få tillräckligt med syre. Några av

dessa är svårighet att andas, andfåddhet, andfåddhet utan fysisk ansträngning, andning som blir

ytlig, ansträngande eller andningsuppehåll, väsande andning

Hicka, talrubbningar

Ökade eller minskade urinmängder (på grund av njurskada), smärta vid urinering eller

blod/protein i urinen, vätskeansamling

Förändrad medvetandegrad, förvirring, försämrat minne eller minnesförlust

Överkänslighet

Nedsatt hörsel, dövhet eller susningar i öronen, obehag i öronen

Störningar i hormonbalansen som kan påverka upptag av salt och vatten

Överaktiv sköldkörtel

Oförmåga att producera tillräckligt med insulin eller resistens mot normala insulinnivåer

Irriterade eller inflammerade ögon, överdrivet fuktiga ögon, ögonsmärta, torra ögon,

ögoninfektioner, knöl på ögonlocket (chalazion), röda och svullna ögonlock, flytningar från

ögonen, synrubbning, blödning från ögonen

Uppsvällda lymfkörtlar

Stelhet i leder eller muskler, tyngdkänsla, smärta i ljumsken

Håravfall och onormal hårstruktur

Allergiska reaktioner

Rodnad eller smärta vid injektionsstället

Smärta i munnen

Infektioner eller inflammation i munnen, munsår, infektioner i matstrupen, magen och tarmarna

som ibland förknippas med smärta och blödning, svaga tarmrörelser (inklusive totalstopp),

obehag i magen eller matstrupen, svårighet att svälja, kräkning av blod

Hudinfektioner

Bakterie- och virusinfektioner

Tandinfektioner

Inflammation av bukspottkörteln, stas i gallgången

Genital smärta, svårighet att få erektion

Viktökning

Törst

Hepatit

Komplikationer relaterade till injektionsstället eller vid den intravenösa infarten

Hudreaktioner och hudsjukdomar (som kan vara allvarliga och livshotande), hudsår

Blåmärken, fall och skador

Inflammation eller blödning i blodkärl som kan förekomma som alltifrån små röda eller lila

prickar (vanligtvis på benen) till stora blåmärksliknande fläckar under huden eller vävnaden

Benigna cystor

Ett allvarligt reversibelt tillstånd i hjärnan som inkluderar krampanfall, högt blodtryck,

huvudvärk, trötthet, förvirring, blindhet eller andra synrubbningar

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Hjärtproblem inklusive hjärtattack, kärlkramp

Allvarlig nervinflammation som kan orsaka förlamning och andningssvårigheter

(Guillain-Barrés syndrom)

Rodnad

Missfärgning av venerna

Inflammation i ryggmärgsnerverna

Problem med öronen, blödning i öronen

Nedsatt aktivitet av sköldkörteln

Budd-Chiaris syndrom (de kliniska symtomen orsakas av tilltäppning av levervenerna)

Förändringar i eller onormala tarmfunktioner

Hjärnblödning

Gulfärgning av ögon och hud (gulsot)

Tecken på allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock) såsom svårighet att andas,

bröstsmärta eller tryck över bröstet och/eller yrsel-/svimningskänsla, svår hudklåda eller

upphöjda knölar i huden, svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller halsen, vilket kan orsaka

sväljningssvårigheter, kollaps

Bröstrubbningar

Vaginala sår

Svullna könsorgan

Oförmåga att tåla alkohol

Viktnedgång

Ökad aptit

Fistel

Ledutgjutning

Cystor i ledhinnan (synovialcysta)

Frakturer

Nedbrytning av muskelfibrer som leder till andra komplikationer

Svullnad av levern, blödning från levern

Njurcancer

Psoriasisliknande hudbesvär

Hudcancer

Blek hud

Ökning av blodplättar eller plasmaceller (en typ av vita blodkroppar) i blodet

Blodpropp i små blodkärl (trombotisk mikroangiopati)

Onormal reaktion på blodtransfusioner

Delvis eller total synförlust

Minskad sexlust

Dregling

Utstående ögon

Ljusöverkänslighet

Snabb andning

Ändtarmssmärta

Gallstenar

Bråck

Skador

Sköra eller svaga naglar

Onormal utfällning av proteiner i dina vitala organ

Koma

Tarmsår

Svikt i flera organ samtidigt

Dödsfall

Om du får VELCADE tillsammans med andra läkemedel för behandling av mantelcellslymfom kan du

få de biverkningar som anges nedan:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Lunginflammation

Nedsatt aptit

Känslighet, domningar, stickningar eller sveda i huden, eller smärta i händer eller fötter på

grund av nervskador

Illamående och kräkningar

Diarré

Munsår

Förstoppning

Muskelsmärta, skelettsmärta

Håravfall och onormal hårstruktur

Trötthet, svaghetskänsla

Feber

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Bältros (som kan förekomma lokalt, även runt ögonen eller vara spridd över kroppen)

Herpesinfektioner

Bakterie- och virusinfektioner

Luftvägsinfektioner, luftrörskatarr, hosta med slem, influensaliknande sjukdom

Svampinfektioner

Överkänslighet (allergisk reaktion)

Oförmåga att producera tillräckligt med insulin eller resistens mot normala insulinnivåer

Vätskeansamling

Sömnproblem

Medvetslöshet

Förändrad medvetandegrad, förvirring

Yrsel

Snabbare hjärtslag, högt blodtryck, svettning

Onormal syn, dimsyn

Hjärtsvikt, hjärtattack, bröstsmärta, obehag i bröstet, ökad eller minskad hjärtfrekvens

Högt eller lågt blodtryck

Plötsligt blodtrycksfall när du står upp vilket kan medföra att du svimmar

Andfåddhet vid ansträngning

Hosta

Hicka

Ringning i öronen, obehag i öronen

Blödning från tarm eller mage

Halsbränna

Smärta i magen, uppsvälldhet

Sväljningssvårigheter

Infektion eller inflammation i magsäcken eller tarmarna

Magsmärta

Ömhet i mun eller läppar, halsont

Förändrad leverfunktion

Hudklåda

Hudrodnad

Utslag

Muskelspasmer

Urinvägsinfektioner

Smärta i armar och ben

Svullnad i kroppen, som även omfattar ögonen och andra delar av kroppen

Frossa

Rodnad och smärta vid injektionsstället

Allmän sjukdomskänsla

Viktminskning

Viktökning

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Hepatit

Tecken på allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock) såsom svårighet att andas,

bröstsmärta eller tryck över bröstet och/eller yrsel-/svimningskänsla, svår hudklåda eller

upphöjda knölar i huden, svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller halsen, vilket kan orsaka

sväljningssvårigheter, kollaps

Rörelsestörningar, förlamning, muskelryckningar

Yrsel

Hörselnedsättning, dövhet

Störningar som påverkar dina lungor, förhindrar din kropp att få tillräckligt med syre. Några av

dessa är svårighet att andas, andfåddhet, andfåddhet utan fysisk ansträngning, andning som blir

ytlig, ansträngande eller andningsuppehåll, väsande andning

Blodpropp i lungorna

Gulfärgning av ögon och hud (gulsot)

Knöl på ögonlocket (chalazion), röda och svullna ögonlock

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Blodpropp i små blodkärl (trombotisk mikroangiopati)

Allvarlig nervinflammation som kan orsaka förlamning och andningssvårigheter

(Guillain-Barrés syndrom)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur VELCADE ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Färdigberedd lösning ska användas omedelbart. Om den färdigberedda lösningen inte används

omedelbart är förvaringstid vid användning och förhållanden före användning användarens ansvar.

Den färdigberedda lösningen är emellertid stabil i 8 timmar vid 25 °C vid förvaring i originalflaskan

och/eller en injektionsspruta, med en total förvaringstid av den färdigberedda lösningen upp till

8 timmar före administrering.

VELCADE är endast avsett för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt

gällande anvisningar.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bortezomib. Varje injektionsflaska innehåller 1 mg bortezomib (som

en mannitolboronsyraester). Efter beredning innehåller 1 ml injektionsvätska 1 mg bortezomib.

Övriga innehållsämnen är mannitol (E 421) och kvävgas.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

VELCADE pulver till injektionsvätska, lösning är ett vitt till benvitt pulver/kaka.

Varje förpackning VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning innehåller en injektionsflaska

av glas med grönt lock, i en transparent blisterförpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 1 mg bortezomib (som en mannitolboronsyraester).

Efter rekonstituering innehåller 1 ml intravenös injektionsvätska 1 mg bortezomib.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska, lösning.

Vitt till gulvitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

VELCADE är indicerat som monoterapi eller i kombination med pegylerat liposomalt doxorubicin

eller dexametason för behandling av progressivt multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare

har fått minst en behandling och som redan har genomgått eller är olämpliga för hematopoetisk

stamcellstransplantation.

VELCADE i kombination med melfalan och prednison är indicerat för behandling av vuxna patienter

med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpliga för högdos kemoterapi vid

hematopoetisk stamcellstransplantation.

VELCADE i kombination med dexametason, eller med dexametason och talidomid, är indicerat för

induktionsbehandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom vilka är lämpliga

för högdos kemoterapi med hematopoetisk stamcellstransplantation.

VELCADE i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison är indicerat för

behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom som inte är lämpliga för

hematopoetisk stamcellstransplantation.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med VELCADE måste påbörjas under övervakning av läkare med erfarenhet av

behandling av cancerpatienter, men VELCADE får ges av sjukvårdspersonal med erfarenhet av

användning av cytostatika. VELCADE måste beredas av sjukvårdspersonal (se avsnitt 6.6).

Dosering vid behandling av progressivt multipelt myelom (patienter som tidigare har fått minst en

behandling)

Monoterapi

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning, ges via intravenös injektion med en

rekommenderad dos av 1,3 mg/m

kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och

11 i en 21-dagars behandlingscykel. Denna treveckorsperiod betraktas som en behandlingscykel. Det

rekommenderas att patienter får två behandlingscykler av VELCADE efter det att ett fullständigt svar

bekräftats. Det rekommenderas också att patienter som svarar men inte uppnår fullständig remission

erhåller totalt 8 behandlingscykler av VELCADE. Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra

följande doser av VELCADE.

Dosjusteringar under pågående behandling och återinsättande av behandling vid monoterapi

Behandling med VELCADE måste avbrytas om det uppstår en icke-hematologisk toxicitet av grad

3 eller en hematologisk toxicitet av grad 4, med undantag för neuropati såsom diskuteras nedan (se

även avsnitt 4.4). Sedan symtomen på toxicitet har avhjälpts kan behandling med VELCADE åter

sättas in med en dos som reducerats med 25 % (1,3 mg/m

minskat till 1,0 mg/m

; 1,0 mg/m

minskat

till 0,7 mg/m

). Om toxiciteten inte avhjälps eller om den återkommer vid den lägsta dosen måste man

överväga att avbryta behandlingen med VELCADE om inte behandlingsvinsten klart överväger över

riskerna.

Neuropatisk smärta och/eller perifer neuropati

Patienter som drabbas av neuropatisk smärta och/eller perifer neuropati i samband med behandling

med bortezomib bör behandlas på det sätt som anges i Tabell 1 nedan (se avsnitt 4.4). Patienter som

före behandlingen lidit av allvarlig neuropati kan behandlas med VELCADE endast efter noggrant

övervägande av risk/nytta.

Tabell 1:

Rekommenderade* dosförändringar vid neuropati i samband med behandling med

bortezomib

Allvarlighetsgrad av neuropati

Dosförändring

Grad 1 (asymtomatisk; förlust av djupa

senreflexer eller parestesier) utan smärta eller

funktionsförlust

Ingen

Grad 1 med smärta eller grad 2 (måttliga

symtom; begränsande instrumentell Allmän

Daglig Livsföring (ADL)**)

Minska VELCADE till 1,0 mg/m

eller

Ändra behandling med VELCADE till

1,3 mg/m

en gång per vecka

Grad 2 med smärta eller grad 3 (allvarliga

symtom; begränsande egenomsorgs-ADL***)

Avbryt behandlingen med VELCADE tills

symtomen på toxicitet har försvunnit. När

toxiciteten avklingat återupptas behandlingen

med VELCADE, dosen reduceras till 0,7 mg/m

en gång per vecka.

Grad 4 (livshotande konsekvenser; kräver akuta

insatser) och/eller allvarlig autonom neuropati

Avbryt behandlingen med VELCADE

Baserat på dosförändringar i fas II- och fas III-studierna på multipelt myelom och erfarenheter efter

marknadsintroduktion. Gradering baserad på NCI ”Common Toxicity Criteria”, CTCAE v 4.0.

instrumentell ADL: avser matlagning, inköp av dagligvaror eller kläder, telefonanvändning, hantering av pengar,

etc.

egenomsorgs-ADL: avser badning, påklädning och avklädning, matintag, toalettanvändning, intag av läkemedel,

och ej sängbunden.

Kombinationsbehandling med pegylerat liposomalt doxorubicin

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning administreras som intravenös injektion med en

rekommenderad dos av 1,3 mg/m

kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och

11 i en 21-dagars behandlingscykel. Denna treveckorsperiod betraktas som en behandlingscykel. Det

bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av VELCADE.

Pegylerat liposomalt doxorubicin administreras med 30 mg/m² på dag 4 i behandlingscykeln med

VELCADE som en intravenös infusion under 1 timme administrerad efter injektionen med

VELCADE.

Upp till 8 cykler av denna kombinationsbehandling kan administreras så länge patienten inte har

försämrats och tolererar behandling. Patienter som har uppnått full respons kan fortsätta behandlingen

i minst 2 cykler efter de första tecknen på fullständig respons, även om det innebär behandling i mer

än 8 cykler. Patienter vars paraproteinnivåer fortsätter att sjunka efter 8 cykler kan också fortsätta så

länge som de tolererar behandlingen och de fortsätter att svara.

För ytterligare information om pegylerat liposomalt doxorubicin, se motsvarande produktresumé.

Kombination med dexametason

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning administreras som intravenös injektion med en

rekommenderad dos av 1,3 mg/m

kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och

11 i en 21-dagars behandlingscykel. Denna treveckorsperiod betraktas som en behandlingscykel.

Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av VELCADE.

Dexamethason administreras oralt med 20 mg på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 och 12 i behandlingscykeln

med VELCADE.

Patienter som uppnår respons eller stabil sjukdom efter 4 cykler av denna kombinationsbehandling,

kan fortsätta med samma kombination i maximalt 4 påföljande cykler.

För ytterligare information om dexametason, se motsvarande produktresumé.

Dosjusteringar vid kombinationsbehandling för patienter med progressivt multipelt myelom

För dosjustering av VELCADE vid kombinationsbehandling, följ riktlinjerna för dosjustering som

finns beskrivna ovan under monoterapi.

Dosering hos patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpliga för

hematopoetisk stamcellstransplantation.

Kombinationsterapi med melfalan och prednison

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning administreras som intravenös injektion i

kombination med oralt melfalan och oralt prednison som visas i Tabell 2. En 6-veckorscykel anses

som en behandlingscykel. I cykel 1-4, administreras VELCADE två gånger per vecka på dag 1, 4, 8,

11, 22, 25, 29 och 32. I cykel 5-9, administreras VELCADE en gång per vecka på dag 1, 8, 22 och 29.

Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av VELCADE. Både melfalan och

prednison ska ges oralt dag 1, 2, 3 och 4 under den första veckan i varje behandlingscykel med

VELCADE. Nio behandlingscykler av denna kombinationsbehandling administreras.

Tabell 2:

Rekommenderad dosering för VELCADE i kombination med melfalan och prednison

Två gånger per vecka VELCADE (Cykel 1-4)

Vecka

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

vilo-

period

vilo-

period

M (9 mg/m

P (60 mg/m

vilo-

period

vilo-

period

En gång per vecka VELCADE (Cykel 5-9)

Vecka

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

Dag 8

vilo-

period

Dag 22

Dag 29

vilo-

period

M (9 mg/m

P (60 mg/m

vilo-

period

vilo-

period

Vc = VELCADE; M = melfalan, P = prednison

Dosjusteringar under pågående behandling och återupptagen behandling vid kombinationsterapi med

melfalan och prednison

Innan påbörjan av ny terapicykel:

Trombocyttal bör vara ≥ 70 x 10

/l och det absoluta antalet neutrofiler (ANC) ska vara

≥ 1,0 x 10

Icke hematologiska toxiciteter bör vara bestämda till grad 1 eller baseline

Tabell 3:

Dosförändringar under senare cykler av VELCADE-behandling i kombination med

melfalan och prednison

Toxicitet

Dosförändring eller -fördröjning

Hematologisk toxicitet under en cykel:

Om förlängd grad 4 neutropeni eller

trombocytopeni, eller trombocytopeni

med blödning observerats i föregående

cykel

Överväg minskning av melfalandos med 25 % i

nästa cykel.

Om trombocyttal ≤ 30

/l eller

ANC ≤ 0,75 x 10

/l på en VELCADE-

doseringsdag (annan dag än dag 1)

VELCADE-terapi ska inte ges

Om flera VELCADE-doseringar i en

cykel inte ges (≥ 3 doseringar under

administrering två gånger per vecka eller

≥ 2 doseringar under administering en

gång per vecka)

VELCADE-dos ska reduceras 1 doseringsnivå

(från 1,3 mg/m

till 1 mg/m

, eller från

1 mg/m

till 0,7 mg/m

Grad ≥ 3 icke-hematologiska toxiciteter

VELCADE-terapi ska inte ges förrän symtom av

toxicitet har bestämts till grad 1 eller baseline.

Då, kan VELCADE återinföras med en

reducerad doseringsnivå (från 1,3 mg/m

till

1 mg/m

, eller från 1 mg/m

till 0,7 mg/m

). För

VELCADE-relaterad neuropatisk smärta

och/eller perifer neuropati, gör uppehåll i

och/eller modifiera VELCADE enligt översikt i

Tabell 1.

För ytterligare information avseende melfalan och prednison, se motsvarande produktresumé.

Dosering för patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som är lämpliga för hematopoetisk

stamcellstransplantation (induktionsbehandling)

Kombinationsterapi med dexametason

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning, administreras som intravenös injektion med

rekommenderad dos på 1,3 mg/m

kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och

11 i en 21-dagars behandlingscykel. Denna treveckorsperiod betraktas som en behandlingscykel. Det

bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av VELCADE.

Dexametason ges oralt 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 och 11 av behandlingscykeln med VELCADE.

Fyra behandlingscykler med denna kombinationsbehandling administreras.

Kombinationsterapi med dexametason och talidomid

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning, administreras som intravenös injektion med

rekommenderad dos på 1,3 mg/m

kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på

dag 1, 4, 8 och 11 i en 28-dagars behandlingscykel. Denna fyraveckorsperiod betraktas som en

behandlingscykel. Det bör gå minst 72 timmar mellan två på varandra följande doser av VELCADE.

Dexametson ges oralt 40 mg på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 och 11 av behandlingscykeln med VELCADE.

Talidomid ges oralt 50 mg dagligen på dag 1-14, och om detta tolereras ökas dosen därefter till

100 mg på dag 15-28 och kan därefter ökas ytterligare till 200 mg dagligen från cykel 2 (se tabell 4).

Fyra behandlingscykler av denna kombinationsbehandling administreras. Det rekommenderas att

patienter med åtminstone partiell respons får ytterligare 2 behandlingscykler.

Tabell 4:

Dosering för VELCADE kombinationsterapi hos patienter med tidigare obehandlat

multipelt myelom som är lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation

Vc+ Dx

Cykel 1 till 4

Vecka

1

2

3

Vc (1,3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Viloperiod

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Vc+Dx+T

Cykel 1

Vecka

1

2

3

4

Vc (1.3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Viloperiod

Viloperiod

T 50 mg

Dagligen

Dagligen

T 100 mg

Dagligen

Dagligen

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Cykel 2 till 4

b

Vc (1.3 mg/m

Dag 1, 4

Dag 8, 11

Viloperiod

Viloperiod

T 200 mg

Dagligen

Dagligen

Dagligen

Dagligen

Dx 40 mg

Dag 1, 2, 3, 4

Dag 8, 9, 10, 11

Vc = VELCADE; Dx = dexametason; T = talidomid

Talidomiddosen ökas till 100 mg från vecka 3 av cykel 1 endast om 50 mg tolereras och till 200 mg från cykel 2 och

framåt om 100 mg tolereras.

Upp till 6 cykler kan ges till patienter som uppnår åtminstone partiell respons efter 4 cykler

Dosjustering for patienter lämpliga för transplantation

För dosjusteringar av VELCADE ska riktlinjer för dosmodifiering som beskrivs för monoterapi följas.

När VELCADE ges i kombination med andra cytostatikaläkemedel skall dessutom lämpliga

dosreduktioner för dessa produkter övervägas vid fall av toxicitet, i enlighet med rekommendationerna

i produktresumén.

Dosering för patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom (MCL)

Kombinationsbehandling med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison (VcR-CAP)

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning, ges via intravenös injektion med en

rekommenderad dos av 1,3 mg/m

kroppsyta två gånger i veckan under två veckor på dag 1, 4, 8 och

11 följt av en viloperid på 10 dagar under dag 12-21. Denna 3-veckorsperiod betraktas som en

behandlingscykel. Sex behandlingscykler med VELCADE rekommenderas, men till patienter för vilka

ett svar dokumenteras först under cykel 6 kan ytterligare två behandlingscykler ges. Det bör gå minst

72 timmar mellan två på varandra följande doser av VELCADE.

Följande läkemedel administreras som intravenösa infusioner dag 1 i varje 3-veckorscykel med

VELCADE: rituximab 375 mg/m

, cyklofosfamid 750 mg/m

och doxorubicin 50 mg/m

Prednison 100 mg/m

administreras oralt dag 1, 2, 3, 4 och 5 i varje behandlingscykel med

VELCADE.

Dosjusteringar under behandling för patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom

Innan en ny behandlingscykel påbörjas:

Trombocyttalet bör vara ≥ 100 x 10

/l och absolut neutrofilantal (ANC) bör vara ≥ 1,5 x 10

Trombocyttalet bör vara ≥ 75 x 10

/l hos patienter med benmärgsinfiltration eller

mjältsekvestrering

Hemoglobin ≥ 8 g/dl

Icke-hematologiska toxiciteter bör ha gått tillbaks till grad 1 eller baseline.

Behandlingen med VELCADE ska avbrytas vid debut av VELCADE-relaterade icke-hematologiska

toxiciteter (exklusive neuropati) ≥ grad 3eller hematologiska toxiciteter ≥ grad 3 (se även avsnitt 4.4).

För dosjusteringar, se tabell 5 nedan.

Granulocytkolonistimulerande faktorer kan administreras för hematologisk toxicitet enligt lokal

standardiserad praxis. Profylaktisk användning av granulocytkolonistimulerande faktorer bör

övervägas i händelse av upprepade fördröjningar av cykeladministrering. Trombocyttransfusion för

behandling av trombocytopeni bör övervägas när det är kliniskt lämpligt.

Tabell 5:

Dosjustering under behandling för patienter med tidigare obehandlat mantellcellslymfom

Toxicitet

Förändring eller fördröjning av dosen

Hematologisk toxicitet

Neutropeni av ≥ grad 3 med feber,

neutropeni grad 4 som varar mer än

7 dagar, trombocyttal < 10 x 10

Uppehåll i behandlingen med VELCADE bör

göras i upp till 2 veckor tills patienten har ANC

≥ 0,75 x 10

/l och trombocyttal ≥ 25 x 10

Om toxiciteten, efter behandlingsuppehåll

med VELCADE, inte klingar av enligt

definition ovan, ska VELCADE sättas ut.

Om toxiciteten klingar av, dvs. patienten

har ANC ≥ 0,75 x 10

/l och trombocyttal

≥ 25 x 10

/l, kan VELCADE sättas in igen

med en dos reducerad med en dosnivå

(från 1,3 mg/m

till 1 mg/m

eller

från1 mg/m

till 0,7 mg/m

Vid trombocyttal < 25 x 10

/l eller ANC

< 0,75 x 10

/l på en doseringsdag med

VELCADE (annan dag än dag 1 i varje

cykel)

Uppehåll i behandlingen med VELCADE bör

göras.

Icke-hematologiska toxiciteter grad ≥ 3 som

anses ha samband med VELCADE

Uppehåll i behandlingen med VELCADE bör

göras tills dess att symtomen på toxicitet har

avklingat till grad 2 eller bättre. Därefter kan

VELCADE sättas in igen med en dos reducerad

med en dosnivå (från 1,3 mg/m

till 1 mg/m

eller från 1 mg/m

till 0,7 mg/m

). Vid

VELCADE-relaterad neuropatisk smärta

och/eller perifer neutropati, gör uppehåll i

och/eller modifiera behandlingen med

VELCADE enligt i tabell 1.

När VELCADE ges i kombination med andra cytostatika ska dessutom lämpliga dosreduktioner för

dessa läkemedel övervägas i händelse av toxicitet, i enlighet med rekommendationerna i deras

produktresuméer.

Speciella populationer

Äldre

Det finns inget som tyder på att dosjusteringar krävs vid behandling av patienter över 65 år med

multipelt myelom eller med mantelcellslymfom.

Det finns inga studier på användningen av VELCADE till äldre personer med tidigare obehandlat

multipelt myelom vilka är lämpliga för högdos kemoterapi med hematopoetisk

stamcellstransplantation. Därför kan inga dosrekommendationer ges för denna population.

I en studie med patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom var 42,9 % och 10,4 % av

patienterna som exponerades för VELCADE i åldern 65-74 år respektive ≥ 75 år. Hos patienter ≥ 75 år

tolererades både behandlingen med VcR-CAP och R-CHOP mindre väl (se avsnitt 4.8).

Nedsatt leverfunktion

Patienter med lätt nedsatt leverfunktion behöver ingen dosjustering och ska behandlas med den

rekommenderade dosen. Patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion ska påbörja

VELCADE-behandling med en reducerad dos på 0,7 mg/m

per injektion under första

behandlingscykeln och sedan kan en efterföljande doshöjning till 1,0 mg/m

eller ytterligare

dosreducering till 0,5 mg/m

övervägas beroende på patientens tolererbarhet (se Tabell 6 och

avsnitt 4.4. och 5.2).

Tabell 6:

Rekommenderad anpassning av startdosen för VELCADE hos patienter med nedsatt

leverfunktion

Graden av

leverfunktionsnedsättning*

Bilirubinnivå

SGOT

(ASAT)-

nivåer

Anpassning av startdos

Lätt

≤ 1,0 x ULN

> ULN

Ingen

> 1,0 x

1,5 x ULN

Alla

Ingen

Måttlig

> 1,5 x

3 x ULN

Alla

Reducera VELCADE-dosen till

0,7 mg/m

under första

behandlingscykeln. Överväg att

höja dosen till 1,0 mg/m

, eller

sänka dosen ytterligare till

0,5 mg/m

under efterföljande

cykler beroende på patientens

tolererbarhet

Kraftig

> 3 x ULN

Alla

Förkortningar: SGOT = serum glutamic oxaloacetic transaminase, ASAT = aspartataminotransferas, ULN = övre gränsen

för normalvärdet.

Baserat på klassificeringen av NCI Organ Dysfunction Working Group beträffande kategorier av

leverfunktionsnedsättning (lätt, måttlig, kraftig).

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för bortezomib påverkas inte hos patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance [CrCl] > 20 ml/min/1,73 m

), därav behövs inga dosjusteringar för

dessa patienter. Det är inte känt om farmakokinetiken för bortezomib påverkas hos patienter med

kraftigt nedsatt njurfunktion som inte genomgår dialys (CrCl < 20 ml/min/1,73 m

). Eftersom dialys

kan minska koncentrationerna av bortezomib ska VELCADE administreras efter dialysproceduren (se

avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för VELCADE för barn under 18 år har inte fastställts (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1 men ingen dosrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning finns endast tillgänglig för intravenös

administrering.

VELCADE 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning finns tillgängligt för intravenös eller subkutan

administrering.

VELCADE får inte ges via andra administreringsvägar. Intratekal administrering har resulterat i

dödsfall.

Intravenös injektion

VELCADE 1 mg pulver till injektionsvätska, lösning är endast avsett för intravenös administrering.

Den rekonstituerade lösningen administreras som en intravenös bolusinjektion under 3-5 sekunder

genom en perifer eller central venkateter följt av spolning med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid

injektionsvätska. Det ska gå minst 72 timmar mellan upprepade doser av VELCADE.

När VELCADE ges i kombination med andra läkemedel, se produktresumérna för dessa läkemedel för

anvisningar om administrering.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, bor eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Akut diffus infiltrativ pulmonell och perikardiell sjukdom.

När VELCADE ges i kombination med andra läkemedel, se deras produktresuméer för ytterligare

kontraindikationer.

4.4

Varningar och försiktighet

När VELCADE ges i kombination med andra läkemedel ska produktresuméerna för de andra

läkemedlen studeras innan behandling med VELCADE sätts in. När talidomid används ska särskild

uppmärksamhet ges till graviditetstest och preventiva åtgärder är nödvändiga (se avsnitt 4.6).

Intratekal administrering

Det har förekommit dödsfall vid oavsiktlig intratekal administrering av VELCADE. VELCADE 1 mg

pulver till injektionsvätska, lösning är endast avsett för intravenös användning, medan VELCADE

3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning är avsett för intravenös eller subkutan användning.

VELCADE ska inte administreras intratekalt.

Gastrointestinal toxicitet

Gastrointestinal toxicitet, inklusive illamående, diarré, kräkningar och förstoppning är mycket vanligt

förekommande vid behandling med VELCADE. Fall av ileus har rapporterats som mindre vanliga (se

avsnitt 4.8). Därför ska patienter som drabbas av förstoppning övervakas noga.

Hematologisk toxicitet

Behandling med VELCADE är mycket ofta förknippad med hematologisk toxicitet (trombocytopeni,

neutropeni och anemi). I studier på patienter med recidiverande multipelt myelom behandlade med

VELCADE och patienter med tidigare obehandlat MCL behandlade med VELCADE i kombination

med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison (VcR-CAP), var en av de vanligaste

hematologiska toxiciteterna övergående trombocytopeni. Trombocyttalet var lägst dag 11 i varje

behandlingscykel med VELCADE och hade vanligtvis återgått till baseline vid nästa cykel. Inget

tydde på någon kumulativ trombocytopeni. Det genomsnittliga minimivärdet för trombocyttalet var

ungefär 40 % av ursprungsvärdet i monoterapistudierna med multipelt myelom och 50 % i

MCL-studien. Hos patienter med långt framskridet myelom var trombocytopenins svårighetsgrad

relaterad till trombocyttalet före behandlingen. För initialt trombocyttal < 75 x 10

/l hade 90 % av

21 patienter ett trombocyttal ≤ 25 x 10

/l under studien, inklusive 14 % < 10 x 10

/l. Å andra sidan,

hos patienter med initialt trombocyttal > 75 x 10

/l hade endast 14 % av 309 patienter ett tal

≤ 25 x 10

/l under studien.

Hos patienter med MCL (studie LYM-3002) sågs en högre incidens (56,7 % mot 5,8 %)

trombocytopeni grad ≥ 3 i behandlingsgruppen som fick VELCADE (VcR-CAP) jämfört med

behandlingsgruppen som inte fick VELCADE (rituximab, cyklofosamid, doxorubicin, vinkristin och

prednison [R-CHOP]. De två behandlingsgrupperna var jämförbara när det gäller den totala incidensen

av alla grader av blödningshändelser (6,3 % i VcR-CAP-gruppen och 5,0 % i R-CHOP-gruppen) samt

blödningshändelser grad 3 eller högre (VcR-CAP: 4 patienter [1,7 %]; R-CHOP: 3 patienter [1,2 %]). I

VcR-CAP-gruppen fick 22,5 % av patienterna trombocyttransfusioner jämfört med 2,9 % av

patienterna i R-CHOP-gruppen.

Gastrointestinal och intracerebral blödning har rapporterats i samband med behandling med

VELCADE. Trombocyttalet bör därför kontrolleras före varje dos av VELCADE. Behandlingen med

VELCADE bör avbrytas när trombocyttalet är < 25 x 10

/l eller vid kombination med melfalan och

prednison, när trombocyttalet är ≤ 30 x 10

/l (se avsnitt 4.2). Den förväntade behandlingsfördelen bör

noga vägas mot riskerna, särskilt hos patienter med måttlig till allvarlig trombocytopeni och

riskfaktorer för blödning.

Fullständig blodstatus (CBC) med differential och inklusive trombocyttal bör tas frekvent under

behandling med VELCADE. Trombocyttransfusion bör övervägas när det är kliniskt lämpligt (se

avsnitt 4.2).

Hos patienter med MCL observerades övergående neutropeni som var reversibel mellan cyklerna, utan

tecken på kumulativ neutropeni. Neutrofiler var lägst dag 11 i varje behandlingscykel med VELCADE

och hade vanligtvis återgått till baseline vid nästa cykel. I studie LYM-3002 gavs kolonistimulerande

faktorer till 78 % av patienterna i VcR-CAP-gruppen och 61 % av patienterna i R-CHOP-gruppen.

Eftersom patienter med neutropeni löper ökad risk för infektioner bör de övervakas för tecken och

symtom på infektion och behandlas omedelbart. Granulocytkolonistimulerande faktorer kan

administreras för hematologisk toxicitet enligt lokal standardiserad praxis. Profylaktisk användning av

granulocytkolonistimulerande faktorer bör övervägas i händelse av upprepade fördröjningar av

cykeladministrering (se avsnitt 4.2).

Herpes zoster virusreaktivering

Antiviral profylax rekommenderas hos patienter som behandlas med VELCADE.

I fas III-studien på patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom, var den totala incidensen av

herpes zoster reaktivering vanligare hos patienter som behandlats med VELCADE + melfalan +

prednison jämfört med melfalan + prednison (14 % jämfört med 4 %).

Hos patienter med MCL (studie LYM-3002) var incidensen av herpes zoster-infektion 6,7 % i

VcR-CAP-gruppen och 1,2 % i R-CHOP-gruppen (se avsnitt 4.8).

Hepatit B-virus (HBV) – reaktivering och infektion

När rituximab används i kombination med VELCADE måste HBV-screening alltid utföras på

patienter som löper risk för infektion med HBV innan behandling påbörjas. Bärare av hepatit B och

patienter med hepatit B i anamnesen måste övervakas noggrant för kliniska och laboratoriebaserade

tecken på aktiv HBV-infektion under och efter kombinationsbehandling med rituximab och

VELCADE. Antiviral profylax bör övervägas. Se produktresumén för rituximab för ytterligare

information.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Mycket sällsynta fall med okänd kausalitet av John Cunningham (JC) virusinfektion med PML och

dödsfall till följd, har rapporterats hos patienter som behandlats med VELCADE. Patienter med

diagnosen PML hade tidigare fått eller fick samtidig immunosuppressiv behandling. De flesta fall av

PML diagnostiserades inom 12 månader efter första dosen av VELCADE. Patienter bör övervakas

regelbundet med avseende på nya eller förvärrade neurologiska symtom eller tecken som kan indikera

PML som en del av differentialdiagnosen av CNS problem. Vid misstanke om PML- diagnos, bör

patienten remitteras till specialist i PML och relevanta diagnostiska åtgärder för PML ska initieras.

VELCADE ska sättas ut om PML diagnostiseras.

Perifer neuropati

Behandling med VELCADE är mycket ofta förknippad med perifer neuropati, mestadels sensorisk.

Fall av allvarlig motorisk neuropati med eller utan perifer sensorisk neuropati har dock rapporterats.

Incidensen av perifer neuropati ökar tidigt under behandlingen och ett maximum har setts under

cykel 5.

Det rekommenderas att patienter noga övervakas för symtom på neuropati såsom brännande känsla,

hyperestesi, hypoestesi, parestesi, obehagskänsla, neuropatisk smärta eller svaghet.

Patienter som drabbas av ny eller förvärrad perifer neuropati ska genomgå neurologisk utvärdering

och kan behöva förändring av dos eller dosschema för VELCADE (se avsnitt 4.2). Neuropati har

hanterats med understödjande och annan behandling.

Tidig och regelbunden övervakning av symtom på behandlingsrelaterad neuropati med neurologisk

utvärdering skall övervägas hos patienter som får VELCADE i kombination med läkemedel som är

kända för att vara associerade med neuropati (t ex talidomid) och lämplig dosreduktion eller avbruten

behandling bör övervägas.

Utöver perifer neuropati kan det föreligga bidrag av autonom neuropati till biverkningar såsom

blodtrycksfall vid ändrad kroppsställning och allvarlig förstoppning med tarmvred. Informationen om

autonom neuropati och dess bidrag till dessa oönskade effekter är begränsad.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European

Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/178154/2020

EMEA/H/C/000539

Velcade (bortezomib)

Sammanfattning av Velcade och varför det är godkänt inom EU

Vad är Velcade och vad används det för?

Velcade är ett cancerläkemedel som vanligen används i kombination med andra läkemedel för

behandling av multipelt myelom, en blodcancer, hos följande patienter:

Vuxna vars sjukdom förvärras efter minst en annan behandling och som redan fått

blodstamcellstransplantation eller inte kan få det. Till dessa patienter ges Velcade antingen som

enda behandling eller i kombination med pegylerat liposomalt doxorubicin eller dexametason.

Tidigare obehandlade vuxna som inte kan genomgå kemoterapi i högdos med

blodstamcellstransplantation. Till dessa patienter ges Velcade i kombination med melfalan och

prednison.

Tidigare obehandlade vuxna som ska få kemoterapi i högdos följt av blodstamcellstransplantation.

Till dessa patienter ges Velcade i kombination med dexametason, eller med dexametason plus

talidomid.

Velcade ges också för behandling av mantelcellslymfom, en annan blodcancer. Det ges till vuxna som

inte har behandlats för sin cancer och som inte kan få blodstamcellstransplantation. Till dessa patienter

ges Velcade i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison.

Velcade innehåller den aktiva substansen bortezomib.

Hur används Velcade?

Velcade är receptbelagt. Behandlingen måste inledas under övervakning av läkare med erfarenhet av

cancerkemoterapi. Velcade finns som en injektion som innehåller 1 mg eller 3,5 mg.

Velcade ges som injektion i en ven. Velcade 3,5 mg kan också ges genom injektion under huden i låret

eller buken. Läkemedlet får inte ges på något annat sätt. Velcade ges i behandlingscykler på 3–6

veckor beroende på om Velcade ges ensamt eller i kombination med andra läkemedel. Dosen beror på

patientens längd och vikt.

Om patienten får allvarliga biverkningar kan läkaren minska dosen, fördröja behandlingen eller stoppa

den helt och hållet.

Velcade Velcade (bortezomib)

EMA/178154/2020

Sida 2/3

För mer information om hur du använder Velcade, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Velcade?

Den aktiva substansen i Velcade, bortezomib, är en proteasomhämmare. Den blockerar proteasom, ett

system inne i cellerna som bryter ned proteiner som inte behövs längre. Blockering av

proteasomsystemet leder till en ansamling av oönskade proteiner som leder till att cellerna dör.

Proteasomhämmare har större effekt på cancerceller än på normala celler.

Vilka fördelar med Velcade har visats i studierna?

Vid multipelt myelom visade 10 huvudstudier med över 4 300 vuxna att Velcade som gavs ensamt

eller i kombination med andra läkemedel var effektivt för flera patientgrupper. Huvudeffektmåtten var

antalet patienter vars sjukdom svarade på behandlingen och hur lång tid patienterna levde utan att

deras sjukdom förvärrades.

Vid mantelcellslymfom gjordes en huvudstudie med 487 tidigare obehandlade vuxna som inte ansågs

lämpliga för stamcellstransplantation. Patienter som behandlades med Velcade tillsammans med

rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison levde i 24,7 månader utan att sjukdomen

förvärrades, jämfört med 14,4 månader för patienter som behandlades med samma kombination men

med ett annat läkemedel, vinkristin, i stället för Velcade.

Vilka är riskerna med Velcade?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Velcade (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

är illamående, diarré, förstoppning, kräkningar, trötthet, svaghet, feber, trombocytopeni (lågt antal

blodplättar som kan leda till lätthet att få blåmärken och blödningar), anemi (lågt antal röda

blodkroppar), neutropeni (låga halter av en typ av vita blodkroppar som bekämpar infektioner),

nervskada i armar och ben, huvudvärk, parestesi (domningar och stickningar), minskad aptit, andnöd,

hudutslag, bältros och muskel- och skelettsmärta.

De allvarligaste biverkningarna inbegriper hjärtsvikt, tumörlyssyndrom (komplikationer som beror på

snabb nedbrytning av cancerceller), pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungartärerna), posteriort

reversibelt encefalopatisyndrom (en hjärnsjukdom), akut diffus infiltrativ pulmonell sjukdom (en

allvarlig lungsjukdom) och autonom neuropati (skador på nerver som kontrollerar organ som t.ex.

urinblåsa, ögon, tarm, hjärta och blodkärl).

Velcade får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot bortezomib, boron eller mot

något annat innehållsämne. Det får inte ges till patienter med akut diffus infiltrativ pulmonell sjukdom

eller perikardiell sjukdom (hjärtsäckssjukdom).

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Velcade finns i bipacksedeln.

Varför är Velcade godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Velcade är större än riskerna och

att Velcade kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Velcade?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Velcade har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Velcade Velcade (bortezomib)

EMA/178154/2020

Sida 3/3

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Velcade kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Velcade utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Velcade

Den 26 april 2004 beviljades Velcade ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Velcade finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/velcadeema.europa.eu/medicines/human/EPAR/velcade.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen