Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-05-2021

Aktiva substanser:
hydroklortiazid; valsartan
Tillgänglig från:
Jubilant Pharmaceuticals nv
ATC-kod:
C09DA03
INN (International namn):
hydrochlorothiazide; valsartan
Dos:
80 mg/12,5 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktos (vattenfri) Hjälpämne; hydroklortiazid 12,5 mg Aktiv substans; valsartan 80 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Valsartan och diuretika
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter (Al); Blister, 20 tabletter (Al); Blister, 28 tabletter (plast/Al); Blister, 30 tabletter (Al); Blister, 56 tabletter (Al); Blister, 60 tabletter (Al); Blister, 90 tabletter (Al); Blister, 98 tabletter (Al); Blister, 100 tabletter (Al); Blister, 14 tabletter (plast/Al); Blister, 20 tabletter (plast/Al); Blister, 28 tabletter (Al); Blister, 30 tabletter (plast/Al); Blister, 56 tabletter (plast/Al); Blister, 60 tabletter (plast/Al); Blister, 90 tabletter (plast/Al); Blister, 98 tabletter (plast/Al); Blister, 100 tabletter (plast/Al)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51268
Tillstånd datum:
2015-09-24

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Hur du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Eventuella biverkningar

Hur Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant är och vad det används för

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant filmdragerade tabletter innehåller två verksamma

substanser, valsartan och hydroklortiazid. Båda substanserna bidrar till att hålla högt

blodtryck under kontroll.

Valsartan

tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”angiotensin II-receptorblockerare” och

används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen

och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valsartan verkar genom att hämma

effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.

Hydroklortiazid

tillhör en läkemedelsgrupp som kallas tiaziddiuretika (kallas även

vätskedrivande medel). Hydroklortiazid ökar urinproduktionen, vilket också sänker

blodtrycket.

Detta läkemedel används för att behandla högt blodtryck som inte kan sänkas tillräckligt med

bara en av substanserna.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl. Om det inte behandlas kan det skada

blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller

njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal

nivå minskar risken för dessa sjukdomar.

Valsartan och hydroklortiazid som finns i Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kan också vara

godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga

läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor

och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Ta inte Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

om du är allergisk (överkänslig) mot valsartan, hydroklortiazid, sulfonamidderivat

(substanser som är kemiskt besläktade med hydroklortiazid) eller mot något av övriga

innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är gravid: Gravida kvinnor ska inte använda detta läkemedel under de 6 sista

månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant, se Graviditet och amning).

om du har

svår

leversjukdom, förstörelse av de små gallgångarna i levern (biliär

cirros) vilket leder till ansamling av galla i levern (kolestas).

om du har

svår

njursjukdom.

om du inte kan producera urin (anuri).

om ditt kalium- eller natriumvärde i blodet är lägre än normalt eller om kalciumvärdet

i blodet är högre än normalt trots behandling.

om du har gikt.

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett

blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

Om något av ovanstående gäller dig ska du inte ta detta läkemedel. Tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar det här läkemedlet.

om du tar kaliumsparande läkemedel, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller

kalium eller andra läkemedel som ökar mängden kalium i blodet, till exempel heparin.

Din läkare kan behöva kontrollera mängden kalium i blodet regelbundet.

om du har lågt kaliumvärde i blodet.

om du har diarré eller svåra kräkningar.

om du tar höga doser av vätskedrivande tabletter (diuretika).

om du har en allvarlig hjärtsjukdom.

om du har hjärtsvikt eller har haft en hjärtinfarkt. Följ noggrant din läkares instruktioner

för startdosen. Din läkare kan också kontrollera din njurfunktion.

om du har förträngning i njurartärerna.

om du nyligen har genomgått njurtransplantation (fått en ny njure).

om du har hyperaldosteronism. Detta är en sjukdom där dina binjurar bildar för mycket

av hormonet aldosteron. Om detta gäller dig, bör inte Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

användas.

om du har lever- eller njursjukdom.

om du någon gång har fått svullnad av tunga och ansikte orsakad av en allergisk reaktion

som kallas angioödem när du har tagit annat läkemedel (däribland ACE-hämmare),

berätta detta för din läkare. Om dessa symtom uppträder när du tar

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant, sluta omedelbart att ta Valsartan/Hydroklortiazid

Jubilant och ta det aldrig igen. Se även avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.

om du har feber, utslag och ledsmärta, som kan vara tecken på systemisk lupus

erythematosus (SLE, en så kallad autoimmun sjukdom).

om du har diabetes, gikt, höga kolesterolvärden eller höga triglyceridnivåer i blodet.

om du fått en allergisk reaktion vid användning av andra blodtryckssänkande medel som

tillhör denna läkemedelsgrupp (angiotensin II-receptorblockerare) eller om du har allergi

eller astma.

om du får försämrad syn eller ögonsmärta. Det kan vara symtom på ett ökat tryck i

ögonen och kan uppstå inom några timmar eller en vecka efter att du har tagit

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant. Detta kan leda till bestående synförlust om det inte

behandlas. Om du tidigare har haft en allergi mot penicillin eller sulfonamid kan det vara

högre risk för att du utvecklar detta.

det kan öka hudens känslighet för sol.

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

- en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har

diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren.

om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under

behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga

doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer).

Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Om du får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i

ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske

inom timmar till veckor efter att du tagit Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex.

kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant”.

Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller skulle kunna bli) gravid.

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas

om du har varit gravid i mer än tre månader, eftersom barnet kan få allvarliga skador om

läkemedlet används i detta skede (se avsnittet om graviditet).

Barn och ungdomar

Användning av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant till barn och ungdomar (yngre än 18 år)

rekommenderas inte.

Andra läkemedel och Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant tas tillsammans

med vissa andra läkemedel. Läkaren kan behöva ändra dosen och/eller vidta andra

försiktighetsåtgärder. Detta gäller särskilt för följande läkemedel:

litium

, ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av psykiska sjukdomar.

läkemedel eller substanser som kan öka mängden kalium i blodet. Dessa omfattar

kaliumtillägg

eller

saltersättningsmedel

som innehåller kalium

kaliumsparande

läkemedel

heparin

läkemedel som kan sänka mängden kalium i blodet, t.ex.

diuretika

(vätskedrivande

medel), kortikosteroider (kortison), laxermedel, karbenoxolon, amfotericin eller

penicillin G.

vissa

antibiotika

rifamycin

gruppen), ett läkemedel som används för att skydda mot

transplantatavstötning (

ciklosporin

) eller ett antiretroviralt läkemedel som används för

behandling av hiv/aids-infektion (

ritonavir

). Dessa läkemedel kan öka effekten av

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant.

läkemedel som kan framkalla ”torsade de pointes” (oregelbunden hjärtrytm), t.ex.

antiarytmika

(läkemedel som används för behandling av hjärtproblem) och vissa

antipsykotika

(mot psykisk sjukdom).

läkemedel som kan minska mängden natrium i blodet, t.ex.

antidepressiva medel

antipsykotika

antiepileptika

läkemedel mot gikt, t.ex.

allopurinol

probenecid

sulfinpyrazon

D-vitamin

kalciumtillägg

diabetesmedel (

medel som tas via munnen såsom metformin eller insuliner

andra blodtryckssänkande läkemedel, däribland

metyldopa,

ACE-hämmare (t.ex.

enalapril eller lisinopril) eller aliskiren

läkemedel som höjer blodtrycket, t.ex.

noradrenalin eller adrenalin

digoxin eller andra digitalisglykosider (läkemedel som används för behandling av

hjärtproblem).

läkemedel som kan öka blodsockret, t.ex.

diazoxid eller betablockerare

cytotoxiska läkemedel (används för behandling av cancer), t.ex.

metotrexa

t eller

cyklofosfamid

smärtstillande medel såsom icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), däribland

selektiva cyklooxygenas-2-hämmare (Cox-2-hämmare) och acetylsalicylsyra >3 g.

muskelavslappande medel, t.ex.

tubokurarin

antikolinerga läkemedel (läkemedel som används för behandling av en mängd olika

sjukdomar såsom kramper i mag-tarmkanalen, spasm i urinblåsan, astma, rörelsesjuka,

muskelspasmer, Parkinsons sjukdom och för att underlätta narkos).

amantadin

(läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom och även för

att behandla eller förebygga vissa sjukdomar som orsakas av virus).

kolestyramin

kolestipol

(läkemedel som främst används vid höga fettnivåer i

blodet).

ciklosporin

, ett läkemedel som används vid organtransplantation för att förhindra

avstötning.

alkohol, sömntabletter och bedövningsmedel (läkemedel med sövande eller smärtstillande

effekt som till exempel används vid operationer).

jodkontrastmedel (medel som används för bildundersökningar).

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant med dryck och alkohol

Undvik att ta alkohol tills du har talat med din läkare. Alkohol kan sänka blodtrycket

ytterligare och/eller öka risken för att du blir yr eller svimmar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din

läkare

Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant före

graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel

till dig. Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant bör inte användas i början av graviditeten och ska

inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka

fosterskador.

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja

en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller

föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver

koncentration, se till att du vet hur detta läkemedel påverkar dig. Liksom många andra

läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kan

ibland orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför

all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Om din läkare har talat om för dig att du inte

tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant.

3.

Hur du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Det kommer att ge det bästa resultatet

och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Du kan ta detta läkemedel oberoende av måltider.

Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta.

Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat

även om du känner dig bra.

Din läkare talar om för dig hur många Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant tabletter som du ska

ta. Beroende på behandlingsresultatet kan läkaren höja eller sänka dosen.

Vanlig dos av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant är en tablett per dag.

Ändra inte dosen eller avbryt behandlingen utan att rådgöra med läkaren.

Läkemedlet ska tas vid samma tidpunkt varje dag, vanligen på morgonen.

Du kan ta Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant oberoende av måltid.

Svälj Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant med ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Om du får svår yrsel och/eller känner dig svimfärdig, lägg dig ned och kontakta omedelbart

läkare.

Om du har glömt att ta Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Om du glömmer ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa

dos, hoppa då över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Om du slutar din behandling med Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kan ditt höga blodtryck

förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant orsaka biverkningar men alla

användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:

Du ska kontakta din läkare omedelbart om du får symtom på angioödem, såsom:

svullet ansikte, tunga eller svalg

svårighet att svälja

nässelutslag och svårighet att andas.

Om du får något av dessa symtom, sluta att ta Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant och

kontakta omedelbart din läkare (se även avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”).

Andra biverkningar av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant är:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

hosta

lågt blodtryck

yr i huvudet

uttorkning (med symtom som törst, torrhet i munnen och på tungan, sällan behöva tömma

blåsan, mörkfärgad urin, torr hud)

smärta i musklerna

trötthet

stickningar och domningar

dimsyn

brusande och surrande i öronen

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

yrsel

diarré

smärta i lederna

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

svårigheter att andas

betydligt minskad urinmängd

lågt natriumvärde i blodet (vilket kan orsaka trötthet, förvirring, muskelryckningar

och/eller kramper i svåra fall)

lågt kaliumvärde i blodet (ibland med muskelsvaghet, muskelkramper, onormal

hjärtrytm)

lågt värde på vita blodkroppar i blodet (med symtom som feber, hudinfektioner, ont i

halsen eller munsår på grund av infektion, svaghet)

förhöjt bilirubinvärde i blodet (vilket i allvarliga fall kan ge gul hud och gula ögon)

förhöjda värden på ureakväve och kreatinin i blodet (vilket kan tyda på försämrad

njurfunktion)

förhöjt urinsyravärde i blodet (vilket i allvarliga fall kan utlösa gikt)

synkope (svimning)

blåsbildning på huden (tecken på hudinflammation, även kallat bullös dermatit)

Följande biverkningar har rapporterats för produkter som innehåller valsartan eller

hydroklortiazid:

Valsartan

Mindre vanliga

känsla av att snurra

smärta i buken

Ingen känd frekvens

hudutslag med eller utan klåda tillsammans med något av följande symtom: feber, smärta

i lederna, smärta i musklerna, svullna lymfkörtlar och/eller influensaliknande symtom

utslag, rödlila-röda fläckar, feber, klåda (symtom på inflammation i blodkärlen)

lågt värde på blodplättar (ibland med ovanliga blödningar eller blåmärken)

högt kaliumvärde i blodet (ibland med muskelkramper, onormal hjärtrytm)

allergiska reaktioner (med symtom som utslag, klåda, nässelfeber, svårighet att andas

eller svårighet att svälja, yrsel)

svullnad framförallt i ansikte och svalg, utslag, klåda

förhöjda leverfunktionsvärden

minskat hemoglobinvärde och minskad andel röda blodkroppar i blodet (båda kan i

allvarliga fall ge blodbrist (anemi))

njursvikt

låg nivå av natrium i blodet (som kan utlösa trötthet, förvirring, muskelryckningar

och/eller kramper i svåra fall)

Hydroklortiazid

Mycket vanliga

låg kaliumnivå i blodet

förhöjda lipidnivåer i blodet

Vanliga

låg natriumnivå i blodet

låg magnesiumnivå i blodet

hög urinsyranivå i blodet

kliande utslag och andra typer av utslag

minskad aptit

lätt illamående och kräkningar

yrsel, svimning då man reser sig upp

oförmåga att få eller bibehålla erektion

Sällsynta

svullnad och blåsor på huden (på grund av ökad känslighet för sol)

hög kalciumnivå i blodet

hög blodsockernivå

socker i urinen

försämrat metaboliskt diabetestillstånd

förstoppning, diarré, obehag i mage och tarm, leverstörningar som kan förekomma

tillsammans med gul hud och gula ögon

oregelbundna hjärtslag

huvudvärk

sömnstörningar

nedstämdhet (depression)

lågt värde på blodplättar (ibland med blödning eller blåmärken under huden)

yrsel

stickningar eller domningar

synrubbning

Mycket sällsynta

inflammation i blodkärlen med symtom som utslag, rödlila-röda fläckar, feber (vaskulit)

utslag, klåda, nässelfeber, svårigheter att andas eller svälja, yrsel

(överkänslighetsreaktioner)

svår hudsjukdom som orsakar utslag, hudrodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun,

fjällande hud, feber (toxisk epidermal nekrolys)

utslag i ansiktet, ledsmärta, muskelsjukdom, feber (lupus erythematosus)

svår smärta i övre delen av magen (bukspottkörtelinflammation)

andningssvårigheter med feber, hosta, väsande andning, andfåddhet (andnöd inklusive

pneumonit och lungödem)

feber, halsont, tätare infektioner (agranulocytos)

blek hud, trötthet, andfåddhet, mörk urin (hemolytisk anemi)

feber, halsont eller sår i munnen på grund av infektioner (leukopeni)

förvirring, trötthet, muskelryckningar och muskelspasmer, snabb andning (hypokloremisk

alkalos)

Ingen känd frekvens

svaghet, blåmärken och täta infektioner (aplastisk anemi)

kraftigt minskad urinproduktion (möjliga tecken på njursjukdom eller njursvikt)

synförsämring eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjliga tecken på

vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut

trångvinkelglaukom)

utslag, hudrodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, fjällande hud, feber (möjliga tecken

på erythema multiforme)

muskelspasm

feber (pyrexi)

svaghet (asteni)

hud- och läppcancer (Icke-melanom hudcancer)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 13 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels

säkerhet.

5.

Hur Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen (efter Utg. dat) eller blister (efter

EXP.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Använd inte en Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant förpackning som är skadad eller visar

tecken på att ha öppnats tidigare.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda

miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är valsartan och hydroklortiazid.

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter:

En tablett innehåller 80 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter:

En tablett innehåller 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är:

tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon (E1202), kiseldioxid,

magnesiumstearat (E470b), laktos (vattenfri)

Tablettdragering:

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter:

Hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, röd järnoxid (E172), gul järnoxid

(E172), talk.

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter:

Hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, röd järnoxid (E172), gul järnoxid

(E172), svart järnoxid (E172), talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är persikofärgade,

ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med ”

364

” på ena sidan och ”

J

” på den

andra sidan.

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter är bruna, ovala,

bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med ”

366

” på ena sidan och ”

J

” på den andra

sidan.

Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar på 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98 eller 100

tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgien

Tillverkare

PSI supply nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgien

PharmaS d.o.o.

Industrijska cesta 5

Potok

Popovaca, 44317

Kroatien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under

namnen:

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Danmark

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12.5 mg filmovertrukne

tabletter

Tyskland

Valsartan/Hydrochlorothiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg Filmtabletten

Nederländerna

Valsartan/HCT Jubilant 80 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten

Sverige

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg Filmdragerade

Tabletter

Storbritannien

Valsartan/Hydrochlorothiazide 80/12,5 mg film-coated tablets

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Danmark

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmovertrukne

tabletter

Tyskland

Valsartan/Hydrochlorothiazid Jubilant 160 mg/25 mg Filmtabletten

Nederländerna

Valsartan/HCT Jubilant 160 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Sverige

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg Filmdragerade

Tabletter

Storbritannien

Valsartan/Hydrochlorothiazide 160/25 mg film-coated tablets

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-17

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 80 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

En tablett innehåller 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller

86,25 mg laktos.

Varje Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerad tablett innehåller

172.5 mg laktos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Persikofärgade, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter av cirka 11,77 mm längd och

6,16 mm bredd präglade med ”

364

” på ena sidan och ”

J

” på den andra sidan.

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Bruna, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter av cirka 11,75 mm längd och 7,12 mm

bredd präglade med ”

366

” på ena sidan och ”

J

” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni hos vuxna.

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant är ett läkemedel i fast kombination för behandling av

patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll vid monoterapi med valsartan eller

hydroklortiazid.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg och

160 mg/25 mg är en filmdragerad tablett en gång dagligen. Dostitrering med de enskilda

substanserna rekommenderas. I varje enskilt fall bör upptitrering av enstaka

komponenter till nästa dos följas, för att minska risken för hypotension och andra

biverkningar.

Då det är kliniskt lämpligt kan hos patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll

vid monoterapi med valsartan eller hydroklortiazid en övergång direkt från monoterapi

till den fasta kombinationen övervägas, förutsatt att den rekommenderade

dostitreringssekvensen för de enskilda komponenterna följs.

Klinisk respons på Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant bör utvärderas efter det att

behandlingen startats och om blodtrycket förblir okontrollerat kan dosen ökas genom att

öka endera av komponenterna till en högsta dos av valsartan/hydroklortiazid på 320

mg/25 mg.

Den blodtryckssänkande effekten är påtaglig inom 2 veckor.

Hos de flesta patienter, observeras maximal effekt inom 4 veckor. Men hos vissa

patienter kan 4-8 veckors behandling behövas. Detta bör beaktas vid dostitrering.

Om ingen relevant, ytterligare effekt ses med valsartan/hydroklortiazid Jubilant 320

mg/25 mg efter 8 veckor, bör tillägg av ytterligare ett blodtryckssänkande läkemedel

eller alternativt läkemedel övervägas (se avsnitt 5.1).

Administreringssätt

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kan tas oberoende av måltider och ska tas med

vatten

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lindrigt till måttligt nedsatt

njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet (GFR) ≥30 ml/min). Beroende på

innehållet av hydroklortiazid är Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kontraindicerat hos

patienter med svårt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min) och anuri (se avsnitt 4.3, 4.4

och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion utan kolestas ska dosen

valsartan inte överstiga 80 mg (se avsnitt 4.4). Det behövs ingen justering av

hydroklortiaziddosen hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion. På

grund av valsartankomponenten är Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kontraindicerat

hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion eller med biliär cirros och gallstas (se

avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig hos äldre patienter.

Pediatrisk population

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant rekommenderas inte till barn under 18 års ålder

beroende på brist på data avseende säkerhet och effekt.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot valsartan, hydroklortiazid, andra sulfonamidderiverade

läkemedel eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Andra och tredje trimestern av graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Svårt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas.

Svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min), anuri.

Behandlingsresistent hypokalemi, hyponatremi, hyperkalcemi och symtomatisk

hyperurikemi.

Samtidig användning av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant och läkemedel som

innehåller aliskiren är kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller

nedsatt njurfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (se avsnitt 4.4 och 5.1).

4.4

Varningar och försiktighet

Elektrolytförändringar i serum

Valsartan

Samtidig medicinering med kaliumtillägg, kaliumsparande diuretika, saltersättningar

innehållande kalium eller andra medel som kan höja kaliumnivåerna (heparin etc.)

rekommenderas inte.

Övervakning av kaliumnivåerna bör ske vid behov.

Hydroklortiazid

Hypokalemi har rapporterats under behandling med tiaziddiuretika, däribland

hydroklortiazid.

Frekvent kontroll av kalium i serum rekommenderas.

Behandling med tiaziddiuretika, däribland hydroklortiazid, har varit förknippad med

hyponatremi och hypokloremisk alkalos. Tiazider, däribland hydroklortiazid, ökar

urinutsöndringen av magnesium, vilket kan resultera i hypomagnesemi.

Kalciumutsöndringen reduceras av tiaziddiuretika, vilket kan resultera i hyperkalcemi.

Hos varje patient som får behandling med diuretika bör serumelektrolyter bestämmas

regelbundet med lämpligt mellanrum.

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Patienter som får tiaziddiuretika, däribland hydroklortiazid, ska observeras med

avseende på kliniska tecken på vätske- eller elektrolytobalans.

Hos patienter med svåra natriumförluster och/eller hos svårt dehydrerade patienter, t.ex.

vid behandling med höga doser diuretika, kan i sällsynta fall symtomgivande hypotoni

uppträda efter att behandling med Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant påbörjats.

Natriumförluster och/eller dehydrering ska korrigeras innan behandling med

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant påbörjas.

Patienter med svår kronisk hjärtsvikt eller andra tillstånd med stimulering av renin-

angiotensinaldosteronsystemet

Hos patienter vars njurfunktion är beroende av aktiviteten hos renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (t.ex. patienter med svår kronisk hjärtsvikt), har behandling med

ACE-hämmare varit förknippad med oliguri och/eller progredierande azotemi och i

sällsynta fall med akut njursvikt och/eller dödsfall. Utvärdering av patienter med

hjärtsvikt eller efter myokardinfarkt ska alltid omfatta en bedömning av njurfunktion.

Användning av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant till patienter med svår kronisk

hjärtsvikt är inte dokumenterad.

Det kan därför inte uteslutas att även användning av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

på grund av hämning av reninangiotensin-aldosteronsystemet kan vara förenad med

försämring av njurfunktionen. Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant ska inte användas till

dessa patienter.

Njurartärstenos

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant ska inte användas för att behandla hypertoni hos

patienter med unilateral eller bilateral njurartärstenos eller artärstenos i en kvarvarande

njure eftersom urea i blodet och serumkreatinin kan öka hos dessa patienter.

Primär hyperaldosteronism

Patienter med primär hyperaldosteronism ska inte behandlas med

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant, eftersom deras reninangiotensinsystem inte är

aktiverat.

Aorta- och mitralisklaffstenos, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

Liksom vid behandling med andra vasodilaterande medel ska särskild försiktighet

iakttas hos patienter som lider av aorta- eller mitralisstenos eller hypertrofisk obstruktiv

kardiomyopati (HOCM).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion med kreatininclearance

≥30 ml/min (se avsnitt 4.2). Regelbunden kontroll av kalium-, kreatinin- och

urinsyranivåerna i serum rekommenderas då Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

används till patienter med nedsatt njurfunktion.

Njurtransplantation

Det finns för närvarande inte någon erfarenhet från säker användning av

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant hos patienter som nyligen har genomgått

njurtransplantation.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion utan kolestas ska

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant användas med försiktighet (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Tiazider ska användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion eller

progressiv leversjukdom, eftersom små förändringar av vätske- och elektrolytbalansen

kan utlösa leverkoma.

Anamnes med angioödem

Angioödem, inklusive svullnad av larynx och glottis, som orsakar luftvägsobstruktion

och/eller svullnad av ansikte, läppar, farynx och/eller tunga har rapporterats hos

patienter som behandlats med valsartan; vissa av dessa patienter hade tidigare fått

angioödem av andra läkemedel, däribland ACE-hämmare. Valsartan/Hydroklortiazid

Jubilant ska omedelbart sättas ut hos patienter som utvecklar angioödem och

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant ska inte administreras på nytt (se avsnitt 4.8).

Systemisk lupus erythematosus

Tiaziddiuretika, däribland hydroklortiazid, har rapporterats förvärra eller aktivera

systemisk lupus erythematosus.

Andra metabola störningar

Tiaziddiuretika, däribland hydroklortiazid, kan förändra glukostoleransen och höja

serumnivån av kolesterol, triglycerider och urinsyra. Hos patienter med diabetes kan

dosjustering av insulin eller orala blodglukossänkande medel krävas.

Tiazider kan minska kalciumutsöndringen i urinen och ge en intermittent och lätt

förhöjning av kalcium i serum utan några kända störningar i kalciummetabolismen.

Påtaglig hyperkalcemi kan vara belägg för bakomliggande hyperparatyreos. Tiazider

ska utsättas innan test på parathyreoideafunktionen utförs.

Fotosensitivitet

Fall av fotosensitivitetsreaktioner har rapporterats för tiaziddiuretika (se avsnitt 4.8).

Om fotosensitivetsreaktioner inträffar rekommenderas att avbryta behandlingen. Om det

anses nödvändigt att återinsätta det diuretiska läkemedlet bör de exponerade ytorna

skyddas för sol och artificiellt UVA.

Graviditet

Behandling med angiotensin II-antagonister bör inte påbörjas under graviditet. Om inte

fortsatt behandling med angiotensin II-antagonister anses nödvändig, bör patienter som

planerar graviditet, erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl

dokumenterad för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör

behandling med angiotensin II-antagonister avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en

alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Allmänt

Försiktighet ska iakttas hos patienter som tidigare har visat överkänslighet mot andra

angiotensin II-antagonister.

Patienter med allergi och astma har större sannolikhet att få överkänslighetsreaktioner

mot hydroklortiazid.

Choroidal effusion, akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom

Hydroklortiazid, en sulfonamid, läkemedel kan orsaka en idiosynkratisk reaktion som

resulterar i choroidal effusion med synfältsdefekt, övergående myopi och akut

trångvinkelglaukom. Symtomen omfattar akut insättande försämring av synskärpan eller

ögonsmärta och uppkommer vanligen inom några timmar till en vecka efter initiering av

läkemedel. Obehandlad akut trångvinkelglaukom kan leda till permanent synbortfall.

Den primära behandlingen är att sätta ut hydroklortiazid så snabbt som möjligt. Snabb

medicinsk och kirurgisk behandling kan behöva övervägas om det intraokulära trycket

förblir okontrollerat. Riskfaktorer för utveckling av akut trångvinkelglaukom kan vara

en anamnes med allergi mot sulfonamid eller penicillin.

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

visats

samtidig

användning

ACE-hämmare,

angiotensin

receptorblockerare eller aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt

njurfunktion (inklusive akut njursvikt). Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad

användning

ACE-hämmare,

angiotensin

II-receptorblockerare

eller

aliskiren

rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras

under övervakning av en specialist och patienten ska stå under regelbunden, noggrann

övervakning av njurfunktion, elektrolyter och blodtryck.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos

patienter med diabetesnefropati.

Icke-melanom hudcancer

En ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) [basalcellscancer (BCC) och

skivepitelcancer (SCC)] vid exponering för ökande kumulativ dos av hydroklorotiazid

(HCTZ) har setts i två epidemiologiska studier som baserats på det danska nationella

cancerregistret. Fotosensibiliserande effekter av HCTZ kan fungera som en möjlig

mekanism för NMSC.

Patienter som tar HCTZ ska informeras om risken för NMSC och rådas att regelbundet

kontrollera om nya lesioner uppkommit på huden, och genast rapportera alla misstänkta

hudlesioner. Patienter bör rekommenderas möjliga förebyggande åtgärder såsom

begränsad exponering för solljus och UV-strålar och, vid exponering, tillräckligt skydd

för att minimera risken för hudcancer. Misstänkta hudlesioner ska genast undersökas

och undersökning ska eventuellt inbegripa histologiska undersökningar av biopsier.

Användningen av HCTZ kan också behövas övervägas på nytt för patienter som tidigare

drabbats av NMSC (se även avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktioner relaterade till både valsartan och hydroklortiazid

Samtidig användning rekommenderas inte

Litium

Reversibla ökningar av serumkoncentrationen av litium samt toxicitet har rapporterats

vid samtidig användning av litium med ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister eller

tiazider, däribland hydroklortiazid. Eftersom njurclearance av litium reduceras av

tiazider kan risken för litiumtoxicitet förmodligen ökas ytterligare med

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant. Om denna kombination visar sig vara nödvändig,

rekommenderas en noggrann övervakning av litiumnivåerna i serum.

Samtidig användning som kräver försiktighet

Andra blodtryckssänkande medel

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kan öka effekten av andra medel med

blodtryckssänkande egenskaper (t.ex. guanetidin, metyldopa, kärlvidgande medel, ACE-

hämmare, ARB, beta-blockerare, kalciumkanalsblockerare och DRI).

Pressoraminer

(t.ex. noradrenalin, adrenalin)

Respons till pressoraminer kan möjligen vara reducerat. Den kliniska betydelsen av

denna effekt är oklar och inte tillräcklig för att utesluta användning av dessa.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), inklusive selektiva COX 2-hämmare,

acetylsalicylsyra (>3 g/dag) och icke-selektiva NSAID

NSAID kan försvaga den antihypertensiva effekten av både angiotensin II-antagonister

och hydroklortiazid då de ges samtidigt. Dessutom kan samtidig användning av

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant och NSAID medföra försämring av njurfunktionen

och en ökning av kalium i serum. Därför rekommenderas övervakning av

njurfunktionen när behandlingen inleds, liksom adekvat hydrering av patienten.

Interaktioner relaterade till valsartan

Dubbel blockad av renin-angiotensin-systemet (RAS) med ARB, ACE-hämmare eller aliskiren

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni,

hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel

blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad

användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren jämfört

med användning av ett enda läkemedel som påverkar RAAS (se avsnitt 4.3, 4.4 och

5.1).

Samtidig användning rekommenderas inte

Kaliumsparande diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium och

andra substanser som kan höja kaliumnivåerna

Om läkemedel som påverkar kaliumnivåerna anses nödvändigt i kombination med

valsartan, rekommenderas övervakning av kaliumnivåerna i plasma.

Transportörer

In vitro-data indikerar att valsartan är substrat för leverns upptagstransportör

OATP1B1/OATP1B3 och leverns effluxtransportör MRP2. Den kliniska relevansen av

detta fynd är okänd. Samtidig administrering av hämmare av upptagstransportören (t.ex.

rifampicin, ciklosporin) eller effluxtransportören (t.ex. ritonavir) kan öka den

systemiska exponeringen för valsartan. Iaktta lämplig försiktighet när samtidig

behandling med sådana läkemedel initieras eller avslutas.

Ingen interaktion

Vid läkemedelsinteraktionsstudier med valsartan har inga interaktioner av klinisk

betydelse observerats med valsartan eller någon av följande substanser: cimetidin,

warfarin, furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydroklortiazid, amlodipin,

glibenklamid. Digoxin och indometacin skulle kunna interagera med

hydroklortiazidkomponenten av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant (se interaktioner

relaterade till hydroklortiazid).

Interaktioner relaterade till hydroklortiazid

Samtidig användning kräver försiktighet

Läkemedel som påverkar kaliumnivån i serum

Den hypokalemiska effekten av hydroklortiazid kan öka vid samtidig administrering av

kaliuretiska diuretika, kortikosteroider, laxermedel, adrenokortikotropt hormon

(ACTH), amfotericin, karbenoxolon, penicillin G, salicylsyra och derivat därav.

Om dessa läkemedel förskrivs tillsammans med kombinationen hydroklortiazid-

valsartan rekommenderas övervakning av kaliumnivåerna i plasma (se avsnitt 4.4).

Läkemedel som kan framkalla torsades de pointes

På grund av risken för hypokalemi, bör hydroklortiazid ges med försiktighet i samband

med läkemedel som kan framkalla torsades de pointes, i synnerhet antiarytmika av klass

Ia och klass III och vissa antipsykotika.

Läkemedel som påverkar natriumnivån i serum

Den hyponatremiska effekten av diuretika kan förstärkas av samtidig administrering av

läkemedel såsom antidepressiva medel, antipsykotika, antiepileptika etc. Försiktighet

rekommenderas vid långvarig administrering av dessa läkemedel.

Digitalisglykosider

Tiazidinducerad hypokalemi eller hypomagnesemi kan uppträda som oönskade effekter

och öka risken för digitalisinducerade hjärtarytmier (se avsnitt 4.4).

Kalciumsalter och vitamin D

Administrering av tiaziddiuretika, däribland hydroklortiazid, med vitamin D eller med

kalciumsalter kan potentiera ökningen av kalciumnivån i serum. Samtidig användning

av diuretika av tiazidtyp och kalciumsalter kan orsaka hyperkalcemi hos patienter som

är predisponerade för hyperkalcemi (t.ex. hyperparatyreoidism, malignitet eller vitamin

D-medierade tillstånd) genom att öka tubulär kalciumresorption.

Diabetesmedel

(perorala antidiabetika och insulin)

Tiazider kan förändra glukostoleransen. Dosjustering av diabetesmedlet kan vara

nödvändig.

Metformin ska användas med försiktighet på grund av risken för laktatacidos, möjligen

framkallad av hydroklortiazidinducerad funktionell njursvikt.

Betareceptorblockerare och diazoxid

Samtidig användning av tiaziddiuretika, däribland hydroklortiazid, med

betareceptorblockerare kan öka risken för hyperglykemi. Tiaziddiuretika, däribland

hydroklortiazid, kan förstärka den hyperglykemiska effekten av diazoxid.

Läkemedel för behandling av gikt

(probenecid, sulfinpyrazon och allopurinol)

Dosjustering av läkemedel som ökar utsöndringen av urinsyra kan vara nödvändig

eftersom hydroklortiazid kan höja urinsyranivån i serum. Dosökning av probenecid eller

sulfinpyrazon kan vara nödvändig. Samtidig administrering av tiaziddiuretika, däribland

hydroklortiazid, kan öka incidensen av överkänslighetsreaktioner mot allopurinol.

Antikolinerga medel och andra läkemedel som påverkar gastrisk motilitet

Biotillgängligheten för diuretika av tiazidtyp kan ökas av antikolinerga medel (t.ex.

atropin, biperiden), förmodligen beroende på minskad gastrointestinal motilitet och

förlångsammad magtömningshastighet. Däremot förväntas att prokinetiska läkemedel,

såsom cisaprid, kan minska biotillgängligheten av diuretika av tiazidtyp.

Amantadin

Tiazider, däribland hydroklortiazid, kan öka risken för biverkningar orsakade av

amantadin.

Jonbyteshartser

Absorption av tiaziddiuretika, däribland hydroklortiazid, minskar av kolestyramin eller

kolstipol. Detta kan resultera i subterapeutiska effekter av tiaziddiuretika. Om

doseringen av hydroklortiazid och harts sprids så att hydroklortiazid administreras minst

4 timmar före eller 4-6 timmar efter administreringen av hartser skulle interaktionen

dock kunna minimeras.

Cytotoxiska medel

Tiazider, däribland hydroklortiazid, kan minska den renala utsöndringen av cytotoxiska

medel (t.ex. cyklofosfamid, metotrexat) och potentiera deras myelosuppressiva effekt.

Icke-depolariserande muskelavslappande medel

(t.ex. tubokurarin)

Tiazider, däribland hydroklortiazid, potentierar effekten av skelettmuskelavslappande

medel såsom kurarederivat.

Ciklosporin

Samtidig behandling med ciklosporin kan öka risken för hyperurikemi och

komplikationer av gikttyp.

Alkohol, barbiturater eller narkotika

Samtidig administrering av tiaziddiuretika och substanser som också har en

blodtryckssänkande effekt (t.ex. genom att minska sympatiska centrala nervsystemets

aktivitet eller genom direkt vasodilaterande aktivitet) kan potentiera ortostatisk

hypotoni.

Metyldopa

Enstaka fall av hemolytisk anemi hos patienter som samtidigt behandlades med

metyldopa och hydroklortiazid har rapporterats.

Jodkontrastmedel

Vid diuretikainducerad dehydrering finns en ökad risk för akut njursvikt särskilt med

höga doser av jodprodukten. Rehydrering av dessa patienter bör ske före administrering.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Valsartan

Angiotensin II-antagonister bör inte användas under graviditetens första trimester (se

avsnitt 4.4). Angiotensin II-antagonister är kontraindicerade under graviditetens andra

och tredje trimester (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE-hämmare

under graviditetens första trimester är inte entydiga: en något ökad risk kan inte

uteslutas. Kontrollerade epidemiologiska data saknas för angiotensin II-antagonister

men likartade risker kan föreligga för denna läkemedelsgrupp. Om inte fortsatt

behandling med angiotensin II-antagonister anses nödvändig, bör patienter som planerar

graviditet, erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för

användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med angiotensin

II-antagonister avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med angiotensin II-antagonister under andra och tredje

trimestern kan inducera human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios,

hämning av skallförbening) och neonatal toxicitet (njursvikt, hypotoni, hyperkalemi) (se

också avsnitt 5.3).

Om exponering för angiotensin II-antagonister förekommit under graviditetens andra

trimester rekommenderas ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt angiotensin II-antagonister bör observeras noggrant

med avseende på hypotoni (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Hydroklortiazid

Det finns begränsad erfarenhet från användning av hydroklortiazid under graviditet,

särskilt under första trimestern. Djurstudier är otillräckliga. Hydroklortiazid passerar

placenta. Baserat på den farmakologiska verkningsmekanismen för hydroklortiazid kan

användning under den andra och tredje trimestern nedsätta fetoplacentär perfusion och

ge effekter som ikterus, störningar i elektrolytbalansen och trombocytopeni hos fostret

och det nyfödda barnet.

Hydroklortiazid ska inte användas vid graviditetsödem, graviditetshypertoni eller

havandeskapsförgiftning på grund av risken för minskad plasmavolym och försämrad

placentagenomblödning utan att sjukdomsförloppet påverkas positivt.

Hydroklortiazid ska inte användas vid essentiell hypertoni hos gravida, förutom i

sällsynta situationer då ingen annan behandling finns att tillgå.

Amning

Det finns ingen information angående användning av valsartan under amning.

Hydroklortiazid utsöndras i human modersmjölk. Därför rekommenderas inte

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant under amning. Alternativa behandlingar med bättre

dokumenterad säkerhetsprofil är att föredra under amning, speciellt vid amning av

nyfödda eller prematura barn.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vid framförande av fordon och användning av maskiner bör det

tas i beaktande att tillfällig yrsel eller trötthet kan förkomma.

4.8

Biverkningar

Biverkningar och laboratorieresultat som rapporterats i kliniska studier och som

förekom mera frekvent med valsartan plus hydroklortiazid jämfört med placebo och

enskilda rapporter efter godkännandet för försäljning presenteras nedan ordnade efter

organklass. Biverkningar som är kända för de enskilda substanserna då de administreras

var för sig, men som inte observerats i de kliniska studierna, kan förekomma vid

behandling med kombinationen valsartan/hydroklortiazid.

Biverkningarna presenteras enligt frekvens med de vanligast förekommande först enligt

följande:

mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100);

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1. Frekvens av biverkningar med valsartan/hydroklortiazid

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Dehydrering

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket sällsynta

Yrsel

Mindre vanliga

Parestesier

Ingen känd frekvens

Synkope

Ögon

Mindre vanliga

Dimsyn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Tinnitus

Blodkärl

Mindre vanliga

Hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Hosta

Ingen känd frekvens

Icke-kardiogent lungödem

Magtarmkanalen

Mycket sällsynta

Diarré

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Myalgi

Mycket sällsynta

Artralgi

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

Nedsatt njurfunktion

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Trötthet

Undersökningar

Ingen känd frekvens

Ökad halt urinsyra i serum, ökat bilirubin och kreatinin

i serum, hypokalemi, hyponatremi, stegring av

ureakväve i blod, neutropeni

Tilläggsinformation om de enskilda komponenterna

Biverkningar som tidigare rapporterats för en av de enskilda komponenterna kan

potentiellt även uppträda med Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant, även om de inte

observerats i de kliniska studierna eller efter godkännandet för försäljning.

Tabell 2. Frekvens av biverkningar med valsartan

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Sänkt hemoglobin, sänkt hematokrit, trombocytopeni

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Andra överkänslighets-/allergiska reaktioner,

inkluderande serumsjuka

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Ökning av serumkalium, Hyponatremi

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Svindel

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Vaskulit

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Buksmärta

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

Förhöjda leverfunktionsvärden

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Angioneurotiskt ödem,

bullös dermatit,

utslag, klåda

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

Njursvikt

Tabell 3. Frekvens av biverkningar med hydroklortiazid

Förskrivning av hydroklortiazid har varit omfattande i många år, ofta i högre doser än

dem som ingår i Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant. Följande biverkningar har

rapporterats hos patienter som behandlats med monoterapi av tiaziddiuretika, däribland

hydroklortiazid.

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta

Trombocytopeni, ibland med purpura

Mycket sällsynta

Agranulocytos, leukopeni, hemolytisk anemi,

benmärgsdepression

Ingen känd frekvens

Aplastisk anemi

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Hypokalemi, förhöjda blodlipider (främst vid högre

doser)

Vanliga

Hyponatremi, hypomagnesemi, hyperurikemi

Sällsynta

Hyperkalcemi, hyperglykemi, glykosuri och försämring

av metaboliskt diabetestillstånd

Mycket sällsynta

Hypokloremisk alkalos

Psykiska störningar

Sällsynta

Depression, sömnstörningar

Central och perifera nervsystemet

Sällsynta

Huvudvärk, yrsel, parestesi

Ögon

Sällsynta

Synförsämring

Ingen känd frekvens

Akut trångvinkelglaukom, choroidal effusion

Hjärtat

Sällsynta

Hjärtarytmier

Blodkärl

Vanliga

Postural hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta

Andnödssyndrom, inkluderande pneumonit och

lungödem

Magtarmkanalen

Vanliga

Aptitlöshet, lätt illamående och kräkningar

Sällsynta

Förstoppning, besvär från magtarmkanalen, diarré

Mycket sällsynta

Pankreatit

Lever och gallvägar

Sällsynta

Intrahepatisk kolestas eller gulsot

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Urtikaria och andra former av utslag

Sällsynta

Fotosensibilisering

Mycket sällsynta

Nekrotiserande vaskulit och toxisk epidermal nekrolys,

kutana lupus erythematosus-lika reaktioner,

reaktivering av kutan lupus erythematosus

Ingen känd frekvens

Erythema multiforme

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (inkl. cystor och polyper)

Ingen känd frekvens

Icke-melanom hudcancer* (basalcellscancer och

skivepitelcancer)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Muskelspasm

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

Nedsatt njurfunktion, akut njursvikt

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Impotens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens

Pyrexi, asteni

* Beskrivning av utvalda biverkningar

Icke-melanom hudcancer: Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier

har ett kumulativt dosberoende samband setts mellan HCTZ och NMSC (se även avsnitt

4.4 och 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det

gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 13 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Symtom

Överdosering av valsartan kan ge uttalad hypotoni, som kan leda till en lägre

medvetandegrad, cirkulatorisk kollaps och/eller chock. Dessutom kan följande tecken

och symtom förekomma orsakade av överdosering av hydroklortiazidkomponenten:

illamående, somnolens, hypovolemi och elektrolytstörningar åtföljda av hjärtarytmier

och muskelkramper.

Behandling

De terapeutiska åtgärderna beror på tidpunkten för intag och symtomens typ och

svårighetsgrad. Det är av största vikt att cirkulationen stabiliseras.

Om hypotoni uppstår ska patienten läggas ner och salt och vätsketillägg ska ges snabbt.

Valsartan kan inte elimineras med hjälp av hemodialys på grund av dess starka bindning

till plasma, medan clearance av hydroklortiazid kan uppnås med dialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Angiotensin II-antagonister och diuretika, valsartan och

diuretika, ATC-kod: C09D A03.

Valsartan/hydroklortiazid 80 mg/12,5 mg

I en dubbelblind, randomiserad, aktivkontrollerad, klinisk studie på patienter som inte

kontrollerats tillfredsställande med hydroklortiazid 12,5 mg observerades signifikant

större genomsnittliga sänkningar i systoliskt/diastoliskt blodtryck (BT) med

kombinationen valsartan/hydroklortiazid 80/12,5 mg (14,9/11,3 mmHg) jämfört med

hydroklortiazid 12,5 mg (5,2/2,9 mmHg) och hydroklortiazid 25 mg (6,8/5,7 mmHg).

Dessutom svarade en signifikant större andel patienter på behandlingen, (diastoliskt BT

<90 mmHg eller sänkning med ≥10 mmHg), med valsartan/hydroklortiazid 80/12,5 mg

(60 %) jämfört med hydroklortiazid 12,5 mg (25 %) och hydroklortiazid 25 mg (27 %).

I en dubbelblind, randomiserad, aktivkontrollerad, klinisk studie på patienter som inte

kontrollerats tillfredsställande med valsartan 80 mg observerades signifikant större

genomsnittliga sänkningar i systoliskt/diastoliskt blodtryck (BT) med kombinationen

valsartan/hydroklortiazid 80/12,5 mg (9,8/8,2 mmHg) jämfört med valsartan 80 mg

(3,9/5,1 mmHg) och valsartan 160 mg (6,5/6,2 mmHg). Dessutom svarade en

signifikant större andel patienter på behandlingen, (diastoliskt BP <90 mmHg eller

sänkning med ≥10 mmHg), med valsartan/hydroklortiazid 80/12,5 mg (51 %) jämfört

med valsartan 80 mg (36 %) och valsartan 160 mg (37 %).

I en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, klinisk studie med faktoriell

design jämfördes olika doskombinationer av valsartan/hydroklortiazid med respektive

komponent. Signifikant större genomsnittliga sänkningar i systoliskt/diastoliskt

blodtryck (BT) observerades med kombinationen valsartan/hydroklortiazid 80/12,5 mg

(16,5/11,8 mmHg) jämfört med placebo (1,9/4,1 mmHg) och både hydroklortiazid

12,5 mg (7,3/7,2 mmHg) och valsartan 80 mg (8,8/8,6 mmHg). Dessutom svarade en

signifikant större andel patienter på behandlingen, (diastoliskt BT <90 mmHg eller

sänkning med ≥10 mmHg), med valsartan/hydroklortiazid 80/12,5 mg (64 %) jämfört

med placebo (29 %) and hydroklortiazid (41 %).

Valsartan/hydroklortiazid 160 mg/25 mg

I en dubbelblind, randomiserad, aktivkontrollerad, klinisk studie på patienter som inte

kontrollerats tillfredsställande med hydroklortiazid 12,5 mg observerades signifikant

större genomsnittliga sänkningar i systoliskt/diastoliskt blodtryck (BT) med

kombinationen valsartan/hydroklortiazid 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) jämfört med

hydroklortiazid 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Dessutom svarade en signifikant större andel

patienter på behandlingen, (BT <140/90 mmHg eller systoliskt blodtryck (SBT)

sänkning med ≥20 mmHg eller diastoliskt blodtryck (DBT) sänkning med ≥10 mmHg),

med valsartan/hydroklortiazid 160/12,5 mg (50 %) jämfört med hydroklortiazid 25 mg

(25 %).

I en dubbelblind, randomiserad, aktivkontrollerad, klinisk studie på patienter som inte

kontrollerats tillfredsställande med valsartan 160 mg observerades signifikant större

genomsnittliga sänkningar i systoliskt/diastoliskt blodtryck (BT) både med

kombinationen valsartan/hydroklortiazid 160/25 mg (14,6/11,9 mmHg) och

valsartan/hydroklortiazid 160/12,5 mg (12,4/10,4 mmHg) jämfört med valsartan 160 mg

(8,7/8,8 mmHg). Skillnaden i blodtrycksreduktion mellan doserna 160/25 mg och

160/12,5 mg var även statistiskt signifikant. Dessutom svarade en signifikant större

andel patienter på behandlingen, (diastoliskt BT <90 mmHg eller sänkning med

≥10 mmHg), med valsartan/hydroklortiazid 160/25 mg (68 %) och 160/12,5 mg (62 %)

jämfört med valsartan 160 mg (49 %).

I en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, klinisk studie med faktoriell

design jämfördes olika doskombinationer av valsartan/hydroklortiazid med respektive

komponent. Signifikant större genomsnittliga sänkningar i systoliskt/diastoliskt

blodtryck (BT) observerades med kombinationen valsartan/hydroklortiazid 160/12,5 mg

(17,8/13,5 mmHg) och 160/25 mg (22,5/15,3 mmHg) jämfört med placebo

(1,9/4,1 mmHg) och respektive monoterapi, dvs. hydroklortiazid 12,5 mg

(7,3/7,2 mmHg), hydroklortiazid 25 mg (12,7/9,3 mmHg) och valsartan 160 mg

(12,1/9,4 mmHg). Dessutom svarade en signifikant större andel patienter på

behandlingen, (diastoliskt BT <90 mmHg eller sänkning med ≥10 mmHg), med

valsartan/hydroklortiazid 160/25 mg (81 %) och valsartan/hydroklortiazid 160/12,5 mg

(76 %) jämfört med placebo (29 %) och respektive monoterapi, dvs. hydroklortiazid

12,5 mg (41 %), hydroklortiazid 25 mg (54 %), och valsartan 160 mg (59 %).

Valsartan/hydroklortiazid 80 mg/12,5 mg och 160 mg/25 mg

Dosberoende reduktion av serumkalium förekom i kontrollerade kliniska studier med

kombinationen valsartan/hydroklortiazid. Reduktionen av serumkalium var vanligare

hos patienter som fick 25 mg hydroklortiazid än 12,5 mg. I kontrollerade kliniska

studier med valsartan/hydroklortiazid försvagades hydroklortiazids kaliumsänkande

effekt av valsartans kaliumsparande effekt.

Fördelaktiga effekter av kombinationen valsartan/hydroklortiazid på kardiovaskulär

mortalitet och morbiditet är för närvarande okända.

Epidemiologiska studier har visat att långtidsbehandling med hydroklortiazid minskar

risken för kardiovaskulär mortalitet och morbiditet.

Valsartan

Valsartan är en oralt aktiv och specifik angiotensin II (Ang II)-receptorantagonist. Det

verkar selektivt på AT

-receptorsubtypen, som förmedlar de kända effekterna av

angiotensin II. De ökade plasmanivåerna av Ang II efter AT

-receptorblockad med

valsartan kan stimulera den oblockerade AT

-receptorn, vilket tycks motverka effekten

av AT

-receptorn. Valsartan utövar ingen partiell agonistisk aktivitet på AT

-receptorn

och har mycket (ungefär 20 000 gånger) större affinitet för AT

-receptorn än för AT

receptorn. Valsartan binder inte till och blockerar inte andra hormonreceptorer eller

jonkanaler som är av betydelse för kardiovaskulär reglering.

Valsartan hämmar inte ACE, även kallat kininas II, som omvandlar Ang I till Ang II

och bryter ned bradykinin. Eftersom de inte har någon effekt på ACE och inte

potentierar bradykinin eller substans P, är det osannolikt att angiotensin II-antagonister

är förknippade med hosta. I kliniska prövningar där valsartan jämfördes med ACE-

hämmare var incidensen av torrhosta signifikant (p<0,05) lägre hos patienter som

behandlades med valsartan (2,6 %) än hos patienter som behandlades med en ACE-

hämmare (7,9 %). I en klinisk prövning på patienter med anamnes på torrhosta vid

behandling med ACE-hämmare, förekom hosta hos 19,5 % av patienterna i prövningen

som fick valsartan och 19,0 % av dem som fick ett tiaziddiuretikum, jämfört med 68,5

% av dem som behandlades med en ACE-hämmare (p<0,05).

Vid tillförsel av valsartan till patienter med hypertoni sker en reduktion av blodtrycket

utan att hjärtfrekvensen påverkas.

Efter oral administrering av engångsdos av valsartan ses hos de flesta patienter en

blodtryckssänkande effekt inom 2 timmar, vilken är maximal inom 4 till 6 timmar.

Effekten kvarstår i 24 timmar efter administrering. Vid upprepad administrering uppnås

i allmänhet den maximala blodtryckssänkande effekten med alla doser inom 2-4 veckor

och denna kvarstår vid långtidsbehandling. Vid kombination med hydroklortiazid

erhålls en signifikant ytterligare sänkning av blodtrycket.

Plötslig utsättning av valsartan har inte varit förknippad med någon rekyleffekt

("reboundfenomen") när det gäller hypertoni eller några andra kliniska biverkningar.

Hos hypertonipatienter med typ 2-diabetes och mikroalbuminuri har valsartan visat sig

reducera albuminutsöndringen i urin. I studien MARVAL (Micro Albuminuria

Reduction with Valsartan) undersöktes reduktionen av albuminutsöndring i urin (UAE)

vid behandling med valsartan (80–160 mg en gång dagligen) jämfört med amlodipin (5–

10 mg en gång dagligen) hos 332 patienter med typ 2-diabetes (genomsnittlig ålder: 58

år; 265 män) med mikroalbuminuri (valsartan: 58 μg/min; amlodipin: 55,4 μg/min),

normalt eller högt blodtryck och bevarad njurfunktion (blodkreatinin <120 μmol/l). Vid

24 veckor hade UAE minskat (p<0,001) med 42 % (−24,2 μg/min; 95 % KI: –40,4 till –

19,1) med valsartan och ca 3 % (–1,7 μg/min; 95 % KI: –5,6 till 14,9) med amlodipin

trots likartade frekvenser av blodtryckssänkning i båda grupperna.

I studien DROP (Diovan Reduction of Proteinuria) undersöktes ytterligare effekten av

valsartan när det gällde att reducera UAE hos 391 hypertonipatienter (BT=150/88 mm

Hg) med typ 2-diabetes, albuminuri (medelvärde=102 μg/min; 20–700 μg/min) och

bevarad njurfunktion (genomsnittligt serumkreatinin = 80 μmol/l). Patienterna

randomiserades till att få en av 3 doser av valsartan (160, 320 och 640 mg en gång

dagligen) och de behandlades i 30 veckor. Syftet med studien var att fastställa optimal

dos av valsartan för reduktion av UAE hos hypertonipatienter med typ 2-diabetes.

Vid 30 veckor var den procentuella förändringen av UAE signifikant reducerad med 36

% jämfört med utgångsvärdet vid behandling med valsartan 160 mg (95 % KI: 22 till 47

%) och med 44 % vid behandling med valsartan 320 mg (95 % KI: 31 till 54 %). Man

drog slutsatsen att 160–320 mg valsartan gav kliniskt relevant reduktion av UAE hos

hypertonipatienter med typ 2-diabetes.

Hydroklortiazid

Tiaziddiuretika utövar främst sin effekt i njurens distala tubuli. En receptor med hög

affinitet i njurbarken har visat sig vara det primära bindningsstället för tiaziddiuretikas

aktivitet och hämning av NaCl-transporten i distala tubuli. Tiazider verkar genom

hämning av Na

-symportern, möjligen genom att konkurrera om Cl

-bindningsstället,

vilket i sin tur påverkar mekanismer för elektrolytreabsorptionen: direkt genom en

ökning av natrium- och kloridutsöndringen i ungefär lika stor grad och indirekt genom

den diuretiska verkan som reducerar plasmavolymen. Konsekvensen blir en ökad

reninaktivitet i plasma, ökad aldosteronsekretion och kaliumförlust i urinen samt

reduktion av kaliumnivån i serum. Renin-aldosteronsteget medieras av angiotensin II,

därför ger samtidig administrering av valsartan en mindre uttalad reduktion av

serumkalium än med hydroklortiazid i monoterapi.

Två

stora

randomiserade,

kontrollerade

prövningar

(ONTARGET

(ONgoing

Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) och VA

NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) har undersökt den

kombinerade

användningen

ACE-hämmare

angiotensin

receptorblockerare.

ONTARGET

studie

genomfördes

patienter

anamnes

kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av

evidens för slutorganskada. VA NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-

diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära

resultat och mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller

hypotoni

observerades

jämfört

monoterapi.

deras

farmakodynamiska

egenskaper liknar varandra är dessa resultat även relevanta för andra ACE-hämmare och

angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt

hos patienter med diabetesnefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal

Disease Endpoints) var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till

en standardbehandling med en ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare

hos patienter med typ 2-diabetes mellitus och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär

sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom det fanns en ökad risk för

oönskat utfallt. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i aliskiren-

gruppen än i placebo-gruppen och oönskade händelser och allvarliga oönskade

händelser av intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med

högre frekvens i aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen.

Icke-melanom hudcancer: Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier

har ett kumulativt dosberoende samband setts mellan HCTZ och NMSC. I en studie

ingick en population som bestod av 71 533 fall av BCC och 8 629 fall av SCC matchade

mot 1 430 833 respektive 172 462 populationskontroller. Hög användning av HCTZ (≥

50 000 mg kumulativt) associerades med enjusterad oddskvot på 1,29 (95 % KI: 1,23–

1,35) för BCC och 3,98 (95 % KI: 3,68–4,31) för SCC. Ett tydligt kumulativt dos-

responssamband sågs för både BCC och SCC. En annan studie visade på ett möjligt

samband mellan läppcancer (SCC) och exponering för HCTZ: 633 fall av läppcancer

matchades med 63 067 populationskontroller, med hjälp av en riskinställd

provtagningsstrategi. Ett kumulativt dos-responsförhållande påvisades med en justerad

oddskvot på 2,1 (95 % KI: 1,7-2,6) som steg till en oddskvot på 3,9 (3,0-4,9) för hög

användning (~25 000 mg) och en oddskvot på 7,7 (5,7-10,5) för den högsta kumulativa

dosen (~100 000 mg) (se även avsnitt 4.4).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Valsartan/hydroklortiazid

Den systemiska tillgängligheten av hydroklortiazid reduceras med cirka 30 % då det ges

tillsammans med valsartan. Kinetiken av valsartan påverkas inte nämnvärt vid samtidig

administrering av hydroklortiazid. Den observerade interaktionen har ingen inverkan på

användningen av kombinationen valsartan/hydroklortiazid, eftersom de kontrollerade

kliniska studierna har visat en tydlig blodtryckssänkande effekt, större än den som

erhålls med de båda läkemedlen var för sig eller med placebo.

Valsartan

Absorption

Efter oral administrering av valsartan ensamt, uppnås maximal plasmakoncentration av

valsartan efter 2–4 timmar. Genomsnittlig absolut biotillgänglighet är 23 %. När

valsartan ges tillsammans med föda, minskar exponeringen (mätt som AUC) för

valsartan med ca 40 % och maximal plasmakoncentration (C

) med ca 50 %.

Plasmakoncentrationerna av valsartan från ca 8 timmar efter administrering är dock

desamma med eller utan födointag. Denna minskning av AUC är dock inte förknippad

med någon kliniskt signifikant minskad terapeutisk effekt och valsartan kan därför ges

antingen med eller utan föda.

Distribution

Distributionsvolymen vid steady-state efter intravenös administrering av valsartan är ca

17 liter, vilket indikerar att valsartan inte distribueras i vävnaderna i så stor

utsträckning. Valsartan är i hög grad bundet till serumproteiner (94–97 %), främst

serumalbumin.

Metabolism

Valsartan biotransformeras inte i så stor utsträckning, eftersom endast ca 20 % av dosen

återfinns som metaboliter. En hydroximetabolit har identifierats i plasma i låga

koncentrationer (mindre än 10 % av valsartans AUC). Denna metabolit är

farmakologiskt inaktiv.

Eliminering

Valsartan visar multiexponentiell avtagande kinetik (t

½α

<1 timme och t

½ß

ca 9 timmar).

Valsartan elimineras främst i feces (ca 83 % av dosen) och i urinen (ca 13 % av dosen),

främst som oförändrad substans. Efter intravenös administrering är valsartans

plasmaclearance ca 2 liter/timme och dess njurclearance är 0,62 liter/timme (ca 30 % av

totalclearance). Valsartans halveringstid är 6 timmar.

Hydroklortiazid

Absorption

Absorptionen av hydroklortiazid efter en oral dos är snabb (t

ca 2 timmar). Ökningen

av genomsnittlig AUC är linjär och dosproportionell inom det terapeutiska intervallet.

Effekten av föda på absorption av hydroklortiazid, om någon, har liten klinisk

betydelse. Absolut biotillgänglighet av hydroklortiazid är 70 % efter oral

administrering.

Distribution

Den skenbara distributionsvolymen är 4-8 l/kg.

Cirkulerande hydroklortiazid är bundet till serumproteiner (40-70 %), främst

serumalbumin. Hydroklortiazid ackumuleras också i erytrocyter i en nivå som är

ungefär 3 gånger högre än den i plasma.

Eliminering

Hydroklortiazid elimineras främst som oförändrat läkemedel.

Hydroklortiazid elimineras från plasma med en halveringstid som i genomsnitt är 6 till

15 timmar under den terminala elimineringsfasen. Det sker ingen förändring i kinetiken

för hydroklortiazid vid upprepad dosering och ackumuleringen är minimal vid dosering

en gång dagligen. Mer än 95 % av den absorberade dosen utsöndras i oförändrad form i

urinen. Njurclearance utgörs av passiv filtrering och aktiv sekretion i njurtubuli.

Särskilda patientgrupper

Äldre

En något högre systemisk exponering för valsartan observerades hos vissa äldre

personer jämfört med yngre. Detta har dock inte visat sig ha någon klinisk betydelse.

Begränsade data tyder på att systemisk clearance av hydroklortiazid är lägre hos såväl

friska som hypertensiva äldre personer jämfört med yngre friska försökspersoner.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med en glomerulär filtrationshastighet (GFR) på

30-70 ml/min vid rekommenderad dos av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant.

Det finns ingen dokumentation för Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant på patienter med

gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min) och patienter som får dialys. Valsartan

binds i hög grad till plasmaproteiner och kan inte elimineras med dialys, medan

hydroklortiazid kan elimineras med hjälp av dialys.

Vid nedsatt njurfunktion är hydroklortiazids genomsnittliga maximala plasmanivåer och

AUC-värden förhöjda och utsöndringshastigheten i urin är reducerad. Hos patienter med

lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion har en 3-faldig ökning av hydroklortiazids

AUC observerats. Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion har en 8-faldig ökning

av AUC observerats. Hydroklortiazid är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

En farmakokinetikstudie på patienter med lätt (n=6) till måttligt (n=5) nedsatt

leverfunktion visade att exponeringen för valsartan var ungefär dubbelt så stor som för

friska försökspersoner (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Det finns inga tillgängliga data avseende användning av valsartan till patienter med

gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3). Leversjukdom påverkar inte

farmakokinetiken av hydroklortiazid i någon betydande grad.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Den potentiella toxiciteten av kombinationen valsartan/hydroklortiazid vid peroral

tillförsel studerades på råtta och vit silkesapa i studier på upp till sex månader. Inga fynd

kom fram som kunde utesluta användning i terapeutiska doser till människa.

De förändringar som erhölls med kombinationen i långtidstoxicitetsstudier orsakades

med största sannolikhet av valsartan. Det toxikologiska målorganet var njuren, med en

mer uttalad reaktion hos vit silkesapa än hos råtta. Kombinationen gav upphov till

njurskada (nefropati med tubulär basofili, förhöjda värden av urea i plasma, kreatinin i

plasma och kalium i serum, ökning av urinvolymen och elektrolyter i urinen vid doser

från 30 mg/kg/dag av valsartan + 9 mg/kg/dag av hydroklortiazid till råtta och 10 + 3

mg/kg/dag till vit silkesapa). Dessa effekter orsakades förmodligen av ändrad renal

hemodynamik. Dessa doser hos råtta motsvarar 0,9 respektive 3,5 gånger den högsta

rekommenderade dosen till människa av valsartan och hydroklortiazid baserat på

mg/m². Dessa doser hos vit silkesapa motsvarar 0,3 respektive 1,2 gånger den högsta

rekommenderade dosen till människa av valsartan och hydroklortiazid baserat på

mg/m². (Beräkningarna baseras på en oral dos på 320 mg/dag valsartan i kombination

med 25 mg/dag hydroklortiazid och en patient som väger 60 kg).

Höga doser av kombinationen valsartan/hydroklortiazid gav upphov till sänkning av

erytrocytindex (erytrocyter, hemoglobin, hematokrit, vid doser från 100 + 31 mg/kg/dag

till råtta och 30 + 9 mg/kg/dag till vit silkesapa). Dessa doser hos råtta motsvarar 3,0

respektive 12 gånger den högsta rekommenderade dosen till människa av valsartan och

hydroklortiazid baserat på mg/m². Dessa doser hos vit silkesapa motsvarar 0,9

respektive 3,5 gånger den högsta rekommenderade dosen till människa av valsartan och

hydroklortiazid baserat på mg/m². (Beräkningarna baseras på en oral dos på 320 mg/dag

valsartan i kombination med 25 mg/dag hydroklortiazid och en patient som väger 60

kg).

Hos vit silkesapa observerades skador på ventrikelslemhinnan (vid doser från 30 + 9

mg/kg/dag).

Kombinationen gav också upphov till hyperplasi i afferenta arterioler i njuren (vid doser

från 600 + 188 mg/kg/dag hos råtta och från 30 + 9 mg/kg/dag hos vit silkesapa). Dessa

doser hos vit silkesapa motsvarar 0,9 respektive 3,5 gånger den högsta rekommenderade

dosen till människa av valsartan och hydroklortiazid baserat på mg/m². Dessa doser hos

råtta motsvarar 18 respektive 73 gånger den högsta rekommenderade dosen till

människa av valsartan och hydroklortiazid baserat på mg/m². (Beräkningarna baseras på

en oral dos på 320 mg/dag valsartan i kombination med 25 mg/dag hydroklortiazid och

en patient som väger 60 kg).

Ovan nämnda effekter tycks vara orsakade av den farmakologiska effekten av höga

doser av valsartan (blockad av angiotensin II-inducerad hämning av reninfrisättningen

med stimulering av reninproducerande celler) och uppträder också med ACE-hämmare.

Dessa fynd tycks sakna relevans för användning av terapeutiska doser av valsartan på

människa.

Kombinationen valsartan/hydroklortiazid har inte utvärderats med avseende på

mutagenicitet, kromosomskada eller karcinogenicitet, eftersom inga tecken på

interaktion mellan de båda substanserna föreligger. Sådana utvärderingar har dock

gjorts för valsartan och hydroklortiazid var för sig, och dessa gav inte belägg för

mutagenicitet, kromosomskada eller karcinogenicitet.

Hos råtta ledde toxiska doser (600 mg/kg/dag) till modern under dräktighetens sista

dagar och under digivningen till sämre överlevnad, sämre viktökning och försenad

utveckling (lösgörande av ytteröra och öppnande av hörselgång) hos avkomman (se

avsnitt 4.6). Dessa doser hos råtta (600 mg/kg/dag) är ca 18 gånger den högsta

rekommenderade dosen till människa baserat på mg/m² (beräkningarna baseras på en

oral dos på 320 mg/dag och en patient som väger 60 kg). Liknande fynd har observerats

för kombinationen valsartan/hydroklortiazid hos råtta och kanin. Studier av embryonal-

fetal utveckling (Segment II) med valsartan/hydroklortiazid hos råtta och kanin gav inte

belägg för teratogenicitet men fostertoxicitet i samband med maternell toxicitet

observerades.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade Tabletter

Tablettkärna

Cellulosa, mikrokristallin (E460)

Krospovidon (E1202)

Kiseldioxid

Magnesiumstearat (E470b)

Laktos (vattenfri)

Tablettdragering

Hypromellos (E464)

Titandioxid (E171)

Makrogol

Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)

Talk

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade Tabletter

Tablettkärna

Cellulosa, mikrokristallin (E460)

Krospovidon (E1202)

Kiseldioxid

Magnesiumstearat (E470b)

Laktos (vattenfri)

Tablettdragering

Hypromellos (E464)

Titandioxid (E171)

Makrogol

Gul järnoxid (E172)

Svart järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)

Talk

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister (Al/PVC/PE/PVdC eller Al/OPA/Al/PVC)

Förpackningsstorlekar:

14, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98 eller 100 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

51268 (80 mg/12,5 mg)

51269 (160 mg/25 mg)

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2015-09-24

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-05-17

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen