Vagifem 10 mikrogram Vaginaltablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-11-2020

Aktiva substanser:
estradiolhemihydrat
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
G03CA03
INN (International namn):
estradiol hemihydrate
Dos:
10 mikrogram
Läkemedelsform:
Vaginaltablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; estradiolhemihydrat 10,3 mikrog Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 24 vaginaltabletter i applikator
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56392
Tillstånd datum:
2017-12-13

Läs hela dokumentet

Bipacksedel:

Information till användaren

Vagifem 10 mikrogram vaginaltabletter

estradiol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Vagifem är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Vagifem

Hur du använder Vagifem

Eventuella biverkningar

Hur Vagifem ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Vagifem är och vad det används för

Vagifem innehåller estradiol

Estradiol är ett kvinnligt könshormon.

Det tillhör gruppen hormoner som kallas östrogener.

Det är identiskt med det estradiol som produceras i kvinnans äggstockar.

Vagifem tillhör en grupp läkemedel som kallas hormonersättningspreparat (Hormone Replacement Therapy,

HRT) och är för vaginal användning.

Det används för att

lindra besvär i vagina efter menopaus (när menstruationen upphör i samband med

klimakteriet) såsom torrhet eller irritation. Den medicinska termen för detta är vaginal atrofi. Det orsakas av

sjunkande östrogennivåer i kroppen, vilket inträffar efter menopaus.

Vagifem verkar genom att

ersätta det östrogen som normalt produceras i kvinnans äggstockar. Vagifem förs in

i vaginan, så att hormonet frigörs där det behövs. Detta kan lindra obehagskänslor i vagina.

Erfarenhet av behandling av kvinnor äldre än 65 år är begränsad.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Vagifem

Medicinsk bakgrund och regelbundna läkarkontroller

Användningen av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller fortsätta en

pågående behandling.

Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då äggstockarna slutat

fungera eller på grund av operation). Om din menstruation upphört i förtid kan riskerna med att använda HRT

vara annorlunda. Tala med din läkare.

Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen och din

familjs medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och gynekologisk

undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.

När du påbörjat behandling med Vagifem ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid

dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med att fortsätta med Vagifem.

Gör regelbundna undersökningar av brösten

enligt läkarens rekommendationer.

Använd inte Vagifem:

om något av följande gäller dig.

Tala med din läkare

innan du använder Vagifem.

Använd inte Vagifem om:

du är

allergisk

(överkänslig) mot

estradiol

eller något annat innehållsämne i Vagifem (anges i avsnitt 6

”Förpackningens innehåll och övriga upplysningar”)

du har eller har haft

bröstcancer

eller det finns misstanke att du kan ha det

du har

eller har haft

östrogenberoende cancer

, som cancer i livmoderslemhinnan

(endometriet) eller om

det finns misstanke om sådan cancer

du har

oväntad underlivsblödning

som inte har utretts av läkare

du har kraftig

förtjockning av livmoderslemhinnan

(endometriehyperplasi) och inte behandlas för det

du har eller har haft

blodpropp i en ven

(venös tromboembolism),

i benen

(djup ventrombos) eller i

lungorna

(lungemboli)

du har

koagulationsrubbning

(brist på protein C, protein S eller antitrombin)

du har eller har tidigare haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som

hjärtinfarkt, stroke

(slaganfall)

eller

kärlkramp

du har eller har haft någon

leversjukdom

och fortfarande har onormala levervärden

du har

porfyri,

en sällsynt ärftlig blodsjukdom.

Om något av ovanstående drabbar dig första gången du använder Vagifem ska du sluta använda Vagifem och

omedelbart kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen eftersom

dessa kan komma tillbaka eller bli värre under behandling med Vagifem. Om det skulle inträffa ska du göra

tätare kontroller hos läkare.

Astma.

Epilepsi.

Diabetes.

Gallstenssjukdom.

Högt blodtryck.

Migrän eller svår huvudvärk.

Leversjukdom t ex godartad levertumör.

Livmoderslemhinnevävnad som växer utanför livmodern (endometrios) eller du har tidigare haft kraftig

tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi).

Sjukdom som påverkar örontrumman och hörseln (otoskleros).

Sjukdom i immunsystemet som angriper många organ i kroppen (systemisk lupus erythematosus, SLE).

Ökad risk att få östrogenberoende cancer (såsom att någon nära släkting haft bröstcancer eller annan

östrogenberoende cancer).

Ökad risk att få blodproppar (se ”Blodproppar i en ven (trombos)”).

Fibroider i livmodern.

Hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter).

Vätskeansamling som beror på hjärt- eller njursjukdom.

Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen med Vagifem

om något av nedanstående inträffar:

Om du för första gången får migränliknande huvudvärk

Om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom

Om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

Något av det som nämns ovan i avsnittet ”Använd inte Vagifem”

Om du blir gravid

Om du får symtom på blodpropp, som:

smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

plötslig bröstsmärta

andningssvårigheter.

För ytterligare information se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”.

Observera:

Vagifem är inte ett preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista menstruation,

eller om du är under 50 år, kan du fortfarande behöva använda preventivmedel för att undvika graviditet.

Rådfråga din läkare.

HRT och cancer

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan

(endometriecancer)

Användning av HRT-tabletter med enbart östrogen under lång tid kan öka risken för utveckling av cancer i

livmoderslemhinnan (endometriet).

Det är oklart om det finns en liknande risk med Vagifem när det används för upprepad behandling eller

långtidsbehandling (mer än ett år). Vagifem har dock visat sig ha mycket låg absorption in till blodet varför

tillägg av gestagen inte är nödvändigt.

Om du får

genombrotts-

eller

stänkblödning

är det oftast ingenting att oroa sig för, men du bör kontakta din

läkare. Det kan vara ett tecken på att din livmoderslemhinna har blivit tjockare.

Följande risker gäller för hormonersättningspreparat (HRT) som cirkulerar i blodet. Vagifem är dock för lokal

behandling i vagina och absorptionen in till blodet är mycket liten. Det är mindre sannolikt att tillstånd som

nämns nedan blir värre eller återkommer under behandling med Vagifem, men du bör träffa din läkare om du är

orolig.

Bröstcancer

Uppgifter tyder på att användning av Vagifem inte ökar risken för bröstcancer hos kvinnor som inte har haft

bröstcancer tidigare. Det är okänt om Vagifem kan användas säkert hos kvinnor som har haft bröstcancer

tidigare.

Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

indragningar eller gropar

förändringar av bröstvårtan

knölar du kan se eller känna.

Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det.

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Äggstockscancer är sällsynt - mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användning av HRT med enbart östrogen har

förknippats med en lätt förhöjd risk för äggstockscancer.

Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att ställas på

omkring 2 kvinnor av 2000 i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT under en 5-årsperiod. För kvinnor som har

tagit HRT i 5 år är det omkring 3 fall per 2000 användare (dvs. omkring 1 extra fall).

Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation

Blodproppar i en ven (trombos)

Risken för

blodpropp i venerna

är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte gör det,

speciellt under det första behandlingsåret.

Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps

eller till och med leda till döden.

Det är mer sannolikt att du får blodpropp i en ven om du är äldre och om något av följande gäller dig. Informera

din läkare om någon av dessa situationer gäller dig:

Du har inte kunnat gå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller sjukdom (se även

avsnitt 3, ”Om du behöver opereras”).

Du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m

Du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger

blodproppar.

Om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ.

Du har SLE (systemisk lupus erythematosus).

Du har cancer.

Symtomen för blodpropp, finns beskrivet i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta

behandlingen med Vagifem om något av nedanstående inträffar:”.

Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 4–7 av 1 000 att få en

blodpropp i en ven.

För kvinnor i 50 årsåldern som tar enbart östrogen i mer än 5 år, förväntas 5–8 av 1 000 användare att få en

blodpropp i en ven (d v s 1 extra fall)

.

Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

För kvinnor som tar enbart östrogen är det ingen ökad risk för att utveckla en hjärtsjukdom.

Stroke (slaganfall)

Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det. Risken för

stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av HRT med stigande ålder.

Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000 att få stroke.

För kvinnor i 50 årsåldern som tar HRT i mer än 5 år, förväntas 11 av 1 000 användare få stroke (d v s 3 extra

fall).

Andra tillstånd

Användning av HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något högre hos kvinnor

som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

Andra läkemedel och Vagifem

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel

och naturläkemedel. Eftersom Vagifem används för lokalbehandling i vagina är det dock inte sannolikt att

Vagifem påverkar effekten av andra läkemedel. Vagifem kan påverka effekten av andra behandlingar som ges

vaginalt.

Graviditet och amning

Vagifem är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Om du skulle bli gravid ska du sluta använda

Vagifem och kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd effekt.

3.

Hur du använder Vagifem

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Användning av denna medicin

Behandlingen med Vagifem kan starta på vilken dag som helst.

Vaginaltabletten förs in i vagina med applikatorn.

"BRUKSANVISNING" i slutet av denna bipacksedel visar hur Vagifem ska användas. Läs instruktionerna noga

före användning.

Hur mycket ska användas

Använd 1 vaginaltablett dagligen de första 2 veckorna.

Använd därefter 1 vaginaltablett 2 gånger i veckan med 3 eller 4 dagar mellan varje dos.

Allmän information om behandling av symtom vid menopaus

Din läkare kommer att sträva efter att förskriva lägsta dos av Vagifem för behandling av dina symtom

under kortast möjliga tid. Tala med din läkare om du inte får någon lindring av symtomen, eller upplever

att dosen skulle vara för hög.

Behandling ska endast fortsätta om fördelarna överväger riskerna. Tala med din läkare om detta.

Om du har använt för stor mängd av Vagifem

Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Vagifem är avsett för lokal behandling i vagina. Dosen estradiol är så låg att en stor mängd tabletter måste

tas för att komma upp i den dos som normalt används vid behandling som tas genom munnen.

Om du har glömt att använda Vagifem

Om du glömt en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Vagifem

Sluta inte behandling med Vagifem utan att tala med din läkare. Läkaren kommer att förklara vad det innebär att

sluta behandlingen samt informera om andra alternativ.

Om du behöver opereras

Om du ska opereras, ska du meddela den opererande läkaren att du använder Vagifem. Du kan behöva göra

uppehåll från att använda Vagifem under 4 till 6 veckor före operationen för att undvika risk för blodpropp (se

avsnitt 2, ”Blodproppar i en ven (trombos)”). Fråga läkaren när det är lämpligt att börja använda Vagifem igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT läkemedel som cirkulerar i blodet jämfört med

kvinnor som inte tar HRT. Dessa risker är mindre för vaginalt administrerade behandlingar såsom Vagifem:

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism)

Stroke (slaganfall)

Trolig minnesförlust, om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder.

Se avsnitt 2, ”Vad du behöver veta innan du använder Vagifem” för mer information om dessa biverkningar.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

Huvudvärk

Magsmärta

Vaginal blödning, flytningar eller obehagskänsla.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

Svampinfektion i underlivet

Illamående

Hudutslag

Viktökning

Värmevallning

Högt blodtryck.

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

Diarré

Vätskeansamling

Försämring av migrän

Generell överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion/chock).

Följande biverkningar har rapporterats vid systemisk behandling med östrogen:

Sjukdom i gallblåsan

Olika hudsjukdomar:

- mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade “graviditetsfläckar” (kloasma)

- smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

- ringformade rodnande eller såriga utslag (erythema multiforme).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Vagifem ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i skydd mot kyla.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Detta läkemedel kan vara en risk för vattenmiljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är estradiol 10 mikrogram (som estradiolhemihydrat). Varje vaginaltablett

innehåller 10 mikrogram estradiol (som estradiolhemihydrat).

Övriga innehållsämnen är: hypromellos, laktosmonohydrat, majsstärkelse och magnesiumstearat.

Filmdrageringen innehåller: hypromellos och makrogol 6000.

Läkemedlets utseende

Varje vaginaltablett ligger i en engångsapplikator.

Vagifem är märkt med NOVO 278 på ena sidan.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare:

Novo Nordisk-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-02

BRUKSANVISNING

Hur man använder Vagifem

Riv av en tryckförpackning.

Öppna änden som bilden visar.

För försiktigt in applikatorn i vagina.

Stanna när du känner visst motstånd (8–10 cm).

För att lösgöra tabletten, tryck lätt på tryckknappen tills du känner ett klick.

Tabletten fästs genast vid vaginans vägg.

Den kommer inte att falla ut när du står eller går.

Dra ut och kassera applikatorn.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÈ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Vagifem 10 mikrogram vaginaltabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En vaginal tablett innehåller:

Estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 10 mikrogram.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Vaginaltablett.

Vit, filmdragerad, bikonvex tablett märkt NOVO 278 på en sida. Diameter 6 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av vaginal atrofi orsakat av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor (se avsnitt 5.1).

Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.

4.2

Dosering och administreringssätt

Vagifem förs in i slidan som lokal östrogenbehandling med hjälp av en applikator.

Initialdos: 1 vaginaltablett dagligen i 2 veckor.

Underhållsdos:

1 vaginaltablett 2 gånger i veckan.

Behandling kan påbörjas när helst det passar.

Glömd dos ska tas så snart som möjligt. Dubblering av dos ska undvikas.

Vid behandlingsstart och vid fortsatt behandling av postmenopausala symtom ska lägsta effektiva dos

användas under kortast möjliga tid (se även avsnitt 4.4).

För östrogenpreparat som administreras vaginalt, där den systemiska exponeringen för östrogen

förblir

inom

det normala postmenopausala området, såsom Vagifem, rekommenderas det inte att

tillsätta ett gestagen (se dock avsnitt 4.4, ”Varningar och försiktighet”, ”Endometriehyperplasi och

karcinom”).

Vagifem kan användas av kvinnor med eller utan intakt livmoder.

Vaginalinfektioner ska behandlas innan behandling med Vagifem påbörjas.

Administreringssätt:

Öppna blisterförpackningen i den ände där tryckknappen sitter.

För in applikatorn i vagina tills visst motstånd känns (8–10 cm).

För att lösgöra tabletten, tryck lätt på tryckknappen.

Dra ut applikatorn och kassera den.

4.3

Kontraindikationer

Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer

Känd, tidigare genomgången eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t ex

endometriecancer)

Odiagnostiserad genital blödning

Obehandlad endometriehyperplasi

Tidigare eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli)

Kända trombofila sjukdomar (t ex protein C, protein S eller antitrombinbrist, se avsnitt 4.4)

Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t ex angina, hjärtinfarkt)

Akut eller tidigare genomgången leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats

Känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne

Porfyri.

4.4

Varningar och försiktighet

För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar

livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta-balansen göras

minst en gång om året och HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna.

Medicinsk undersökning/uppföljning

Innan hormonell substitutionsbehandling inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas,

inklusive uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som

också inkluderar undersökning av brösten, ska göras med hänsyn tagen till patientens egen

sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen. Under behandlingstiden

rekommenderas regelbundna kontroller vars frekvens och utformning bör anpassas till den enskilda

kvinnan. Kvinnan ska informeras om vilken typ av förändringar i brösten hon bör rapportera till sin

läkare eller sjuksköterska/barnmorska (se ”Bröstcancer” nedan). Kontroller, inklusive lämpliga

bildåtergivningsverktyg som t ex mammografi, ska utföras i enlighet med gällande rutiner för

screening samt i övrigt anpassas efter den enskilda kvinnans kliniska behov.

Den farmakokinetiska profilen för Vagifem visar att den systemiska absorptionen av estradiol under

behandlingen är mycket låg (se avsnitt 5.2). Eftersom Vagifem är ett HRT-preparat måste dock

följande tas i beaktande, speciellt vid användning under lång tid eller upprepad användning.

Tillstånd som kräver skärpt uppmärksamhet

Vid förekomst av något av nedan angivna tillstånd eller om patienten tidigare haft tillståndet och/eller

om det förvärrats under graviditet eller tidigare hormonbehandling ska patienten övervakas speciellt.

Hänsyn ska tas till att dessa tillstånd kan återkomma eller förvärras vid östrogenbehandling,:

Leiomyom (uterin fibroid) eller endometrios

Riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom (se nedan)

Riskfaktorer för östrogenberoende tumörer, t ex första gradens ärftlighet för bröstcancer

Hypertoni

Leversjukdom (t ex leveradenom)

Diabetes mellitus med eller utan kärlkomplikation

Gallstenssjukdom

Migrän eller (svår) huvudvärk

Systemisk lupus erythematosus

Tidigare endometriehyperplasi (se nedan)

Epilepsi

Astma

Otoskleros.

Den farmakokinetiska profilen för Vagifem visar att absorptionen av estradiol under behandlingen är

mycket låg (se avsnitt 5.2). Därför är återfall eller försämring av ovan nämnda tillstånd mindre

sannolikt i jämförelse med systemisk östrogenbehandling.

Skäl till att genast avbryta behandlingen

Behandlingen bör avbrytas om kontraindicerat tillstånd uppträder samt i följande situationer:

Gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion

Signifikant ökning av blodtrycket

Debut av migränliknande huvudvärk

Graviditet

Endometriehyperplasi och karcinom

Kvinnor med intakt livmoder som har vaginalblödning av okänd etiologi eller kvinnor med intakt

livmoder som tidigare behandlats med östrogen utan tillägg av gestagen ska undersökas noga för att

utesluta hyperstimulering/malignitet i endometriet innan behandling med Vagifem påbörjas.

För kvinnor med intakt livmoder är risken för endometriehyperplasi och endometriecancer ökad när

enbart systemisk östrogen ges under lång tid. För östrogenpreparat som administreras vaginalt, där

den systemiska exponeringen för östrogen förblir inom det normala postmenopausala området, såsom

Vagifem, rekommenderas det inte att tillsätta ett gestagen

Under behandling med Vagifem kan en mindre grad av systemisk absorption uppträda hos vissa

patienter, speciellt under de två första veckorna av administrering en gång dagligen. Genomsnittet för

koncentrationerna av estradiol i plasma (C

ave (0-24)

) under alla de utvärderade dagarna förblev inom det

normala postmenopausala området hos alla patienter (se avsnitt 5.2).

Endometriesäkerheten för lokalt administrerat östrogen vid långtidsbehandling (>1 år) eller upprepad

behandling är inte fastställd. Därför ska översyn av behandlingen göras minst 1 gång om året vid

upprepad behandling, varvid eventuella symtom på endometriehyperplasi eller karcinom speciellt ska

uppmärksammas.

Generellt ska substitutionsterapi med östrogen inte förskrivas under längre perioder än ett år utan

förnyad allmän, inklusive gynekologisk, undersökning. Om genombrottsblödning eller stänkblödning

uppträder någon gång under behandlingen ska orsaken utredas, vilket kan inkludera endometriebiopsi

för att utesluta endometriemalignitet.

Kvinnan ska uppmanas att kontakta sin läkare om blödning eller stänkblödning uppträder under

behandlingen med Vagifem.

Behandling med enbart östrogen till kvinnor med tidigare endometrios kan leda till utveckling av

premaligna eller maligna förändringar i eventuella kvarvarande endometrioshärdar. Därför tillråds

försiktighet vid användning till kvinnor som genomgått hysterektomi p g a endometrios, speciellt om

det finns kvar endometrios.

Följande risker har förknippats med systemisk HRT och gäller i mindre utsträckning

östrogenpreparat som administreras vaginalt, där den systemiska exponeringen för östrogen förblir

inom det normala postmenopausala området. De bör dock beaktas vid långvarig eller upprepad

användning av detta läkemedel.

Bröstcancer

Epidemiologiska belägg från en stor metaanalys tyder på att det inte finns någon ökad risk för

bröstcancer hos kvinnor som inte tidigare haft bröstcancer och tar en låg dos vaginalt applicerade

östrogener. Det är okänt om en låg dos vaginala östrogener stimulerar till återfall i bröstcancer.

Ovarialcancer (Äggstockscancer)

Ovarialcancer är mycket mer sällsynt än bröstcancer.

Hos kvinnor som tar

systemisk

HRT med enbart östrogen, finns enligt epidemiologiska belägg från en

stor metaanalys, en lätt förhöjd risk. Risken blir tydlig inom 5 års användning och går tillbaka med

tiden efter avbruten behandling.

Venös tromboembolisk sjukdom

Systemisk

HRT är associerat med en 1,3–3 gånger större risk för utveckling av venös

tromboembolism (VTE), d v s djup ventrombos eller lungemboli. Förekomsten av en sådan händelse

är mer trolig under det första året av HRT än senare (se avsnitt 4.8).

Patienter med kända trombofila tillstånd har en ökad risk för VTE och HRT kan öka denna risk. HRT

är därför kontraindicerat för dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Allmänt erkända riskfaktorer för VTE inkluderar användning av östrogener, högre ålder, stora

kirurgiska ingrepp, långvarig immobilisering, fetma (BMI >30 kg/m

), graviditet och postpartum-

perioden, systemisk lupus erythematosus (SLE) och cancer. Det råder ingen konsensus om den

möjliga rollen för åderbråck i samband med VTE.

Som hos alla postoperativa patienter bör förebyggande åtgärder övervägas för att förhindra VTE efter

kirurgi. Om längre tids immobilisering kan förväntas efter en planerad operation rekommenderas

uppehåll i substitutionsbehandlingen 4–6 veckor innan ingreppet. Behandlingen ska inte återupptas

förrän kvinnan är fullständigt mobiliserad.

Kvinnor utan egen anamnes på VTE, men med en förstahandssläkting med historik av trombos i ung

ålder, kan erbjudas utredning efter noggrann rådgivning angående dess begränsningar (endast en del

av trombofila defekter identifieras av en utredning).

Om en trombofil defekt identifieras som en annan typ än trombos hos familjemedlemmar

eller om defekten har en ökad svårighetsgrad (t ex defekter för antitrombin, protein S eller

protein C, eller en kombination av defekter) så är HRT kontraindicerat.

Balansen mellan risk och nytta bör noga övervägas inför HRT till kvinnor som kroniskt behandlas

med antikoagulantia.

Om VTE utvecklas efter att behandlingen påbörjats ska preparatet sättas ut. Patienter ska uppmanas

att omedelbart kontakta läkare vid symtom som kan tyda på VTE (t ex vid smärtsam svullnad av ett

ben, plötslig bröstsmärta, dyspné).

Kranskärlssjukdom

Randomiserade kontrollerade data fann ingen ökad risk för kranskärlsjukdom hos kvinnor som

genomgått hysterektomi och som behandlas med enbart

systemiskt

östrogen.

Ischemisk stroke

Behandling med enbart

systemiskt

östrogen är associerat med upp till 1,5 gånger ökad risk

för ischemisk stroke. Den relativa risken förändras inte med ålder eller tidsintervall efter

menopaus. Dock ökar den generella risken för stroke med åldern hos kvinnor som behandlas

med HRT, eftersom baslinjen för stroke-risk är starkt åldersberoende (se avsnitt 4.8).

Andra tillstånd

Östrogener kan ge vätskeretention varför patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion bör

observeras noga.

Kvinnor med känd hypertriglyceridemi bör noggrant följas upp under behandling med HRT eftersom

sällsynta fall av starkt förhöjda triglyceridnivåer i plasma, som kan leda till pankreatit, har beskrivits

vid östrogenbehandling till kvinnor med detta tillstånd.

Östrogener ökar mängden tyreoideabindande globulin (TBG), vilket medför ökade nivåer av

cirkulerande tyreoideahormon, (mätt såsom proteinbundet jod (PBI)), T4-nivåer (mätt med kolonn

eller med radioimmunoassay, RIA) och T3-nivåer (mätt med RIA). T3-resinupptaget minskar, vilket

speglar de ökade nivåerna av TBG. Koncentrationerna av fritt T4 och fritt T3 är opåverkade. Även

andra bindande proteiner kan öka i serum, t ex kortikosteroidbindande globulin (CBG) och

könshormonbindande globulin (sex hormone binding globulin, SHBG), vilket leder till ökade nivåer

av cirkulerande kortikosteroider respektive könssteroider. De fria eller biologiskt aktiva

hormonkoncentrationerna förändras dock inte. Andra plasmaproteiner kan öka (substrat för

angiotensin/renin, alfa-1-antitrypsin, ceruloplasmin).

Den minimala systemiska absorptionen av estradiol vid lokal vaginal administrering (se avsnitt 5.2

”Farmakokinetiska egenskaper”) resulterar sannolikt i en mindre uttalad effekt på plasmabindande

proteiner än vid systemisk HRT.

Användning av HRT förbättrar inte kognitiv funktion. Det finns vissa bevis från WHI studien för en

ökad risk för trolig demens hos kvinnor som börjar använda kontinuerlig kombinerad eller enbart

östrogen HRT efter 65 års ålder.

Applikatorn kan orsaka mindre lokal skada, speciellt hos kvinnor med allvarlig vaginal atrofi.

Kunskap kring riskerna associerade med HRT vid behandling av prematur menopaus är begränsad. På

grund av låg absolut risk hos yngre kvinnor, kan dock nytta/risk-balansen för dessa kvinnor vara mer

fördelaktig än för äldre kvinnor.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av den vaginala administreringen och minimal systemisk absorption är det osannolikt att

några kliniskt relevanta läkemedelsinteraktioner kommer att inträffa med Vagifem. Interaktioner med

andra lokalt applicerade vaginala behandlingar bör dock beaktas.

4.6

Graviditet och amning

Vagifem är inte indicerat under graviditet. Om graviditet inträffar under pågående behandling med

Vagifem, ska behandlingen avbrytas omgående. Resultaten från de flesta epidemiologiska studier som

genomförts hittills och som är gällande oavsiktlig fetal exponering, tyder inte på teratogena eller

fetotoxiska effekter.

Amning

Vagifem är ej indicerat under amning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga kända effekter.

4.8

Biverkningar

Biverkningar från kliniska prövningar

Mer än 673 patienter har behandlats med Vagifem 10 mikrogram i kliniska prövningar inklusive över

497 patienter som behandlats upp till 52 veckor.

Östrogenberoende biverkningar såsom bröstsmärta, perifert ödem och postmenopausala blödningar

har rapporterats med Vagifem 10 mikrogram i mycket låg grad, jämförbart med placebo, men om de

uppträder sker det i huvudsak i början av behandlingen. Biverkningar som observerats i en högre

frekvens för Vagifem 10 mikrogram än för placebo och som bedömts ha möjligt samband med

behandlingen presenteras nedan.

Organsystem

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000, <1/100

Sällsynta

≥1/10 000, <1/1 000

Infektioner och

infestationer

Vulvovaginal

svampinfektion

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Magtarmkanalen

Buksmärta

Illamående

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Vaginalblödning,

vaginalfluor eller

vaginal obehagskänsla

Hud och subkutan

vävnad

Hudutslag

Undersökningar

Viktökning

Blodkärl

Blodvallning

Hypertoni

Erfarenhet efter att läkemedlet godkänts för försäljning

Förutom ovan nämnda biverkningar har följande spontanrapporterade biverkningar bedömts ha

möjligt samband med behandling med Vagifem 25 mikrogram. Rapporteringsfrekvensen är mycket

sällsynt (<1/10 000 patientår).

Neoplasier: benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper): bröstcancer,

endometriecancer

Immunsystemet: ospecifika överkänslighetsreaktioner (t ex anafylaktisk reaktion/chock)

Metabolism och nutrition: vätskeretention

Psykiska störningar: sömnlöshet

Centrala och perifera nervsystemet: förvärrad migrän

Blodkärl: djup ventrombos

Magtarmkanalen: diarré

Hud och subkutan vävnad: urtikaria, erytematöst hudutslag, hudutslag med klåda, genital klåda

Reproduktionsorgan och bröstkörtel: endometriehyperplasi, vaginal irritation, vaginal smärta,

vaginism, vaginala sår

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: utebliven effekt

Undersökningar: viktökning, förhöjd östrogennivå i blod.

Andra biverkningar har rapporterats i samband med

systemisk

östrogen/gestagenbehandling.

Eftersom riskuppskattningar har gjorts utifrån systemisk exponering är det inte känt hur dessa kan

tillämpas på lokal behandling.

Gallblåsesjukdom

Hud och subkutan vävnad: kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum och vaskulär

purpura

Sannolik demens över 65 års ålder (se avsnitt 4.4).

Klasseffekter associerade med systemisk HRT

Följande risker har förknippats med systemisk HRT och gäller i mindre utsträckning för

östrogenpreparat som administreras vaginalt, där den systemiska exponeringen för östrogen förblir

inom det normala postmenopausala området.

Ovarialcancer (Äggstockscancer)

Användning av

systemisk

HRT har förknippats med en lätt förhöjd risk för att få diagnosen

ovarialcancer (se avsnitt 4.4).

Vid en metaanalys från 52 epidemiologiska studier rapporterades en förhöjd risk för ovarialcancer hos

kvinnor som använder systemisk HRT jämfört med kvinnor som aldrig använt HRT (RR 1,43; 95-

procentigt KI 1,31-1,56). För kvinnor i åldern 50 till 54 år som har tagit HRT i 5 år ger detta omkring

1 extra fall per 2 000 användare. För kvinnor i åldern 50 till 54 som inte tar HRT kommer ungefär 2

av 2000 kvinnor diagnosticeras med ovarialcancer under en 5-årsperiod.

Risk för venös tromboembolism

Systemisk

HRT är associerat med en 1,3–3 gånger större relativ risk för att utveckla venös

tromboembolism (VTE), d v s djup ventrombos eller lungemboli. Förekomsten av en sådan

händelse är mer trolig under det första året av HRT än senare (se avsnitt 4.4). Resultat från

WHI-studier presenteras nedan:

WHI-studier, USA – Adderad risk för VTE över 5 års användning

Ålder (år)

Antal fall per 1 000 kvinnor i

placebogruppen efter 5 års tid

Relativ risk

(95% CI)

Extra fall per 1 000 kvinnor som

använt HRT under en

5-årsperiod (95% CI)

Enbart östrogen (oralt)

50–59

1,2 (0,6–2,4)

1 (-3–10)

* Studie av kvinnor utan livmoder.

CI = konfidensintervall

Risk för ischemisk stroke

Behandling med

systemisk

HRT är associerat med upp till 1,5 gånger ökad relativ risk för ischemisk

stroke. Risken för hemorragisk stroke är inte ökad under användningen av HRT.

Den relativa risken är inte beroende av ålder eller behandlingstidens längd, men eftersom

baslinjerisken är starkt beroende av ålder, kommer den totala risken för stroke hos kvinnor som

använder HRT att öka med åldern (se avsnitt 4.4).

WHI-studierna kombinerade – Adderad risk för stroke

över 5 års användning

Ålder (år)

Incidensen per 1 000 kvinnor

i placebogruppen över 5 års

Relativ risk

(95% CI)

Extra fall per 1 000 HRT-

användare under en 5-årsperiod

(95% CI)

50–59

1,3 (1,1–1,6)

3 (1–5)

* Ingen differentiering mellan ischemisk och hemorragisk stroke.

CI = konfidensintervall

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Vagifem är avsedd för intravaginal användning och dosen estradiol är mycket låg. Överdosering är

därför osannolikt, men om det uppträder, är behandlingen symtomatisk.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Naturliga och halvsyntetiska östrogener.

ATC-kod: G03CA03

Det aktiva innehållsämnet, syntetiskt 17

-estradiol, är kemiskt och biologiskt identiskt med endogent

humant estradiol.

Endogent 17

-estradiol inducerar och kvarhåller primära och sekundära kvinnliga könsegenskaper.

Den biologiska effekten av 17

-estradiol utövas genom ett antal specifika östrogenreceptorer.

Steroidreceptorkomplexet är bundet till cellernas DNA och inducerar syntes av specifika proteiner.

Mognad av vaginalepitelet är beroende av östrogener. Östrogener ökar antalet superficiella och

intermediära celler och minskar antalet basalceller i vaginalutstryk.

Östrogener upprätthåller vaginalt pH i normalområdet (4,5) vilket ökar normal bakterieflora.

Behandling av vaginala östrogenbristsymtom: vaginalt administrerad östrogen lindrar symtomen av

vaginal atrofi orsakad av östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor.

En 12-månaders dubbel-blind, randomiserad, parallellgrupp, placebokontrollerad multicenter studie

genomfördes för att utvärdera effekt och säkerhet med Vagifem 10 mikrogram vid behandling av

postmenopausala vaginala atrofisymtom.

Efter 12-veckors behandling med Vagifem 10 mikrogram visade förändringar från utgångsvärden,

jämfört med placebobehandling, en signifikant förbättring i tre primära endpoints: vaginalt

mognadsindex och mognadsvärde, normalisering av vaginalt pH samt lindring av måttliga/svåra

urogenitala symtom uppfattade som mest besvärande av kvinnorna.

Endometriesäkerheten för Vagifem 10 mikrogram utvärderades i ovan nämnda studie och en andra

öppen multicenterstudie. Totalt undergick 386 kvinnor endometriebiopsi i början och slutet av 52

veckors-behandlingen. Incidensen hyperplasi och/eller carcinom var 0,52% (95% CI 0,06%, 1,86%),

vilket inte tyder på en ökad risk.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Östrogener absorberas väl genom hud, slemhinnor och magtarmkanalen. Efter vaginal administrering

absorberas estradiol men kringgår first-pass metabolism.

En 12-veckors singelcenter, randomiserad, öppen, flerdos, parallellgruppsstudie genomfördes för att

utvärdera graden av systemisk absorption av estradiol från Vagifem 10 mikrogram. Plasmanivåer av

estradiol (E2), östron (E1) och östronsulfat (E1S) undersöktes. AUC

(0-24)

för plasmanivåer av E2

ökade nästan proportionellt efter administrering av 10 mikrogram och 25 mikrogram Vagifem.

(0-24)

indikerade högre systemisk estradiolnivå för 10 mikrogram E2 tabletten jämfört med

utgångsnivån under behandlingsdagarna 1, 14 och 83, vilket var statistiskt signifikant dag 1 och

dag 14 (tabell 1). Dock kvarstod de genomsnittliga plasmakoncentrationerna (C

ave (0-24)

) av E2 inom

det normala postmenopausala intervallet hos alla undersökta under alla dagar som utvärderades. Data

från dag 82 och dag 83 jämfört med utgångsnivån visar att det finns ingen kumulativ effekt vid

underhållsterapi två gånger i veckan.

Tabell 1 Värden på farmakokinetiska parametrar baserat på koncentration av estradiol

i plasma:

Vagifem 10 mikrogram

(0-24)

pg.h/ml

(geom. medeltal)

ave(0-24)

pg/ml

(geom. medeltal)

Dag -1

75,65

3,15

Dag 1

225,35

9,39

Dag 14

157,47

6,56

Dag 82

44,95

1,87

Dag 83

111,41

4,64

Noterad nivå östron och östronsulfat efter administrering av Vagifem 10 mikrogram översteg inte

utgångsnivåerna d v s ingen ackumulering av östron eller östronsulfat observerades.

Distribution

Distributionen av exogena östrogener liknar den för endogent östrogen. Östrogener distribueras till

hela kroppen och finns generellt i högre koncentrationer i målorgan för könshormon. Östrogener

cirkulerar i blodet bundet till könshormonbindande globulin (SHBG) och albumin.

Metabolism

Exogent östrogen metaboliseras på samma sätt som endogent östrogen. Metabolisk omvandling äger

rum huvudsakligen i levern. Estradiol omvandlas reversibelt till östron och båda kan omvandlas till

estriol, som är huvudmetaboliten i urin. Hos postmenopausala kvinnor är en avsevärd del av

cirkulerande sulfatkonjugat av östrogen, speciellt östronsulfat, vilka tjänar som cirkulerande reserv för

bildning av mer aktiva östrogener.

Eliminering

Estradiol, östron och östriol utsöndras i urinen som glucoronid- och sulfatkonjugat.

Speciella populationer

Graden systemisk absorption av estradiol vid behandling med Vagifem 10 mikrogram har enbart

utvärderats hos postmenopausala kvinnor i åldern 60–70 år (medelålder 65,4).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-estradiol är en välkänd substans. Det finns inga prekliniska data av relevans för

säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Hypromellos

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos

Makrogol 6000

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i skydd mot kyla.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Varje vaginaltablett är placerad i en engångsapplikator av polyeten/polypropen.

Applikatorn är förpackad separat i en blister av PVC/aluminiumfolie.

18 vaginaltabletter med applikatorer.

24 vaginaltabletter med applikatorer.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

-estradiol kan förväntas innebära en risk för vattenmiljöer, speciellt för fiskbestånd.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

41707

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2010-02-12/2015-01-06

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-11-18

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen