Tyverb

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-10-2021

Aktiva substanser:
lapatinib
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Limited
ATC-kod:
L01XE07
INN (International namn):
lapatinib
Terapeutisk grupp:
Protein kinas-hämmare
Terapiområde:
Bröst-neoplasmer
Terapeutiska indikationer:
Tyverb är indicerat för behandling av patienter med bröstcancer vars tumörer överskott av HER2 (ErbB2):i kombination med capecitabin för patienter med avancerad eller metastaserande sjukdom med progression efter tidigare behandling, som måste ha som ingår anthracyclines och taxanes och behandling med trastuzumab vid metastaserad inställning, i kombination med trastuzumab för patienter med hormonreceptorpositiv-negativa metastaserande sjukdom som har kommit på före trastuzumab behandling eller behandlingar i kombination med kemoterapi;i kombination med en aromatashämmare för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv-positiv metastaserad sjukdom, som för närvarande inte är avsedda för kemoterapi. Patienter i registreringen studie hade inte tidigare behandlats med trastuzumab eller en aromatashämmare. Inga data finns tillgängliga om effekten av denna kombination i förhållande till trastuzumab i kombination med en aromatashämmare i denna patientgrupp.
Produktsammanfattning:
Revision: 31
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000795
Tillstånd datum:
2008-06-10
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000795

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

07-09-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

06-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

06-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

06-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

06-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

07-09-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Tyverb 250 mg filmdragerade tabletter

lapatinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tyverb är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tyverb

Hur du tar Tyverb

Eventuella biverkningar

Hur Tyverb ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tyverb är och vad det används för

Tyverb används för att behandla vissa typer av bröstcancer

(som överuttrycker HER2)

som har

spridit sig utanför den ursprungliga tumören eller till andra organ (

framskriden

eller

metastatisk

bröstcancer). Det kan bromsa eller hindra cancercellers tillväxt, eller döda dem.

Tyverb ordineras för att tas i kombination med ett annat läkemedel mot cancer.

Tyverb ordineras i

kombination med capecitabin

till patienter som har fått behandling för

framskriden eller metastatisk bröstcancer tidigare. Den tidigare behandlingen av metastatisk

bröstcancer måste ha inkluderat trastuzumab.

Tyverb ordineras i

kombination med trastuzumab

till patienter som har hormonreceptornegativ

metastatisk bröstcancer och som tidigare har givits andra behandlingar för framskriden eller

metastatisk bröstcancer.

Tyverb ordineras i

kombination med en aromatashämmare

till patienter med hormonkänslig

metastatisk bröstcancer

(bröstcancer som mera sannolikt kommer att växa i närvaro av hormoner),

vilka för närvarande inte är avsedda att få kemoterapi.

Information om dessa läkemedel återfinns i separata bipacksedlar.

Fråga din läkare

efter information

om dessa andra läkemedel.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tyverb

Ta inte Tyverb

om du är allergisk mot lapatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Tyverb

Din läkare kontrollerar att ditt hjärta fungerar normalt

före och under behandlingen med Tyverb.

Berätta för din läkare om du har några hjärtproblem

, innan du börjar ta Tyverb.

Innan du börjar ta Tyverb behöver din läkare också få veta:

om du har lungsjukdom

om du har inflammation i lungan

om du har

några leverbesvär

om du har

några njurbesvär

om du har diarré (se avsnitt 4).

Din läkare kommer att göra tester för att kontrollera att din lever fungerar normalt

före och

under din behandling med Tyverb.

Berätta för din läkare

om något av detta passar in på dig.

Allvarliga hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner har observerats med Tyverb. Symtomen kan omfatta hudutslag, blåsor och

hudfjällning.

Berätta för din läkare så snart som möjligt om du får något av dessa symtom.

Andra läkemedel och Tyverb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel

Detta inkluderar naturmedel och andra receptfria läkemedel som du köpt

.

Det är särskilt viktigt att din läkare får veta

om du tar eller nyligen har tagit något av följande

läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka hur Tyverb verkar, eller Tyverb kan påverka hur andra

läkemedel verkar. Till dessa läkemedel hör vissa läkemedel i följande grupper:

johannesört – ett naturläkemedel för behandling av

nedstämdhet

erytromycin, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, rifabutin, rifampicin,

telitromycin

läkemedel

för behandling av

infektioner

ciklosporin – ett läkemedel som används för att

sätta ner immunförsvaret

, t.ex. efter

organtransplantationer

ritonavir, sakvinavir – läkemedel för behandling av

hivinfektion

fenytoin, karbamazepin – läkemedel mot

krampanfall

cisaprid – ett läkemedel mot vissa

matsmältningsbesvär

pimozid – ett läkemedel mot vissa

psykiska sjukdomar

kinidin, digoxin – läkemedel mot vissa

hjärtbesvär

repaglinid – ett läkemedel för behandling av

diabetes

verapamil – ett läkemedel för behandling av

högt blodtryck

eller

kärlkramp

angina

nefazodon – ett läkemedel för behandling av

nedstämdhet

topotekan, paklitaxel, irinotekan, docetaxel – läkemedel mot vissa typer av

cancer

rosuvastatin – ett läkemedel mot

höga kolesterolvärden

läkemedel som minskar surhetsgraden i magen (för behandling av

magsår

eller

matsmältningsbesvär

Berätta för din läkare

om du tar eller nyligen har tagit några av dessa.

Din läkare går igenom de läkemedel du tar för att kontrollera att du inte tar något som inte får

kombineras med Tyverb. Din läkare informerar dig sedan om eventuella alternativ.

Tyverb med mat och dryck

Drick inte grapefruktjuice medan du behandlas med Tyverb. Det kan påverka läkemedlets

funktion.

Graviditet och amning

Effekten av Tyverb under graviditet är inte klarlagd. Du ska inte använda Tyverb om du är

gravid, om inte din läkare uttryckligen rekommenderar detta.

Berätta för din läkare

om du är gravid

eller planerar en graviditet.

Använd ett säkert preventivmedel

så att du inte blir gravid medan du tar Tyverb och under

minst 5 dagar efter den sista dosen.

Berätta för din läkare om du blir gravid

under behandlingen med Tyverb.

Det är inte känt om Tyverb går över i bröstmjölken. Amma inte medan du tar Tyverb och under minst

5 dagar efter den sista dosen.

Berätta för din läkare om du ammar

eller planerar att amma.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal

innan du tar Tyverb om du är osäker.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att avgöra om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. På grund av de möjliga biverkningarna av Tyverb kan det hända

att din förmåga att köra bil eller använda maskiner kan påverkas. Dessa biverkningar beskrivs i

avsnitt 4

”Eventuella biverkningar”.

Tyverb innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Tyverb

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar

. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du

är osäker.

Läkaren bestämmer rätt dos av Tyverb beroende på den typ av bröstcancer som behandlas.

Om du har ordinerats Tyverb i

kombination med capecitabin

är den vanliga dosen

5 Tyverb-

tabletter om dagen

som en engångsdos.

Om du har ordinerats Tyverb i

kombination med trastuzumab

är den vanliga dosen

4 Tyverb-

tabletter om dagen

som en engångsdos.

Om du har ordinerats Tyverb i

kombination med en aromatashämmare

är den vanliga dosen

6 Tyverb-tabletter om dagen

som en engångsdos.

Ta den ordinerade dosen varje dag så länge din läkare säger att du ska göra det.

Din läkare kommer att förklara hur du ska dosera ditt andra läkemedel mot cancer och hur du ska ta

det.

Intag av tabletterna

Svälj tabletterna hela med vatten

, en i taget, vid samma tidpunkt varje dag.

Ta Tyverb antingen minst en timme före eller minst en timme efter måltid

. Ta Tyverb vid

samma tidpunkt i förhållande till måltid varje dag – till exempel kan du alltid ta din tablett en

timme före frukost.

Medan du tar Tyverb

Beroende på vilka biverkningar du upplever kan din läkare bestämma att du ska sänka dosen

eller tillfälligt avbryta behandlingen.

Din läkare kommer också att utföra tester för att kontrollera ditt hjärta och din leverfunktion

före och under behandlingen med Tyverb.

Om du har tagit för stor mängd av Tyverb

Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal. Visa om möjligt upp förpackningen.

Om du har glömt att ta Tyverb

Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos enligt schemat.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

En svår allergisk reaktion är en

sällsynt biverkan (kan drabba upp till 1 på 1000 personer) och kan

utvecklas snabbt.

Symtom kan inkludera:

hudutslag (inklusive kliande och upphöjda utslag)

ovanligt väsande/pipande andning eller svårigheter att andas

svullna ögonlock, läppar eller svullen tunga

smärta i muskler eller leder

kollaps eller tillfällig medvetandeförlust.

Berätta omedelbart för din läkare

om du får något av dessa symtom. Ta inga fler tabletter.

Mycket vanliga biverkningar

(kan drabba fler än 1 av 10 personer):

diarré (som kan leda till uttorkning och mer allvarliga komplikationer)

Berätta omedelbart för din läkare vid första tecken på diarré (lös avföring), eftersom det

är viktigt att detta behandlas omedelbart. Berätta också omedelbart om din diarré blir

värre. Det finns fler råd om hur du minskar risken för diarré i slutet av avsnitt 4.

utslag, torr hud, klåda.

Berätta för din läkare om du får hudutslag. Det finns fler råd om hur du minskar risken för

hudutslag i slutet av avsnitt 4.

Övriga mycket vanliga biverkningar

aptitlöshet

illamående

kräkningar

trötthet, svaghet

matsmältningsbesvär

förstoppning

ömhet/sår i munnen

magont

sömnsvårigheter

ryggvärk

ont i händer och fötter

ledvärk

en reaktion i huden på handflator eller fotsulor (som pirrningar, domningar, smärtor, svullnad

eller rodnad)

hosta, andfåddhet

huvudvärk

näsblödningar

värmevallningar

ovanligt håravfall eller tunt hår.

Berätta för din läkare

om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande.

Vanliga biverkningar

(kan drabba upp till 1 av 10 personer):

en påverkan på hur ditt hjärta arbetar

I de flesta fall kommer denna påverkan på ditt hjärta inte att ge några symtom. Om du ändå

upplever symtom som är kopplade till denna biverkan så inkluderar dessa troligtvis

oregelbundna hjärtslag och andfåddhet.

leverproblem som kan orsaka klåda, gul missfärgning av ögon eller hud (

gulsot

) eller mörk urin

eller smärta eller obehag i högra övre delen av magen.

nagelbesvär – såsom en ömmande infektion och svullnad av nagelbanden.

Berätta för din läkare om du får något av dessa symtom.

Mindre vanliga biverkningar

(kan drabba upp till 1 av 100 personer):

behandlingsutlöst lunginflammation, som kan medföra andfåddhet eller hosta.

Berätta omedelbart för din läkare om du känner av något sådant symtom

Andra mindre vanliga biverkningar är:

blodvärden som indikerar leverpåverkan (normalt lätt och övergående).

Sällsynta biverkningar

(kan drabba upp till 1 av 1000 personer):

svåra allergiska reaktioner (

se början av avsnitt 4

Frekvensen av vissa biverkningar är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):

oregelbunden hjärtrytm (förändring i den elektriska aktiviteten i hjärtat)

allvarlig hudreaktion som kan omfatta: hudutslag, hudrodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun,

fjällande hud, feber eller någon kombination av dessa

pulmonell arteriell hypertension (ökat blodtryck i lungornas artärer (blodkärl))

Om du får någon annan biverkning

Kontakta läkare eller apotekspersonal

om du märker några biverkningar som inte nämnts ovan.

Minska risken för diarré och hudutslag

Tyverb kan orsaka svår diarré

Om du drabbas av diarré när du tar Tyverb:

drick mycket vätska (8 till 10 glas om dagen), t.ex. vatten, sportdrycker eller andra klara vätskor

ät mat med lågt fettinnehåll och högt proteininnehåll i stället för fet eller kryddad mat

ät kokta grönsaker i stället för råa grönsaker och skala frukt innan du äter den

undvik mjölk och mjölkprodukter (även glass)

undvik örtbaserade kosttillskott (vissa kan orsaka diarré).

Berätta för din läkare

om diarrén håller i sig.

Tyverb kan orsaka hudutslag

Din läkare kontrollerar din hud före och under behandlingen.

Sköt känslig hud så här:

tvätta med rengöringsmedel som inte innehåller tvål

använd oparfymerade, hypoallergena skönhetsprodukter

använd solskyddsmedel (solskyddsfaktor [SPF] 30 eller högre).

Berätta för din läkare

om du får hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Tyverb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret eller burken och kartongen.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Tyverb är lapatinib. Varje filmdragerad tablett innehåller

lapatinibditosylatmonohydrat motsvarande 250 mg lapatinib.

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, povidon (K30), natriumstärkelseglykolat

(typ A), magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol (400), polysorbat 80, gul

järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tyverb filmdragerade tabletter är ovala, bikonvexa, gula filmdragerade tabletter, märkta med

”GS XJG” på ena sidan.

Tyverb tillhandahålls i blisterförpackningar eller burkar:

Blisterförpackningar

Varje förpackning med Tyverb innehåller 70 eller 84 tabletter i blisterkartor med aluminiumfolie, med

10 eller 12 tabletter i varje. Varje karta är perforerad längs mittlinjen och kan delas i två blisterkartor

med 5 eller 6 tabletter i varje, beroende på förpackningsstorlek.

Tyverb finns också i en multiförpackning med 140 tabletter, bestående av 2 förpackningar med

vardera 70 tabletter.

Burkar

Tyverb tillhandahålls även i plastburkar som innehåller 70, 84, 105 eller 140 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero

Burgos

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tyverb 250 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller lapatinibditosylat monohydrat i en mängd som motsvarar 250 mg

lapatinib.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Ovala, bikonvexa gula filmdragerade tabletter, präglade med ”GS XJG” på ena sidan

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Tyverb är indicerat för behandling av vuxna patienter med bröstcancer, vars tumörer överuttrycker

HER2 (ErbB2);

i kombination med capecitabin för patienter med avancerad eller metastaserad sjukdom som

progredierat efter tidigare behandling, vilken måste ha omfattat antracyklin och taxan och

behandling med trastuzumab vid metastaserad sjukdom (se avsnitt 5.1).

i kombination med trastuzumab för patienter med hormonreceptornegativ metastaserad sjukdom

som har progredierat på tidigare behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi (se

avsnitt 5.1).

i kombination med en aromatashämmare för postmenopausala kvinnor med

hormonreceptorpositiv metastatisk sjukdom som för närvarande inte är avsedd att behandlas

med kemoterapi. Patienterna i registreringsstudien hade inte tidigare behandlats med

trastuzumab eller en aromatashämmare (se avsnitt 4.4 och 5.1). Det finns inga tillgängliga data

för effekten av denna kombination i jämförelse med trastuzumab i kombination med en

aromatashämmare hos denna patientpopulation.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Tyverb ska endast påbörjas av läkare som har erfarenhet av behandling med

läkemedel mot cancer.

Tumörer som överuttrycker HER2 (ErbB2) definieras av IHC3+, eller IHC2+ med genamplifiering,

eller enbart genamplifiering. Bestämning av HER2-status ska ske med noggranna och validerade

metoder.

Dosering

Dosering av kombinationen Tyverb/capecitabin

Den rekommenderade dosen av Tyverb är 1 250 mg (alltså fem tabletter) en gång dagligen

kontinuerligt.

Den rekommenderade dosen av capecitabin är 2 000 mg/m

/dag, tagen i 2 doser med 12 timmars

intervall. Doseringen ska ske dag 1–14 under en 21-dagarscykel (se avsnitt 5.1). Capecitabin ska tas

till maten eller senast 30 minuter efter måltid. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för

capecitabin.

Dosering av kombinationen Tyverb/trastuzumab

Den rekommenderade dosen av Tyverb är 1 000 mg (alltså fyra tabletter) en gång dagligen.

Den rekommenderade dosen av trastuzumab är 4 mg/kg administrerat som en intravenös laddningsdos,

följt av 2 mg/kg intravenöst per vecka (se avsnitt 5.1). Läs den fullständiga

förskrivningsinformationen för trastuzumab.

Dosering av kombinationen Tyverb/aromatashämmare

Den rekommenderade dosen av Tyverb är 1500 mg (alltså sex tabletter) en gång dagligen.

Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för den samadministrerade aromatashämmaren för

doseringsuppgifter.

Doseringsuppskjutning och dosreduktion

Hjärthändelser

Tyverb ska sättas ut hos patienter med symtom som sammanhänger med att ejektionsfraktionen för

vänster kammare (LVEF) minskar till en nivå som motsvarar grad 3 eller mer enligt National Cancer

Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE), eller vilkas LVEF

minskar till ett värde som ligger under normalintervallet för kliniken (se avsnitt 4.4). Behandling med

Tyverb kan återupptas med reducerad dos (750 mg/dag vid administrering tillsammans med

trastuzumab, 1000 mg/dag vid administrering tillsammans med capecitabin eller 1250 mg/dag vid

administrering tillsammans med en aromatashämmare) efter minst 2 veckors uppehåll och om LVEF

återgår till normala värden och patienten är asymtomatisk.

Interstitiell lungsjukdom/pneumonit

Tyverb ska sättas ut hos patienter med pulmonella symtom som motsvarar grad 3 eller högre enligt

NCI CTCAE (se avsnitt 4.4).

Diarré

Doseringen av Tyverb ska avbrytas hos patienter med diarré som är NCI CTCAE grad 3 eller grad 1

till 2 med komplicerande faktorer (måttliga till kraftiga kramper i buken, illamående eller kräkningar

högre eller lika med NCI CTCAE grad 2, påverkan av allmäntillstånd, feber, sepsis, neutropeni, blod i

avföringen eller dehydrering) (se avsnitt 4.4 och 4.8). Tyverb kan återintroduceras med en lägre dos

(reducerad från 1000 mg/dag till 750 mg/dag, från 1250 mg/dag till 1000 mg/dag eller från

1500 mg/dag till 1250 mg/dag) när diarrén avtagit till grad 1 eller lägre. Doseringen av Tyverb ska

avslutas permanent hos patienter med diarré som är NCI CTCAE grad 4.

Annan toxicitet

Utsättning eller uppskjutande av Tyverb kan övervägas när en patient utvecklar symtom på toxicitet

som uppnår eller överskrider grad 2 enligt NCI CTCAE. Behandlingen kan återupptas när toxiciteten

förbättras till eller underskrider grad 1 vid 1000 mg/dag vid administrering tillsammans med

trastuzumab, 1250 mg/dag vid administrering tillsammans med capecitabin eller 1500 mg/dag vid

administrering tillsammans med en aromatashämmare. Om toxiciteten återkommer ska behandlingen

med Tyverb återupptas med en lägre dos (750 mg/dag vid administrering tillsammans med

trastuzumab, 1000 mg/dag vid administrering tillsammans med capecitabin eller 1250 mg/dag vid

administrering tillsammans med en aromatashämmare).

Nedsatt njurfunktion

För patienter med lätt till måttlig nedsättning av njurfunktionen krävs ingen dosjustering. Försiktighet

ska iakttas för patienter med svår nedsättning av njurfunktionen, eftersom erfarenheter saknas från

användning av Tyverb i denna population (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Tyverb ska sättas ut om förändringarna i leverfunktionen är svåra och patienten ska inte behandlas

igen (se avsnitt 4.4).

Försiktighet ska iakttas vid Tyverb-behandling till patienter med måttlig till svår nedsättning av

leverfunktionen, på grund av den ökade exponeringen för läkemedlet som då kan förväntas. Det finns

inte tillräckliga uppgifter tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion för att kunna ge en

rekommendation beträffande dosjustering (se avsnitt 5.2).

Äldre

Det finns endast begränsade uppgifter om användning av Tyverb/capecitabin och Tyverb/trastuzumab

till patienter i åldrarna ≥65 år.

I den kliniska fas III-studien av Tyverb i kombination med letrozol var 44 % av det totala antalet

hormonreceptorpositiva metastatiska bröstcancerpatienter (intent-to-treat-population N=642) i åldrarna

≥65 år. Inga generella skillnader i effekt och säkerhet observerades för kombinationen av Tyverb och

letrozol mellan dessa patienter och patienter i åldrarna <65 år.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Tyverb har ännu inte fastställts för barn under 18 års ålder. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Tyverb är för oral användning.

Den dagliga Tyverb-dosen ska inte delas upp. Tyverb ska tas antingen minst en timme före eller minst

en timme efter måltid. För att minimera variabiliteten hos den enskilda patienten ska administreringen

av Tyverb standardiseras i förhållande till måltidsintaget, till exempel genom att alltid tas en timme

före en måltid (se avsnitt 4.5 och 5.2 för information om absorption).

Missade doser ska inte ersättas, och doseringen ska återupptas med nästa planerade dagliga dos (se

avsnitt 4.9).

Den fullständiga förskrivningsinformationen för det samadministrerade läkemedlet bör läsas för att

inhämta relevanta uppgifter om dosering, bland annat eventuella dosminskningar, kontraindikationer

och säkerhetsinformation.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Data har visat att Tyverb i kombination med kemoterapi är mindre effektivt än när trastuzumab

kombineras med kemoterapi.

Kardiotoxicitet

Tyverb har förknippats med rapporter om reducerad LVEF (se avsnitt 4.8). Tyverb har inte utvärderats

hos patienter med symtomatisk hjärtsvikt

.

Försiktighet ska iakttas vid behandling med Tyverb till

patienter med tillstånd som skulle kunna försämra vänsterkammarfunktionen (vilket även gäller

samadministrering med potentiellt kardiotoxiska läkemedel). Utvärdering av hjärtfunktionen, bland

annat LVEF-bestämning, ska utföras hos alla patienter innan behandling med Tyverb påbörjas, för att

säkerställa att patientens LVEF vid behandlingsstart ligger inom normalintervallet för kliniken. LVEF

ska följas fortlöpande under behandlingen med Tyverb, för att säkerställa att LVEF inte sjunker till en

oacceptabel nivå (se avsnitt 4.2). I vissa fall kan LVEF-sänkningen vara allvarlig och leda till

hjärtsvikt. Fatala fall har rapporterats, dödsfallens kausalitet är osäker. I studier inom det kliniska

utvecklingsprogrammet för lapatinib rapporterades hjärthändelser inklusive LVEF-sänkning hos cirka

1 % av patienterna. Symtomatiska LVEF-sänkningar observerades hos cirka 0,3 % av patienterna som

fick lapatinib. När lapatinib administrerades tillsammans med trastuzumab vid metastaserande

sjukdom i pivotalstudien var incidensen för hjärthändelser, inklusive LVEF-sänkning, emellertid högre

(7 %) jämfört med armen med endast lapatinib (2 %). De hjärthändelser som observerades i studien

var i beskaffenhet och allvarlighetsgrad jämförbara med de som setts tidigare med lapatinib.

En koncentrationsberoende ökning av QTc-intervallet sågs i en dedikerad, placebokontrollerad,

crossover-studie hos patienter med solida tumörer i framskridet stadium.

Försiktighet ska iakttas om Tyverb administreras till patienter med tillstånd som skulle kunna resultera

i förlängning av QTc (bland annat hypokalemi, hypomagnesemi och medfött långt QT-syndrom),

samadministrering av andra läkemedel som man vet orsakar QT-förlängning eller tillstånd som ökar

exponeringen av lapatinib, såsom samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare. Hypokalemi

eller hypomagnesemi ska korrigeras före behandling. Elektrokardiogram med QT-mätning ska utföras

före och en till två veckor efter påbörjad behandling med Tyverb. När det är kliniskt indicerat, t.ex.

efter inledande av samtidig behandling som kan påverka QT eller som kan interagera med lapatinib,

bör EKG-mätning också övervägas.

Interstitiell lungsjukdom och pneumonit

Lapatinib har förknippats med rapporter om pulmonell toxicitet, inklusive interstitiell lungsjukdom

och pneumonit (se avsnitt 4.8). Patienten ska övervakas med avseende på symtom på pulmonell

toxicitet (dyspné, hosta, feber) och behandlingen sättas ut hos patienter som får symtom som

motsvarar grad 3 eller högre enligt NCI CTCAE. Pulmonell toxicitet kan vara allvarlig och leda till

andningssvikt. Fatala fall har rapporterats, dödsfallens kausalitet är osäker.

Hepatotoxicitet

Hepatotoxicitet har förekommit vid användning av Tyverb och kan i sällsynta fall vara dödlig.

Hepatotoxicitet kan inträffa efter dagar till flera månader efter påbörjad behandling. När behandlingen

inleds ska patienten informeras om risken för hepatotoxicitet. Leverfunktion (transaminaser, bilirubin

och alkaliskt fosfatas) ska kontrolleras innan behandlingen inleds och varje månad därefter eller efter

kliniskt behov. Doseringen av Tyverb ska sättas ut om förändringarna i leverfunktionen är svåra och

patienten ska inte behandlas igen. Patienter som är bärare av HLA-allelerna DQA1*02:01 och

DRB1*07:01 har ökad risk för Tyverb-associerad hepatotoxicitet. I en stor randomiserad klinisk studie

på Tyverb i monoterapi (n = 1194) var den kumulativa frekvensen av allvarlig leverskada

(ALAT> 5 gånger den övre normalgränsen, NCI CTCAE grad 3) efter 1 års behandling totalt 2,8 %.

Den kumulativa frekvensen var hos bärare av allelerna DQA1*02:01 och DRB1*07:01 10,3 % och

hos icke-bärare 0,5 %. Att vara bärare av HLA-riskalleler är vanligt (15 till 25 %) i den kaukasiska,

asiatiska, afrikanska och latinamerikanska befolkningen men mindre vanligt (1 %) i den japanska

befolkningen.

Försiktighet ska iakttas vid behandling med Tyverb av patienter med måttlig till svår nedsättning av

leverfunktionen och till patienter med svår nedsättning av njurfunktionen (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Diarré

Diarré, inklusive svår diarré, har rapporterats i samband med behandling med Tyverb (se avsnitt 4.8).

Diarré kan vara potentiellt livshotande om den åtföljs av dehydrering, njurinsufficiens, neutropeni

och/eller elektrolytinbalans och dödsfall har rapporterats. Diarré uppkommer generellt tidigt under

behandling med Tyverb, hälften av de patienterna som får diarré upplever den första gången inom

6 dagar. Den varar vanligtvis i 4-5 dagar. Tyverbinducerad diarré är vanligtvis av låg grad, och

allvarlig diarré av NCI CTCAE graderna 3 och 4 uppkommer hos <10 % respektive 1 % av

patienterna. I början av behandlingen ska patientens tarmtömningsmönster och eventuella andra

symtom (t.ex. feber, krampsmärta, illamående, kräkning, yrsel och törst) kontrolleras så att

förändringar under behandlingen kan identifieras och patienter som löper större risk för diarré lättare

kan identifieras. Patienten ska instrueras att omedelbart rapportera alla förändringar av

tarmtömningsmönstret. I potentiellt allvarliga fall av diarré bör mätning av antalet neutrofiler och

kroppstemperatur övervägas. Det är viktigt att diarré behandlas proaktivt med läkemedel mot diarré.

Svåra fall av diarré kan kräva oral eller intravenös tillförsel av elektrolyter och vätska, användning av

antibiotika såsom fluorokinoloner (särskilt vid diarré som kvarstår i mer än 24 timmar, om feber

förekommer, eller vid neutropeni grad 3 eller 4) och seponering eller uppskjutande av behandlingen

med Tyverb (se avsnitt 4.2 – doseringsuppskjutning och dosreduktion – diarré).

Allvarliga hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats med Tyverb. Om erythema multiforme eller livshotande

reaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (t.ex. gradvis tilltagande

hudutslag ofta med blåsor eller slemhinneskador) misstänks, avbryt behandlingen med Tyverb.

Samtidig behandling med substanser som hämmar eller inducerar CYP3A4

Samtidig behandling med substanser som inducerar CYP3A4 ska undvikas, på grund av risken för

minskad exponering för lapatinib (se avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med substanser som är starkt hämmande för CYP3A4 ska undvikas, på grund av

risken för ökad exponering för lapatinib (se avsnitt 4.5).

Grapefruktjuice ska undvikas under behandling med Tyverb (se avsnitt 4.5).

Samtidig tillförsel av Tyverb och oralt administrerade läkemedel med smala terapeutiska fönster som

är substrat för CYP3A4 och/eller CYP2C8 ska undvikas (se avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med substanser som ökar gastriskt pH ska undvikas, eftersom löslighet och

absorption av lapatinib kan minska (se avsnitt 4.5).

Tyverb innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på lapatinib

Tyverb metaboliseras främst av CYP3A (se avsnitt 5.2).

Hos friska frivilliga som fick ketokonazol, en stark CYP3A4-hämmare, med doseringen 200 mg två

gånger dagligen i 7 dagar, ökade den systemiska exponeringen för Tyverb (100 mg dagligen) ungefär

3,6 gånger, och halveringstiden förlängdes 1,7 gånger. Samtidig tillförsel av Tyverb och starka

CYP3A4-hämmare (t.ex. ritonavir, sakvinavir, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,

posakonazol, nefazodon) ska undvikas. Samtidig tillförsel av Tyverb och måttliga CYP3A4-hämmare

ska ske med försiktighet, och eventuella kliniska biverkningar ska övervakas noggrant.

Hos friska frivilliga som fick karbamazepin, en inducerare för CYP3A4, med doseringen 100 mg två

gånger dagligen i 3 dagar, och 200 mg två gånger dagligen i 17 dagar, minskade den systemiska

exponeringen för lapatinib med ungefär 72 %. Samtidig tillförsel av Tyverb och kända inducerare för

CYP3A4 (t.ex. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, fenytoin eller Hypericum perforatum

(johannesört)) ska undvikas.

Tyverb är ett substrat för transportproteinerna Pgp och BCRP. Substanser som hämmar (ketokonazol,

itrakonazol, kinidin, verapamil, ciklosporin och erytromycin) eller inducerar (rifampicin och

johannesört) dessa proteiner kan förändra exponeringen och/eller distributionen av lapatinib (se

avsnitt 5.2).

Tyverbs löslighet är pH-beroende. Samtidig behandling med substanser som ökar gastriskt pH ska

undvikas, eftersom löslighet och absorptionen av lapatinib kan minska. Förbehandling med en

protonpumpshämmare (esomeprazol) minskade lapatinibexponeringen med i genomsnitt 27 %

(spridning: 6 % till 49 %). Denna effekt minskar med ökande ålder från uppskattningsvis 40 till 60 år.

Effekter av lapatinib på andra läkemedel

Lapatinib hämmar CYP3A4

in vitro

vid kliniskt relevanta koncentrationer. Samadministrering av

Tyverb och oralt administrerat midazolam resulterade i en omkring 45-procentig ökning av AUC för

midazolam. Det fanns ingen kliniskt meningsfull ökning av AUC när midazolam doserades

intravenöst. Samtidig tillförsel av Tyverb och oralt administrerade läkemedel med smala terapeutiska

fönster som är substrat för CYP3A4 (t.ex. cisaprid, pimozid eller kinidin) ska undvikas (se avsnitt 4.4

och 5.2).

Lapatinib hämmar CYP2C8

in vitro

vid kliniskt relevanta koncentrationer. Samtidig behandling med

Tyverb och läkemedel med smala terapeutiska fönster som är substrat för CYP2C8 (t.ex. repaglinid)

ska undvikas (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Samtidig tillförsel av lapatinib med intravenöst paklitaxel ökade exponeringen av paklitaxel med 23 %

på grund av att lapatinib hämmar CYP2C8 och/eller Pgp. En ökning av incidensen och

svårighetsgraden av diarré och neutropeni har observerats med denna kombination i kliniska studier.

Försiktighet rekommenderas om lapatinib ges samtidigt med paklitaxel.

Samtidig tillförsel av lapatinib med intravenöst tillförd docetaxel påverkade inte AUC eller C

signifikant för någon av de aktiva substanserna. Förekomsten av docetaxel-inducerad neutropeni var

däremot ökad.

Samtidig tillförsel av Tyverb och irinotekan (vid administrering som en del av FOLFIRI-regimen)

resulterade i en omkring 40-procentig ökning av AUC för SN-38, den aktiva metaboliten av

irinotekan. Den exakta mekanismen för denna interaktion är inte känd, men den antas bero på att

lapatinib hämmar ett eller flera transportproteiner. Biverkningar ska övervakas noga om Tyverb

samadministreras med irinotekan och en dosminskning av irinotekan ska övervägas.

Lapatinib hämmar transportproteinet Pgp

in vitro

vid kliniskt relevanta koncentrationer. Samtidig

administrering av lapatinib med oralt administrerat digoxin resulterade i en ca 80 % ökning av AUC

för digoxin. Försiktighet bör iakttas när lapatinib ges samtidigt med läkemedel med smala terapeutiska

fönster och som är substrat till Pgp. En minskning av dosen av Pgp-substrat bör då övervägas.

Lapatinib hämmar transportproteinerna BCRP och OATP1B1

in vitro

. Den kliniska relevansen av

detta har ännu inte fastställts. Det kan inte uteslutas att lapatinib kan påverka farmakokinetiken hos

BCRP (t.ex. topotekan) och OATP1B1 (t.ex. rosuvastatin) (se avsnitt 5.2).

Samtidig tillförsel av Tyverb och capecitabin, letrozol eller trastuzumab påverkade inte

farmakokinetiken för dessa läkemedel på något meningsfullt sätt (eller för metaboliterna till

capecitabin) eller för lapatinib.

Interaktioner med mat och dryck

Biotillgängligheten för lapatinib ökar med en faktor omkring 4 vid samtidigt intag av föda, beroende

bland annat på matens fettinnehåll. Beroende på typ av föda är biotillgängligheten för lapatinib

dessutom cirka 2-3 gånger högre när lapatinib intas 1 timme efter föda än jämfört med 1 timme före

dagens första måltid (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Grapefruktjuice kan hämma CYP3A4 i tarmväggen och därigenom öka biotillgängligheten av

lapatinib, varför grapefruktjuice ska undvikas under behandling med Tyverb.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder ska uppmanas använda effektiva preventivmedel och undvika att bli gravida

under behandlingen med Tyverb och under minst 5 dagar efter den sista dosen.

Graviditet

Adekvata data från användning av Tyverb hos gravida kvinnor saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är okänd.

Tyverb ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Säker användning av Tyverb under amning har inte fastställts. Det är inte känt om lapatinib utsöndras i

bröstmjölken. Hos råtta konstaterades nedsatt tillväxt hos ungar som exponerades för lapatinib via

bröstmjölk. Kvinnor måste upphöra att amma under behandling med Tyverb och i minst 5 dagar efter

den sista dosen.

Fertilitet

Det finns inte tillräckliga data från användning av Tyverb hos kvinnor i fertil ålder.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Tyverb har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Farmakologin för

lapatinib ger inte underlag för en förutsägelse om negativa effekter i detta sammanhang. Vid

bedömning av patientens förmåga att utföra uppgifter som kräver omdöme, motorisk färdighet eller

kognitiv förmåga måste patientens kliniska status vägas in, liksom säkerhetssprofilen för lapatinib.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten för lapatinib har undersökts vid monoterapi och i kombination med andra

kemoterapeutiska substanser mot olika cancertyper hos fler än 20 000 patienter, bland annat

198 patienter som erhöll lapatinib i kombination med capecitabin, 149 patienter som erhöll lapatinib i

kombination med trastuzumab och 654 patienter som erhöll lapatinib i kombination med letrozol (se

avsnitt 5.1).

De vanligaste biverkningarna (>25 %) vid behandling med lapatinib var gastrointestinala besvär (t.ex.

diarré, illamående, kräkningar) och utslag. Palmar/plantar erytrodysestesi (PPE) var också vanlig

(>25 %) när lapatinib administrerades i kombination med capecitabin. Incidensen av PPE var likartad

vid behandling med lapatinib plus capecitabin respektive med enbart capecitabin. Diarré var den

vanligaste biverkning som ledde till behandlingsavbrott när lapatinib administrerades i kombination

med capecitabin eller med letrozol.

Inga ytterligare biverkningar har rapporterats i samband med lapatinib i kombination med

trastuzumab. Det fanns en ökad incidens av hjärttoxicitet, men dessa händelser var jämförbara i art och

svårighetsgrad med de som rapporterats från det kliniska programmet för lapatinib (se avsnitt 4.4 –

hjärttoxicitet). Dessa data är baserade på exponering för denna kombination i 149 patienter i den

pivotala studien.

Tabulerad lista över biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats ha orsakssamband med enbart lapatinib eller lapatinib i

kombination med capecitabin, trastuzumab eller letrozol.

Följande konvention har tillämpats vid indelning i frekvensklasser: mycket vanliga (

1/10), vanliga

1/100 till <1/10), mindre vanliga (

1/1000 till <1/100), sällsynta (

1/10 000 till <1/1000) och

mycket sällsynta (<1/10000); samt okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi (se avsnitt 4.3)

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Anorexi

Psykiska störningar

Mycket vanliga

Sömnlöshet*

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Vanliga

Huvudvärk*

Hjärtat

Vanliga

Reducerad ejektionsfraktion för vänster kammare (se avsnitt 4.2 –

dosreduktion – hjärthändelser, samt avsnitt 4.4)

Ingen känd

frekvens

Ventrikelarytmier/Torsades de pointes, QT-förlängning på

elektrokardiogram**

Blodkärl

Mycket vanliga

Värmevallningar

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket vanliga

Epistaxi

, hosta

, dyspné

Mindre vanliga

Interstitiell lungsjukdom/pneumonit

Ingen känd

frekvens

Pulmonell arteriell hypertension**

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré, som kan leda till uttorkning (se avsnitt 4.2 – doseringsuppskjutning

och dosreduktion – annan toxicitet, samt avsnitt 4.4), illamående, kräkning,

dyspepsi*, stomatit*, förstoppning*, buksmärta*

Vanliga

Förstoppning

Lever och gallvägar

Vanliga

Hyperbilirubinemi, hepatotoxicitet (se avsnitt 4.4)

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Utslag (inklusive acneiform dermatit) (se avsnitt 4.2 – doseringsuppskjutning

och dosreduktion – annan toxicitet), torr hud*

, palmar/plantar

erytrodysestesi*, alopeci

, klåda

Vanliga

Nagelbesvär inklusive paronyki

Ingen känd

frekvens

Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och

toxisk epidermal nekrolys (TEN)**

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Smärtor i ben och armar*

, ont i ryggen*

, artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Trötthet, slemhinneinflammation*, asteni

Dessa biverkningar iakttogs när lapatinib administerades i kombination med capecitabin.

Dessa biverkningar iakttogs när when lapatinib administerades i kombination med letrozol.

Biverkningar från spontana rapporter och litteratur.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/516307/2018

EMEA/H/C/000795

Tyverb (lapatinib)

Sammanfattning av Tyverb och varför det är godkänt inom EU

Vad är Tyverb och vad används det för?

Tyverb är ett cancerläkemedel som används för att behandla patienter med bröstcancer som har visat

sig ”uttrycka” stora mängder HER2. Detta innebär att cancern framställer ett särskilt protein som kallas

HER2 (också känt som ErbB2) i stora mängder på cancercellernas ytor. Tyverb ges på följande sätt:

I kombination med kapecitabin (ett annat cancerläkemedel) när cancern är avancerad eller

metastaserande och har förvärrats efter tidigare behandling som innefattade en antracyklin och en

taxan (andra typer av cancerläkemedel), och efter behandling av patientens metastaserande

sjukdom med trastuzumab (ett annat cancerläkemedel). ”Avancerad” innebär att cancern har börjat

sprida sig, och ”metastaserande” att cancern redan spridit sig till andra delar av kroppen.

I kombination med trastuzumab vid metastaserande cancer som inte svarar på hormoner

((hormonreceptornegativ sjukdom) och vars cancer förvärrats vid tidigare behandling med en

kombination av trastuzumab och andra cancerläkemedel (kemoterapi).

I kombination med en aromatashämmare (en annan typ av cancerläkemedel) hos kvinnor som

passerat klimakteriet, när cancern är metastaserande och svarar på hormoner. Denna kombination

ges till kvinnor som ännu inte behöver få standardkemoterapi mot sin cancer.

Tyverb innehåller den aktiva substansen lapatinib.

Hur används Tyverb?

Tyverb är receptbelagt och ska bara sättas in av en läkare med erfarenhet av att ge cancerläkemedel.

Tyverb finns som tabletter (250 mg) och den rekommenderade dosen är 4 tabletter om dagen när det

tas med trastuzumab, 5 tabletter om dagen när det tas med kapecitabin, och 6 tabletter om dagen när

det tas med en aromatashämmare. Alla tabletterna måste tas samtidigt vid samma tidpunkt varje dag,

minst 1 timme före eller 1 timme efter måltid.

Läkaren kan besluta att avbryta eller avsluta behandlingen för patienter som känner av vissa

biverkningar, särskilt de som påverkar hjärta, lungor eller lever. Om patienterna börjar ta Tyverb igen

kan dosen behöva sänkas. Patienter som slutar ta Tyverb efter att de utvecklat allvarliga leverproblem

ska inte börja ta läkemedlet igen.

Tyverb (lapatinib)

EMA/516307/2018

Sida 2/3

För att få mer information om hur du använder Tyverb, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Tyverb?

Den aktiva substansen i Tyverb, lapatinib, tillhör en läkemedelsgrupp som kallas proteinkinashämmare.

Dessa läkemedel verkar genom att blockera enzymer som kallas proteinkinaser och som finns i vissa

receptorer (mål) på cancercellernas yta, däribland HER2. HER2 är en receptor för en substans som

kallas epidermal tillväxtfaktor, som stimulerar cancercellerna att växa okontrollerat. Genom att blockera

HER2-receptorer hjälper Tyverb till att kontrollera cancerns tillväxt. Omkring en fjärdedel av

bröstcancerformerna framställer HER2.

Vilka fördelar med Tyverb har visats i studierna?

Tyverb visades i kombination med ett annat cancerläkemedel vara effektivare än

jämförelsebehandlingen i tre huvudstudier på kvinnor med bröstcancer. I samtliga studier var

huvudeffektmåttet hur länge patienterna levde utan att sjukdomen förvärrades, vilket bedömdes genom

undersökning med skanningteknik. I studierna undersökte man också hur länge patienterna överlevde.

I den första studien jämfördes kombinationen Tyverb och kapecitabin med när kapecitabin togs ensamt.

I denna ingick 408 kvinnor med avancerad eller metastaserande sjukdom som framställde stora

mängder HER2 och som tidigare hade behandlats med antracykliner, taxaner och trastuzumab, men

vars sjukdom hade förvärrats eller återkommit. De kvinnor som tog Tyverb i kombination med

kapecitabin levde i genomsnitt 23,9 veckor innan sjukdomen förvärrades, enligt deras läkares

bedömning, jämfört med 18,3 veckor hos dem som endast tog kapecitabin. De kvinnor som tog Tyverb

tillsammans med kapecitabin överlevde i genomsnitt 75 veckor, och de som bara tog kapecitabin

överlevde i genomsnitt 64,7 veckor.

I den andra studien jämfördes Tyverb som ensam behandling med en kombination av Tyverb plus

trastuzumab. Den innefattade 296 kvinnor med metastaserande sjukdom som framställde stora

mängder HER2 och förvärrades trots behandling med trastuzumab och andra cancerläkemedel

(däribland antracykliner och taxaner). De kvinnor som tog Tyverb tillsammans med trastuzumab levde i

genomsnitt 12 veckor innan deras sjukdom förvärrades, jämfört med 8,1 veckor för dem som tog

Tyverb ensamt. Dessutom överlevde kvinnor som tog kombinationen i genomsnitt 14 månader, jämfört

med 9,5 månader för dem som tog Tyverb ensamt.

I den tredje studien jämfördes Tyverb med placebo (en overksam behandling), där båda togs

tillsammans med letrozol (en aromatashämmare). Den omfattade 1 286 kvinnor som passerat

klimakteriet och hade metastaserande, hormonkänslig bröstcancer. Av dessa kvinnor hade 219 cancer

som framställde stora mängder HER2. Kvinnorna hade inte fått trastuzumab eller någon

aromatashämmare innan studien inleddes. De kvinnor vars cancer framställde stora mängder HER2 och

som tog Tyverb i kombination med letrozol överlevde i genomsnitt 35,4 veckor utan att deras sjukdom

förvärrades. Detta kan jämföras med 13,0 veckor för dem som tog placebo i kombination med letrozol.

Vilka är riskerna med Tyverb?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Tyverb (kan uppträda hos fler än 1 av 4 patienter) är

utslag och biverkningar som drabbar mage och tarm (t.ex. diarré, illamående och kräkningar). Palmar-

plantar erytrodysestesi (utslag och domningar i handflator och fotsulor) är också mycket vanligt när

Tyverb tas tillsammans med kapecitabin. En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner

för Tyverb finns i bipacksedeln.

Tyverb (lapatinib)

EMA/516307/2018

Sida 3/3

Varför är Tyverb godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Tyverb är större än riskerna och att

Tyverb skulle godkännas för försäljning i EU. I kombination med andra cancerläkemedel har Tyverb

visat sig förbättra överlevnaden för patienter med bröstcancer som framställer stora mängder HER2,

och dess biverkningar anses godtagbara.

Tyverb godkändes ursprungligen enligt reglerna om ”villkorat godkännande”. Detta innebär att det

skulle inkomma ytterligare evidens om läkemedlets effektivitet. Eftersom företaget har lämnat in den

ytterligare information som krävdes har godkännandet ändrats från villkorat till fullständigt

godkännande.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Tyverb?

Företaget som marknadsför Tyverb kommer att utvärdera olika sätt att förutsäga resistens (att

läkemedlet blir mindre effektivt) hos bröstcancerpatienter som tar Tyverb tillsammans med andra

cancerläkemedel.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Tyverb har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Tyverb utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Tyverb

Den 10 juni 2008 beviljades Tyverb godkännande enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”

som gäller hela EU. Den 17 februari 2015 ändrades detta till ett fullständigt godkännande för

försäljning.

Mer information om Tyverb finns på EMA:s webbplatsema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen